7.06.2013.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
и 78/11), члана 16. став 2. алинеја 1) и члана 107. Статута Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске”, број: 04/1012-2741/08, од 24. новембра 2008. године, Влада Републике
Српске, у функцији Скупштине Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске”, на сједници од 23. маја 2013. године,
донијела је
С Т АТ У Т
О ИЗМЈЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” БАЊА ЛУКА
Члан 1.
У Поглављу 5.3. Статута Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” Бања Лука, број: 04/1-012-2741/08,
од 24. новембра 2008. године, у члану 34. став 1. тачка 1)
мијења се и гласи:
“1. Извршни директор за правне послове:
- висока стручна спрема (седми степен),
- правни факултет,
- најмање пет година радног искуства.”.
Члан 2.
Овај статут о измјени Статута Јавног предузећа “Аутопутеви Републике Српске” ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1106/13
23. маја 2013. године
Бања Лука
Предсједница,
Скупштине,
Жељка Цвијановић, с.р.
865
На основу члана 33. Уредбе о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”,
број 30/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О ОБРАСЦИМА ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС, ПРОМЈЕНУ
И БРИСАЊЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И
РЕГИСТРУ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА
Члан 1.
Овим правилником прописују се обрасци захтјева за
упис у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар
корисника подстицајних средстава, пријаву прoмјене података и брисање података из регистaра.
Члан 2.
(1) Захтјев за упис, промјену или брисање основних
података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава породична пољопривредна газдинства и физичка лица - корисници подстицајних средстава подносе на Обрасцу 1а.
(2) Захтјев за упис, промјену или брисање основних
података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава правни субјекти
подносе на Обрасцу 1б.
Члан 3.
Захтјев за упис у регистар, промјену или брисање података о пунољетним члановима породичног пољопривредног газдинства носилац газдинства подноси на Обрасцу 2,
на којем пунољетни чланови породичног пољопривредног
газдинства својеручним потписом потврђују тачност наведених података.
47
5
Члан 4.
Захтјев за упис, промјену или брисање података о катастарским парцелама на којима се обавља пољопривредна
производња, земљишним посједима, правном основу коришћења земљишног посједа, начину коришћења земљишног посједа - врстама пољопривредних култура, површинама под културама и начину производње пољопривредна
газдинства подносе на Обрасцу 3.
Члан 5.
Захтјев за упис и промјену података о врстама, бројном
стању сточног фонда и начину узгоја стоке пољопривредна газдинства подносе на Обрaсцу 4.
Члан 6.
(1) Уз захтјев за упис у регистар, пријаву промјене
података или брисање из регистра пољопривредна газдинства прилажу одговарајућу документацију прописану
Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава
и Регистар корисника подстицајних средстава.
(2) Попис предатих образаца и приложене документације пољопривредна газдинства уписују у Образац 5, који
уједно представља изјаву о истинитости наведених података, вјеродостојности приложених докумената, као и изјаву
о омогућавању инспекцијског надзора и овлашћење Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и другим надлежним органима да могу користити и јавно објављивати све наведене податке, у складу са прописом којим
се уређује заштита личних података.
Члан 7.
У случају да носилац породичног пољопривредног
газдинства подноси захтјев за упис земљишног посједа,
којим по било ком основу располаже пунољетни члан тог
породичног пољопривредног газдинства, носилац газдинства (уз Образац 3 и одговарајуће прилоге) обавезно подноси изјаву члана породичног пољопривредног газдинства
на Обрасцу 6, која представља овлашћење носиоцу породичног пољопривредног газдинства да у регистар упише
тачно одређен земљишни посјед.
Члан 8.
У случају да носилац породичног пољопривредног
газдинства подноси захтјев за упис земљишног посједа са
правом коришћења без накнаде, за земљиште којим по
основу посједа, супосједа или незавршеног оставинског
поступка и насљеђивања располаже физичко лице, које
није члан предметног газдинства, носилац газдинства (уз
Образац 3 и одговарајуће прилоге) обавезно подноси изјаву о давању земљишта на коришћење без накнаде на Обрасцу 7, којом то физичко лице даје газдинству на коришћење без накнаде тачно одређен земљишни посјед.
Члан 9.
Обрасци захтјева за упис, промјену или брисање података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру
корисника подстицајних средстава 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 из
чл. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. налазе се у Прилогу овог правилника, који је његов саставни дио.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о обрасцима захтјева за упис у Регистар пољопривредних газдинстава и Обрасцу легитимације пољопривредног газдинства (“Службени гласник Републике
Српске”, број 96/07).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02.1-5071/13
8. маја 2013. године
Бања Лука
Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
6
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
OБРАЗАЦ 1a
Важи од 2013. год.
47
7.06.2013.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РЕГИСТАР КОРИСНИКА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ ПОДАТАКА И БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА
(ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОРОДИЧНА ПОЉ. ГАЗДИНСТВА И КОРИСНИКЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА)
ОБРАЗАЦ ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
3. МЈЕСТО УПИСА :
(ПОСЛОВНИЦА)
1. БПГ
2. БК
Напомена: 1-3 приликом прве регистрације попуњава надлежни службеник.
ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉ. ГАЗДИНСТВА ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - КОРИСНИК ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
4. ВРСТА ЗАХТЈЕВА
(Означити са “Х”)
УПИС У РЕГИСТАР
5. СУБЈЕКТ УПИСА У РЕГИСТАР
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА
БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА
КОМЕРЦИЈАЛНО ПОРОДИЧНО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО
НЕКОМЕРЦИЈАЛНО ПОРОДИЧНО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО
(Означити једну од понуђених рубрика са “Х”)
КОРИСНИК ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
( лице које не обавља пољ. производњу)
6. ЛИЧНИ ПОДАЦИ:
JmБ
Напомена:
уколико не постоје називи
улица, уписати назив
насеља/засеока
Презиме
Име
Улица и број
Мјесто
Општина/Град
Телефон 1
Телефон 2
Факс
Е-mail
(Означити са “Х”)
7. РАДНА АКТИВНОСТ (само за ППГ)
(Означити са “Х”)
а) незавршена основна школа
а) Бави се искључиво пољопривредом
б) Пољопривреда је претежна дјелатност (више од 50% радног времена)
в) Пољопривреда је додатна дјелатност (мање од 50% радног времена)
г) Пензионер или лице старије од 65 година
9. ПОДАЦИ О БАНКОВНОМ РАЧУНУ
8. ШКОЛОВАЊЕ
б) основна школа
в) средња школа
г) виша школа
д) факултет
За остваривање права на подстицаје обавезно уписати:
назив банке, сједиште пословнице и број властитог рачуна
Назив банке
Сједиште пословнице
(Назив мјеста)
Број властитог рачуна
(Обавезно у форми 16 цифара)
Датум попуњавања обрасца
год.
ПОТПИС носиоца ППГ/
корисника подстицајних средстава - физичког лица:
7.06.2013.
OБРАЗАЦ
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1б
47
7
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Важи од 2013. год.
ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РЕГИСТАР КОРИСНИКА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ ПОДАТАКА И БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА
(ЗА ПРАВНЕ СУБЈЕКТЕ - ПОЉОПРИВ. ГАЗДИНСТВА И KOРИСНИКЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА)
ОБРАЗАЦ ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
3. МЈЕСТО УПИСА (ПОСЛОВНИЦА):
1. БПГ
2. БК
1 - 2 Приликом прве регистрације попуњава надлежни службеник .
ПОПУЊАВА ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПРАВНОГ СУБЈЕКТА
4. ВРСТА ЗАХТЈЕВА:
(Означити са “Х”)
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА
УПИС У РЕГИСТАР
5. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА
(Означити једну од понуђених рубрика са “Х”)
Привредно друштво
Задруга
Предузетник
Научноистраживачке и
образовне установе
(факултети, институти, школе)
Вјерске организације
Удружење
Општина/Мјесна заједница
Остали правни субјекти
6. СУБЈЕКТ УПИСА У РЕГИСТАР
(Означити једну од понуђених рубрика са “Х”)
ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - ПРАВНИ СУБЈЕКТ
KOРИСНИК ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ПРАВНИ СУБЈЕКТ
(правни субјект који не обавља пољ. производњу)
7. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ СУБЈЕКТУ
JИБ
Назив правног
субјекта
Број стално
запослених
8. СЈЕДИШТЕ ПРАВНОГ СУБЈЕКТА
Напомена:
уколико не постоје називи
улица, уписати назив
насеља/засеока
Улица и број
Мјесто
Општина/Град
Телефон 1
Телефон 2
Факс
Е-mail
9. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ ПРАВНОГ СУБЈЕКТА
JMБ
Презиме
Име
10. ПОДАЦИ О БАНКОВНОМ РАЧУНУ
За остваривање права на подстицаје обавезно уписати:
назив банке, сједиште пословнице и број рачуна правног субјекта.
Назив банке
Сједиште пословнице
(Назив мјеста)
Број рачуна правног субјекта
(Обавезно у форми 16 цифара)
ПОТПИС овлашћеног лица правног субјекта и ПЕЧАТ:
Датум попуњавања обрасца
год.
8
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
2
OБРАЗАЦ
7.06.2013.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Важи од 2013. год.
Лист бр.
47
ОБРАЗАЦ ЗА УПИС, ПРОМЈЕНУ И БРИСАЊЕ ПОДАТАКА О ЧЛАНОВИМА
ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
од
СВЕ ЛИСТОВЕ ОБРАСЦА ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
ПОРОДИЧНО ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВO
Напомена:
Приликом прве регистрације попуњава надлежни службеник.
БПГ
ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ГАЗДИНСТВА
JMБ
Име
Презиме
ПУНОЉЕТНИ ЧЛАНОВИ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА СВОЈЕРУЧНИМ ПОТПИСОМ
ПОТВРЂУЈУ ТАЧНОСТ НАВЕДЕНИХ ПОДАТАКА
ЧЛАН ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА:
УПИС
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА
БРИСАЊЕ ПОДАТАКА
ЧЛАН ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА:
УПИС
1. JMБ
1. JMБ
2. Презиме
2. Презиме
3. Име
3. Име
4. Радна активност:
a) Бави се искључиво пољопривредом
б) Пољопривреда је претежна дјелатност
в) Пољопривреда је додатна дјелатност
г) Пензионер или лице старије од 65 година
5. Школовање:
а) незавршена основна школа
б) основна школа
в) средња школа
г) виша школа
д) факултет
(Означити са “Х”)
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА
БРИСАЊЕ ПОДАТАКА
УПИС
1. JMБ
2. Презиме
2. Презиме
3. Име
3. Име
5. Школовање:
а) незавршена основна школа
б) основна школа
в) средња школа
г) виша школа
д) факултет
Датум попуњавања обрасца
(Означити са “Х”)
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА
год.
Потпис члана ППГ
БРИСАЊЕ ПОДАТАКА
4. Радна активност:
a) Бави се искључиво пољопривредом
б) Пољопривреда је претежна дјелатност
в) Пољопривреда је додатна дјелатност
г) Пензионер или лице старије од 65 година
5. Школовање:
а) незавршена основна школа
б) основна школа
в) средња школа
г) виша школа
д) факултет
Потпис члана ППГ
(Означити са “Х”)
ЧЛАН ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА:
1. JMБ
4. Радна активност:
a) Бави се искључиво пољопривредом
б) Пољопривреда је претежна дјелатност
в) Пољопривреда је додатна дјелатност
г) Пензионер или лице старије од 65 година
БРИСАЊЕ ПОДАТАКА
4. Радна активност:
a) Бави се искључиво пољопривредом
б) Пољопривреда је претежна дјелатност
в) Пољопривреда је додатна дјелатност
г) Пензионер или лице старије од 65 година
5. Школовање:
а) незавршена основна школа
б) основна школа
в) средња школа
г) виша школа
д) факултет
Потпис члана ППГ
ЧЛАН ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА:
УПИС
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА
ПОТПИС носиоца ППГ:
(Означити са “Х”)
Потпис члана ППГ
1
3
ПЛ/
ЛН
4
5
ПОДБР.
Број
парцеле
6
Назив
парцеле
(потес)
7
Катастарска
култура
/начин
коришћења
8
9
Површина
цијеле
парцеле
(м2)
Назив катастарског среза:
ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ
ОСНОВН ПОДБР. ОСНОВНИ
Број
ПЛ/ ЛН
1. - Приликом прве регистрације попуњава надлежни службеник.
БПГ
10
11
12
Датум
престанка
права
коришћења
13
14
Површина
са правом
коришћења
(м2)
ПОСЈЕД НА ПАРЦЕЛИ
15
Назив
пољ. културе
у текућој години
16
17
Површина под Тренутни
пољ. културом
број
у текућој години стабала
чокота
(м2)
ПОДАЦИ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊA
Назив катастарске општине:
Уколико је стање коришћења земљишног
посједа непромијењено у односу на
прошлу годину, осим за доље наведене
ставке, означите ову рубрику са “Х”.
18
ЈМБ / ЈИБ
ПОТПИС носиоца ППГ/
ПОТПИС овлашћеног лица правног субјекта и ПЕЧАТ:
47
Презиме и име носиоца ППГ/
Назив правног субјекта:
год.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Датум попуњавања обрасца
15 - уписати назив тренутне врсте усјева или засада.
2 - уписати шифру врсте захтјева (шифра је број у загради):
12 - уписати датум престанка права коришћења на основу
Уколико се на једној парцели налази више
(1) упис у регистар; (2) промјена података; (3) брисање података
Уговора о закупу/концесији или на основу Изјаве о давању
култура, за сваку културу попуњава се посебан ред.
3 - уписати словну шифру: ПЛ за Посједовни лист, ЛН за Лист непокретности земљишта на коришћење без накнаде.
7 - преписати назив катастарске културе/начина коришћења
Уколико се земљиште користи с правом коришћења
16 - уписати тренутну површину под усјевом или засадом.
са ПЛ или ЛН (идентично како је уписано у катастру)
"до даљњег", поље "датум краја права коришћења" оставити
10 - преписати дио посједа на парцели са ПЛ или ЛН, у форми разломка
17 - за трајни засад уписати тренутни број стабала или чокота.
празно.
11 - уписати шифру основа за право коришћења:
13 - уписати шифру посебног случаја коришћења, ако је потребно:
(1) посјед 1/1; (2) супосједништво; (3) незавршен оставински поступак
18 - уписати шифру једног од начина производње:
(1) коришћење једног дијела парцеле; (2) комасацијски поступак;
и насљеђивање; (4) закуп земљишта у својини Републике Српске;
(3)
минирано
земљиште;
(4)
недоступна
документација;
(
5)
остало.
К - конвенционална производња (уобичајени начин)
(5) закуп осталог земљишта; (6) концесија; (7) коришћење земљишта
(сертификована)
О - органска производња
14 - површина са правом коришћења може бити мања или једнака
без накнаде; (8) остало (други основи коришћења земљишта).
И - интегрална производња
(сертификована)
у односу на катастарску површину парцеле са ПЛ или ЛН.
2
Ред.
бр.
Назив општине:
од
Класа
Лист бр.
Дио
посједа
ОБРАЗАЦ ЗА УПИС, ПРОМЈЕНУ И БРИСАЊЕ ПОДАТАКА О ЗЕМЉИШТУ
У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА (ПОДАЦИ О ПОСЈЕДУ И НАЧИНУ КОРИШТЕЊА ПОСЈЕДА)
Основ
коришћења
Важи од 2013.год.
Врста
захтјева
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Посебан сл.
коришћења
3
Начин
производње
OБРАЗАЦ
7.06.2013.
9
OБРАЗАЦ
4
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
год.
Ждребад и омад
Кобиле - за приплод и трке
Пастуви - за приплод и трке
Коњи за рад
ЈМБ / ЈИБ
Број
Број
Број
Начин
узгоја
Начин
узгоја
Начин
узгоја
Животиње остале
Гуске и патке
Ћурке
Товни пилићи
Кокошке
Живина
Приплодне свиње
Товљеници
Свиње
Прасад
Магарци,
муле и мазге
ПОТПИС носиоца ППГ/
ПОТПИС овлашћеног лица
правног субјекта и ПЕЧАТ:
Риба слатководна (кг годишње)
Риба морска (кг годишње)
Рој пчела - кошница
Кунићи, домаћи
Пужеви (кг годишње)
Гајена дивљач (навести):
Остало (навести):
Остало (навести):
Гуске
Патке
Број турнуса годишње
Просјечан број у једном турнусу
Кокошке и пијетлови (матично јато)
Кокошке носиље за конзумна јаја
Просјечан број у једном турнусу
Број турнуса годишње
Нерастови
Свиње од 20 до 50 кг
Свиње од 50 до 110 кг
Свиње преко 110 кг
Назимице
Крмаче
Прасад до 20 кг
Магарци
Муле и мазге
Број
Број
Број
Начин
узгоја
Начин
узгоја.
Начин
узгоја
47
Датум попуњавања обрасца
Коњи
Коњи, магарци, муле и мазге
Јарад до 1 године
Козе
Јарци
Јагњад до 6 мјесеци
Шиљежад од 6 до 12 мјесеци
Шиљежад од 12 до 18 мјесеци
Овце
Овнови
Краве
Бикови за приплод
Бикови за тов
Телад до 3 мјесеца
Јунад од 3 до 12 мјесеци, мушка
Јунад од 3 до 12 мјесеци, женска
Јунад од 1 до 2 године за тов
Јунад од 1 до 2 године за приплод, мушка
Јунад од 1 до 2 године за приплод, женска
Јунице преко 2 године за приплод
Јунице преко 2 године за тов
Начин
узгоја
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Козе преко 1 године
Козе
Козе до 1 године
Овце преко 1 године
Овце до 1 године
Овце
Говеда преко 2 године
Говеда од 1 до 2 године
Говеда до годину дана
Говеда
Број
ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ
(редовно годишње ажурирање података)
УПИС У РЕГИСТАР
ВРСТА ЗАХТЈЕВА: (означити са "Х")
К / конвенционална (уобичајена), О / органска (сертификована).
2. - За газдинства регистрована код Агенције за обиљежавање
животиња БиХ уписати одговарајућу шифру имања.
2. BA
1. - Приликом прве регистрације попуњава надлежни службеник.
1. БПГ
Напомена: у поља "Број" уписати укупан број грла у тренутку уписа, а у поља "Начин узгоја" уписати шифру једног од начина производње:
ОБРАЗАЦ ЗА УПИС И ПРОМЈЕНУ ПОДАТАКА О ЖИВОТИЊАМА
У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
(УПИС ВРСТЕ И БРОЈНОГ СТАЊА СТОЧНОГ ФОНДА НА ГАЗДИНСТВУ)
Важи од 2013.
10
7.06.2013.
7.06.2013.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
OБРАЗАЦ 5
Важи од 2013. год.
47
11
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
ОБРАЗАЦ ЗА УПИС, ПРОМЈЕНУ И БРИСАЊЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РЕГИСТРУ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
(ПОПИС ПРЕДАТИХ ОБРАЗАЦА И ПРИЛОГА И ИЗЈАВА О ИСТИНИТОСТИ ПОДАТАКА)
ОБРАЗАЦ ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
ЕВИДЕНЦИЈА ЗАХТЈЕВА - попуњава службеник
1. БПГ
Пословница:
2. БК
1 - 2 Приликом прве регистрације попуњава надлежни службеник
Број протокола:
ПОПУЊАВАЈУ СВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ
3. ВРСТА ЗАХТЈЕВА
(Означити са “Х”)
1a 1б
Потпис и печат:
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА
БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА
4. ПОПИС ПРЕДАТИХ ОБРАЗАЦА (Означити са “Х”)
Број обрасца
године.
Датум пријема:
УПИС У РЕГИСТАР
2
3
4
5
Предато
Број листова
6
7
Напомена:
1а/
1б/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
Носилац ППГ и корисник подстицајних средстава - физичко лице;
Правни субјект - газдинство и корисник подстицајних средстава;
Чланови ППГ и избор носиоца;
Земљишни посјед и начин кориштења земљишта;
Сточни фонд;
Попис предатих образаца и докумената;
Овлашћење за упис земљишта чланова ППГ;
Изјава о давању земљишта на коришћење без накнаде.
ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉ. ГАЗДИНСТВА ИЛИ КОРИСНИК ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ПРИЛОГЕ ОЗНАЧИТИ БРОЈЕМ ПРЕДАТИХ ЛИСТОВА
Број предатих листова:
1. Копија личне карте носиоца ППГ/корисника подстицајних средстава - физичко лице
2. Копија личних карата чланова ППГ
3. Копија преписа посједовног листа или листа непокретности, који одговара тренутном стању у евиденцији
4. Копија уговора о закупу земљишта
5. Потврда банке о отвореном рачуну (16 цифара) или копија картице рачуна носиоца ППГ/
корисника подстицајних средстава физичко лице
6. Остало - уписати:
ПОПУЊАВА ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПРАВНОГ СУБЈЕКТА
ПРИЛОГЕ ОЗНАЧИТИ БРОЈЕМ ПРЕДАТИХ ЛИСТОВА
Број предатих листова:
1. Копија личне карте овлашћеног лица
2. Копија рјешења о регистрацији
3. Копија картона депонованих потписа за банковни рачун
4. Копија потврде о издатом ЈИБ/ПДВ броју
5. Копија преписа посједовног листа или листа непокретности, који одговара тренутном стању у евиденцији
6. Копија уговора о закупу земљишта или концесији над земљиштем
7. Остало - уписати:
Својеручним потписом гарантујем да:
1. сам упознат са Законом о пољопривреди и Уредбом о упису у регистар пољопривредних газдинстава и регистар
клијената, као и да сам пажљиво прочитао и поштовао наведена упутства за попуну образаца,
2. су подаци наведени у обрасцима истинити, приложени документи вјеродостојни и да за то прихватам одговорност,
3. ћу омогућити инспекцијски надзор на пољопривредном газдинству,
4. дајем овлашћење Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, као и другим
надлежним органима да могу користити и јавно објављивати наведене податке у складу са прописом којим се уређује
заштита личних података.
Датум попуњавања обрасца
ЈМБ / ЈИБ
ПОТПИС носиоца ППГ/
год. ПОТПИС корисника подстицајних средстава - физичког лица/
ПОТПИС овлашћеног лица правног субјекта и ПЕЧАТ:
12
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
47
7.06.2013.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
OБРАЗАЦ 6
Важи од 2013. год.
ОБРАЗАЦ ЗА УПИС ЗЕМЉИШТА ЧЛАНОВА ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
(ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦУ ОД СТРАНЕ ЧЛАНА ГАЗДИНСТВА)
ОБРАЗАЦ ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
1 БПГ
1 - Приликом прве регистрације попуњава надлежни службеник
Напомена: Ова изјава је прилог Обрасцу 3 (Образац за упис земљишта).
САМО ЗА ПОРОДИЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Изјава
(овлашћење носиоцу ППГ-а од стране члана ППГ-а)
У својству члана ППГ ради уписа у Регистар пољопривредних газдинстава дајем сљедећу изјаву:
ЈМБ
Ја,
Презиме и име члана ППГ
из
овлашћујем:
Мјесто/ Адреса пребивалишта
Општина / Град
ЈМБ
Презиме и име носиоца ППГ
као носиоца породичног пољопривредног
Шифре које се уписују у колону Основ за право коришћења :
газдинства да у Регистар пољопривредних
1 - посједник 1/1
2 - супосједник
3 - незавршен оставински
поступак и насљеђивање
газдинстава упише сљедеће земљиште:
Р.
бр.
Назив
катастарске
општине
Назив
општине
Број
ПЛ/ ЛН
4 - закупац земљишта у својини
Републике Српске
5 - закуп осталог земљишта
6 - корисник земљишта без накнаде
Дио
Основ
посједа Површина са правом за право
коришћења
(само за
коришћења
(шифра)
(м2)
основни подбр. 1, 2, 3)
Број
парцеле
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
године.
са правом коришћења до даљњег или до
ПОТПИС члана ППГ:
Мјесто давања изјаве
Датум попуњавања обрасца
год.
Обавезно овјерити!
7.06.2013.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
47
13
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
OБРАЗАЦ 7
Важи од 2013. год.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА О ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА
ПОРОДИЧНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ
ОБРАЗАЦ ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
Напомена: Ова изјава је прилог Обрасцу 3 (Образац за упис земљишта).
САМО ЗА ПОРОДИЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА
Изјава
у сврху уписа у Регистар пољопривредних газдинстава
Ја,
ЈМБ
Презиме и име
из
Мјесто - Адреса пребивалишта
Општина / Град
дајем сљедеће земљиште:
Ред.
бр.
Назив
општине
1 - посједник 1/1
2 - супосједник
3 - незавршен оставински поступак и насљеђивање
Шифра основа за
право коришћења:
Назив
катастарске
општине
Број
парцеле
Број
ПЛ/ ЛН
основни
подбр.
Основ
Површина са правом
Дио
за право
кориш
ћ
ења
посједа
коришћења
(заокружити)
(м2)
/
/
/
1
2
3
1
2
3
/
/
/
/
/
/
/
године
са правом кориштења без накнаде, до даљњег или до
породичном пољопривредном газдинству:
ЈМБ
Презиме и име носиоца ППГ
из
Општина / Град
Мјесто - Адреса пребивалишта
ПОТПИС даваоца Изјаве
Мјесто давања изјаве
Датум попуњавања обрасца
год.
Обавезно овјерити!
Download

broj 047_Layout 1