Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o.,
Dimitrija Tucovića 119b
11000 BEOGRAD
Tel: 011/24-24-869
Faks:011/24-02-482
E-mail: [email protected]
PIB: 104063399
Tekući račun: 205-98605-26
Komercijalna banka a.d., Beograd
Matični broj: 20084944
Šifra delatnosti: 6920
EPPDV: 210628991
HITNO
______________________
(naziv duznika/poverioca)
PREDMET: Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembar 2014.
godine
Molimo Vas da nam, zbog potreba obavljanja revizije Finansijskih izveštaja za 2014. godinu
(u daljem tekstu Klijent), koju
obavlja Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o., Beograd, a u skladu sa Zakonom o
računovodstu I da stanja Vaših potraživanja/obaveze prema Klijentu po podacima iz Vašeg
knjigovodstva, upišete prema kontu, nazivu potraživanja/obaveze i iznosu na dan 31.
decembra 2014. godine u narednu tabelu:
Konto
Opis
Valuta
Saldo u valuti
Saldo u dinarima
Napomena: Ukoliko posedujete bilo kakva sredstva obezbeđenja (menice, garancije, zaloge i sl.) po osnovu duga
Klijenta prema Vama, molimo navedite vrstu i vrednost tih sredstava obezbeđenja.
__________________________________
(Pečat i potpis odgovornog lica dužnika/poverioca)
Podsećamo Vas da je u skladu sa članom 18. stav 3 Zakona o računovodstvu, obaveza
pravnog lica i preduzetnika da odgovori na zahtev ovlašćenog revizora za nezavisnu
potvrdu stanja potraživanja i obaveza.
Molimo Vas da zahtevane podatke dostavite u najkraćem mogućem roku, najkasnije u roku
od tri radna dana, direktno na adresu Revizora:
DIJ-AUDIT d.o.o., Dimitrija Tucovića 119b, 11000 Beograd,
ili na FAX: 011/24-02-482, HITNO ili na e-mail: [email protected]
a drugi primerak na adresu Klijenta.
Unapred se zahvaljujemo na saradnji,
U Beogradu, _________.godine
Ovlašćeni licencirani revizor
Jovanović Jagoda
Download

nezavisna konfirmacija - Dij