Ambasada Bosne i Hercegovine
KOPENHAGEN
Embassy of Bosnia-Herzegovina
COPENHAGEN
U P U T S T V O O ODREĐIVANJU I EVIDENTIRANJU JEDINSTVENOG MATIČNIG BROJA (JMBG) ELEKTRONSKIM PUTEM DRŽAVLJANA BIH U KRALJEVINI DANSKOJ 1. Državljani BiH su obavezni po zakonu da evidentiraju svoj JMBG u jedinstvenu bazu podataka (CIPS). 2. Osobe koje nemaju evidentiran‐određen JMBG ne mogu podnijeti zahtjev za izdavanje novog biometrijskog pasoša, ukoliko ne posjeduju novu ličnu/osobnu kartu BiH ili dok se ne izvrši evidentiranje JMBG. 3 Evidentirani su samo oni građani BiH u inostranstvu, koji posjeduju : ‐ novu (CIPS‐ovu) ličnu karu ili vozačku dozvolu , ‐ djeca rođena od 2004., koja su upisana u matične knjige BiH i njihov JMBG registeriran u CIPS‐u (imaju upisan JMBG u matičnim dokumentima), Za provjeru evidencije JMBG za djecu rođenu od 2004. i osoba, koje su na neki način obavile evidentiranje JMBG u BiH potrebno je prije podnošenja zahtjeva za evidentiranje izvršiti provjere kod ambasade da se utvrdi da li je JMBG evidentiran, (kontakt tel. ++ 45/ 33 33 80 40, zatim pritisnuti broj 1 konzularni odjel) Osobe koje borave u Danskoj po bilo kom osnovu i nemaju evidentiran‐određen JMBG isti mogu evidentirati ili odrediti posredstvom Ambasade BiH u Kopenhagenu. Zahtjev sa trazenim dokumentima se lično predaje u Ambasadi ili se dostavlja putem pošte na adresu: Ambasada Bosne i Hercegovine‐H.C. Andersens Boulevard 48., 1553 Copenhagen V Za podnošenje zahtjeva potrebni su sljedeći dokumenti: 1. popunjen čitko, tačno i sa svim podacima obrazac M7 (ako je evidentiranjeJMBG) ili M3 (ako je određivanje JMBG) (obrasce možete naći na našoj web stranici u sklopu ovog uputstva); 2. original izvod iz matične knjige rođenih BiH ne stariji od 6 mjeseci sa upisanim JMBG ; 3. original uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci i 4. kopija pasoša roditelja ili lične karte (CIPS) kada se podnosi zahtjev za maloljetnu djecu i 5. upisati obavezno adresu i broj telefon na posebnom papiru ili na poleđini obrasca, radi kontakta u slučaju potrebe za dodatnim podacima. Napomena : u M7 obrascu u rubrici prebivalište upisuju se podaci o prebivalištu u BIH punoljetnih osoba, a za djecu prebivalište roditelja. Zahtjev za maloljetnu djecu potpisuje jedan od roditelja, a obavezan je potpis i djeteta sa navršenih 14 godina zivota. VAŽNA NAPOMENA : S obzirom na nove propise o izdavanju biometrijskih pasoša, Ambasada ne moze zaprimiti zahtjev za izdavanje putne isprave, ako osoba nema novu ličnu kartu BiH, ili evidentiran JMBG u jedinstvenoj bazi podataka CIPS‐a, dok se prethodno ne provede postupak evidentiranja JMBG. Skrećemo pažnju da i roditelji, kao i djeca moraju imati evdentiran JMBG ili posjedovati novu ličnu kartu BiH prlikom podnošenje zahtjeva za izdavanje pasoša maloljetnoj djeci. Nakon dostavljanja dokumentacije za evidentiranje/određivanje JMBG, a isto ste trazili zbog izdavanja pasoša za sebe ili dijete obavezno nakon 7 ‐10 dana kontaktirajte Ambasadu na gore dati broj telefona radi provjere da li je evidencija završena i određivanja termina za dolazak u Ambasadu radi predaje zahtjeva za pasoš (pogledajte Uputstvo za izdavanje biometrijskih pasoša). H.C. Andersens Boulevard 48, 1553 Copenhagen V, Denmark ; Tel: (+45) 33 33 80 40; Fax: (+45) 33 33 80 17; Giro: 114-2461
JMB-7/ЈМБ-7
/Naziv organa - Назив органа/
Datum/Датум:
god/год.
PRIJAVA ZA EVIDENCIJU JMB-a
ПРИЈАВА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ЈМБ-а
/Jedinstveni matični broj - Јединствени матични број/
Ime/Име:
Prezime/Презиме:
Djevojačko prezime/Дјевојачко презиме:
Ime jednog roditelja/Име једног родитеља:
Prezime navedenog roditelja/Презиме наведеног родитеља:
Spol/Пол:
Datum rođenja/Датум рођења:
Država rođenja/Држава рођења:
Općina
p
rođenja/Општина
j
рођења:
р ђ
Mjesto rođenja/Мјесто рођења:
Poštanski broj/Поштански број:
Mjesto prebivališta/Мјесто пребивалишта:
Općina prebivališta/Општина пребивалишта:
Adresa prebivališta/Адреса пребивалишта:
Entitet/Ентитет:
Kanton/Кантон:
Državljanstvo/Држављанство:
Promjena imena/Промјена имена:
Svi prethodni JMB/Сви претходни ЈМБ:
Promjena spola/Промјена пола:
Prilog/Прилог:
/Potpis podnosioca - podnositelja zahtjevaПотпис подносиоца захтјева/
Lični/osobni podaci iz ovog obrasca bit će obrađeni u svrhe određene Zakonom o jedinstvenom matičnom broju i biti predmetom
prava i zaštite propisane Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka.
Лични подаци из овог обрасца бит ће обрађени у сврхе одређене Законом о јединственом матичном броју и бити предметом
права и заштите прописане Законом о заштити личних података
JMB-3/ЈМБ-3
/Naziv organa- Назив органа/
Redovni postupak/Редовни поступак
Broj/Број:
Datum/Датум:
Postupak za raseljenа lica-osobe/Поступак за
расењена лица
Postupak za izbjeglice iz BiH/Поступак
за избјеглице из БиХ
Postupak za lica-osobe iz čl. 35. Zakona
/Поступак за лица из чл 35 Закона
god/год
ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE JMB
ЗАХТЈЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈМБ
Ime/Име:
Prezime/Презиме:
Djevojačko prezime/Дјевојачко презиме:
Ime jednog roditelja/Име једног родитеља:
Prezime navedenog roditelja/Презиме наведеног родитеља:
Spol/Пол:
Datum rođenja/Датум рођења:
Država rođenja/Држава рођења:
Općina rođenja/Општина рођења:
Mjesto rođenja/Мјесто рођења:
*Mjesto upisa u MKR/Мјесто уписа у МКР:
Poštanski broj/Поштански број:
Mjesto prebivališta-boravišta/Мјесто пребивалишта-боравишта:
Općina prebivališta-boravišta/Општина пребивалишта-боравишта:
Adresa prebivališta/Адреса пребивалишта:
Entitet/Ентитет:
Kanton/Кантон:
Državljanstvo/Држављанство:
Promjena imena/Промјена имена:
Svi prethodni JMB/Сви претходни ЈМБ:
Promjena spola/Промјена пола:
* Mjesto upisa u MKR upisuje se ako lice/osoba nema prebivalište, boravište ili nije rođeno u BiH, ali je upisano u MKR u BiH. Tada se unose podaci:
* Мјесто уписа у МКР уписује се ако лице нема пребивалиште, боравиште или није рођено у БиХ, али је уписано МКР у БиХ. Тада се уносе подаци:
Upisan u MKR za mjesto/Уписан у МКР за мјесто _________________________, na strani/на страни_________,
redni broj/редни број_________, za godinu/за годину_______.
/Potpis podnosioca - podnositelja zahtjevaПотпис подносиоца захтјева/
Lični/osobni podaci iz ovog obrasca bit će obrađeni u svrhe određene Zakonom o jedinstvenom matičnom broju i biti predmetom
prava i zaštite propisane Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka.
Лични подаци из овог обрасца бит ће обрађени у сврхе одређене Законом о јединственом матичном броју и бити предметом
права и заштите прописане Законом о заштити личних података
Download

JMBG