Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë/Agencija za Razvoj Poloprivrede/ Agriculture Development Agency
ZYRA PËR KOMUNIKIM ME PUBLIKUN/ KANCELARIJA ZA JAVNO KOMUNICIRANJE/
/OFFICE OF PUBLIC COMMUNICATION/
POZIV ZA APLICIRANJE
ZA POLJOPRIVREDNIKE I POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA REPUBLIKE KOSOVA
ZA BENEFICIJE U OKVIRU SPROVOĐENJA “PLANA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI
RAZVOJ 2014-20”, MERA 101 ,,ULAGANJA ZA FIZIČKA SREDSTVA U
POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA,, SEKTOR VOĆA, POVRĆA (UKLJUČUJUĆI I
KROMPIR) SEKTOR GROŽĐA I SEKTOR ŽITARICA
Svrha poziva za apliciranje
Svrha poviza za apliciranje jeste obezbeđivanje finansijske podrške/grantova za
ulaganja na gazdinstvima u okviru Mere 101 »ULAGANJA ZA FIZIČKA SREDSTVA
NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA,, « na osnovu plana za poljoprivredu i
ruralni razvoj 2014-2020
Za sektor voća, povrća (uključujući i krompir) sektor grožđa i sektor žitarica
Prihvatljivi korisnici
Prihvatljivi korisnici za ovu meru su fizička i pravna lica. Isti trebaju biti stalni stanovnici
Republike Kosova (fizička lica) ili biti registrovani u registru poslovanja na Kosovu (pravna
lica),i isti trebaju ispuniti uslove u skladu sa ovim pozivom za apliciranje.
1.
Geografska rasprostranjenost
Cela teritorija Republike Kosova
2.
Sektor voća (jabuke, kruške, šljive, višnje, jagode, maline i kupine)
U trenutku apliciranja za ulaganja u sektoru voća, podnosioci zahteva trebaju dokazati
postojanje zemljišnih površina u svom vlasništvu ili uzetih pod zakup u registru
gazdinstva, i to od najmanje 0.5 ha po stablu semena i/ili 0.25 ha za šumsko voće (sitno
voće: jagode, maline i kupine);
 U slučaju ulaganja za poljoprivredne mašine i uređaje i/ili ulaganja za izgradnju ili
obnovu objekata, ulaganje treba bit u skladu sa proizvođačkim kapacitetima.
2.1 Ulaganja u sektoru voća(jabuka, kruška, šljiva, višnja, jagoda, malina i kupina)
 Ulaganja za uspostavljanje novih voćnjaka minimalne veličine od 0.5 ha po stablu
semena i 0,25 ha po šumskom voću;
 Ulaganja za ugrađivanje sistema za navodnjavanje na gazdinstvu u skladu sa efikasnim
praksama navodnjavanja;
Ulaganja za energetsko efikasnu opremu ili proizvodnju energije na gazdinstvima iz
obnovljivih izvora energjie;
 Ulaganja za ugrađivanje mreža za zaštitu od grada;

 Ulaganja za poljoprivredne mašine i uređaje za voćnjake, za zaštitu biljaka, za
oprašivanje, za berbu i tretman nakon berbe;
 Ulaganja za izgradnju ili obnovu objekata za delatnosti posle berbe, objekata za
ugrađivanje mašina i objekata za odlaganje proizvoda za zaštitu biljaka i veštačkog
đubriva.
3.
Sektor povrća, uključujući krompir
U trenutku apliciranja za ulaganja za sektor povrća/krompira, podnosioci zahteva trebaju
dokazati postojanje zemljišnih obradivih površina u svom vlasništvu ili uzetih pod zakup u
registru gazdinstva, i to od najmanje 2 ha ako apliciraju za povrće na otvorenom polju ili 4 ha ako
apliciraju za krompir;
 U slučaju ulaganja za izgradnju novih stalnih staklenika, poljoprivredno gazdinstvo
(farma) treba dokazati da poseduje najmanje 0.10 ha obradivog zemljišta registrovanog
u registru gazdinstva.
3.1 Ulaganja u sektoru povrća (uključujući i krompir)
Ulaganja za izgradnju/obnovu i modernizaciju stalnih staklenika za povrtarstvo ili rasadnika
minimalne veličine od 0.10 ha. Ulaganja za efikasne uređaje za energiju ili proizvodnju energije
na gazdinstvu iz obnovljivih izvora energije;
 Nabavka i ugrađivanje uređaja kako bi se postigli klimatsko-kontrolisani uslovi kao i
uslovi za uzgajanje bez zemlje (soil-less);
 Ulaganja za ugrađivanje ili unapređenje sistema za navodnjavanje na gazdinstvu u
skladu sa efikasnim praksama navodnjavanja;
 Ulaganja za poljoprivredne mašine i uređaje za zaštitu biljaka, za oprašivanje, za berbu i
tretman nakon berbe;
Ulaganja za izgradnju objekata za skladištenje proizvoda, objekata za čuvanje poljoprivrednih
mašina i skladišta za zaštitu bilja i veštačkog đubriva.
4. Sektor žitarica
Podnosioci zahteva za ulaganja u sektor žitarica trebaju dokazati vlasništvo obradivog zemljišta
ili zemljišta uzetog pod zakup, registrovanog u registru gazdinstva i to od najmanje 6 ha za
kukuruz i 15 ha za ostale žitarice.
4.1 Ulaganja u sektoru žitarica
Ulaganja za poljoprivredne mašine i uređaje za uzgajanje žitarica, mašina za zaštitu bilja,
oprašivanje i žetvu.
 Izgradnja i poboljšanje nepokretne imovine kao što je izgradnja silosa, objekata za
čuvanje poljoprivrednih mašina, uređaja i magacina za zaštitu bilja i veštačkog đubirva;

Ulaganja za energetsko efikasnu opremu ili proizvodnju energije na gazdinstvima iz
obnovljivih izvora energije.
5. Sektor grožđa
U trenutku apliciranja za ulaganja za sektor grožđa, podnosioci zahteva trebaju dokazati
posedovanje zemljišnih površina u svom vlasništvu ili uzetih pod zakup, registrovanog u
registru gazdinstva i registru vinograda, na najmanje 10 godina i veličine od najmanje 0.5 ha za
stono voće ili 1 ha za grožđe za vino.
 U slučaju ulaganja za mehanizam i uređaje za uzgajanje i berbu, podnosioci zahteva
trebaju dokazati da poseduju najmanje 4 hektara vinograda, u svom vlasništvu ili uzetog
pod zakup, registrovanog u registru vinograda i registru gazdinstva.
5.1 Ulaganja u sektoru grožđa
Ulaganja za uspostavljanje/modernizaciju plantaža vinograda (konverzija, zamena) za stono
grožđe i vinsko grožđe minimalne veličine od 0.5 ha za stono grožđe i 1 ha za vinsko grožđe;
 Ulaganja za ugrađivanje sistema za navodnjavanje u skladu sa efikasnim praksama
navodnjavanja;

Ulaganja za energetsko efikasnu opremu ili proizvodnju energije na gazdinstvima iz
obnovljivih izvora energjie;
 Ulaganja za ugrađivanje mreza za zaštitu od grada;
 Ulaganja za držeće sisteme loze i ograde;
 Ulaganja za poljoprivredne mašine i uređaje za vinograde, mašine za zaštitu biljaka, za
oprašivanje, za berbu i tretman nakon berbe;
 Izgradnja magacina za proizvode za zaštitu bilja i veštačkog đubriva.
Oni koji poseduju više od 4 ha vinograda, dozvoljava im se apliciranje i za izgradnju objekata za
delatnosti nakon berbe, kao što je magacin za hlađenje, mašine za klasifikaciju, čišćenje,
pakovanje, itd. Objekti za čuvanje poljoprivrednih mašina i uređaja kao i izgradnja magacina za
proizvode za zaštitu bilja i veštačkog đubriva.
6. Priloženi dokumenti
1. Obrazac za apliciranje – na osnovu modela ARP-a, po mogucnosti da se ipuni pisaćom
mašinom ili na kompjuteru (ne dozvoljava se ručno pisanje). Proverava se da li su dokumenti
popunjeni na pravilan način u trenutku podnošenja zahteva u prisustvu podnosioca zahteva.
2. Kopija lične karte – jeste lična karta izdata od strane Republike Kosova, i ista treba biti važeća
u trenutku apliciranja.
3. Izvod rođenih – kopija
4. Obrazac za indikatore – popunjen u original
5 Tekući žiro račun - dokumenat koji je izdala i zapečatila banka (u originalu). Tekući žiro račun
treba biti otvoren u nekoj od banaka koja deluje na Kosovu.
6. Registracija u registru gazdinstva
7. Overenje fiskalnog broja – kopija, u slučaju pravnih lica.
8. Poslovni plan – u slučaju projekata vrednosti veće od 20.000 € ili Predlog projekta – u slučaju
projekta vrednosti do 20.000 €. Službenik potvrđuje da li su ova dva dokumenta u saglasnosti sa
modelom ARP-a.
9. Overenje o registraciji u registru gazdinstva - kako bi se dokazalo poljoprivredno iskustvo
duže od tri godina – kopija ili Overenje poslodavca - da podnosioc zahteva ima više od tri goina
radnog iskustva u poljoprivredi ili Diploma poljoprivrednog fakulteta, veterinarstva ili
tehnologije hrane – kopija ili Diploma srednje poljoprivredne škole – kopija ili uverenje o
pohađanju adekvatnih obuka u nekoj obrazovnoj instituciji ili savetodavnoj službi gde se
dokazuje da je podnosioc zahteva pohađao najmanje 150 nastavnih časova i koje je časove
pohađao – kopija.
10. Overenje poreske uprave Kosova koje dokazuje da podosioc zahteva nema neisplaćene
obaveze (u originalu), za pravna lica. Overenje iz opštine da je porez na imovinu plaćen, za
fizička lica.
11 Ovlašćenje – u slučaju da se apliciranje vrši preko neke ovlašćene osobe, pa se aplikacija
prihvata samo putem overenog ovlašćenja izdatog od strane notara.
12. Ugovor o radu predstavnika preduzeća na najmanje 5 godina – u slučaju pravnih lica.
13. Dokumenat koji dokazuje vlasništvo zemljišta ili ugovor o zakupu zemljišta na najmanje 5
godine (kod notara), u slučaju projekata koji predviđaju izgradnju ili uspostavljanje voćnjaka ili
vinograda.
14. Lista ugovora - sa prerađivačima ili kupcima i kopije tih ugovora – ako podnosioc zahteva
iste poseduje (nisu obavezne, ali jesu kriterijum selekcije).
15. Izjava da će investicija po svom završetku ispunjavati minimalne nacionalne standarde
(nije obavezna, ali je kriterijum selekcije).
16. Diploma obrazovne spreme za poljoprivredu i više od tri godina adekvatnog radnog
iskustva (nije obavezno, ali je kriterijum selekcije).
Ostali specifični dokumenti u skladu sa podmerom
1 Grožđe – uverenje iz katastarskog registra za vinograde
7. Nivo javne podrške
Ukupan intenzitet javne podrške (iz nacionalnog budžeta i EU fondova ) može dostići
do 60% prihvatljivih troškova ulaganja.
Dodatna podrška se daje za:

5% za ulaganja u poljoprivrednim gazdinstvima (farme) od strane novih
poljoprivrednika;

10% za ulaganja u poljoprivrednim gazdinstvima (farme) u planinskim područjima
(lista u uputstvu za podnosioca zahteva);

10% za ulaganja za septičke jame za zaštitu životne sredine.
8. Vreme i način primanja aplikacija
Datum početka dostavljanja obrasca za apliciranje je dan nakon što je poziv za
apliciranje obijavljen.
Poziv za apliciranje će biti otvoren 45 kalendarskih dana za sektor voća, povrća
(uklkjučujući i krompir) sektor grožđa i sektor žitarica.
PS –za sektor voća, setva voća i setva grožđa proleće – jesen, podnosioci zahteva trebaju se
deklarisati po apliciranju.
Od dana obijavljivanja, procesiranje aplikacija se vrši po principu kriterijuma
selekcije, koje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja određuje
ranije.
Obrazac za apliciranje i priloženi dokumenti se dostavljaju u regionalnoj agenciji za
razvoj poljoprivrede u: Prištini, Mitrovici, Peći, Đakovici, Prizrenu, Uroševcu i Gnjilanu,
od 08:30 do 16:00 sati, svakog radnog dana.
Za detaljnije informacije posetite veb stranicu www.mbpzhr-ks.net ,veb stranicu
www.azhb.rks-gov.net kao i uputstvo za podnosioce zahteva.
9. Kontakti i obaveštajne tačke (mesta) u vezi sa apliciranjem
1 Nehat Veliu
2 Habibe Dauti
MPŠRR /ARP
Adresa: Ul. Nazim Gafurri br.23 (blizu gimnazije “Sami Frashëri”)
Od Ponedeljka do Petka od 10:00h-12:00h;
e-mail
038 211 967
nehat.veliu @rks-gov.net
[email protected]
3 Berat Nika
4 Veton Prekazi
[email protected]
[email protected]
Svakog radnog dana od 08:30-16:00
Br.
1
Regija
Priština
Adrese
Telefon
INDUSTRIJSKA ZONA – Kosovo Polje,
preko puta Maxi-Marketa,
038 601 169
2
Mitrovica
Mbretresha Teutë bb.
028 522 501
3
Peć
Poljoprivredni institut, rasadnik Peć
039 431-276
4
Đakovica
Marin Brleti br.2, sprat III.
0390 320-992
e-mail
5
Prizren
6
Uroševac
7
Gnjilane
Avni Rrustemi 159
Dëshmoret e kombit bb.
Ul: Bulevar nezavisnosti (put za
Uroševac) (Soliter, sprat I)
029 244-793
0290 324 661
Download

Poziva za apliciranje za sektor voća, povrća