UGOVOR BR.
Zaključen dana / VOICE
201 . godine, između:
„Serbia broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8a, Ogranak Sektor govornih usluga, br. tekućeg računa:
170-772-26 kod UniCredit Banke, koga zastupa direktor Marko Miletić; br. tel. kontakt centra 011/330 52 52, adresa korisničkog centra Beograd Kralja Petra br. 55, Ustanička br. 65; Mladenovac - Kralja Aleksandra Obrenovića br. 45; Pančevo - Karađorđeva br. 13-15, lok. 7 (u daljem tekstu:
SBB) sa jedne strane; i
Pretplatnika, sa druge strane
- ukoliko je Pretplatnik FIZIČKO lice
Ime i prezime Adresa (podaci iz lične karte) JMBG   br. lične karte Telefon   mobilni   e-mail Adresa za prijem pošte i računa: Adresa na kojoj se koristi usluga: Ulica   br.   podbroj 
  sprat 
  stan 
- ukoliko je Pretplatnik PRAVNO lice
Poslovno ime (firma) Adresa sedišta Zakonski zastupnik (direktor) Matični broj   PIB Telefon   faks   e-mail Kontakt osoba   mobilni Adresa za prijem pošte i računa:   
Član 1.
Odabrani paket Kvalitet usluge:
Ukoliko je Pretplatnik pravno lice, isti garantuje SBB-u da je, u ime tog
pravnog lica, ovaj Ugovor potpisao i overio pečatom zakonski zastupnik
ili ovlašćeno lice, te da taj potpis priznaje za svoj.
klasa 0
Član 3.
Ovim Ugovorom ugovorne strane utvrđuju međusobna prava i obaveze
u vezi sa korišćenjem usluge digitalni telefon.
klasa 1
Član 2.
Zaključenjem ovog Ugovora, zasniva se pretplatnički odnos između
Pretplatnika i SBB-a.
Ugovorne strane saglasno konstatuju da su, prilikom zaključenja ovog
Ugovora, Pretplatniku uručeni važeći Opšti uslovi za korišćenje SBB
usluge digitalni telefon i Ponuda sa cenovnikom, kao i da isti predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora, te ugovorne strane izjavljuju da
su upoznate i saglasne sa tekstom ovog Ugovora i njegovih sastavnih
delova.
Pretplatnik je saglasan da SBB može vršiti jednostrane izmene Opštih
uslova i Ponude sa cenovnikom, o čemu će se Pretplatnik sam obaveštavati redovnim pristupom sajtu SBB-a na kome će predmetne izmene
biti prezentovane.
Ukoliko Pretplatnik i SBB već imaju zaključen ugovor ili aneks ugovora
koji se odnosi na korišćenje usluge digitalni telefon, isti se, zaključenjem ovog Ugovora, smatraju raskinutim, te se na odnose između ugovornih strana, povodom korišćenja usluge digitalni telefon, primenjuju
odredbe ovog Ugovora i njegovih sastavnih delova.
Za SBB d.o.o.
Član 4.
Preduslovi za korišćenje usluge i međusobna prava i obaveze ugovornih
strana definisani su Opštim uslovima.
Član 5.
Ovaj Ugovor zaključuje se na:
meseci
neograničeno vreme,
a može biti raskinut shodno odredbama Opštih uslova.
Član 6.
U slučaju spora po ovom Ugovoru, isti će se rešavati shodno odredbama
Opštih uslova.
Član 7.
Ovaj Ugovor zaključen je u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih svaka
ugovorna strana zadržava po jedan.
Pretplatnik
Download

Pretplatnički ugovor