Broj: ______________
SAGLASNOST
KLIJENTA PRVE BANKE CG AD – OSNOVANA 1901.
ZA PRISTUP PODACIMA IZ KREDITNOG REGISTRA
_________________________________________________________________ daje saglasnost da
(naziv i matični broj, odnosno ime i prezime i JMB klijenta)
Prva banka CG AD Podgorica – osnovana 1901. može ostvariti pristup podacima koji se u Kreditnom
registru Centralne banke Crne Gore vode na ime
________________________________________________________________________________
(naziv i matični broj, odnosno ime i prezime i JMB klijenta)
Pristup podacima koji su predmet ove saglasnosti Banka može ostvariti (zaokružiti izabranu opciju):
1) samo jednom,i to u postupku razmatranja zahtjeva za odobrenje kredita, odnosno drugog
zaduženja, ili
2) bez ograničenja, do prestanka ugovornog odnosa sa davaocem saglasnosti.
Mjesto i datum:
__________________________________
Stampa
DAVALAC SAGLASNOSTI,
__________________________________
Pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje
Klijenta, odnosno potpis Klijenta
__________________________________
Pečat i potpis lica
ovlašćenog za zastupanje Banke
Download

Saglasnost klijenta za pristup podacima RKB