SVE O POREZU NA DODATU VREDNOST, PRIMERI + NAČIN POPUNJAVANJA
Obaveza podnošenja poreske prijave PDV
1.1 Rokovi za podnošenje poreske prijave PDV
Prema odredbi člana 50. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004,
86/2004 - ispravka, 61/2005, 61/2007 i 93/2012 - dalje: Zakon), obveznik za koga je poreski period
kalendarski mesec podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku
od 15 dana po isteku poreskog perioda.
Prema odredbi člana 50. stav 2. Zakona, obveznik za koga je poreski period kalendarsko tromesečje
podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 20 dana po
isteku poreskog perioda.
Obveznik podnosi poresku prijavu nezavisno od toga da li u poreskom periodu ima obavezu plaćanja PDV
(stav 3. istog člana Zakona).
Prema odredbi člana 50. stav 3. Zakona, poresku prijavu dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu
obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.
Saglasno odredbi stava 5. istog člana Zakona, izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, obveznik PDV koji se briše
iz evidencije za PDV podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na dan podnošenja zahteva za
brisanje.
Poreska prijava iz stava 5. ovog člana podnosi se za period od dana početka poreskog perioda u kojem je
podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti (član 50. stav 6. Zakona).
Saglasno navedenom, poreska prijava poreza na dodatu vrednost (dalje: poreska prijava) podnosi se za
svaki poreski period, i to u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda za mesečne obveznike PDV,
odnosno u roku od 20 dana po isteku poreskog perioda za tromesečne obveznike PDV. Ako poslednji dan
roka za podnošenje poreske prijave pada u subotu, nedelju ili na dan državnog praznika (dani koji su
neradni za Narodnu banku Srbije), krajnji rok za podnošenje poreske prijave je prvi naredni radni dan
(vidi mišljenje MF broj 430-00-167/2005-04 od 28.07.2005. godine).
1.2 Svrha poreske prijave i lica koja imaju obavezu podnošenja poreske prijave
Poreska prijava se podnosi na Obrascu PPPDV koji je propisan i sastavni je deo Pravilnika o obliku i
sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i
sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012 - dalje: Pravilnik). Pravilnikom je propisana i
sadržina i način popunjavanja Obrasca PPPDV.
Poreskom prijavom se vrši obračun PDV, a na osnovu poreske prijave se plaća PDV ili se traži povraćaj
PDV, odnosno ustanovljava pravo na poreski kredit.
Poreska obaveza za poreski period utvrđuje se kao razlika između obračunatog PDV za izvršeni promet
dobara i usluga i PDV koji su prethodni učesnici u prometu obračunali obvezniku PDV prilikom nabavke
dobara i usluga ili plaćenog kod uvoza dobara, a koji obveznik PDV ima pravo da odbije kao prethodni
porez. Ako je prethodni porez veći od poreske obaveze, obveznik PDV ima pravo na povraćaj razlike ili da
tu razliku koristi kao poreski kredit.
Obavezu podnošenja poreske prijave imaju:
- obveznik PDV,
- poreski dužnici iz člana 10. stav 1. tač. 2) - 4) i člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona koji nisu obveznici PDV.
Obveznik PDV podnosi poresku prijavu za svaki poreski period, bez obzira da li je u tom poreskom
periodu vršio promet dobara i usluga. Ako obveznik PDV u tekućem poreskom periodu nije vršio promet
dobara i usluga niti nabavljao dobra i usluge, odnosno uvozio dobra, u tom slučaju podnosi praznu
poresku prijavu za taj poreski period.
1.3 Kada obveznik PDV podnosi prvu poresku prijavu?
Prvu poresku prijavu obveznik PDV podnosi u poreskom periodu u kojem je, u skladu sa Zakonom, stekao
status obveznika PDV, tj. otpočeo PDV aktivnost.
Prema odredbi člana 38. stav 1. Zakona, obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet
veći od 8.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske
prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.
Evidencionu prijavu podnosi i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik koji se opredelio za obavezu
plaćanja PDV, u roku iz stava 1. ovog člana (stav 2. istog člana Zakona).
Lica koja, u skladu sa odredbama čl. 33. i 34. Zakona, imaju status malog obveznika i poljoprivrednika,
mogu se opredeliti za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave nadležnom poreskom
organu, bilo kada u toku godine, tj. uvek kada procene da bi im bilo celishodno da se evidentiraju u
sistem PDV i steknu sva prava i obaveze obveznika PDV.
Odredbom člana 32b stav 2. Zakona propisano je da PDV aktivnost otpočinje narednog dana od dana
kada je nastala obaveza za evidentiranje za obavezu plaćanja PDV (u smislu člana 38. stav 1. Zakona),
odnosno danom opredeljivanja za obavezu plaćanja PDV (član 38. stav 2. Zakona).
U vezi sa navedenim, obveznik koji, u skladu sa odredbom člana 38. stav 1. Zakona, utvrdi da je u
prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, prvu poresku prijavu podnosi za
poreski period u kojem je ostvario navedeni iznos ukupnog prometa i to od dana otpočinjanja PDV
aktivnosti do isteka tog poreskog perioda. Ovaj obveznik, počev od dana koji sledi danu u kojem je
ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, obračunava i plaća PDV i ispunjava druge obaveze i
koristi prava koja ima obveznik PDV, a poresku prijavu, kao i evidencionu prijavu za PDV, podnosi
najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za taj poreski period. Za obveznika koji prvi put
otpočinje PDV aktivnost (prvi put se evidentira u sistem PDV, bez obzira da li za to postoji obaveza ili se
opredelio za ulazak u sistem PDV), poreski period je kalendarski mesec.
1.4 Kada obveznik PDV podnosi poslednju poresku prijavu?
Poslednju poresku prijavu obveznik PDV podnosi za poreski period u kojem gubi status obveznika PDV.
To je slučaj brisanja obveznika PDV iz evidencije za PDV po zahtevu obveznika PDV, i to zbog prestanka
obavljanja delatnosti ili zbog toga što je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet dobara i usluga
manji od 8.000.000 dinara i želi da nastavi obavljanje delatnosti kao mali obveznik. Poslednju poresku
prijavu obveznik PDV podnosi uz zahtev za brisanje iz sistema PDV, i to za period od dana početka tog
poreskog perioda do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti (naveden u zahtevu za brisanje).
U poslednjoj poreskoj prijavi, obveznik PDV je dužan da, shodno odredbi člana 40. stav 2. Zakona, kao
dugovani porez iskaže i:
- iznos ostvarenog prethodnog poreza na zalihe dobara;
- iznos ispravke prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti;
- iznos prethodnog poreza za ostala dobra;
- iznos prethodnog poreza za date avanse.
1.5 Podnošenje poreske prijave od strane poreskog dužnika koji nije obveznik PDV
Kao što je već istaknuto, obavezu podnošenja poreske prijave imaju i poreski dužnici iz člana 10. stav 1.
tač. 2) - 4) i člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona koji nisu obveznici PDV.
Poreski dužnik koji nije obveznik PDV može biti:
- punomoćnik stranog lica, tj. lica koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu,
odnosno prebivalište a obavlja promet dobara i usluga u Republici Srbiji,
- primalac dobara i usluga čiji promet vrši strano lice, ako to lice nije odredilo poreskog punomoćnika,
- lice koje iskaže PDV u računu ili nekom drugom dokumentu, a nije obveznik PDV, i
- lice iz člana 9. stav 1. Zakona, koje nije obveznik PDV, a koje ima status investitora u skladu sa zakonom
kojim se uređuju planiranje i izgradnja i kojem obveznik PDV - izvođač radova vrši promet dobara i usluga
iz oblasti građevinarstva (član 10. stav 2. tačka 3) Zakona).
Poreski dužnik koji nije istovremeno i obveznik PDV, ima obavezu da podnese poresku prijavu
jednokratno, tj. samo za onaj poreski period u kojem je, u skladu sa Zakonom, nastao poreski dug.
Primer 1:
Strano lice sa sedištem u Minhenu, izvršilo je 4. januara 2013. godine promet usluga savetovanja u
Republici Srbiji i odredilo je za poreskog punomoćnika lice iz Beograda. Poreski punomoćnik je bio
dužan da do 10. februara 2013. godine po tom osnovu podnese poresku prijavu, i iskaže podatke o
prometu stranog lica i obračunatom PDV, i da u istom roku, u ime stranog lica, plati iskazani PDV.
Primer 2:
Strano lice sa sedištem u Seulu, izvršilo je 28. januara 2013. godine promet inženjerskih usluga malom
obvezniku sa sedištem u Kragujevcu. Strano lice - pružalac nije odredilo poreskog punomoćnika u
Republici Srbiji. Mali obveznik je imao obavezu da do 10. februara 2013. godine podnese poresku
prijavu kao poreski dužnik, da u poreskoj prijavi (na osnovu internog obračuna po fakturi stranog lica)
iskaže podatak o obračunatom PDV na promet stranog lica i da obračunati PDV plati u skladu sa
Zakonom.
Mali obveznici i poljoprivrednici nisu obveznici PDV i nemaju pravo iskazivanja PDV u računima i drugim
dokumentima. Ako npr. mali obveznik iskaže PDV u računu ili drugom dokumentu, dužan je da kao
poreski dužnik tako iskazani PDV plati. Da bi mali obveznik platio PDV koji je iskazao u računu ili nekom
drugom dokumentu (npr. fiskalni isečak), mora da podnese poresku prijavu za poreski period u kojem je
nastao poreski dug, tj. u kojem je iskazao PDV (videti npr. mišljenje MF broj 430-00-14/2006-04 od
19.01.2006. godine)
Primer 3:
Preduzetnik iz Lebana, vlasnik samostalne trgovinske radnje, koji nije obveznik PDV, greškom je na
fiskalnim isečcima koje je izdavao u periodu od 13. do 19. januara 2013. godine, iskazivao PDV. Ovaj
preduzetnik je, kao poreski dužnik, imao obavezu da za poreski period januar 2013. godine, podnese
poresku prijavu u kojoj je trebao da iskaže podatke o izvršenom prometu za koji je na fiskalnim
isečcima iskazao PDV i obračunatom PDV za taj promet, i da tako iskazani PDV plati.
1.6 Nadležni poreski organ kojem se podnosi poreska prijava
Poreska prijava se podnosi nadležnom poreskom organu, a to je, prema odredbama čl. 2. i 11. Pravilnika,
nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave. Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave je:
- za obveznika - pravno lice ili preduzetnika - organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;
- za obveznika - poljoprivrednika i drugo fizičko lice - organizaciona jedinica na čijem području ima
prebivalište;
- za obveznika - pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog
obveznika - Centar za velike poreske obveznike;
- za obveznika - stalnu poslovnu jedinicu stranog lica (ogranak i dr.) - organizaciona jedinica na čijem
području ima mesto poslovanja ili sedište.
2. Poreski period za koji se podnosi poreska prijava
Prema odredbi člana 48. stav 1. Zakona, poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska
prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan
promet veći od 50.000.000 dinara ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći
od 50.000.000 dinara, kao i za obveznika iz člana 36a ovog zakona (obveznici koji primenjuju sistem
naplate).
Poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarsko tromesečje
za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara ili
procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od 50.000.000 dinara, osim za
obveznika iz člana 36a ovog zakona (obveznici koji primenjuju sistem naplate) (stav 2. istog člana
Zakona).
Prema odredbama člana 48. st. 4. i 5. Zakona, obveznik za kojeg je poreski period kalendarsko
tromesečje, može da podnese nadležnom poreskom organu zahtev za promenu poreskog perioda u
kalendarski mesec, najkasnije do 15. januara tekuće kalendarske godine, a tako odobren poreski period
traje najmanje 12 meseci.
Odredbom člana 48. stav 6. Zakona propisano je da je za obveznike koji prvi put započnu PDV aktivnost u
tekućoj kalendarskoj godini, nezavisno od dana registracije za obavljanje delatnosti kada je reč o
obvezniku koji se registrovao za obavljanje delatnosti, za tekuću i narednu kalendarsku godinu poreski
period kalendarski mesec.
Za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV, poreski period je kalendarski mesec (član 48. stav 7. Zakona).
Dakle, u sistemu oporezivanja potrošnje porezom na dodatu vrednost u Republici Srbiji postoje dva
poreska perioda za koji obveznici PDV podnose poresku prijavu, obračunavaju i plaćaju PDV. To su
kalendarski mesec i kalendarsko tromesečje.
Za koji će poreski period obveznik PDV podnositi poresku prijavu, obračunavati i plaćati PDV, zavisi pre
svega od iznosa ukupnog prometa dobara i usluga tog obveznika (ostvarenog u prethodnih 12 meseci ili
procenjenog za narednih 12 meseci). Pored toga, na određivanje poreskog perioda utiče i činjenica da li
je obveznik tek otpočeo sa obavljanjem PDV aktivnosti, da li primenjuje sistem naplate, a u određenim
slučajevima i volja samog obveznika PDV.
Kalendarski mesec je poreski period za obveznika PDV:
- koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara ili procenjuje da će u
narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 50.000.000 dinara,
- koji obračunava i plaća PDV po realizovanom (naplaćenom) potraživanju,
- koji je prvi put započeo obavljanje PDV aktivnosti u tekućoj kalendarskoj godini, za tekuću i narednu
kalendarsku godinu, i
- kojem je odobrena promena poreskog perioda u kalendarski mesec, na osnovu podnetog zahteva,
Kalendarski mesec je poreski period i za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV.
Kalendarsko tromesečje je poreski period za sve ostale obveznike PDV (za obveznika PDV koji je u
prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara ili procenjuje da će u
narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od 50.000.000 dinara, a ne obračunava i ne plaća PDV
po realizovanom (naplaćenom) potraživanju, nije prvi put započeo obavljanje PDV aktivnosti u tekućoj,
odnosno prethodnoj kalendarskoj godini i nije promenio poreski period u kalendarski mesec, na osnovu
podnetog zahteva).
Obveznikom PDV koji prvi put otpočinje sa obavljanjem PDV aktivnosti smatra se obveznik PDV koji se
prvi put evidentira za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV, nezavisno od toga da li se opredelio za ovu
obavezu ili je ovu obavezu stekao u smislu člana 38. stav 1. Zakona.
Primer 4:
Obveznik je 11. januara 2013. godine utvrdio da je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet
veći od 8.000.000 dinara. Ovaj obveznik, počev od 12. januara 2013. godine, obračunava i plaća PDV i
ima sva prava i obaveze obveznika PDV. Obveznik prvi put otpočinje sa PDV aktivnošću. Rok za
podnošenje evidencione prijave za PDV i poreske prijave za ovog obveznika je 15. februar 2013.
godine, s obzirom da je mesečni obveznik PDV.
Saglasno odredbi člana 48. stav 3. Zakona, za obveznika iz stava 2. ovog člana koji u kalendarskom
tromesečju ostvari ukupan promet veći od 50.000.000 dinara, poreski period je kalendarski mesec počev
od meseca po isteku kalendarskog tromesečja.
Iz navedene zakonske odredbe zaključujemo dve stvari:
- da se obvezniku PDV koji podnosi poreske prijave, obračunava i plaća PDV tromesečno, a koji je u
prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara, poreski period menja u
kalendarski mesec po sili zakona, i
- da ovaj obveznik podnosi poreske prijave, obračunava i plaća PDV mesečno počev od meseca po isteku
kalendarskog tromesečja u kojem je ostvario ukupan promet preko 50.000.000 dinara.
Primer 5:
Obveznik PDV koji podnosi poreske prijave, obračunava i plaća PDV tromesečno, ustanovio je da je 14.
februara tekuće godine ostvario ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci veći od
50.000.000 dinara. Periodičnu poresku prijavu za tekući poreski period ovaj obveznik je dužan da
podnese do 20. aprila tekuće godine, a nakon toga poreske prijave podnosi, obračunava i plaća PDV
mesečno (do 15. maja, 15. juna itd).
Na isti način poreski period menja i obveznik PDV koji obračunava i plaća PDV mesečno, ako utvrdi da mu
je iznos ukupnog prometa u prethodnih 12. meseci pao ispod 50.000.000 dinara. U tom slučaju obveznik
PDV nastavlja da podnosi mesečne poreske prijave do isteka tekućeg tromesečja, a nakon toga podnosi
poreske prijave tromesečno.
Obveznik PDV, na osnovu člana 51a stav 1. Zakona, i člana 7. stav 3. Pravilnika, dostavlja nadležnom
poreskom organu obaveštenje o promeni iznosa ukupnog prometa koji je od uticaja na promenu
poreskog perioda, u roku od pet dana od nastanka promene. U slučaju promene poreskog perioda,
nadležni poreski organ ne donosi rešenje, već obveznik PDV, na osnovu podnetog obaveštenja, menja
poreski period za koji obračunava i plaća PDV i podnosi poresku prijavu.
Kao što smo već istakli, Zakon je ostavio mogućnost obvezniku PDV koji podnosi poreske prijave,
obračunava i plaća PDV tromesečno, da do 15. januara tekuće godine (dakle samo na početku
kalendarske godine) podnese zahtev nadležnom poreskom organu za promenu poreskog perioda u
kalendarski mesec. Zakon ne propisuje koje uslove nadležni poreski organ ceni prilikom odlučivanja o
zahtevu obveznika PDV za promenu poreskog perioda, pa stoga zaključujemo da je za promenu poreskog
perioda u ovom slučaju dovoljno da obveznik PDV podnese zahtev u propisanom roku.
Propisano je takođe da ovako odobren poreski period traje najmanje 12 meseci, što znači da nakon
isteka tog perioda obveznik PDV može da promeni poreski period u kalendarsko tromesečje (ako u
međuvremenu nije ostvario ukupan promet u prethodnih 12 meseci preko 50.000.000 dinara).
3. Sadržina poreske prijave (Obrazac PPPDV)
Saglasno odredbi člana 2. stav 4. Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV ("Sl.
glasnik RS", br. 120/2012), obveznik PDV je dužan da, na osnovu podataka iz evidencije o PDV, za svaki
poreski period sačini pregled obračuna PDV na osnovu kojeg unosi podatke u poresku prijavu.
Oblik, sadržina i način popunjavanja poreske prijave (Obrazac PPPDV) propisani su Pravilnikom.
Obrazac PPPDV sadrži podatke o:
1) periodu za koji se podnosi prijava;
2) identifikaciji podnosioca prijave;
3) prometu dobara i usluga;
4) prethodnom porezu;
5) poreskoj obavezi.
U delu Obrasca PPPDV koji se odnosi na poreski period za koji se podnosi poreska prijava upisuje se
datum početka i završetka poreskog perioda.
U delu poreske prijave koji se odnosi na podatke za identifikaciju podnosioca prijave unosi se:
- poreski identifikacioni broj (PIB), odnosno jedinstveni matični broj građana;
- naziv, odnosno ime i prezime i adresa podnosioca prijave.
U delu I. Obrasca PPPDV iskazuju se podaci o iznosima naknada za promet dobara i usluga i iznosima
PDV, i to:
- pod rednim brojem 1. - kod prometa dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak
prethodnog poreza, u polje 001 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet;
- pod rednim brojem 2. - kod prometa dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak
prethodnog poreza, u polje 002 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet;
- pod rednim brojem 3. - kod prometa dobara i usluga po opštoj stopi, u polje 003 unosi se podatak o
iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 103 podatak o iznosu obračunatog PDV za taj
promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu, kao i podaci o iznosu obračunatog
PDV na iznos naknade koja je naplaćena pre izvršenog oporezivog prometa po opštoj stopi PDV (avansna
uplata).
- pod rednim brojem 4. - kod prometa dobara i usluga po posebnoj stopi, u polje 004 unosi se podatak o
iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 104 podatak o iznosu obračunatog PDV za taj
promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu, kao i podaci o iznosu obračunatog
PDV na iznos naknade koja je naplaćena pre izvršenog oporezivog prometa po posebnoj stopi PDV
(avansna uplata);
- pod rednim brojem 5. - u polje 005 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 001, 002, 003 i 004, a u polje
105 zbir iznosa PDV iz polja 103 i 104.
U delu II. Obrasca PPPDV iskazuju se podaci o prethodnom porezu, i to:
- pod rednim brojem 6. - u polje 006 unosi se vrednost uvezenih dobara iskazana u carinskom
dokumentu, kao i vrednost dobara koja se unose sa teritorije APKM, iskazana u carinskom, odnosno
poreskom dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obračunat od strane nadležnog
carinskog organa i plaćen prilikom uvoza, odnosno iznos PDV koji je obračunat od strane nadležnog
carinskog, odnosno poreskog organa i koji je plaćen prilikom unosa sa teritorije APKM, a koji se može
odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu;
- pod rednim brojem 7. - u polje 007 unosi se iznos naknade za dobra nabavljena od poljoprivrednika,
odnosno usluge izvršene od strane poljoprivrednika, bez PDV nadoknade, a u polje 107 unosi se iznos
PDV nadoknade koja je plaćena poljoprivredniku, a koja se može odbiti kao prethodni porez u poreskom
periodu;
- pod rednim brojem 8. - u polje 008 unosi se ukupan iznos naknada za nabavljena dobra i primljene
usluge, nezavisno od toga da li su dobra i usluge nabavljeni sa ili bez obračunatog PDV, bez PDV, osim
naknada pod red. br. 6. i 7, a u polje 108 unosi se iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez u
poreskom periodu, osim prethodnog poreza pod red. br. 6. i 7;
- pod rednim brojem 9. - u polje 009 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 006, 007 i 008, a u polje 109
zbir iznosa PDV iz polja 106, 107 i 108.
U delu III. Obrasca PPPDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to:
- pod rednim brojem 10. - u polje 110 unosi se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj, a ako je iznos
prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, iznos PDV iskazan u polju 110, upisuje se sa
predznakom "minus";
- pod rednim brojem 11. - podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj zaokružuje opciju
"DA", a ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period, zaokružuje opciju
"NE".
4. Podaci koji se ne iskazuju u poreskoj prijavi (Obrazac PPPDV)
U poreskoj prijavi (Obrazac PPPDV) ne iskazuju se podaci o:
1) aktivnostima kod kojih se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen u skladu sa članom 6. Zakona,
2) prometu dobara i usluga koji se smatra izvršenim u inostranstvu,
3) aktivnostima koje ne predstavljaju promet dobara i usluga i novčanim sredstvima koja ne predstavljaju
naknadu za izvršeni promet dobara i usluga,
4) primljenim i datim avansnim sredstvima,
5) iznosu osnovice za obračun PDV za promet dobara i usluga koji vrši strano lice, a za koje je poreski
dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) dužan da obračuna i plati PDV.
4.1 Podaci o aktivnostima kod kojih se smatra da promet dobara nije izvršen
Smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen kod:
- prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim
prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost;
- zamene dobara u garantnom roku;
- besplatnog davanja poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim
kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa;
- davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, ako se daju povremeno različitim
licima.
Kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, smatra se da promet dobara i
usluga nije izvršen, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako
produži da obavlja istu delatnost. Podaci o ovom prenosu ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
Prenos celokupne imovine obveznika PDV koji se, uz ispunjenje opštih uslova, ne smatra prometom, jeste
prenos celokupne imovine kod statusne promene privrednog društva, kod nastavka obavljanja delatnosti
preduzetnika u formi privrednog društva, prodaje, ulaganja, besteretnog davanja i nasleđivanja. Prenos
dela imovine obveznika PDV kod kojeg se, uz ispunjenje opštih uslova, smatra da promet dobara i usluga
nije izvršen, jeste prenos dela imovine kod statusne promene privrednog društva, prodaje, ulaganja,
besteretnog davanja i nasleđivanja, ako se vrši prenos dela imovine koji čini poslovnu celinu kojom se
omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaocu dela imovine, a čijim prenosom je prenosiocu
onemogućeno da obavlja tu delatnost.
Primer 6:
Kod privrednog društva - obveznika PDV dolazi do statusne promene odvajanja uz osnivanje, pri čemu
novoosnovano društvo postaje obveznik PDV i nastavlja sa obavljanjem jedne od delatnosti koju je
obavljalo i društvo prenosilac (npr. delatnost proizvodnje plastične ambalaže). Deo imovine koji se
odvaja čini takvu poslovnu celinu koja omogućava sticaocu dela imovine (novoosnovanom društvu) da
samostalno obavlja delatnost proizvodnje plastične ambalaže, a prenosom tog dela imovine
prenosiocu je onemogućeno da obavlja tu delatnost (dakle preneo je svu imovinu koja se odnosi na tu
delatnost - kompletnu proizvodnu liniju, objekat u kojem je smeštena i sl.). U ovom slučaju, kod
prenosa dela imovine sa prenosioca na sticaoca smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen, a
podaci o ovom prometu ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
Na zamenu dobara u garantnom roku koja se vrši bez naknade i u skladu sa uslovima iz garancije, PDV se
ne obračunava, a podaci o zameni dobara u garantnom roku za koju se ne naplaćuje naknada ne unose
se u poresku prijavu.
PDV se ne obračunava i ne plaća na besplatno davanje poslovnih uzoraka koje obveznik PDV daje
kupcima ili budućim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog
organa, kao i na reklamni materijal i poklone manje vrednosti koje obveznik PDV povremeno daje
različitim licima, a podaci o davanju poslovnih uzoraka ne unose se u poresku prijavu.
Primer 7:
Obveznik PDV besplatno daje kupcima ili budućim kupcima parfema uzorke parfema - testere u svrhu
prezentovanja parfema u svom maloprodajnom objektu. U ovom slučaju ne postoji obaveza
obračunavanja i plaćanja PDV po osnovu davanja uzoraka parfema (smatra se da promet nije izvršen),
a podaci o tome ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
Primer 8:
Obveznik PDV deli potencijalnim kupcima reklamni materijal sa logom firme - kalendare, olovke i
rokovnike čija je pojedinačna vrednost manja od 2.000 dinara. Ne obračunava i ne plaća PDV po tom
osnovu, s obzirom da se smatra da davanjem predmetnih dobara potencijalnim kupcima nije izvršen
promet dobara. Podaci o davanju ovog reklamnog materijala ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
4.2 Podaci o prometu dobara i usluga koji se smatra izvršenim u inostranstvu
Ako se, u skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona, mestom prometa dobara i usluga smatra
inostranstvo, podaci o naknadi za taj promet ne iskazuju se u poreskoj prijavi. Naime, promet dobara i
usluga je predmet oporezivanja PDV samo ako je izvršen u Republici Srbiji.
Takođe, u poreskoj prijavi ne iskazuju se ni podaci o prometu dobara i usluga čijim mestom prometa se u
skladu sa Zakonom i Uredbom o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne
pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik
RS", br. 15/2005 i 68/2011), smatra teritorija APKM.
"...podatak o iznosu naknade za promet inženjerskih usluga koji obveznik PDV - domaće privredno društvo
vrši stranom licu ne iskazuje se u poreskoj prijavi poreza na dodatu vrednost (Obrazac PPPDV), s obzirom
da je reč o naknadi za promet usluga koji nije predmet oporezivanja PDV." (MF broj 413-00-3672/2010-04
od 27.12.2010. godine)
Primer 9:
Obveznik PDV pruža domaćem licu uslugu posredovanja kod prometa dobara koji ovo lice vrši na
teritoriji Bosne i Hercegovine. S obzirom da se mestom prometa usluge posredovanja smatra mesto
gde se vrši posredovani promet, u konkretnom slučaju Bosna i Hercegovina, na promet predmetne
usluge se ne obračunava i ne plaća PDV a obveznik PDV podatak o tom prometu ne iskazuje u poreskoj
prijavi
4.3 Podaci o aktivnostima koje ne predstavljaju promet dobara i usluga i novčanim sredstvima koja ne
predstavljaju naknadu za izvršeni promet dobara i usluga
U poreskoj prijavi se ne iskazuju podaci o aktivnostima koje se ne smatraju prometom dobara i usluga,
kao ni o novčanim iznosima koji ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga.
U poreskoj prijavi ne iskazuju se podaci o:
- prometu dobara bez naknade, uzimanju i upotrebi dobara iz poslovne imovine obveznika PDV za lične
potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih i drugih lica, i drugoj upotrebi dobara iz poslovne imovine u
neposlovne svrhe obveznika, u slučaju kada obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza
kod nabavke predmetnih dobara,
- manjku dobara nastalom usled više sile ili na drugi propisan način, kao i utvrđenom rashodu dobara do
količine predviđene normativom rashoda,
- uzimanju dobara u poslovne svrhe obveznika PDV,
- upotrebi dobara iz poslovne imovine obveznika PDV u poslovne svrhe obveznika PDV,
- pružanju usluga bez naknade u poslovne svrhe obveznika,
- novčanim iznosima koji se naplaćuju ili plaćaju u ime i za račun drugog lica,
- članarinama koje ne predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga,
- novčanim iznosima naplaćenim ili isplaćenim na ime naknade štete,
- novčanim iznosima datim ili primljenim na ime depozita kao garancije,
- novčanim iznosima dobijenim ili datim na ime donacije ili subvencije,
- novčanim iznosima koji se naplaćuju ili plaćaju na ime refundacije troškova koji ne predstavljaju
naknadu ili deo naknade za izvršeni promet dobara ili usluga,
- prihodima i rashodima nastalim po osnovu nekih finansijskih transakcija i sl.
Promet dobara bez naknade, uzimanje i upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog
obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica i druga upotreba dobara iz
poslovne imovine u neposlovne svrhe obveznika, izjednačava se sa prometom dobara i usluga uz
naknadu, tj. smatra se predmetom oporezivanja PDV, samo ako je obveznik PDV imao pravo na odbitak
prethodnog poreza pri nabavci predmetnih dobara (nezavisno od toga da li je to pravo iskoristio). U
suprotnom, ove aktivnosti se ne smatraju prometom, tj. predmetom oporezivanja PDV i podaci o ovim
aktivnostima se ne iskazuju u poreskoj prijavi.
Primer 10:
U 2012. godini obveznik PDV je nabavio rezervne delove za putnički automobil po osnovu čije nabavke
nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa članom 29. Zakona.
U 2013. godini osnivač obveznika PDV za svoje lične potrebe uzima jedan rezervni deo za sopstveni
putnički automobil. S obzirom da obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza
prilikom nabavke predmetnog rezervnog dela, po osnovu uzimanja ovog dobra za lične potrebe ne
postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, a podaci o ovoj aktivnosti ne iskazuju se u poreskoj
prijavi.
Primer 11:
Obveznik PDV (privredno društvo) poseduje putnički automobil po osnovu čije nabavke nije imao
pravo na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa članom 29. stav 1. Zakona.
Direktor privrednog društva predmetni automobil koristi za privatne potrebe van radnog vremena.
S obzirom da obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke
predmetnog putničkog automobila, upotreba tog dobra za privatne potrebe zaposlenog ne smatra se
prometom usluge, pa ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u ovom slučaju, a podaci o ovoj
aktivnosti ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
Manjak dobara nastao usled više sile ili na drugi propisan način, kao ni rashod utvrđen do količine
predviđene normativom rashoda, ne smatra se predmetom oporezivanja PDV, a podaci o ovako
nastalom manjku, odnosno rashodu dobara ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
Primer 12:
Kod obveznika PDV dogodila se krađa i tom prilikom je ukradeno nekoliko tehničkih uređaja. Aktom
nadležnog organa - Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno je koja dobra su ukradena prilikom
krađe.
Na manjak dobara nastao usled krađe, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, s obzirom da se
ovako utvrđen manjak ne smatra sopstvenom potrošnjom obveznika, a podaci o ovako nastalom
manjku dobara ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
Uzimanje dobara za poslovne svrhe obveznika PDV ne smatra se prometom dobara i nije predmet
oporezivanja PDV, pa se podaci o ovoj aktivnosti ne iskazuju u poreskoj prijavi
Primer 13:
Obveznik PDV koji se bavi prometom računara i računarske opreme, nabavio je određenu količinu ovih
dobara radi dalje prodaje i koristio pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Nakon toga
obveznik PDV donosi odluku da jedan računar sa kompletnom opremom uzme za potrebe opremanja
kancelarije administrativnog radnika. U ovom slučaju ne dolazi do prometa dobara, s obzirom da
obveznik PDV uzima predmetna dobra u svrhu sopstvenog poslovanja, a podaci o predmetnoj
aktivnosti se ne unose u poresku prijavu.
Upotreba dobara iz poslovne imovine obveznika PDV i pružanje usluga bez naknade u poslovne svrhe
obveznika PDV, ne izjednačava se sa prometom usluga uz naknadu, tj. ne predstavlja promet usluga, te
se podaci o ovim aktivnostima ne iskazuju u poreskoj prijavi.
Primer 14:
Obveznik PDV - proizvođač sladoleda, svojim kupcima daje na korišćenje rashladne uređaje za čuvanje
sladoleda, bez naknade. S obzirom da predmetnu aktivnost preduzima u cilju povećanja broja kupaca i
pospešivanju prometa sladoleda, tj. u cilju povećanja prihoda, ta aktivnost se ne smatra prometom
usluga koji se izjednačava sa prometom usluga uz naknadu, a podaci o ovoj aktivnosti se ne iskazuju u
poreskoj prijavi PDV.
Novčani iznosi koji se naplaćuju ili plaćaju u ime i za račun drugog lica ne predstavljaju naknadu ili deo
naknade za promet dobara ili usluga koji vrši obveznik PDV, niti deo osnovice za obračun PDV za izvršeni
promet tog obveznika PDV, pa se podaci o ovim novčanim sredstvima ne iskazuju u poreskoj prijavi.
Primer 15:
Advokat - obveznik PDV, ugovorio je sa strankom pružanje usluga zastupanja pred sudom u postupku
za naknadu štete. Prilikom naplate iznosa dosuđenog stranci, a koji obveznik PDV - advokat prenosi
stranci, taj iznos se ne uračunava u osnovicu za obračun PDV za promet advokatskih usluga, s obzirom
da se radi o naplati u ime i za račun drugog lica. Podaci o ovom novčanom iznosu ne iskazuju se u
poreskoj prijavi koju podnosi obveznik PDV - advokat.
Primer 16:
Obveznik PDV vrši promet usluge posredovanja kod prenosa svojine na stanu. Ovaj obveznik PDV
naplaćuje od kupca stana ukupan iznos naknade za promet stana i proviziju za sopstvenu uslugu
posredovanja. Iznos naknade za promet stana naplaćuje u ime i za račun prodavca stana, tako da se
ovaj iznos ne uračunava u osnovicu za obračun PDV kod prometa usluge posredovanja, a podaci o
ovom novčanom iznosu ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
Članarine koje plaćaju članovi (npr. udruženja), a koje ne predstavljaju naknadu za promet dobara ili
usluga, nisu predmet oporezivanja PDV, a podaci o novčanom iznosu naplaćenom ili plaćenom na ime
članarina ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
Međutim, članarine koje u suštini predstavljaju naknadu za promet usluga članovima, iskazuju se u
poreskoj prijavi kao deo naknade za promet predmetnih dobara i usluga. Tako npr. članarine koje
naplaćuje biblioteka smatraju se naknadom za promet usluga izdavanja knjiga (videti mišljenje
Ministarstva finansija broj 413-00-2920/2005-04 od 8.05.2005. godine). Da li članarina predstavlja
naknadu za promet dobara i usluga, faktičko je pitanje i tu činjenicu treba utvrditi u svakom konkretnom
slučaju.
Naplata ili isplata novčanih sredstava na ime naknade štete ne predstavlja naknadu za promet dobara i
usluga, a podaci o ovim novčanim sredstvima se ne iskazuju u poreskoj prijavi. To su npr:
- naknade štete od osiguravajućeg društva (na osnovu zakona, ugovora ili sudske odluke),
- isplate štete kupcima ili primaocima usluga po nekom osnovu,
- zatezne kamate i ugovorene kazne zbog neblagovremenog plaćanja,
- naknade štete po osnovu raskida ugovora (ako u suštini takva naknada ne predstavlja naknadu ili deo
naknade za oporezivi promet dobara i usluga) i sl.
Primer 17:
Obveznik PDV naplaćuje od svog klijenta ugovorenu naknadu štete zbog prevremenog raskida
ugovora, a iz celokupnog činjeničnog stanja koje je od uticaja na postojanje poreske obaveze proizilazi
da novčana sredstva koja se isplaćuju na ime naknade štete ne predstavljaju naknadu za oporezivi
promet dobara ili usluga koji vrši obveznik PDV. Novčani iznos koji se naplaćuje na ime ugovorene
štete zbog raskida ugovora (što je jedan vid izgubljene dobiti) u ovom slučaju ne predstavlja naknadu
za promet dobara i usluga, te stoga nije predmet oporezivanja PDV, a podaci se ne iskazuju u poreskoj
prijavi.
Primanje, odnosno davanje novčanih sredstava koja se daju ili primaju na ime depozita kao garancije, nije
predmet oporezivanja PDV i ta novčana sredstva ne iskazuju se u poreskoj prijavi. Bez obzira da li je
garancija ugovorena kao obezbeđenje izvršenja ugovora (npr. kod zakupa) ili je obezbeđenje za
eventualnu štetu koja može da nastane zbog neizvršenja nekog ugovora ili preduzimanja neke radnje od
strane garanta, iznos garancije (depozita) ne predstavlja naknadu za promet dobara i usluga. Međutim,
ako primalac depozita aktivira depozit radi naplate naknade za promet dobara i usluga zbog neizvršenja
osnovnog ugovora (npr. zakupnine), na taj iznos se obračunava i plaća PDV, a ti podaci se iskazuju u
poreskoj prijavi (po osnovu prometa dobara ili usluga).
Podaci o novčanim sredstvima koja obveznik PDV dobija ili daje na ime donacije, a koja ne predstavljaju
naknadu za izvršeni promet dobara i usluga, ne iskazuju se u poreskoj prijavi. Naime, primanje ili davanje
novca na ime donacije nije predmet oporezivanja PDV (nema prometa dobara i usluga, tj. nije nastao
oporezivi događaj). Takav je slučaj i sa subvencijama koje obveznik PDV prima iz budžeta, a koje nisu
neposredno povezane sa cenom dobara ili usluga čiji promet vrši obveznik PDV.
Primer 18:
Javno preduzeće - obveznik PDV prima iz budžeta jedinice lokalne samouprave subvenciju za
funkcionisanje preduzeća i isplatu zarada zaposlenima. Ova novčana sredstva nisu neposredno
povezana sa cenom dobara ili usluga čiji promet vrši ovo javno preduzeće, niti predstavljaju naknadu ili
deo naknade za promet dobara ili usluga, pa se podaci o ovoj subvenciji ne iskazuju u poreskoj prijavi.
Plaćanje ili naplata novčanih sredstava na ime refundacije troškova, koja ne predstavljaju naknadu ili deo
naknade za promet dobara i usluga, nije predmet oporezivanja PDV, a podaci o ovim novčanim
sredstvima ne iskazuju se u poreskoj prijavi.
Primer 19:
Obveznik PDV potražuje od inopartnera novčana sredstva na ime pokrića troškova dobijanja atesta i
dozvola potrebnih za stavljanje u promet lekova. S obzirom da ova novčana sredstva nisu predmet
oporezivanja PDV jer ne predstavljaju naknadu niti deo naknade za promet dobara i usluga koji vrši
ovaj obveznik PDV, na ovaj iznos se ne obračunava i ne plaća PDV, a podaci o tim novčanim sredstvima
se ne iskazuju u poreskoj prijavi.
Podaci o prihodima i rashodima po osnovu određenih finansijskih transakcija ne iskazuju se u poreskoj
prijavi. To su npr:
- dividende i učešća u dobiti,
- kursne razlike,
- prihodi i rashodi nastali po osnovu valutne klauzule, u slučaju kada ovi prihodi i rashodi ne utiču na
izmenu poreske osnovice za obračun PDV kod prometa dobara i usluga,
- prihodi po osnovu prodaje nekih novčanih ekvivalenata (vaučera, poklon čestitki, novčanih bonova i sl),
u slučaju kada ta novčana sredstva ne predstavljaju naplatu avansa za budući promet dobara i usluga već
samo zamenu za neki novčani ekvivalent kojim se mogu plaćati dobra i usluge u određenoj vrednosti.
"...obveznik PDV koji prodaje poklon čestitke (novčane vaučere) po utvrđenoj vrednosti, a kojima
donosioci poklon čestitki plaćaju naknadu za promet dobara (u konkretnom slučaju igračaka), nema
obavezu da po osnovu prodaje poklon čestitki obračuna i plati PDV, s obzirom da prilikom njihove prodaje
ne dolazi do nastanka poreske obaveze (prilikom prodaje poklon čestitki za kupovinu igračaka nije poznat
kupac igračaka niti je poznato koje će konkretno igračke biti isporučene). U ovom slučaju poreska
obaveza nastaje danom izvršenog prometa (danom isporuke dobara), a obračunati PDV se plaća u skladu
sa Zakonom." (MF broj 413-00-2518/2009-04 od 17.02.2010. godine)
4.4 Podaci o iznosu primljenih i datih avansnih sredstava
Podaci o novčanim sredstvima koja obveznik PDV plaća ili naplaćuje za budući promet dobara i usluga
(avansi) ne iskazuju se u poreskoj prijavi, bez obzira da li je avans primljen za promet koji je oporeziv PDV
ili promet oslobođen plaćanja PDV sa pravom ili bez prava na odbitak prethodnog poreza. U poreskoj
prijavi se iskazuju samo podaci o obračunatom PDV na primljene ili date avanse.
Primer 20:
Obveznik PDV je primio avans za budući promet dobara koji je oporeziv po opštoj stopi PDV od 20%, u
iznosu od 120.000 dinara i po tom osnovu obračunao PDV u iznosu od 20.000 dinara (primenom
preračunate opšte stope PDV - osnovica za obračun PDV je 100.000 dinara). Ovaj obveznik PDV
iskazuje u poreskoj prijavi (polje 103) iznos obračunatog PDV od 20.000 dinara, a iznos osnovice za
obračun PDV ne iskazuje u polju 003 poreske prijave koju podnosi za poreski period u kojem je primio
avans. Međutim, u poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period u kojem bude izvršio izvoz, iskazaće
ukupan iznos naknade za taj promet (i avans i preostali iznos za plaćanje) u polju 003, a u polju 103
samo PDV obračunat na preostali iznos naknade za taj promet (na iznos naknade umanjen za iznos
avansa).
Primer 21:
Obveznik PDV je ugovorio izvoz dobara u vrednosti od 50.000 evra. Po potpisivanju ugovora primio je
avans u iznosu od 10.000 evra (što je npr. 1.100.000 dinara u dinarskoj protivvrednosti). Ovaj iznos
obveznik PDV ne iskazuje u poreskoj prijavi (polje 001) koju podnosi za poreski period u kojem je
primio avans. Međutim, u poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period u kojem bude izvršio izvoz, u
polju 001 iskazaće ukupan iznos naknade za taj promet (i avans i preostali iznos za plaćanje).
U poreskoj prijavi se ne iskazuju ni podaci o datim avansima za buduću nabavku dobara i usluga, već
samo iznos PDV koji se može koristiti kao prethodni porez po tom osnovu.
Primer 22:
Obveznik PDV je drugom obvezniku PDV platio avans za buduću isporuku mašine koju će koristiti za
obavljanje delatnosti, u iznosu od 720.000 dinara. Po tom osnovu je primio avansni račun sa iskazanim
PDV od 120.000 dinara (osnovica 600.000 dinara). U poreskom periodu u kojem je primio avansni
račun obveznik PDV iskazuje u polju 108 poreske prijave iznos od 120.000 dinara, kao obračunati PDV
koji ima pravo da odbije kao prethodni porez. Iznos od 600.000 dinara ne iskazuje u polju 008 poreske
prijave koju podnosi za poreski period u kojem je platio avans. Međutim, taj iznos, kao i preostali iznos
naknade (bez PDV) iskazaće u polju 008 poreske prijave koju podnosi za poreski period u kojem mu je
predmetna mašina isporučena.
4.5 Podaci o iznosu osnovice za obračun PDV za promet dobara i usluga koji vrši strano lice, a za koji je
poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) dužan da obračuna i plati PDV
Podaci o iznosu osnovice za obračun PDV za promet dobara i usluga koji vrši strano lice, a za koji je
poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) dužan da obračuna i plati PDV ne iskazuju se u poreskoj
prijavi (polje 003, odnosno 004). U ovom slučaju u poreskoj prijavi se iskazuju samo podaci o
obračunatom PDV (polje 103, odnosno 104).
Primer 23:
Strano lice je izvršilo domaćem licu promet advokatske usluge, uz naknadu od 2.000 evra, što u
dinarskoj protivvrednosti iznosi 220.000 dinara. Primalac predmetne usluge, kao poreski dužnik iz
člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona, dužan je da obračuna PDV po tom osnovu i obračunati PDV plati u
skladu sa Zakonom. U poreskom periodu u kojem mu je izvršena predmetna usluga iskazuje iznos
obračunatog PDV od 44.000 dinara u polju 103 poreske prijave. Međutim, iznos osnovice od 220.000
dinara ne iskazuje se u poreskoj prijavi (u polju 003).
5. Način popunjavanja poreske prijave - podaci koji se iskazuju u poreskoj prijavi (Obrazac PPPDV)
Kao što je ranije već istaknuto, poreska prijava (Obrazac PPPDV) ima tri dela u kojima se iskazuju podaci
o:
- prometu dobara i usluga
- prethodnom porezu i
- poreskoj obavezi.
5.1 Deo I Obrasca PPPDV
U delu I Obrasca PDV iskazuju se podaci o izvršenom prometu dobara i usluga i to posebno o:
- prometu dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (na rednom
broju jedan),
- prometu dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza (na rednom
broju dva),
- prometu dobara i usluga koji je oporeziv po opštoj stopi PDV (na rednom broju tri) i
- prometu dobara i usluga koji je oporeziv po posebnoj stopi PDV (na rednom broju četiri).
5.1.1. Podaci koji se iskazuju na rednom broju 1 Obrasca PPPDV
Na rednom broju 1, u polju 001 Obrasca PPPDV iskazuje se ukupan iznos naknade za izvršeni promet
dobara i usluga koji je, u skladu sa odredbama člana 24. Zakona, oslobođen PDV sa pravom na odbitak
prethodnog poreza, a koji je izvršen u poreskom periodu za koji se podnosi poreska prijava. To su
naknade za promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (izvoz),promet usluga prevoza koje
su povezane sa uvozom, izvozom i tranzitom dobara, promet dobara i usluga za potrebe DKP i
međunarodnih organizacija, promet dobara i usluga koji su oslobođeni PDV u skladu sa međunarodnim
ugovorima i dr.
Veoma je važno napomenuti da se ovi podaci iskazuju u polju 001 Obrasca PPPDV, samo ako su ispunjeni
svi uslovi za ostvarivanje predmetnog poreskog oslobođenja i ako obveznik PDV poseduje sve propisane
dokaze. U suprotnom podaci o tom prometu se iskazuju pod rednim brojem 3. ili 4. Obrasca PPPDV (kao
oporezivi promet), dok obveznik PDV ne ispuni sve propisane uslove i ne pribavi potrebnu dokumentaciju
za ostvarivanje poreskog oslobođenja. Prema odredbama člana 18. st. 1. i 3. Pravilnika, u polju 001 se
iskazuje i iznos za koji je smanjena, odnosno povećana naknada za izvršeni promet dobara i usluga koji je
oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u slučaju naknadnog smanjenja, odnosno
povećanja te naknade. U nastavku ćemo obratiti pažnju na nekoliko specifičnih situacija u vezi sa
iskazivanjem podataka u polju 001 Obrasca PPPDV.
Izvoz dobara se smatra izvršenim kada su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije. Ako je izvozno
carinjenje dobara započeto ili izvršeno i/ili je izdat račun za predmetni promet u jednom poreskom
periodu, a obveznik PDV u narednom poreskom periodu poseduje dokaz da su dobra fizički istupila sa
teritorije Republike Srbije, u poreskom periodu u kojem je izvozno carinjenje dobara započeto ili izvršeno
i/ili izdat račun za predmetni promet ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, a obveznik PDV, u
poreskoj prijavi koja se podnosi za taj poreski period, ne iskazuje poresko oslobođenje, tj. ne iskazuje
iznos naknade za predmetni promet na polju 001 Obrasca PPPDV. Dakle, naknada za izvršeni izvoz
dobara iskazuje se u poreskoj prijavi koja se podnosi za poreski period u kojem su dobra istupila sa
teritorije Republike Srbije (relevantan je datum potvrde o istupanju dobara).
Primer 24:
Mesečni obveznik PDV ugovorio je sa inostranim kupcem prodaju dobara, i u junu 2013. godine
otpočeo slanje i izvozno carinjenje dobara. Međutim, izvozna carinska deklaracija nosi datum od 29.
juna, a dobra su istupila sa teritorije Republike Srbije 2. jula 2013. godine (datum potvrde o istupanju
dobara). Ovaj obveznik PDV iskazuje podatak o iznosu naknade za predmetni promet u poreskoj prijavi
koju podnosi za poreski period jul 2013. godine. U poreskoj prijavi koju podnosi za jun 2013. godine, ne
iskazuje podatak o iznosu naknade za ovaj promet (ni u polju 001, ni u polju 003, odnosno 004 Obrasca
PPPDV)
Na rednom broju 1. Obrasca PPPDV unosi se i podatak o iznosu naknade za izvršeni promet dobara
domaćeg porekla na teritoriju APKM, ako su ispunjeni svi uslovi za ostvarivanje navedenog poreskog
oslobođenja i ako obveznik PDV, do isteka roka za podnošenje poreske prijave za taj poreski period,
poseduje sve potrebne dokaze. Ako obveznik PDV ne poseduje sve potrebne dokaze za ostvarivanje
poreskog oslobođenja, u poreskoj prijavi za poreski period u kojem je izvršio otpremanje dobara na
teritoriju APKM iskazuje podatke o ovom prometu u poljima 003 i 103, odnosno 004 i 104 Obrasca
PPPDV (kao oporezivi promet). U poreskom periodu u kojem poseduje sve neophodne dokaze za
ostvarivanje poreskog oslobođenja, obveznik PDV iskazuje naknadu za ovaj promet u polju 001 Obrasca
PPPDV a u poljima 003 i 103, odnosno 004 i 104 umanjuje iznos naknade i iznos obračunatog PDV.
"...obveznik PDV može da ostvari navedeno poresko oslobođenje u poreskom periodu u kojem je izvršeno
otpremanje dobara na teritoriju APKM, ako do isteka roka za podnošenje poreske prijave za taj poreski
period poseduje propisane dokaze o izvršenom otpremanju, odnosno u poreskom periodu u kojem
poseduje propisane dokaze. Naime, mišljenja smo da obveznik PDV koji u jednom poreskom periodu
otprema dobra sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM uz posedovanje Evidencionog lista
overenog od strane Posebnog odeljenja (poreski period u kojem su dobra istupila sa teritorije Republike
van APKM na teritoriju APKM), a koji do isteka roka za podnošenje poreske prijave za taj poreski period
pribavi dokaze iz člana 10. stav 4. al. 2 i 3 Uredbe, može da ostvari predmetno poresko oslobođenje u
poreskom periodu u kojem su dobra otpremljena uz posedovanje Evidencionog lista. Ako obveznik PDV,
do isteka roka za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je otpremio dobra na teritoriju
APKM uz Evidencioni list overen od strane Posebnog odeljenja, ne pribavi dokaze iz člana 10. stav 4. al. 2 i
3 Uredbe, u tom slučaju obveznik PDV je dužan da za izvršeni promet obračuna i plati PDV, kao i da
podatke o tom prometu iskaže u poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period u kojem su dobra
otpremljena, u skladu sa odredbama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV,
postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik
RS", br. 94/045, 108/05 i 120/08 - u daljem tekstu: Pravilnik). U poreskoj prijavi za poreski period u kojem
obveznik PDV obezbedi i dokaze iz člana 10. stav 4. al. 2 i 3 Uredbe, obveznik PDV, shodno odredbi člana
11. stav 3. tačka 1) i odredbama člana 11v Pravilnika, iskazuje podatke o iznosu naknade za izvršeni
promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, smanjenju
poreske osnovice i iznosu obračunatog PDV." (MF broj 413-00-2824/2010-04 od 06.10.2010. godine)
U vezi sa iskazivanjem naknade za izvršeni promet usluga prevoza povezanih sa uvozom, izvozom ili
tranzitom dobara, potrebno je istaći da je PDV oslobođen samo deo usluge od granice do odredišta u
Republici Srbiji (odnosno kod tranzita deo prevoza koji se vrši na teritoriji Republike Srbije) i samo se
naknada za taj deo usluge iskazuje u polju 001 Obrasca PPPDV. Deo usluge prevoza koji se vrši u
inostranstvu nije predmet oporezivanja PDV i podatak o iznosu naknade za ovaj deo prometa ne iskazuje
se u poreskoj prijavi.
Naknada za promet dobara koji je izvršen stranom državljaninu, a za koji je strani državljanin ostvario
pravo na refakciju PDV, iskazuje se u polju 001 Obrasca PPPDV u poreskom periodu u kojem je izvršena
refakcija PDV.
Primer 25:
Obveznik PDV je u poreskom periodu januar 2013. godine prodao stranom državljaninu dobra čiji
promet se oporezuje po opštoj stopi PDV, u vrednosti od 24.000 dinara sa PDV. U poreskom periodu
maj 2013. godine vrši refakciju PDV stranom državljaninu. U poreskoj prijavi za januar 2013. godine
ovaj obveznik PDV iskazuje naknadu za izvršeni promet dobara stranom državljaninu (20.000 dinara) u
polju 003, a obračunati PDV (4.000 dinara) u polju 103 Obrasca PPPDV. U poreskoj prijavi za maj 2013.
godine obveznik PDV iskazuje podatke o iznosu naknade za ovaj promet (20.000 dinara) u polju 001
Obrasca PPPDV, a u polju 003, odnosno 103 Obrasca PPPDV umanjuje iznos naknade za 20.000 dinara,
odnosno obračunatog PDV za 4.000 dinara.
5.1.2. Podaci koji se iskazuju na rednom broju 2 Obrasca PPPDV
Na rednom broju 2, u polju 002 Obrasca PPPDV unose se podaci o iznosu naknade za izvršeni promet
dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza. To su usluge u prometu
novca i kapitala (npr. kamate na novčane kredite i pozajmice, naknade i provizije koje se ostvaruju u
prometu novca i kapitala itd), usluge osiguranja i reosiguranja, usluge zakupa stanova, promet zemljišta i
objekata (osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima i prenosa
prava raspolaganja na objektima, u slučaju kada je za predmetni promet, u skladu sa Zakonom,
ugovoreno da će se taj promet oporezivati PDV), usluge u oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja,
nauke, kulture, sporta, priređivanja igara na sreću i dr. Prema odredbama člana 18. st. 1. i 3. Pravilnika, u
polju 002 poreske prijave se iskazuje i iznos za koji je smanjena, odnosno povećana naknada za izvršeni
promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u slučaju
naknadnog smanjenja, odnosno povećanja te naknade.
Naknada za promet ovih dobara i usluga unosi se u polje 002 Obrasca PPPDV u poreskom periodu u
kojem je izvršen promet tih dobara i usluga.
Budžetski korisnici, kao što su škole, bolnice, socijalne ustanove i sl, koji su obveznici PDV, iznos novčanih
sredstava koja dobijaju iz budžeta za obavljanje delatnosti (obrazovanja, zdravstvene ili socijalne zaštite i
dr.), a koji se smatra naknadom za promet usluga koji vrše ove ustanove, iskazuju u polju 002 Obrasca
PPPDV.
Saglasno odredbi člana 33. stav 6. Zakona, promet dobara i usluga za koji je propisano poresko
oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, tj. iznos koji se iskazuje u polju 002 Obrasca
PPPDV, ne uračunava se u ukupan promet dobara i usluga obveznika, relevantan za obavezan ulazak u
sistem PDV, odnosno za određivanje poreskog perioda.
Primer 26:
Obveznik PDV koji se bavi prometom dobara i usluga koji je oporeziv PDV, izvršio je promet
građevinskog objekta koji je izgrađen 1994. godine, pri čemu sa sticaocem tog objekta nije ugovorio da
se taj promet oporezuje PDV, s obzirom da nisu bili ispunjeni svi zakonom predviđeni uslovi jer sticalac
nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tog objekta. Naknadu za promet
predmetnog objekta, obveznik PDV iskazuje u polju 002 poreske prijave koju podnosi u poreskom
periodu u kojem je izvršio taj promet.
5.1.3. Podaci koji se iskazuju na rednim brojevima 3 i 4 Obrasca PPPDV
Na rednom broju 3, u polju 003 Obrasca PPPDV iskazuje se iznos naknade za izvršeni promet dobara i
usluga koji je oporeziv po opštoj stopi PDV, bez PDV (dakle osnovica za obračun PDV), a na rednom broju
4, u polju 004 Obrasca PPPDV iskazuje se iznos naknade za izvršeni promet dobara i usluga koji je
oporeziv po posebnoj stopi PDV, bez PDV. Kao što smo ranije istakli, u polju 003, odnosno 004 Obrasca
PPPDV ne iskazuju se podaci o primljenim avansima, kao ni iznos naknade za promet dobara i usluga koji
je izvršilo strano lice, a za koji obavezu obračunavanja i plaćanja PDV imaju poreski dužnici iz člana 10. tač
2) i 3) Zakona.
U polju 003, odnosno 004 Obrasca PPPDV iskazuju se sledeći podaci:
- iznos naknade za izvršeni promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV, bez PDV (osnovica za obračun
PDV),
- iznos osnovice za obračun PDV za promet dobara i usluga iz člana 4. stav 4. i člana 5. stav 4. Zakona
(osnovica utvrđena u skladu sa odredbama člana 18. st. 1 - 3. Zakona),
- iznosi ispravke osnovice za obračun PDV, u skladu sa odredbama člana 21. Zakona (naknadno
smanjenje, odnosno povećanje osnovice za obračun PDV),
- iznos ispravke osnovice za obračun PDV (smanjenje) po osnovu izvršene refakcije PDV stranom
državljaninu,
- iznos naknade za izvršeni promet jedinstvene turističke usluge (član 35. Zakona),
- iznos naknade za izvršeni promet polovnih dobara u skladu sa članom 36. Zakona.
U polju 103, odnosno 104 Obrasca PPPDV iskazuje se:
- iznos PDV obračunatog za promet dobara i usluga po opštoj, odnosno posebnoj stopi PDV,
- iznos PDV obračunatog na primljene avanse za budući promet dobara i usluga koji je oporeziv po opštoj,
odnosno posebnoj stopi PDV,
- iznos PDV obračunatog za izvršeni promet dobara iz člana 4. stav 4. Zakona (uzimanje dobara koja su
deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica;
svaki drugi promet dobara bez naknade; iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) iznad količine utvrđene
aktom koji donosi Vlada Republike Srbije) i usluga iz člana 5. stav 4. Zakona (upotreba dobara koja su deo
poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica,
odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe poreskog obveznika; pružanje usluga koje poreski
obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno drugo
pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika),
- iznos PDV obračunatog za promet dobara i usluga koji je izvršilo strano lice, a za koji obavezu
obračunavanja i plaćanja PDV ima poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona,
- iznos PDV obračunatog za promet dobara i usluga za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u
smislu odredaba člana 10. stav 2. Zakona (primalac sekundarnih sirovina, sticalac objekta za čiji promet je
ugovoreno oporezivanje PDV i investitor),
- iznos ispravke obračunatog PDV (smanjenje ili povećanje) u slučaju naknadnog povećanja, odnosno
smanjenja osnovice za obračun PDV u smislu člana 21. Zakona,
- iznos ispravljenog srazmernog poreskog odbitka koji ne može da se iskaže u polju 108 Obrasca PPPDV
(iskazuje se samo u polju 103),
- iznos za koji se vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 31. st. 1 - 3. Zakona
(ispravka odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice), koji ne može da se iskaže u polju 108
Obrasca PPPDV (iskazuje se samo u polju 103),
- iznos za koji se vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 31a st. 1. i 4. Zakona
(ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa), koji ne može da se
iskaže u polju 108, odnosno polju 106 Obrasca PPPDV (iskazuje se samo u polju 103),
- iznos ispravke odbitka prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 32. Zakona (ispravka odbitka
prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti), koji ne može da se iskaže u polju 108
Obrasca PPPDV (iskazuje se samo u polju 103),
- iznos ispravke PDV po osnovu izvršene refakcije PDV stranom državljaninu (smanjenje).
Ako obveznik PDV primi avans i izvrši promet dobara ili usluga za koji je primio avans u istom poreskom
periodu, u polju 003, odnosno 004 Obrasca PPPDV iskazuje ukupan iznos naknade za izvršeni promet, a u
polju 103, odnosno 104 ukupan iznos PDV obračunatog za taj promet.
Podaci o prometu dobara i usluga za koji je, u skladu sa odredbama člana 10. stav 2. Zakona, poreski
dužnik primalac tih dobara i usluga (primalac sekundarnih sirovina, sticalac objekta za čiji promet je
ugovoreno oporezivanje PDV i investitor), iskazuju se tako što obveznik PDV koji vrši promet u polju 003,
odnosno 004 Obrasca PPPDV iskazuje iznos naknade za predmetni promet, bez PDV, a poreski dužnik primalac dobara i usluga u polju 103, odnosno 104 Obrasca PPPDV iskazuje iznos obračunatog PDV za taj
promet.
Primer 27:
Obveznik PDV - izvođač radova ispostavio je 17. januara 2013. godine privremenu situaciju obvezniku
PDV - investitoru, za izvršene radove u neto vrednosti od 4.000.000 dinara. Pretpostavimo da su i
investitor i izvođač radova mesečni obveznici PDV. U poreskoj prijavu koju podnosi za poreski period
januar 2013. godine, obveznik PDV - izvođač radova iskazuje iznos od 4.000.000 dinara u polju 003
Obrasca PPPDV. U poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period januar 2013. godine, obveznik PDV investitor u polju 103 Obrasca PPPDV iskazuje iznos obračunatog PDV za promet koji mu je izvršio
izvođač radova u iznosu od 800.000 dinara.
Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate u skladu sa odredbama člana 36a Zakona, iznos naknade za
izvršeni promet dobara i usluga, bez PDV, iskazuje u polju 003, odnosno 004 poreske prijave koju podnosi
za poreski period u kojem je izvršio promet, a iznos obračunatog PDV za promet dobara i usluga za koji
primenjuje sistem naplate iskazuje u polju 103, odnosno 104 poreske prijave koju podnosi za poreski
period u kojem je nastala poreska obaveza po tom osnovu (poreski period u kojem je naplatio
potraživanje, odnosno poreski period u kojem je isteklo šest meseci od dana kada je izvršio promet).
Primer 28:
Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate izvršio je 23. marta 2013. godine promet dobara u
vrednosti od 300.000 dinara, bez PDV, tj. 360.000 dinara sa PDV. Potraživanje za predmetni promet
naplatio je u dva dela, 12. aprila 2013. godine u iznosu od 240.000 dinara, a 12. novembra 2013.
godine preostali deo potraživanja u iznosu od 120.000 dinara. Ovaj obveznik PDV iskazuje podatak o
iznosu naknade, bez PDV (300.000 dinara), u polju 003 poreske prijave koju podnosi za poreski period
mart 2013. godine. U polju 103 poreske prijave koju podnosi za poreski period april 2013. godine
iskazuje podatak o iznosu obračunatog PDV za deo naplaćenog potraživanja u tom mesecu (40.000
dinara), a u polju 103 poreske prijave koju podnosi za poreski period septembar 2013. godine iskazuje
iznos PDV od 20.000 dinara, za koji je poreska obaveza nastala u tom poreskom periodu (po isteku šest
meseci od dana izvršenja prometa).
Turistička agencija, u skladu sa odredbom člana 35. stav 4. Zakona, utvrđuje osnovicu za obračun PDV za
promet jedinstvene turističke usluge, kao razliku između ukupne naknade koju plaća putnik i stvarnih
troškova koje turistička agencija plaća za prethodne turističke usluge, uz odbitak PDV koji je sadržan u toj
razlici. Međutim, pod rednim brojem 3. u polju 003 Obrasca PPPDV iskazuje se ukupna naknada koju
plaća putnik za promet jedinstvene turističke usluge, a u polju 103 iznos obračunatog PDV na osnovicu
utvrđenu u skladu sa odredbom člana 35. stav 4. Zakona. Iznos primljenog avansa za promet jedinstvene
turističke usluge ne iskazuje se u poreskoj prijavi, a iznos PDV obračunatog na primljeni avans iskazuje se
u polju 103 Obrasca PPPDV.
Primer 29:
Obveznik PDV - turistička agencija je u poreskom periodu mart 2012. godine ostvarila promet
jedinstvenih turističkih usluga u iznosu od 1.230.000 dinara. Primenom člana 35. stav 4. Zakona,
utvrdila je razliku između ukupne naknade za izvršeni promet jedinstvenih turističkih usluga i
prethodnih turističkih usluga, u iznosu od 270.000 dinara. Primenom preračunate poreske stope od
16,6667%, utvrdila je iznos poreske obaveze od 45.000 dinara. U poreskoj prijavi koju turistička
agencija podnosi za poreski period mart 2012. godine, na rednom broju 3 - u polju 003 iskazuje ukupan
iznos naknade za promet jedinstvenih turističkih usluga u iznosu od 1.230.000 dinara, a u polju 103
iznos obračunatog PDV od 45.000 dinara.
Obveznik PDV iz člana 36. Zakona koji se bavi prometom polovnih dobara, utvrđuje osnovicu za obračun
PDV kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra, uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.
Međutim, obveznik PDV iz člana 36. Zakona, koji je izvršio promet polovnog dobra, u polju 003 Obrasca
PPPDV iskazuje ukupnu prodajnu vrednost dobra, a u polju 103 iznos PDV obračunatog na osnovicu koju
je utvrdio u skladu sa odredbom člana 36. Zakona.
Obveznik PDV koji vrši smanjenje poreske osnovice za oporezivi promet dobara i usluga i smanjenje
iznosa obračunatog PDV u skladu sa članom 21. Zakona, u poljima 003 i 004 smanjuje iznos naknade za
iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 smanjuje iznos obračunatog PDV
za iznos za koji je smanjen obračunati PDV.
Ako iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje iznosa
obračunatog PDV, obveznik PDV pod rednim brojem 8, u polju 108 povećava iznos PDV koji se može
odbiti kao prethodni porez.
Obveznik PDV koji vrši povećanje poreske osnovice za oporezivi promet dobara i usluga i povećanje
iznosa obračunatog PDV u skladu sa članom 21. Zakona, u poljima 003 i 004 Obrasca PPPDV povećava
iznos naknade za iznos za koji je povećana poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 povećava iznos
obračunatog PDV za iznos za koji je povećan PDV.
5.1.4. Podaci koji se iskazuju na rednom broju 5
Na rednom broju 5, u polju 005 Obrasca PPPDV iskazuje se zbir iznosa iz polja 001, 002, 003 i 004, a u
polju 105 zbir iznosa iz polja 003 i 004 Obrasca PPPDV.
5.2. Deo II Obrasca PPPDV
U delu II Obrasca PPPDV iskazuju se podaci o naknadama za primljena dobra i usluge i iznosima
obračunatog PDV koji obveznik PDV može da odbije kao prethodni porez, i to:
- pod rednim brojem 6. podaci o uvezenim dobrima i podaci o unosu dobara sa teritorije APKM, kao i
iznosu prethodnog poreza,
- pod rednim brojem 7. podaci o dobrima i uslugama nabavljenim, odnosno primljenim od lica koje se, u
smislu člana 34. Zakona, smatra poljoprivrednikom i iznosu obračunate i plaćene PDV nadoknade koju
obveznik ima pravo da odbije kao prethodni porez, i
- pod rednim brojem 8. podaci o nabavljenim dobrima i primljenim uslugama i iznosu PDV koji obveznik
može da odbije kao prethodni porez, osim PDV plaćenog na uvoz dobara i PDV nadoknade.
5.2.1. Podaci koji se iskazuju pod rednim brojem 6. Obrasca PPPDV
Pod rednim brojem 6, u polju 006 Obrasca PPPDV iskazuje se vrednost uvezenih dobara iskazana u
carinskom dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obračunat od strane nadležnog
carinskog organa i plaćen prilikom uvoza, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu.
U polju 006 poreske prijave iskazuje se ukupna vrednost uvezenih dobara iskazana u carinskom
dokumentu, bez obzira da li obveznik ima pravo na odbitak PDV plaćenog na uvoz tih dobara.
Pod rednim brojem 6. Obrasca PPPDV iskazuju se i podaci o unosu dobara sa teritorije APKM. U polju 006
Obrasca PPPDV iskazuje se vrednost tih dobara iskazana u carinskom ili poreskom dokumentu (bez obzira
da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu), a u polju 106 iznos obračunatog
PDV koji obveznik ima pravo da odbije kao prethodni porez.
Podaci o PDV koji nadležni carinski organ obračunava po osnovu privremenog uvoza dobara (npr.
pokretna dobra koja se privremeno uvoze po osnovu ugovora o zakupu), 3% mesečno na iznos PDV koji
bi bio obračunat kod uvoza predmetnog dobra, ne iskazuju se na rednom broju 6. već na rednom broju 8.
Obrasca PPPDV, s obzirom da se u ovom slučaju u suštini radi o prometu usluga koji strano lice vrši
domaćem licu.
Ako je u jednom poreskom periodu izvršen uvoz dobara (odnosno unos sa teritorije APKM), a u drugom
stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, podatak o iznosu naknade za uvezena
dobra iskazuje se u polju 006 poreske prijave koja se podnosi za poreski period u kojem je izvršen uvoz
dobara (odnosno unos sa teritorije APKM), dok se podatak o iznosu PDV koji se može odbiti kao
prethodni porez po osnovu uvoza tih dobara, iskazuje u polju 106 poreske prijave koja se podnosi za
poreski period u kojem je stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza.
Primer 30:
Obveznik PDV koji obračunava i plaća PDV mesečno, izvršio je uvoz dobara u poreskom periodu januar
2013. godine. Vrednost dobara iskazana u carinskom dokumentu, bez PDV, je 500.000 dinara (u
dinarskoj protivvrednosti), a obračunati PDV 100.000 dinara. Obveznik PDV je PDV obračunat za
predmetni uvoz platio 5. februara 2013. godine. U poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period
januar 2013. godine, ovaj obveznik PDV iskazuje u polju 006 iznos od 500.000 dinara (vrednost dobara
iskazana u carinskom dokumentu), a u poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period februar 2013.
godine (poreski period u kojem je platio PDV, tj. u kojem je stekao pravo na odbitak), u polju 106
iskazuje iznos od 100.000 dinara (iznos PDV koji može da odbije kao prethodni porez).
Ako obveznik PDV utvrđuje deo prethodnog poreza koji ima pravo da odbije prema ekonomskim
kriterijumima, odnosno srazmerni deo prethodnog poreza, u polju 106 Obrasca PPPDV iskazuje se samo
deo prethodnog poreza koji ima pravo da odbije kao prethodni porez, a u polju 006 ukupna vrednost iz
carinskog dokumenta.
Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 4. Zakona (na osnovu
akta carinskog organa), pod rednim brojem 6, u polju 106 Obrasca PPPDV povećava iznos PDV koji se
može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos prethodnog poreza.
Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 4. Zakona, u polju 106
Obrasca PPPDV smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se
smanjuje iznos prethodnog poreza. Ako iznos PDV u polju 106 Obrasca PPPDV nije dovoljan da bi se
izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim
brojem 3, u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza u polju 106.
5.2.2 Podaci koji se iskazuju na rednom broju 7. Obrasca PPPDV
Pod rednim brojem 7, u polju 007 Obrasca PPPDV iskazuje se iznos naknade za dobra nabavljena od
poljoprivrednika, odnosno usluge izvršene od strane poljoprivrednika, bez PDV nadoknade, a u polje 107
unosi se iznos PDV nadoknade koja je plaćena poljoprivredniku u skladu sa Zakonom, a koja se može
odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu.
Ako je u jednom poreskom periodu izvršena nabavka poljoprivrednih proizvoda ili usluga, a u drugom
stečeno pravo na odbitak PDV nadoknade plaćene po tom osnovu, podatak o iznosu naknade za nabavku
dobara i usluga iskazuje se u polju 007 poreske prijave koja se podnosi za poreski period u kojem je
izvršena nabavka dobara i usluga, dok se podatak o iznosu PDV nadoknade koji se može odbiti kao
prethodni porez po osnovu nabavke tih dobara i usluga, iskazuje u polju 107 poreske prijave koja se
podnosi za poreski period u kojem je stečeno pravo na odbitak PDV nadoknade kao prethodnog poreza.
Primer 31:
Obveznik PDV je u poreskom periodu jun 2013. godine otkupio od poljoprivrednika paradajz u
vrednosti od 30.000 dinara, radi dalje prodaje. Na vrednost paradajza obračunao je PDV nadoknadu u
iznosu od 2.400 dinara, a vrednost paradajza i PDV nadoknade isplatio je poljoprivredniku u julu 2013.
godine. U poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period jun 2013. godine, u polju 007, iskazuje
vrednost otkupljenog paradajza (30.000 dinara), a u poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period jul
2013. godine, u polju 107, iskazuje iznos plaćene PDV nadoknade koji može da odbije kao prethodni
porez (2.400 dinara).
5.2.3 Podaci koji se iskazuju na rednom broju 8. Obrasca PPPDV
Na rednom broju 8, u polju 008 obrasca PPPDV iskazuje se ukupan iznos naknada za nabavljena dobra i
primljene usluge u poreskom periodu, nezavisno od toga da li su ta dobra i usluge nabavljeni sa ili bez
obračunatog PDV, bez PDV, osim vrednosti uvezenih dobara i dobara i usluga nabavljenih, odnosno
primljenih od poljoprivrednika, a u polje 108 unosi se iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez
u poreskom periodu, osim prethodnog poreza plaćenog kod uvoza dobara i plaćene PDV nadoknade.
U polju 008 Obrasca PPPDV obveznik PDV iskazuje podatke o:
- iznosu naknade za nabavljena dobra i primljene usluge po osnovu čijeg prometa je prethodni učesnik u
prometu obračunao PDV koji obveznik PDV može odbiti kao prethodni porez, bez PDV (iznos osnovice za
obračun PDV);
- iznosu naknade za nabavljena dobra i primljene usluge po osnovu čijeg prometa je prethodni učesnik u
prometu obračunao PDV koji obveznik PDV nema pravo da odbije kao prethodni porez, bez PDV (iznos
osnovice za obračun PDV);
- iznosu naknade za nabavljena dobra i primljene usluge po osnovu čijeg prometa prethodni učesnik u
prometu nije obračunao PDV (ukupna naknada) - dobra i usluge nabavljene od strane lica koje nije
obveznik PDV (mali obveznik, fizičko lice), promet oslobođen PDV (sa pravom i bez prava na odbitak
prethodnog poreza) i promet koji nije predmet oporezivanja PDV;
- iznosu naknade iskazanom u računu stranog lica, bez PDV stranog lica (strani PDV) ako je strano lice za
taj promet obračunalo PDV, za promet dobara ili usluga koji mu je izvršen, a za koji je obveznik PDV
poreski dužnik u smislu odredaba člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona (bez obzira da li ima pravo na
odbitak prethodnog poreza koji je obračunao za promet stranog lica);
- iznosu naknade iskazanom u računu stranog lica, bez PDV stranog lica (strani PDV) ako je strano lice za
taj promet obračunalo PDV, za promet dobara ili usluga koji mu je izvršen, a za koji obveznik PDV nije
poreski dužnik u smislu odredaba člana 10. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, osim za nabavku dobara koja se
uvoze (npr. promet usluga koji se smatra izvršenim u inostranstvu);
- iznosu naknade koji plaća stranom licu po ugovoru po osnovu kojeg je izvršio privremeni uvoz dobara, a
za koji mu nadležni carinski organ mesečno obračunava PDV (3% od iznosa PDV koji bi bio obračunat na
uvoz tog dobra);
- iznosu naknade iskazanom u računu prethodnog učesnika u prometu za promet dobara i usluga koji mu
je izvršen, a za koji je obveznik PDV poreski dužnik u skladu sa odredbama člana 10. stav 2. Zakona (bez
obzira da li ima pravo na odbitak prethodnog poreza koji je obračunao za taj promet);
- iznosu ispravke odbitka prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 31. st. 1 - 3. Zakona
(smanjenje, odnosno povećanje osnovice).
Iznos naknade za nabavljena dobra i primljene usluge, iskazuju se u polju 008 Obrasca PPPDV, bez obzira
na vrednost nabavljenih dobara i usluga i bez obzira na način plaćanja za nabavljena dobra i primljene
usluge (i nabavke koje su plaćene u gotovom novcu, karticom, preko blagajne i dr).
U polju 008 Obrasca PPPDV ne iskazuju se podaci o:
- datim avansnim sredstvima (bez obzira da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom
osnovu);
- prenosu celokupne ili dela imovine koji je izvršen obvezniku PDV, kod koje se smatra da promet dobara
i usluga nije izvršen, u skladu sa odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona;
- primljenim poslovnim uzorcima, poklonima manje vrednosti i reklamnom materijalu;
- zameni dobara u garantnom roku koja je obvezniku PDV izvršena bez naknade;
- iznosu osnovice za obračun PDV za promete iz člana 4. stav 4. i člana 5. stav 4. Zakona;
- novčanim iznosima koji se plaćaju u ime i za račun drugog lica;
- plaćenim članarinama koje ne predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga;
- novčanim iznosima isplaćenim na ime naknade štete;
- novčanim iznosima isplaćenim na ime zatezne kamate i ugovorne kazne;
- novčanim iznosima datim na ime depozita kao garancije;
- novčanim iznosima datim na ime donacije ili subvencije;
- novčanim iznosima koji se plaćaju na ime refundacije troškova koji ne predstavljaju naknadu ili deo
naknade za izvršeni promet dobara ili usluga;
- novčanim sredstvima plaćenim kao naknada za kupovinu nekih novčanih ekvivalenata (vaučera, poklon
čestitki, novčanih bonova i sl), kojim se mogu plaćati dobra i usluge u određenoj vrednosti;
- novčanim sredstvima isplaćenim na ime dividende i učešća u dobiti;
- novčanim sredstvima isplaćenim zaposlenom na ime naknade troškova (npr. naknada troškova
putovanja, smeštaja, prevoza i sl. ako račun za usluge pružene zaposlenom ne glasi na obveznika PDV);
- plaćenim javnim prihodima (porezi, administrativne takse, doprinosi, lokalne takse, carina, akcize,
naknade za korišćenje javnih dobara koje predstavljaju javni prihod itd)...
Ako je u jednom poreskom periodu izvršena nabavka dobara i usluga, a u drugom stečeno pravo na
odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, podatak o iznosu naknade za nabavku dobara i usluga
iskazuje se u polju 008 poreske prijave koja se podnosi za poreski period u kojem je izvršena nabavka
dobara i usluga, dok se podatak o iznosu PDV koji se može odbiti kao prethodni porez po osnovu nabavke
tih dobara i usluga, iskazuje u polju 108 poreske prijave koja se podnosi za poreski period u kojem je
stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza.
Primer 32:
Obveznik PDV je primio isporuku dobara 30. januara, a račun za predmetnu isporuku ispostavljen mu
je 5. februara 2013. godine (datum izdavanja računa). Obveznik PDV podnosi poreske prijave,
obračunava i plaća PDV mesečno. Iznos naknade za promet dobara koji mu je izvršen (bez PDV)
iskazuje u polju 008 poreske prijave koju podnosi za januar 2013. godine, a iznos PDV koji ima pravo da
odbije kao prethodni porez iskazuje u polju 108 poreske prijave koju podnosi za poreski period februar
2013. godine (kada je stekao pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu predmetne nabavke).
Primer 33:
Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate nabavio je u poreskom periodu mart 2013. godine
računarsku opremu u vrednosti od 420.000 dinara sa PDV. Naknadu za predmetni promet platio je
dobavljaču u dva dela - u maju 2013. godine 240.000 dinara i u julu 2013. godine 180.000 dinara. U
poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period mart 2013. godine, u polju 008, ovaj obveznik iskazuje
ukupan iznos naknade za nabavljenu opremu, bez PDV, tj. 350.000 dinara. Pravo na odbitak
prethodnog poreza obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate stiče tek kada plati obavezu
dobavljaču (član 36a stav 4. tačka 3) Zakona), pa s tim u vezi ovaj obveznik PDV u poreskoj prijavi za
poreski period maj 2013. godine, u polju 108 iskazuje iznos od 40.000 dinara, a u poreskoj prijavi za
poreski period jul 2013. godine, u polju 108 iskazuje iznos od 30.000 dinara.
Ako obveznik PDV vrši podelu prethodnog poreza prema ekonomskim kriterijumima ili koristi srazmerni
poreski odbitak, u tom slučaju u polju 008 iskazuje ukupan iznos naknade za promet dobara i usluga koji
mu je izvršen, a u polju 108 deo prethodnog poreza koji ima pravo da odbije od PDV koji duguje.
Primer 34:
Obveznik PDV - banka, koja obavlja promet usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak
prethodnog poreza, uzela je u zakup poslovni prostor u kojem obavlja bankarsku delatnost. Deo
poslovnog prostora koji je uzela u zakup banka daje u podzakup trećem licu i za promet te usluge
obračunava i plaća PDV u skladu sa Zakonom. U poreskom periodu maj 2013. godine, banka odlučuje
da izvrši adaptaciju i uređenje poslovnog prostora uzetog u zakup. S obzirom da u delu poslovnog
prostora vrši promet usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza (bankarske usluge) a u delu
promet usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (davanje u podzakup dela poslovnog
prostora), banka ima pravo da deo PDV obračunatog za promet usluga adaptacije i uređenja poslovnog
prostora, odbije kao prethodni porez, i to deo prethodnog poreza koji se odnosi na deo poslovnog
prostora koji daje u podzakup. Pružalac usluga adaptacije i uređenja poslovnog prostora je za promet
ovih usluga izdao račun u kojem je iskazao osnovicu od 500.000 dinara i obračunati PDV od 100.000
dinara. Obveznik PDV - banka je na osnovu kriterijuma za podelu prethodnog poreza prema
ekonomskoj pripadnosti (npr. specifikacija utrošenog materijala, odnos površine poslovnog prostora
koji daje u podzakup i ukupne površine poslovnog prostora i sl) utvrdila da ima pravo na odbitak dela
prethodnog poreza u iznosu od 59.000 dinara.
U poreskoj prijavi koju podnosi za poreski period maj 2013. godine, obveznik PDV - banka na rednom
broju 8 - u polju 008 iskazuje ukupan iznos naknade za promet usluga adaptacije i uređenja poslovnog
prostora od 500.000 dinara, a u polju 108 iskazuje iznos prethodnog poreza koji ima pravo da odbije kao
prethodni porez u iznosu od 59.000 dinara.
U polje 108 Obrasca PPPDV unosi se i PDV plaćen po primljenim avansnim računima, a koji obveznik PDV
može da odbije kao prethodni porez. Kao što je već istaknuto, iznos datih avansa ne unosi se u polje 008
Obrasca PPPDV. U poreskom periodu u kojem primi dobra ili usluge po osnovu čije nabavke je platio
avans, obveznik PDV u poreskoj prijavi koju podnosi za taj poreski period iskazuje u polju 008 Obrasca
PPPDV ukupan iznos naknade plaćene za ta dobra i usluge (bez PDV ako je obračunat PDV), a u polju 108
razliku između PDV koji mu je obračunat po avansnom računu i PDV obračunatog u konačnom računu za
promet predmetnih dobara i usluga.
Obveznik PDV koji je izvršio privremeni uvoz dobra (npr. po ugovoru o zakupu) i kojem nadležni carinski
organ obračunava iznos PDV za plaćanje (3% od iznosa PDV koji bi bio obračunat na uvoz tog dobra), tako
obračunati PDV iskazuje u polju 108 Obrasca PPPDV.
Obveznik PDV koji je kao poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tač. 2) i 3), odnosno stav 2. Zakona,
obračunao PDV za promet dobara i usluga koji mu je izvršen, u polju 008 Obrasca PPPDV iskazuje
naknadu za promet dobara ili usluga stranog lica (bez stranog PDV ako je obračunat), odnosno iznos
naknade iskazan u računu obveznika PDV, a u polju 108 Obrasca PPPDV iskazuje iznos tako obračunatog
PDV koji može da odbije kao prethodni porez. Poreski dužnik koji nije obveznik PDV, ne iskazuje podatke
na rednom broju 8. Obrasca PPPDV.
Obveznik PDV koji vrši smanjenje osnovice za izvršeni promet u skladu sa odredbama člana 21. Zakona, u
polju 108 Obrasca PPPDV iskazuje iznos za koji nije mogao da umanji iznos obračunatog PDV u poljima
103, odnosno 104 Obrasca PPPDV.
Obveznik PDV koji vrši ispravku srazmernog poreskog odbitka, ako je iznos ispravljenog srazmernog
poreskog odbitka veći od zbira iznosa srazmernih poreskih odbitaka utvrđenih u toku kalendarske
godine, odnosno do prestanka obavljanja PDV aktivnosti, u polju 108 Obrasca PPPDV iznos prethodnog
poreza u poslednjem poreskom periodu uvećava se za iznos te razlike.
Ako je iznos ispravljenog poreskog odbitka manji od zbira iznosa srazmernih poreskih odbitaka utvrđenih
u toku kalendarske godine, odnosno do prestanka obavljanja PDV aktivnosti, u polju 108 Obrasca PPPDV
iznos prethodnog poreza u poslednjem poreskom periodu umanjuje se za iznos te razlike. Ako iznos
prethodnog poreza u polju 108 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza za iznos
ispravke srazmernog poreskog odbitka, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV u polju 103 za
iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza u polju 108.
Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. st. 1-3. Zakona, u polju 008
Obrasca PPPDV smanjuje iznos naknade za iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a u polju 108
smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos
prethodnog poreza. Ako iznos PDV u polju 108 Obrasca PPPDV nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje
prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV u polju 103 za iznos za koji nije
mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza u polju 108.
Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. st. 1-3. Zakona, u polju 008
Obrasca PPPDV povećava iznos naknade za iznos za koji je povećana poreska osnovica, a u polju 108
povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos
prethodnog poreza.
Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 1. Zakona, u polju 108
Obrasca PPPDV povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se
povećao iznos prethodnog poreza.
Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 3. Zakona, u polju 108
Obrasca PPPDV smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se
smanjuje iznos prethodnog poreza. Ako iznos PDV u polju 108 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje
prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV u polju 103 obrasca PPPDV za iznos
za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza u polju 108.
Obveznik PDV koji vrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa članom 32. Zakona u polju 108
smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos ispravljenog odbitka prethodnog
poreza. Ako iznos PDV u polju 108 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik
PDV povećava iznos obračunatog PDV u polju 103 Obrasca PPPDV za iznos za koji nije mogao da izvrši
smanjenje prethodnog poreza u polju 108.
Obveznik PDV koji je naknadno stekao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 32a
Zakona, u polju 108 Obrasca PPPDV povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos
PDV koji je naknadno stekao pravo da odbije kao prethodni porez.
Ako iznos obračunatog PDV u polju 103, odnosno 104 Obrasca PPPDV nije dovoljan da bi se izvršilo
smanjenje PDV za iznos izvršene refakcije PDV stranom državljaninu, obveznik PDV u polju 108 povećava
iznos PDV za iznos PDV za koji nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV u polju 103, odnosno
104.
5.2.4. Podaci koji se iskazuju na rednom broju 9. Obrasca PPPDV
Na rednom broju 9, u polju 009 Obrasca PPPDV iskazuje se zbir vrednosti iz polja 006, 007 i 008, a u polju
109 zbir vrednosti iz polja 106, 107 i 108 Obrasca PPPDV. Iznos iz polja 109 je ukupan iznos obračunatog
PDV koji obveznik PDV može da odbije kao prethodni porez u konkretnom poreskom periodu.
5.3. Deo III Obrasca PPPDV
U delu III Obrasca PPPDV iskazuje se iznos poreske obaveze za poreski period za koji se podnosi poreska
prijava.
Na rednom broju 10, u polju 110 Obrasca PPPDV iskazuje se razlika između obračunatog PDV iskazanog u
polju 105 i prethodnog poreza iskazanog u polju 109 Obrasca PPPDV. Ovaj iznos predstavlja poresku
obavezu obveznika PDV za konkretan poreski period.
Poreska obaveza se plaća najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave.
Ako je iznos prethodnog poreza iz polja 109 Obrasca PPPDV veći od iznosa obračunatog PDV iz polja 105,
razlika se iskazuje u polju 110 Obrasca PPPDV sa predznakom minus. U tom slučaju obveznik PDV može
da bira da li će tražiti povraćaj iznosa razlike ili će ga koristiti kao prethodni porez. Ako obveznik PDV želi
povraćaj razlike, na rednom broju 11. Obrasca PPPDV zaokružuje opciju "DA" i samim tim podnosi zahtev
za povraćaj prethodnog poreza. Povraćaj razlike vrši se najkasnije u roku od 45 dana, odnosno u roku od
15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo, po isteku roka za predaju poreske
prijave.
Ako obveznik PDV želi da iznos razlike koristi kao poreski kredit, u tom slučaju na rednom broju 11.
Obrasca PPPDV zaokružuje opciju "NE".
Iznos neiskorišćenog poreskog kredita iz prethodnih perioda ne iskazuje se u poreskoj prijavi, već
obveznik PDV ima pravo da ne vrši uplatu dugovanog PDV do iznosa poreskog kredita. Ukoliko obveznik
PDV želi povraćaj poreskog kredita iz prethodnih poreskih perioda, može podneti zahtev za povraćaj
najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.
Download

SVE O POREZU NA DODATU VREDNOST, PRIMERI + NAČIN