Obrazac PK 3
(PIB)
(Ime i prezime poreskog obveznika)
(Adresa)
(Šifra poreskog obveznika)
(Naziv radnje)
(Sedište)
PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA
U ODREĐENE DELATNOSTI
za period
od 01.01.201_ do 12.31.201_
Re
d
br
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Opis
Iznos u dinarima bez
para
2
3
Ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstva koja su uplaćena u tekućem
poreskom periodu
Iznos ulaganja u opremu, plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je
bila u upotrebi na teritoriji Republike
Iznos ulaganja u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski
kredit (1-2)
Iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period (red.br.3 x
80%)
Iznos obračunatog poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom
periodu
Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda koji se
prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda (4-5)
Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina koji se prenosi na račun
poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda
Iznos korekcije neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih godina usled
otuđenja osnovnih sredstava, odnosno gubitka prava na poreski kredit
9. Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se, posle korekcije,
Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji može da se koristi
10.
u tekućoj godini
Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih godina, koji se prenosi na
11.
račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda (9-10)
Ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu - zbir
12. poreskog kredita tekuće godine i prenetih poreskih kredita iz ranijih godina
po redosledu ulaganja (5+10)
Neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit
13. iz budućih perioda - zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekućeg poreskog
perioda i prenetog poreskog kredita iz ranijih godina (6+11)
U Nisu, __.__.201_.
Odgovorno lice
M.P.
Download

Obrazac PK 3 PORESKI KREDIT ZA ULAGANJA U OSNOVNA