POREZ NA DODATU VREDNOST
(''Sl. glasnik RS'', broj 84/2004, 86/2004, 61/05 i 61/07)
Porez na dodatu vrednost je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na
isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i
usluga, kao i na uvoz dobara. (čl.1)
Predmet oporezivanja PDV
1. Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz
naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
2. uvoz dobara u Republiku (čl. 3)
Poreski obveznik
Po zakonu o PDV-u obveznik PDV-a je lice koje samostalno obavlja promet dobara i
usluga ili uvozi dobra u okviru obavljanja svoje delatnosti u cilju ostvarivanja
prihoda. (čl. 8)
Zakonom je regulisano da su poreski obveznici lica koja su u proteklih 12 meseci
ostvarili ili procenjuju da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet proizvoda
i usluga veći od 2.000.000 dinara.
Nastanak poreske obaveze
Poreska obaveza nastaje danom kada je najranije izvršena jedna od sledećih radnji:
1. promet dobara i usluga;
2. naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i
usluga;
3. nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te
obaveze nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga. (čl.16)
Poreska stopa
Opšta stopa 18% (čl.23)
Posebna stopa 8% (čl.23)
Poreska oslobođenja
•
•
•
Sa pravom na odbitak prethodnog poreza (čl. 24)
Bez prava na odbitak prethodnog poreza (čl. 25)
Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (čl. 26)
Prethodni porez
Prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga,
odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji
duguje. (čl.27)
Poseban postupak oporezivanja
•
•
•
•
Mali poreski obveznici – Lice čiji ukupan promet dobara i usluga, osim
prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti u prethodnih 12 meseci nije
veći od 2.000.000 dinara, odnosno ako pri otpočinjanju delatnosti proceni da
u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 2.000.000 dinara,
ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga. (čl. 33)
Poljoprivrednici – Ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga, obveznik
je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 5% na vrednost primljenih
dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (čl. 34)
Turističke agencije (čl. 35)
Poslovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (čl. 36)
Poreski period
•
•
kalendarski mesec, za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario
ukupan promet veći od 20.000.000 dinara,
kalendarsko tromesečje, za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario
ukupan promet manji od 20.000.000 dinara. (čl. 48)
Obveznika PDV dužan je da podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na
propisanom obrascu, u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda. (čl. 50)
Download

Porez na dodatnu vrednost - PDV