Broj pr.
-II/13
UGOVOR broj:
-II/13-CENTAR
O PRIKLJUČENJU NA GASNU MREŽU
Zaključen dana ________. u Visokom između "VISOKOGAS” D.O.O. VISOKO, sjedište: Naselje
Luke II, br. 16, koga zastupa gosp. HAJRUDIN HANDŽIĆ, direktor (u daljem tekstu VISOKOGAS)
i
_____________________________________
JMB ______________________
broj L.K. ___________
iz _____________ ulica ______________________ tel. ________________
Zaposlen __________________________________________ ( u daljem tekstu : Korisnik )
Član 1.
1. Ugovorne strane izjavjuju da su saglasne da Visokogas izvrši priključenje Korisnika na gradsku
gasnu mrežu.
2. Radi izvršenja obaveze iz stava 1. ovog člana Visokogas će položiti priključnu gasnu instalaciju u
zemlji sa izvodom na objektu korisnika i isporučiti mjerno-regulacioni set.
Član 2.
Naknada za pravo priključenja unutrašnje gasne instalacije na mjerno-regulacioni set koji je u sklopu gasne
instalacije iznosi KM 990,00.U cijenu naknade za priključenje uračunat je PDV od 17%.
Član 3.
1. Korisnik izjavjuje da će plaćanje iz člana 2. ovog Ugovora izvršiti odjednom u roku od - dana od
dana zaključenja Ugovora, na žiro račun Visokogasa broj 199-047-00040349-57 kod SPARKASSE bank D.D
Sarajevo, filijala Visoko.
2. Ukoliko korisnik ne izvrši plaćanje u roku utvrđenom u predhodnom stavu, Visokogas će mu
obračunati zateznu kamatu.
Član 4.
Predaja izvršenih radova Korisniku uključivo mjerno-regulacioni set izvršit će se na licu mjesta, o
čemu će biti sačinjen zapisnik, koji će potpisati ovlašteno lice Visokogasa i Korisnik. Po završetku radova
Korisniku će biti izdat račun. Korisnik izjavljuje da je saglasan da gasna instalacija od gradske gasne mreže
do ulaza u prostor Korisnika zajedno sa mjerno-regulacionim setom, postaje javno dobro Općine Visoko.
Korisnik se obavezuje da će dozvoliti ovlaštenim predstavnicima Visokogasa kontrolu ispravnosti
kućnog priključka i unutrašnjih gasnih instalacija Korisnikovog prostora.
Član 5.
Visokogas se obavezuje da će sredstva i opremu iz člana 4. ovog Ugovora voditi kao javno dobro
Općine Visoko, a zadržava obavezu trajnog održavanja i upravljanja tom opremom i sredstvima, pažnjom
dobrog privrednika.
Član 6.
Korisnik nije ovlašten da vrši bilo kakve radnje na mjerno-regulacionom setu i vanjskim gasnim
instalacijama.
Član 7.
U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Visokom. U slučaju vođenja sudskog spora sve troškove
snosi strana koja izgubi spor.
Član 8.
Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka, a stupa na snagu kada ga ugovorne strane
potpišu.
VISOKOGAS
KORISNIK
Download

Ugovor o priključku - Visoko Ekoenergija doo Visoko