MENICE - NOVA PRAVILA POSLOVANJA
Narodna banka Srbije donela je propis "Odluku o bližim uslovima, sadržini i
načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja" (u prilogu), koja odluka je
stupila na snagu 01. februara 2012. godine, a kojom je ustanovljen registar
menica i ovlašćenja pri Narodnoj banci Srbije.
Na osnovu ove odluke samo registrovane menice i ovlašćenja moći će da se
koriste u postupku prinudne naplate.
Što se tiče izdatih menica koje dospevaju na naplatu pre početka rada
Registra imaoci takvih menica nisu dužni da ih evidentiraju kod banke. Bez
ikakvih problema, sa postojećim dokumentima, ukoliko dužnik nema sredstava
na računu, moguće je pristupiti prinudnoj naplati potraživanja. Ovako
nevidentirane menice u Registru, biće naplative još 120 dana, od početka
rada Registra.
Međutim, menice koje dospevaju nakon 01. 06. 2012. godine, potrebno je
registrovati kod poslovne banke, kako bi bile validan dokument za prinudnu
naplatu.
Što se tiče funkcionisanja ovog sistema u praksi, pre predaje menice
poveriocu, potrebno je da izdavalac menice i ovlašćenja, kod svoje poslovne
banke evidentira ova sredstva plaćanja, a banka će mu izdati potvrdu o
registrovanim menicama i ovlašćenjima. Evidentirane podatke, banka će
dostavljati Narodnoj banci Srbije radi unošenja u jedinstveni registar
menica i ovlašćenja koji će predstavljati javnu knjigu i biće dostupna na
internet stranici Narodne banke Srbije. Za tačnost ovih podataka unetih u
registar odgovaraće banke koje su primile menicu ili ovlašćenje. Samo ovako
evidntirane menice biće validan dokument za prinudnu naplatu od poverioca.
Imajući u vidu navedeno, važno je da ukoliko već posedujete menice, da
proverite datum njihovog dospeća kao i da ubuduće od svojih dužnika tražite
pored menice i ovlašćenja i potvrdu od poslovne banke koja predstavlja dokaz
da je menica i ovlašćenje registrovano kod Narodne banke Srbije.
Download

MENICE - NOVA PRAVILA POSLOVANJA Narodna banka Srbije