ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ДОБРОВОЉНИХ
ДАВАЛАЦА КРВИ
Јанка Чмелика 26a Нови Сад 064/112 74 79
Жиро рачун: 310-2711-34
www.uddkrvi.org.rs
e-mail:[email protected]
REPUBLIKA SRBIJA
AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
Dir. Tatjana Babić
Carice Milice 1, 11000 Beograd
PRIJAVA PROTIV ODGOVORNIH U MINISTARSTVU ZDRAVLJA I MINISTARSTVU
FINANSIJA ZBOG SISTEMSKE PODRŠKE ZLOUPOTREBAMA I KORUPCIJI U
ZDRAVSTVU
Suprotno Ustavu i Zakonu odgovorni u Ministarstvu Zdravlja i Finansija naložili su
otvaranje posebnog računa Instututa za transfuziju krvi Srbije koji ne podleže blokadi
nastaloj po pravosnažno donešenoj sudskoj presudi. ( DOKAZ 1. Pismeno priznanje –Dopis
Instituta za transfuziju krvi Srbije, potpisano od strane dir Snežane Srzentić sa lažno
predstavljene sa titulom Prof., http://www.uddkrvi.org.rs/pdf/00137.pdf DOKAZ 2 – Prikaz
pretrage jedinstvenog registra računa sa sajta narodne Banke Srbije.)
Ovim nezakonitim postupkom čelnici Ministarstva Zdravlja i Ministarstva finansija direktno
daju podršku kontinuitetu korupcije i zloupotreba poslovanja u zdravstvu:
-
-
direktnim uticajem i mešanjem u odluke suda
obezvreñivanje svih planova integriteta strategija borbe protiv korupcije Vlade
Republike
Srbije
i
Agencije
za
borbu
protiv
korupcije
(http://www.acas.rs/sr_cir/component/content/article/41/323.html )
uspostavljanjem principa i nepostojanja odgovornosti menadžementa za sopstveni rad (
Institut za transfuziju krvi Srbije unapred se finansira od strane RFZO za materijalne
troškove, sirovinu za rad dobija besplatno u okviru sistema dobrovoljnog neplaćenog
davalaštva krvi a za zadnje dve godine napravio je gubitak od 400.000.000 dinara)
http://www.kurir-info.rs/institut-za-transfuziju-u-minusu-400-miliona-evra-clanak-531179
(DOKAZ 3 – Izjava odgovornih data listu Kurir)
-
direktnom podrškom zloupotrebama i korupciji u poslovanju strateške ustanove sa
mogućim teškim posledicama po život zdravlje grañana usled nebezbedne krvi (
DOKAZ 4 pismo zaposlenih u Institutu za transfuziju krvi institucijama
http://www.uddkrvi.org.rs/pdf/00133.pdf ) DOKAZ 5 zloupotrebe u sistemu javnih
nabavki kod nabavki opreme i reagenasa provere bezbednosti krvi
http://pistaljka.rs/home/read/312
DOKAZ 6
http://pistaljka.rs/home/read/288
nameštenje postupka javnih nabavki
Hitno i odlučno reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije je preduslov vraćanja poverenja
dobrovoljnih davalaca u Institucije i sam sistem dobrovoljnog davalaštva krvi koje ne sme biti
opterećeno zloupotrebama i bezakonjem.
VAŽNA NAPOMENA : 01.02.2013 tokom akcije prikupljanja dobrovoljnog neplaćenog
davanja krvi u Aranñerlovcu, po našim saznanjima dobrovoljni davalac krvi koji je dao 75 puta
krv uzeo je dve majice umesto jedne. Hitno je pozvana policija koja je davaoca tretirala kao
najgoreg kriminalca koji je ukrao majicu od 120 dinara. Stepen poniženja koje je doživeo
dobrovoljni davaoc krvi srazmeran je stepenu nepoverenja dobrovoljnih davalaca u Institucije.
S Poštovanjem
________________
Predsednik UDDK Novi Sad
Stevan Požega
dao dobrovoljno, neplaćeno, 200 puta krv
Novi Sad 11.02.2013.
M.P.
Download

prijava agenciji za borbu protiv korupcije