Dnevn
nice
PUTNI RAČUN
Broj
čas.
Dan odlaska i vreme
Nalog za službeno putovanje
Broj
dnev.
Po
dinara
Svega
dinara
raspoređen/a na poslove i zadatke
Dan povratka i vreme
od
Radnik/ca
do
Vrsta
prevoza
Km
dinara
obaviće službeno putovanje dana
Prevozni i troškovi
u
godine
sa zadatkom
Radnik/ca će za prevoz koristiti
naziv prevoznog sredstva
naziv prevoznog sredstva
‐ sopstveni automobil registarskih oznaka
Radnik/ca će se na putu zadržati najdalje do
p p
Dnevnica pripada radniku u iznosu od
Ostalo
u dinarima
Putni troškovi padaju na teret
Odobrava se isplata akontacije u iznosu od
p
j
Svega
Primljena akontacija
Prilog:
U
dana
Po povratku sa službenog puta radnik će podneti pismeni
izveštaj o obavljenom službenom poslu i račun o učinjenim
putnim troškovima u roku predviđenom opštim aktom
pravnog lica.
podnosilac računa
Predlagač službenog
putovanja
Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog
slovima dinara
računa od dinara
na teret
U
dana
godine
Likvidirao,
Rukovodilac računovodstva,
din
isplatio,
naplatio
Izdavalac naloga
(M.P.)
Primio,
vratio
Nalogodavac,
Blagajnik
Blagajnik
Download

Nalog za službeno putovanje