OBRAZAC
W-8BEN
Ministarstvo finansija
Poreska uprava
Potvrda o statusu stranca korisnika za odbitak poreza u SAD
OMB No. 1545-1621
•Za fizička lica.Pravna lica mora koristiti obrazac w-8BEN-E
•Informacije o obrascu W-8BEN i njegove instrukcije
• Uručiti ovaj obrazac poreskom agentu ili obvezniku. Ne slati ga Poreskoj upravi.
Ne koristiti ovaj obrazac za:
1.Pravna lica
2.Državljanina SAD, drugo američko lice ili stranca rezidenta
3.Lice koje navodi da je prihod efektivno povezan sa obavljanjem trgovine ili poslovanja unutar SAD
4.Lice koje prima naknadu za usluge izvršene u SAD
5.Svaku osobu koja preduzima radnje posrednika
I Deo
Umesto toga, koristiti:
W-8BEN-E
W-9
W-8ECI
8233 ili W-4
W-8IMY
Identifikacija korisnika
2. Država osnivanja ili organizacije
1. Ime i prezime / Naziv pravnog lica
3. Adresa stalnog prebivališta (ulica, stan ili apartman). Ne koristiti poštanski broj ili adresu drugog lica
Država (pun naziv)
Grad, država. Navesti i poštanski broj gde je potrebno
4. Poštanska adresa (ako se razlikuje od gore navedene adrese)
Država (pun naziv)
Grad, država. Navesti i poštanski broj gde je potrebno
5. Poreski identifikacioni broj obveznika SAD, po potrebi (videti uputstva)
SSN ili ITIN
7. Referentini brojevi (vidi uputstvo)
EIN
6. Inostrani poreski identifikacioni broj, ako
postoji
8. Datum rođenja (MM-DD-YYYY) (videti uputstva)
II Deo Zahtev za povlastice po osnovu poreskih sporazuma (ako je primenjivo)
9. Potvrđujem da je lice rezident ___________________ u smislu značenja sporazuma o porezu između SAD i date države.
10. Posebne stope i uslovi (ako je primenjivo - vidi uputstvo): korisnik podnosi zahtev prema odredbama člana sporazuma______ koji je naveden
u gornjem stavu 9 i podnosi zahtev za odbitak po stopi___% (navesti vrstu prihoda): _______________________________________
Objasniti razloge zbog kojih korisnik ispunjava uslove iz gornjeg člana sporazuma: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
III Deo Potvrda
Pod krivičnom odgovornošću za davanje lažne izjave izjavljujem da sam pregledao podatke date u ovom obrascu i da su prema mom saznanju i
uverenju informacije istinite, tačne i potpune. Dalje, potvrđujem pod krivičnom odgovornošću za davanje lažne izjave sledeće:
• Ja sam korisnik (ili sam ovlašćen da potpišem u ime korisnika) svih prihoda na koje se odnosi ovaj obrazac.
• Lice navedeno na ovom obrascu nije Američki građanin
• Prihod na koji se odnosi ovaj obrazac:
(a) nije efektivno povezan sa obavljanjem trgovine ili poslovanjem u Sjedinjenim Američkim Državama,
(b) efektivno je povezan, ali ne podleže porezu po osnovu sporazuma o porezu na dohodak ili
(c) udeo partnera u efektivno povezanom prihodu od partnerstva.
• Navedeno lice je rezident države navedene u tački 9. u smislu značenja sporazuma o porezu između SAD i date države.
• U brokerskim transakcijama ili barter razmenama, korisnik je inostrano lice oslobođeno poreza, kako je definisano u uputstvima.
Takođe, dajem odobrenje da se ovaj obrazac može podneti poreskom obvezniku po odbitku koji ima kontrolu, prijem ili pričuvu prihoda čiji sam
ja korisnik ili poreskom obvezniku koji može da vrši plaćanja i raspodelu prihoda čiji sam ja korisnik. Obavezujem se ću podneti novi obrazac u
roku od 30 dana ako bilo koja iznesena tvrdnja u ovom obrascu postane netačna.
Potpisati ovde
Potpis korisnika( ili ovlašćenog lica)
Štampano ime potpisnika
Datum (MM-DD-YY)
Funkcija potpisnika( ukoliko
potpisuje ovlašćeno lice)
Download

Potvrda o statusu stranca za odbitak poreza u SAD 57,23 kB