IZMENE PROGRAMA USLED IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
(primena od 01.01.2013. godine)
U program za fakturisanje i obračun PDV-a (Avans) od verzije 2.0.5005, dodata je podrška za promene u
Zakonu o porezu na dodatu vrednost, koje se primenjuju od 01.01.2013. godine.
1. Izmenjen je algoritam obračuna PDV koji se odnosi na primljene račune. Od sada u polje 008
ulazi ukupan iznos naknada za nabavljena dobra i usluge (osnovica može se odbiti + osnovica ne
može se odbiti + oslobođeno + neoporezivo).
2. U knjizi primljenih računa dodato je:

polje datum za odbitak PDV: ovo je datum po kom će iznos odbitnog PDV-a ulaziti u
obračunsku prijavu PPPDV.
Primer : Uvoz dobara, kada je u jednom mesecu izvršen uvoz, a u drugom mesecu stečeno pravo
na odbitak (datum prijema– datum po kom će osnovica ući u polje 006 PDV prijave, a datum za
odbitak PDV - datum po kom će iznos PDV-a ući u polje 106 PDV prijave)

nova knjiga 7 – Nabavka sekundarnih sirovina:
Primalac sekundarnih sirovina unosi primljeni račun kroz knjigu 7. Iako izdavalac računa nije u
obavezi da obračuna PDV, primalac računa je dužan da obračuna PDV i da kreira interni obračun.
Kada se unese račun sa PDV-om u knjigu 7 i proglasi važećim, program će ponuditi da
automatski kreira interni obračun u knjizi izlaznih računa. Na osnovu ovoga, kada se bude
formirao PDV obračun, popuniće se odgovarajuća polja u PPPDV prijavi (103/104, 008 i 108).
* Kako ovo izgleda sa strane isporučioca sekundarnih sirovina?
Ukoliko je preduzeće isporučilac sekundarnih sirovina, unosi izlazni račun u knjigu 1 – Promet
dobara i usluga u republici, pri čemu unosi osnovicu, a na iznos PDV-a upisuje 0, iako će program
upozoriti da je iznos PDV-a obavezan podatak (u PDV prijavu biće popunjeno polje 003/004)

nova knjiga 8 – Primljena dobra i usluge u građevinarstvu:
Knjiga 8 se za sada ponaša kao i knjiga 7, s tim da u ovom slučaju u ulozi poreskog obveznika i
dužnika, figuriraju investitor i izvođač radova, ili druga pravna lica, obveznici PDV-a koji
učestvuju u prometu.
* Na koji način sada ulaze osnovica i PDV iz primljenih računa u obračunsku prijavu?
-
osnovica u PDV prijavu ulazi po datumu prijema
PDV ulazi po datumu za odbitak PDV.
Datum prijema i datum za odbitak PDV su prilikom unosa jednaki, ali je ostavljena mogućnost da
se datum za odbitak PDV promeni, ukoliko je to potrebno.
3. U knjizi izlaznih računa, dodata je podrška za obračun PDV po sistemu naplate.
Preduzeće koje se opredelilo za SISTEM NAPLATE, treba u programu da podesi tu opciju
(Sistem/Podešavanja i konfiguracija/Podešavanja/Avans/Knjige - Omogućeno korišćenje sistema
naplate u knjizi izdatih računa).
U ovom slučaju, u svim knjigama KIR-a će se pojaviti 5 novih polja:
-
u sistemu plaćanja: ova opcija treba da se obeleži samo za one račune za koje će PDV da se
plaća po naplati.
-
ručno plaćen: Ukoliko korisnik nema naš modul za platni promet iz koga bi mogla da se prate
plaćanja, postoji mogućnost ručnog praćenja sistema naplate. U tom slučaju treba obeležiti
ovu opciju.
-
automatski plaćen: korisnicima koji imaju naš program za platni promet, program će sam da
prati uplate i po tom osnovu da ubacuje iznos PDV-a u prijavu u periodu u kome se desila
uplata po tom računu (pod pretpostavkom da je u izvodu lepo vezan dokument za
konkretno plaćanje)
-
ukupan naplaćen iznos: u ovoj koloni se prati koji je ukupan iznos do sada naplaćen po
računu. Ko ručno prati sistem naplate, u ovu kolonu upisuje ukupan naplaćen iznos računa.
U suprotnom, program sam popunjava ovu kolonu.
-
saldo dokumenta: ovo je kolona koju program sam računa. Tu se vidi koliki je iznos računa
ostao nenaplaćen.
Ukoliko se iznos po ovakvom računu ne iskoristi u celosti u obračunu PDV u roku od 6 meseci, program
će u prvi naredni obračun nakon isteka roka, uneti preostali iznos računa (i osnovicu i PDV u
odgovarajuće tačke prijave).
U skladu sa ovim, u donjem delu forme Knjige izlaznih računa dodate su 2 nove kartice, u kojima se može
detaljnije pratiti sistem naplate:

Saldo dokumenta: prikazuje koliko je ukupno do sada naplaćeno i koliko je ostalo
nenaplaćeno, kao i rok u kome ističe 6. meseci od datuma prometa računa, nakon koga se
mora izmiriti poreska obaveza bez obzira na to da li je račun naplaćen.

Evidencija PDV: vide se iznosi računa koji su do sada, i po kom obračunu ušli u PDV prijavu.
* Kako se rade naknadni unosi u slučaju ručnog praćenja sistema naplate, s obzirom da je dokument
važeći i da je već ušao u poresku prijavu?
U ovim slučajevima, potrebno je pri svakom naknadnom plaćenom delu računa, račun vratiti u pripremu
i u kolonu ukupan naplaćen iznos uneti ukupan iznos do sada plaćenog računa. Potom ponovo
promeniti status računa u važeći. Program će prilikom kreiranja sledećeg obračuna PDV-a, sam
izračunati koji iznos treba da uđe u taj obračunski period (razlika između ukupno naplaćenog iznosa i
iznosa koji je već ušao u prethodne obračune).
Napomena:
Od ove verzije programa, PDV obračun ima i status važeći. Da bi se pratio sistem naplate, mora se voditi
računa da se urađeni PDV obračuni u programu proglašavaju važećim. Samo na osnovu važećeg
obračuna, program prati da li će i koji iznos računa uneti u naredni obračun.
Download

IZMENE PROGRAMA USLED IZMENA I DOPUNA ZAKONA O