Nerezident fizičko lice
Pre zaključivanja ugovora neophodno je da fizičko lice nerezident ovlasti lice iz Republike Srbije kao
poreskog punomoćnika za dobijanje PIB-a. U tom slučaju rezident tj. domaće fizičko lice u ime i za račun
nerezidenta tj. stranog lica, u Poreskoj upravi dobija PIB za strano lice. Za ovo je neophodna sledeća
dokumentacija:
•
Zahtev za dobijanje PIB-a;
•
Original poresko punomoćje na stranom jeziku i original prevod od strane ovlašćenog sudskog
tumača;
•
Overena fotokopija ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) stranog fizičkog lica;
•
Fotokopija ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) rezidenta, odnosno domaćeg fizičkog lica –
poreskog punomoćnika, a original na uvid.
Nakom dobijanja rešenja o PIB-u strano fizičko lice može zaključiti ugovor sa BDD „M&V Investmensts“
AD. Za to je potrebno:
•
Overena fotokopija ličnog dokumenta Klijenta (lična karta ili pasoš) - stranog fizičkog lica;
•
Fotokopija poreskog punomoćja;
•
Fotokopija ličnog dokumenta poreskog punomoćnika (uz original na uvid);
•
Rešenje poreske uprave o dobijenom PIB-u.
Zaključenje ugovora preko punomoćnika:
•
U slučaju da se fizičko lice nerezident ne nalazi u Srbiji i da želi da Ugovor sa BDD „M&V
Investments“ AD zaključi preko punomoćnika, tada je neophodno da to lice overi kod nadležnog
organa u svojoj zemlji (sud ili notar) poresko punomoćje, ali i opšte punomoćje za zastupanje (u
nekim zemljama pored overe od strane notara, potrebno je izvršiti i dodatnu overu, a što
podrazumeva da sud ili drugi nadležni organ (npr. ministarstvo) stavlja apostil na dokument koji je
overio notar);
•
Overena fotokopija ličnog dokumenta Klijenta (lična karta ili pasoš) - stranog fizičkog lica;
•
Fotokopija poreskog punomoćja;
•
Fotokopija ličnog dokumenta poreskog punomoćnika (uz original na uvid);
•
Rešenje poreske uprave o dobijenom PIB-u;
•
Punomoćje za zaključenje Ugovora i obavljanje trgovine hartijama od vrednosti (original ili
overena fotokopija na stranom jeziku i original prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača);
•
Overena fotokopija ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš) lica kome je dato punomoćje;
Za otvaranja namenskog računa u banci, licu koje je opunomoćeno je neophodan primerak poreskog
punomoćja i opšteg punomoćja (za banku), radi otvaranja računa u ime fizičkog lica nerezidenta, jer je to
strano lice budući vlasnik akcija, pa stoga i račun mora glasiti na njegovo ime. Takođe, jedan primerak
opšteg punomoćja potreban je za Poresku upravu zbog prijave poreza u ime stranog fizičkog lica.
Download

Nerezidenti - fizicka lica