DOBIJANJE POTVRDE ZA BUGARSKO POREKLO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POTREBNA DOCUMENTA:
1. Aplikacija-formular (obrazac je prilozen)
2. Kopija izvoda rođenih (original se donosi na uvid)
3. Kopija pasoša ili lične karte.
4. DEKLARACIJA o Bugarskom nacionalnom poreklu (obrazac je prilozen), koja mora
notarno da se overi.
Notarno overenje potpisa se moze izvaršiti:
- Kod notara u Bugarskoj ili (po cenovniku koji određuje notar )
- U Ambasadi Bugarske u Prištini (taksa za overu je 15. eura)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kao dopuna mogu se dostaviti dokumenti koji poseduju dokaz o Bugarskom poreklu osobe:
Dokument izdat od strane Bugarskog ili inostranog državnog organza
Document idiot do strange Bugrake Pravoslavne Crkve, koji imaju podatke o nacionalnosti
osobe
Document potvrda o Bugarskom poreklu izdata do strange udruženja Bugara koji žive izvan
republike Bugrake
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GDE SE PREDAJE DOKUMENTACIJA
PAŽNJA !!!!
DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE POTVRDE O BUGARSKOM POREKLU PREDAJE SE LIČNO
1. U Bugarskoj - Državna Agencija za Bugare u inostranstvu (DABČ)
OBAVEZNO JE DA SE UNAPRED ZAKAŽE DATUM I DA SE DOBIJE POTVRDA OD STRANE
DABČ KOG DATUMA DA SE JAVI U BUGARSKOJ (ZAKAZIVANJE SE VRŠI PUTEM
INTERNETA NA SAJTU DABČ)
Adresa:
Sofija , Bul. Dondukov 2a
Kontakt:
Odeljenje “Administrativno-pravne usluge”
Tel:+359 2 935 06 68; + 359 2 935 06 70;
Pravni Konsultant za DABČ – Galina
Gančeva
Tel: +359 2 935 06 67
Radno vreme:
*Predavanje dokumentacije za Bugarsko
poreklo.
Ponedeljak i Utorak- do 10 – 12 i do 14-16h
Sreda- do 10-12h
*Ispravke i konsultacije vezane za potvrdu
o Bugarskom poreklu.
Četvrtak: do 10-12 i od14-16h
Dobijanje potvrde o Bugarskom poreklu:
Četvrtak i Petak
Za građane do 10-12h
Za opunomocenike do 14-16h
2. U Ambasadi Bugrake u Prištini
(potrebo je 2 kopije za svaki dokument)
plaća se 15 eura taksa za notorno overene DEKLARACIJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK IZDAVANA POTVRDE
- Dokumenta predate` u Bugarskoji – 30 dana ,
- Dokumenta predata u Ambasadi- između 2-3 meseca.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOBIJANE POTVRDE:
Potvrda se dobija u Bugarskoji u DABČ
- lićno
- ili opunomoćeno lice
Download

DOBIJANJE POTVRDE ZA BUGARSKO POREKLO