„BUDUĆNOST“ AD NOVI SAD
PRIVREDNIKOVA 8a
NOVI SAD
ODBORU DIREKTORA
PREDLOG ODLUKE uz tačku dnevnog reda:
Na osnovu člana 278. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i
člana 13. Statuta i Osnivačkog akta akcionarskog društva „BUDUĆNOST“ iz Novog Sada na sednici
skupštine akcionara održanoj dana 06.11.2012. donosi:
ODLUKU O UKIDANJU PRAVA PREČEG UPISA EMISIJE IIIA OBIČNIH AKCIJA
RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA
Član 1.
„Budućnost“ a.d. Novi Sad, Privrednikova 8a (u daljem tekstu označen kao Izdavalac), ima nameru da
izvrši povećanje osnovnog kapitala novčanim ulogom izdavanjem običnih akcija IIIA emisije
kvalifikovanim investitorima BDD M&V Investments a.d. Novi Sad i BDD AC-Broker a.d. Beograd, po
emisionoj ceni koja je utvrđena u rasponu od 100,00 dinara do 5.000,00 dinara, uz ovlašćenje Odboru
direktora da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona, a na osnovu procene tržišne
vrednosti akcija.
Član 2.
Isključuje se pravo prečeg upisa i uplate običnih akcija emisije IIIA od strane svih ostalih akcionara
Izdavaoca.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana stupanja na snagu odluke o
izdavanju običnih akcija emisije radi povećanja osnovnog kapitala novčanim ulogom kvalifikovanim
investitorima BDD M&V Investments a.d. Novi Sad i BDD AC-Broker a.d. Beograd,
OBRAZLOŽENJE
Imajući u vidu situaciju u kojoj se „Budućnost“ a.d. Novi Sad (u daljem tekstu Društvo) nalazi, odnosno
stanje neprekidne blokade računa od 533 dana (na dan 24.10.2012. godine) u iznosu od preko 520
miliona dinara, konstatovano je da je neophodno izvršiti povećanje osnovnog kapitala emisijom novih
akcija.
S obzirom na ozbiljnost problema kako sa aspekta poštovanja propisa koji se odnose na relevantne
pokazatelje poslovanja tako i sa apsekta ostvarenog negativnog finansijskog rezultata, nužno je da
Društvo izvrši dokapitalizaciju.
Zakonom o privrednim društvima propisano je da minimalna cena kod nove emisije akcija ne može biti
manja od tržišne vrednosti, odnosno nominalne vrednosti, koja iznosi 100,00 dinara. Takođe kada se radi
o emisiji gde akcionari mogu koristiti pravo preče kupovine, rokovi za sprovođenje takve emisije su
daleko duži i sprovođenje povećanja kapitala iziskuje više vremena za razliku od emisije koja je ponuđena
unapred poznatom kupcu, odnosno kvalifikovanom investitoru.
Izvesnost realizacije, a imajući u vidu trenutnu situaciju na tržištu, kada se radi o emisiji akcija za
kvalifikovanog investitora, odnosno kod ponude bez obaveze obajvljivanja prospekta u skladu sa
Zakonom o tržištu kapitala, mnogo je veća od postupka koji podrazumeva pravo prečeg upisa svih
postojećih akcionara.
Emisiona cena je utvrđena u rasponu od 100,00 dinara do 5.000,00 dinara, uz ovlašćenje Odboru
direktora da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona, a na osnovu procene tržišne
vrednosti akcija utvrđene u skladu sa članovima 259. i 260. Zakona o privrednim društvima. Emisiona
cena ne može biti niža od 100,00 dinara što predstavlja nominalnu vrednost akcije Društva,
Trenutna tržišna vrednost akcija na dan predloga ove Odluke (24.10.2012. godine) iznosi 6.800,00 dinara.
Maksimalno postignuta vrednost običnih akcija u poslednjih godinu dana iznosi 6.800,00 dinara.
Prosečna cena u poslednjih 6 meseci iznosi 6.800,00 dinara, pri čemu u tom periodu nije bilo prometa,
odnosno nije isprometovana niti jedna akcija. S obzirom da u ovom periodu nije bilo realizacije, proizilazi
da time uslov za određivanje tržišne vrednosti akcija ovog Društva u smislu člana 259. stav 1. Zakona o
privrednim društvima ne može biti zadovoljen.
PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Srđan Kiždobranski
Download

BDNS - ODLUKA PRAVO PRECE KUPOVINE_IIIax