СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Скупштина општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
На основу члана 30. став 2. Закона о угоститељству
(''Службени гласник Републике Српске'', број 15/10),
члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 2. став 2. Уредбе о критеријумима за
одређивање радног времена у угоститељским
објектима (''Службени гласник Републике Српске'', број
44/11) и члана 26. и 43. Статута општине Зворник Пречишћен текст (Службени гласник општине Зворник'',
број 3/10), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 22.септембра 2011.године, донинијела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, одређује се радно вријеме
угоститељских објеката на подручју општине Зворник,
посебно радно вријеме (продужено или скраћено),
пригодно радно вријеме, радно вријеме угоститељских
објеката у дане Републичких празника, извођење
музике уживо и продуциране музике.
Члан 2.
Под радним временом, у смислу ове одлуке, сматра се
вријеме у којем угоститељски објекти морају бити
отворени, односно вријеме у којем угоститељи могу да
обављају угоститељску дјелатност у току једног радног
дана.Посебно радно вријеме је радно вријеме које је
различито од прописаног радног времена и може бити
продужено или скраћено и одређује се у сваком
појединачном случају у односу на посебан
угоститељски објекат и у зависности од испуњености
услова за продужено или скраћено радно вријеме
према условима из члана 9.,10. и 13. ове одлуке.
Пригодно радно вријеме је радно вријеме
угоститељских објеката које је различито од прописаног
30. септембар 2011. године
ЗВОРНИК
година: XX
БРОЈ: 9/2011
радног времена а одобрава се код приређивања
пригодних свечаности.
Члан 3.
Угоститељским објектима, у смислу ове одлуке,
сматрају се сви угоститељски објекти који су
регистровани за пружање угоститељских услуга, у
складу са Законом о угоститељству (''Службени гласник
Републике Српске'', број 15/10) и Правилником о
разврставању, минималним условима и категоризацији
угоститељских објеката (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 13/05, 62/05, 76/06, 38/08 и 06/09).
У оквиру радног времена угоститељ одређује распоред,
почетак и завршетак радног времена тако да радно
вријеме може бити и краће од прописаног.
Угоститељ је дужан да на улазу у угоститељски објекат
видно истакне врсту и назив угоститељског објекта, као
и распоред радног времена и истог се придржава у
свом пословању.
II ПРОПИСАНО РАДНО ВРИЈЕМЕ
Члан 4.
Угоститељски објекти намјењени за смјештај гостију и
објекти за припрему хране (catering), могу радити у
времену од 0-24 часа.
Угоститељски објекти који се налазе у објектима на
међуградској аутобуској станици могу радити у
прописаном радном времену, односно у дужини радног
времена аутобуске станице.
За остале угоститељске објекте на подручју општине
Зворник, утврђује се следеће радно вријеме:
а) Ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће
или угоститељски објекти само за пиће:
1) Од 06,00 до 23,00 часа, радним данима,
2) Од 06,00 до 24,00 часа, викендом (петак и субота), и
у периоду од 01. априла до 30. септембра
б) Диско-барови, диско-клубови (дискотеке), барови и
ноћни барови:
1) Од 18,00 до 02,00 часа, радним данима,
Број 9
Службени гласник општине Зворник
2) Од 18,00 до 03,00 часа, викендом (петак и субота).
Члан 5.
Угоститељски објекти могу да раде у дане републичких
и вјерских празника у прописаном радном времену.
У дане новогодишњих празника (31. децембар, 1. и 13.
јануар), радно вријеме свих угоститељских објеката је
неограничено.
Члан 6.
Угоститељским објектима којима није одобрено
продужено радно вријеме а организују пригодне
свечаности, као што су: прославе, матурантске забаве,
јубиларне прославе, рођендани и други слични догађаји
затвореног типа, радно вријеме угоститељских објеката
(пригодно радно вријеме) може трајати дуже од
прописаног, а најдуже до 03,00 часа, уз претходну
сагласност Одјељења за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности (у даљем тексту: надлежно
одјељење).
За добијање одобрења из претходног става, угоститељ
је дужан поднијети захтјев, најкасније 5 дана прије
одржавања пригодне свечаности уз прилагање доказа:
а) изјава угоститеља да за потребе трећег лица
организује пригодну свечаност затвореног типа,
б) прилагање доказа о испуњености услова из члана
13. став 1. тачка в) ове одлуке,
в) за угоститељске објекте који се налазе у стамбенопословним објектима и доказ из члана 13. став 1. тачка
а)ове одлуке.Угоститељ може највише једном седмично
поднијети захтјев из става 2. овог члана.На објекте у
којима се организују свадбе не примјењују се одредбе
става од 1. до 3. овог члана.Надлежно одјељење
одлучује о дужини трајања пригодног радног времена и
о томе обавјештава комуналну полицију.
Члан 7.
За вријеме одржавања међународних, културних,
спортских или сличних манифестација, које својим
значајем представљају унапређење туристичке понуде
општине, радно вријеме угоститељских објеката у зони
њиховог одржавања, може се продужити за вријеме
трајања тих манифестација, а по захтјеву организатора
манифестације или Туристичке организације, о чему
одлуку доноси надлежно одјељење.
Члан 8.
Угоститељске услуге које се повремено пружају изван
угоститељских објеката (на сајмовима, вашарима и сл.)
могу се пружати у оквиру радног времена тих
манифестација.
Радно вријеме угоститеља у објектима у којима се
обавља нека друга дјелатност (културна, образовна,
спортска, трговачка и сл.) утврђује се у складу са
радним временом тог објекта, али не дужим од радног
времена утврђеног овом одлуком.
У угоститељским објектима за смјештај у којима се
обавља више различитих угоститељских дјелатности,
утврђује се радно вријеме посебно за сваку дјелатност
у складу са одредбама ове одлуке.
30. сеп 2011.
III ПОСЕБНО РАДНО ВРИЈЕМЕ
Скраћено радно вријеме
Члан 9.
Скраћено радно вријеме је краће од прописаног а
уврђује га надлежно одјељење посебно за поједини
угоститељски објекат, на основу захтјева за скраћење
радног времена које достави:
а) Комунална полиција,
б) Еколошка инспекција,
в) Надлежни орган полиције.
Надлежно одјељење може по службеној дужности
затражити доставу потребних извјештаја органа из
става 1. овог члана ради скраћења радног времена.
Члан 10.
Приликом доношења рјешења из члана 9. ове одлуке,
надлежно одјељење, дужно је да се придржава
следећих критерија:
а) ако је током године, угоститељ најмање два пута
кажњен изрицањем прекршајног налога или
правоснажног рјешења надлежног суда за прекршаје
због прекорачења радног времена, односно ако је,
током године, угоститељ најмање једном кажњен
изрицањем прекршајног налога или правоснажним
рјешењем надлежног суда за прекршаје због ремећења
јавног реда и мира у угоститељском објекту и
прекорачења дозвољеног нивоа буке.
б) ако је угоститељски објекат дио пословно-стамбене
зграде колективног становања, или се налази у насељу
за индивидуално становање, односно у близини
здравствених установа за смјештај пацијената, а у
објекту или његовој непосредној близини се учестало
ремети јавни ред и мир о чему постоје записници о
извршеном инспекцијском прегледу надлежног органа о
прекорачењу радног времена и прекорачењу
дозвољеног нивоа буке.
в) ако се у угоститељском објекту, или у његовој
непосредној близини, учестало нарушава јавни ред и
мир, о чему постоје записници о извршеном
инспекцијском прегледу надлежних органа о
прекорачењу радног времена и прекорачењу
дозвољеног нивоа буке.
Члан 11.
Надлежно одјељење у року од 15 дана од дана пријема
захтјева органа из члана 9. став 1. ове одлуке одлучује
о захтјеву за скраћење радног времена и о томе
обавјештава подносиоца захтјева.
Ако се у поступку утврди да је испуњен један од услова
за скраћење радног времена, из члана 10. надлежно
одјељење ће рјешењем одредити скраћење радног
времена угоститељског објекта на период од најмање
три мјесеца до најдуже шест мјесеци од дана
доношења рјешења о скраћењу радног времена
Радно вријеме може се скратити за један сат у односу
на прописано радно вријеме.
По истеку периода из става 2. овог члана угоститељ
обавља угоститељску дјелатност у прописаном радном
времену.Уколико је угоститељ обављао дјелатност у
2
Број 9
Службени гласник општине Зворник
продуженом радном времену, након скраћења тог
радног времена, обавља дјелатност у прописаном
радном времену.Надлежно одјељење по истеку рока
трајања мјере из става 2. овог члана писмено
обавјештава угоститеља о томе да може обављати
угоститељску дјелатност у прописаном радном
времену.О скраћеном радном времену надлежно
одјељење обавјештава комуналну полицију.
Члан 12.
Уколико се у периоду од једне године од дана
доношења рјешења о одређивању скраћеног радног
времена поново покрене исти поступак у којем се по
други пут утврди испуњеност услова за скраћење
радног времена, новим рјешењем одредиће се да
скраћено радно вријеме таквог угоститељског објекта
траје календарски најмање шест мјесеци до најдуже
годину дана.
Продужно радно вријеме
Члан 13.
Продужно радно вријеме је дуже од прописаног
највише за два сата, што у сваком конкретном случају
утврђује надлежно одјељење.
Приликом доношења рјешења за продужено радно
вријеме, надлежно одјељење, дужно је да се
придржава следећих критеријума:
а) налаза и мишљења овлашћене стручне организације
за мјерење нивоа буке којим се потврђује да су у
угоститељском објекту спроведене мјере за заштиту од
буке и да се угоститељ придржава прописаног нивоа
буке уколико се објекат налази у пословно-стамбеној
згради колективног становања, односно у насељу са
индивидуалним стамбеним јединицама или близини
здравствене установе за смјештај пацијената,
б) препорука туристичке организације која је надлежна
за туристичку промоцију подручја на којем се налази
угоститељски објекат, чиме се потврђује његов значај у
укупној туристичко-угоститељској понуди јединице
локалне самоуправе утврђен на основу пружања
квалитетне угоститељске услуге у периоду не краћим
од годину дана од дана издавања препоруке,
в) доказ да угоститељ није правоснажно кажњен
изрицањем прекршајног налога или правоснажног
рјешења надлежног суда за прекршај прекорачењa
радног времена и нарушавање јавног реда и мира у
угоститељском објекту за који тражи продужено радно
вријеме у претходних шест мјесеци од дана подношења
захтјева за рад у продуженом радном времену.
За рад у продуженом радном времену угоститељ
подноси захтјев надлежном одјељењу, уз прилагање
доказа из става 1. овог члана.
Продужено радно вријеме из става 1. овог члана може
бити дуже до два сата у односу на прописано радно
вријеме, што у сваком конкретном случају одређује
надлежно одјељење.По истеку рока из става 3. овог
члана угоститељ може поднијети захтјев за поновни
рад у продуженом радном времену.Уколико се у
периоду рада угоститељског објекта у продуженом
30. сеп 2011.
радном времену оствари један од разлога из члана 10.
став 1. ове одлуке за скраћење радног времена,
надлежно одјељење по службеној дужности одредити
угоститељском објекту рад у прописаном радном
времену.
Члан 14.
''Вријеме толеранције'', односно вријеме конзумације
услуге које је почело у прописаном или посебном
радном времену износи 30 минута рачунајући од
момента истека прописаног или посебног радног
времена угоститељског објекта.
Угоститељи су обавезни поштовати ''вријеме
толеранције'' из става 1. овог члана.
IV ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА
Члан 15.
Угоститељски објекти смјештени у пословно-стамбеном
објекту колективног становања (стамбена зграда),
односно у насељу са индивидуалним стамбеним
јединицама (породичне куће) или близини здравствене
установе за смјештај пацијената морају испуњавати
услове у погледу заштите од буке у складу са посебним
прописима.Ниво буке у угоститељским објектима из
става 1. овог члана не смије да прелази границе
дозвољене чујности изван угоститељског објекта у
складу са прописима из области заштите животне
средине.У свим угоститељским објектима, без обзира
на дужину радног времена, није дозвољено извођење
музике у живо као ни емитовање музике преко музичких
уређаја, у времену од 22,00-06,00 часова уколико има
чујност изван затвореног дијела објекта у којем се
изводи, односно емитује.
Члан 16.
Угоститељски објекти: бар, ноћни бар, диско бар и
диско клуб (дискотека), не могу обављати дјелатност
изван затвореног простора, ако на било који начин
нарушавају јавни ред и мир.
Радно вријеме дијела угоститљског објекта на
отвореном простору или на површинама прилагођеним
пружању угоститељских услуга изван угоститељских
објеката, као што су баште или терасе завршава се у
радном времену тог угоститељског објекта.
Члан 17.
Надзор над примјеном одредби ове одлуке у погледу
придржавања радног времена у угоститељским
објектима врши комунална полиција у складу са
посебним овлашћењима прописаним у закону који
регулише област угоститељства и закону који прописује
поступање комуналне полиције.
Инспекцијски надзор над примјеном ове одлуке у
погледу нивоа буке у угоститељским објектима врши
еколошки инспектор у складу са посебним
овлашћењима из закона који регулише област рада
инспекција и заштиту животне средине.
Члан 18.
За сва друга питања која нису дефинисана овом
одлуком непосредно се примјењују одредбе Уредбе о
3
Број 9
Службени гласник општине Зворник
критеријумима за одређивање радног времена у
угоститељским објектима.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 800,00КМ до 4000,00КМ казниће
се за прекршај угоститељ као привредно друштво ако:
а) се не придржава прописаног и посебног радног
времена из члана 4.,9,10. и 13. ове одлуке,
б) обавља угоститељску дјелатност, а у угоститељском
објекти нису испуњени услови за заштиту од буке из
члана 15. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице правног лица новчаном казном од
200,00КМ до 1.000,00КМ.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се за
прекршај угоститељ као предузетник или физичко лице
новчаном казном у износу од 400,00КМ до 2.000,00КМ.
Члан 20.
Новчаном казном у износу од 400,00КМ до 2.500,00КМ
казниће се за прекршај угоститељ као привредно
друштво ако:
а)обавља угоститељску дјелатност на отвореном
простору или на површинама прилагођеним пружању
угоститељских услуга изван угоститељског објекта
(баште, терасе) у супротности са чланом 16. ове
одлуке,
б) се не придржава радног времена из члана 8. ове
одлуке,
в) не поштује ''вријеме толеранције'' из члана 14. ове
одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
100,00КМ до 500,00КМ.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се за
прекршај угоститељ као предузетник или физичко лице
новчаном казном у износу од 200,00КМ до 1.000,00КМ.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука
о одређивању радног времена угоститељских објеката
на подручју општине Зворник (''Службени гласник
општине Зворник'', број: 4/09 и 10/09).
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-154/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 58. Закона о буџетском системуПречишћени текст („Службени гласника РС“ број: 54/08,
126/08 и 92/09), члана 51. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник РС“
број 30/07), члана 30. Закона о локалној самоуправи
30. сеп 2011.
(“Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 26. и 43. Статута општине Зворник-пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“ број: 3/10),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
22.септембра 2011. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ КРЕДИТНОГ
ЗАДУЖЕЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ВРШИ СУФИНАНСИРАЊЕ
Члан 1.
У Одлуци о прихватању кредитног задужења за
финансирање пројекта инфраструктуре за које Влада
Републике Српске врши суфинансиранје, број: 01-022106/08 од 22.маја 2008. године („Службени гласник
општине Зворник“, број 08/08 и 15/09) у члану 8 умјесто
„31.12.2011“ треба да стоји „31.12.2013“.
У осталом дијелу основна одлука остаје непромењена.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-155/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 54. Закона о буџетском систему –
пречишћен текст („Службени гласник РС“ број: 54/08,
126/08 и 92/09), члана 51. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник РС“
број 30/07), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС“, број: 101/04,42/05 и 118/05) и
члана 26. и 43. Статута општине Зворник – пречишћен
текст („Службени гласник општине Зворник“ број:
03/10), Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 22.септембра 2011. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ ГАРАНЦИЈЕ НА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ
ЈП “ЗВОРНИК СТАН“ АД ИЗ ЗВОРНИКА
КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ
Члан 1.
Даје се сагласност за издавање гаранције на кредитно
задужење ЈП „Зворник Стан“ из Зворника код пословне
банке по Пројекту реконструкција котлана.
Члан 2.
Максимални износ главнице задужења је 600.000,00
КМ.
Члан 3.
Максималан износ камате је 121.382,09 КМ, (каматна
стопа 7,5%),Остали трошкови задужења износе
4.800,00 КМ.
Члан 4.
Рок доспијећа кредита је 5 година (без грејс периода), а
4
Број 9
Службени гласник општине Зворник
отплата кредита вршиће се у мјесечним ануитетима.
Члан 5.
Осигурање кредита ће се вршити издатим мјеницама
(20 бјанко мјеница) потписаних од стране овлаштеног
лица АД „Зворник Стан“ .
Члан 6.
Отплата дуга по датим гаранцијама, у случају не
враћања кредита од стране ЈП“Зворник Стан“ из
Зворника вршиће се из изворних прихода буџета
општине Зворник.Резервисање средстава из члана 50.
Закона о задужењу, дугу и гаранцији РС, за евентуално
плаћање по гаранцијама које је издала Општина
Зворник резервисаће се за ту намјену са годином
почетка враћања главнице кредита односно од
2011.године.
Члан 7.
Квантификације у вези са ограничењима која су
садржана у члану 48. и 49. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске су:
1. Укупни приходи буџета у 2011. години
12.794.784 КМ
2. Годишњи капацитет за отплату кредита
(30% x 12.794.784 км)
3.838.435 КМ
4. Укупно годишње задужење по гаранцијама у 2011.
години
209.203,14 КМ
5. Задужење по гаранцијама у односу на приходе у
2011.години је
1,63%
6. Ново годишње задужење по гаранцијама у 2011. год.
36.069,09КМ
6. Ново годишње задужење по гаранцијама до 2015.
год.
146.763,60КМ
7. Ново годишње задужење по гаранцијама у 2016. год.
108.207,27КМ
Члан 8.
Период амортизације пројеката који се финансирају из
задужења је 10 година.
Члан 9.
Кредитна средства по пројектима имплементираће се
најкасније до 30.06.2012. године.
Члан 10.
За реализацију ове одлуке задужује се Начелник
општине Зворник и Одјељење за финансије.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у „Службеном гласнику општине
Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-156/11
Датум: 22.09.2011. године
30. сеп 2011.
На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08) ,
члана 30.Закона о локалној самоуправи ('' Службени
гласник Републике Српске'' број 101/04,42/05 и 118/05)
и члана 26.и 43.Статута општине Зворник –пречишћен
текст(''Службени гласник општине Зворник'' број 3/10)
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
22.септембра 2011.године, доноси
OДЛУКУ
О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ КАО
КП.БР.1175/1 К.О. ПИЛИЦА
Члан 1.
Општина Зворник ће од Лазаревић (Саве) Мила
извршити куповину земљишта означеног као кп.бр.
1175/1 зв.''Страна'' пашњак 5.класе површине 2005 м2
КО Пилица уписана у пл.бр.782 на име Лазаревић
(Саве)Мила са 1/1, којој по старом операту одговара
кч.бр.903/75 Страна Пашњак површине 2005 м2 уписана
у зк.ул.бр.89 КО Пилица на име Лазаревић Саве Мила
са 1/1 .
Члан 2.
Општина Зворник од Лазаревић (Саве)Мила прима на
поклон земљиште означено као кп.бр.1175/2
зв.''Страна'' пашњак 5.класе површине 868 м2 КО
Пилица уписана у пл.бр.782 на име Лазаревић(Саве)
Мила са 1/1 , којој по старом операту одговара
кч.бр.903/91 Страна пашњак површине 868 м2 уписана
у зк.ул.бр.89 КО Пилица на име Лазаревић Саве Мило
са 1/1.
Члан 3.
Земљиште из члана 1. и члана 2. ове одлуке се купује ,
односно прима на поклон за потребе мјесног гробља у
мјесној заједници Пилица.
Члан 4.
Земљиште из члана 1.ове одлуке са купује за цијену од
9.022,50 км.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о куповини и поклону земљишта из члана 1. и
члана 2. ове одлуке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-164/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
5
Службени гласник општине Зворник
Број 9
На основу члана 348.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08) ,
члана 16. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број
112/06 ) , члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту
(''Службени гласник Општине Зворник'' број 4/07) и
члана 26.и 43.Статута општине Зворник-пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број 3/10) ,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
22.септембра 2011. године, доноси
OДЛУКУ
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОЗНАЧЕНОГ КАО КП.БР.903/2-9/533
КО ЗВОРНИК
Члан 1.
Филиповић (Љубомира) Радиславу из Зворника продаје
се непосредном погодбом
градско грађевинско
земљиште означено као кп.бр.903/2 зв.''Кућиште ''
економско двориште, површине 12 м2 уписана у
посједовни лист број 2151 к.о.Зворник-град на име
посједника Општина Зворник са 1/1 , којој по старом
операту одговара кп.бр.9/533 зв.''Кућиште'' економско
двориште површине 12 м2 уписано у земљишно
књижни уложак број 5568 к.о.Зворник , на име Државна
имовина са 1/1 и правом располагањ у корист општине
Зворник са 1/1.Земљиште из става 1. продаје се за
тржишну цијену која износи 540,00 КМ.
Члан 2.
Земљиште из члана 1.ове одлуке се продаје
непосредном
погодбом
ради
комплетирање
грађевинске парцеле.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о продаји земљишта из члана 1.ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-165/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 7. и члана 47. став 2. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 112/06), члана 190.
став 2. Закона о општем управном поступку(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10) и
члана 11., 26., и 43. Статута Општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број 3/10), рјешавајући у предмету утврђивања права
власништва на грађевинском земљишту, као претходно
питање, по захтјеву Ћеранић (Бошка) Драгана из
Зворника ул.Симе Перића бр. 12, Скупштина општине
30. сеп 2011.
Зворник, на сједници одржаној дана 22.септембра 2011.
године, д о н и ј е л а ј е
О Д Л У К У
О УКИДАЊУ СТАТУСА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ОПШТОЈ УПОТРБИ
Члан 1.
Укида се статус непокретности у општој употреби,
јавног добра на непокретности по старом катастарском
операту означеној као кч.бр. 9/610 зв. „Симе Перића“
прилазни пут површине 30м2 , уписана у зк.ул.бр. 292
К.О. Зворник власништво ИСКАЗ I – ЈАВНО ДОБРО са
1/1 дијела, а по новом катастарском операту одговара
земљиште кп.бр. 2052/2 „Улица Симе Перића“ прилазни
пут у површино од 30м2 , уписано у пл.бр. 246 К.О.
Зворник-град као посјед у корист ДС: ПУТЕВИ Зворник
са 1/1 дијела.
Члан 2.
Након правоснажности ове Одлуке на земљишту из
члана 1. у земљишним књигама Основног суда у
Зворнику има се уписати право власништва а у Служби
катастра Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука, Подручна јединица Зворник
евидентирати стање посједа у корист:
Општине Зворник са 1/1 дијела.
Члан 3.
Против ове Одлуке не може се изјавити жалба али се
може покренути управни спор код Окружног суда у
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема исте.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном правоснажности и
има се објавити у „Службеном гласнику општине
Зворник“ по правоснажности исте.
О Б Р А Л О Ж Е Њ Е
Скупштини општине Зворник захтјевом од 08.07.2011.
године обратио се Ћеранић (Бошка) Драган из
Зворника којим је затражио признавање права
власништва на грађевинском земљишту описаном у
члану 1. ове Одлуке уписаног у зк.ул.бр. 292 К.О.
Зворник као влансиштво ИСКАЗ I – ЈАВНО ДОБРО са
1/1 дијела по старом катастарском операту а по новом
односи се на кп.бр. 2052/2 „Ул. Симе Перића“ прилазни
пут површине 30м2 , уписана у пл.бр. 246 К.О. Зворникград као посјед ДС:ПУТЕВИ Зворник са 1/1 дијела на
којем је саградио пословни објекат без права
кориштења земљишта ради грађења.Уз захтјев је
приложена копија катастарског плана, зк. извадци
Основног суда у Зворнику и фотокопија урбанистичке
сагласности.
Поступајући по захтјеву, разматрајући приложену
документацију овај орган је стао на становиште да се у
овој правној ствари, прије провођења поступка
легализације бесправно изграђеног објекта има укинути
статус непокретности у општој употреби описаној у
члану 1. ове Одлуке те је извршио увиђај на
6
Број 9
Службени гласник општине Зворник
предметном земљишту путем геометра у присуству
службених лица и подносиоца захтјева, а учешће
Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника у
Бијељини као законског заступника Општине Зворник
обезбеђено је прибављеним мишљењем, писаним
актом бр. У – 296/11 од 23.08.2011. године о чему је
сачињен и записник дана 02.09.2011. године и
прибавио податке Одјељења за просторно уређење
Општине Зворник бр. 04-475-76/2011 од 15.08.2011.
године те је установљено:да се земљиште које је
предмет укидања статуса непокретности у општој
употреби налази са лијеве стране Ул. Симе Перића
гледано према „Шћемлији“, да поменута парцела
једним дијелом пада испод објекта док други дио
представља улаз у објекат и башту испред,да
земљиште из члана 1. ове Одлуке чини једну цјелину
са парцелама кп.бр. 867/2 К.О. Зворник-град која је у
посједу ЈПШ „ШУМЕ РС“ АД СОКОЛАЦ ШГ БИРАЧ 1/1 и
кп.бр. 2042/11 К.О. Зворник-град као посјед ДС:
Општина Зворник,да је увидом у поменуте податке
надлежног органа за грађење Општине Зворник
установљено да се бесправном градитељу може
издати накнадно одобрење за бесправно изграђени
пословни објекат и да је одјељење сагласно вођењу
поступка легализације бесправно изграђеног објекта на
земљишту из члана 1. ове Одлуке у корист бесправног
градитеља и инвеститора тј. подносиоца захтјева,да по
основу члана 1. и члана 9. Одлуке о локалним,
некатегорисаним путевима и улицама у насељима на
подручју општине Зворник („Службени гласник општине
Зворник“ број: 6/10) улицама управља и брине о начину
кориштења Општина Зворник и њени органи управе,да
је увидом у поднесак Правобранилаштва РС –
Сједиште замјеника у Бијељини установљено да је исто
мишљења да се у овој правној ствари има поступити у
складу са чланом 47. Закона о гарђевинском земљишту
Републике Српске,да је Административна служба
Општине Зворник, Одјељење за просторно уређење,
својим рјешењем бр. 03-364-717/91 од 18.12.2009.
године дала накнадну урбанистичку сагласност
Ћеранић Драгану из Зворника за изграђени пословни
објекат у Зворнику на грађевинској парцели означеној
као кп.бр. 2042/6 (део), кп.бр. 2046 (део) и кп.бр. 867
(део) К.О. Зворник-град која је предмет легализације.
На темељу предњег орган је стао на становиште да се
у овој правној ствари има као претходно питање
укинути статус непокретности у општој употреби
имајући у виду и чињеницу да је Правобранилаштво
мишљења да се овој правној ствари може легализовати
бесправно изграђени објекат подносиоца захтјева те је
сходно одредбама члана 7. члана 47. став 2. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 112/06) којима је
прописано да грађевинским земљиштем у државној
својини управља и располаже Општина и предложио
доношење ове Одлуке.
30. сеп 2011.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-105/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 30. став 1. алинеја 12. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. И 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“ број: 3/10),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
22.септембра 2011. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЈЕНИ
НАЗИВА УЛИЦА, ЗГРАДА И МОСТОВА, ГРАДСКИХ
ЧЕТВРТИ И МАЊИХ НАСЕЉА У ЗВОРНИКУ
Члан 1.
У Одлуци о промјени назива улица, зграда и мостова,
градских четврти и мањих насеља у Зворнику –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“
број: 1/11), врши се следећа измјена и допуна:свим
стазама које воде ка Старој зворничкој тврђави –
Ђурђев Граду дати имена Јеринини путеви; пјешачка
стаза од Ђурђевданске улице према Тврђави носи
назив Јеринин пут камена;пјешачка стаза од
магистралног пута M19 према Ђурђев Граду носи назив
Јеринин пут страсти.
Члан 2.
Обавезује се Служба за јавне набавке , развој и
међународну сарадњу и Туристичка организација
општине Зворник да изврше обиљежавање стаза
туристичком сигнализацијом, ГПС системом и да
припреме туристичке мапе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-162/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 2.12., 2.14. и 2.15. Изборног Закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:
23/01, 7/02, 9/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), члана 8.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима РС („Службени гласник РС“, број: 41/03),
члана 2. и 3. Упутства о утврђивању квалификације,
броја и именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини („Сл.гласник
БиХ“, број: 9/10 и 37/10) и члана 26. и 43. Статута
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник, број: 3/10), Скупштина
општине Зворник, на сједници одржаној 22.септрембра
7
Службени гласник општине Зворник
Број 9
2011.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗВОРНИК
I
Овом одлуком расписује се Јавни оглас за именовање
члана Општинске изборне комисије Зворник.У
Општинску изборну комисију Зворник именује се 1
(један) члан.Састав изборне комисије треба бити
мултиетнички, тако да одржава заступљеност
конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној
јединици за коју се орган, надлежан за спровођење
избора, оснива водећи рачуна о последњем попису
становништва спроведеном на државном нивоу.У
састав Општинске изборне комисије настојати
обезбједити да број чланова мање заступљеног пола
буде најмање 1/3 од укупног броја чланова комисије.
II
Услови које кандидат мора испуњавати:да је лице са
правом гласа – лица старија од 18 година,да је лице са
одговарајућом стручном спремом и искуством у
спровођењу избора.
Кандидат не може бити лице:
које се не може кандидовати у смислу одредби члана
1.6. 1.7. и 1.7а Изборног Закона Босне и Херцеговине,
које је члан највишег извршно-политичког органа
политичке странке или коалиције,које је носилац
изабраног мандата или је члан извршног органа власти,
осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4.
Закона,које је кандидат за изборе за било који ниво
власти и којем је изречена казна за радњу која
представља тежу повреду изборних закона или порписа
за коју је лично одговорно, у посљедње 4 године
рачунајући од дана правоснажности одлуке.
Посебни услови:
да има пребивалитше у општини за коју се именује
изборна комисија,
да има завршен Правни факултет, односно VII/1 степен
стручне спреме,друштвеног смјера или завршену вишу
школу VI/1 степен стручне спреме, друштвеног смјера,
да посједује искуство у спровођењу избора.
Под искуством у спровођењу избора подразумјева се:
чланство у изборној комисији,чланство у бирачком
одбору,рад у стручним органима који су пружали помоћ
у спровођењу избора и објављивање стручних и
научних радова из области избора.
Мандат:
Члановима Општинске изборне комисије мандат траје 7
година и тече од дана давања сагласности Централне
изборне комисије на Одлуку о именовању Општинске
изборне комисије, донијету од стране Скупштине
општине.
Статус:
Чланови Општинске изборне комисије не заснивају
30. сеп 2011.
радни однос.Чланови Општинске изборне комисије
имају право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у
складу са одредбама закона и одлуке Скупштине
општине.
III
Оглас из члана I ове Одлуке објавиће се у „Службеном
гласнику РС“ и дневном листу „Глас Српске“.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавит
ће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-163/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08) ,
члана 30.Закона о локалној самоуправи ('' Службени
гласник Републике Српске'' број 101/04,42/05 и 118/05)
и члана 26.и 43.Статута општине Зворник –пречишћен
текс(''Службени гласник општине Зворник'' број 3/10)
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
22.септембра 2011.године, доноси
OДЛУКУ
О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ КАО
КП.БР.1297 КО ЗВОРНИК-ГРАД
Члан 1.
Општина Зворник ће од Хасан (Ајваза) Анете извршити
куповину некретнина
означених
као кп.бр.1297
зв.''кућиште'' двориште површине 32 м2 и кућа и зграда
површине 14 м2 КО Зворник-град уписана у пл.бр.677
на име посједника Хасан(Ајваза)Анета са 1/1.
Члан 2.
Некретнине из члана 1.ове одлуке се купује , ради
проширења раскрснице Улице Српских јунака и
Болничке улице.
Члан 3.
Земљиште из члана 1.ове одлуке са купује за цијену од
13.060,00 км.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о куповини некретнина из члана 1. ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-166/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
8
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 22.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08) ,
члана 30.Закона о локалној самоуправи ('' Службени
гласник Републике Српске'' број 101/04,42/05 и 118/05)
и члана 26.и 43.Статута општине Зворник –пречишћен
текс(''Службени гласник општине Зворник'' број 3/10)
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
22.септембра 2011.године, доноси
OДЛУКУ
О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ
ВОДОВОДА ЗВОРНИК-СЈЕВЕР
Члан 1.
Општина Зворник ће за потребе изградње водовода
Зворник-сјевер
извршити
куповину
сљедећег
земљишта:
1.кп.бр.6657/2 њива Беглук површине 684 м2 и 278 м2
КО Скочић уписана у посједовни лист број 1972 на име
Вукотић Саве Мирко са 1/1 по цијени од 4.810,00 КМ,
2.кп.бр.6656/3 њива Беглук површине 171 м2 КО Скочић
уписана у посједовни лист број1598 на име Вуковић
Гавре Вукашин са 1/1 по цијени од 855,00 КМ,
3.кп.бр.1126/9 шума Растови површине 100 м2 КО
Скочић уписана у посједовни лист број 1467 на име
Михајловић Симе Војо и Михајловић Симе Милан са по
½ по цијени од 1.000,00 КМ,
4. кп.бр.1941/3 њива Алајбегове њиве површине 120 м2
КО Роћевић уписана у посједивни лист број 1219 на
име Илић Лазара Горана са 1/1 по цијени од 1.560,00
КМ
5. кп.бр.377/2 воћњак Главица површине 530 м2 КО
Витиница уписана у посједовни лист број 1204 на име
Савић Милорада Владимира са 1/1 по цијени од
1.855,00 КМ,
6. кп.бр.1091/4 њива Торина површине 840 м2 КО
Скочић уписана у посједовни лист број 2098 на име
Милошевић Борисава Бошка са 1/1 по цијени од
2.940,00 КМ,
7. кп.бр. 4231/3 шума Игриште површине 1218 м2 КО
Скочић уписана у посједовни лист број 404 на име
Лазаревић Марка Војислава са 1/1 по цијени од
4.263,00 КМ,
8.кп.бр.1708/2 шума Крчевина површине 400 м2 КО
Роћевић уписана у посједовни лист број 3 на име
Аћимовић Бранка Крсто са 1/1 по цијени од 1.400,00
КМ,
9.кп.бр.2151/2 њива Грахориште површине 96 м2 КО
Скочић уписана у посједовни лист број 1031 на име
Тешмановић Вукашина Ристо са 1/1 по цијени од 768,00
КМ,
10. кп.бр.6235/2 њива Загробље површине 360 м2 КО
Скочић уписана у посједовни лист број 852на име
Симић Борисава Крсман са 1/1 по цијени од 1.440,00
КМ,
11. кп.бр.7577/2 њива Вишкућница површине 777 м2 КО
Скочић уписана у посједовни лист број 423 на име
Маринковић Лазара Момир са 1/1 по цијени од 3.108,00
КМ,
30. сеп 2011.
12. кп.бр.1169/4 - 1/2 шума Страна површине 220 м2 и
кп.бр.1169/3 шума Страна површине 404 м2 КО
Роћевић уписане у посједовни лист број 510 на име
Вуковић Милана Радмила по цијени од 2.570,00 КМ,
13. кп.бр.2016/2 њива Диљке површине 35 м2 КО
Роћевић уписана у посједовни лист број 152 на име
Јовић Јосипа Ратко по цијени од 455,00 КМ,
Члан 2
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о куповини некретнина из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-167/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 7. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске (''Службени гласник Републике
Српске'' број 112/06 ) и члана 26.и 43.Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број 3/10), Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 22.септембра 2011.године, доноси
OДЛУКУ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ЈАВНОГ ДОБРА
Члан 1.
Укида се статус јавног добра на земљишту означеном
као кч.бр.2120/13 Хан њива 4 класе површине 22 м2 и
кп. бр. 2120/14 Хан њива 4, класе површине 150 м2,
обје уписане у пл. бр. 599 КО Шепак као ДС. Пут.Јавно
добро са 1/1.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке на земљишту из члана
1. ове одлуке Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове Подручна јединица Зворник
уписаће посјед у корист Општине Зворник са 1/1.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-168/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
9
Службени гласник општине Зворник
Број 9
30. сеп 2011.
На основу члана 348.Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске'' број 124/08) ,
члана 16. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број
112/06 ) , члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту
(''Службени гласник Општине Зворник'' број 4/07) и
члана 26.и 43.Статута општине Зворник-пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник'' број 3/10) ,
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
22.септембра 2011. године , доноси
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
OДЛУКУ
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОЗНАЧЕНОГ КАО
КП.БР.2120/14-453/9 КО ШЕПАК
Члан 1.
Мархошевић(Сафета) Самили Чавалић (Сафета)Амири
и Спахић (Сафета) Рувејди из Средњег Шепка продаје
се непосредном погодбом грађевинско земљиште
означено као кп.бр.2120/14 зв.''Хан '' Њива, површине
150 м2 уписана у посједовни лист број 599 к.о.Шепак на
име посједника ДС Пут јавно добро са 1/1 , којој по
старом операту одговара кп.бр.453/9 зв.''Хан'' Њива
површине 150 м2 уписано у земљишно књижни уложак
број 845 к.о.Шепак , на име Државна имовина са 1/1 и
правом трајног коришћења у корист општине Зворник
са 1/1.
Земљиште из става 1. продаје се за тржишну цијену
која износи 1.950,00 КМ (словима: хиљадудеветстот инаипедесетконвертибилнихмарака).
Члан 2.
Општина Зворник врши замјену земљишта означеног
као кп.бр.2120/13 зв''Хан''њива , површине 22 м2
уписана у посједовни лист број 599 КО Шепак на име
посједника ДС Пут јавно добро са 1/1 , којој по старом
операту одговара кп.бр.453/26 Хан Њива површине 22
м2 уписано у земљишно књижни уложак 845 КО Шепак
на име Државна имовина са 1/1 и правом трајног
коришћења у корист општине Зворник са 1/1 за
земљиште означено као кп.бр.2120/15 зв.''Хан '' Њива,
површине 22 м2 уписана у посједовни лист број 168
к.о.Шепак на име посједника Мархошевић(Сафета)
Самиле , Чавалић (Сафета)Амире и Спахић (Сафета)
Рувејде из Средњег Шепка са по 1/3 , којој по старом
операту одговара кп.бр.453/27зв.''Хан'' Њива површине
22 м2 уписано у земљишно књижни уложак број 458
к.о.Шепак , на име Омеровић Ћерима са 1/1.
Члан 3.
Земљиште из члана 1. и члана 2. ове одлуке се продаје
непосредном погодбом , односно мијења ради
комплетирање грађевинске парцеле.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да може закључити
уговор о продаји и замјени земљишта из члана 1.и
члана 2. ове одлуке.
Број: 01-022-169/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине
Зворник за период 01.01-30.6.2011.године;
Саставни део овог закључка је Извјештај о извршењу
буџета Зворник за период 01.01-30.6.2011.године;
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-139/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
01.01. – 30.06.2011.
ПРИХОДИ
Укупни буџетска средства и приливи за првих шест
мјесеци 2011. године износе 6.552.440 КМ и већи 8,25
% него за исти период 2010. године.
Приходи буџета општине Зворник за првих шест
мјесеци 2011. године износе 6.525.317 КМ, од чега
порески приходи износе 5.108.767 КМ а непорески
приходи 1.310.940 КМ и текуће помоћи 105.610 КМ.
Упоређујући остварење прихода буџета општине
Зворник за првих шест мјесеци 2011. године са истим
тим периодом 2010. и 2009. године (2009. и 2010.
година су године светске економске кризе) уочава се
пораст остварења прихода буџета. У 2009. години
остварење прихода за првих шест мјесеци износило је
5.931.264 КМ, а у 2010. години остварење прихода за
првих шест мјесеци износи 5.808.323 КМ. А ако би
поредили остварење прихода првих шест мјесеци
2011. године са истим периодом 2008. године (период
прије свјетске економске кризе) који је остварен у
износу 7.671.030 KM и који је већи за 1.145.590 KM у
односу на 2011. годину, што указује на чињеницу да је
10
Број 9
Службени гласник општине Зворник
свјетска економска криза у великој мери оставила трага
на остварење буџета општине Зворник.
Већ у другом дјелу 2008. године наступила је свјетска
економска криза што се одразило и на буџет АСО
Рб
Врста прихода
1.
Порез на доходак
2.
Порез на лична примања
3.
Порез на имовину
4.
Порез на наслијеђе и поклон
5.
Порез на финансијске. и капиталне трансакције
6.
Порез на промет производа
7.
Порез на промет услуга
8.
Индиректни порези дозначени од УИО
9.
Остали порези
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порез на доходак (711100)
Порез на доходак није планиран у буџету за 2011.
годину и сматра се као чисти приход општег трансвера.
Реч је о врсти пореза која је укинута а јавља се
приликом прометовања пољопривредног земљишта. За
првих шест мјесеци 2011. године остварен је у износу
од 1.739 КМ.
Порез на лична примања и приходе од самосталне
дјелатности (713100)
Представља значајније повећање прихода у односу на
планирана средства по овом основу за првих шест
мјесеци 2011. године. Суштинско повећање по овој
врсти прихода је у приходима од пореза на лична
примања која су последица промјене законске
регулативе у овој области која је на снази од
01.02.2011. године. С обзиром да за првих шест
мјесеци 2011. године остварење по овој врсти прихода
износи 80,48% у односу на план за 2011. годину,
евидентно је да ће остварење по овој врсти прихода
бити значајно веће од плана.
Порез на имовину (714100)
Порез на имовину остварен је у износу од 165.116
КМ и на нивоу је остварења ове врсте прихода у 2010.
години. Реч је о врсти прихода који у име и за рачун
општине прикупља Пореска управа Републике Српске.
С обзиром да је продужена предаја пореских пријава на
имовину и током 2011. године као и одложен нови
обрачун пореза на имовину за 01.01.2012. године а
било је планирано да се са новим обрачуном крене у
2011. години, евидентно је да ће остварење по овој
врсти прихода бити на нивоу остварења 2010. године и
план вјероватно неће бити стопостотно остварен. АСО
Зворник је током 2011. године значајно се ангажовала
око утврђивања тачне евиденције пореских обвезника
по овој врсти прихода с обзиром да је реч о
стопостотном општинском приходу тако да се од 2012.
Зворник.
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Структура пореских прихода:
30. сеп 2011.
Остварење
Проценат остварења у односу
01.01-30.06.2011
на план за 2011.годину
год
1.739
0
849.090
80,48
165.116
47,18
6.573
32,87
113.253
28,31
1.693
6,29
1.285
4,15
3.969.644
45,78
374
7,48
5.108.767
48,38
године очекује значајно веће остварење по овој врсти
прихода.
Порез на наслијеђе и поклон (714200)
Порез на наслијеђе и поклоне остварен је у износу од
6.573 КМ што представља потпуно реалан прилив по
овом основу имајући у виду досадашње искуство да је
промет непокретности обично мањи у првој половини
године. Прилив средстава по овом основу очекујемо у
трећем и четвртом кварталу.
Порез на финансијске и капиталне трансакције
(714300)
Овај порез остварен је у износу 113.253 КМ и не
представља у потпуности планом остварене приходе за
првих шест мјесецу 2011. године.Ова врста пореза
показује константан пад током 2009. и 2010. године из
разлога смањења промета некретнина на подручју
општине Зворник.
Порез на промет производа (715100)
Приход од пореза на промет производа остварени су у
износу од 1.693 КМ и представљају заостале порезе
прије увођења пореза на додату вриједност. Ову врсту
пореза наплаћује Пореска управа на основу
закључених уговора о репрограму тако да општина
Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода.
Остварење по овој врсти прихода је мање у првој
половини године, а касније током трећег и четвртог
квартала дође до значајнијег повећања остварења
прихода по овој основи. Разлози за овакву тврдњу леже
у чињеници да смо у истом периоду прошле године у
првом кварталу остварили приход од 581 КМ а на крају
године укупно извршење буџета по овој врсти прихода
износило је 30.804 КМ.
Порез на промет услуга (715200)
Остварен је у износу од 1.285 КМ. Ову врсту пореза
наплаћује Пореска управа на основу закључених
уговора о репрограму тако да општина Зворник нема
никаквог утицаја на ову врсту прихода. Остварење и
11
Службени гласник општине Зворник
Број 9
код ове врсте прихода је идентично остварењу прихода
код пореза на промет производа, односно да је веће
остварење у другом трећем и четвртом кварталу.
Примјер за то је 2010. година где смо у истом периоду
прошле године остварили приход од 5.067 КМ а на
крају године укупно извршење буџета по овој врсти
прихода износило је 86.198 КМ.
Индиректни порези дозначени од УИО (717100)
Остварени су у износу 3.969.644 КМ и представљају
45,78% од укупно планираних средстава на годишњем
нивоу. Упоређујући остварење по овој врсти прихода за
првих шест мјесеци 2011. године у односу на исти
период 2010. године уочава се повећање остварења
ове врсте прихода од 12,09% ( или 428.080 КМ) што
нам даје основу за тврдњу да можемо остварити
планом утврђена средства по овој врсти прихода
Рб
Врста прихода
1.
2.
Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и готовинске
еквиваленте
3.
Административне таксе
4.
Комуналне таксе
5.
Накнаде по разним основама
6.
Приходи од пружања јавних услуга
7.
Новчане казне
8.
Остали општински непорески приходи
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Приходи од закупа и ренте (721200)
Остварени су у износу 4.299 КМ и представљају
наплаћене приходе по основу земљишне ренте.
Уколико поредимо остварење по овој врсти прихода у
овој години у односу на исти период 2010. године
уочава се пораст остварења овог прихода од 26,85%.
Приходи од камата на готовину и готовинске
еквиваленте (721300)
Нису остварени у првој половини 2011. године. Банке
на крају године исплаћују камату на новчана средства.
Административна такса (722100)
Општинске административне таксе остварене су у
износу 185.144 КМ и показују пад у односу на упоредне
податке било да се ради о подацима за исти период
прошле године или буџетом планирана средства.
Последњих година долази до константног пада прихода
по овом основу, а један од разлога је и чињеница да
лични документи имају трајну вриједност, тако да је
дошло до смањења захтјева за издавање личних
докумената а самим тим и прихода који се остварују по
овом основу.
Комунална такса (722300)
Остварене су у износу 374.623 КМ. Ако посматрамо
исти период прошле и ове године уочава се раст
остварења по овој врсти прихода у 2011. години од
30. сеп 2011.
собзиром да је веће остварење по овој врсти прихода у
другој половини године него у првој.
Остали порези (719100)
Остварени су у износу од 374 КМ и не представљају
значајније приходе у структури прихода буџета
општине.
Из напријед наведеног видљиво је да порески приходи
у укупном износу за први квартал показују тренд
раста у односу на исти период прошле године
од
732.225 КМ. Основ овог повећања чини повећање по
основу пораста прихода од пореза на лична примања и
индиректних пореза дозначених од УИО.
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Структура непореских прихода:
Остварење
01.01-30.06.2011 год
4.299
Проценат остварења у односу
на план за 2011. годину
33,07
0
0,00
185.144
37,03
374.623
54,78
490.019
36,33
220.898
35.32
780
15,60
35.177
23,45
1.310.940
39,35
8,38%. Основ овог остварења прихода су комуналне
таксе на фирму и комуналне таксе за кориштење
простора на јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе. Један од основа за
повећање прихода од комуналних такса пре свега лежи
у комуналним таксама на остале предмете таксирања
гдје општина Зворник остварује неприхватљиво мали
износ прихода, а који је поготово евидентан у првој
половини ове године. Стога је покренута иницијатива
од Одјељења за финансије према Одјељењу за
стамбено-комуналне
послове
да
преиспитају
могућности остварења прихода од ове врсте
комуналних такса.
Накнаде по разним основама (722400)
Остварене су у износу 490.019 КМ и представљају
повећање од 10,50% у односу на исти период прошле
године, а у односу на план нису остварене у планом
зацртаном обиму. Основ остварења ове врсте прихода
чине накнада за уређење градског грађевинског
земљишта као и накнада за кориштење грађевинског
земљишта које су остварене значајно мање у односу на
планирана средства за првих шест мјесеци 2011.
године што је и разлог мањег остварења од накнада у
односу на план. Међутим постоје најаве да би у другој
половини године могло доћи до значајног повећања
остварења по основу накнада за уређење и кориштење
грађевинског земљишта јер је од стране пар
12
Број 9
Службени гласник општине Зворник
инвеститора поднијет или ће убрзо бити поднијет
захтев за обрачун горе наведених накнада. У оквиру
ове врсте прихода дошло је до значајнијег повећања
прихода по основу накнада за коришћење минералних
сировина, накнаде за заштиту вода као и накнада за
извађени материјал из водотока који су допринјели да,
и поред мањег остварења по основу накнада за
уређење и кориштење грађевинског земљишта у овој у
односу на прошлу годину, дође до пораста накнада по
разним основама у овој у односу на исти период
прошле године.
Приходи од пружања јавних услуга (722500)
Ова средства остварена су у износу од 220.898 КМ и
представља пораст од 15.19% у односу на исти период
прошле године, а у односу на план за 2011. годину је
остварен у износу од 35.32%. Ријеч је о приходима од
пружања јавних услуга буџетских корисника. Основ
остварења ове врсте прихода је приход од дјечијег
вртића ''Наша Радост'', Гимназије и ССШ '' Петар
Кочић'' као и Техничког школског центра Каракај.
Управо у напријед наведеним институцијама приходи
које они остварују су значајно већи у другој половини
године (упис ученика у средње школе као и дјеце у
дјечији вртић) него у првој, па се може очекивати да
дође до скоро стопостотног остварења по овој врсти
прихода.
Новчане казне (723100)
Ова средства су остварена у износу од 780 КМ и
остварени су у мањем износу него у истом периоду
прошле године.
Остали општински непорески приходи (729100)
Остварени су у износу од 35.177 КМ, а чине их све
врсте прихода које нису могле по својој природи бити
груписане у напријед неку од наведених група
прихода.То су приходи који се односе на разне
рефундације, откуп општинске документације у процесу
инвестирања, капиталних улагања и текућег
одржавања.
У поређењу са 2010. годином остварење по овој врсти
прихода је мање у текућој години.
Текуће помоћи (731000)
Ова врста прихода остварена је у износу 105.610 КМ
од Министарства за избјегла и расељена лица у износу
89.608 КМ, Федерално министарство за расељене
особе и избјеглице у износу 3.000 КМ и Ватрогасног
савеза РС у износу 13.002 КМ а налазе се у групи
прихода властитих и прихода остварених од
Министарстава (фонд 01), и ријеч је о новом систему
евидентирања односно груписања прихода од
01.01.2011. године.
Примици за непроизводну сталну имовину (813100)
Остварени су у износу од 12.231 КМ ријеч је о
средствима који су наплаћени за легализацију
земљишта по скупштинским рјешењима.
30. сеп 2011.
Текуће и капиталне помоћи (731000) на фонду 3
Ова врста прихода није планиран,а троши се намјенски
на фонду 3 у складу са одлуком донатора.Средства су
дозначи од:
Фонда за повратак БИХ у износу од 50.000 за
суфинансирање санација штета насталих поплавама
избјеглим и расељеним лицима,
Министарства за обнову, развој и повратак ТК-а у
износу од 10.000 КМ за финансирање трошкова
функционисања водовода повратничке популације у
МЗ-и Козлук и
ЈРТ-а Републике Српске донација Предсједника
Републике у износу од 2.092 КМ за Дјечији Вртић.
РАСХОДИ
Расходи буџета и издаци у периоду од 01.01. до
30.06.2011. године, остварени су у износу од 6.448.504
КМ и представљају 41,81% планираних годишњих
расхода. У поређењу са расходима за исти период из
2010. године забиљежено је повећање расхода за
647.457 КМ, односно за 11,16%. Овакво повећање
укупних расхода резултат је усклађене потрошње са
оствареним приходима и приливима.
Већина трошкова планираних за првих шест мјесеци
2011. године извршена је у складу са оствареним
приходима. Динамика трошења средстава условљена
је врстом трошка, неки трошкови континуирано настају,
а други повремено.
Законом о извршењу буџета прописано је да се након
измирења буџетских издатака ,који се приоритетно
измирују у стопостотном износу, остали буџетски
издаци извршавају сходно остварењу буџетских
средстава. Међутим, истим законом је прописано да
корисници буџетских средстава морају најмање
квартално планирати средства за своје потребе, тако
да не сразмјера у извршењу појединих буџетских
позиција потиче од планом требованих средстава и
потрошње.
Расходи за лична примања (411000)
Расходи за лична примања обухватају исплаћене
расходе за бруто личне дохотке и бруто накнаде
трошкова запослених за Административну службу
општине и и за ниже буџетске кориснике општине
Зворник који се финансирају из буџета општине. Ова
врста расхода исплаћује се у планираном износу без
обзира на остварење буџета.
Упоређујући остварење за првих шест мјесеци ове са
истим периодом прошле године уочава се пораст
остварења по овој врсти расхода од 15,25% у 2011.
години. Разлог за то је промјењена стопа обрачуна
пореза и доприноса на нето плате и накнаде на више
која је почела да се примјењује од 01.02.2011. године.
Расходи по основу коришћења роба и услуга
(412000)
Расходи по основу коришћења роба и улуга остварени
су у износу од 1.654.953 КМ, што је 48,16 % планираних
13
Број 9
Службени гласник општине Зворник
средстава на годишњем нивоу, а за 2,38% већи су од
издатака остварених у 2010. години. Уколико би се
задржала динамика трошења средстава за ову групу
расхода до краја године, мишљења смо да ова врста
издатака неће премашити буџетом утврђени оквир за
2011. годину.
Анализом ове структуре расхода видљиво је да су
трошкови електричне енергије остварени у нивоу од
67,51% што чини две трећине укупних годишњих
трошкова и имају знатно веће извршење од просјека, а
што је последица великог износа камата на дуг који
АСО Зворник има за трошкове електричне енергија, као
и трошкови по основу утrошака и комуналних и
комуникационих услуга који су извршени у износу од
58,38% у односу на план, и који су изнад просјека. С
обзиром да значајан дио комуналних и комуникационих
трошкова односи се на школе које током већег дијела
трећег квартала раде смањеним обимом, па ће се и ови
трошкови смањити, претпоставка је да ће доћи до
уравнотежења ових трошкова у складу са планом за
2011. годину. Изузев трошкова за гориво који су такође
нешто већи у односу на план за првих шест мјесеци ове
године, а који су за 11,39% мањи него у истом периоду
прошле године, сви остали трошкови су у складу са
планом и остварењем буџета.
Расходи финансирања и други финансијски
трошкови (413000)
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
остварени су у износу од 37.997 КМ и представљају
остварење издатака на основу полугодишњег плана у
2011.годину за камате на дугорочне кредите. Обзиром
да се ради о фиксним обавезама на основу закључених
уговора о кредитима не треба их посебно додатно
објашњавати.
Субвенције (414000)
Расходи за субвенције извршени су у износу од 388.688
КМ, односно 51,69 % у односу на годишњи ниво, а
29,38% више у односу на исти период за 2010.годину и
представљају издатке за субвенционирање јавних
предузећа и установа, јавну потрошњу грађана путем
јавних предузећа и установа, те субвенционисање
пољопривредне производње на подручју општине
Зворник.
Грантови (415000)
Грантови су остварени у износу од 720.285 КМ и
представљају 39,37% средстава на годишњем нивоу,
што чини нижи степен извршења од остварења прихода
али је у складу са Одлуком о извршењу буџета по
приоритету извршења обавеза.
Обзиром да се ради о великом броју малих корисника
средстава гранта, њихово појединачно учеће у укупним
расходима буџета нема велики значај, па и само
извршење нема велики значај на извршење укупних
трошкова без обзира што је појединачно извршење у
неким случајевима веће од од кварталног плана.
30. сеп 2011.
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине (416000)
Дознаке грађанима које са исплаћују из буџета општине
појединцима извршене су у износу од 518.874 КМ и
представлљају
43,67% на годишњем нивоу,а
упоређујући са остварењем за исти период прошле
године остварено је повећање од 28,16%,
Имајући у виду примјене нових законских прописа у
области рачуноводства и примјену новог контног плана,
извршење дознака грађанима из 2011. године не може
се упоредити са истом позицијом из прошле године јер
је буџетска резерва на други начин евидентирана,
односно директно је трошена и посебно евидентирана у
2010. години. У 2011. години резерва се реалоицира и
троши у складу са намјеном.
Средствима се финансирају помоћи појединцима,
партиципације за превоз ученика, те средства за
социјалне помоћи исплаћена путем Центра за
социјални рад општине Зворник и друге помоћи дјеци,
борцима и њиховим породицама. Извршење свих
трошкова је у складу са остварењем плана сем
трошкова за партиципацију непотпуних линија и
превоза ученика гдје је извршење значајно веће од
полугодишњег плана. Напомињемо да превоз ученика
има сезонски карактер, да у прва два мјесеца трећег
квартала уопште нема трошкова превоза ученика јер
школе не раде.
Средства за издатке за произведену сталну
имовину (511000)
Издаци за ову врсту трошкова обухватају издатке за
набавку сталних средстава трајног карактера
првенствено зграда и објеката, инвестиционо
одржавање и реконструкцију постојећих објеката, а
остварена су износу од 343.775 КМ и представља
14,18% годишњег плана по овој врсти трошкова.
Средства за издатке за непроизводну сталну
имовину (513000)
Расходи за набавку земље остварени су у износу
74.544 КМ што чини 73,81% у односу на планирана
средства за 2011. годину. До краја године
највјероватније неће бити извршења на овој позицији.
Издаци за отплату дугова (621000)
Издаци за отплату дугова представљају расходе за
отплату кредита и
извршење обавеза према
повјериоцима насталих до краја 2008 године. Издаци
су остварени у нивоу од 213.217 КМ и чини 47,23%
планираних годишњих средстава, од чега је извршење
за отплату кредита 50,32%, а извршење према
повјериоцима 45,76%.
Прилози уз извјештај:
Табеларни преглед прихода и расхода за општину,
Табеларни преглед расхода по корисницима,
Преглед дознака из буџетске резерве и
Преглед финансирања спортских организација.
Преглед реалокација
14
Службени гласник општине Зворник
Број 9
30. сеп 2011.
ОПШТИ ДИО БУЏЕТА
ПРИХОДА БУЏЕТА ОД 1- 6. 2011.ГОДИНУ
Екон.
Код
1
711100
711113
713100
713111
713112
713113
713114
Опис
2
А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порези на доходак
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
С в е г а:
Порез на лична примања и приходе од
самосталних дјелатности
Порез на приходе од самосталних дјелатности
Поред на приходе од самосталних дјелатности у
паушалном износу
Порез на лична примања
Порез на лична примања лица која самостално
обављају привредну и професионалну дјелатност
Свега:
714100
714111
Порези на имовину
Порез на имовину
Свега
714200
714211
Порез на наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон
Свега:
714300
714311
Порез на финансијске и капиталне трансакције
Порез на пренос непокретности и права
Свега:
715100
715111
715112
715113
715114
715115
715116
715117
Порез на промет производа
Општи порез на промет по општој стопи
Општи порез на промет по нижој стопи
Општи порез на промет на деривате нафте
Општи порез на промет на дуванске прерађевине
Општи порез на промет алкохолних пића
Општи порез на промет кафе
Општи порез на промет лож уља
С в е г а:
715200
715211
Порез на промет услуга
Општи порез на промет услуга по општој стопи
Општи порез на промет услуга у годишњем
паушалном износу
Свега:
715212
Oстварење
30.06.2010
3
План за
2011
4
Остварење
30.06.2011
5
Индекс
Индекс
6=5/3*100
7=5/4*100
0
0
0
0
1.739
1.739
#DIV/0!
0,00
#DIV/0!
0,00
74.092
155.000
65.955
89,02
42,55
0
402.210
0
900.000
1.021
781.824
0,00
194,38
0,00
86,87
0
476.302
0
1.055.000
290
849.090
0,00
178,27
0,00
80,48
170.472
170.472
350.000
350.000
165.116
165.116
96,86
96,86
47,18
47,18
6.667
6.667
20.000
20.000
6.573
6.573
98,59
98,59
32,87
32,87
168.311
168.311
400.000
400.000
113.253
113.253
67,29
67,29
28,31
28,31
5.138
834
340
2
228
111
0
6.653
10.000
10.000
5.000
100
1.500
200
100
26.900
687
87
778
1
134
6
0
1.693
13,37
10,43
228,82
50,00
58,77
5,41
#DIV/0!
25,45
6,87
0,87
15,56
1,00
8,93
3,00
0,00
6,29
4.734
30.000
910
19,22
3,03
333
5.067
1.000
31.000
375
1.285
112,61
25,36
37,50
4,15
717100
717100
Индиректни порези дозначени од УИО
Индиректни порези дозначени од УИО
Свега:
3.541.564
3.541.564
8.671.150
8.671.150
3.969.644
3.969.644
112,09
112,09
45,78
45,78
719100
719113
Остали порески порези
Порез на добитке од игара на срећу
С в е г а:
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ:
1.506
1.506
4.376.542
5.000
5.000
10.559.050
374
374
5.108.767
24,83
24,83
116,73
7,48
7,48
48,38
3.389
3.389
13.000
13.000
4.299
4.299
126,85
126,85
33,07
33,07
0
0
5.000
5.000
0
0
721200
721223
721300
721311
Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Приходи од закупа и ренти
Приходи од земљишне ренте
С в е г а:
Приходи од камата на готовину и готовинске
еквиваленте
Приходи од камата на новчана средства на редовним
трезорским рачунима
С в е г а:
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
0,00
15
Службени гласник општине Зворник
Број 9
722100
722121
Административне накнаде и таксе
Општинске администартивне таксе
С в е г а:
722300
722312
Комуналне накнаде и таксе
Комуналне таксе на фирму
Комуналне таксе за држање моторних, друмских и
прикључних возила
Комуналне таксе за кориштење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе
Комуналне таксе за држање средстава за игру
Комуналне таксе за приређивање музичког
програма у угоститељским објектима
Комунална такса за кориштење рекламних паноа
Комуналне таксе на остале предмете таксирања
С в е г а:
722313
722314
722315
722316
722318
722396
722400
722411
722412
722424
722425
722434
722435
722442
722443
722444
722445
722446
722447
722448
722463
722467
722469
722500
722521
722591
722591
722591
722591
722591
722591
722591
723100
723118
723121
Накнаде по разним основама
Накнаде за уређење грађевинског земљишта
Накнаде за кориштење грађевинскoг земљишта
Накнада за кориштење минералних сировина
Накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта
Средства за проширену репродукцију шума
Накнаде за коришћење шума и шумског земљиштасредства за развој неразвијених дијелова општине
остварена продајом шумских сортимената
Накнада за воду за пиће у јавном водоснабдјевању
Накнада за воду за друге намјене и друге
случајевенамјене за људску употребу
Накнада за воду за наводњавање
Накнада за воде и минералне воде које се користе за
флаширање
Накнаде за заштиту вода
Накнада за испуштену отпадну воду
Накнада за искориштену воду за производњу
електричне енергије добијене коришћењем
хидроенергије
Накнада за извађени материјал из водотока
Средства за финансирање заштите од пожара
Остале надокнаде еколошке заштите
Свега:
Приходи од пружања јавних услуга
Приходи општинских органа управе
Властити приходи буџетских корисника општина
Властити приходи буџетског корисника Наша Радост
Властити приходи буџетског корисника Библиотека
Властити приходи буџетског корисника Гимназије и
ССШ "Петар Кочић"
Властити приходи буџетског корисникаОстали
приходи од пружања јавних услуга Техничког школског
центра
Властити приходи буџетског корисника
Професионалне ватрогасне јединице
Властити приходи буџетског корисника Центра за
социјални рад
Свега:
Новчане казне
Одузета имовинска корист и средства добијена
продајом одузетих предмета из надлежности
Републичке тржишне инспекције
Новчане казне изречене у прекршајном поступку за
прекршаје прописане актом скупштине општине као и
одузета имовинска корист у том поступку
С в е г а:
30. сеп 2011.
204.665
204.665
500.000
500.000
185.144
185.144
90,46
90,46
37,03
37,03
299.223
500.000
323.178
108,01
64,64
900
0
22.587
0
100.000
3.000
34.468
0
152,60
0,00
34,47
0,00
1.280
10.875
11.707
345.672
20.000
30.000
30.000
683.900
1.700
12.558
2.719
374.623
132,81
115,48
23,23
108,38
8,50
41,86
9,06
54,78
52.013
253.754
23.065
250.000
600.000
150.000
85.018
135.357
88.308
163,46
53,34
382,87
34,01
22,56
58,87
3.538
0
20.000
50.000
6.100
0
172,41
#DIV/0!
30,50
0,00
0
101
0
200
0
1.567
0,00
1.551,49
0,00
783,50
1.041
6
3.000
500
1.047
107
100,58
1.783,33
34,90
21,40
47.535
0
8.890
40.000
0
30.000
13.225
29.565
6.213
27,82
0,00
69,89
33,06
0,00
20,71
14
4.613
48.875
0
443.445
1.250
13.000
125.000
1.000
1.348.950
0
33.062
90.450
0
490.019
0,00
716,71
185,06
0,00
110,50
0,00
254,32
72,36
0,00
36,33
32.201
17.140
97.035
1.700
80.000
40.000
300.000
15.400
24.492
33.196
112.909
1.300
76,06
193,68
116,36
76,47
30,62
82,99
37,64
8,44
4.396
40.000
2.215
50,39
5,54
19.511
90.000
9.970
51,10
11,08
14.025
40.000
18.083
128,93
45,21
5.759
191.767
20.000
625.400
18.733
220.898
325,28
115,19
93,67
35,32
0
0
0
0,00
0,00
1.945
1.945
5.000
5.000
780
780
40,10
40,10
15,60
15,60
#DIV/0!
0,00
16
Број 9
Службени гласник општине Зворник
729100
729124
Остали непорески приходи
Остали општински приходи
С в е г а:
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ:
ПРИХОДИ БУЏЕТА:
731000
731211
30. сеп 2011.
44.268
44.268
150.000
150.000
35.177
35.177
79,46
79,46
23,45
23,45
1.235.151
5.611.693
3.331.250
13.890.300
1.310.940
6.419.707
106,14
114,40
39,35
46,22
196.630
5.808.323
50.500
13.940.800
105.610
6.525.317
53,71
112,34
209,13
46,81
0
0
0
0,00
0,00
200.000
200.000
0
0
0
0
0,00
0,00
811100
811130
Текуће помоћи
Текући грантови од правни лица у земљи
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА
Примици за зграде и објекте
Примици за саобраћајне објекте
811300
811300
Примици за саобраћајне објекте
Примици за саобраћајне објекте
813000
813100
Примици за непроизведену сталну имовину
Примици за земљиште
40.358
283.100
12.231
30,31
911400
911480
Примици од наплате датих зајмова
Примици од наплате зајмова датих радницима
4.501
4.501
0
0
14.892
14.892
330,86
330,86
921200
921241
Примици од узетих зајмова
Примици од зајмова узетих од банака
0
0
1.200.000
1.200.000
0
6.053.182
15.423.900
6.552.440
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И ПРИЛИВИ
#DIV/0!
#DIV/0!
108,25
#DIV/0!
#DIV/0!
4,32
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
0,00
42,48
17
Службени гласник општине Зворник
Број 9
30. сеп 2011.
ОПШТИ ДИО
БУЏЕТСКA ПОТРОШЊЕ ЗА ПЕРИОД 1-6 2011. ГОДИНE
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -
Редни Економски
број
код
О п и с
1
2
1
2
2.1
2.2
2.3
411000
411100
411100
411100
411100
3
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
3
3.1
3.2
411200
411200
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова запослених
Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
4
4.1
4.2
412000
412100
412200
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
412200
412300
412400
412500
412600
412600
412700
4.10
412800
4.11
412900
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка и комуналних
комуникационих услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за за материјал за посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних површина и
заштите животне средина
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
5
413000
5.1
413300
Расходи финансирања и други финансијски
трошкови
Расходи по основу камата за примљене зајмове у
земљи
6
6.1
414000
414100
7
7.1
415000
415200
8
416000
8.1
416100
9
511000
9.1
511100
9.2
9.3
9.4
511200
511300
511700
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкција објеката
Издаци за набавку опреме
Издаци за нематеријалнуу производњу и имовину
10
10.1
513000
513100
Издаци за непроизведену сталну имовину
Набавка земље
11
621000
Ц. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
11.1
621300
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у
4
5.046.670
2.165.852
1.748.069
1.148.071
63.962
536.036
5
12.375.396
5.097.900
3.957.700
2.569.625
168.625
1.219.450
Остварење
за 6 мјесеца
2011. године
Фонд 01
6
5.816.968
2.496.191
2.013.808
1.216.127
131.790
665.891
417.783
313.664
104.119
1.140.200
796.590
343.610
482.383
344.324
138.059
1.616.474
2.957
174.838
3.436.712
37.000
289.900
99.255
93.546
0
101.168
8.527
29.255
79.246
Остварење
за 6 мјесеца
2010. године
План
за 2011
Остварење
за 6 мјесеца
2011. године
фонд 03
7
49.042
1.659
1.659
1.000
111
548
Индекс
6/4*100
Индекс
6/5*100
8
115,26
115,25
115,20
105,93
206,04
124,23
9
47,00
48,97
50,88
47,33
78,16
54,61
0
0
0
115,46
109,77
132,60
42,31
43,22
40,18
1.654.953
3.542
195.722
47.383
0
0
102,38
119,78
111,94
48,16
9,57
67,51
173.400
121.000
70.500
512.300
24.100
45.700
482.212
101.226
58.726
25.125
169.892
8.988
26.216
223.377
0
0
433
0
0
0
46.950
101,99
62,78
0,00
167,93
105,41
89,61
281,88
58,38
48,53
35,64
33,16
37,29
57,37
46,32
360.655
645.000
303.567
0
84,17
47,06
667.027
1.035.600
538.572
0
80,74
52,01
32.493
71.350
37.997
0
116,94
53,25
32.493
71.350
37.997
0
116,94
53,25
Субвенције
Субвенције
300.419
300.419
751.900
751.900
388.668
388.668
0
0
129,38
129,38
51,69
51,69
Грантови
Грантови у земљи
526.561
526.561
1.829.314
1.829.314
720.285
720.285
0
0
136,79
136,79
39,37
39,37
404.871
1.188.220
518.874
0
128,16
43,67
404.871
1.188.220
518.874
0
128,16
43,67
191.776
191.776
2.424.104
2.424.104
343.775
343.775
0
0
179,26
179,26
14,18
14,18
83.078
1.759.438
219.206
0
263,86
12,46
74.189
33.026
1.483
268.166
236.500
160.000
55.796
57.437
11.336
0
0
0
0,00
173,91
764,40
20,81
24,29
7,09
88.930
88.930
101.000
101.000
74.544
74.544
0
0
83,82
83,82
73,81
73,81
363.350
450.000
213.217
0
58,68
47,38
74.574
160.000
80.509
0
107,96
50,32
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине на име социјалне заштите
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине
18
Службени гласник општине Зворник
Број 9
11.2
621900
12
12.1
30. сеп 2011.
земљи
Отплата дуга из претходних година
288.776
290.000
132.708
0
45,96
45,76
Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Буџетска резерва
110.321
110.321
73.400
73.400
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.801.047
15.423.900
6.448.504
49.042
111,16
41,81
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО
II ПОСЕБАН ДИО
- ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ A. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
1
1.1
1.2
1.3
1.4
411000
411100
411100
411100
411100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
3.964.270
1.585.849
1.317.090
863.563
49.370
404.157
10.024.286
3.843.240
2.945.100
1.912.425
125.925
906.750
4.576.598
1.823.260
1.485.775
897.960
96.193
491.622
46.950
0
0
115,45
114,97
112,81
103,98
194,84
121,64
45,66
47,44
50,45
46,95
76,39
54,22
2
2.1
2.2
411200
411200
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених
Нето накнаде трошкова запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
268.759
193.123
75.636
898.140
596.590
301.550
337.485
231.112
106.373
0
125,57
119,67
140,64
37,58
38,74
35,28
3
412000
Расходи по основу коришћења роба и услуга
1.393.825
2.982.262
1.413.193
46.950
101,39
47,39
4
4.1
412100
412100
Закуп имовине и опреме
Расходи за закуп - закуп за изборе
2.957
2.957
37.000
37.000
3.542
3.542
0
119,78
119,78
9,57
9,57
5
412200
5.1
412200
5.2
412200
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка енергијеАдминистративна служба
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга-Админ. Служба
151.061
250.000
171.979
0
113,85
68,79
85.712
140.000
102.141
119,17
72,96
65.349
110.000
69.838
106,87
63,49
6
6.1
412300
412300
Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал
41.850
41.850
75.000
75.000
34.691
34.691
82,89
82,89
46,25
46,25
7
7.1
7.2
7.3
412400
412400
412400
412400
Расходи за за материјал за посебне намјене
Расходи за материјал за посебне намјене
Набавка материјала - Комунална полиција
Расходи за материјал за посебне намјене
0
0
0
0
18.000
12.000
5.000
1.000
303
175
0
128
0,00
0,00
0,00
0,00
1,68
1,46
0,00
12,80
8
8.1
8.2
412500
412500
412500
93.775
12.830
8.182
490.000
20.000
110.000
158.484
10.703
23.251
169,00
83,42
284,17
32,34
53,52
21,14
412500
412500
412500
Расходи текућег одржавања
Расходи текућег одржавања
Расходи за инфраструктуру у граду
Расходи за инфраструктуру у Мјесним
заједницама
Одржавање уличне расвјете
Средства за хитне интервенције - клизишта
8.3
8.4
8.5
62.872
1.719
8.172
180.000
40.000
140.000
107.207
15.823
1.500
0,00
0,00
0,00
59,56
39,56
1,07
9
9.1
9.2
412600
412600
412600
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
26.499
7.042
19.457
47.000
17.000
30.000
23.475
7.628
15.847
88,59
108,32
81,45
49,95
44,87
52,82
10
412700
73.739
443.062
209.244
283,76
47,23
10.1
412700
11.426
22.000
13.721
120,09
62,37
10.2
10.3
412700
412700
0
22.327
49.000
70.000
17.239
28.781
0,00
128,91
35,18
41,12
10.4
412700
0
10.000
0
0,00
0,00
10.5
10.6
412700
412700
Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и
услуга платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и
медија, правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Расходи за услуге информисања и медија
Расходи за стручне услуге за Зворничко културно
љето и обиљежавање значајних датума
Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина
и градова, и друге)
Расходи за пројекте Комисије за
0
0
7.000
2000
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
46.950
19
Службени гласник општине Зворник
Број 9
10.7
10.8
10.9
10.10
412700
412700
412700
412700
10.11
412700
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
412700
412700
412700
412700
412700
10.17
412700
11
412800
11.1
11.2
11.3
11.4
412800
412800
412800
412800
12
412900
12.1
12.2
12.3
412900
412900
412900
12.4
12.5
412900
412900
12.6
412900
12.7
412900
12.8
412900
12.9
12.10
412900
412900
12.11
12.12
412900
412900
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
412900
412900
412900
412900
412900
12.18
12.19
412900
412900
12.20
412900
12.21
412900
413000
13
413300
13.1
413300
13.2
13.3
413300
413300
равноправност полова
Расходи за пројекте Савјета за саобраћај
Расходи за дератизацију - уништавање штеточина
Расходи за рад против градне заштите
Уговорене услуге за инфраструктуру
Средства за пројектну документацију за план
ЛЕАП и план прилагођавања комуналне депоније
Средства за процјену вредности имовина
Средства за уништавање паса луталица
Средства за прегледе инспекцијских узорака
Административна извршења - хитне интервенције
Средства за деминирање и обуку
Средства за санацију и одржавање
водопривредних објеката
Расходи за услуге одржавања јавних
површина и заштите животне средине
Расходи по основу утрошка енергије-улична
расвета
Трошкови заједничке јавне комуналне потрошње
Зимско одржавање путева
Средства за одржавање депоније
Остали непоменути расходи
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
Расходи по основу репрезентације
Расходи за нето накнаде скупштинских одборника
Порези и доприноси на накнаде скупштинских
одборника
Расходи за бруто накнаде члановима комисија
Расходи за организације пријема, манифестација
и обиљежавање значајних датума
Расходи за чланове Локалне изборне комисијеОИК
Остали непоменути расходи - обука чланова
изборне Комисије
Расходи за рад Комисије за повратак и
интеграције
Расходи за пропагандни материјал Општине
Остали нематеријални расходи за Зворничко
културно љето и обиљежавање значајних датума
Средства за обиљежавање 600 година Зворника
Остали нематеријални расходи за набавку
сувенира
Судска рјешења
Накнада предсједницима Мјесних заједница
Расходи за рад одбора - Енциклопедија РС
Комисија за технички пријем објеката
Уговорене услуге за Комисију за повратак, развој и
интеграцију
Расходи мртвозорства
Накнада члановима Комисије за повратак, развој и
интеграцију
Административна извршења - хитне интервенције
Комунална полиција
Расходи финансирања и други финансијски
трошкови
Расходи по основу камата за примљене
зајмове у земљи
Камата на дугорочни кредит за водовод
"Тилића ада"
Камата на дугорочни кредит за водовод
"Брањево"
Камате на дугорочне кредите из 2011.године
30. сеп 2011.
0
8.085
15.000
7.113
3000
17.000
30.000
20.000
0
11.990
15.000
5.613
0,00
0,00
0,00
78,91
0,00
70,53
50,00
28,07
316
5.000
0
0,00
0
5.950
0
1.017
2.505
5.562
15.000
2.500
5.000
30.000
5.562
0
254
33
8.838
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
0,00
0,00
100,0
0
0,00
10,16
0,66
29,46
0
150.000
102.213
46.950
0,00
68,14
360.655
645.000
303.567
0
84,17
47,06
138.646
127.555
78.817
15.637
200.000
330.000
90.000
25.000
116.575
104.867
82.125
0
84,08
82,21
104,20
0,00
58,29
31,78
91,25
0,00
643.289
977.200
507.908
78,95
51,98
62.752
21.796
151.342
50.000
29.700
303.000
31.457
16.791
138.545
50,13
77,04
91,54
62,91
56,54
45,72
85.693
4.885
171.400
12.800
102.101
2.511
119,15
51,40
59,57
19,62
697
10.000
2.852
0,00
28,52
38.431
28.300
15.595
40,58
55,11
0
0
0
0,00
0,00
0
4.354
15.000
10.000
6.096
13.405
0,00
0,00
40,64
134,05
0
47.609
50.000
0
0
0
#DIV/0!
0,00
0,00
0,00
0
140.754
57.324
1.604
8.925
5.000
150.000
90.000
7.000
25.000
0
115.803
42.586
1.456
8.968
0,00
82,27
74,29
0,00
100,48
0,00
77,20
47,32
20,80
35,87
4.453
3714
0
10000
0
9642
0,00
259,61
0,00
96,42
8.956
5.000
0
0,00
0,00
0
5.000
100
0,00
2,00
32.493
71.350
37.997
0
116,94
53,25
32.493
71.350
37.997
0
116,94
53,25
20.126
33.000
17.167
85,30
52,02
12.367
0
21.000
17.350
10.651
10.179
86,12
0,00
50,72
58,67
0
20
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
414000
414100
414100
414100
414100
414100
414100
414100
414100
414100
Субвенције
Субвенције за КСЦ
Субвенције за Дом здравља - субвенција
Субвенције за Зворник стан - гријање грађана
Субвенције за Дом омладине
Субвенције за подстицај за развој пољопривреде
Субвенције за рад Туристичке организације
Субвенције за музејску збирку
Субвенције Фондацији за пословни развој
Субвенције за запошљавање незапослених
300.419
10.000
0
264.444
3.475
3.500
19.000
0
0
0
751.900
20.000
20.000
350.000
45.000
180.000
45.000
7.900
38.000
46.000
388.668
7.000
5.000
256.645
37.500
47.038
23.500
0
7.985
4.000
0
129,38
70,00
0,00
97,05
1.079,14
1.343,94
123,68
0,00
0,00
0,00
51,69
35,00
25,00
73,33
83,33
26,13
52,22
0,00
21,01
8,70
15
15.2
15.3
15.4
15.5
415000
415200
415200
415200
415200
415200
526.561
526.561
13.350
2.500
5.000
0
1.829.314
1.829.314
13.000
10.000
150.000
10.000
720.285
720.285
12.000
5.550
40.000
0
0
0
136,79
136,79
89,89
0,00
0,00
0,00
39,37
39,37
92,31
55,50
26,67
0,00
15.6
415200
0
64.000
0
0,00
0,00
15.7
15.8
415200
415200
0
0
100.000
134.500
21.150
0
0,00
0,00
21,15
0,00
15.9
415200
58.010
150.000
69.744
120,23
46,50
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
15.22
15.23
15.24
15.25
15.26
15.27
15.28
15.29
15.30
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
24.000
1.100
9.420
0
304.485
14.374
5.000
7.000
6.670
8.996
2.000
0
500
500
0
500
0
0
1.000
2.950
13.646
80.000
2.000
40.746
2.500
590.000
20.100
10.000
30.000
13.000
8.000
4.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
22.000
10.000
8.000
30.000
30.000
1.620
40.249
1.000
363.912
20.089
5.000
8.672
6.700
2.000
2.800
800
500
3.000
0
500
0
1.000
4.000
5.880
20.300
125,00
147,27
427,27
0,00
119,52
139,76
0,00
123,89
100,45
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
148,76
37,50
81,00
98,78
40,00
61,68
99,95
50,00
28,91
51,54
25,00
70,00
40,00
25,00
75,00
0,00
25,00
0,00
4,55
40,00
73,50
67,67
15.31
415200
500
3.184
1.184
0,00
37,19
15.32
15.33
15.34
15.35
415200
415200
415200
415200
24.143
0
0
750
92.334
150.000
0
10.000
19.083
0
0
652
79,04
0,00
0,00
86,93
20,67
0,00
0,00
6,52
15.36
415200
12.200
28.200
16.850
138,11
59,75
15.37
415200
5.450
17.150
8.850
162,39
51,60
15.38
415200
Грантови
Грантови у земљи
Грант за СПЦ Зворник
Грант за ИВЗ Зворник
Грант за изградњу Саборне цркве у Зворнику
Грант за изградњу ИВЗ објеката
Грант за пројектовање реконструкције моста
Александра Карађорђевића
Капитални грантови (суфинансирање заједничких
пројеката)
Грант за презентацију града Зворника
Грант за финансирање побољшања рада
одборничких клубова у Скупштини општине
Грант за учешће у финансирању примарне
здравствене заштите
Грант за ОО СУБНОР Зворник
Грант за финансирање НВО и удружења
Грант за удружење повратника
Грант за финансирање спортских организација
Грант за финансирање културних манифестација
Грант за манифестацију Каимијини дани
Грант за финансирање пројеката Црвеног крста
Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник
Грант за финансирање БЗК Препород Зворник
Грант за Удружење Савез слијепих Зворник
Грант за Удружење логораша Зворник
Грант за регионално Удружење мултипле склерозе
Грант за Удружење инвалида рада Зворник
Грант за Драмско позориште Зворник
Грант за Коло српских сестара Зворник
Грант за Удружрње дијабетичара Зворник
Грант за Удружење пензионера Зворник
Грант за Студентски центар у Каракају
Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник
Грант за финансирање Буџета за младе
Грант за удружење родитеља са 4 дијеце "Наши
анђели"
Грант за санацију школских објеката -санитарни
чворови
Грант за легализацију Дома здравља
Грант за суфинансирање заједничких пројеката
Грант МЗ - текуће одржавање
Грант за финансирање Општинске борачке
организације Зворник
Грант за финансирање ОО Заробљених и
несталих лица Зворник
Грант за финансирање Удружења Ратних војних
инвалида Зворник
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине
Дознаке које се исплаћују из буџета општинепојединцима
Дознаке за сахрану незбринутих лица и помоћи
појединцима
Средства за расељена лица - алтернативни
смјештај
Текуће помоћи за стипендије
Текуће помоћи за награде Вуковаца
2.517
12.600
7.200
286,05
57,14
125.123
546.220
193.195
0
154,40
35,37
125.123
546.220
193.195
0
154,40
35,37
300
66.500
54.980
0,00
82,68
0
0
8.600
0
200.000
14.620
0
0
14.020
0,00
0,00
163,02
0,00
0,00
95,90
416000
16
416000
16.1
416100
16.2
16.3
16.4
416100
416100
416100
21
Службени гласник општине Зворник
Број 9
16.5
16.6
16.7
416100
416100
416100
16.8
16.9
416100
416100
16.10
416100
Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете
Дознаке за вантјелесну оплоднју
Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика
Текуће помоћи за партиципацију непотпуних
линија
Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ
Текуће помоћи за финансирање збрињавања
најугроженијих породица
17
17.1
511100
511100
17.2
17.3
17.4
17.5
511100
511100
511100
511100
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката
Издаци за изградњу Дома омладине у Зворнику
Издаци за градњу основних школа и
фискултурних сала
Издаци у грађевинске објекте у граду
Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама
Издаци за инфраструктуру из кредитних средстава
17.6
17.7
511100
511100
Издаци за суфинансирање заједничких пројеката
Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ
18
511200
18.1
18.2
18.3
18.4
511200
511200
511200
511200
19
511300
19.1
19.2
19.3
511300
511300
511300
20
20.1
511700
511700
20.2
511700
20.3
511700
20.4
511700
21
513000
513100
21.1
513100
21.2
513100
511000
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкција објеката
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкција објеката Административне службе
Реконструкција инфраструктуре у граду
Реконструкција инфраструктуре у МЗ
Издаци за санацију домова омладине и читаоница
Издаци за набавку опреме
Издаци за набавку опреме - Административна
служба
Издаци за набавка опреме Цивилне заштите
Издаци у опрему за јавне потребе
Издаци за нематеријалнуу производњу и
имовину
Издаци за нематеријалнуу производњу и имовину
Издаци за израду просторно планске
документације.
Издаци за израду пројектне документације за
инфраструктурне објекте
Издаци по основу улагања у развој-стратегија
развоја
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за земљу
Издаци за набавку земље за зону санитарне
заштите и остале намјене
Рјешавање имовинско правних односа
експропријације
30. сеп 2011.
16.600
0
62.584
40.000
20.000
80.000
16.200
650
68.730
97,59
0,00
109,82
40,50
3,25
85,91
19.250
12.789
25.000
80.000
20.050
14.277
104,16
111,63
80,20
17,85
5.000
20.100
4.288
85,76
21,33
272.926
183.996
2.415.838
2.314.838
358.879
284.335
0
0
131,49
154,53
14,86
12,28
83.078
50.224
1.759.438
0
219.206
0
0
263,86
0,00
12,46
0,00
9.368
6.845
16.582
0
40.000
80.000
222.438
1.200.000
8.288
0
94.836
0
88,47
0,00
571,92
0,00
0
59
67.000
150.000
68.816
47.266
0,00
#######
20,72
0,00
42,63
0,00
102,7
1
31,51
72.031
235.000
45.634
0,00
19,42
10.650
61.381
0
0
30.000
130.000
30.000
45.000
2.130
43.504
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
7,10
33,46
0,00
0,00
27.404
160.400
8.159
29,77
5,09
27.404
0
0
120.000
38.400
2.000
8.159
0
0
29,77
0,00
0,00
6,80
0,00
0,00
1.483
0
160.000
10.000
11.336
0
764,40
0,00
7,09
0,00
1.483
100.000
0
0,00
0,00
0
20.000
0
0,00
0,00
0
30.000
11.336
0,00
37,79
88.930
88.930
101.000
101.000
74.544
74.544
83,82
83,82
73,81
73,81
88.930
100.000
74.544
83,82
74,54
0
1.000
0
0,00
0,00
363.350
450.000
213.217
0
58,68
47,38
74.574
43.601
30.973
160.000
75.000
54.000
80.509
43.600
30.973
0
107,96
100,00
100,00
50,32
58,13
57,36
0
31.000
5.936
0,00
19,15
0
0
0
0
0
22
22.2
22.3
621300
621300
621300
22.4
621300
Ц. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
Издаци за отплату главнице примљених
зајмова у земљи
Отплата кредита за Водовод "Тилића ада"
Отплата кредита за водовод "Брањево"
Отплата кредита за кредитна задужења у
2011.години
23
23.1
621900
621900
Отплата дуга из претходних година
Издаци за отплату дуга ранијих година
288.776
288.776
290.000
290.000
132.708
132.708
0
45,96
45,96
45,76
45,76
Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Буџетска резерва
110.321
110.321
73.400
73.400
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
621000
24
24.1
22
Службени гласник општине Зворник
Број 9
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
30. сеп 2011.
4.710.867
12.963.524
5.148.694
46.950
109,29
39,72
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
282.504
545.200
268.637
0
95,09
49,27
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи за закуп - закуп за изборе
Расходи за режијски материјал - ОИК
Расходи за нето накнаде скупштинских одборника
Порези и доприноси на накнаде скупштинских
одборника
Расходи за бруто накнаде члановима комисија
Остали непоменути расходи - обука чланова
изборне Комисије
Расходи за организације пријема, манифестација
и обиљежавање значајних датума
Расходи по основу репрезентације
Расходи за чланове Локалне изборне комисијеОИК
Расходи за рад Комисије за повратак и
интеграције
282.504
0
268.637
0
151.342
545.200
0
0
303.000
138.545
95,09
0,00
0,00
91,54
49,27
0,00
0,00
45,72
85.693
4.885
171.400
12.800
102.101
2.511
119,15
51,40
59,57
19,62
0,00
0,00
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Скупштине општине
Број потрошачке јединице: 01190110
1
1.1
1.2
1.3
412000
412100
412300
412900
1.4
1.5
412900
412900
1.6
412900
1.7
1.8
412900
412900
1.9
412900
1.10
412900
0
697
1.456
10.000
4.700
2.852
937
0,00
64,35
28,52
19,94
38.431
28.300
15.595
40,58
55,11
15.000
6.096
0,00
40,64
282.504
545.200
268.637
0
95,09
49,27
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи за услуге информисања и медија
Расходи за стручне услуге за Зворничко културно
љето и обиљежавање значајних датума
Остали нематеријални расходи за Зворничко
културно љето и обиљежавање значајних датума
225.801
94.630
0
22.327
754.900
200.000
30.000
70.000
136.740
58.040
0
28.781
0
0
#DIV/0!
60,56
61,33
0,00
128,91
#DIV/0!
18,11
29,02
0,00
41,12
10.000
0
#DIV/0!
0,00
50.000
0
#DIV/0!
Расходи за пропагандни материјал Општине
Средства за обиљежавање 600 година Зворника
Расходи по основу репрезентације
Остали нематеријални расходи за набавку
сувенира
4.354
47.609
20.340
10.000
0
25.000
13.405
15.854
307,88
0,00
77,94
0,00
134,0
5
0,00
63,42
5.000
0
0,00
0,00
Грантови
Грант за СПЦ Зворник
Грант за ИВЗ Зворник
Грант за изградњу Саборне цркве у Зворнику
Грант за изградњу ИВЗ објеката
Грант за пројектовање реконструкције моста
Александра Карађорђевића
Капитални грантови (суфинансирање заједничких
пројеката)
Грант за презентацију града Зворника
20.850
13.350
2.500
5.000
0
481.500
13.000
10.000
150.000
10.000
78.700
12.000
5.550
40.000
0
377,46
89,89
0,00
0,00
0,00
16,34
92,31
55,50
26,67
0,00
0
64.000
0
0,00
0,00
0
0
100.000
134.500
21.150
0
0,00
0,00
21,15
0,00
Буџетска резерва
Буџетска резерва
110.321
110.321
73.400
73.400
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
225.801
754.900
136.740
0
60,56
18,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелнике општине
Број потрошачке јединице: 01190120
1
1.1
1.2
412000
412100
412700
1.3
412700
1.4
412900
1.5
1.6
1.7
412900
412900
412900
1.8
412900
2
2.2
2.3
2.4
2.5
415000
415200
415200
415200
415200
2.6
415200
2.7
2.8
415200
415200
3
3.1
0
Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу
Број потрошачке јединице: 01190130
1
1.1
412000
412100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
23
Број 9
Службени гласник општине Зворник
1.2
412200
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
412200
412300
412400
412500
412600
412600
1.9
412700
1.10
412700
2
511000
2.1
511100
2.2
511200
2.3
2.4
511300
511700
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за за материјал за посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и
услуга платног промета
Расходи за стручне услуге-информисања и
медији, правне, ревизорске, компјутерске,
административне, пројектна документација
0
0
0
0
0
0
0
0
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњи прибављање зграда и
објекатаАдминистративна служба
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкција објеката Административне службе
Издаци за набавку опреме - Административна
служба
Издаци за нематеријалнуу производњу и имовину
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
30. сеп 2011.
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
99,23
99,23
119,78
119,17
57,70
57,70
50,60
72,96
0
0
Назив потрошачке јединице: Служба за развој локалне самоуправе, заједничке послове и управљање људским ресурсима
Број потрошачке јединице: 01190240
1
1.1
1.2
412000
412100
412200
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
412200
412300
412400
412500
412600
412600
1.9
412700
1.10
412700
1.11
412900
2
511000
2.1
511100
2.2
511200
2.3
2.4
511300
511700
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и
услуга платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и
медија, правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објекатаАдминистративна служба
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкција објеката Административне службе
Издаци за набавку опреме - Административна
служба
Издаци за нематеријалнуу производњу и имовину
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
309.375
309.375
2.957
85.712
532.000
532.000
7.000
140.000
306.982
306.982
3.542
102.141
65.349
41.850
12.830
7.042
19.457
110.000
75.000
12.000
20.000
17.000
30.000
69.838
34.691
175
10.703
7.628
15.847
106,87
82,89
0,00
83,42
108,32
81,45
63,49
46,25
1,46
53,52
44,87
52,82
11.426
22.000
13.721
120,09
62,37
49.000
17.239
0,00
35,18
62.752
38.054
38.054
50.000
160.000
160.000
31.457
10.289
10.289
50,13
27,04
27,04
62,91
6,43
6,43
0
0
0
0,00
0,00
10.650
30.000
2.130
0,00
7,10
27.404
0
120.000
10.000
8.159
0
29,77
0,00
6,80
0,00
347.429
692.000
317.271
0
91,32
45,85
1.874.730
4.378.090
2.144.370
0
114,38
48,98
0
0
Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије
Број потрошачке јединице: 01190140
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
24
Број 9
Службени гласник општине Зворник
1
1.1
1.2
1.3
1.4
411000
411100
411100
411100
411100
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
2
2.1
2.2
411200
411200
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених
Нето накнаде трошкова запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
3
412000
3.1
3.2
3.3
412700
412900
412900
4
413000
4.1
4.2
4.3
413300
413300
413300
5
415000
5.1
415200
6
6.1
416000
416100
6.2
416100
621000
8
8.1
8.2
621300
621300
621300
8.3
621300
7
7.1
621900
621900
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина
и градова и друге
Судска рјешења
Накнаде предсједницима Мјесних заједница
Расходи финансирања и други финансијски
трошкови
Камата на дугорочни кредит за водовод
"Тилића ада"
Камата на дугорочни кредит за водовод "Брањево"
Камате на дугорочне кредите из 2011.године
Текуће грантови
Грант за финансирање побољшања рада
одборничких клубова у Скупштини општине
Дознаке грађанима на име социјалне заштите
које се исплаћују из буџета
Дознаке за сахране и незбринутих лица
Средства за расељена лица - алтернативни
смјештај
Б. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених
зајмова у земљи
Отплата кредита за водовод "Тилића ада"
Отплата кредита за водовод "Брањево"
Отплата кредита за кредитна задужења у
2011.години
Отплата дуга из претходних година
Отплата дуга из претходних година
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
30. сеп 2011.
1.585.849
1.317.090
863.563
49.370
404.157
3.843.240
2.945.100
1.912.425
125.925
906.750
1.823.260
1.485.775
897.960
96.193
491.622
0
0
114,97
112,81
103,98
194,84
121,64
47,44
50,45
46,95
76,39
54,22
268.759
193.123
75.636
898.140
596.590
301.550
337.485
231.112
106.373
0
125,57
119,67
140,64
37,58
38,74
35,28
198.078
247.000
158.389
0
79,96
64,13
0
140.754
57.324
7.000
150.000
90.000
0
115.803
42.586
0,00
82,27
74,29
0,00
77,20
47,32
32.493
71.350
37.997
116,94
53,25
20.126
12.367
0
33.000
21.000
17.350
17.167
10.651
10.179
85,30
86,12
0,00
52,02
50,72
58,67
58.010
150.000
69.744
120,23
46,50
58.010
150.000
69.744
120,23
46,50
300
300
66.500
66.500
54.980
54.980
0,00
0,00
82,68
82,68
0
0
0
0,00
0,00
363.350
450.000
213.217
0
58,68
47,38
74.574
43.601
30.973
160.000
75.000
54.000
80.509
43.600
30.973
0
107,96
100,00
100,00
50,32
58,13
57,36
0
31.000
5.936
0,00
19,15
288.776
288.776
290.000
290.000
132.708
132.708
0
45,96
45,96
45,76
45,76
2.238.080
4.828.090
2.357.587
0
105,34
48,83
0
0
125,16
0,00
46,33
48,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,53
50,00
20,80
129,38
70,00
0,00
51,69
35,00
25,00
97,05
1.079,14
1.343,94
123,68
0,00
0,00
73,33
83,33
26,13
52,22
0,00
21,01
0
0
0
Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Број потрошачке јединице: 01190150
1
412000
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
412700
412700
412700
412700
412900
2
2.1
2.2
414000
414100
414100
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
414100
414100
414100
414100
414100
414100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи за пројекте Комисије за равноправност
полова
Расходи за пројекте Савјета за саобраћај
Расходи за дератизацију - уништавање штеточина
Расходи за рад против градне заштите
Расходи за рад одбора - Енциклопедија РС
858.926
24.689
2.320.384
59.000
1.075.053
28.446
0
0
8.085
15.000
1.604
2.000
3.000
17.000
30.000
7.000
0
0
11.990
15.000
1.456
Субвенције
Субвенције за КСЦ Зворник - санација
Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција
Субвенције за Зворник стан - субвенције за
гријање
Субвенције за Дом омладине
Субвенције за развој пољопривреде
Субвенције за рад Туристичке организације
Субвенције за музејску збирку
Субвенције Фондацији за пословни развој
300.419
10.000
751.900
20.000
20.000
388.668
7.000
5.000
264.444
3.475
3.500
19.000
350.000
45.000
180.000
45.000
7.900
38.000
256.645
37.500
47.038
23.500
0
7.985
0
25
Број 9
Службени гласник општине Зворник
2.9
414100
Субвенције за запошљавање незапослених
3
415000
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
3.18
3.19
3.20
3.21
415200
415200
415200
415200
3.22
415200
3.23
3.24
415200
415200
Текуће грантови
Грант за учешће у финансирању примарне
здравствене заштите
Грант за ОО СУБНОР Зворник
Грант за финансирање НВО и удружења
Грант за удружење повратника
Грант за финансирање спортских организација
Грант за финансирање културних манифестација
Грант за манифестацију Каимијини дани
Грант за финансирање пројеката Црвеног крста
Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник
Грант за финансирање БЗК Препород Зворник
Грант за Удружење Савез слијепих Зворник
Грант за Удружење логораша Зворник
Грант за регионално Удружење мултипле склерозе
Грант за Удружење инвалида рада Зворник
Грант за Драмско позориште Зворник
Грант за Коло српских сестара Зворник
Грант за Удружење дијабетичара Зворник
Грант за Удружење пензионера Зворники
најугроженијим пензионерима
Грант за Студентски центар у Каракају
Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник
Грант за финансирање Буџета за младе
Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши
анђели"
Грант за санацију школских објеката - санитарни
чворови
Грант за легализацију Дома здравља
4
4.1
4.2
416000
416100
416100
4.3
4.4
4.5
4.6
416100
416100
416100
416100
5
511000
5.1
5.2
511100
511100
511700
511700
30. сеп 2011.
0,00
8,70
126,13
47,64
30.000
1.620
40.249
1.000
363.912
20.089
5.000
8.672
6.700
2.000
2.800
800
500
3.000
0
500
0
125,00
147,27
427,27
0,00
119,52
139,76
0,00
123,89
100,45
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
37,50
81,00
98,78
40,00
61,68
99,95
50,00
28,91
51,54
25,00
70,00
40,00
25,00
75,00
0,00
25,00
0,00
22.000
10.000
8.000
30.000
1.000
4.000
5.880
20.300
0,00
400,00
0,00
148,76
4,55
40,00
73,50
67,67
500
3.184
1.184
0,00
37,19
24.143
92.334
150.000
19.083
79,04
0,00
20,67
0,00
107.034
379.620
200.000
14.620
119.650
0
14.020
111,79
0,00
163,02
31,52
0,00
95,90
62.584
19.250
40.000
20.000
80.000
25.000
16.200
650
68.730
20.050
97,59
0,00
109,82
104,16
40,50
3,25
85,91
80,20
59.592
59.592
70.000
40.000
19.624
8.288
32,93
13,91
28,03
20,72
9.368
50.224
40.000
0
8.288
0
88,47
0,00
20,72
0,00
0
30.000
11.336
0,00
37,79
0
30.000
11.336
0,00
37,79
918.518
2.390.384
1.094.677
0
119,18
45,80
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Комисија за технички пријем објеката
8.925
8.925
8.925
25.000
25.000
25.000
8.968
8.968
8.968
0
0
100,48
100,48
100,48
35,87
35,87
35,87
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Средства за израду просторно планске
документације
1.483
1.483
100.000
100.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.483
100.000
0
0,00
0,00
10.408
125.000
8.968
86,16
7,17
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине
Стипендије
Награде Вуковаца
Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено
дијете
Дознаке за вантјелесну оплоднју
Партиципација превоза ученика
Партиципација непотпуних линија
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за градњу основних школа и
фискултурних сала
Издаци за изградњу Дома омладине у Зворнику
Издаци за нематријалну произведену имовину
Издаци по основу улагања у развој-стратегија
развоја
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
0
46.000
4.000
426.784
1.129.864
538.289
24.000
1.100
9.420
80.000
2.000
40.746
2.500
590.000
20.100
10.000
30.000
13.000
8.000
4.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.950
13.646
304.485
14.374
5.000
7.000
6.670
8.996
2.000
500
500
500
8.600
16.600
0
0
0
0
0
Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно планирање
Број потрошачке јединице: 0119160
1
1.1
412000
412900
2
511000
2.1
511700
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
26
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове
Број потрошачке јединице: 0119170
1
1.1
412000
412500
1.2
1.3
1.4
412500
412500
412700
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
412700
412700
412700
412800
412800
412800
412800
1.12
1.13
412900
412900
1.14
412900
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи за инфраструктуру у граду
Расходи за инфраструктуру у Мјесним
заједницама
Одржавање уличне расвјете
Уговорене услуге за инфраструктуру
Расходи пројектне документације за план ЛЕАП и
план прилагођавања комуналне депоније
Расходи за процјену вриједности имовине
Расходи уништавања паса луталица
Електрична енергија - трошкови уличне расвјете
Расходи заједничке јавне комуналне потрошње
Зимско одржавање путева
Расходи за одржавање депоније
Уговорене услуге Комисије за повратак, развој и
интеграцију
Расходи мртвозорства
Накнада члановима Комисије за повратак, развој и
интеграцију
2
2.1
2.2
415000
415100
415200
Грантови
Грант за суфинансирање заједничких пројеката
Грантови МЗ - текуће одржавање
511000
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
511100
511100
511100
511100
511100
511200
511200
4.2
511200
4.3
5
5.1
6
511200
511300
511300
511700
6.1
511700
7
513000
513100
7.1
513100
7.2
513100
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката
Издаци у грађевинске објекте у граду
Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама
Издаци за инфраструктуру из кредитних средстава
Издаци за суфинансирање заједничких пројеката
Реконструкција и инвестиционо одржавање
Реконструкција инфраструктуре у граду
Реконструкција инфраструктуре у
Мјесним заједницама
Средства за санацију домова омладине и
читаоница
Издаци за набавку опреме
Издаци за набавку опреме
Набавка сталних средстава у облику права
Издаци за израду пројектне документације за
инфраструктурне објекте
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за прибављање земљишта
Набавка земље за зону санитарне заштите и
остале намјене
Рјешавање имовинско правних односа
експропријације
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
464.680
463.930
8.182
1.045.562
1.035.562
110.000
471.317
470.665
23.251
0
0
101,43
101,45
284,17
45,08
45,45
21,14
62.872
1.719
7.113
180.000
40.000
20.000
107.207
15.823
5.613
0,00
0,00
78,91
59,56
39,56
28,07
316
0
5.950
138.646
127.555
78.817
15.637
5.000
5.562
15.000
200.000
330.000
90.000
25.000
0
5.562
0
116.575
104.867
82.125
0
0,00
0,00
0,00
84,08
82,21
104,20
0,00
0,00
100,00
0,00
58,29
31,78
91,25
0,00
4.453
3.714
0
10.000
9.642
0,00
259,61
0,00
96,42
8.956
5.000
0
0,00
0,00
750
10.000
652
86,93
6,52
750
10.000
652
86,93
6,52
173.738
84.808
1.897.438
1.796.438
281.700
207.156
0
0
162,14
244,26
14,85
11,53
23.427
6.845
16.582
0
0
61.381
61.381
1.569.438
80.000
222.438
1.200.000
67.000
205.000
130.000
163.652
0
94.836
0
68.816
43.504
43.504
0
698,56
0,00
571,92
0,00
0,00
0,00
0,00
10,43
0,00
42,63
0,00
102,71
21,22
33,46
0
30.000
0,00
0,00
0
0
0
0
45.000
2.000
2.000
20.000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
20.000
0
0,00
0,00
88.930
88.930
101.000
101.000
74.544
74.544
83,82
83,82
73,81
73,81
88.930
100.000
74.544
83,82
74,54
0
1.000
0
0,00
0,00
638.418
2.943.000
753.017
117,95
25,59
0
0
0
0
0
Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Број потрошачке јединице: 0119180
1
415000
1.1
415200
1.2
415200
1.3
415200
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
37.956
158.050
51.465
135,59
32,56
Грантови
Грант за финансирање Општинске борачке
организације Зворник
Грант за финансирање ОО Заробљених и
несталих лица Зворник
Грант за финансирање Удружења Ратних војних
инвалида Зворник
20.167
57.950
32.900
163,14
56,77
12.200
28.200
16.850
138,11
59,75
5.450
17.150
8.850
162,39
51,60
2.517
12.600
7.200
286,05
57,14
27
Службени гласник општине Зворник
Број 9
2
2.1
416000
416100
2.2
416100
3
3.1
511000
511100
30. сеп 2011.
Дознаке које се исплаћују из буџета општине
Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ
Текуће помоћи за финансирање збрињавања
најугроженијих породица
17.789
12.789
100.100
80.000
18.565
14.277
104,36
111,63
18,55
17,85
5.000
20.100
4.288
85,76
21,33
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ
ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО
59
59
59
38.015
150.000
150.000
150.000
308.050
47.266
47.266
47.266
98.731
80.112
80.112
80.112
259,72
31,51
31,51
31,51
32,05
1.017
1.017
287
287
254
33
0
0
1.017
7.500
7.500
2.500
5.000
28,22
0
0,00
0,00
3,83
3,83
0,00
0,00
1.017
7.500
287
0
28,22
3,83
10.677
10.677
0
8.172
321.000
321.000
1.000
140.000
112.679
112.679
128
1.500
46.950
46.950
0,00
0,00
0,00
0,00
35,10
35,10
12,80
1,07
2.505
30.000
8.838
0,00
29,46
0
150.000
102.213
46.950
0,00
68,14
0
0
0
38400
38.400
38.400
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
10.677
359.400
112.679
46.950
46.950
0,00
31,35
0
0
0
0
10.000
10.000
5.000
5.000
100
100
0
100
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
2,00
0
10.000
100
0
0,00
1,00
Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције
Број потрошачке јединице: 01190220
1
1.2
1.3
412000
412700
412700
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Средства за прегледе инспекцијских узорака
Административна извршења - хитне интервенције
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите
Број потрошачке јединице: 01190260
1
1.1
1.2
412000
412300
412500
1.3
412700
1.4
412700
2.1
2.1
511000
511300
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за хитне интервенције - клизишта
Средства за деминирање и обуку и ванредне
прили
Средства за санацију и одржавање
водопривредних објеката
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Набавка опреме
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
416123
Назив потрошачке јединице: Комунална полиција
Број потрошачке јединице: 01190230
1
1.1
1.2
412000
412400
412900
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Набавка материјала
Административна извршења-хитне интервенције
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Б. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ
1
2
2.1
2.2
2.3
411000
411100
411100
411100
411100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
3
3.1
3.2
411200
411200
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених
Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
4
4.1
4.2
412000
412100
412200
4.3
4.4
412200
412300
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних
комуникационих услуга
Расходи за режијски материјал
1.082.400
580.003
430.979
284.508
14.592
131.879
2.351.110
1.254.660
1.012.600
657.200
42.700
312.700
1.240.370
672.931
528.033
318.167
35.597
174.269
2.092
1.659
1.659
1.000
111
548
114,59
116,02
122,52
111,83
243,95
132,14
52,76
53,63
52,15
48,41
83,37
55,73
149.024
120.541
28.483
242.060
200.000
42.060
144.898
113.212
31.686
0
0
0
97,23
93,92
111,25
59,86
56,61
75,34
222.649
0
89.126
454.450
0
149.900
241.760
0
93.581
433
0
0
108,58
0,00
105,00
53,20
0,00
62,43
33.906
51.696
63.400
46.000
31.388
24.035
0
0
92,57
46,49
49,51
52,25
28
Број 9
Службени гласник општине Зворник
4.5
4.6
4.7
4.8
412400
412500
412600
412600
412900
Расходи за режијски материјал-посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и
медија, правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
4.9
412700
4.10
412700
4.11
5
5.1
416000
416100
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине
Помоћи појединцима
6
511000
6.1
6.2
6.3
511200
511300
511300
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката
Издаци за набавку опреме за Ватрогасну јединицу
Издаци за набавку опреме
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
30. сеп 2011.
0
7.393
1.485
9.798
52.500
22.300
7.100
15.700
24.822
11.408
1.360
10.369
433
0
0
0
0,00
154,31
91,58
105,83
47,28
51,16
19,15
66,04
5.507
16.800
6.667
0
121,06
39,68
0
22.350
7.466
0
#DIV/0!
33,40
23.738
58.400
30.664
0
129,18
52,51
279.748
279.748
642.000
642.000
325.679
325.679
0
0
116,42
116,42
50,73
50,73
7.780
7.780
109.266
109.266
59.440
59.440
0
0
764,01
764,01
54,40
54,40
2.158
3.505
2.117
33.166
30.000
46.100
10.162
20.273
29.005
0
0
0
0,00
578,40
1.370,10
30,64
67,58
62,92
1.090.180
2.460.376
1.299.810
2.092
119,23
52,83
423.331
114.846
84.377
55.529
3.029
25.819
905.786
204.986
157.400
102.000
6.300
49.100
467.956
111.094
86.209
51.766
5.975
28.468
0
0
0
110,54
96,73
102,17
93,22
197,26
110,26
51,66
54,20
54,77
50,75
94,84
57,98
30.469
21447
9.022
47.586
37.600
9.986
24.885
14.729
10.156
0
81,67
#DIV/0!
112,57
52,29
39,17
101,70
28.737
0
5.561
58.800
0
10.000
31.183
0
108,51
0,00
110,70
53,03
0,00
61,56
9.139
3.460
8.506
3.692
1.491
423
3.019
17.000
10.000
500
1.500
1.000
4.000
720
20
3.021
93,07
106,71
0,00
48,29
0,00
100,07
50,04
36,92
0,00
48,00
2,00
75,53
350
900
345
0,00
38,33
0
2.000
555
0,00
27,75
5.294
11.900
8.168
154,29
68,64
279.748
642.000
325.679
116,42
50,73
139.756
16.460
356.000
40.000
194.182
17.960
138,94
109,11
54,55
44,90
Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад
Број потрошачке јединице: 01190300
1
2
2.1
2.2
2.3
411000
411100
411100
411100
411100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
3
3.1
3.2
411200
411200
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених
Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
4
4.1
4.2
412000
412100
412200
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
412200
412300
412400
412500
412600
412600
4.9
412700
4.10
412700
4.11
412900
5
416000
5.1
5.2
416100
416100
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал-посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и
медија, правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине
Финансирање социјалних потреба и социјалне
заштите
Средства за ванредне помоћи социјално
6.156
0
29
Службени гласник општине Зворник
Број 9
5.3
416100
6
511000
6.1
6.2
511200
511300
угроженим
Трошкови смјештаја социјално угрожених и
незбринутих особа у установе социјалне заштите
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката
Издаци за набавку опреме
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
30. сеп 2011.
123.532
246.000
113.537
91,91
46,15
0
0
2.000
2.000
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2000
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
423.331
907.786
467.956
0
110,54
51,55
257.937
209.334
194.262
127.729
7.089
59.444
671.522
547.922
525.800
345.200
18.500
162.100
329.515
275.743
262.455
158.260
17.585
86.610
2.092
1.659
1.659
1.000
111
548
127,75
131,72
135,10
123,90
248,06
145,70
49,07
50,33
49,92
45,85
95,05
53,43
15.072
11.749
3.323
22.122
15.880
6.242
13.288
12.300
988
0
88,16
104,69
29,73
60,07
77,46
15,83
48.603
0
7.447
123.600
0
18.000
53.772
433
110,64
0,00
95,65
43,50
0,00
39,57
3.993
27.976
979
328
984
8.000
13.000
52.000
3.000
500
2.000
3.570
5.035
24.822
1.273
967
89,41
18,00
0,00
130,03
0,00
98,27
44,63
38,73
47,73
42,43
0,00
48,35
389
1.500
226
58,10
15,07
7.300
2.638
0,00
36,14
6.507
18.300
8.118
124,76
44,36
740
740
15.000
15.000
2.568
2.568
347,03
347,03
17,12
17,12
0
740
0
15.000
0
2.568
0,00
347,03
0,00
17,12
258.677
686.522
332.083
2.092
128,38
48,37
218.259
196.881
152.340
101.250
4.474
46.616
453.452
413.452
329.400
210.000
17.900
101.500
255.915
231.386
179.369
108.141
12.037
59.191
0
0
0
117,25
117,53
117,74
106,81
269,04
126,98
56,44
55,96
54,45
51,50
67,25
58,32
44.541
84.052
52.017
0
116,78
61,89
0
0
Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"
Број потрошачке јединице: 01190400
1
2
2.1
2.2
2.3
411000
411100
411100
411100
411100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
3
3.1
3.2
411200
411200
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених
Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
4
4.1
4.2
412000
412100
412200
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
412200
412300
412400
412500
412600
412600
4.9
412700
4.10
412700
4.11
412900
5
511000
5.1
5.2
511200
511300
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал-посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и
медија, правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката
Издаци за набавку опреме
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
7.123
433
0
0
Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица
Број потрошачке јединице: 0119600
1
2
2.1
2.2
2.3
411000
411100
411100
411100
411100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
3
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених
30
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
3.1
3.2
411200
411200
Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
31.328
13.213
69.520
14.532
34.020
17.997
4
4.1
4.2
412000
412100
412200
21.378
24.529
500
40.000
0
5.000
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
412200
412300
412400
412500
412600
412600
3.295
7.515
0
1.084
0
5.795
4.9
412700
1.688
4.10
412700
4.11
412900
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и
медија, правне, ревизорске, компјутерске, админи
стративне, вјештачења и пројектна документација)
Остали непоменути расходи (стручно усавршава ње, бруто накнаде ван радног времена, судска
рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)
5
511000
5.1
5.2
511200
511300
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката
Издаци зан абавку опреме
108,59
136,21
48,94
123,84
114,74
61,32
6.083
1.216,60
121,66
8.500
2.000
0
6.200
1.000
8.000
3.266
1.035
6.381
99,12
13,77
0,00
270,76
0,00
110,11
38,42
51,75
0,00
47,34
0,00
79,76
6.500
4.420
0,00
68,00
1.800
0
#DIV/0!
0,00
1501
1000
409
0,00
40,90
3.505
3.505
40.000
40.000
22.773
22.773
649,73
649,73
56,93
56,93
0
3.505
10.000
30.000
2.500
20.273
0,00
578,40
25,00
67,58
493.452
278.688
0
125,67
56,48
13.212
0
0
0
0
0
27.100
0
0
0
0
0
13.301
0
0
0
0
0
1
1
100,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.212
0
5.384
27.100
0
9.000
13.301
0
6.058
0
100,67
0,00
112,52
49,08
0,00
67,31
2.077
671
4.500
1.000
0
2.000
900
0
1.906
600
91,77
89,42
0,00
73,83
3.625,00
0,00
42,36
60,00
0,00
17,35
64,44
0,00
1.000
200
0,00
20,00
5.900
2.441
#DIV/0!
41,37
3.596
2.800
1.169
0,00
41,75
2.158
2.158
2.158
5.000
5.000
2.500
3.494
3.494
2.500
161,91
161,91
0,00
69,88
69,88
100,00
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
221.764
Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка
Број потрошачке јединице: 818021
1
2
2.1
2.2
2.3
411000
411100
411100
411100
411100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
3
3.1
3.2
411200
411200
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених
Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
4
4.1
4.2
412000
412100
412200
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
412200
412300
412400
412500
412600
412600
4.9
412700
4.10
412700
4.11
412900
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал-посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и
медија, правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
5
5.1
511000
511200
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
470
16
998
0
2.935
0
0
347
580
0
0
31
Службени гласник општине Зворник
Број 9
5.2
511300
реконструкцију објеката
Издаци за набавку опреме
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
30. сеп 2011.
2.500
994
15.370
32.100
16.795
#DIV/0!
39,76
1
109,27
52,32
Назив потрошачке јединице: Гимназија и ССШ "Петар Кочић"
Број потрошачке јединице: 0815062
1
2
2.1
2.2
2.3
411000
411100
411100
411100
411100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
84.050
25.141
0
0
0
0
141.050
24.000
0
0
0
0
81.723
14.673
0
0
0
0
0
0
97,23
58,36
0,00
0,00
0,00
0,00
57,94
61,14
0,00
0,00
0,00
0,00
3
3.1
3.2
411200
411200
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених
Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
25.141
22.216
2.925
24.000
23.000
1.000
14.673
13.831
842
0
58,36
62,26
28,79
61,14
60,13
84,20
4
4.1
4.2
412000
412100
412200
58.909
0
33.978
117.050
0
61.000
67.050
0
34.512
0
113,82
0,00
101,57
57,28
0,00
56,58
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
412200
412300
412400
412500
412600
412600
9.483
6.543
0
1.640
288
0
17.900
14.000
0
5.100
2.000
0
8.026
10.393
0
84,64
158,84
0,00
308,54
0,00
0,00
44,84
74,24
0,00
99,22
0,00
0,00
4.9
412700
1.302
3.500
1.459
0,00
41,69
4.10
412700
0
3.350
1.380
0,00
41,19
4.11
412900
5.675
10.200
6.220
109,60
60,98
5
511000
0
0
21.762
21.762
15.131
15.131
0,00
0,00
69,53
69,53
5.1
5.1
511200
511300
0
8.162
13.600
5.162
9.969
0,00
0,00
63,24
73,30
84.050
162.812
96.854
0
115,23
59,49
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга
Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал-посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и
медија, правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно усаврша вање, бруто накнаде ван радног времена, судска
рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката
Издаци за набавку опреме
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
5.060
0
0
Назив потрошачке јединице: Технички школски центар
Број потрошачке јединице: 0815063
1
2
2.1
2.2
2.3
411000
411100
411100
411100
411100
А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за лична примања
Расходи за бруто плате
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на плате
85.611
33.801
0
0
0
0
152.200
64.300
0
0
0
0
91.960
40.035
0
0
0
0
0
0
107,42
118,44
0,00
0,00
0,00
0,00
60,42
62,26
0,00
0,00
0,00
0,00
3
3.1
3.2
411200
411200
411200
Расходи за бруто накнаде трошкова
запослених
Нето накнаде запослених
Порези и доприноси на остала лична примања
33.801
33.801
0
64.300
54.000
10.300
40.035
38.332
1.703
0
118,44
113,40
0,00
62,26
70,99
16,53
4
4.1
4.2
412000
412100
412200
51.810
51.925
0
33.649
0
36.256
87.900
0
46.900
100,22
0,00
92,81
59,07
0,00
71,75
4.3
412200
5.919
7.500
6.114
103,29
81,52
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи по основу утрошка комуналних и
комуникационих услуга
32
Број 9
Службени гласник општине Зворник
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
412300
412400
412500
412600
412600
4.9
412700
4.10
412700
4.11
412900
5
511000
5.1
5.2
511200
511300
Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал-посебне намјене
Расходи текућег одржавања
Путни трошкови
Расходи за гориво
Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и
услуге платног промета
Расходи за стручне услуге(информисања и
медија, правне, ревизорске, компјутерске,
административне, вјештачења и пројектна
документација)
Остали непоменути расходи (стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза)
5.531
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за инвестиционо одржавање и
реконструкцију објеката
Издаци за набавку опреме
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
30. сеп 2011.
3.280
1.729
430
0
6.000
0
4.500
1.700
1.700
1.073
760
0
59,30
0,00
62,06
176,74
0,00
54,67
0,00
23,84
44,71
0,00
780
3.400
17
2,18
0,50
0
2.000
452
0,00
22,60
1.165
14.200
6.580
564,81
46,34
1.377
1.377
25.504
25.504
15.474
15.474
0,00
0,00
60,67
60,67
0
1.377
12.504
13.000
0
15.474
0,00
0,00
0,00
119,03
86.988
177.704
107.434
123,50
60,46
0
0
0
33
Службени гласник општине Зворник
Број 9
ПРЕГЛЕД ДОЗНАКА ИЗ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
01.01.-30.06.2011.
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Институција која прима дознаку
Физичка лица
Физичка лица
Физичка лица
Иван Ивановић
Марко Данојловић
Пантић Борисав
Месара "Бајић"
Удружење "Узор"
Удружење Ратних војних инвалида
Богословски факултет Фоча
Мултимедијални центар младих
ОО Погинулих, заробљ. и несталих
Радовић Драгана
Синдикална орг.ТШЦ-а
Синдикална орг.СШЦ-а
ЖКК Дрина Зворник
Синдикална организација Зворник
Фудбалски клуб "Дрина"
Општинска борачка организација
Примера МЛ
ЈУ Дом омладине
Туристичка организација Зворник
Удружење инвалида рада
Мјесна заједница Козлук
Теквандо клуб "Српски соко"
"Делта Макси" Доо
Савез гуслара Републике Српске
Омладински савјет Зворник
30. сеп 2011.
Сврха дознаке
једнократне новчане помоћи
лијечење
трошкови школовања
подршка оснивању занатских удружења
помоћ за издавање књиге
трошкови смјештаја ученика
печенице за најугроженије породице
уређење јавних површина
покривање материјалних трошкова
промовисање културног наслеђа
одлазак младих на студијско путовање
покривање материјалних трошкова
трошкови лијечења
за активности директ.и настав.особ.
за активности директ.и настав.особ.
обиљежавање рођендана ЖКК у Зворнику
куповина новогодишњих пакетића
трошкови лигашког такмичења
обиљежавање значајних датума
вива вивиа музика-фестивал
покровитељство "Комедија феста 2011"
манифестација "Џипијада 2011"
помоћ за дијализне болеснике
организација спортског дружења младих
награде за освојено друго мјесто
манифестација "Конференција беба"
манифестација "Видовдан и гуслари"
реализација активности у мају и јуну
УКУПНО
ПЛАН 01.01. - 30.06.2011.
ОСТВАРЕЊЕ
Износ
19.300,00
33.500,00
1.300,00
500,00
250,00
620,00
4.100,00
2.000,00
2.600,00
3.000,00
1.670,00
2.150,00
1.000,00
600,00
600,00
200,00
3.226,00
9.000,00
3.850,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
600,00
500,00
1.184,00
1.000,00
850,00
106.600,00
180.000,00
59,22%
34
Број 9
Р.б.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
ПРЕГЛЕД ФИНАНСИРАЊА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2011. ГОДИНЕ
Остварење за
Спортска организација
План
01.01. -30.06.2011
2
3
4
ФК "Дрина" Зворник
189.500,00
198.645,10
ФК "Подриње" Тршић
10.000,00
3.581,00
ФК "Напредак" Шепак
20.000,00
14.225,00
ФК "Табанци" Табанци
5.000,00
2.400,00
ФК "Јединство" Роћевић
10.000,00
3.627,00
ФК "Српски соко" Челопек
10.000,00
2.579,00
ФК "Трновица" Трновица
10.000,00
4.806,00
ФК "Раднички" Каракај
5.000,00
2.801,00
ФК "Јардан" Јардан
5.000,00
3.813,00
ФК "Будућност" Пилица
5.000,00
2.083,00
ФК "Младост" Дивич
5.000,00
700,00
ФК "Пецка" Роћевић
5.000,00
1.400,00
КК "Дрина-Бирач" Зворник
50.000,00
8.240,00
КК "Дрина" Зворник (КК Српски соко)
37.000,00
15.975,00
ОК "Дрина" Зворник
70.000,00
22.140,00
РК "Дрина" Зворник
40.000,00
21.955,30
ШК "Дрина" Зворник
7.000,00
1.500,00
Атлетски клуб "Српски соко" Зворник
6.500,00
2.860,00
Џудо клуб "Српски соко" Зворник
10.000,00
7.000,00
Текван-до клуб "Српски соко" Зворник
10.500,00
3.960,00
Карате клуб "Српски соко" Зворник
8.000,00
5.000,00
Кик бокс клуб Зворник
2.000,00
1.699,80
Карате клуб "Змај" Зворник
6.000,00
1.500,90
Карате клуб "Дрина" Зворник
5.000,00
2.941,40
ЈЈ клуб "Јуниор" Зворник
4.000,00
3.681,60
Аикидо "Шинхан" Зворник
2.000,00
1.500,00
Тениски клуб АС Зворник
3.000,00
3.000,00
Боксерски клуб "Дрина" Зворник
2.000,00
1.091,40
Тениски клуб Српски соко Зворник
2.000,00
0,00
Планинарско друштво "Младост" Зворник
1.000,00
400,00
Кајак кану клуб Дрина
4.000,00
1.000,00
Рафтинг клуб"Еко Дрина"Зворник
3.500,00
1.500,00
Спортска резерва
7.000,00
7.000,00
Новогодишњи турнир у малом фудбалу
6.000,00
0,00
Избор спортисте године
8.500,00
5.616,63
Школска такмичења
3.000,00
1.000,00
Меморијални омладински турнир "Зоран Пантић-Кина"
1.000,00
0,00
Паинтбал клуб "Зворник"
3.000,00
2.690,00
Видовдански турнир у малом фудбалу
4.000,00
0,00
Организација Бајрамског турнира
2.000,00
0,00
ФК "Локањ" Локањ
2.500,00
0,00
У К У П Н О:
590.000,00
363.912,13
Индекс
4/3
5
104,83%
35,81%
71,13%
48,00%
36,27%
25,79%
48,06%
56,02%
76,26%
41,66%
14,00%
28,00%
16,48%
43,18%
31,63%
54,89%
21,43%
44,00%
70,00%
37,71%
62,50%
84,99%
25,02%
58,83%
92,04%
75,00%
100,00%
54,57%
0,00%
40,00%
25,00%
42,86%
100,00%
0,00%
66,08%
33,33%
0,00%
89,67%
0,00%
0,00%
0,00%
61,68%
35
Службени гласник општине Зворник
Број 9
30. сеп 2011.
ПРЕГЛЕД РЕАЛОКАЦИЈА ДО 30.06.2011.
Редн
и
број
Датум
Број
закључка
Потрошачка јединица
Са позиције
На позицију
Износ
1
18.03.
03-40-28/11
Одјељење за стамбено
комуналне послове и послове
саобраћаја
2
21.03.
03-40-30/11
Гимназија и ССШ "Петар Кочић"
412900-Остали
непоменути расходи
511300-Издаци за набавку
пос.и опреме
3
01.04.
03-40-39/11
Одјељење за привредуГимназија и ССШ "Петар Кочић
412500-Грант за санацију
шк.објеката
511200-Издаци за инвестиц.
одржавање
5.162,00
4
01.04.
03-40-39/11
Одјељење за привреду-Технички
школски центар
412500-Грант за санацију
шк.објеката
511200-Издаци за инвестиц.
одржавање
12.504,00
5
07.04.
03-40-43/11
Центар за социјални рад
416100-Финансирање
социјалних потреба
412900-Остали непоменути
расходи
9.000,00
6
13.05.
03-40-55/11
Кабинет Начелника општинеОдјељење за привреду
415200-Грант за
презентацију града
415200-Финансирање
спортских организац.
20.000,00
7
17.05.
03-40-58/11
Кабинет Начелника општинеОдјељење за привреду
415200-Грант за
презентацију града
415200-Финансирање
спортских организац.
5.000,00
8
23.05.
03-40-60/11
Кабинет Начелника општинеОдјељење за привреду
415200-Грант за
презентацију града
415200-Финансирање
спортских организац.
2.000,00
9
25.05.
03-40-64/11
Кабинет Начелника општинеОдјељење за привреду
415200-Грант за
презентацију града
415200-Финансирање
спортских организац.
1.000,00
10
08.06.
03-40-63/11
Одјељење за финансијеОдјељење за привреду
621900-Издаци за дуг из
ранијег периода
415200-Издаци по основу
улаг. у развој
10.000,00
11
09.06.
03-40-62/11
Технички школски центар
412200-Расходи по
основу утрош.енергије
511300-Издаци за набавку
пос.и опреме
10.000,00
12
10.06.
03-40-73/11
412900-Остали
непоменути расходи
412500-Расходи за текуће
одржавање
100,00
13
13.06.
03-40-71/11
Гимназија и ССШ "Петар Кочић"
Одјељење за стамбено
комуналне послове и послове
саобраћаја
511100-Издаци у
инфраструст. У МЗ
412500-Одржавање уличне
расвјете
14
"
"
"
511100-Издаци у
инфраструст. У МЗ
412700-Расходи за процјену
имовине
15
14.06.
03-40-77/11
415200-Грант за
презентацију града
415200-Финансирање
спортских организац.
7.500,00
16
15.06.
03-40-75/11
Кабинет Начелника општинеОдјељење за привреду
Одјељење за стамбено
комуналне послове и послове
саобраћаја
511100-Издаци у
инфраструст. У МЗ
412500-Расходи за
инфраструкт. у граду
40.000,00
17
20.06.
03-40-85/11
Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности
414100-Субвенције Фонд.
за посл. развој
415200-Грант за
финансирање НВО
2.000,00
18
29.06.
03-40-72/11
Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности
414100-Субвенције за
зап.незапослених
416100-Награде Вуковаца
4.000,00
511100-Издаци у
инфраструст. У МЗ
511100-Издаци за суфин.
зај. пројеката
17.000,00
10.000,00
20.000,00
562,00
36
Службени гласник општине Зворник
Број 9
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извјештај о ревизији консолидованих
финансијских извјештаја општине Зворник за период
01.01-31.12.2010.године;
број:
РВ049-11
од
07.07.2011.године, са Акционим планом за отклањање
утврђених недостатака и провођење препорука по
Извјештају о ревизији консолидованих финансијских
извјештаја општине Зворник за период
01.0131.12.2010.године;
Саставни дио овог Закључка је Извјештај из тачке 1.
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-140/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
ИЗВЈЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ
консолидованих финансијских извјештаја општине
Зворник за период 01.01-31.12.2010. године
Број: РВ049-11
Бања Лука, 07.07.2011. године
САДРЖАЈ
I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
II РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКA
III ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
1. Увод
2. Провођење препорука из претходног извјештаја
3. Закључак о функционисању интерних контрола
4. Финансијски извјештаји
4.1. Извјештај о извршењу буџета
4.1.1. Припрема, израда и доношење буџета
4.1.2. Приходи и добици
4.1.3. Текући трошкови
4.1.4. Капитална улагања
4.1.5. Набавке
4.2. Биланс успјеха
4.3. Биланс стања
4.3.1. Актива
4.3.2. Пасива
4.3.3. Нераспоређени вишак прихода и расхода
4.4. Извјештај о новчаним токовима, промјене на
капиталу и сл.
4.5. Напомене уз финансијски извјештај
4.6. Ванбилансне евиденције
4.7. Накнадни догађаји и потенцијалне обавезе
30. сеп 2011.
I ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА
Предмет ревизије
Извршили смо ревизију приложених финансијских
извјештаја општине Зворник (у даљем тексту: Општина)
које чине: биланс стања на дан 31. децембра 2010.
године, одговарајући биланс успјеха и извјештај о
извршењу буџета за годину која се завршава на тај дан,
те ревизију усклађености пословања и преглед
значајних рачуноводствених политика и других
објашњавајућих напомена.
Одговорност руководства за финансијске извјештаје
Начелник Општине је одговоран за припрему и фер
презентацију ових финансијских извјештаја у складу са
Међународним рачуноводственим стандардима за
јавни сектор и Међународним стандардима
финансијског извјештавања. Ова одговорност обухвата:
осмишљавање, примјену и одржавање интерних
контрола које су релевантне за припрему и фер
презентацију финансијских извјештаја који не садрже
материјално значајне погрешне исказе, настале усљед
корупције или преваре; одабир и примјену
одговарајућих
рачуноводствених
политика
и
рачуноводствене процјене које су разумне у датим
околностима. Начелник Општине је такође одговоран
за усклађеност пословања Општине са важећим
законским и другим релевантним прописима.
Одговорност ревизора
Наша је одговорност да изразимо мишљење о
Консолидованим финансијским извјештајима на основу
ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Законом о
ревизији јавног сектора, ISSAI (INTOSAI и
Међународним) стандардима ревизије. Ови стандарди
налажу да радимо у складу са етичким захтјевима и да
ревизију планирамо и извршимо на начин који
омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да
финансијски извјештаји не садрже материјално
значајне погрешне исказе, те да је пословање
усклађено са важећим законским и другим релевантним
прописима.Ревизија укључује спровођење поступака у
циљу прибављања ревизорских доказа о усклађености
пословања и о износима и објелодањивањима датим у
финансијским извјештајима. Избор поступака је
заснован на ревизорском просуђивању, укључујући
процјену ризика материјално значајних погрешних
исказа у финансијским извјештајима, насталим усљед
корупције или преваре. Приликом процјене ризика,
ревизор разматра интерне контроле које су релевантне
за припрему и фер презентацију финансијских
извјештаја, у циљу осмишљавања ревизорских
поступака који су одговарајући у датим околностима,
али не у циљу изражавања одвојеног мишљења о
ефективности интерних контрола. Ревизија такође
укључује оцјену примјењених рачуноводствених
политика и значајних процјена извршених од стране
руководства, као и оцјену опште презентације
финансијских извјештаја.Сматрамо да су прибављени
ревизорски докази довољни и одговарајући и да
37
Број 9
Службени гласник општине Зворник
обезбјеђују основу за наше ревизорско мишљење.
Oснова за изражавање мишљења са резервом
Као што смо навели у тачки 4.1.2 Извјештаја, буџет
Општине, како по основу планираних, тако и по основу
извршених буџетских средстава није свеобухватан, јер:
• Буџетска средства исказана су у износу од 14.147.768
КМ, што је за 186.950 КМ више од налаза ревизије (због
неправилног евидентирања измирења пореских
обавеза обвезницама од 170.644 КМ и погрешног
евидентирања прилива од 16.306
КМ, који се није десио) и износе 13.960.818 КМ или 92%
у односу на планирана.
• није документовано да се приход од накнаде за
коришћење минералних сировина наплаћује у складу
са концесионим уговорима, нису донесени сви планови
и програми за трошење намјенских средстава и није
успостављена одговарајућа евиденција трошења
намјенских средстава. Скупштина општине није
донијела План и програм развоја за коришћење
најмање 70% остварених средстава по основу ових
накнада, како је дефинисано чл. 61 Закона о рударству.
• Општина у 2010. г. није остваривала приходе по
основу комуналне накнаде која је прописана Законом о
комуналним дјелатностима, јер Скупштина општине
није, сходно одредбама чл. 15. наведеног закона
прописала обавезу плаћања комуналне накнаде за
коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње.
• Општина не наплаћује комуналну таксу за коришћење
паркинг простора у граду, која је прописана Одлуком о
комуналним таксама, а наплата ове таксе на рачун
другог правног лица није у складу са чл. 6. Закона о
буџетском систему РС и Наредби о уплаћивању
одређених прихода Републике, општина и градова,
буџетских фондова и фондова, којим је дефинисано да
се приходи који припадају буџету општине/града
уплаћују на посебан рачун општине/града за
прикупљање јавних прихода.
• Општина није успоставила евиденцију о трошењу
дијела средстава по основу капиталних помоћи, па се
ревизија није увјерила да су коришћена намјенски и
рационално.
Као што смо навели у тачки 4.1.3 Извјештаја: Буџетски
издаци Општине износе 15.899.760 КМ, што је 14 %
више од остварених буџетских средстава.Код
извршења буџета није поштован буџетски оквир,
сходно чл. 39. Закона о буџетском систему РС, јер су на
одређеним позицијама буџетских средстава и издатака
утврђена одступања од планираног оквира. Трошење
изван расположивих средстава, као и значајна
одступања извршених и планираних трошкова, указују
на неефикасну функцију планирања и/или трошење
средстава изван утврђеног оквира и дефинисаних
приоритета трошења и инвестирања. Као што смо
навели у тачки 4.1.5 Извјештаја: Набавке нису у
потпуности вршене према правилима, условима и
процедурама из Закона о јавним набавкама, јер уговори
30. сеп 2011.
су углавном типски и не садрже заштитне клаузуле које
обезбјеђују извршење уговора, уговорен је аванс који
није тражен ни тендерском документацијом ни понудом
извођача, поједини уговори не садрже уговорену
вриједност, нису поштоване одредбе уговора везано за
примопредају радова, за више извршене и фактурисане
накнадне радове није увијек закључиван уговор, и није
увијек примијењен одговарајући поступак избора
извођача радова. Као што смо навели у тачки 4.3.1
Извјештаја: Укупна краткорочна потраживања су више
исказана за 1.097.287 КМ, због неправилног
евидентирања исправке вриједности сумњивих и
спорних потраживања од 926.643 КМ и више
евидентираних потраживања по основу обвезница од
170.644 КМ, којима су порески обвезници измирили
своје обавезе. Као што смо навели у тачки 4.3.3
Извјештаја: Утврђен је кумулативни дефицит од
5.526.139 КМ, а Скупштина општине није донијела
Одлуку о начину његовог финансирања.
Мишљење
По нашем мишљењу, осим за ефекте који на
финансијске извјештаје има наведено у претходним
пасусима, финансијски извјештаји истинито и
објективно, по свим битним питањима, приказују стање
имовине и обавеза на дан 31. децембра 2010. г,
резултат пословања и извршење буџета Општине, за
годину која се завршава на тај дан, у складу са
Међународним рачуноводственим стандардима за
јавни сектор и Међународним стандардима
финансијског извјештавања. Финансијско пословање
Општине у току 2010. г осим за наведено у претходним
пасусима, било је у свим материјално значајним
аспектима усклађено са важећом законском
регулативом.
Бања Лука 07.07.2011. године
Главни ревизор Мр Бошко Чеко
II РЕЗИМЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА
Руководству Општине препоручујемо да: (1) Реализује
препоруке из претходног ревизорског извјештаја. (2) У
сарадњи са надлежним Министарством предузме све
потребне мјере за наплату прихода по основу
концесионих уговора, да намјенска средства остварена
по основу накнаде за коришћење минералних
сировина, капиталне приливе, капиталне помоћи, као и
друга намјенска средства, користи за замјене
предвиђене законима и донесеним плановима и
програмима, уз адекватну контролу и извјештавање о
њиховом коришћењу. (3) Изврши одговарајуће анализе
у вези са утврђеним неправилностима код спровођења
набавки и да успостави адекватан интерни контролни
систем који ће осигурати досљедну примјену Закона о
јавним набавкама и ефикасно трошење јавних
средстава у складу са одредбама уговора, планом
набавки и усвојеним буџетом. (4) Досљедно спроводи
одредби Закона о буџетском систему, а код планирања
и праћења извршења буџета успостави адекватан
38
Број 9
Службени гласник општине Зворник
контролни систем и средства користи само за намјене
предвиђене буџетом и финансијским планом, и то до
износа који је планиран, а у складу са расположивим
средствима.(5)Изврши
анализу
и
процјену
надокнадивости потраживања и пласмана, изврши
процјену њихове наплативости, прибави релевантну
документацију и предузме адекавтне мјере за њихову
наплату. Прије састављања годишњих финансијских
извјештаја
изврши
међусобно
усаглашавање
потраживања и обавеза путем конфирмација и у
Напоменама уз финансијске извјештаје презентује сва
неусаглашена потраживања и обавезе, како је
дефинисано чл. 16 Закона о рачуноводству и ревизији
РС. (6) имовину идентификује и евидентира, изврши
процјену евидентиране имовине у складу са МРС ЈС –
17 Некретнине, постројења и опрема, а обрачун
амортизације врши у складу са параграфом 66
наведеног МРС ЈС. (7) Сходно чл. 13. Закона о
буџетском систему РС, утврди начин финансирања
исказаног кумулативног дефицита. (8) Утврди стварно
стање потенцијалних обавезе, у складу са тим
успостави своју ванбилансну евиденцију и врши
одговарајуће објелодањивање ових података у складу
са МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја, а
судске спорове и даље континуирано прати и
анализира,(9) Лицима одговорним за састављање
финансијских извјештаја препоручујемо да Напомене уз
финансијске извјештаје састављају у складу са
захтјевима МРС ЈС и Инструкцијом Министарства
финансија РС бр. 06.15/403-1448/09 од 14.12.2009. г,
како би све информације, које су битне за
разумијевање
финансијских
извјештаја,
биле
објелодањене. (10) Скупштини општине препоручујемо
да у складу са својим надлежностима и овлашћењима
доноси и разматра потребне програме и планове
III ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
1. Увод
Општина Зворник налази се у источном дијелу
Републике Српске и заузима површину од 387 км2.
Административно је подијељена у 11 мјесних
заједница, са 67 насељених мјеста у којима по процјени
сада живи око 65.000 становника. Према Стратешком
плану развоја Општине до 2010. г., основни развојни
циљеви су: (1) ефикасна, одговорна, транспарентна
општинска администрација, која обезбјеђује пуно и
једнакоправно учешће грађана у обављању јавних
послова и поштовање људских права; (2) повећане
могућности запошљавања доступне свима, а нарочито
најугроженијим
категоријама
радно
способног
становништва, уз прилагодљиву и рационалну
употребу постојећих капацитета и стварање
предуслова за одржив и трајан развој и (3) обезбјеђење
сигурних и здравих услова за живот цјелокупног
становништва уз унапређење животне средине и
културног живота. Законодавна власт се остварује
преко Скупштине општине, коју чини 31 одборник.
Скупштина општине је у 2010. г. одржала 8 редовних
30. сеп 2011.
сједница. Начелник заступа и представља Општину,
носилац је извршне власти, руководи радом
Административне службе и одговоран је за њен рад.
Организациону структуру Административне службе
чини седам одјељења (1) одјељење за финансије са
два одсјека – одсјек за финансије, рачуноводство и
трезор и одсјек за буџет; (2) одјељење за просторно
уређење; (3) одјељење за стамбено – комуналне
послове и послове саобраћаја, са два одсјека – одсјек
за имовинско – правне послове и послове пописа
имовине и одсјек за послове саобраћаја, паркинга,
инфраструктуре и екологије; (4) одјељење за општу
управу; (5) одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности (6) одјељење за инспекцијски
надзор и (7) одјељење за борачко – инвалидску
заштиту и цивилну заштиту и шест служби. У складу са
утврђеним критеријумима за оцјену развијености,
одлуком Владе РС, Општина је за 2010. г. сврстана у
категорију развијених општина. Ревизијом су
обухваћени Консолидовани финансијски извјештаји
Општине, које чине финансијски извјештаји:
Административне службе, Центра за социјални рад,
Професионалне ватрогасне јединице, Дјечијег вртића
„Наша радост“, Гимназије и ССШ„Петар Кочић“,
Техничког школског центра и Народне библиотеке и
музејске збирке. Чињеница да се ревизија спроводи
провјером на бази узорака и да у систему
интернеконтроле и рачуноводственом систему постоје
инхерентна ограничења, постоји могућност да поједине
материјално значајне грешке остану неоткривене.
Општина није имала примједби на нацрт извјештаја.
Препоруке дате у овом извјештају болдоване су и
писане италик словима.
2. Провођење препорука из претходног извјештаја
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике
Српске извршила је ревизију финансијских извјештаја
општине Зворник за 2007. г. и сачинила извјештаје у
којима је изражено негативно мишљење. Руководство
Општине је саставило План и програм мјера и
активности за спровођење препорука датих у
ревизорском извјештају, који је Скупштина општине
усвојила 31.03.2009. г. Главна служба је 10.07.2009. г.
извршила ревизију спровођења препорука по
извјештају за 2007. г. и сачинила информацију у којој је
констатовано, да је од 19 датих препорука у цјелости
спроведено 7, а да је за 7 препорука спровођење било
у току, од којих су 3 у већем дијелу извршене
(неизвршени дио се односи на рјешавање статуса
Мјесних заједница, избор интерног ревизора,
усаглашавање потраживања са дужницима, правилно
третирање односа са повезаним лицима, анализу
наплате потраживања и кредита, идентификовање и
правилан попис имовине и процјена њене вриједности),
4 су препоруке дјелимично извршене (неизвршени дио
се односи на дефинисање рачуноводственог система,
поштовање Закона о буџетском систему, планирање
свих јавних прихода, усаглашавање обавеза и
39
Број 9
Службени гласник општине Зворник
правилан рачуноводствени третман краткорочних
разграничења, обрачунских односа са повезаним
лицима, трошења средстава из кредита и исказивање
разлике прихода и расхода), а 5 препорука није
проведено (анализа, процјена и управљање ризиком
пословања Општине, досљедна примјена Правилника о
попису, правилно утврђивање финансијског резултата и
доношење Одлуке о финансирању утврђеног
дефицита, утврђивање стварног стања потенцијалне
имовине и успостављање ванбилансне имовине,
надзор над пословањем нижих буџетских корисника и
адекватно објелодањивање података у Напоменама уз
финансијске извјештаје). Ревизија се неће бавити
спровођењем препорука, осим оних којеприликом ове
контроле нису биле извршене. Ревизијом је утврђено
да нису извршене сљедеће препоруке: није извршено
усаглашавање потраживања и обавеза са дужницима и
повјериоцима, управљање ризиком пословања
Општине, досљедна примјена правилника о попису,
финансирање утврђеног дефицита, утврђивање
стварног стања потенцијалне имовине, надзор над
пословањем нижих буџетских корисника и адекватно
објављивање података у Напоменама уз финансијске
извјештаје.
Руководству Општине препоручујемо да у
потпуности реализује препоруке које су дате у
претходном ревизорском Извјештају.
3. Закључак о функционисању система интерних
контрола
Усвајањем и доношењем одговарајућих интерних аката
створене су претпоставке за функционисање система
интерне контроле.
Контролно окружење: Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе, систематизовано је 125 радних мјеста за 185
извршилаца, а на дан 31.12.2010. г. било је запослено
155 радника на неодређено вријеме, 6 радника на
одређено вријеме, 4 функционера и 9 приправника.
Није вршена анализа организације и систематизације
радних мјеста и управљања људским ресурсима у
циљу постизања вишег нивоа ефикасности и
успјешности
пословања.
Руководство
није
идентификовало потенцијалне ризике у процесу
запошљавања.
Правилником о интерним контролама и интерним
контролним поступцима утврђени су поступци и
активности са средњим и високим ризиком. Начелник је
донио Правилник о процјени ризика, којим је
дефинисано да управљање ризицима подразумијева
управљање оперативним ризицима и управљање и
контрола финансијских ризика. У одјељењима и
службама утврдили су ризичне процесе, факторе који
доприносе ризику и активности које би смањиле ризик.
Међутим, ревизији није презентована документација из
које се види како руководство врши процјену
ризика, како врши управљање ризицима, односно које
се предузимају мјере и активности на сузбијању
30. сеп 2011.
постојећег и спречавању настанка нових ризика.
Донесеним Правилником о интерним контролним
поступцима
утврђене
су
одређене контролне
активности, али није на одговарајући начин дефинисан
дио компоненти система интерне контроле: контролне
активности и мониторинг. Попис као посебан облик
надзора и контроле, за 2010. г. није у потпуности
извршен је у складу са важећим Правилником, јер није
извршена процјена наплативости и надокнадивости
потраживања, нису у потпуности усаглашена
потраживања и обавезе са дужницима и повјериоцима,
попис није свеобухватан (нпр. нису пописане и
евидентиране
спортска
дворана,
фудбалско
игралиште), а код нижих буџетских корисника (Центар
за социјални рад и Дјечији вртић „Невен“) нису
пописане обавезе према добављачима и радницима,
није извршено усаглашавање књиговодственог и
стварног стања (улице, путеви, мостови, остали
објекти). Код наведених нижих буџетских корисника
нису од стране надлежних органа донесене одлуке о
усвајању извјештаја о попису. Извјештај централне
пописне комисије није састављен у складу са важећим
Правилником. Правилником о интерним контролним
поступцима дефинисано је да су поступци информиса ња интерни и екстерни, а начин комуницирања се
утврђује према основним линијама одлучивања, и то:
начелник општине – руководиоци организационих
дијелова и руководиоци организационих јединица непосредни извршиоци и то искључиво по конкретним
пословним догађајима. Евиденција трансакција обавља
се у главној књизи (локалног) трезора у оквиру двије
оперативне јединице: оперативна јединица Администр ативна служба (коју чини 12 потрошачких јединица) и
оперативна јединица остали корисници буџета општине
(коју чини шест потрошачких јединица). Начелник је
донио Упутство о току финансијско – књиговодствене
документације у Административној служби. Правилни ком о интерним контролама и интерним контролним
поступцима дефинисани су поступци надгледања.
Дефинисано је да поступке надгледања спровођења
интерних контролних поступака, те спровођења
одредби овог Правилника врши интерна контрола
Општине. Ревизији нису презентовани документи који
указују на то да је мониторинг интерних контрола
обављан.
Постојећа организација и функционисање система
интерне контроле, у довољној мјери не осигурава
ефикасно
пословање,
поуздано
финансијско
извјештавање и усклађеност са важећим прописима.
4. Финансијски извјештаји
4.1. Извјештај о извршењу буџета
4.1.1. Припрема, израда и доношење буџета
Скупштина је 29.12.2009. године усвојила буџет
Општине за 2010. г. Процијењена су буџетска средства
и буџетски издаци у износу од 13.751.580 КМ. Ребаланс
буџета на износ од 15.107.083 КМ, донесен је
28.12.2010. г, а структура планираних и извршених
40
Број 9
Службени гласник општине Зворник
буџетских средстава и буџетских издатака исказана је у
Табели бр. 1. Није осигурано реално планирање буџета
засновано на стварним активностима, анализама и
реалним пројекцијама потреба, како прихода, тако и
трошкова. Одредбе Закона о буџетском систему, које се
односе на припрему, израду и извршење буџета, нису у
потпуности проведене, јер није планирана буџетска
ликвидност на основу буџетских средстава и издатака,
у оквиру планова за извршење буџета, сходно чл. 38
овог Закона. Након усвајања ребаланса буџета,
одлукама начелника извршено је реалокација у износу
од 344.051 КМ, од чега послије 31.12.2010. г. 14.940 КМ.
Скупштина је разматрала и донијела Закључак о
усвајању Извјештај о извршењу буџета Општине за
период 01.01-31.12.2010. г.
4.1.2. Приходи и добици
Буџетска средства према финансијским извјештајима
Општине остварена су у износу од 14.147.768 КМ.
Према налазу ревизије исказана су више за 186.950
КМ, због неправилног евидентирања измирења
пореских обавеза обвезницама од 170.644 КМ и
погрешног евидентирања прилива од 16.306 КМ, који се
није десио и износе 13.960.818 КМ или 92% у односу на
планирана.Ревизијом позиције буџетских средстава
утврђено је и сљедеће:
• ревизији је презентовано шест концесионих уговора
за експлоатацију минералних сировина (минерална
вода, грађевински камен, кварц, енергетски објекти и
др.), а Општина не располаже подацима који износ
накнаде јој припада по овим основама, осим што на
позицији прихода евидентира наплаћену накнаду (за
2010. г. наплаћено
32.652 КМ). Ревизија се није увјерила да су средства
наплаћена у складу са уговорима. Скупштина општине
није донијела План и програм развоја за коришћење
најмање 70% остварених средстава по основу ових
накнада, како је дефинисано чл. 61 Закона о рударству,
• Општина не остварује приходе по основу комуналне
накнаде која је прописана Законом о комуналним
дјелатностима, јер Скупштина општине није, у складу
са чл. 15 наведеног Закона прописала обавезу
плаћања ове накнаде,
• Општина не наплаћује комуналну таксу за коришћење
паркинг простора у граду, која је прописана Одлуком о
комуналним таксама. Наплату комуналне таксе за
пружање услуга паркирања на локацији аутобуске
станице, а на основу Уговора о пословној сарадњи
(закључен 07.07.2003. г.), врши АД „Дринатранс“.
Уговором је дефинисано да првих пет година
наплаћена накнада припада наведеном правном лицу,
а других пет година дијели се у односу 50:50. Општина
не располаже подацима који износ ове накнаде је
наплаћен, а ревизији није документовано да је по овом
уговору било прихода у корист Општине. Наплата
јавних прихода на рачун другог правног лица није у
складу са чл. 6. Закона о буџетском систему РС и
Наредби о уплаћивању одређених прихода Републике,
30. сеп 2011.
општина и градова, буџетских фондова и фондова,
којим је дефинисано да се приходи који припадају
буџету општине/града уплаћују на посебан рачун
општине/града за прикупљање јавних прихода,
• Скупштина општине је донијела Програм коришћења
средстава од накнаде за претварање пољопривредног
земљишта у непољопривредно, али средства нису
трошена у складу са Програмом, што није у складу са
чл. 35 Закона о пољопривредном земљишту,
• Општина није успоставила евиденцију о трошењу
дијела средстава по основу капиталних помоћи, па се
нисмо увјерили да су коришћена за одобрене намјене,
• нису предузете довољне мјере за наплату непореских
прихода (наплаћено 27 % мање од плана).
Буџет Општине, како по основу планираних, тако и по
основу извршених буџетских
средстава није свеобухватан, јер: приходи од
комуналне накнаде и од комуналне таксе за коришћење
паркинг простора нису ни планирани ни наплаћени, није
документовано да се приход од накнаде за коришћење
минералних сировина
наплаћује у складу са концесионим уговорима, нису
донесени сви планови и програми за трошење
намјенских средстава и није успостављена
одговарајућа
евиденција
трошења
намјенских
средстава.
Руководству Општине препоручујемо да у сарадњи са
надлежним Министарством предузме све потребне
мјере за наплату прихода по основу концесионих
уговора, да намјенска средства остварена по основу
накнаде за коришћење минералних сировина,
капиталне приливе, капиталне помоћи, као и друга
намјенска средства користи за намјене предвиђене
законима и донесеним плановима и програмима, уз
адекватну контролу и извјештавање о њиховом
коришћењу.
Скупштини општине препоручујемо да у складу са
својим надлежностима и овлашћењима доноси и
разматра потребне програме и планове.
4.1.3. Текући трошкови
Буџетски издаци Општине исказани су у износу од
15.899.760 КМ, односно мање за 10.000 КМ од налаза
ревизије, што је 14% више од остварених буџетских
средстава. Ревизијом истих утврђено је сљедеће:
Бруто плате и накнаде трошкова запослених и
скупштинских одборника исказане су у износу од
4.451.736 КМ. На позицији текући трошкови –
ванбуџетски расходи исказане су накнаде од 257.886
КМ, тако да укупно извршење на овој позицији износи
4.709.622 КМ, односно административне службе
3.566.871 КМ и нижих буџетских корисника 1.142.751
КМ. Појединачним колективним уговором нису утврђени
коефицијенти за обрачун плата за свако радно мјесто,
већ су послови разврстани у шест група сложености за
које су утврђени коефицијенти. Прописано је да се
основна плата увећава до 30% по основу сложености,
до 20% по основу обављања послова под посебно
41
Број 9
Службени гласник општине Зворник
отежаним условима и до 15% за остварене посебне
резултате. Нису утврђени јасни критеријуми за
вредновање посебних резултата рада и награђивања
по том основу, а увећање плате по основу сложености,
услова рада и посебних резултата, рјешењем утврђује
начелник.Функционерима Општине (предсједнику и
потпредсједнику СО) поред плате исплаћиване су и
одборничке накнаде, што није у складу са важећим
прописима, јер запослени функционери општине своја
права по основу плата остварују у складу са Законом о
статусу функционера јединица локалне самоуправе и
Одлуком о платама функционера општине. Накнаде
одборницима исплаћиване су на основу Одлуке коју је
донијела Скупштина општине, у висини просјечне нето
плате запослених у текућем мјесецу за који се врши
исплата (ова накнада у 2010. г. исплаћивана у распону
од 803 КМ до 839 КМ, по одборнику мјесечно).Порези и
доприноси на остала лична примања исказани су на
овој позицији у износу од 383.898 КМ и на позицији
ванбуџетске контроле 117.485 КМ, тако да је укупно
извршење ових трошкова 501.383 КМ.
Путни трошкови исказани су у износу од 21.278 КМ.
Начелник је почетком године донио Одлуку о увођењу
мјера штедње, којом је укинуто право на дневницу свим
запосленим, осим возачима. Наведено није у складу са
Општим колективним уговором (чл. 33), односно са чл.
16. и 21. Појединачног колективног уговора за
запослене у Административној служби.Трошкови
енергије од 662.516 КМ (административна служба
490.141 КМ и нижи буџетски корисници 172.375 КМ),
односе се на трошкове електричне енергије 424.148 КМ
(на овој позицији исказани су и трошкови електричне
енергије за јавну расвјету) и трошкове гријања 238.368
КМ.Трошкови
комуналних
и
комуникационих
услуга исказани су у износу од 539.485 КМ
(административна служба 471.920 КМ и нижи буџетски
корисници 67.565 КМ), а чине их трошкови телефонских
и поштанских услуга 163.330 КМ, трошкови услуга
одржавања комуналне инфраструктуре 329.732 КМ и
трошкови за воду и канализацију и одвоза смећа
46.423 КМ.
Трошкови материјала од 214.236 КМ и исказани на
позицији ванбуџетске потрошње од 11.673 КМ, чине
укупне трошкове од 225.909 КМ.Трошкови горива и
превоза исказани су у износу од 68.946 КМ и на
позицији текућих трошкова – ванбуџетских расхода
4.668 КМ, што чини укупну потрошњу од 73.614 КМ или
9% више од планираних. Правилником о коришћењу и
одржавању службених возила утврђена су одређена
правила коришћења, и употребе службених возила
(издавање, попуњавање и контрола путних налога,
коришћења и одржавања службених аутомобила,
вођење евиденције о коришћењу и контроли потрошње
горива). Исти је непотпун, јер није утврђен норматив о
просјечној потрошњи погонског горива за поједине
типове возила, а којим би се омогућила упоредивост и
анализа потрошње горива. Успостављена помоћна
евиденција је непотпуна, није усаглашена са
30. сеп 2011.
књиговодственом евиденцијом и није вршена анализа
оправданости трошења средстава за ове намјене.
Трошкови текућег одржавања исказани су на овој
позицији у износу од 1.145.809 КМ и на позицији
ванбуџетских расхода од 22.669 КМ, односно укупно
1.168.478 КМ (административна служба 1.145.181 КМ и
нижи буџетски корисници 23.297 КМ). Односе се на
трошкове одржавања локалних путева 782.469 КМ,
трошкове за хитне интервенције 190.195 КМ, трошкове
материјала и услуга одржавања опреме 122.336 КМ,
трошкове материјала и услуга одржавања возила
20.088 КМ, трошкови материјала и услуга одржавања
зграда 12.767 КМ и остале трошкове 24.968
КМ.Уговорене услуге исказане су у износу од 1.232.025
КМ. На позицији текући трошкови – ванбуџетски
расходи исказане су уговорене услуге од 142.544 КМ,
што чини укупно извршење ових трошкова од 1.373.851
КМ, а односе се на: услуге медија и информисања
103.300 КМ, трошкове по судским рјешењима и друге
судске трошкове 296.330 КМ, репрезентација 117.118
КМ, ауторски хонорари 110.175 КМ, разне стручне
услуге и услуге стручног образовања 82.512 КМ, услуге
мртвозорства и медицинске услуге 15.423 КМ и остале
услуге 648.993 КМ. Ревизијом позиције уговорених
услуга утврђено је сљедеће:
• на износе који су уговорима дефинисани као ауторски
хонорари, а односе са на
„Зворничко културно љето“, закључени и плаћени
физичком лицу, извршени обрачун пореза на доходак
није у складу са чл. 27 Закона о порезу на доходак и са
чл. 64 Правилника о примјени закона о порезу на
доходак (обрачун извршен на укупно исплаћене
хонораре без умањења за стварне или нормиране
трошкове). Трошкови за ову манифестацију нису
правилно исказани у извјештају који је презентован СО
(у извјештају исказано 59.304 КМ, а на основу
узорковане документације тај износ је најмање 147.370
КМ),
• испостављене фактуре за медијско праћење
активности Општине не садрже опис извршене услуге,
већ се фактурише мјесечни уговорени износ, па се
нисмо могли увјерити у намјенско и рационално
коришћење јавних средстава,
• донесени интерни акт о коришћењу репрезентације
непотпун је у дијелу дефинисања у које сврхе се може
користити репрезентација, ограничења висине, начина
правдања учињених трошкова и др. Није проведена
процедура избора добављача према Закону о јавним
набавкама, трошкови су већи од планираних за 147%,
дио ових трошкова је евидентиран на позицији текућих
помоћи, нису правилно исказани у извјештају који је
презентован СО, па се нисмо могли увјерити у
намјенско трошење ових средстава, као и да је
управљање овим средствима било рационално,
• исплата накнаде члановима ОИК није вршена у
складу са чл. 2.12 тачка 9. Изборног закона, па је по том
основу више исплаћено 17.794 КМ,
42
Број 9
Службени гласник општине Зворник
• уговори за привремене и повремене послове
закључивани су и за послове који су сиситематизовани
(нпр. послови обезбјеђења зграде општине и возног
парка),
• извјештаји о извршеном послу нису састављани, а
одговорна лица су одобравала плаћање на основу
уговора, па се нисмо могли увјерити у намјенско
трошење јавних средстава, као и да је управљање
овим средствима било рационално.Текуће помоћи су
исказане у износу од 2.597.804 КМ, а на позицији текући
трошкови – ванбуџетски расходи исказане су ове
помоћи од 228.126 КМ, што износи укупно исказано
извршење ових трошкова од 2.825.930 КМ.
Нису прописана правила и критеријуми за додјелу
средстава организацијама, удружењима грађана и
невладиним организацијама, а додјела се врши на
основу закључака начелника. Средства за унапређење
пољопривредне производње, одобрена према програму
коришћења ових средстава, не исплаћују се у периоду
за који су одобрени (према презентованим
извјештајима укалкулисано је за 2010. г, а није
исплаћено до дана ревизије 83.696 КМ, а од
укалкулисаних средстава за 2009. г. није исплаћено
23.355 КМ), па овакав начин правдања трошења јавних
средстава је неправилан, а одобрени подстицаји губе
смисао. На основу достављене документације нисмо се
увјерили да је поједина расподјела средстава (нпр.
подјела ђубрива за прољетну сјетву 2009. г.) извршена
на транспарентан начини уз примјену утврђених
критеријума. Скупштина општине је донијела Одлуку о
расподјели средстава спортским организацијама за
2010. г, а ревизијом је утврђено да иста није била основ
за расподјелу средстава за ове намјене, није
усаглашена са донесеним ребалансом, а расподјела
средстава појединим спортским организацијама није
вршена према планираним износима, како је прописано
одлуком СО (извршења плана по појединим спортским
клубовима је од 39% до 226%).Општина неисплаћене
текуће помоћи укалкулише као извршење буџета у тој
години, а плаћање врши у наредној години или уопште
и не изврши плаћање (нпр. од укалкулисаних текућих
помоћи на дан 31.12.2010. г, до дана ревизије није
плаћено најмање 217.489 КМ), а дозначавање
средстава није вршено према плану и степену
извршења буџета. Ревизија је мишљења да се текуће
помоћи према буџетским корисницима требају
равномјерно извршавати током буџетске године на
рачуне корисника, а према степену извршења буџета.
Ревизији није документовано да је руководство
Општине обезбиједило поуздан надзор и контролу
намјенског и рационалног трошења јавних средстава
додијељених као текуће помоћи.
Капиталне помоћи на дан 31.12.2010. г. исказане су у
износу од 482.805 КМ. Исказане су више за 141.735 КМ,
колико је било финансирање реконструкције градског
стадиона.
Начелник је крајем 2010. г. донио Одлуку о коришћењу
средстава буџетске резерве, па иста није била основ за
30. сеп 2011.
коришћење ових средстава.
На позицији текући трошкови – ванбуџетски расходи
исказан је износ од 786.205 КМ (административна
служба 733.922 КМ и нижи буџетски корисници 52.283
КМ). На наведеној позицији евидентирани су трошкови
који нису планирани буџетом, што није у складу са чл.
39. Закона о буџетском систему РС.
Код извршења буџета није поштован буџетски оквир,
сходно чл. 39 Закона о буџетском систему РС, јер су на
одређеним позицијама буџетских средстава и
издатака утврђена одступања од планираног оквира.
Трошење изван расположивих средстава, као и
значајна одступања извршених и планираних трошкова,
указују на неефикасну функцију планирања и/или
нерационално трошење средстава изван
утврђеног оквира и дефинисаних приоритета трошења
и инвестирања.
Руководству Општине препоручујемо досљедно
спровођење одредби Закона о буџетском систему, а
да код планирања и праћења извршења буџета
успостави адекватан контролни систем и средства
користи само за намјене предвиђене буџетом и
финансијским планом, и то до износа који је планиран,
а у складу са расположивим средствима.
4.1.4. Капитална улагања
Скупштина општине није донијела план инвестиционих
улагања у 2010. г, а Начелник је 27.05.2010. г. донио
Годишњи план јавних набавки за ту годину, према којем
је утврђено улагање у набавку и реконструкцију сталних
средстава у Административној служби од 1.438.022 КМ.
Наведени план није био основа за планирање
средстава за капиталне трошкове у буџету за 2010. г.
Ребалансом буџета за 2010. г. планирани су трошкови
за набавку средстава у износу од 2.424.631 КМ, од чега
се на Административну службу односи 2.365.742 КМ и
на ниже буџетске кориснике 58.889 КМ, што је 927.720
КМ више од средстава предвиђених годишњим планом.
Према подацима исказаним у финансијским
извјештајима, капитални трошкови за набавку сталних
средстава износе 2.309.773 КМ и капитални трошкови –
ванбуџетски расходи 22.000 КМ. Ревизијом је утврђено
да су исказани мање за 141.735 КМ, колико износи
улагање у реконструкцију фудбалског стадиона.
Аналитички рачуни на којима су евидентирани
трошкови нису представљени хомогено и интегрално,
јер је нпр. на позицији уговорених услуга евидентиран и
дио трошкова који нису уговорене услуге (трошкови
пореза и доприноса, текуће помоћи, накнаде
комисијама и др.), а дио трошкова уговорених услуга
евидентиран је на другим рачунима (трошкови текућих
помоћи), на позицији текућих помоћи евидентиран дио
трошкова који нису текуће помоћи (нпр. уређење
ријечних корита, трошкови закупа, трошкови
репрезентације, трошкови пореза), а дио трошкова
текућих помоћи евидентиран је на другим рачунима
(нпр. грант туристичкој организацији), а на позицији
капиталних помоћи дио трошкова који се односе на
43
Број 9
Службени гласник општине Зворник
набавку сталних средстава, што отежава контролу и
упоредивост планираних и остварених трошкова.
4.1.5. Набавке
Поступак набавки, поред Закона о јавним набавкама,
Општина је дефинисала и Правилником о јавним
набавкама роба, услуга и радова и Правилником о
поступку директног споразума. У току ревизије је
утврђено да се значајан дио набавки спроводи
поступком конкурентског захтјева, при чему се позиви
упућују углавном истим понуђачима па није
обезбијеђена
довољна
транспарентност
и
конкурентност. На овакав начин се поједине набавке
дијеле и спроводе се поступци по конкурентском
захтјеву, умјесто по једном отвореном поступку (нпр. за
набавке: асфалтирање улице Браће Југовића и
реконструкција канализационе и водоводне мреже у
улици Браће Југовића спроведена су два конкурентска
захтјева, умјесто једног отвореног поступка, а
уговорена вриједност обје набавке је 186.663 КМ;
извођење бетонских радова на градском стадиону и
изградња источних трибина на истом спроведена су
два конкурентска захтјева, умјесто једног отвореног
поступка, а уговорена вриједност обје набавке је
143.443 КМ; асфалтирање путева и др.). Ни буџетом
Општине ни Годишњим планом набавки нису јасно
дефинисана улагања средстава, јер су наведеним
актима планирана улагања за суфинансирање
заједничких пројеката, капитална улагања у МЗ,
реконструкција инфраструктуре у граду и МЗ, без
навођења појединачних пројеката у које ће се улагања
вршити. Упоређујући спроведене активности набавки
обухваћених узорком, са одредбама Закона о јавним
набавкама, утврђено је сљедеће:
Реконструкциа канализационе и водоводне мреже у
улици Браћ е Југовића у З ворнику
Након проведеног поступка по конкурентском захтјеву,
уговор је додијељен понуђачу„Ископ“ д.о.о Источно
Сарајево. Уговор је закључен на понуђену цијену од
93.508 КМ. Уговор није у складу са елементима из
понуде, јер је уговорен аванс од 30%, а није тражен ни
тендерском документацијом нити понудом извођача
радова. Извођач је испоставио ситуације на износ од
89.578 КМ, гдје је фактурисао и накнадне радове, а
ревизији није документовано да је за те радове
спроведен одговарајући поступак и да су уговoрени.
Надзорни орган у свом извјештају такође није навео да
је било накнадних радова. Ревизији није документовано
да је надлежно општинско одјељење издало одобрење
за грађење и употребну дозволу и није извршен
технички пријем. Није извршена записничка
примопредаја радова, како је дефинисано чл. 7.
Уговора, а уговор не садржи заштитне клаузуле за
добро извршење посла, нити је уговoрен гарaнтни рок
за квалитет извршених радова.
Набавка аутомобила по систему „старо за ново“
Конкурентски захтјев за достављање понуда упућен је
30.07.2010. г. на адресе потенцијалних понуђача. Уз
30. сеп 2011.
конкурентски захтјев су достављене и карактеристике
возила која се набављају и старих возила која се дају
за нова возила, гдје су потенцијални понуђачи требали
да доставе понуђену цијену за стара и за нова возила.
Уговор је додијељен понуђачу „Универзал“ д.о.о
Бијељина. Продаја старих возила не може бити дио
јединственог поступка јавне набавке, јер је предмет
Закона о јавним набавкама искључиво набавка робе,
услуга или радова, а не продаја истих. Достављање
података о марки возила није у складу са чл. 14 став 5
наведеног закона.
Набавка роба и услуга по лотови ма 1 – 9 ( набавка
горива, канцеларијског и компјутерског материјала,
папира и образаца, матери јал за одржавање хигијене,
сервис и оправка компјутерске опреме и копир апарата,
сервис и одржавање возила)
Набавка вршена поступком конкурентског захтјева са
објавом обавјештења у Службеном гласнику БиХ.
Процијењена вриједност свих роба и услуга је 84.000
КМ. Тендерска документација садржи назив робе или
услуге, а понуђач је требао да достави своју
појединачну цијену. Након спроведеног поступка,
начелник је донио Одлуку о поништењу поступка јавне
набавке горива, јер ни једна пристигла понуда није
прихватљива, а разлози за то нису прецизно наведени
(комисија за набавке констатовала да понуде
испуњавају формалне услове огласа) и за набавку
материјала за одржавање хигијене и набавку артикала
за чајну кухињу, јер није достављена ни једна понуда.
Нови поступци нису покретани, а набавка је
настављена од понуђача који су одабрани у претходној
години.Код осталих лотова, ревизијом је утврђено
сљедеће:
• нису дефинисане потребне количине, тако да је
тешко оцијенити и добити најповољнију понуду, јер и
количине, поред цијена утичу на избор најповољније
понуде (одабран понуђач код кога је утврђен најмањи
збир појединачних цијена),
• уговори не садрже уговорену вриједност посла, нити
заштитне клаузуле које обезбјеђују извршење уговoра.
За остале набавке обухваћене узорком утврђено је да
надлежно општинско одјељење није увијек доносило
рјешење о урбанистичкој сагласност, одобрење за
грађење и употребну дозволу, нису поштоване одредбе
уговора везано за примопредају радова, уговори су
углавном типски и не садрже клаузуле за добро
извршење посла, надзорни орган није увијек подносио
извјештај наручиоцу посла.
Набавке нису у потпуности вршене према правилима,
условима и процедурама из Закона о јавним
набавкама, јер уговори су углавном типски и не садрже
заштитне клаузуле које обезбјеђују извршење уговора,
уговорен је аванс који није тражен ни тендерском
документацијом ни понудом извођача, поједини уговори
не садрже уговорену вриједност, нису поштоване
одредбе уговора везано за примопредају радова, за
више извршене и фактурисане накнадне радове није
увијек закључиван уговор, и није увијек примијењен
44
Број 9
Службени гласник општине Зворник
одговарајући поступак избора извођача радова.
Руководству Општине препоручујемо да изврши
одговарајуће анализе у вези са утврђеним
неправилностима код спровођења набавки и да
успостави адекватан интерни контролни систем
који ће осигурати досљедну примјену Закона о јавним
набавкама и ефикасно трошење јавних средстава у
складу са одредбама уговора, планом набавки и
усвојеним буџетом.
4.2. Биланс успјеха
Приходи и расходи су коментарисани кроз Годишњи
извјештај о извршењу буџета.
4.3. Биланс стања
4.3.1. Актива
Актива исказана на дан 31.12.2010. г. износи 89.295.495
КМ, а чине је: новчана средства 571.785 КМ,
краткорочна потраживања 3.577.731 КМ, краткорочна
разграничења 21.663 КМ, неотписана вриједност
сталних средстава 83.746.825 КМ, неотписана
вриједност нематеријалних улагања 260.723 КМ,
дугорочни пласмани 48.751 КМ и дугорочна
разграничења 1.068.017 КМ.Ревизијом је утврђено
сљедеће:
Новчана средства су исказана у износу од 571.785 КМ и
чине их средства на рачунима код банака. У току
ревизије банкама су упућене конфирмације на основу
којих је утврђено да стања нису у потпуности
усаглашена са стањима исказаним у пословним
књигама Општине. Краткорочна потраживања на дан
31.12.2010. г исказана су у износу од 3.577.731 КМ, а
чине их аванси 1.113.742 КМ, потраживања по основу
накнада 1.020.138 КМ,потраживања по основу
примљених обвезница којима су порески обвезници
измирили пореске обавезе 364.184 КМ, потраживања
од правних лица 54.013 КМ, остала потраживања
99.011 и сумњива и спорна потраживања 926.643 КМ.
Ревизијом ове позиције утврђено је сљедеће:
• није
успостављена
аналитичка
евиденција
потраживања према врстама (накнада за уређење
земљишта, рента, накнада за коришћење минералних
сировина, накнада по закону о шумама), већ је
евидентирање извршено на једној позицији - остала
потраживања. У главну књигу се на крају године (прије
закључивања пословних књига), на основу података из
помоћне евиденције, евидентира салдо потраживања,
• потраживања за дате авансе потичу из ранијих
година и наведена позиција је коментарисана и у
ранијим ревизорским извјештајима. Ревизији није
документовано да су предузимане значајне активности
на регулисању ових потраживања, осим што је
Начелник Одлуком о усвајању извјештаја о редовном
годишњем попису за 2010. г. наложио Одјељењу за
финансије да прибави сву потребну документацију за
ова потраживања,
• на позицији потраживања од пореских обвезника
исказан је износ од 364.184 КМ, а евидентирање је
30. сеп 2011.
извршено на основу Рјешења о измирењу пореских
обавеза путем обвезница Републике Српске. Ревизијом
је утврђено да су по овом основу потраживања
исказана више за 170.644 КМ, јер је евидентирано
измирење свих обавеза пореских обвезника које они
измирују према буџету РС, општини Зворник и према
фондовима. Исто тако, по овом основу више су
исказани порески и непорески приходи за 170.644 КМ. У
току ревизије наведена неправилност је исправљена,
• Општина је са обвезницима накнада закључивала
уговоре о одложеном плаћању на период дужи од
годину дана. Према презентованим уговорима на
дугорочна потраживања по основу ових накнада (која
доспијевају послије 01.01.2012. г.) односи се
55.722 КМ, а у Напоменама уз финансијске извјештаје
није наведено да има потраживања чија је наплата
одложена и која на дан 31.12.2010. нису доспјела за
наплату,
• Општина је по основу уговора о позајмици исплатила
правном лицу износ од 10.000 КМ за спровођење
стечајног поступка, а ревизијом је утврђено да је
наведена позајмица неправилно евидентирана на
позицију краткорочних потраживања, умјесто на
позицију пласмана. По наведеном основу, позиција
осталих домаћих позајмљивања у меморандумској
евиденцији исказана је мање за 10.000 КМ, па тиме и
буџетска потрошња за исти износ,
• потраживања су исказана више за 926.643 КМ, јер
није евидентирана исправка вриједности сумњивих и
спорних потраживања у складу са тачком 8.3.1
Упутства за израду годишњег обрачуна за кориснике
прихода буџета Републике, општина и градова и
фондова за 2010. г. У току ревизије извршена је
исправка неправилног евидентирања,
• није вршена процјена надокнадивости потраживања и
пласмана, како је дефинисано чл. 16. Правилника о
рачуноводственој политици за кориснике буџета
Републике.
Руководству Општине препоручујемо да изврши
анализу и процјену надокнадивости потраживања и
пласмана, изврши процјену њихове наплативости,
прибави релевантну документацију и предузме
адекавтне мјере за њихову наплату.
Краткорочна разграничења од 21.663 КМ чине
неплаћене отплате и камате по дугорочним кредитима
из 2010. г. (отплате 10.654 КМ и камате 11.009 КМ).
Неотписана вриједност сталних средстава исказана је у
износу од 84.007.548 КМ (административне службе
79.654.662 КМ и нижих буџетских корисника 4.352.886
КМ), а чине их: земљиште 1.946.127 КМ, грађевински
објекти (зграде) 7.600.261 КМ, станови
753.907 КМ, улице путеви, мостови 64.358.341 КМ,
остали грађевински објекти (јавна расвјета, водоводи и
остало) 5.177.684 КМ, опрема 1.145.790 КМ, стална
средства у облику права и нематеријална улагања
268.523 КМ и инвестиције у току 2.756.915 КМ.
Ревизијом позиције сталних средстава утврђено је
45
Број 9
Службени гласник општине Зворник
сљедеће:
• обрачун амортизације вршен је на основу Правилника
о номенклатури основних средстава и нематеријалних
улагања и стопама амортизације – („Сл. гл. РС“ бр. 3/01
од 26.01.2001. г.), а не на основу процијењеног вијека
коришћења, што није у складу са МРС ЈС 17 –
Некретнине, постројења и опрема, параграф 66, којим
је дефинисано да се износ средства које се амортизује
алоцира системски током његовог вијека трајања,
• набавка опреме није евидентирана преко рачуна
средстава у припреми, што није у складу са чл. 5
Правилника о рачуноводственој политици за кориснике
буџета РС,
• код процјене вриједности локалних путева и мостова,
процијењена је садашња вриједност, што није у складу
са МРС ЈС 17 – Некретнине, постројења и опрема, јер
извршена процјена вриједности није обезбиједила
исказивање вриједности сталних средстава према
њиховом историјском трошку. У књиговодству је
евидентирана процијењена садашња вриједност као
набавна вриједност, па се обрачун амортизације врши
на умањену основицу, а не на набавну вриједност
(приликом
евидентирања
извршене
процјене
искњижена је дотадашња набавна вриједност и
обрачуната исправка вриједности, а евидентирана
процијењена вриједност и обрачуната амортизација за
2010. г.),
• продаја сталних средстава – земљишта, у главној
књизи није евидентирана на терет сталних средстава и
извора средстава,
• стална средства су исказана мање за 96.835 КМ, јер
на ову позицију нису евидентиране обрачунске
ситуације – рачуни, и то: изградња канализације у
Брањеву
59.897 КМ, санација клизишта у Јасеници 28.416 КМ,
асфалтирање путева у МЗ Баљковица, Скочић и
Кисељак 4.907 КМ, адаптација зграде 883 КМ, набавка
клима уређаја 560 КМ и вјештачење 2.172 КМ
(наведени износу су евидентирани на рачунима
мемеорандумске евиденције као капитални трошкови),
• Комисија за попис земљишта, објеката, станова,
пословних простора, склоништа и инвестиција у току у
свом Извјештају навела је да код изградње регионалне
санитарне депоније „Црни Врх – Сјевер“ нису
евидентирани износи од 34.440 КМ, 39.990 КМ и 150
КМ и предлаже да се наведене трансакције
евидентирају 31.12.2010. г. Према писменом
образложењу одговорних радника наведени износи
нису
евидентирани,
због
тражења
изворне
документације која се налази у архиви,
• према посједовном листу број: 238/4 посједник
Спортске хале и фудбалског игралишта је Општина
Зворник, а наведени објекти нису евидентирани у
пословним књигама Општине, нити су пописани
приликом редовног годишњег пописа. Општина је у
2010. г. финансирала извођење бетонских радова на
стадиону у износу од 98.740 КМ и изградњу трибина на
30. сеп 2011.
источној страни стадиона у износу од 42.995 КМ.
Наведена улагања су евидентирана на позицију
капиталних помоћи, умјесто на позицију сталних
средстава, па су за наведене износе мање исказана
стална средства и извори сталних средстава.
Руководству Општине препоручујемо да имовину
идентификује и евидентира, изврши процјену
евидентиране имовине у складу са МРС ЈС – 17
Некретнине, постројења и опрема, а обрачун
амортизације врши у складу са параграфом 66
наведеног МРС ЈС.
Дугорочни пласмани од 48.751 КМ односе се на
кредите дате радницима у ранијем периоду.
Дугорочна разграничења исказана су у износу од
1.068.017 КМ, а односе са на дугорочне кредите (који
нису доспјели за плаћање) од 789.173 КМ и недоспјеле
камате по тим кредитима од 278.844 КМ. Исказана су
више за 1.068.017 КМ, јер евидентирање прилива
средстава од кредита није у складу са тачком 10.2
Упутства за израду годишњег обрачуна за кориснике
прихода Републике, општина и градова и фондова за
2010. г.
4.3.2. Пасива
Пасиву исказану на дан 31.12.2010. г. у износу од
89.295.495 КМ, чине: краткорочне текуће обавезе
4.817.286 КМ, обавезе према радницима 1.076.206 КМ,
краткорочна
разграничења 3.029.696 КМ, дугорочни кредити
1.089.173 КМ, остале дугорочне обавезе 278.844 КМ,
извори средстава 84.649.785 КМ и нераспоређени
вишак прихода и расхода (-5.645.495) КМ.
Краткорочне текуће обавезе од 4.817.286 КМ, од чега
су обавезе административне службе 4.056.123 КМ и
обавезе нижих буџетских корисника 761.163 КМ, односе
се на обавезе према добављачима 3.392.301 КМ и
према физичким лицима 663.822 КМ. Општина је у току
2010. г. вршила појединачна усаглашавања обавеза са
повјериоцима. Ревизија је упутила конфирмације на
адресе 25 добављача, ради усаглашавања на дан
31.12.2010. г, на износ од 2.526.666 КМ (добављачи
правна лица чије се обавезе односе на
Административну
службу).
Враћено
је
16
конфирмација, а резултат је сљедећи: 5 добављача је
исказало исто стање као што је у евиденцији Општине
(166.640 КМ), 11 добављач је исказало салдо другачије
од стања у евиденцији Општине (мање за 898 КМ и
више за 125.999 КМ) и 9 добављача није вратило
конфирмације (према стању у евиденцији Општине
1.517.377 КМ). Према подацима који су презентовани
ревизији, Општина је у 2010. г. извршила плаћање
обавеза према добављачима из ранијег периода
(настале до 31.12.2008. г.) у износу од 530.055 КМ. Није
нам презентован план измирења ових обавеза (које ће
се обавезе измирити, према којем добављачу и у којим
износима).
Руководству Општине препоручујемо да прије
састављања годишњих финансијских извјештаја
46
Број 9
Службени гласник општине Зворник
изврши међусобно усаглашавање потраживања и
обавеза путем конфирмација и да у Напоменама уз
финансијске извјештаје презентује сва неусаглашена
потраживања и обавезе, како је дефинисано чл. 16
Закона о рачуноводству и ревизији РС.
Обавезе према запосленима исказане у износу од
1.076.206 КМ односе се на неисплаћене бруто плате и
накнаде за 2010. г. Краткорочна разграничења исказана
на дан 31.12.2010. г. износе 3.029.696 КМ, од чега су
исказана у главној књизи Административне службе
2.867.886 КМ и главној књизи нижих буџетских
корисника 161.810 КМ, а односе се на: обрачуната
краткорочна потраживања 1.894.517 КМ, обавезе из
ранијих година према добављачима 907.507 КМ,
обавезе из ранијих година према радницима 215.826
КМ и резервисане обавезе од 11.846 КМ. Краткорочна
разграничења су исказана више за 916.643 КМ, због
неправилно евидентиране исправке сумњивих и
спорних потраживања.
Дугорочни кредити исказани у износу од 1.089.173 КМ
односе се на обавезе по основу примљених дугорочних
кредита. На основу конфирмација упућених банкама,
утврђено је неслагање са Новом банком а. д.
Остале дугорочне обавезе у износу од 278.844 КМ
односе се на камате по дугорочним кредитима које
доспијевају у наредном периоду. Исказане су више за
наведени износ, а објашњење је исто као у тачки 4.3.1 –
Дугорочна разграничења.
Изворе средстава исказане у износу од 84.649.785 КМ
чине извори сталних средстава од
84.007.548 КМ, неутрошени приливи од продаје сталних
средстава 250.758 КМ и од капиталних помоћи од
391.479 КМ. Општина није успоставила евиденцију
намјенског трошења средстава од прилива од продаје
сталних средстава и од капиталних помоћи и с обзиром
на чињеницу, да је стање ових средстава која нису
утрошена више од стања средстава на жиро рачуну,
ова средства нису намјенски трошена. Извори сталних
средстава исказани су више за износ од 1.068.017 КМ,
јер евидентирање прилива средстава од кредита није у
складу са тачком 10.2 Упутства за израду годишњег
обрачуна за кориснике прихода Републике, општина и
градова и фондова за 2010. г. и мање за износ од
238.570 КМ, јер нису евидентирана стална средства у
овом износу.
4.3.3. Нераспоређени вишак прихода и расхода
Општина је у 2010. г. исказала нераспоређени вишак
прихода и расхода – дефицит у износу од 1.751.992 КМ.
Како је на дан 01.01.2010. г. исказан нераспоређени
вишак прихода и расхода - дефицит од 3.499.687 КМ и
послије извршених исправки почетног стања, на дан
31.12.2010. г. исказан је кумулативни дефицит у износу
од 5.645.495 КМ. Исправке грешака из претходног
периода, које су извршене у 2010. г. нису објелодањене
у Напоменама уз финансијске извјештаје за 2010. г.
Према налазу ревизије, Општина је у 2010. г. остварила
дефицит од 1.838.303 КМ, што са дефицитом
30. сеп 2011.
исказаним у почетном стању и када се укључе завршна
књижења, кумулативни дефицит на дан 31.12.2010. г.
износи 5.526.139 КМ. Скупштина општине није донијела
одлуку о финансирању дефицита.
Руководству Општине препоручујемо да сходно чл.
13. Закона о буџетском систему РС, утврди начин
финансирања исказаног кумулативног дефицита.
4.4. Извјештај о новчаним токовима, промјене на
капиталу и сл.
Поред Консолидованог биланса стања и биланса
успјеха, састављени су Консолидовани биланс
новчаних токова, Консолидовани годишњи извјештај о
извршењу буџета, Консолидовани извјештај о
капиталним трошковима и финансирању и посебни
подаци о платама и броју запослених. Због међусобне
повезаности позиција ових извјештаја са позицијама
биланса стања и биланса успјеха, утврђена одступања
у билансу стања и билансу успјеха, односе се и на
поједине позиције у осталим извјештајима.
Лицима одговорним за састављање финансијских
извјештаја препоручујемо да утврде утицај
одступања у билансу стања и билансу успјеха на
остале извјештаје и изврше потребне исправке.
4.5. Напомене уз финансијски извјештај
Општина је саставила Напомене уз финансијске
извјештаје за 2010. г, а истe нису у потпуности
сачињенe у складу са захтјевима МРС ЈС - 1
Презентација финансијских извјештаја, параграфи 127 131 и Правилником о финансијском извјештавању, јер
нису објављене информације које нису приказане у
финансијским извјештајима везане за финансијско
стање, успјешност, промјене на нето имовини/капиталу
и извјештају о новчаним токовима, користан вијек
употребе или коришћене стопе амортизације (МРС ЈС17 Некретнине, постројења и опрема, (параграф 88
тачке б и ц), информације о судским споровима,
потенцијалним обавезама, а појединачне ноте не
објашњавају довољно ставке приказане у финансијским
извјештајима. Нису објављене информације у складу са
МРС ЈС - 9 Приходи из трансакција размјене у вези
рачуноводствене политике за признавање прихода
(параграф 39 а и б).
Лицима одговорним за састављање финансијских
извјештаја препоручујемо да Напомене уз финансијске
извјештаје састављају у складу са захтјевима МРС
ЈС и Инструкцијом Министарства финансија РС бр.
06.15/403-1448/09 од 14.12.2009. г, како би све
информације, које су битне за разумијевање
финансијских извјештаја, биле објелодањене.
4.6. Ванбилансне евиденције
На рачунима ванбилансне евиденције на дан
31.12.2010. г. исказан је износ од 252.546 КМ, а односи
се на гаранције које је Општина примила као
обезбјеђење за наплату својих потраживања. Ревизији
је презентована гаранција од 23.02.2010. г. на износ од
SDR 278.400 и од 24.05.2010. г. на 690.200 €, које су
47
Службени гласник општине Зворник
Број 9
дате на кредитна задужења ЈП „Регионална депонија“и
Уговор о јемству закључен 07.11.2006. г. са Балкан
Инвестмент Банк на кредитно задужење АД
„Зворникстан“ код ове банке на износ од 1.050.000 КМ
(536.856 €).Наведене потенцијалне обавезе нису
евидентиране у ванбилансној евиденцији, нити су
објелодањене у Напоменама уз финансијске
извјештаје.Осим овога, Општина је извршила упис
заложног права на управној згради, као обезбјеђење
кредита од Нове банке за проширење и реконструкцију
градске водоводне и канализационе мреже у износу од
800.000 КМ, а ова информација није објелодањена у
Напоменама уз финансијске извјештаје.
Руководству Општине препоручујемо да утврди
стварно стање потенцијалних обавезе, у складу са
тим успостави своју ванбилансну евиденцију и врши
одговарајуће објелодањивање ових података у складу
са МРС ЈС 1 – Презентација финансијских извјештаја.
4.7. Накнадни догађаји и потенцијалне обавезе
Према презентованим подацима, против Општине се
водио стотину један судски спор, са исказаном
вриједности главног дуга од 5.047.712 КМ. У корист
Општине водило се осамнаест спорова, са вриједности
30. сеп 2011.
од 853.685 КМ. Према Информацији о судским
споровима и процјени њиховог исхода, донесено је
тринаест правоснажних пресуда са износом главног
дуга од 281.433 КМ, а за осамнаест спорова тужбени
захтјев је одбијен као неоснован, а вриједност тих
спорова је 2.308.596 КМ. За један судски спор донесена
је првостепена пресуда на износ од 18.720 КМ, а за три
су тужбе повучене. Према истој информацији за педест
и девет спорова још није донесена никаква одлука, а
вриједност основног дуга по њима је 2.372.500 КМ.
Процјена надлежних служби је да ће судови усвојити
тужбене захтјеве и донијети пресуде на терет Општине
на износ од 940.332 КМ. У Напоменама уз финансијске
извјештаје нису објелодањени подаци о судским
споровима.
Препоручује се руководству Општине да стално
прати, анализира, процјењује и објелодањује податке
у вези са судским споровима.
Ревизорски тим
Ђоко Шулић, с.р. Слободанка Миловић, с.р.
КОНСОЛИДОВАНИ ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
за период 01.01-31.12.2010. године
Р.б
Конто
1
2
(А)
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
3
7210
7221
7223
7224
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (I+II+III+IV)
П Р И Х О Д И (1+8+16)
Порески приходи (2 до 7)
Порез на доходак и добит
Доприноси на социјално осигурање
Порез на лична прим.и прих.од сам.дјел.
Порез на имовину
Приходи од пореза на промет
Остали порези
Непорески приходи (9 до15)
Приходи од имовине
Административне таксе
Комуналне таксе
Накнаде по разним основама
13
7225
Приходи од пружања јавних услуга
14
15
16
II
17
III
18
IV
19
20
7230
7290
7310
Новчане казне
Остали непорески приходи
Текуће помоћи
КАПИТАЛНЕИ ДОБИЦИ (17)
Прилив од продаје сталних средстава
КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ (18)
Капиталне пом.од осталих нивоа власти
ФИНАНСИРАЊЕ(19+20)
Примљене отплате од позајмљивања
Приливи од домаћег задуживања
7111
7120
7130
7140
7150
7190
8111
8122
8131
8143
Ребаланс за
2010. г
4
Ребаланс са
реалокац.
5
Извршење по
клијенту
6
Налаз ревизије
Indeks
7
8=7:
4
8
9=7:
6
9
13.960.818
12.624.140
9.677.118
1.127.519
578.178
7.969.739
1.682
2.273.415
11.875
405.737
542.077
797.190
92
93
98
101
75
100
84
73
85
74
75
71
99
99
98
98
100
99
8
100
100
100
100
100
15.107.083
13.528.033
9.853.280
1.118.200
771.750
7.961.330
2.000
3.122.740
14.040
550.000
718.600
1.119.700
15.107.083
13.528.033
9.853.280
1.118.200
771.750
7.961.330
2.000
3.122.740
14.040
550.000
718.600
1.119.700
14.147.768
12.794.784
9.841.341
271
60.504
1.150.896
578.178
8.030.348
21.144
2.279.836
11.875
405.737
542.077
798.905
625.400
625.400
452.574
447.868 72
99
5.000
90.000
552.013
143.008
143.008
1.116.042
1.116.042
320.000
20.000
300.000
5.000
90.000
552.013
143.008
143.008
1.116.042
1.116.042
320.000
20.000
300.000
4.385
64.283
673.607
63.919
63.919
989.065
989.065
300.000
300.000
4.385
64.283
673.607
63.919
63.919
972.759
972.759
300.000
300.000
100
100
100
100
100
98
98
100
100
88
71
122
45
45
87
87
94
-
48
Службени гласник општине Зворник
Број 9
(Б)
V
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
40
41
42
43
44
VI
45
46
47
48
49
VII
50
51
52
VIII
53
54
6111
6112
6120
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6141
6142
6143
6144
6145
6148
6150
6160
6200
8211
8212
8213
8215
8216
8222
8233
8233
8312
8317
БУЏЕТСКИ ИЗДАЦИ (V+VI+VII+VIII)
Р А С Х О Д И (21)
ТЕКУЋ. ТР.(22+25+26+36+40+41+42+43)
Бруто плате и накнаде (23+24)
Бруто плате
Накнаде трош.запосл.и скуп.одборника
Порези и доприно.на ост.лична прим.
Трошк. материјала и услуга (27 до 35)
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошк.комуналних и комуникаци.услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигурања и платног промета
Уговорене услуге
Текуће помоћи (37 до 41)
Помоћи другим нивоима власти
Помоћи појединцима
Помоћи непрофитним организацијама
Субвенције јавним предузећима
Субвенције приватним предузећима
Буџетска резерва
Капиталне помоћи
Трошкови за камате
Текући трошкови-Ванбуџетски расх.
Расходи без буџетске контроле
КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ (45 до 49)
Набавка земљишта
Набавка грађевинских објеката
Набавка опреме
Набавка сталних средс.уоблику права
Реконструкција и инвeст.одржавање
ФИНАНСИРАЊЕ (50 до 52)
Позајмљивање
Отплате домаћим финансијским инстит.
Отплате обавезе из претходног пери.
КАПИТ.ТРОШ. - ВАНБУЏЕТСКИ (53+54)
Набавка грађевинских објеката
Нематеријална улагања
15.107.083
12.003.790
12.003.790
4.451.143
3.523.512
927.631
388.907
3.671.816
19.646
660.753
546.082
211.143
67.474
16.426
1.024.357
37.240
1.088.695
2.727.112
13.328
1.097.250
1.070.404
300.835
245.295
210.695
481.685
72.432
0
2.424.631
88.930
1.876.742
146.625
12.000
300.334
678.662
127.848
550.814
0
-
15.107.083
12.127.829
12.127.829
4.454.329
3.552.151
902.178
385.721
3.791.697
21.281
662.705
537.880
215.752
69.247
16.861
1.148.170
36.290
1.083.511
2.742.955
39.585
1.082.629
1.066.119
298.835
255.787
203.174
482.811
67.142
0
2.321.351
88.930
1.743.027
178.709
2.000
308.685
657.903
127.848
530.055
0
-
30. сеп 2011.
15.899.760
12.910.091
12.910.091
4.451.736
3.551.811
899.925
383.898
3.937.330
21.278
662.516
539.485
214.236
68.946
16.859
1.145.809
36.176
1.232.025
2.597.804
39.584
1.082.281
924.017
298.836
253.086
203.173
482.805
67.140
786.205
786.205
2.309.773
88.930
1.735.394
175.283
1.483
308.683
657.896
127.841
530.055
22.000
20.000
2.000
15.909.760
12.768.356
12.768.356
4.451.736
3.551.811
899.925
383.898
3.937.330
21.278
662.516
539.485
214.236
68.946
16.859
1.145.809
36.176
1.232.025
2.597.804
39.584
1.082.281
924.017
298.836
253.086
203.173
341.070
67.140
786.205
786.205
2.451.508
88.930
1.877.129
175.283
1.483
308.683
667.896
10.000
127.841
530.055
22.000
20.000
2.000
105
106
106
100
101
97
99
107
108
100
99
101
102
103
112
97
113
95
297
99
86
99
103
96
71
93
101
100
100
120
12
103
98
100
96
-
100
99
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
71
100
100
100
106
100
108
100
100
100
102
100
100
100
100
100
49
Службени гласник општине Зворник
Број 9
30. сеп 2011.
АКЦИОНИ ПЛАН
за отклањање утврђених недостатака и провођење препорука по Извјештају о ревизији консолидованих
финансијских извјештаја општине Зворник за период 01.01-31.12.2010. године
Сврха овог Акционог плана је да систематизује све мјере које ће предузети Административна служба општине Зворник
чија примјена ће у потпуности омогућити отклањање недостатака по ревизорском извјештају за 2010.годину,спречавање
њихових настанака у наредном периоду,носиоце активности као и рокове њиховог отклањања.
На почетку овог Акционог плана дајемо мишљење Главне службе за ревизију јавног сектора РС о Консолидованим
финансијским извјештајима општине Зворник за 2010. годину које је сарезервом и оно гласи:
„Осим за ефекте који на финансијске извјештаје има наведено у основама за изражавање мишљења, финансијски
извјештаји истинито и објективно, по свим битним питањима, приказују стање имовине и обавеза на дан
31.12.2010. године, резултат пословања и извршења буџета Општине, за годину која се завршава на тај дан, у
складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор и Међународним стандардима финансијског
извјештавања.
Финансијско пословање Општине у току 2010. године осим за наведено у основи за изражавање мишљења, било је у
свим материјално значајним актима усклађено са важећом законском регулативом“.
2.Ради боље прегледности,праћења примјене мјера као и анализе њихових ефеката, све мјере за отклањање
недостатака и провођење препорука по ревизорском извјештају за 2010. годину приказаћемо следећој табели :
Рб.
1.
Недостаци
Нереализоване препоруке из
препорука из претходног
ревизорског извјештаја.
Систем интерне контроле у
довољној мјери не осигурава
ефикаснопословање,поуздано
финансијско извјештавање и
усклађеност са важећим
прописима.
2.
Мјере за отклањање недостатака
Урадити систематичну анализу
нереализованих мјера из претходног
извјештаја које су наставиле производити
недостатке у 2010. години.
1.Извршити анализу организације и
систематизације радних мјеста и
управљања људским ресурсима у циљу
постизања вишег нивоа ефикасности и
успјешности пословања те
идентификације потенцијалних ризика у
процесу запошљавања.
2.Постојећи Правилник о процјени ризика
досљедно примјењивати у сфери
процјене ризика,управљања тако
процјењеним ризиком као и мјерa на
сузбијању постојећих и спречавању
настанка нових ризика
3.Допунити Правилник о интерним
контролним поступцима посебно у
сегментима контролних активниости и
мониторинга.
4.Попис као основни вид контроле и
надзора за 2011.год. у потпуности
провести у складу са важећим
Правилником.
Носиоци
Миле Јовић
Рада Достанић
Бесим Хамидовић
Рок за отклањање
недостатака
30.11.2011
Драгољуб Рељић
Бојан Ивановић
Весна Бошковић
Бесим Хамидовић
Рада Достанић
Свјетлана Петковић
Миладин Ристић
Радивоје Аћимовић
Бојан Ивановић
Бесим Хамидовић
31.12.2011.год
50
Број 9
Службени гласник општине Зворник
Несвеобухватност буџетских
средстава како по основу
планираних тако и по основу
извршених.
5.Урадити детаљну анализу постојећег
начина евиденција трансакција у главној
књизи трезора на нивоу Административне
службе и утврђене недостатке уградити у
одредбе општинског Правилника о
рачуноводству и рач.политикама.
Свјетлана Петковић
Весна Бошковић
Бојан Ивановић
Рада Достанић
Бесим Хамидовић
6.До успостављања интерне контроле
начелници
Сви начелници Одјељења
и сви шефови служби и
Рада Достанић
Одјељења и шефови служби дужни су
посебно развити систем самоконтроле
као и контролу кључних процеса који се
одвијају у њиховом дјелокругу рада.
1.Одјељење за финансије ће приликом
израде плана буџета за 2012.год.у
потпуности обезбједити свеобухватно
планирање буџетских средства,њихово
намјенско трошење као и успоставу
одговарајуће евиденције.
.
Драган Јевтић
Милан Цвјетиновић
Бојан Ивановић
Весна Бошковић
Бесим Хамидовић
2.АС општине Зворник донеће Правилник
о припадности и намјенској употреби
буџетских средстава.
3.
3. СО Зворник ће прије употребе
намјенских сред- става доносити
потребне програме и планове из своје
надлежности.
4.Општина Зворник ће два пута годишње
у сарадњи са Пореском управом
размјењивати информације у погледу
врсте, висине и степена наплативости
непореских прихода за општину Зворник.
Не поштовање усвојеног
буџетског оквира сходно
члану 39. Закона о буџетском
систему РС.
4.
30. сеп 2011.
Весна Бошковић
Бесим Хамидовић
Мирјана Видаковић
31.12.2011.год
1.Одјељење за финансије ће у
2011.год.стриктно примјењивати одредбе
Закона о извршењу буџета пошто је већ
развило систем извјештавања корисника
буџетских средстава.
2.Сваки корисник буџетских средстава
обавезан је Одјељењу за финансије
подносити тромјесечну потребу за
буџетским средствима.
Зоран Стевановић
3.Одјељење за финансије ће у сарадњи
са другим дјеловима АС припремити
правила и критерије за употребу
средстава на свакој буџетској позицији и
неће дозволити употребу средстава
51
Службени гласник општине Зворник
Број 9
30. сеп 2011.
уколико неће бити употребљена у складу
са усвојеним правилима и критеријима.
4.Одјељење за финансије ће вршити
надзор над употребом и контролу над
додјељеним јавним средствима у циљу
њихове рационалне употребе.
Набавке нису у потпуности
вршене према правилима,
условима и процедурама из
Закона о јавним набавкама.
2. На основу усвојеног Плана
инвестиционих улагања Начелник
општине ће донијети годишњи План
јавних набавки.
Свјетлана Петковић
31.12.2011.год.
Миле Јовић
Мирко Гајић
Милан Цвјетиновић
Миленка Кнежевић
Бојан Ивановић
3.У поступку провођења јавних набавки
АС ће за исте и сродне врсте набавки
примјењивати отворени поступак.
5.
Не постојање анализе и
процјене надокнадивости
потраживања и пласмана.
6.
7.
5.У 2011.год.Одјељење за финансије ће у
потпуности престати евидентирати
поједине трошкове као ванбуџетске
расходе.
1.СО ће донијети План инвестиционих
улагања за сваку годину посебно.
Бојан Ивановић
Весна Бошковић
4.Сви издаци по основу капиталних
улагања биће евидентирани интегрално и
хомогено као основа за аналитичко
упоређивање,билансно исказивање и
финансијско извјештавање.
1.Одјељење за финансије ће успоставити
аналитичку евиденцију потраживања по
врстама у главној књизи са основом
потраживања.
31.12.2011.год.
Гордан Јовановић
Бесим Хамидовић
Весна Бошковић
Свјетлана Петковић
2. Одјељење за финансије ће водити
рачуна о овој врсти имовине у циљу
њеног фер и реалног искази вања.
Неправилна
евиденција,непотпуна
идентификација,нерелна
процјена евидентиране
имовине и неправилан
обрачун амортизације.
3.Одјељење за финансије ће стално
предузимати мјере у циљу наплате истих.
1. Одјељење за финансије ће
обезбједити правилну евиденцију сталне
имовине на основу реално исказаних
трошкова прибављања и потпуне
грађевинске документације.
2.Одјељење за финансије ће обезбједити
правилну идентификацију имовине а
нарочито у погледу њених појавних
облика.
15.12.2011.год
Мирко Гајић
Милан Цвјетиновић
Рајко Јурошевић
Свјетлана Петковић
Миладин Ристић
Петар Максимовић
Драгољуб Рељић
52
Службени гласник општине Зворник
Број 9
30. сеп 2011.
3. Одјељење за финансије ће досљедно
примјењивати МРС ЈС са припадајућим
парагарафима у погледу обрачуна амортизације и
њеног правилног књиговодственог евидентирања.
Неусаглашеност међусобних
потраживања и обавеза
8.
9.
1.Одјељење за финансије ће обавезно
прије састављања годишњих
финансијских извјештаја вршити
међусобна усаглашавања потраживања и
обавеза путем конфирмација.
Не постојање Програма
финансирања
кумулативног дефицита.
2.Неусаглашена потраживања и обавезе
Одјељење за финансије ће посебно
презентовати приликом састављања
финансијских извјештаја.
1.Сачинити свеобухватан Програм
финансирања кумулативно исказаног
дефицита који ће усвојити СО Зворник.
Неправилности у састављању
финасијских извјештаја,
Напомена уз финасијске
извјештаје и презентацији
финасијских извјештаја.
1.Одјељење за финансије ће приликом
састављања годишњих финансијских
извјештаја стриктно примјењивати МРС
ЈС као и инструкције Министарства
финансија које су битне за разумјевање
финансијских извјештаја.
31.12.2011.год.
Свјетлана Петковић
Срђан Деспић
Бесим Хамидовић
Весна Бошковић
Бојан Ивановић
Весна Бошковић
Бесим Хамидовић
Свјетлана Петковић
30.11.2011.год
Свјетлана Петковић
Мирјана Ђурић
2.Одјељење за финансије ће извршити
утврђивање утицаја одступања у билансу
стања и билансу успјеха на све
презентоване извјештаје и извршити
евентуалне исправке.
10.
3.Одјељење за финансије ће утврдити
стварно стање потенцијалних обавеза и
успоставити њихову ванбиласну
евиденцију те их објелоданити у складу
са МРС ЈС 1-Презентација финансијских
извјештаја.
Недостаци у праћењу судских
спорова.
11.
20.01.2012.год.
1.Одјељење за финансије ће заједно са
Кабинетом Начелника у сарадњи са
Правобранилаштвом РС најмање два
пута годишње анализирати, процјењивати
и пратити исходе судских спорова било
да је општина тужени или тужитељ.
2.Податке о судским споровима
Одјељење за финансије ће редовно
објелодањивати у циљу спречавања
негативних ефеката и потенцијалних
обавеза
31.3.2012.год
Гордан Јовановић
Бесим Хамидовић
Срђан Деспић
15.01.2012.год
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић с.р
53
Службени гласник општине Зворник
Број 9
30. сеп 2011.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о извршењу Скупштинских
закључака за период 01.01-05.7.2011.године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша
радост“ Зворник за период јануар-јуни 2011.
године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-141/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду „Дома Здравља“ Зворник
за период јануар-јуни 2011.године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-143/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ РСЦ “ Зворник“
Зворник за период јануар-јуни 2011.године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-144/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
Број: 01-022-145/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду
ЈУ
„Народна
библиотека и музејска збирка“ Зворник за период
јануар-јуни 2011.године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-146/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЗУ Апотека “Звезда“
Зворник за период јануар-јуни 2011.године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-147/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
54
Службени гласник општине Зворник
Број 9
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Центра за социјални рад
Зворник за период јануар-јуни 2011.године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-148/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ „Дом омладине“
Зворник за период јануар-јуни 2011.године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-149/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник –пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
30. сеп 2011.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду
Професионалне
ватрогасне јединице Зворник за период јануарјуни 2011.године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-142/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број: 3/11), а након усвајања
Извјештаја о раду предузећа и јавних установа чији је
оснивач Скупштина општине Зворник за период јануарјуни 2011.године Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 22.септембра 2011.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Зворник тражи од јавних
установа и предузећа да у року од 30 дана путем
Одјељења за привреду, пољопривреду
и
друштвене дјелатности, доставе Скупштини план
отклањања наведених и исказаних губитака у свом
пословању;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-151/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
1.
Усваја се Извјештај о раду
Туристичке
организације општине
Зворник за период
јануар-јуни 2011.године;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-150/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
55
Службени гласник општине Зворник
Број 9
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“, број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
22.септембра 2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о изградњи у граду Зворнику у
2010/ 2011.години са приједлогом мјера;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-152/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник –пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о успјеху ученика основних и
средњих школа 2010/ 11.године и упису ученика у
школској 2011/2012 години;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-153/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћени текст („Службени гласник општине
Зворник“, број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника
Скупштине
општине
Зворник
–пречишћен
текст(„Службени гласник општине Зворник“, број: 3/11),
Скупштина општине Зворник на сједници одржаној
22.септембра 2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
30. сеп 2011.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-158/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник-пречишћен текст („Службени гласник
општине Зворник“, број: 3/11), а након усвајања
Информације о стању криминалитета, ЈРМ-а и
безбједности саобраћаја на подручју општине Зворник
за период 01.01-30.06.2011.године, Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине задужује Савјет за безбједност
саобраћаја општине Зворник да се размотри односно
ревидира стање постављених знакова који регулишу
безбједност саобраћаја на подручју општине Зворник,
те да се код зграде „Амортизер сервис“ на Метеризама
постави знак ограничења брзине 50 км/на сат без
обзира што има знак насељеног мјеста Каракај јер исти
није добро видљив. Кроз овај закључак се подразумјева
да се сви остали знакови размотре јер доста има
примједби да нису видљиви на подручју цијеле
општине Зворник;
Скупштина општине тражи да у следећем извјештају
односно информацији Станица јавне безбједности
Зворник, односно Станица за безбједност саобраћаја,
за 2011.годину у поглављу, анализа стања
безбједности саобраћаја на подручју општине
Зворника, уради анализу и аналитички приказ односно
преглед табеларни са упоредним показатељима, ова
година прошла година, колико је извршено мандатних
казни за прекорачење брзине и то: од 60-80, а колико
преко 80км/на час, колико је новчаних средстава
наплаћено у буџет РС и који су ефекти превентивног и
репресивног дјеловања саобраћајне полиције;
Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-159/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
1. Усваја се Информација о стању криминалитета,
ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју
општине Зворник за период 01.01-30.06.2011.
године“;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
56
Службени гласник општине Зворник
Број 9
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о стању управљања
заједница етажних власника са приједлогом мјера
на унапређивању управљања“;
2. Овај закључак објавиће се у Службеном гласнику
општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-160/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о пројекту „Реконструкција и
ревитализација старог Зворничког средњевјековног
града Ђурђев-града“;
2. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-161/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члна 26. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број: 3/10) и члана 101. и 108. Пословника Скупштине
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“, број: 3/11), Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22.септембра
2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада зимског одржавања
градских улица, тргова, паркова, приградских
насеља и локалних путева на општини Зворник за
зимску 2011/2012. годину
2. Саставни дио овог закључка је програм рада
наведен у ставу I овог закључка.
3. Овај закључак објавиће се у „Службеном гласнику
општине Зворник“.
30. сеп 2011.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-022-157/11
Датум: 22.09.2011. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
ПРОГРАМ
рада зимског одржавања градских улица тротоара,
паркова, приградских насеља и локалних путева на
општини Зворник за зимску 2011/2012 годину.
- Комплетна организација радова на остваривању
задатака из области зимског одржавања, градских
улица, тротоара, јавних површина улица у приградским
насељима, као и локалних путева на територији
општине Зворник обухваћени су овим програмом рада.
Све активности око уклањања снијежних наноса,
ледене коре, са тротоара, испред пословних простора
(предузећа, трговинских радњи, угоститељских објеката
и других јавних установа), као и бацање соли, вршиће
власници или корисници тих објеката.
Контролу надзора над извршењем датих послова
вршиће комунална полиција .Рад зимског одржавања
зависи од врсте обима количине падавина и исто ће
бити прилагођено временским условима и то:
ледена киша лаке снијежне падавине до 5 цм снијежне
падавине преко 5 цм Програм рада зимског одржавања
обухвата следеће радње: Разгртање снијега
на
градским улицама, и локалним путевима Чишћење и
одвоз
снијега
са
градских
улица
и
тротоараПрочишћавање запушених ригола, сливника и
решетке.Посипање соли по: граским улицама,
тротоарима степеништима и осталим јавним
површинама (гдје је неопходно) Рад зимске службе
почиње 15.11.2011. године и траје до 01.04.2012,
године, у зависности од временских услова (датуми
варијабилни).
1. Зимско одржавање градских улица приградских
насеља (Каракај, Улице,
Економија, Челопек, Шћемлија, Кула Град, Дивич)
Обухвата:
-Разгртање снијега са путева (улица) и посипање соли
и фракције двојке по потреби у приградским насељима.
- Чишћење снијега са саобраћајница са посипањем
индустријске соли по истим утовар у камион снијега и
леда са градских саобраћајница, тротоара и одвоз на
депонију до СТД 3 КМ (по потреби).
За зимско одржавање тротоара, паркинг простора,
паркова и степеништа општина обезбеђује индустријску
со а бацање (посипање) соли врши АД «Водовод и
комуналије» .
Чишћење градских улица се врши по следећим
приоритетима и то улице:
Светог Саве, Браће Југовића, Карађорђева, Краља
Петра, Вука Караџића, 9. Април (Гробнице) , Браће
Стефановића (поред цркве) , Симе Перића и
Мајевичка.Чишћење снијега и посипање индустријске
соли обављат ће се и у свим осталим улицама у којим
57
Број 9
Службени гласник општине Зворник
је могућ приступ механизације.
Зимско одржавање чишћење градских улица се врши
свакодневно (ако је то неопходно).
НАПОМЕНА:
- За зимско одржавање у граду не користити фракцију
само посипати индустриску со (због зачепљења
канализационих одвода решетки сливника и сл.)
2. Зимско одржавање локалних путева на подручју
општине Зворник обухвата
- Чишћење и разгртање снијега са локалних путева
- Посипање индустријске соли и фракције на локалним
путевима по потреби (на узбрдицама)
Приоритет чишћења
Када се остваре претпоставке за чишћење од снијега,
извођач је дужан да приступи чишћењу снијега са
локалних путева у МЗ-а по следећим приоритетима.
ПРВИ ДАН
Златне воде – Снагово – Бијељевина, Рашидов хан, Црни врх, МЗ Гуштери.
Кружни пут «Пилица», Пилица _ Симићи – Кула, Кружни
пут «Брањево», Брањево – Локањ, пут за насеље
«Вишњик» Д.Шепак – Горњи Шепак, МЗ Д.Шепак, МЗ
Роћевић, МЗ Пађине, МЗ Трновица, К.пут – Кисељак,
Д.Скочић – Г.Скочић, Табанци - Сјенокос, Тршић –
Живковина, Тршић – Соколина , Тршић – Марковићи.
Козлук – Јусићи – Оџачина, Малешић – Клиса –
Петковци, Клиса – Калудрани
- Б.Поток М.пут – Бошковићи, МЗ Г.Шетићи, МЗ
Шетићи, МЗ Петкоци, МЗ Ристићи, Ђулићи –
Дураковићи, МЗ Кучић Кула, Цер – Г.Грбавци, МЗ Цер,
К.мост - Д.Каменица – Г.Каменица – Шијаковићи.
ДРУГИ ДАН
Јардан – Д.Грбавци – Китовнице – Д.Дио, Парлог –
Баљковица – Пандурица,
Пандурица – Крижевићи – Ораховац, Горњи Крижевићи
– Крижевићи – Китовнице
(Раскрсница), Ораховац – Глумина – Махмутовићи.
МЗ Зелиње, МЗ Дрињача, МЗ Ђевање, К.ријека –
Лијешањ, Бакрачи - Глођанско брдо, Каменолом –
Јошаница- Липље, Липље – Самари, МЗ Султановићи,
МЗ Јошаница, и МЗ Н.Село и други путни правци и
мјесне заједнице по захтјеву надзорног органа.
Набавка и извоз, фракције двојке на узбрдице вршиће
се на следећим путним правцима:
Камени мост – Горња Каменица у дужини од 15 км,
К.Ријека – Лијешањ у дужини од 3 км, Јошаница
(каменолом) – Липље у дужини 3 км, Јошаница – Ново
село у дужини 3 км, С. Варош , Зворник – Кула град у
дужини 5 км, Златне воде – Снагово- Бијељевина у
дужини 10 км, Снагово (Р.Хан) – Црни врх у дужини 5
км, Зворник – Шћемлија у дужини 2,5 км, Ораховац,
Глумина – Махмутовићи у дужини 4 км, Ораховац –
Крижевићи – Парлог у дужини 8 км, Парлог –
Баљковица – Пандурица у дужини 6 км, Јардан
(надвожњак) – Д.Грбавци у дужини 6 км, Крижевићи –
Китовнице – Дуги дио у дужини 6,5 км, Цер – Горњи
Грбавци у дужини 5 км, Б.Поток – Калудрани – Клиса у
30. сеп 2011.
дужини 7 км, Ђулићи – Дураковићи у дужини 2 км,
Петковци – Клиса у дужини 2 км, Шетићи – Бошковићи у
дужини од 2,5 км, Д.Шетићи – Г.Шетићи у дужини 2 км,
Тршић – Живковина у дужини 3 км, Козлук – Јусићи –
Оџачина у дужини 8 км, Малешић (Шакотићи) – Клиса у
дужини 5 км, Скочић – Г.Скочић у дужини 3 км, К.Пут –
Кисељак у дужини 6 км, С.Шепак – Г.Шепак у дужини
2,5 км, С.Шепак – Брањево – Локањ-Брањево Д.Пилица
у дужини 13 км, Д.Пилица – Кула –Баре – Пећина –
Д.Пилица у дужини 20 км, Челопек – Улице – Каракај у
дужини 5 км, Тршић – Соколина у дужини 2 км, Тршић –
Марковићи у дужини 1,5 км, Челопек – Цер у дужини 2
км, М.Пут – Горњи Табанци – Сјенокос у дужини 5 км,
Дрињача – Костјерево у дужини од 3 км, М.пут –
Ђевање у дужини 4 км, Липље – Самари и Јошаница у
дужини од 7 км, Липље – Султановићи – Маричићи у
дужини од 3,5 км, Шћемлија – Хоча – М.пут у дужини од
3 км, С.Шепак – Вишњик у дужини 1 км, В.Поток – Кучић
кула у дужини од 3 км, М.пут – Д.Шепак – Дебела међа
у дужини о 2 км, М.пут – Пађине у дужини од 2 км, МЗ
Роћевић , Бакрачи - Глођанско брдо у дужини од 1 км, .
Извоз фракције двојке вршиће се и на другим путним
правцима по потреби (ако процијени надзорни орган).
НАПОМЕНА:
- По налогу одјељења за стамбено-комуналне послове
и послове саобраћаја (надзорног оргaна) а у сарадњи
са мјесним заједницама зимска служба ће обављати
послове и мимо овог програма (веће снијежне
падавине, невријеме и сл.)
Изабрани извођач радова је дужан благовремено
обезбиједити посипни матеиријал (индустријску со и
фракцију) за зимско одржавање, а дужан је да се код
сваког изласка на терен обавезно јави предсједнику
МЗ.
Овај програм усвојен је на 24. редовној сједници СО-е
Зворник одржаној 22.09.2011. године
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и члана 11.,26. и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник”, број 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је изграђена зграда без права коришћења земљи шта ради грађења, по захтјеву Ђорђић (Радован)
Ангелине из Ораовца, Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 22. септембра 2011. год. донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на градском
грађевинском земљишту у корист Ђорђић (Радован)
Ангелине из Ораовца са 1/1 дијела као бесправног
градитеља пословног објекта у смислу члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске
означеном као:
- парцела бр. 132/2 зв. „Јасиковац” двориште у
површини од 105², м
упис
ана у зк.ул.бр. 80 К.О.
58
Број 9
Службени гласник општине Зворник
Гуштери са правом власништва Државна имовина са
1/1, и правом кориштења РО „Агропром ”- ООУР„
Агрозад ” Зворник са 1/1 по старом катастарском
операту, коме по новом катастарском операту одговара
земљиште:
- к.п. бр. 1111/2 зв. „Јасиковац” двориште у површини
од 105 м², уписана у п.л. бр.748 К.О. Глумина као посјед
ДС: Мјесна заједница Глумина са 1/1, на коме је
градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 2.100,00
КМ (двијехиљадеистоконвертибилнихмарака) у корист
Општине Зворник на жиро рачун бр. 555-006-0000165594, код Нове Банке Зворник у року од 15 (петнест) дана
од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грђење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове извршиће упис права посједа у корист Ђорђић
(Радовна) Ангелине из Ораовца са 1/1 дијела уз
истовремено брисање раније извршених уписа.
5. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе
права кориштења у корист РО Агропром – ООУР
Агрозад Зворник.
6. Трошкови поступка одређени закључком овог органа
на усменој расправи у износу од 140,00
(стотинучетрдесетконвертибилнихмарака) КМ уплаћени
су на жиро рачун истог у остављеном року.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 03.08.2010. године, Ђорђић (Радован)
Ангелина из Ораовца затражила је да јој се на основу
члана 47. става 1. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске, утврди право власништва на
земљишту означеном као к.п. бр. 1111/2 зв. „Јасиковац”
двориште у површини од 105 м², уписана у п.л. бр.748
К.О. Глумина на име ДС: Мјесна заједница Глумина са
1/1 по новом катастарском операту, коме по старом
катастарском операту одговара парцела бр. 132/2 зв.
„Јасиковац” двориште у површини од 105 м², уписана у
зк.ул.бр. 80 К.О. Гуштери са правом власништва
Државна имовина са 1/1, право кориштења РО
„Агропром ”- ООУР„ Агрозад ”
Зворник са 1/1 на коме је изградила пословни објекат
без права кориштења земљишта ради грађења.
30. сеп 2011.
Уз захтјев је приложила:
- копију катастарског плана број 3 К.О. Глумина,
- земљишно књижни извадак број 80 К.О. Гуштери,
- копију рјешења о накнадној урбанистичкој сагласности
број 04-364-298/09 од
16.02.2010. године.
Подносилац захтјева је накнадно доставио земљишно
књижни извадак са усаглашеном површином.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављено је стручно мишљење Одјељења за
просторно уређење Општине Зворник број 04-475-78/10
од 06.09.2010. године и негова измјена од 20.10.2010.
године, процијена тржишне вриједности земљишта из
тачке 1. диспозитива овог рјешења сталног судског
вјештака грађевинске струке и одржана је усмена
расправа на лицу мјеста 01.03.2011. године о којој је
сачињен записник. Усменој расправи су приступили
подносилац захтјева, стручни сарадник за геодетске
послове и службено лице органа водитеља поступка.
Представник Правобранилаштва Републике СрпскеСједиште замјеника у Бијељини није приступио усменој
расправи, изотанак није правдао, уредно позван на
исту. Орган водитељ поступка је накнадно заказао
усмену расправу ради узимања изјаве од стране
представника АД „АГРОПРОМ” Зворник поводом ове
правне ствари за 27.04.2011. године којој позвани није
приступио, изостанак није правдао, а за исту уредно
позив запримио.
Увидом у записник са јавне расправе и у друге исправе
које су прибављене утврђено је слиједеће чињенично
стање:
- да је пословни објекат подносилац захтјева изградио
неометано од било кога прије ступања на снагу Закона
о грађевинском земљишту Републике Српске, без
права коришћења ради грађења као и да је у мирном
посједу земљишта,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
урбаном подручју Гуштери и има статус грађевинског
земљишта,
- да је парцела формирана према приједлогу за
формирање исте од стране Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник,
- да изграђени објекат испуњава услове за издавање
одобрења за грађење пословног објекта,
- да је Одјељење за просторно уређење Општине
Зворник сагласно вођењу поступка утврђивања права
власништва у корист подносиоца захтјева,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђеног
пословног објекта дужан платити за додијељено
земљиште, закључком бр. 21.21/475-43/10 од
01.03.2011. године о одређивању вјештака грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак грађевинске
струке Радовић Миња из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на
одређивање вјештака грађевинске струке Радовић
59
Број 9
Службени гласник општине Зворник
Миње за процијену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта и установио у свом налазу да цијена 1м
²у
зони у којој је саграђен пословни објекат подносиоца
захтјева износи 7,50 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник,
- да је Начелник општине Зворник приговорио на износ
који је својом процијеном одредио вјештак грађевинске
струке из разлога што је земљиште подносиоца
захтјева које
од исте купује општина Зворник
процијењено 20,00 КМ, а налази се у близини
земљишта које је предмет захтјева,
- да је вјештак грађевинске струке уважио приговор
Начелника општине Зворник и допунио свој налаз
одредивши цијену 1 ² земљишта
м
које је предмет
захтјева у износу 20,00 КМ,
- да је допуњени налаз вјештака грађевинске струке тј.
процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта достављен подносиоцу захтјева и Кабинету
Начелника општине Зворник, на који нису имали
примједби.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке о тржишној вриједности грађевинског земљишта
које је предмет овог поступка, орган је стао на
становиште да је исти објективан и непристрасан .
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту право
власништва Државна имовина и да истим у складу са
одредбама члана 7. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске располаже Општина.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Ђорђић (Радован) Ангелина, Ораовац,
2. Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника у
Бијаљини,
3. АД „АГРОПРОМ” Зворник,
4. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
5. Служби буџета (по правоснажности),
6. У спис,
7. а/а.
30. сеп 2011.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-73/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.10.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и члана 11.,26. и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник”, број 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Копривица
(Душан) Здравка из Насеље Економија, Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22. септембра
2011. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Копривица (Душан) Здравка из
Зворника, Насеље Економија бб са 1/1 дијела као
бесправног градитеља породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
- парцела бр. 3094/10 зв. „Поље” њива у површини од
598 м², уписана у зк.ул.бр. 650 К.О. Зворник са правом
власништва Општенародна имовина са 1/1 по старом
катастарском операту, коме по новом катастарском
операту одговара земљиште:
- к.п. бр. 5182/86 зв. „Поље” њива 2. класе у површини
од 598 м², уписана у п.л. бр.323 К.О. Зворник као посјед
ДС: Скупштина општине Зворник са 1/1, на коме је
градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 2.100,00
КМ(двијехиљадедеветстотинадеведесетконвертибилни
хмарака) у корист Општине Зворник на жиро рачун бр.
555-006-00001655-94, код Нове Банке Зворник у року од
15 (петнест) дана од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове извршиће упис права посједа у корист
Копривица (Душан) Здравка из Зворника,Несеље
Економија бб са 1/1 дијела уз истовремено брисање
60
Број 9
Службени гласник општине Зворник
раније извршених уписа.
5. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе
права располагања у корист Општине Зворник.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 27.12.2010. године, Драгић (Светозар)
Драгомир из Зворника-Насеље Економија бб затражио
је да му се на основу члана 47. става 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске, утврди
право власништва на земљишту означеном као к.п. бр.
5179/237 зв. „Поље” њива 2. класе у површини од 700
м², уписана у п.л. бр.323 К.О. Зворник на име ДС:
Скупштина општине Зворник са 1/1 по новом
катастарском операту, коме по старом катастарском
операту одговара парцела бр. 3081/9 зв. „Поље” њива у
површини од 700², уписана
м
у зк.ул.бр. 3387
К.О.Зворник са правом власништва Бороговац
(р.Шахинпашић) Емина адреса непозната са 1/1 на
коме је изградио породично стамбену зграду без права
кориштења земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 11 К.О. Зворник,
- земљишно књижни извадак број 3387 К.О. Зворник,
- копију рјешења о накнадној урбанистичкој сагласности
број 04-364-158/2010 од
23.12.2010. године.
Подносилац захтјева је накнадно доставио земљишно
књижни извадак са усаглашеном површином.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број 04-475-124/2010.
године од 30.12.2010. године, процијена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке и
одржана је усмена расправа на лицу мјеста 02.03.2011.
године о којој је сачињен записник. Усменој расправи су
приступили подносилац захтјева, стручни сарадник за
геодетске послове и службено лице органа водитеља
поступка. Представник Правобранилаштва Републике
Српске-Сједиште замјеника у Бијељини није приступио
усменој расправи изотанак није правдао уредно позван
на исту. Орган водитељ поступка је поставио
привременог заступника, адвоката из Зворника
Радивоја Лазаревића, Бороговац (р. Шахинпашић)
Емини адресе непознате својим закључком број
21.21/475-60 од 03.04.2010. године и од истог узео на
записник изјаву 14.03.2011. године.
Увидом у записник са усмене расправе и у друге
исправе које су прибављене утврђено је слиједеће
чињенично стање:
- да је породично стамбену зграду подносилац захтјева
изградио неометано од било кога прије ступања на
снагу Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, без права коришћења ради грађења као и да је
у мирном посједу земљишта,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
30. сеп 2011.
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Економија и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
- да је за предметно подручје донешен „План
парцелације” насеља Економија („Службени гласник
Општине Зворник”, број 11/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска парцела број 114,
- да се за бесправно изграђени породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђене
породично стамбене зграде дужан платити за
додијељено земљиште, закључком бр. 21.21/475-60/10
од 14.03.2011. године о одређивању вјештака
грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак грађевинске
струке Симанић Властимир из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на одређивање вјештака
грађевинске струке Симанић Влатимира за процијену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта и установио у свом налазу да цијена 1 ²му
зони у којој је саграђена породично стамбена зграда
подносиоца захтјева износи 3,00 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник и на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио
чињеницом да је насење Економија изграђено на
додијењеним парцелама избјеглом и расељеном
становништву и да на поменутој локацији тј. насељу
прије започињања изградње породично стамбених
зграда нису били изграђени
путеви, инсталације водовода, канализације, електро
инсталације и друго те је и прихватило налаз и
мишљење вјештака о тржишној вриједности
грађевинског земљишта које је предмет овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које је
уписано 26.07.1948. године у Земљишни пописни лист
на име Државни воћни расадник из Зворника и од тад
није било у посједу физичких лица, а да је сад уписано
на име Скупштина општине Зворник и да истим у
складу са одредбама члана 7. Закона о грађевинском
61
Број 9
Службени гласник општине Зворник
земљишту Републике Српске располаже општина.
Ово рјешење не дира у права земљишно књижног
власника и његових потомака везано за Закон о
ретитуцији кад буде донешен.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Драгић (Светозар) Драгомир из Зворника-Економија,
2. Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника у
Бијаљини,
3. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
4. Служби буџета (по правоснажности)
5. У спис,
6. а/а.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-80/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и члана 11.,26. и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник”, број 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Илић (Вељко)
Милице из Зворника, Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 22. септембра 2011. год. донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на градском
грађевинском земљишту у корист Илић (Вељко)
Милице из Зворника, Насеље Улице бб са 1/1 дијела
као бесправног градитеља породично стамбене зграде
у смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
- парцела бр. 495/34 зв. „Улице” њива у површини од
470 м², уписана у зк.ул.бр. 152 К.О. Челопек са правом
власништва Општенародна имовина са 1/1, орган
управљања Земљорадничка задруга Зворник по старом
катастарском операту, коме по новом катастарском
операту одговара земљиште:
- к.п. бр. 2828/78 зв. „Улице” њива 5. класе у површини
од 470 м², уписана у п.л. бр.77 К.О. Челопек као посјед
ДС: АД „АГРОПРОМ” Зворник са 1/1, на коме је
градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.410,00
КМ (хиљадучетристотинедесетконвертибилнемарака) у
30. сеп 2011.
корист Општине Зворник на жиро рачун бр. 555-00600001655-94, код Нове Банке Зворник у року од 15
(петнест) дана од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грђење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове извршиће упис права посједа у корист Илић
(Вељко) Милице из Зворника, Насеље Улице бб са 1/1
дијела уз истовремено брисање раније извршених
уписа.
5. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе
права управљања у корист Земљорадничке задруге
Зворник.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 25.03.2011. године, Илић (Вељко) Милица
из Зворника-Насеље Улице бб затражила је да јој се на
основу члана 47. става 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске, утврди право
власништва на земљишту наведеном у тачци 1.
диспозитива овог рјешења на коме је изградила
породично стамбену зграду без права кориштења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 8 К.О. Челопек,
- земљишно књижни извадак број 152 К.О. Челопек,
- не овјерену копију накнадних локацијских услова број
04-364-50/2011 од
27.03.2011. године.
Подносилац захтјева је накнадно доставила оргинални
примјерак накнадних локацијских услова број 04-36450/2011 од 27.03.2011. године и земљишно књижни
извадка бр. 152 К.о. Зворник са усаглашеном
површином.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број 04-475-30/2011.
године од 06.05.2011. године, процијена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке и
одржана је усмена расправа на лицу мјеста 06.06.2011.
године о којој је сачињен записник, такође подносилац
захтјева је доставила доказ о уплати трошкова усмене
расправе на жиро рачун органа водитеља поступка у
износу од 110 (стотинудесетконвертибилнихмарака) КМ
одређених усменим закључком на истој. Усменој
62
Број 9
Службени гласник општине Зворник
расправи су приступили подносилац захтјева, стручни
сарадник за геодетске послове и службено лице органа
водитеља поступка. Представник Правобранилаштва
Републике Српске-Сједиште замјеника у Бијељини није
приступио усменој расправи изотанак није правдао
уредно позван на исту. АД „АГРОПРОМ” Зворник је
својим писаним поднеском бр.29/10 од 30.08.2010.
године истакао да се противи легализацији бесправно
изграђених објеката у Насељу Улице из разлога што је
рјешењем СО-е Зворник изузети земљиште уз накнаду
која није исплаћена ни до дана писања поднеска, а да
расправама
неће
приступати
из
разлога
економичности.
Увидом у записник са усмене расправе и у друге
исправе које су прибављене утврђено је слиједеће
чињенично стање:
- да је породично стамбену зграду подносилац захтјева
изградила неометано од било кога прије ступања на
снагу Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, без права коришћења ради грађења као и да је
у мирном посједу земљишта,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Улице и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
- да је за предметно подручје донешен „План
парцелације” насеља Улице („Службени гласник
Општине Зворник”, број 11/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска парцела број 432,
- да се за бесправно изграђени породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
- да је Одјељење за просторно уређење Општине
Зворник сагласно вођењу поступка утврђивања права
власништва у корист подносиоца захтјева,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђене
породично стамбене зграде дужан платити за
додијељено земљиште, закључком бр. 21.21/475-14/11
од 07.06.2011. године о одређивању вјештака
грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак грађевинске
струке Радовић Миња из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на
одређивање вјештака грађевинске струке Радовић
Миње за процијену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
првобитно извршио процијену тржишне вриједности
грађевинског земљишта и установио у свом налазу да
цијена 1 ²му зони у којој је саграђена породично
стамбена зграда подносиоца захтјева износи 4,00 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник,
30. сеп 2011.
- да је подносилац захтјева благовремено приговорила
на износ утврђен у налазу вјештака грађевинске струке
од 4,00 КМ из разлога што су све околне парцеле
процијењене на 3,00 КМ,
- да је вјештак грађевинске струке уважио приговор
подносиоца захтјева и допунио свој налаз одредивши
цијену 1 м² земљишта које је предмет захтјева у износу
3,00 КМ,
- да је допуњени налаз вјештака грађевинске струке тј.
процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта достављен подносиоцу захтјева и Кабинету
Начелника општине Зворник, на који нису имали
примједби.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту право
власништва Општенародна имовина и да истим у
складу са одредбама члана 7. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске располаже Општина.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Илић (Вељко) Милица из Зворника-Насеље Улице,
2. АД „АГРОПРОМ” Зворник,
3.Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника у
Бијаљини,
4. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
5. Служби буџета (по правоснажности)
6. У спис,
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-79/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.10.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06), и члана 11., 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник Општине Зворник“, број: 3/10),
рјешавајући у предмету утврђивања права власништва
на грађевинском земљишту у државноj својини на коме
је изграђена зграда без права коришћења земљишта
ради грађења, по захтјеву Драгић (Десимир) Миле из
Насеља Економија, Скупштина општине Зворник на
сједници одржаној 22.септембра 2011године, донијела
је
63
Број 9
Службени гласник општине Зворник
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист
Драгић (Десимир) Миле из Зворника,Насеље Економија
бб са 1/1 дијела као бесправног градитеља породично
стамбене зграде у смислу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске означеном
као:
- парцела бр. 3083/4 зв. „Економија“ њива у површини
од 700 м2, уписана у зк.ул. бр. 3811 К.О. Зворник са
правом власништва Бојановић (уд.Марковић) Боса из
Тршића бб са 1/4 и Бојановић (Ристо) Петар из
Челопека бб са 3/4 по старом катастарском операту,
коме по новом катастарском операту одговара
земљиште:
- к.п. бр. 5179/178 зв „Економија“ њива 2 класе у
површини од 700 м2, уписана у п.л. бр. 323 К.О.
Зворник као посјед ДС: Скупштина општине Зворник са
1/1, на коме је градитељ саградио породично стамбену
зграду.
2.Стицалац права власништва дужна је платити
накнаду за тржишну вриједност земљиштa из тачке
1.диспозитива овог рјешења у укупном износу од
2.450,00КМ
(сл.двијехиљадечетристопедесет
конверитибилнх марака) у корист Општине Зворник на
жиро рачун бр. 555-006-00001655-194 код Нове банке
Зворник
у року од 15(петнест) дана од дана
правоснажности истог.
3.Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања
одобрења за грађење у складу са
одредбама члана 21. став 2. и члана 26. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне
вриједности земљишта из тачке 2. диспозитива овог
рјешења, Земљишно књижно одјељење Основног суда
у Зворник извршиће укњижбу права власништва а
Подручна јединица Зворник, Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове извршиће упис
права посједа у корист Драгић (Десимир) Мила из
Зворника, Насеље Економија бб са 1/1 дијела уз
исовремено брисање раније извршених уписа.
5. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 27.04.2011. године, Драгић (Десимир)
Миле из Зворника –Насеље Економија бб затражио је
да му се на основу члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске, утврди
право власништва на земљишту наведеном у тачци 1.
диспозитива овог рјешења на коме је изградио
породично стамбену зграду без права кориштења
земљишта ради грађења.
30. сеп 2011.
Уз захтјев је приложила :
-копију катастарског плана број 11 К.О. Зворник,
-земљишно-књижни изводак број 3811 К.О. Зворник,
-копију рјешења о накнадним локацијским условима
број: 04-364-20/2011
од 15.04.2011.године.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број: 04-47536/2011.године од 05.05.2011.године процјена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке,
и одржана је усмена расправа на лицу мјеста 08.06
.2011. године о којој је сачињен записник, такође
подносилац захтјева је доставио докауз о уплати
трошкова усмене расправе на жиро рачун органа
водитеља
поступка
у
износу
од
(стотинудесетконвертибилних
марака) 110
КМ
одређених усменим закључком на истој.
Усменој расправи су приступили отац подносилац
захтјева, стручни сарадник за геодетске послове и
службено
лице
органа
водитеља
поступка.
Представник
Правобранилаштва
РС.Сједиште
замјеника у Бијељини није приступио усменој расправи
изостанак није правдао уредно позван на исту. Орган
водитељ поступка је поставио привременог заступника,
адвоката из Зворника Радивоја Лазаревића, Бојановић
(уд. Марковић) Боси и Бојановић (Ристо) Петру, јер исте
није пронашао на адресама које су наведене у
земљишно књижном улошку, својим закључком број:
21.21/475-17/11 од 20.06.2011.године и од истог узео на
записник изјаву 11.07.2011.године.
Увидом у записник са усмене расправе и друге исправе
које су прибављене утврђено је слиједеће чињенично
стање:
- да је породично стамбену зграду подносилац захтјева
изградио неометано од било кога прије ступања на
снагу Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, без права коришћења земљишта
ради
грађења као и да је у мирном посједу земљишта,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Економија и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
- да је за предметно подручје донешен „План
парцелације“ насеља Економија („Службени гласник
општине Зворник“, број: 11/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска працела број 148,
- да се за бесправно изграђену породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевинског земљишта, коју је власник изграђене
породично стамбене зграде дужан платити за
додијељено земљиште, закључком бр. 21.21/475-17/11
64
Број 9
Службени гласник општине Зворник
од 09.06.2011 године о
одређивању вјештака
грађевинске струке, одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Симанић Властимир из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на одређивање вјештака
грађевинске струке Симанић Властимира за процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
-да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процјену тржишне вриједности грађевинског
земљишта и установио у свом налазу да цијена 1м2, у
зони у којој је саграђена породично стамбена зграда
подносиоца захтјева износи 3,50 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процјена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта
достављен
подносиоцу захтјева и Кабинету
Начелника Општине Зворник и да на исти нису
стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан јер се вјештак руководио
чињеницом да је насеље Економија изграђено на
додијељеним парцелама избјеглом и расељеном
становништву и да на поменутој локацији тј. насељу
прије започињања изградње породичне стамбене
зграде нису били изграђени путеви, инсталације
водовода, канализаицје, електроинсталације и друго те
је и прихватило налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку
закључено је да су у
конкретном случају испуњени услови за примјену
члана 47. став 1. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се
на чињеници да се ради о грађевинском земљишту
које је уписано 26.07.1948.године у Земљишни пописни
лист на име Државни воћни расадник из Зворника и од
тада није било у посједу физичких лица, а да је сад
уписано на име Скупштина општине Зворник и да истим
у складу са одредбама члана 7. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске располаже општина.
Ово рјешење не дира у права земљишно књижних
власника и њихових потомака везано за Закон о
реституцији кад буде донешен.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Драгић (Десимир) Миле из Зворника-Насеље
Економија,
30. сеп 2011.
2.
Правобранилаштву РС.-Сједиште Замјеника у
Бијељини,
3. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
4. Служби буџета(по правоснажности)
5. У спис,
6. а/а
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-81/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.10.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06), и члана 11., 26., и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државној својини на коме је
изграђена зграда без права коришћења земљишта
ради грађења, по захтјеву Цвијетић (Тодора)
Томислава из Каракаја-насеље Фагум, Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22. септембра
2011. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Цвијетић (Тодора) Томислава из
Каракаја-насеље Фагум са 1/1 дијела као бесправном
градитељу породично стамбене зграде у смислу члана
47.став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске означеном као:кч.број 3378/1 зв. „Пријека њива“
њива у површини од 420м2 ,уписана у зк.ул.бр. 5504
К.О.Зворник са правом власништва Општине Зворник
са 1/1, по старом катастарском операту, коме по новом
катастарском операту одговара земљиште :кп.број
7038/12 „Пријека њива“ њива 6. класе у површини од
420м2 уписана у пл.бр. 323 К.О.Зворник као посјед
ДС:Скупштина општине Зворник са 1/1, на коме је
градитељ саградио породично стамбену зграду.
Стицалац права власништва дужан је платити накнаду
за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.680,00
КМ (сл. хиљадушестстотинаосамдесет конвертибилних
марака) у корист Општине Зворник на жиро рачун бр.
554-012-00000004-15, код Павловић банке у року од 15
(петнаест) дана од дана правоснажности истог.
Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и
накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта
за земљиште из тачке 1. диспозитива овог рјешења
одредиће се у поступку издавања одобрења за грађење
у складу са одредбама члана 21. став 2. и члана 26.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00 КМ и
исте је дужан
уплатити Цвијетић (Тодора) Томислав из Каракаја
одмах по правоснажности овог рјешења на рачун
65
Број 9
Службени гласник општине Зворник
Републичке управе за геодетске и имовинско правне
послове Бања Лука број : 5550070022517643 са
позивом на број 21-21-ИПП.
Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности из тачке 2.
диспозитива овог рјешења, достављања доказа о
регулисању пореза на промети и доказа о уплати
накнаде на име трошкова поступка одређених тачком
4. диспозитива овог рјешења, Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско правне
послове извршиће упис права посједа у корист
Цвијетић (Тодора) Томислава из Каракаја-насеље
Фагум са 1/1 дијела уз истовремено брисање раније
извршених уписа.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 19.05.2011.године, Цвијетић (Тодора)
Томислав из Каракаја-насеље Фагум, затражио је да му
се на основу члана 47. става 1. Закона о градском
грађевинском земљишту Републике Српске, утврди
право власништва на земљишту означеном као кп.бр.
7038/12 „Пријека њива“ њива 6. класе у површини од
420м2 , уписана у пл.бр. 323 К.О.Зворник као посјед ДС:
Скупштина општине Зворник са 1/1 по новом
катастарском операту , коме по старом катастарском
операту одговара парцела кч.бр. 3378/1 звана „Пријека
њива“ њива у површини од 420м2 уписана у зк.ул.бр.
5504 К.О. Зворник са правом власништва Општина
Зворник са 1/1 на коме је изградио породично стмбену
зграду без права коришћења земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 15 К.О.Зворник
- земљишно књижни извадак број 5504 К.О.Зворник
- накнадне локацијске услове број 04-364-241/2010 од
28.04.2011.У поступку који је претходио доношењу
рјешења прибављени су подаци Одјељења за
просторно уређење Општине Зворник акт број: 04-47549/2011 од 14.06.2011. године, процјена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке и
одржана је усмена расправа на лицу мјеста дана
07.07.2011. године о којој је сачињен записник.Усменој
расправи присуствовали су : поподносилац захтјева,
стручни сарадник за геодетске послове, записничар и
службено лице органа водитеља поступка, истој није
приступио представник Правобранилаштва Републике
Српске-сједиште замјеника у Бијељини, изостанак није
правдао, уредно позив запримио.
Увидом у записник са усмене расправе и у друге
исправе које су прибављене утврђено је следеће
чињенично стање: да је породично самбену зграду
подносилац захтјева изградио неометано од било кога
прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске , без права коришћења
земљишта ради грађења,да се земљиште из тачке 1.
30. сеп 2011.
диспозитива овог рјешења налази у урбаном подручју
града Зворника у стамбеном насељу Фагум и припада
категорији градског грађевинског земљишта,да
Урбанистички план „Зворник 2020“ (Службени гласник
Општине Зворник“ број:17/08) не садржи план
парцелације али се грађевинска парцела може
формирати тако да обухвата напријед наведену
катастарску парцелу у свом облику и површини по
новом катастарском операту,да се за бесправно
изграђену породично-стамбену зграду може издати
одобрење за грађење уз претходно рјешавање
имовинско правних односа,да је у поступку одређивања
тржишне вриједности земљишта, коју је власник
изграђене породично стамбене зграде дужан платити
за додијељено земљиште, закључком бр. 2121/47522/11 од 08.07.2011.године о одређивању вјештака
грађевинске струке , одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Симанић Властимир из Зворника,
да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на
одређивање вјештака грађивенске струке Симанић
Властимира за процјену тржишне вриједности грађеви нског земљишта,
да је стални судски вјештак грђевинске струке извршио
процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта и
установио у свом налазу да цијена 1м2 у зони у којој је
изграђена породично стамбена зграда подносиоца
захтјева износи 4,00 КМ,
да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процјена
тржишне вриједности
грађевинског земљишта достављена подносиоцу
захтјева и Кабинету Начелника општине Зворник и на
исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака орган је стао на
становиште да је исти објективан и непристрасан и да
се вјештак руководио чињеницом да је насеље „Фагум“
ново насеље, изграђено на додијељеним плацевима
избјеглом и расељеном становништву, да је удаљено 2
км од скретања са магистралног пута ЗворникБијељина, односно око 5 км од центра Зворника, да
додијељени плацеви нису имали урађене приступне
путеве, инсталације водовода, канализације и електро
инсталације, орган је прихватио налаз и мишљење
вјештака о тржишној вриједности грађевинског
земљишта које је предмет овог поступка.Имајући у виду
све чињенице које су у току поступка утврђене,
нарочито јавне исправе те остале доказе прикупљене у
поступку, закључено је да су у конкретном случају
испуњени услови за примјену члана 47. став 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о земљишту Општине Зворник
којим управља и располаже Скупштина општине
Зворник.Трошкови из тачке 4. диспозитива овог
рјешења падају на терет подносиоца захтјева и
одређени су сходно одредбама члана 106. Закона о
66
Број 9
Службени гласник општине Зворник
општем управном поступку („Службени гласник РС“ број
: 13/02) и исти се односе на путне трошкове службених
лица тј. коришћење службеног аутомобила, трошкове
изостанка са посла водитеља поступка и других лица
која обављају поједине радње у поступку а запослени
су у овој Управи и трошкове увиђаја на земљишту које
је предмет поступка и исти се имају уплатити одмах по
правоснажности рјешења а најкасније до поступка
укњижбе истог у јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
пријема истог.Тужба се подноси непосредно Суду у 2
примјерка.
Достављено:
1. Цвијетић (Тодора) Томиславу
2. Каракај бб – насеље Фагум,
3. Правобранилаштву РС- Сједиште Замјеника у
Бијељини,
4. Пореској управи Зворник (по правоснажности),
РГУИПП-Подручна јединица Зворник,
5. Служби буџета (по правоснажности),
6. У спис,
7. а/а
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-87/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1 Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06) и члана 11., 26. и 43.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник Општине Зворник“, број:3/10),
рјешавајући у предмету утврђивања права власништва
на грађевинском земљишту у државној својини на коме
је изграђен објекат без права коришћења земљишта
ради грађења, по захтјеву Савиновић Петра из
Зворника насеље Метеризе и других из Челопека
заступани по Савиновић Петру и Стојкић Милу из
Челопека, Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 5. јулa 2011. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист:
- Општина Зворник са 1/8 дијела,
- Савиновић (Тоде) Петра из Зворника, насеље
Метеризе са 1/8 дијела,
- Гајић (Радована) Слађана из Челопека са 1/8 дијела,
- Стојкић (Воје) Светлана из Челопека са 1/8 дијела,
- Милошевић (Владе) Славка из Челопека са 1/8 дијела,
- Васиљевић (Цвијана) Станка из Челопека са 1/8
дијела,
- Милошевић (Ђорђе) Мирослав из Челопека са 1/8
дијела,
30. сеп 2011.
- Стојкић (Василија) Миле из Челопека са 1/8 дијела,
као бесправним
градитељима стамбено пословне зграде у смислу
члана 47. став 1. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске означеном као:
- к.ч. бр. 730/1 „Код дома““, њива у површини од 942
м²,уписана у
зк.ул.бр.121 к.о. Челопек са правом власништва
државна имовина
са 1/1, по старом катастарском
операту, коме по новом катастарском операту
одговара земљиште:
- к.ч. бр. 1143/2 зв. „Код дома“ кућа и зграда у
површини од 215м2 и њива 1. класе у површини од 727
м², уписана у пл. бр. 755 к.о. Челопек као посјед
ДС.Мјесна заједница Челопек са 1/1 , на коме су
градитељи саградили стамбено пословну зграду.
2.Тржишна вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива износи 20 КМ по м2 што укупно износи
18.840,00КМСловима:осамнаестхиљадаосамстотиначе
трдесетконвертибилних марака) и исту у цјелости
плаћа општина Зворник што се сматра учешћем у
заједничкој изградњи стамбено пословног објекта који
је предмет легализације.
3.Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (ренте) и накнаде
за трошкове уређења грађевинског земљишта за
земљиште из тачке 1. диспозитива овог рјешења
одредиће се у поступку издавања одобрења за
грађење у складу са одредбама члана 21. став 2. и
члана 26. Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске.
4. Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00
КМ. и исте су дужни уплатити Савиновић (Тоде)
Петар из Зворника, Гајић (Радована) Слађана из
Челопека ,Стојкић (Воје) Светлана из Челопека,
Милошевић (Владе) Славка из Челопека, Васиљевић
(Цвијана) Станка из Челопека, Милошевић (Ђорђе)
Мирослав из Челопека, Стојкић (Василија) Миле из
Челопека и општина Зворник одмах по правоснажности
овог рјешења на рачун Републичке управе за геодетске
и имовинско правне послове Бања Лука број:
5550070022517643 са позивом на број 21-21-ИПП.
5. Након правоснажности овог рјешења, достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења, достављању
доказа о регулисању пореза на промет и доказа о
уплати накнаде на име трошкова поступка одређених
тачком 4. диспозитива овог рјешења, Земљишно
књижно одјељење Основног суда у Зворник извршиће
укњижбу права власништва а Републичка управа за
геодетске и имовинско правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Зворник, извршиће евидентирање
посједа у корист:
- Општина Зворник са 1/8 дијела,
- Савиновић (Тоде) Петра из Зворника, насеље
Метеризе са 1/8 дијела,
- Гајић (Радована) Слађана из Челопека са 1/8 дијела,
- Стојкић (Воје) Светлана из Челопека са 1/8 дијела,
67
Број 9
Службени гласник општине Зворник
- Милошевић (Владе) Славка из Челопека са 1/8 дијела,
- Васиљевић (Цвијана) Станка из Челопека са 1/8
дијела,
- Милошевић (Ђорђе) Мирослав из Челопека са 1/8
дијела,
- Стојкић (Василија) Миле из Челопека са 1/8 дијела
уз истовремено брисање раније извршених уписа.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 18.03.2011. године, Савиновић Петар из
Зворника, насеље Метеризе и други из Челопека
заступани по Савиновић Петру и Стојкић Милу из
Челопека затражили су да им се на основу члана 47.
став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, утврди право власништва на земљишту
означеном као к.п. бр. 1143/2зв.“код донма“ кућа и
зграда у пов. 215м2, њива 1. класе у површини од
727м2, уписана у пл. бр. 755 к.о. Челопек на име
ДС.Мјесна заједница Челопек са 1/1 дијела по новом
катастарском операту, коме по старом катастарском
операту одговара к.ч. бр. 730/1 зв.“Код дома“ њива у
површини од 942м2, уписана у зк. ул. бр.121 к.о.
Челопек са правом власништва државне имовине са
1/1 дијела на коме су изградили стамбено пословну
зграду без права коришћења земљишта ради грађења.
Уз захтјев су приложили :
- Зк. извод, уложак бр. 121. к.о. Челопек,
- оргинал копију плана
- земљишно-књижни изводак
- налаз и мишљње вјештака геометра
са копијом скице снимања и тлоцртима,
-копију накнадне урбанистичке сагласности,
- копија рјешења о утврђивању ренте,
- копија Предуговора о изградњи објекта,
- копија уговора о изградњи,
- копија уговора о купњи посл.простора
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник,
процјена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке,
од 14.04.2011. године и допуна налаза о процјени
тржишне вриједности земљишта након приговора на
налаз кабинета Налечника општине Зворник и одржана
је јавна расправа на лицу мјеста 12.04.2011. године о
којој је сачињен записник.
Јавној расправи су
приступили
подносиоци захтјева и пуномоћници
подносилаца захтјева, вјештак геодетске струке,
службено лице органа водитеља поступка a истој није
приступило
Правобранилаштво
РССједиште
замјеника у Бијељини иако је према доставници у спису
предмета позив за расправу уредно запримило.
Увидом у записник са јавне расправе и друге исправе
које су прибављене утврђено је следеће чињенично
стање:да је предмет поступка изграђено грађевинско
земљиште које је поближе описано у тачки 1.
диспозитива овог рјешења на коме је укњижено право
30. сеп 2011.
власништва државне имовина са 1/1 дијела,да су
стамбено пословну зграду
подносиоци захтјева
изградили по извођачу радова предузећу „Градња
промекс“ из Зворника од кога су купили стамбени и
пословни простор у згради док је општини Зворник
припао пословни простор површине 64м2 и подрумски
простор површине 30м2, по основу уговора о грађењу
закљученом између МЗ Челопек и предузећа „Градња
Промекс“ Ов. број: 083-0-06-0-06-00592 од 08.11.2006
године неометано од било кога прије ступања на снагу
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске,
без права коришћења земљишта ради грађења као и
да су у мирном посједу земљишта,
- да извођач радова на изградњи објекта ДОО „Градња
промекс“ нема правног интереса у поступку
легализације објекта што је установљено по основу
изјаве једног од садашњих сувласника предузећа,
- да је Одјељење за просторно уређење Админист ративне службе општине Зворник својим актом бр. 04475-13/11 од 25.03.201. године, доставило податке да
се за предметно земљиште на локацији Челопек гдје је
изграђена стамбено пословна зграда може накнадно
издати одобрење за грађење уз претходно ријешене
имовинско правне односе, и да је Одјељење сагласно
вођењу овог поступка,
- да подручје на коме се налази напријед наведена
парцела не садржи „План парцелације, али се
грађевинска парцела може формирати тако да
обухвата напријед наведену катастарску парцелу у
свом облику и површини по новом катастарском
операту,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевинског земљишта, коју су власници изграђене
стамбено пословне зграде дужани платити за
додијељено земљиште, закључком бр. 21.21/475-10/11
од 13.04.2011 године о одређивању вјештака
грађевинске струке, одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Радовић Миња из Зворника,
- да подносиоци захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на одређивање вјештака
грађевинске струке Радовић Миње
за процјену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
-да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процјену тржишне вриједности грађевинског
земљишта и установио у свом налазу да цијена 1м2, у
зони у којој је саграђена стамбено пословна зграда
подносилаца захтјева износи 8,00 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процјена
тржишне вриједности грађевинског земљишта достав љен подносиоцима захтјева и Кабинету Начелника
Општине Зворник и да је кабинет Начелника ставио
примједбе на налаз.
- да је по приговору надлежног органа општине Зворник
стални судски вјештак грађевинско архитетонске струке
Миња Радовић из Зворника доставио свој нови налаз и
мишљење о тржишној цијени земљишта које је предмет
овог поступка од 26.04.2011 године у којем је установио
да иста износи 20,00 по 1м2 или укупно 18.840,00 КМ,
68
Број 9
Службени гласник општине Зворник
- да је налаз од 26.04.2011. године достављен
подносиоцима захтјева кабинету Начелника општина
Зворник и да на исти нису стављене примједбе,
- да је кабинет Начелника општине Зворник својим
актом број 02-475-29/11 од 29.04.2011. године истакао
да је налаз од 26.04.2011. године објективан, стручан и
непристрасан и да општина Зворник остаје код обавеза
које је преузела МЗ Челопек на име обезбјеђивања
земљишта за изградњу објекта по тржишној цијени
земљишта што се сматра учешћем у заједничкој
изградњи стамбено пословног објекта а да ће
међусобна права са суинвеститорима регулисати
посебним уговором.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке Миње Радовића од 26.04.2011. године орган је
стао на становиште да је исти објективан и
непристрасан обзиром да се вјештак руководио
чињеницом да је објекат изграђен у насељу Челопек,
да се парцела налази поред пута за Бијељину на
удаљености од 10,50м, да је парцела правоугаоног
облика, да је градњи претходило уклањање темеља
старе зграде дома културе, да постоји градска
водоводна инсталација, стара септичка јама као и
стара трафо станица и да парцела има директни
приступ на магистрални пут из којих разлога је и
прихваћена тржишна цијена земљишта у износу од
20,00 КМ по м2, што укупно износи 18.840,00 КМ.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретн ом случају испуњени услови за примјену члана 47. став
1. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се
на чињеници да се ради о грађевинском земљишту
које је власништво државне имовине и да истим у
складу са одредбама члана 7. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске располаже Општина
Зворник.
Трошкови из тачке 4. диспозитива овог рјешења
одређени су сходно одредбама члана 106. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“ број: 13/02,87/07 и 50/10) и падају на
терет подносилаца захтјева и исти се односе на путне
трошкове службених лица тј. коришћење службеног
аутомобила, трошкова увиђаја на земљишту које је
предмет поступка и трошкове одсуства службених лица
исти се имају уплатити одмах по правоснажности
рјешења а најкасније до поступка укњижбе истог у
јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
30. сеп 2011.
Достављено:
1.Савиновић (Тоде) Петар, Зворника, насеље
Метеризе,
2.Стојкић (Василија) Миле из Челопека
3. Гајић (Радована) Слађана
Стојкић (Воје) Светлана
Милошевић (Владе) Славка
Васиљевић (Цвијана) Станка
Милошевић (Ђорђе) Мирослав,свима
путем Стојкић Мила из Челопека,
4. Кабинету Начелника општине Зворник,
5. Правобранилаштву РС-Сједиште Замјеника у
Бијељини,
6. Предлагачу -Подручна јединица Зворник,
7. У спис,
8. а/а
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-11/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.07.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и члана 11.,26. и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник”, број 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Мијатовић
(Никола) Драгице из Насеље Економија, Скупштина
општине Зворник на сједници одржаној 22. септембра
2011. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Мијатовић (Никола) Драгице из
Зворника, Насеље Економија бб са 1/1 дијела као
бесправног градитеља породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
- парцела бр. 3069/9 зв. „Табла бр. 8,6,4 и 2” њива у
површини од 800 ²,муписана у зк.ул.бр. 356 К.О.
Зворник са правом власништва Имшировић рођ. Реџић
Емине из Зворника адресе непознате са 203/1372,
Мустафић (Осман) Мехмеда из Зворника адресе
непознате са 609/3430, Исовић (Хамид) Митхата из
Зворника
адресе
непознате
са
203/6860,
Општенародна имовина са 2233/34300, Х.Хамзић рођ.
Имшировић Нуре из Зворника адресе непознате са
973/6860, Хусеиновић рођ. Имшировић Џемиле из
Зворника адресе непознате са 609/3430, Мустафић
(Ахмет) Алије из Зворника адресе непознате са
2233/25725, Мустафић (Ахмет) Османа из Зворника
адресе непознате са 2233/25725 и Сарајлић (рођ.
Мустафић) Есме из Зворника адресе непознате са
2233/25725, по старом катастарском операту, коме по
69
Број 9
Службени гласник општине Зворник
новом катастарском операту одговара земљиште:
- к.п. бр. 5179/25 зв. „Економија” њива 2. класе у
површини од 800 м², уписана у п.л. бр. 323 К.О. Зворник
као посјед ДС: Скупштина општине Зворник са 1/1, на
коме је градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 4.000,00
КМ (четирихиљадеконвертибилнихмарака) у корист
Општине Зворник на жиро рачун бр. 555-006-0000165594, код Нове Банке Зворник у року од 15 (петнест) дана
од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове извршиће упис права посједа у корист
Мијатовић (Никола) Драгице из Зворника, Несеље
Економија бб са 1/1 дијела уз истовремено брисање
раније извршених уписа.
5. Трошкови овог поступка износе од 110,00
(стотинудесетконвертибилнихмарака) КМ и уплаћују се
на жиро рачун број 5550070022517643 Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове Бања
Лука.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 20.05.2011. године, Мијатовић (Никола)
Драгица из Зворника-Насеље Економија бб затражила
је да јој се на основу члана 47. става 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске, утврди
право власништва на земљишту наведеном у тачки 1.
диспозитива овог рјешења на коме је изградила
породично стамбену зграду без права кориштења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 11 К.О. Зворник,
- земљишно књижни извадак број 356 К.О. Зворник,
- копију рјешења о накнадним локацијским условима
број 04-364-86/2011 од 16.05.2011.
године.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број 04-475-54/2011.
године од 13.06.2011. године, процијена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке и
30. сеп 2011.
одржана је усмена расправа на лицу мјеста 27.07.2011.
године о којој је сачињен записник, такође подносилац
захтјева је доставио доказ о уплати трошкова усмене
расправе на жиро рачун органа водитеља поступка у
износу од (стотинудесетконвертибилнихмарака) 110 КМ
одређених усменим закључком на истој. Усменој
расправи су приступили супруг подноситељке захтјева,
стручни сарадник за геодетске послове и службено
лице
које
води
поступак.
Представник
Правобранилаштва
Републике
Српске-Сједиште
замјеника у Бијељини није приступио усменој расправи
изотанак није правдао уредно позван на исту. Орган
водитељ поступка је поставио привременог заступника,
адвоката Лазаревић Радивоја из Зворника, Имшировић
рођ. Реџић Емини, Мустафић (Осман) Мехмеду, Исовић
(Хамид) Митхату, Х.Хамзић рођ. Имшировић Нури,
Хусеиновић рођ. Имшировић Џемили, Мустафић
(Ахмет) Алији, Мустафић (Ахмет) Осману и Сарајлић
(рођ. Мустафић) Есми, јер исти немају наведене адресе
у земљишно књижном улошку, својим закључком број
21.21/475-23/11 од 08.08.2011. године и од истог узео
на записник изјаву 19.08.2011. године.
Увидом у записник са усмене расправе и у друге
исправе које су прибављене и достављене утврђено је
слиједеће чињенично стање:
- да је породично стамбену зграду подноситељка
захтјева изградила неометано од било кога прије
ступања на снагу Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске, без права коришћења ради грађења
као и да је у мирном посједу земљишта,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Економија и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
- да је за предметно подручје донешен „План
парцелације” насеља Економија („Службени гласник
Општине Зворник”, број 11/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска парцела број 80,
- да се за бесправно изграђени породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђене
породично стамбене зграде дужан платити за
предметно земљиште, закључком бр. 21.21/475-23/11
од 29.07.2011. године о одређивању вјештака
грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак грађевинске
струке Симанић Властимир из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на
одређивање вјештака грађевинске струке Симанић
Влатимира за процијену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта и установио у свом налазу да цијена 1 ²му
70
Број 9
Службени гласник општине Зворник
зони у којој је саграђена породично стамбена зграда
подносиоца захтјева износи 5,00 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник и на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио
чињеницом да је насење Економија изграђено на
додијењеним парцелама избјеглом и расељеном
становништву и да на поменутој локацији тј. насељу
прије започињања изградње породично стамбених
зграда нису били изграђени путеви, инсталације
водовода, канализације, електро инсталације и друго те
је и прихватило налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које је
уписано 26.07.1948. године у Земљишни пописни лист
на име Државни воћни расадник из Зворника и од тад
није било у посједу физичких лица, а да је сад уписано
на име Скупштина општине Зворник и да истим у
складу са одредбама члана 7. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске располаже општина.
Ово рјешење не дира у права земљишно књижних
власника и њихових потомака везано за Закон о
ретитуцији кад буде донешен.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Мијатовић (Никола) Драгици из Зворника- Насеље
Економија,
2. Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника у
Бијаљини,
3. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
4. Служби буџета (по правоснажности)
5. У спис,
6. а/а.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-94/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
30. сеп 2011.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 112/06), и члана 11., 26., и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник“, број: 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државној својини на коме је
изграђена зграда без права коришћења земљишта
ради грађења, по захтјеву Митровић (Милоша) Бошка
из Економије, Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 22.септембра 2011. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Митровић (Милоша) Бошка из
Економије са 1/1 дијела као бесправном градитељу
породично стамбене зграде у смислу члана 47.став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске
означеном као: кч.број 3256/11 зв. „Поље“ њива у
површини од 471м2 ,уписана у зк.ул.бр. 413 К.О.Зворник
са правом власништва Општенародна имовина са 1/1,
по старом катастарском операту, коме по новом
катастарском операту одговара земљиште :
кп.број 5182/124 „Поље“ њива 2. класе у површини од
471м2 уписана у пл.бр. 323 К.О.Зворник као посјед
ДС:Скупштина општине Зворник са 1/1, на коме је
градитељ саградио породично стамбену зграду.
Стицалац права власништва дужан је платити накнаду
за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.648,50
КМ
(сл.хиљадушестстотиначетрдесетосам
конвертибилних марака и 50/100) у корист Општине
Зворник на жиро рачун бр. 554-012-00000004-15, код
Павловић банке у року од 15 (петнаест) дана од дана
правоснажности истог.
Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
Трошкови поступка одређују се у износу од 180,00 КМ и
исте је дужан уплатити Митровић (Милоша) Бошко из
Економије одмах по правоснажности овог рјешења на
рачун Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове Бања Лука број : 5550070022517643 са
позивом на број 21-21-ИПП.
Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности из тачке 2.
диспозитива овог рјешења, достављања доказа о
регулисању пореза на промети и доказа о уплати
накнаде на име трошкова поступка одређених тачком
4. диспозитива овог рјешења, Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско правне
71
Број 9
Службени гласник општине Зворник
послове извршиће упис права посједа у корист
Митровић (Милоша) Бошка из Економије са 1/1 дијела
уз истовремено брисање раније извршених уписа.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 14.06.2011.године, Митровић (Милоша)
Бошко из Економије, затражио је да му се на основу
члана 47. става 1. Закона о градском грађевинском
земљишту Републике Српске, утврди право
власништва на земљишту означеном као кп.бр.
5182/124 „Поље“ њива 2. класе у површини од 471м2 ,
уписана у пл.бр. 323 К.О.Зворник као посјед ДС:
Скупштина општине Зворник са 1/1 по новом
катастарском операту , коме по старом катастарском
операту одговара парцела кч.бр. 3256/11 звана „Поље“
њива у површини од 471м2 уписана у зк.ул.бр. 413 К.О.
Зворник са правом власништва Општенародна имовина
са 1/1 на коме је изградио породично стмбену зграду
без права коришћења земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 11 К.О.Зворник
- земљишно књижни извадак број 413 К.О.Зворник
- накнадне локацијске услове број 04-364-101/2011 од
10.06.2011.
У поступку који је претходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број: 04-475-68/2011 од
24.06.2011. године, процјена тржишне вриједности
земљишта из тачке 1. диспозитива овог рјешења
сталног судског вјештака грађевинске струке и одржана
је усмена расправа на лицу мјеста дана 09.08.2011.
године о којој је сачињен записник. Усменој расправи
присуствовали су : поподносилац захтјева, стручни
сарадник за геодетске послове, записничар и службено
лице органа водитеља поступка, истој није приступио
представник Правобранилаштва Републике Српскесједиште замјеника у Бијељини, изостанак није
правдао, уредно позив запримио.
Увидом у записник са усмене расправе и у друге
исправе које су прибављене утврђено је следеће
чињенично стање:
да је породично самбену зграду подносилац захтјева
изградио неометано од било кога прије ступања на
снагу Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске , без права коришћења земљишта ради
грађења,да се земљиште из тачке 1. диспозитива овог
рјешења налази у ужем урбаном подручју града
Зворника у насељеном мјесту Економија и припада
категорији градског грађевинског земљишта,да је за
подручје на коме се налази напријед наведена парцела
донешен„План парцелације насеља Економија“ („Сл.
гласник Општине Зворник“, број 11/05), као и да према
наведеном Плану парцелације катастарској парцели
означеној као кп.бр. 5182/124 К.О. Зворник одговара
грађевинска парцела број 436. у свом облику и
површини,да се за бесправно изграђену породичностамбену зграду може издати одобрење за грађење уз
30. сеп 2011.
претходно рјешавање имовинско правних односа,
да је у поступку одређивања тржишне вриједности
земљишта, коју је власник изграђене породично
стамбене зграде дужан платити за додијељено
земљиште, закључком бр. 2121/475-29/11 од
09.08.2011.године о одређивању вјештака грађевинске
струке , одређен стални судски вјештак грађевинске
струке Миња Радовић из Зворника, да подносилац
захтјева и Општина Зворник нису ставили примједбу на
одређивање вјештака грађивенске струке Симанић
Властимира за процјену тржишне вриједности
грађевинског земљишта,да је стални судски вјештак
грђевинске струке извршио процјену тржишне
вриједности грађевинског земљишта и установио у
свом налазу да цијена 1м2 у зони у којој је изграђена
породично стамбена зграда подносиоца захтјева
износи 3,50 КМ,да је налаз вјештака грађевинске струке
тј. процјена тржишне вриједности грађевинског
земљишта достављена подносиоцу захтјева и Кабинету
Начелника општине Зворник и на исти нису стављене
примједбе.Цијенећи налаз и мишљење вјештака орган
је стао на становиште да је исти објективан и
непристрасан и да се вјештак руководио чињеницом да
се предметна парцела налази у насељу Економија иза
сточне пијаце близу пруге удаљена од Каракаја око 1
км, а удањена од пута Зворник Бијељина око 400 м, да
никаквих инсталација није било када је подносилац
захтјева почео изградњу породично стамбене зграде
осим дјелимичне изградње асфалтирања пута улице –
пута кроз насеље коју је дјелимично финансирала
Општина Зворник, да улица поред плаца није
асфалтирана, као и да је прикључак на телефонску,
електро, канализациону и водоводну мрежу сам
инвеститор финансирао, орган је прихватио налаз и
мишљење вјештака о тржишној вриједности
грађевинског земљишта које је предмет овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене, нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку, закључено је да су у конкре тном случају испуњени услови за примјену члана 47.
став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске.Одредба о обавези плаћања дужног износа
накнаде за додијељено земљиште Општини Зворник
темељи се на чињеници да се ради о земљишту које је
Општенародна имовина којим на основу члана 7.
Закона о градском грађевинском земљишту („Службени
гласник Републике Српске“, број:112/06) управља и
располаже Скупштина општине Зворник.
Трошкови из тачке 4. диспозитива овог рјешења падају
на терет подносиоца захтјева и одређени су сходно
одредбама члана 106. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“ број : 13/02) и исти се
односе на путне трошкове службених лица тј.
коришћење службеног аутомобила, трошкове изостанка
са посла водитеља поступка и других лица која
обављају поједине радње у поступку а запослени су у
овој Управи и трошкове увиђаја на земљишту које је
предмет поступка и исти се имају уплатити одмах по
72
Број 9
Службени гласник општине Зворник
правоснажности рјешења а најкасније до поступка
укњижбе истог у јавним регистрима о некретнинама.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
пријема истог.Тужба се подноси непосредно Суду у 2
примјерка.
Достављено:
1. Митровић (Милоша) Бошку, насеље Економија бб,
2. Правобранилаштву РС- Сједиште Замјеника у
Бијељини,
3. Пореској управи Зворник (по правоснажности),
РГУИПП - Подручна јединица Зворник,
4. Служби буџета (по правоснажности),
5. У спис,
6. а/а
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-97/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и члана 11.,26. и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник”, број 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на грађе винском земљишту у државном власништву на коме је
изграђена зграда без права коришћења земљишта
ради грађења, по захтјеву Илић (Костадин) Зденка из
Зворника, Скупштина општине Зворник на сједници
одржаној 22. септембра 2011. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на градском
грађевинском земљишту у корист Илић (Костадин)
Зденка из Зворника, Насеље Улице бб са 1/1 дијела као
бесправног градитеља породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
- парцела бр. 486/28 зв. „Улице” ливада у површини од
499 м², уписана у зк.ул.бр. 21 К.О. Челопек са правом
власништва Општенародна имовина са 1/1, орган
управљања Земљорадничка задруга Зворник по старом
катастарском операту, коме по новом катастарском
операту одговара земљиште:
- к.п. бр. 2828/15 зв. „Улице” ливада 4. класе у
површини од 499 м², уписана у п.л. бр.77 К.О. Челопек
као посјед ДС: АД „АГРОПРОМ” Зворник са 1/1, на коме
је градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.497,00
КМ(хиљадучетристотинедеведесетседамконвертибилн
емарака) у корист Општине Зворник на жиро рачун бр.
30. сеп 2011.
555-006-00001655-94, код Нове Банке Зворник у року од
15 (петнест) дана од дана правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грђење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове извршиће упис права посједа у корист Илић
(Костадин) Зденка из Зворника, Насеље Улице бб са
1/1 дијела уз истовремено брисање раније извршених
уписа.
5. Овим рјешењем одређује се брисање забиљежбе
права управљања у корист Земљорадничке задруге
Зворник.
6. Трошкови овог поступка износе од 110,00
(стотинудесетконвертибилнихмарака) КМ и уплаћују се
на жиро рачун број 5550070022517643 Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове Бања
Лука.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 18.02.2009. године, Илић (Костадин)
Зденко из Зворника-Насеље Улице бб затражио је да
му се на основу члана 47. става 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске, утврди
право власништва на земљишту наведеном у тачци 1.
диспозитива овог рјешења на коме је изградио
породично стамбену зграду без права кориштења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 8 К.О. Челопек,
- земљишно књижни извадак број 21 К.О. Челопек.
Подносилац захтјева је накнадно доставио оргинални
примјерак накнадних локацијских услова број 04-364156/2010 од 17.05.2011. године.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број 04-475-52/2011.
године од 14.06.2011. године, процијена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке и
одржана је усмена расправа на лицу мјеста 25.07.2011.
године о којој је сачињен записник, такође подносилац
захтјева је доставио доказ о уплати трошкова усмене
расправе на жиро рачун органа водитеља поступка у
износу од 110 (стотинудесетконвертибилнихмарака) КМ
одређених усменим закључком на истој. Усменој
расправи су приступили подносилац захтјева, стручни
73
Број 9
Службени гласник општине Зворник
сарадник за геодетске послове и службено лице које
води поступак. Представник Правобранилаштва
Републике Српске-Сједиште замјеника у Бијељини није
приступио усменој расправи изостанак није правдао
уредно позван на исту. АД „АГРОПРОМ” Зворник је
својим писаним поднеском бр.29/10 од 30.08.2010.
године истакао да се противи легализацији бесправно
изграђених објеката у Насељу Улице из разлога што је
рјешењем СО-е Зворник изузети земљиште уз накнаду
која није исплаћена ни до дана писања поднеска, а да
расправама
неће
приступати
из
разлога
економичности.
Увидом у записник са усмене расправе и у друге
исправе које су прибављене утврђено је слиједеће
чињенично стање:
- да је породично стамбену зграду подносилац захтјева
изградио неометано од било кога прије ступања на
снагу Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, без права коришћења ради грађења као и да је
у мирном посједу земљишта,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Улице и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
- да је за предметно подручје донешен „План
парцелације” насеља Улице („Службени гласник
Општине Зворник”, број 11/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска парцела број 57,
- да се за бесправно изграђени породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
- да је Одјељење за просторно уређење Општине
Зворник сагласно вођењу поступка утврђивања права
власништва у корист подносиоца захтјева,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђене
породично стамбене зграде дужан платити за
додијељено земљиште, закључком бр. 21.21/475-6/09
од 29.07.2011. године о одређивању вјештака
грађевинске струке, одређен стални судски вјештак
грађевинске струке Радовић Миња из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на одређивање вјештака
грађевинске струке Радовић Миње за процијену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта и установио у свом налазу да цијена 1 ²му
зони у којој је саграђена породично стамбена зграда
подносиоца захтјева износи 3,00 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник и на исти нису стављене примједбе.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
30. сеп 2011.
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште Општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту право
власништва Општенародна имовина и да истим у
складу са одредбама члана 7. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске располаже Општина.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Илић (Костадин) Зденку из Зворника-Насеље Улице,
2. АД „АГРОПРОМ” Зворник,
3.Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника у
Бијељини,
4. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
5. Служби буџета (по правоснажности)
6. У спис,
7. а/а.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-100/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и члана 11.,26. и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник”, број 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Ћетковић (Митар)
Веселинке из Насеље Улице, Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 22. септембра 2011.
године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Ћетковић (Митар) Веселинке из
Зворника, Насеље Улице бб са 1/1 дијела као
бесправног градитеља породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
- парцела бр. 674/90 зв. „Улице” њива у површини од
503 м², уписана у зк.ул.бр. 232 К.О. Челопек са правом
власништва Танацковић (Бранко) Грозде из Зворника,
Челопек са 1/30, Дендић (Ристо) Марице из Зворника,
Челопек са 1/30, Општенародна имовина са 1/4,
Танцковић (Бранко) Неђе из Зворника, Челопек бб са
11/120, Танацковић (рођено Иконић) Вукане из
Зворника, Челопек бб са 1/20, Танацковић (Анто) Ристе
74
Број 9
Службени гласник општине Зворник
из Зворника, Челопек са 2/20, Танацковић (Анто) Ивана
из Зворника, Челопек са 2/20, Танацковић (супруга
Рада) Стане из Зворника Челопек бб са 1/28,
Танацковић (Раде) Милана из Зворника, Челопек бб са
3/56, Танацковић (Раде) Чеде из Зворника, Челопек бб
са 3/56, Танцковић (Раде) Цвијетина из Зворника,
Челопек бб са 3/56, Танацковић (Раде) Бранка из
Зворника, Челопек бб са 3/56 и Танацковић (Ђорђија)
Цвијетка из Зворника, Челопек бб са 11/120 по старом
катастарском операту, коме по новом катастарском
операту одговара земљиште:
- к.п. бр. 2828/337 зв. „Улице” њива 6. класе у површини
од 503 м², уписана у п.л. бр. 77 К.О. Челопек као посјед
ДС: АД „АГРОПРОМ” Зворник из Зворника са 1/1, на
коме је градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.760,50
КМ(хиљадуседамстотинашесдесетконвертибилнихмара
каипедесетфенинга) у корист Општине Зворник на жиро
рачун бр. 555-006-00001655-94, код Нове Банке
Зворник у року од 15 (петнест) дана од дана
правоснажности истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове извршиће упис права посједа у корист
Ћетковић (Митар) Веселинке из Зворника, Несеље
Улице бб са 1/1 дијела уз истовремено брисање раније
извршених уписа.
5. Трошкови овог поступка износе од 110,00
(стотинудесетконвертибилнихмарака) КМ и уплаћују се
на жиро рачун број 5550070022517643 Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове Бања
Лука.
6. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 18.05.2011. године, Ћетковић (Митар)
Веселинка из Зворника-Насеље Економија бб
затражила је да јој се на основу члана 47. става 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске,
утврди право власништва на земљишту наведеном у
тачци 1. диспозитива овог рјешења на коме је
изградила породично стамбену зграду без права
кориштења земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложила:
30. сеп 2011.
- копију катастарског плана број 8 К.О. Челопек,
- земљишно књижни извадак број 232 К.О. Челопек,
- накнадне локацијске услове број 04-364-48/2011 од
16.05.2011. године.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број 04-475-55/2011.
године од 14.06.2011. године, процијена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке и
одржана је усмена расправа на лицу мјеста 10.08.2011.
године о којој је сачињен записник, такође подносилац
захтјева је доставио доказ о уплати трошкова усмене
расправе на жиро рачун органа водитеља поступка у
износу од (стотинудесетконвертибилнихмарака) 110 КМ
одређених усменим закључком на истој. Усменој
расправи су приступили подноситељка захтјева,
стручни сарадник за геодетске послове и службено
лице које води поступак. Представник Правобра нилаштва Републике Српске-Сједиште замјеника у
Бијељини није приступио усменој расправи изотанак
није правдао уредно позван на исту. Орган водитељ
поступка је накнадно заказао и одржао усмену расправу
у својим просторијама дана 30.08. 2011. године за коју
је позвао физичка лица која су уписана у зк.ул. бр. 232
К.о. Челопек као власници земљишта које је предмет
захтјева о којој је сачињен записник. Наведеној усменој
расправи је осим службеног лица које води поступак
приступила само Ерић Гроздана звана Грозда кћи
Бранка рођ. Танацковић која је изјавила да њен
братићТанацковић Цвјетко није могао приступити истој
јер одсутан, али да је спреман накнадно да дође и да
потврди све што она буде изјавила.Увидом у записник
са усмених расправа и у друге исправе које су
прибављене и достављене утврђено је слиједеће
чињенично стање:
- да је породично стамбену зграду подноситељка
захтјева изградила неометано од било кога прије
ступања на снагу Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске, без права коришћења ради грађења
као и да је у мирном посједу земљишта,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Улице и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
- да је за предметно подручје донешен „План
парцелације” насеља Улице („Службени гласник
Општине Зворник”, број 12/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска парцела број 295,
- да се за бесправно изграђени породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
- да су предметно земљиште физичка лица продала
педесетих година прошлог вијека тадашњој
Земљорадничкој задрузи односно њихови преци,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђене
75
Број 9
Службени гласник општине Зворник
породично стамбене зграде дужан платити за
предметно земљиште, закључком бр. 21.21/475-21/11
од 17.08.2011. године о одређивању вјештака
грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак грађевинске
струке Симанић Властимир из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на
одређивање вјештака грађевинске струке Симанић
Влатимира за процијену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта и установио у свом налазу да цијена 1 ²му
зони у којој је саграђена породично стамбена зграда
подносиоца захтјева износи 3,50 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник и на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио
чињеницом да је насење Економија изграђено на
додијењеним парцелама избјеглом и расељеном
становништву и да на поменутој локацији тј. насељу
прије започињања изградње породично стамбених
зграда нису били изграђени путеви, инсталације
водовода, канализације, електро инсталације и друго те
је и прихватило налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које су
фезичка лица продала Земљорадничкој задрузи а да
имовина истих сходно члану 48. Закона о
пољопривредним задругама
(„Службени гласник
Републике Српске”, број 73/08, 106/09 и 78/11) се
уписује као својина локалне самоуправе (општина и
град) и да истим у складу са одредбама члана 7.
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске
располаже општина.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Ћетковић (Митар) Веселинки из Зворника-
30. сеп 2011.
Насеље Улице,
2. АД „АГРОПРОМ” Зворник,
3. Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника у
Бијаљини,
4. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
5. Служби буџета (по правоснажности)
6. У спис,
7. а/а.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-104/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.10.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске”, број 112/06) и члана 11.,26. и 43.
Статута општине Зворник-пречишћен текст („Службени
гласник Општине Зворник”, број 3/10), рјешавајући у
предмету утврђивања права власништва на
грађевинском земљишту у државном власништву на
коме је изграђена зграда без права коришћења
земљишта ради грађења, по захтјеву Јовановић (Јово)
Славка из Насеље Економија, Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 22. септембра 2011.
године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1.Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту у корист Јовановић (Јово) Славка из
Зворника, Насеље Економија бб са 1/1 дијела као
бесправног градитеља породично стамбене зграде у
смислу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске означеном као:
- парцела бр. 3101/8 зв. „Економија” њива у површини
од 658 ²м, уписана у зк.ул.бр. 674 К.О. Зворник са
правом власништва Хоџић (Салих) Нурије из Зворника
адресе непознате са 1/1, по старом катастарском
операту, коме по новом катастарском операту одговара
земљиште:
- к.п. бр. 5186/25 зв. „Економија” њива 3. класе у
површини од 658 м², уписана у п.л. бр. 317 К.О. Зворник
као посјед ДС: АД „АГРОПРОМ ” ЗВОРНИК са 1/1, на
коме је градитељ саградио породично стамбену зграду.
2. Стицалац права власништва дужан је платити
накнаду за тржишну вриједност земљишта из тачке 1.
диспозитива овог рјешења у укупном износу од 1.974,00
КМ(хиљадудеветстотинаседамдесетчетириконвертибил
нехмараке) у корист Општине Зворник на жиро рачун
бр. 555-006-00001655-94, код Нове Банке Зворник у
року од 15 (петнест) дана од дана правоснажности
истог.
3. Питање плаћања накнаде за природне погодности
земљишта (рента) и накнаде за трошкове уређења
грађевинског земљишта за земљиште из тачке 1.
диспозитива овог рјешења одредиће се у поступку
издавања одобрења за грађење у складу са одредбама
члана 21. став 2. и члана 26. Закона о грађевинском
76
Број 9
Службени гласник општине Зворник
земљишту Републике Српске.
4. Након правоснажности овог рјешења и достављања
доказа о уплати тржишне вриједности земљишта из
тачке 2. диспозитива овог рјешења Земљишно књижно
одјељење Основног суда у Зворнику извршиће укњижбу
права власништва а Подручна јединица Зворник,
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове извршиће упис права посједа у корист
Јовановић (Јово) Славка из Зворника, Несеље
Економија бб са 1/1 дијела уз истовремено брисање
раније извршених уписа.
5. Трошкови овог поступка износе од 110,00
(стотинудесетконвертибилнихмарака) КМ и уплаћују се
на жиро рачун број 5550070022517643 Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове Бања
Лука.
7. Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Захтјевом од 20.12.2010. године, Јовановић (Јово)
Славко из Зворника-Насеље Економија бб затражио је
да му се на основу члана 47. става 1. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске, утврди
право власништва на земљишту наведеном у тачци 1.
диспозитива овог рјешења на коме је изградио
породично стамбену зграду без права кориштења
земљишта ради грађења.
Уз захтјев је приложио:
- копију катастарског плана број 11 К.О. Зворник,
- земљишно књижни извадак број 674 К.О. Зворник,
- накнадне локацијске услове број 04-364-223/2010 од
10.12.2010. године.
У поступку који је предходио доношењу рјешења
прибављени су подаци Одјељења за просторно
уређење Општине Зворник акт број 04-475-121/2010.
године од 30.12.2010. године, процијена тржишне
вриједности земљишта из тачке 1. диспозитива овог
рјешења сталног судског вјештака грађевинске струке и
одржана је усмена расправа на лицу мјеста 09.08.2011.
године о којој је сачињен записник, такође подносилац
захтјева је доставио доказ о уплати трошкова усмене
расправе на жиро рачун органа водитеља поступка у
износу од (стотинудесетконвертибилнихмарака) 110 КМ
одређених усменим закључком на истој. Усменој
расправи су приступили подносилац захтјева, стручни
сарадник за геодетске послове и службено лице које
води поступак. Представник Правобранилаштва
Републике Српске-Сједиште замјеника у Бијељини није
приступио усменој расправи изотанак није правдао
уредно позван на исту. Орган водитељ поступка је
поставио привременог заступника, адвоката Лазаревић
Радивоја из Зворника, Хоџић (Салих) Нурији јер исти
нема наведену адресу у земљишно књижном улошку,
својим закључком број 21.21/475-57/10 од 22.08.2011.
године и од истог узео на записник изјаву 31.08.2011.
године.
Увидом у записник са усмене расправе и у друге
30. сеп 2011.
исправе које су прибављене и достављене утврђено је
слиједеће чињенично стање:
- да је породично стамбену зграду подноситељ захтјева
изградила неометано од било кога прије ступања на
снагу Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске, без права коришћења ради грађења као и да је
у мирном посједу земљишта,
- да се земљиште из тачке 1. диспозитива налази у
ужем урбаном подручју града Зворника у насељеном
мјесту Економија и припада категорији градског
грађевинског земљишта,
- да је за предметно подручје донешен „План
парцелације” насеља Економија („Службени гласник
Општине Зворник”, број 11/05), да катастарској парцели
из тачке 1. диспозитива овог рјешења одговара
грађевинска парцела број 80,
- да се за бесправно изграђени породично стамбену
зграду може издати одобрење за грађење уз предходно
рјешавање имовинско правних односа,
- да је у поступку одређивања тржишне вриједности
грађевиског земљишта, коју је власник изграђене
породично стамбене зграде дужан платити за
предметно земљиште, закључком бр. 21.21/475-57/10
од 09.08.2011. године о одређивању вјештака
грађевинске
струке, одређен стални судски вјештак грађевинске
струке Радовић Миња из Зворника,
- да подносилац захтјева и Општина Зворник нису
ставили примједбу на
одређивање вјештака грађевинске струке Радовић
Миње за процијену
тржишне вриједности грађевинског земљишта,
- да је стални судски вјештак грађевинске струке
извршио процијену тржишне вриједности грађевинског
земљишта и установио у свом налазу да цијена 1 ²му
зони у којој је саграђена породично стамбена зграда
подносиоца захтјева износи 3,00 КМ,
- да је налаз вјештака грађевинске струке тј. процијена
тржишне
вриједности
грађевинског
земљишта
достављен подносиоцу захтјева и Кабинету Начелника
општине Зворник и на исти нису стављене примједбе.
Цијенећи налаз и мишљење вјештака грађевинске
струке орган је стао на становиште да је исти
објективан и непристрасан и да се вјештак руководио
чињеницом да је насење Економија изграђено на
додијењеним парцелама избјеглом и расељеном
становништву и да на поменутој локацији тј. насељу
прије започињања изградње породично стамбених
зграда нису били изграђени путеви, инсталације
водовода, канализације, електро инсталације и друго те
је и прихватило налаз и мишљење вјештака о тржишној
вриједности грађевинског земљишта које је предмет
овог поступка.
Имајући у виду све чињенице које су у току поступка
утврђене нарочито јавне исправе те остале доказе
прикупљене у поступку закључено је да су у конкретном
случају испуњени услови за примјену члана 47. став 1.
77
Број 9
Службени гласник општине Зворник
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске.
Одредба о обавези плаћања дужног износа накнаде за
додијељено земљиште општини Зворник темељи се на
чињеници да се ради о грађевинском земљишту које је
уписано 26.07.1948. године у Земљишни пописни лист
на име Државни воћни расадник из Зворника као
друштвена својина и од тад није било у посједу
физичких лица и да истим у складу са одредбама члана
7. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске
располаже општина.
Ово рјешење не дира у права земљишно књижног
власника и његових потомака везано за Закон о
реституцији кад буде донешен.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
достављања истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Јовановић (Јово) Славку из Зворника- Насеље
Економија,
2. АД „АГРОПРОМ” Зворник,
3. Правобранилаштво РС-Сједиште замјеника у
Бијаљини,
4. РУГИПП-Подручна јединица Зворник,
5. Служби буџета (по правоснажности)
6. У спис,
7. а/а.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-103/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 250. Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник Републике Српске“ број: 13/02,
87/07 и 50/10) и члана 11, 26. и 43. Статута општине
Зворник – Пречишћен текст („Сл. гласник општине
Зворник“ број: 3/10), рјешавајући по захтјеву
Епархијског управног одбора Српске православне
Епархије зворничко-тузланске, Скупштина општине
Зворник на сједници одржаној 22. септембра 2011.
године, д о н и ј е л а ј е :
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА РЈЕШЕЊА
У тачки 1. алинеја прва диспозитива правоснажног
рјешења Скупштине општине Зворник број: 01-023594/92 од 24.12.1992. године, иза текста: „....Центар за
социјални рад умјесто „тачке следи зарез“ а иза
зареза
текст који гласи:„по новом катастарском
операту
а по старом катастарском операту,
грунтовници одговара непокретност кч. бр. 9/293 , „кућа
са кућиштем и двориштем“, кућиште са двориштем и
кућом у површини од 360м2, уписана у зк. ул. бр. 4044
к.о. Зворник у „Б“ листу власништво Државне имовине
са 1/1 дијелаа у „Ц“ листу право кориштења на
30. сеп 2011.
земљишту у корист Центра за социјални рад Зворник са
1/1 дијела“.У тачки 1. алинеја два диспозитива
правоснажног рјешења Скупштине општине зворник
број 01-023-594/92 од 24.12.1992. године иза текста:
„....Трговинско предузеће Тузла умјесто „тачке следи
зарез“ и текст који гласи:„ по новом катастарском
операту а по старом катастарском операту одговара
грунтовници одговара непокретност кч. бр. 9/290 „кућа
са кућиштем и двориштем „ кућа са кућиштем и
двориштем у површини од 437м2 уписана у зк. ул. бр.
3056 к.о. Зворник у „Б“ листу као власништво Државне
имовине са 1/1 дијела а у „Ц“ листу право кориштења
на земљишту у корист ЈГТРО“ Универзал“ Тузла са 1/1
дијела“.
3. Након правоснажности овог рјешења на земљишту из
тачке 1. и 2. диспозитива има се уписати право
власништва у корист:
Српске православне црквене општине Зворник са 1/1
дијела уз претходно брисање права кориштења на
земљишту из тачке 1. у корист Центра за социјални рад
Зворник и на земљишту из тачке 2. диспозитива у
корист ЈГРТО“Универзал“ Тузла.
4.Ово рјешење дјелује убудуће.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Скупштини општине Зворник путем Републичке управе
за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Зворник захтјевом од 08.09.2011.
године обратио Епархијски управни одбор Српске
православне Епархије зворничко-тузланске којим је
затражио измјене и допуне правоснажног рјешења
Скупштине општине Зворник описаног у тачци 1. и 2.
диспозитива овог рјешења.
У захтјеву је истакнуто да је поменутим рјешењем
Српској православној црквеној општини Зворник у
право трајног кориштења додјељено земљиште Центра
за социјални рад Зворник и дио некретнина бившег
ДС“Универзал трговинско предузеће Тузла,
да
донесеним рјешењем су изостављене ознаке
катастарских парцела по старом катастарском операту
са испуштеним бројем земљишно књижних изводака за
предметне парцеле из ког разлога и предлажу овом
органу да за прво наредну сједницу Скупштине
припреми Нацрт приједлог рјешења о измјенама и
допунама поменутог рјешења Скупштине општине
Зворник број: 01-023-594/92 од 24.12.1992 године уз
навођење текста којим поменуто рјешење треба
допунити и да је подносилац захтјева одмах по
добијању рјешења чија се допуна тражи ушао у посјед и
право коришћења додјељених некретнина.
Уз захтјев су приложени зк. изводци Основног суда у
Зворнику број: 3056 и 4044 к.о. Зворник и копија
рјешења СО-е Зворник чија се измјена тражи.
Поступајући по захтјеву овај орган је путем радника
геодетске струке извршио идентификацију парцела
новог катастарског операта које су предмет поступка и
рјешења чија се измјена тражи са парцелама старог
катастарског операта и затражено је мишљење
78
Број 9
Службени гласник општине Зворник
законског
заступника
општине
Зворник,
Правобранилаштрва РС Сједиште замјеника у
Бијељини уз достављену сву потребну документацију.
Увидом у катастарске планове и операт по новом и
старом премјеру геометар овог органа установио је да
парцели новог премјера кп. бр. 866“Школско двориште“
двориште у површини од 841м2, школа пов. 392м2 што
укупно износи 1232 м2 уписана у пл. 1078 к.о. Зворникград као посјед Српска православна црквена општина
Зворник са 1/1 дијела по старом операту одговара
парцела означена као кч. бр. 9/290 кћа са кућиштем и
двориштем површине 437м2 уписана у зк. ул. бр. 3056
к.о. Зворник као Државна имовина са 1/1 дијела, право
кориштења на земљишту ЈГТРО“Универзал“ Тузла са
1/1 дијела а да парцели новог операта означена као кп.
бр. 886 „Кућиште“, двориште површине 299м2, кућа и
зграда површине 146м2, што је укупне површине 445м2
уписана у пл. бр. 1685 к.о. Зворник-град као посјед
Митрополија зворничка из Зворника са 1/1 дијела
одговара парцела старог операта означена као кч. бр.
9/293, кућишће са двориштем и кућом површине 360м2
уписана у зк. ул. бр.4044 к.о. Зворник као власништво
Државне имовине са 1/1 дијела право кориштења на
земљишту у корист Центра за социјални рад.
Како до дана израде нацрта Приједлога овог рјешења
Правобранилаштво РС Сједиште замјеника у Бијељини
није доставило изјашњење у овој правној ствари
Подручна јединица Зворник је стала на становиште да
за одлучивање у овом поступку да није нужно
одржавање усмене јавне расправе уважавајући и
чињеницу да је рјешење чија се измјена тражи у
правној снази те да је по основу истог на додјељеном
земљишту новог операта и евидентирано стање
посједа у корист новог корисника.
Како је увидом у рјешење чија се измјена тражи
установљено да истим нису обухваћени подаци о
додјељеном земљишту по старом катастарском
операту и земљишној књизи то је орган стао на
становиште да се донесено рјешење Скупштине
општине Зворник чија се измјена тражи допуни текстом
као у диспозитиву овог рјешења сходно одредбама
члана 250. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02,
87/07 и 50/10) одлучио као у диспозитиву.
Израда
Нацрта приједлога овог рјешења није
произвела трошкове органа тако да исти нису ни
утврђени на терет подносиоца захтјева.
На темељу предњег одлучено је као у диспозитиву овог
рјешења.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бијељини у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
Српској православној црквеној општини Зворник,
30. сеп 2011.
Правобранилаштву РС
Сједиште Замјеника у Бијељини,
Предлагачу – Подручна јединица Зворник,
У спис,
а/а
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Број: 01-475-107/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.09.2011. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Вехид Кадрић, c.p.
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ РАЧУНА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ
Члан 1.
У оквиру Јединственог рачуна трезора општине
Зворник отвара се рачун посебних намјена под називом
«Рачун посебних намјена – капиталне помоћи за
изградњу водовода Ораховац».
Члан 2.
Уплате средстава на наведени рачун посебних намјена
вршиће надлежне институције.
Члан 3.
Средства прикупљена на рачун посебних намјена
трошиће се у складу са намјеном одобрених средстава.
Члан 4.
Све промјене на рачуну посебних намјена
евидентираће се у Главној књизи трезора општине
Зворник.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-133/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на основу члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник» број: 3/10),
Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобравају се средства у износу од 15.000,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта «Реконструкција
Дома културе у Скочићу» у чијој реализацији заједнички
учествују Општина Зворник и МЗ Скочић.
79
Службени гласник општине Зворник
Број 9
Члан 2.
Средства се одобравају намјенски на име
реконструкције објекта Дома културе у Скочићу.
Члан 3.
МЗ Скочић кроз донације грађана учествује у
реализацији пројекта са 18.000,00 КМ.
Члан 4.
Општина Зворник преузима обавезу спровођења
комплетне процедуре јавне набавке, потписивања
уговора и надзора над извршеним радовима у складу
са важећим прописима.
Члан 5.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције 511200 – средства за санацију домова
омладине, културе и читаоница.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије и Служба за јавне набавке, развој и
међународну сарадњу
Административне службе
општине Зворник.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-022-135/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 31.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на основу члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник») број: 3/10),
Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобравају се средства у износу од 1.000,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта «Изградња куће на
брду Ковачевац на подручју МЗ Челопек» у чијој
реализацији учествују Општина Зворник и Ловачко
друштво „Вукови са Дрине“ Зворник.
Члан 2.
Средства се одобравају намјенски на име набавке
грађевинског материјала. Удружење покрива све
остале трошкове набавке и уградње материјала.
Члан 3.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције 415200 – Капитални грантови (средства за
суфинансирање заједничких пројеката).
Средства уплатити на жиро рачун удружења.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
30. сеп 2011.
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-48/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 12.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске»
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на основу члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(«Службени гласник општине Зворник») број: 3/10), и
Споразума о сарадњи Мозаик фондације и општине
Зворник на развоју и подршци Омладинској банци
Зворник број: 01-440-1/09 од 17.03.2009.године,
Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобравају се средства у износу од 6.750,00 КМ
намјенски за реализацију пројекта «Омладинска банка
Зворник“ у чијој реализацији учествују Општина
Зворник и Фондација Мозаик
Члан 2.
Средства се одобравају намјенски на име подршке
реализацији одобрених пројеката на подручју општине
Зворник.
Члан 3.
Фондација Мозаик учествује у пројекту са износом од
6.750,00 КМ.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбједиће се са
позиције 615200 – средства за суфинансирање
заједничких пројеката.Средства уплатити на жиро
рачун Мозаик фондације за развој заједницаканцеларија у Бања Луци код Рајфајзен банке број: 161000-00363202-06, ЈИБ: 4200262940024 и адреса: Јована
Дучића 100, 78000 Бања Лука..
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-169/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
80
Службени гласник општине Зворник
Број 9
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. и 44. Статута
општине Зворник – пречишћен текст („Службени
гласник општине Зворник“ број: 3/10) Начелник општине
Зворник доноси:
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу од 3.000,00
КМ намјенски за реализацију пројекта „Санација крова
стамбене зграде Метеризе II“ у чијој реализацији
учествују Општина Зворник и Заједница етажних
власника Метеризе II.
Члан 2.
Заједница етажних власника Метеризе II учествује у
реализацији пројекта са 3.000,00 КМ.
Члан 3.
Заједница етажних власника Метеризе II преузима
обавезу спровођења комплетне процедуре јавне
набавке, потписивања уговoра и надзора над
извршеним радовима у складу са важећим прописима.
Члан 4.
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се са
позиције 615200 – средства за суфинансирање
заједничких пројеката.
Средства исплатити на жиро рачун ЗЕВ Метеризе II код
Нове банке број: 555-006-00481669-17.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 6.
Ово одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-171/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
30. сеп 2011.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворникпречишћен текст („Службени гласник општине Зворник“,
број 3/10), члана 10. Правилника о стипендирању
студената из буџета општине Зворник, број: 02-67-5/10
од 10.11.2010.године, Ранг листа и приједлога
Комисије, Начелник општине доноси
ОДЛУКА
о додјели студентских стипендија за школску
2010/11 годину
Члан 1.
Доноси се Одлука о додјели студентских стипендија, из
буџета општине Зворник, редовним студентима за
школску 2010/11.годину, а по Конкурсу број 02-67-5/10
од 11.11.2010.године, и то:
-за 261 студента са листе ''Студенти слабог
материјалног стања''
-за 65 студената са листе ''студенти без родитеља,
дјеца инвалида, са хендикепом и цивилне жртве рата''.
Члан 2.
Списак студената којима се додјељује стипендија је
утврђен према Ранг листи који је утврдила Комисија за
стипендије.
Ранг листа студената обе листе је у прилогу ове одлуке
и чини њен саставни дио.
Члан 3.
Висина стипендије је 500,00КМ по једном студенту
годишње.
Стипендије ће се уплаћивати на текуће рачуне
студената.
Укупна средства по овој одлуци износе: 201студент
х500КМ= 100.500 плус 65 студената х500КМ=32.500КМ.
Свеукупно 133.000КМ (стотинушездесеттрихиљадеКМ)
Средства ће се исплатити на терет буџета општине
Зворник ''стипендије студената'', економски код 416100.
Члан 4.
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије и Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности.
Члан 5.
Ова Одлука ће бити објављена на огласној табли
Административне службе општине Зворник
На ову одлуку даје се могућност жалбе Начелнику
општине у року од осам дана од дана доношења
Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-67-5/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
81
Службени гласник општине Зворник
065/560-215
ФИЛОЗОВСКИ
2
БОШКОВИЋ ЖЕЉКО
ЗВОРНИК
064/4258-326
ТЕХНОЛОШКИ
3
ВИДОВИЋ ЂОРЂЕ
ОРАОВАЦ
065/325-190
4
ВЛАЧИЋ БОЖИЦА
ЗВОРНИК
5
ГАВРИЋ МИРА
ЗВОРНИК
056/214-682
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
6
ЂОКИЋ АНКИЦА
КОЗЛУК
056/310-756
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
7
ЂУКИЋ СНЕЖАНА
УЛИЦЕ
066/684-282
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
8
ЂУРИЋ МИРЈАНА
ЗВОРНИК
065/605-957
ФИЛОЗОВСКИ
066/207-460
МЕДИЦИНСКИ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
МЕДИЦИНСКИ
9
ЗЕКИЋ НЕВЕНА
ЗВОРНИК
10
ИВАНОВИЋ МАРКО
Г.ГРБАВЦИ
056/318-372
МЕДИЦИНСКИ
11
ИВАНОВИЋ РАДА
КИТОВНИЦЕ
066/947-407
ЕКОНОМСКИ
12
ИЛИЋ ТАМАРА
ЗВОРНИК
064/0480-615
СПЕЦИ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХ.
13
ЈЕВРЕМОВИЋ САЊА
КАРАКАЈ
056/261-382
ЕКОНОМСКИ
14
ЈЕВТИЋ БИЉАНА
УЛИЦЕ
066/521-441
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
15
ЈОВИЋ СТАНА
ЈАСЕНИЦА
056/391-250
МЕДИЦИНСКИ
16
ЈОКИЋ ЗОРАНА
ЗВОРНИК
056/211-968
ПЕДАГОШКИ
17
КОВАЧЕВИЋ БРАНИМИР
ЗВОРНИК
065/513-814
ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
18
КОНЦУЛИЋ ДРАГАНА
УЛИЦЕ
065/817-642
ЕКОНОМСКИ
19
КОПРИВИЦА НАТАША
ЗВОРНИК
065/606-524
ФИЛОЗОВСКИ
20
КОСОВИЋ ДРАГОСЛАВА
ЗВОРНИК
ФАКУЛ. ЗА БЕЗБЈЕД И ЗАШТ
ЗВОРНИК
БИЈЕЉИНА
ФОЧА
БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
Б.ЛУКА
БАЊАЛУКА
БЕОГРАД
И.САРАЈЕВО
БЕОГРАД
НОВИ САД
БИЈЕЉИНА
ФОЧА
БИЈЕЉИНА
НОВИ САД
И.САРАЈЕВО
ПАЛЕ
БАЊАЛУКА
12,42
3
13,24
1
16,70
3
16,62
1
12,91
4
15,46
1
16,36
5
16,40
2
14,66
2
13,66
2
14,00
2
16,88
1
15,37
6
15,88
2
13,82
3
17,12
2
14,50
1
12,58
3
14,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
19,12
242
1
17,42
3
216
0
16,24
113
1
22,70
158
0
22,62
266
1
16,91
318
1
22,46
301
1
20,36
4
260
1
24,40
1
215
1
19,66
1
99
1
20,66
1
440
1
21,00
1
133
1
20,88
237
0
18,37
10
1
24,88
1
302
1
18,82
2
956
1
23,12
1
194
1
18,50
143
1
18,58
380
0
19,00
2
1
1
Корисник соц помоћи 2 бода
158
1
2
Деф занимања 2 бод
13,13
Завршена година х 1 бод
1
2
Родитељ инвалид преко VI кат 1
бод
ТУЗЛА
Укупно бодова
Д.ГРБАВЦИ
Државни 1 бод
АВДИЋ САФЕТ
Примања у домаћинству
1
056/213-988
1
Факултет
Без једног родитеља 3 бода
Мјесто, телефон
Без оба родитеља 6 бодова
Презиме и име
Хандикеп и цив жртве рата 2 бода
Бр.
Пред
Средња оцјена х 2 бода
Рб.
ЛИСТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
школске 2010/11 године
СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЉА, ДЈЕЦА ИНВАЛИДА, СА ХЕНДИКЕПОМ И ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА
Награде 1 бод
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број 02-67-5/10
Датум, 20.09.2011.године
30. сеп 2011.
Година
Број 9
Број 9
Службени гласник општине Зворник
ЛАЗАРЕВИЋ НАТАША
ЗВОРНИК
064/9723-365
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШК
22
ЛАЗИЋ ЖАКЛИНА
ЗВОРНИК
066/179-890
ФИЛОЗОВСКИ
23
ЛУКИЋ НАТАША
КОЗЛУК
056/310-842
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
24
МАРКОВИЋ БОРИСЛАВ
ГРБАВЦИ
064/4063-436
ГЕОГРАФСКИ
25
МАРКОВИЋ ИГОР
ЗВОРНИК
056/318-257
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
26
МАРКОВИЋ МИЛИЈАНА
ЗВОРНИК
056/210-728
УЧИТЕЉСКИ
27
МАРКОВИЋ СРЂАН
ТРНОВИЦА
056/391-270
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
28
МИЈАТОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЗВОРНИК
056/213-025
ПРАВНИ
29
МИЈАТОВИЋ МАЈА
ЗВОРНИК
066/401-734
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
30
МИЈИЋ АНА
ЗВОРНИК
056/211-596
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУР
31
МИЛОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ЕКОНОМИЈА
32
МИХАЈЛОВИЋ МАРКО
ЗВОРНИК
33
МОТИКА НОВИЦА
34
НЕДИЋ ЛУКА
35
21
065/320-012
МЕДИЦИНСКИ
056/213-915
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ЗВОРНИК
064/5595-657
ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
ШЋЕМЛИЈА
065/467-9326
ТЕХНОЛОШКИ
НИКОЛИЋ ДОБРИНКА
КАРАКАЈ
056/260-110
ФАРМАЦИЈА
36
НИКОЛИЋ ЖЕЉАНА
ЗВОРНИК
066/189-577
ПЕДАГОШКИ
37
НИКОЛИЋ ЈОВАНА
ЗВОРНИК
056/210-874
ФИЛОЛОШКИ
38
НИКОЛИЋ ЈОВО
ЗВОРНИК
056/214-157
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
39
НИКОЛИЋ САЊА
КАРАКАЈ
056/260-110
ПЕДАГОШКИ
40
ПАВЛОВИЋ РАДА
ПИЛИЦА
064/4684-947
СПЕЦИ.ЕДУКАЦИЈА И РЕХ
41
ПАНТИЋ БИЉАНА
ШЕТИЋИ
066/834-690
ПЕДАГОШКИ
42
ПЕРИЋ РАДИЦА
ПЕТКОВЦИ
065/595-422
ЕКОНОМСКИ
43
ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЗВОРНИК
065/462-520
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
44
ПРОДАНОВИЋ МАРИЈАНА
ЗВОРНИК
065/031-811
ФИЛОЛОШКИ
45
РАДИЋ ЗОРИЦА
ЗВОРНИК
056/210-588
ЕКОНОМСКИ
46
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАН
ЗВОРНИК
066/863-760
ФИЛОЗОФСКИ
47
РАДОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
КОЗЛУК
066/705-405
ВИСОКА ШК УНУТР.ПОСЛ
48
РАДОВИЋ ДРАГАНА
ЈАРДАН
056/260-406
ПЕДАГОШКИ
49
РАДОВИЋ МИЛКА
ЗВОРНИК
056/361-166
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
50
РИКИЋ ДАВОР
БРАЊЕВО
065/364-070
МЕДИЦИНСКИ
51
РИКИЋ МАРИЈАНА
ЗВОРНИК
065/981-233
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
52
РИСТАНОВИЋ МАРКО
ЗВОРНИК
065/031-811
ЕКОНОМСКИ
53
РИСТИЋ СТАНКО
СКОЧИЋ
056/310-750
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
54
САВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЗВОРНИК
065/277-033
ПЕДАГОШКИ
55
СКОЧО СЊЕЖАНА
НОВО СЕЛО
065/778-216
ТЕХНОЛОШКИ
56
СПАСОЈЕВИЋ ДАЛИБОР
ТРШИЋ
056/270-063
МЕДИЦИНСКИ
57
СТЕВАНОВИЋ СРЂАН
ЗВОРНИК
056/230-780
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
БЕОГРАД
ПАЛЕ
БАЊАЛУКА
БЕОГАРД
БИЈЕЉИНА
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
БЕОГРАД
ФОЧА
БИЈЕЉИНА
НОВИ САД
ЗВОРНИК
БЕОГРАД
БИЈЕЉИНА
БАЊАЛУКА
БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
БЕОГРАД
БИЈЕЉИНА
И.САРАЈЕВО
БИЈЕЉИНА
БЕОГРАД
БЕОГРАД
ПАЛЕ
БАЊАЛУКА
БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
ФОЧА
БИЈЕЉИНА
И.САРАЈЕВО
БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
ЗВОРНИК
ТУЗЛА
БИЈЕЉИНА
30. сеп 2011.
1
9,91
2
14,66
1
16,03
3
15,62
1
1
1
15,89
14,58
2
15,42
1
12,83
3
14,00
4
16,34
1
11,20
1
14,14
1
12,26
1
17,22
1
13,16
3
16,66
1
8,82
2
13,20
4
15,08
1
12,39
3
13,00
3
13,00
4
10,22
1
17,36
2
16,00
3
13,40
2
13,46
4
1
130
1
14,91
75
1
19,66
423
1
20,03
59
1
23,62
260
1
19,89
85
1
22,34
1
121
1
20,58
1
773
0
19,42
1
2
16,34
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
14,26
15,34
2
15,50
1
10,22
3
13,38
1
13,99
3
13,30
2
16,40
3
12,66
3
3
3
3
6
3
3
131
1
16,83
2
188
1
21,00
3
123
1
24,34
302
1
15,20
756
1
18,14
442
1
16,26
511
1
23,22
158
1
18,16
461
1
23,66
191
1
13,82
1
508
1
20,20
3
152
1
23,08
2
1
109
1
16,39
2
119
1
21,00
2
386
0
18,00
214
1
14,22
462
1
21,36
1
332
1
21,00
2
85
1
21,00
1
104
1
20,46
2
104
1
22,26
3
205
1
22,34
1
466
0
19,50
214
1
14,22
200
0
19,38
210
1
18,99
2
160
1
23,30
1
126
1
23,40
2
520
0
17,66
2
Службени гласник општине Зворник
Број 9
БИЈЕЉИНА
СТЈЕПАНОВИЋ СИНИША
ПАЂИНЕ
056/398-685
МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА
59
СУБОТИЋ ПРЕДРАГ
ЗВОРНИК
066/183-364
ВИША ШКОЛ.УНУТР ПОС
60
ТОМИЋ БРАНИСЛАВ
ЗВОРНИК
065/939-283
ФИЛОЗОВСКИ
61
ТОМИЋ ИГОР
ПАЂИНЕ
056/398-601
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТР.
62
ТРИШИЋ АЛЕКСАНДРА
ОРАОВАЦ
066/783-494
ПЕДАГОШКИ
63
ЧЕЧЕЗ МАРКО
ЗВОРНИК
066/382-283
ЕКОНОМСКИ
64
ЧОЈИЋ ДАНИЈЕЛ
ЗВОРНИК
066/870-487
МАШИНСКИ
65
ШАРИЋ МИЛЕНА
БРАЊЕВО
066/945-446
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
58
БАЊАЛУКА
ПАЛЕ
БЕОГРАД
БИЈЕЉИНА
И.САРАЈЕВО
И.САРАЈЕВО
БИЈЕЉИНА
Закључно са р.б. 65.
Ова листа је сачиљена на основу Ранг листе Комисије за додјелу стипендија.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум 20.09.2011.године
30. сеп 2011.
1
1
2
3
3
3
3
10,65
14,00
4
13,30
2
13,80
3
14,30
3
13,44
3
14,86
2
13,42
3
3
3
1
301
0
13,65
1
286
1
20,00
3
80
1
22,30
1
261
1
19,80
2
212
1
18,30
2
143
1
21,44
2
224
1
22,86
1
169
1
19,42
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић,с.р.
ЛИСТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
школске 2010/11.године
ЗВОРНИК
065/364-169
16,46
Примања у
домаћинству
Деф занимања 2 бод
Завршена година х 1
бод
Средња оцјена х 2
бода
Мјесто студија
Награде 1 бод
Факултет
0
Укупно бодова
АЛЕКСИЋ ЈЕЛА
Мјесто, телефон
Државни 1 бод
1
Презиме и име
Година
Рб.
Бр. Предмета
СТУДЕНТИ СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА И ОСТАЛИ
1
23,46
ФИЛОЗОВСКИ
3
И.САРАЈЕВО
1
БИЈЕЉИНА
13,27
0
1
14,27
15,74
0
0
19,74
13,6
0
1
19,60
2
АЋИМОВИЋ БИЉАНА
ТРШИЋ
056/316-777
ПЕДАГОШКИ
3
АЋИМОВИЋ МИЛКИЦА
ТРШИЋ
056/315-110
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
2
БИЈЕЉИНА
4
АХМЕТОВИЋ МЕРИСА
ЈОШАНИЦА
061/650-617
ПРАВНИ
3
СРЕБРЕНИЦА
4
БИЈЕЉИНА
13,1
0
1
20,10
15,13
0
1
19,13
16
0
1
21,00
5
БАЈИЋ ЉУБИСАВ
ТРШИЋ
065/257-335
СПОЉНА ТРГОВИНА
6
БАЈИЋ НАТАША
ТРШИЋ
066/443-057
ПЕДАГОШКИ
1
БИЈЕЉИНА
7
БОЖИЋ АНИЦА
БРАЊЕВО
065/040-348
МЕДИЦИНСКИ
2
ФОЧА
4
ПАЛЕ
14,04
0
1
21,04
0
1
20,79
8
БОЖИЋ ДАРКО
БРАЊЕВО
056/373-032
ПРАВНИ
9
БОШЊАКОВИЋ МЛАДЕНКА
УЛИЦЕ
056/270-498
ПРАВНИ
1
НОВИ САД
16,79
10
ВИДАКОВИЋ ГОРАН
КАРАКАЈ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА
4
НОВИ САД
14,64
275
1
18,64
11
ВИДАКОВИЋ ИВАНА
РОЋЕВИЋ
КОЛЕЏ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ
1
БИЈЕЉИНА
15,96
285
0
15,96
056/260-063
066/120-181
Број 9
Службени гласник општине Зворник
12
ВИДАКОВИЋ СЛАЂАНА
ЗВОРНИК
13
ВИДАКОВИЋ СРЕДО
ЗВОРНИК
066/453-880
066/609-143
ВИСОКА Ш.УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
БАЊА ЛУКА
16,64
123
1
21,64
3
БАЊА ЛУКА
12,38
0
1
18,38
14
ВИДОВИЋ АЛЕКСАНДРА
КАРАКАЈ
056/260-229
ФИЛОЗОВСКИ
4
НОВИ САД
16,32
69
1
22,32
15
ВИДОВИЋ РАДА
ОРАОВАЦ
16
ВУКИЋ МАЈА
ЗВОРНИК
064/4580-621
ПЕДАГОШКИ
ПЕДАГОШКИ
1
БИЈЕЉИНА
15,91
0
1
19,91
4
БИЈЕЉИНА
15,5
290
1
19,50
17
ВУКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БРАЊЕВО
064/428-2584
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
4
БИЈЕЉИНА
12,6
263
1
16,60
18
ВУКОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЗВОРНИК
19
ВУКОВИЋ МИРЈАНА
ЗВОРНИК
064/9111-146
МЕДИЦИНСКИ
4
БЕОГРАД
16
175
1
21,00
064/0938-386
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
3
БЕОГРАД
13,9
237
1
16,90
20
ВУКОТИЋ ЂОРЂЕ
ТРНОВИЦА
056/391-101
ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
2
ШАБАЦ
16,76
125
1
20,76
4
НОВИ САД
14,42
152
1
19,42
143
1
18,58
056/215-541
ПРИПОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
30. сеп 2011.
3
21
ГАЈИЋ БОРИСАВ
ЈАСЕНИЦА
064/5523-897
ФИЛОЗОВСКИ
22
ГАЛИЋ БРАНИСЛАВ
МАЛЕШИЋ
056/330-504
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1
БИЈЕЉИНА
15,58
23
ГАЛИЋ РАДЕ
МАЛЕШИЋ
056/330-443
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
4
БИЈЕЉИНА
14,22
108
1
20,22
3
БИЈЕЉИНА
16,12
108
1
21,12
98
1
15,31
88
1
19,42
24
ГАЛИЋ СПАСОЈЕ
МАЛЕШИЋ
056/330-443
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
25
ГЛИШИЋ ДРАГИША
ЗВОРНИК
056/215-338
ФИЛОЗОВСКИ
1
ПАЛЕ
12,31
26
ГЛУХОВИЋ СЛАЂАНА
УЛИЦЕ
066/606-759
ЕКОНОМСКИ
3
1
БИЈЕЉИНА
14,42
27
ГОЈКОВИЋ ДЕЈАН
ЗВОРНИК
065/476-005
28
ГОЛИЈАНИН ЂОРЂИЈЕ
ЗВОРНИК
064/3494-802
ТЕХНИЧКИХ НАУКА
29
ДЕВЕДЛАКА ДРАГАНА
ЗВОРНИК
066/459-452
ПРАВНИ
30
ДЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ЕКОНОМИЈА
31
ДЕУРИЋ СВЕТЛАНА
ЗВОРНИК
32
ДРАГИЋ ЗОРКА
ЦЕР
САОБРАЋАЈНИ
ДОБОЈ
14,64
143
1
17,64
4
НОВИ САД
14,24
253
1
18,24
1
ПАЛЕ
12,57
227
1
13,57
1
БАЊА ЛУКА
17,26
0
1
21,26
ФОЧА
16,22
168
1
20,22
ЗВОРНИК
13,56
0
1
17,56
065/489-062
МЕДИЦИНСКИ
065/3621-220
МЕДИЦИНСКИ
065/734-087
ТЕХНОЛОШКИ
3
1
2
33
ДРАГУТИНОВИЋ МИЛИЈАНА
ЗВОРНИК
066/184-164
ФИЛОЗОВСКИ
34
ДРАГУТИНОВИЋ МЛАДЕН
ЗВОРНИК
065/350-177
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
3
35
ДУВЊАК ДАНИЈЕЛА
ЗВОРНИК
056/210-250
ЕКОНОМСКИ
4
ПЕДАГОШКИ
3
БИЈЕЉИНА
15,32
87
1
20,32
100
1
18,76
77
1
16,65
056/373-067
13,8
244
1
15,80
БИЈЕЉИНА
15,12
244
1
18,12
БАЊА ЛУКА
15,66
431
1
19,66
ПАЛЕ
36
ЂУКА ВЕСНА
БРАЊЕВО
37
ЂУКАНОВИЋ ЖЕЉКО
Д.ЛОКАЊ
066/839-769
ЕКОНОМСКИ
2
И.САРАЈЕВО
14,76
38
ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА
Д.ЛОКАЊ
066/728-411
ПЕДАГОШКИ
1
БИЈЕЉИНА
13,65
39
ЕРИЋ АНЂА
УЛИЦЕ
ПЕДАГОШКИ
2
БИЈЕЉИНА
14,16
159
1
17,16
40
ЕРИЋ ДРАГАНА
ЧЕЛОПЕК
065/412-215
235
1
17,66
41
ЕРИЋ НАДА
ЧЕЛОПЕК
183
1
17,28
42
ЕРИЋ РАДА
43
ЕРКИЋ ЉЕПОЈКА
44
ЕРКИЋ САНДРА
066/965-997
ПЕДАГОШКИ
4
БИЈЕЉИНА
13,66
065/460-3279
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИ.
3
БЕОГРАД
13,28
ЧЕЛОПЕК
064/970-7000
ФИЛОЗОВСКИ
4
БЕОГРАД
16,26
183
1
21,26
УЛИЦЕ
066/467-411
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
4
И.САРАЈЕВО
15,94
120
1
21,94
ЗВОРНИК
065/008-355
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1
БИЈЕЉИНА
17,05
0
1
21,05
Број 9
Службени гласник општине Зворник
45
ЖИВАК БИЉАНА
ЗВОРНИК
064/0252-149
ПРАВНИ
46
ЖИВАК ВЕСНА
ЗВОРНИК
056/215-531
ПРАВНИ
47
ЖИВАНОВИЋ РАДОВАН
ЗВОРНИК
056/214-613
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
48
ЖИВАНОВИЋ СТЕВКА
ЗВОРНИК
064/323-8715
ГЕОГРАФСКИ
49
ЗЕЛЕНОВИЋ ДАРКО
ЗВОРНИК
065/205-710
ЕКОНОМСКИ
50
ЗЕЛЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЗВОРНИК
065/308-375
ЕКОНОМСКИ
51
ЗЕЛЕНОВИЋ СВЕТЛАНА
Д.КАМЕНИЦА
056/376-227
ПЕДАГОШКИ
52
ИБРАХИМОВИЋ СУАД
Д.КАМЕНИЦА
062/314-228
МАШИНСКИ
53
ИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
КИТОВНИЦЕ
066/973-626
54
ИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР (М)
ЗВОРНИК
55
ИВАНОВИЋ ВЛАТКО
КИТОВНИЦЕ
56
ИВАНОВИЋ ДРАГАН
ПЕТКОВЦИ
57
ИЛИЋ ДРАГАНА
КАРАКАЈ
58
ИЛИЋ РАДЕНКА
ЛОКАЊ
59
ЈАНКОВИЋ ГОРАН
КАРАКАЈ
60
ЈАНКОВИЋ МИЛИЈАНА
61
ЈАНКОВИЋ МЛАДЕН
62
30. сеп 2011.
БЕОГРАД
12,42
90
1
17,42
2
БЕОГРАД
16,34
0
1
21,34
1
БЕОГРАД
9,87
237
1
10,87
3
БЕОГРАД
13,52
0
1
16,52
3
БИЈЕЉИНА
13,32
279
1
16,76
2
БИЈЕЉИНА
14,76
301
1
16,76
2
БЈЕЉИНА
13,64
140
1
17,64
1
ТУЗЛА
16,62
0
1
20,62
ПЕДАГОШКИ
2
БИЈЕЉИНА
14,2
198
1
17,20
066/937-021
ПЕДАГОШКИ
2
БИЈЕЉИНА
12,6
83
1
16,60
066/261-441
МЕДИЦИНСКИ
2
ФОЧА
16,4
178
1
19,40
056/594-377
САОБРАЋАЈНИ
1
ДОБОЈ
9,6
360
1
10,6
065/5240-776
МЕНАЏМЕНТ
4
ВАЉЕВО
15,14
235
0
18,14
056/393-190
ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
2
ШАБАЦ
16,1
0
1
21,10
056/261-683
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
3
И.САРАЈЕВО
13,76
199
1
17,76
Д.ЛОКАЊ
065/336-277
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
3
БИЈЕЉИНА
13,58
0
1
19,58
СКОЧИЋ
056/391-435
ТЕХНОЛОШКИ
15,4
0
1
20,40
ЈАНКОВИЋ МЛАДЕНКА
Д.ПИЛИЦА
065/829-938
13,92
144
1
18,92
63
ЈЕКИЋ МИЛИЈАНА
РОЋЕВИЋ
64
ЈОВИЧИЋ ПЕТАР
ЗВОРНИК
065/511-256
ПРАВНИ
65
ЈОВОВИЋ СЛАЂАН
ЕКОНОМИЈА
065/676-178
66
ЈОКИЋ ДИЈАНА
Д.ГРБАВЦИ
67
ЈОКИЋ МИЛОЈКА
ДРИЊАЧА
68
ЈОСИПОВИЋ МАРИЈАНА
ЕКОНОМИЈА
056/261-396
69
ЈОСИПОВИЋ САНДРА
ЕКОНОМИЈА
860-880
70
ЈОСИЋ МЛАДЕН
КОЗЛУК
71
ЈУГОВИЋ ДУШАН
КАРАКАЈ
056/260-161
72
ЈУРОШЕВИЋ БОЈАНА
Д.ПИЛИЦА
73
КАПОР ВУЈАДИН
ЗВОРНИК
74
КАРИЋ АНЕЛ
КРИЖЕВИЋИ 056/480-161
75
КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЗВОРНИК
76
КОВАЧЕВИЋ СРЂАН
ЗВОРНИК
77
КОЈАДИНОВИЋ ЧЕДОМИР
ЗВОРНИК
056/398-487
3
ЗВОРНИК
ПЕДАГОШКИ
2
3
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
2
БИЈЕЉИНА
БИЈЕЉИНА
14
0
1
19,00
0
1
19,86
1
19,84
НОВИ САД
САОБРАЋАЈНИ
2
3
14,86
ДОБОЈ
13,84
0
065/301-300
ПЕДАГОШКИ
2
БИЈЕЉИНА
066/333-256
ТЕХНОЛОШКИ
1
ПЕДАГОШКИ
2
2
ЕКОНОМСКИ
12,8
100
1
16,80
КАРАКАЈ
16,73
0
1
20,73
БИЈЕЉИНА
14,16
268
1
16,16
БИЈЕЉИНА
14,76
105
1
18,76
14,62
175
1
18,62
1
19,70
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
3
И.САРАЈЕВО
ПРИПОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
3
НОВИ САД
14,7
78
056/393-427
ЕКОНОМСКИ
3
БИЈЕЉИНА
15,2
175
1
19,20
065/475-331
РУСКИ ЈЕЗИК
2
ПАЛЕ
16
0
1
21,00
МАШИНСКИ
3
ТУЗЛА
13,46
0
1
19,46
066/723-930
ПРАВНИ
4
БИЈЕЉИНА
13,26
104
0
18,26
065/632-508
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1
БИЈЕЉИНА
13,62
224
1
14,62
056/214-015
ПОСЛОВНА ШКОЛА
1
БЕОГРАД
12,51
211
0
12,51
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
78
КОЈИЋ ЈЕЛЕНА
ЗВОРНИК
065/320-003
МЕДИЦИНСКИ-СТОМАТОЛОГИЈА
79
КОЛОВИЋ ДАЈАНА
ЗВОРНИК
056/214-311
ФИЛОЗОВСКИ
16,06
240
1
21,06
И.САРАЈЕВО
13,1
191
1
1
15,10
80
КОПРИВИЦА ОГЊЕН
ЗВОРНИК
ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
2
БИЈЕЉИНА
14,34
0
0
18,34
81
КРАЈИШНИК ЉИЉАНА
БРАЊЕВО
066/818-126
ПЕДАГОШКИ
82
КУЛИЋ МИЛЕНА
СНАГОВО
066/319-266
ТЕХНОЛОШКИ
1
БИЈЕЉИНА
14,68
0
1
18,68
1
ЗВОРНИК
15,19
0
1
19,19
83
ЛАЗАРЕВИЋ ВЕСНА
КАРАКАЈ
065/317-331
ФИЛОЗОВСКИ
4
ПАЛЕ
15,22
232
1
19,22
84
ЛАЗАРЕВИЋ СРЂАН
ПАЂИНЕ
85
ЛАЗИЋ ГОРИЦА
ЗВОРНИК
056/398-407
ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ
3
БИЈЕЉИНА
14,26
170
0
17,26
065/654-161
ФИЛОЛОШКИ
БАЊА ЛУКА
172
1
20,96
056/210-443
БИОЛОШКИ
4
1
15,96
86
ЛАЗИЋ ДАРИЈАНА
ЗВОРНИК
БЕОГРАД
17,12
98
1
20,12
1
ПАЛЕ
13,89
107
1
16,89
202
1
18,06
0
1
23,18
5
ФОЧА
87
ЛАЛОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЗВОРНИК
066/688-427
ФИЛОЗОВСКИ
88
ЛОЖЊАКОВИЋ МАРИЈА
ЗВОРНИК
066/532-505
ЕКОНОМСКИ
3
БАЊА ЛУКА
15,06
89
ЛОЗАНОВИЋ МАРИЈА
ЗВОРНИК
056/212-312
ПРАВНИ
4
БЕОГРАД
16,18
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИ.
4
БЕОГРАД
16,88
0
1
23,88
0
1
19,74
90
ЛОЗАНОВИЋ СНЕЖАНА
ЗВОРНИК
91
ЛУКИЋ КОСА
ЗЕЛИЊЕ
056/395-141
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1
БИЈЕЉИНА
15,74
92
МАРИНКОВИЋ АНДРИЈАНА
ЗВОРНИК
056/213-788
ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
2
НОВИ САД
16,62
144
1
20,62
065/793-816
ВИСОКА Ш.УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
2
БАЊА ЛУКА
14,6
0
1
19,60
16,6
0
1
23,60
16
0
1
24,00
И.САРАЈЕВО
12,44
285
1
14,44
И.САРАЈЕВО
14,66
0
1
21,66
401
1
19,62
93
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
Г.ГРБАВЦИ
94
МАРКОВИЋ ЈОВИЦА
ЗВОРНИК
95
МАРКОВИЋ ЉИЉАНА
ГРБАВЦИ
056/212-312
065/412-679
ЕКОНОМСКИ
4
БЕОГРАД
МЕДЕЦИНСКИ
БАЊА ЛУКА
96
МАРКОВИЋ МАРКО
ТРНОВИЦА
066/986-810
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
5
2
97
МАРКОВИЋ МИЛОРАД
ЗЕЛИЊЕ
065/496-145
ФИЛОЗОВСКИ
4
98
МАРТИНОВИЋ ПЛАНИНКА
ЗВОРНИК
ФИЛОЗОВСКИ
4
И.САРАЈЕВО
15,62
99
МЕХМЕДОВИЋ ИБРАХИМ
Д.КАМЕНИЦА 065/620-911
ФИЛОЗОВСКИ
1
ТУЗЛА
12,18
0
1
16,18
100
МИЈАТОВИЋ МАРИЈАНА
ЧЕЛОПЕК
056/240-277
ПРАВНИ
2
НОВИ САД
16,88
351
1
18,88
101
МИЈИЋ ЈЕЛЕНА
ЧЕЛОПЕК
066/839-739
ЕКОНОМСКИ
БИЈЕЉИНА
15
227
1
17,00
102
МИЛАНОВИЋ ДРАГАНА
ЗВОРНИК
056/210-797
ПРАВНИ
2
1
103
МИЛИЋ НАТАША
СКОЧИЋ
065/818-299
МЕДЕЦИНСКИ
104
МИЛИЋ САРА
ТРШИЋ
056/315-404
105
МИЛОШЕВИЋ ВИОЛЕТА
ЕКОНОМИЈА
106
МИЛОШЕВИЋ ИВАНА
ЧЕЛОПЕК
107
МИЛОШЕВИЋ МЛАДЕН
ЗВОРНИК
108
МИЛОШЕВИЋ НАТАША
109
МИТРОВИЋ СЛАЂАНА
110
МИЋИЋ БИЉАНА
БЕОГРАД
17,24
0
1
21,24
6
БЕОГРАД
16
261
1
22,00
ФИЛОЗОВСКИ
2
ПАЛЕ
16,58
78
1
20,58
056/260-095
ЕКОНОМСКИ
2
БИЈЕЉИНА
14,76
196
1
17,76
056/270-471
УЧИТЕЉСКИ
4
БЕОГРАД
16,3
158
1
21,30
066/312-454
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
2
БЕОГРАД
13,42
243
0
14,42
ЗВОРНИК
065/462-525
ЕКОНОМСКИ
1
БЕОГРАД
16,86
513
1
17,86
УЛИЦЕ
065/968-972
ПЕДАГОШКИ
2
БИЈЕЉИНА
12,2
390
1
14,20
ЗВОРНИК
065/180-260
ЕКОНОМСКИ
2
СУБОТИЦА
16,66
271
1
18,66
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
111
МИЋИЋ ДРАГАНА
ТАБАНЦИ
066/671-792
ПЕДАГОШКИ
112
МИЋИЋ МАРКО
ЧЕЛОПЕК
065/366-613
ПЕДАГОШКИ
БИЈЕЉИНА
12,88
191
1
14,88
2
БИЈЕЉИНА
13,82
390
1
15,82
113
МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ
ЗВОРНИК
056/210-647
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ
2
БЕОГРАД
15,66
138
1
19,66
114
МИХАЈЛОВИЋ ЖАРКО
КАРАКАЈ
115
МИХАЈЛОВИЋ НИКОЛИНА
КАРАКАЈ
056/261-501
ТЕХНОЛОШКИ
1
КАРАКАЈ
14,82
182
1
16,82
056/261-505
ФАРМАЦИЈА
4
БЕОГРАД
15,28
182
1
20,28
116
МИХАЈЛОВИЋ СНЕЖАНА
ЈАРДАН
056/261-299
ФИЛОЗОВСКИ
2
ТУЗЛА
14,34
0
1
19,34
117
МЛАЂЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ДРИЊАЧА
118
МУМОВИЋ ЈОВАН
ЗВОРНИК
066/497-107
ПЕДАГОШКИ
1
БИЈЕЉИНА
13,97
107
1
16,97
065/325-065
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
3
ПАЛЕ
15,66
0
1
21,66
119
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДРА
ЧЕЛОПЕК
ФИЛОЗОВСКИ
1
И.САРАЈЕВО
16,52
0
1
20,52
120
НИКОЛИЋ ВЛАДАНКА
ЕКОНОМИЈА
121
НОВИЧИЋ БОБАНА
КИТОВНИЦЕ
066/953-057
ПРАВНИ
2
БИЈЕЉИНА
16,78
182
1
19,78
065/475-953
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1
БИЈЕЉИНА
16,52
65
1
19,52
122
ОБАЧКИЋ ТАТЈАНА
СОПОТНИК
066/940-231
ЕКОНОМСКИ
1
ПАЛЕ
14,17
0
1
18,17
123
ОКИЉ ДЕЈАН
КАРАКАЈ
124
ОКИЉ МИЛЕНА
БРАЊЕВО
САОБРАЋАЈНИ
1
ДОБОЈ
15,82
177
1
17,82
75
1
20,34
125
ОСТОЈИЋ ДРАГИЦА
КИСЕЉАК
126
ПАВЛОВИЋ РАДА
Д.ПИЛИЦА
127
ПАНДУР АМИРА
ГЛУМИНА
061/681-589
ПРАВНИ
128
ПАНТЕЛИЋ БОГДАН
ЗВОРНИК
056/261-185
129
ПАНТИЋ БОРИСАВ
ПИЛИЦА
130
ПАРИЋ АЛЕКСАНДРА
ЗВОРНИК
131
ПЕЈИЋ АЛЕКСАНДРА
КАРАКАЈ
056/260-285
132
ПЕКИЋ ИРЕНА
ЗВОРНИК
062/248-494
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСТИ
133
ПЕРИЋ ДАНИЕЛА
ЈАСЕНИЦА
066/806-525
КОЛЕЏ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ
134
ПЕРИЋ СЛАЂАНА
ПИЛИЦА
066/693-500
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
135
ПЕРУШИНОВИЋ ТАЊА
ЕКОНОМИЈА
066/879-250
ПЕДАГОШКИ
136
ПЕТРИЧЕВИЋ САНДРА
ЗВОРНИК
066/978-944
ТЕХНОЛОШКИ
1
137
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ЗВОРНИК
056/211-546
ПЕДАГОШКИ
138
ПЕТРОВИЋ ИВАНА
ДРИЊАЧА
064/134937-84
ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
139
ПЕТРОВИЋ МАРКО
ЗВОРНИК
064/9872-026
140
ПЕТРОВИЋ РАЈКО
Г.КАМЕНИЦА
065/811-346
066/725-939
065/864-573
1
ПЕДАГОШКИ
2
БИЈЕЉИНА
16,34
056/391-134
ВЕТЕРИНАРСКИ
1
САРАЈЕВО
16,66
22
1
19,66
056/393-354
МЕДИЦИНСКИ
6
БЕОГРАД
14,58
268
1
20,58
1
ТУЗЛА
13,12
0
1
17,12
ПРАВНИ
1
НОВИ САД
13,9
353
1
14,90
066/953-118
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
2
БИЈЕЉИНА
14,76
8
1
18,76
064/9371-043
ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
2
НОВИ САД
14,66
185
1
17,66
ПЕДАГОШКИ
1
3
БИЈЕЉИНА
16,94
222
1
17,94
650-227
БЕОГРАД
15,06
93
1
20,60
3
БИЈЕЉИНА
14,32
624
0
16,32
3
БИЈЕЉИНА
13,62
251
1
16,62
1
БИЈЕЉИНА
15,6
185
1
17,60
ЗВОРНИК
15,47
203
1
16,47
1
БИЈЕЉИНА
11,25
0
1
15,25
1
БЕОГРАД
14,49
413
1
15,49
16,4
195
1
20,40
80
1
19,31
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИ.
3
БЕОГРАД
САОБРАЋАЈНИ
1
ДОБОЈ
16,31
1
БИЈЕЉИНА
13,86
0
1
17,86
0
1
19,90
55
1
17,63
141
ПЕТРОВИЋ СЛАЂАН
УЛИЦЕ
056/270-307
ПЕДАГОШКИ
142
ПЕТРОВИЋ СЛАЂАНА
ЗЕЛИЊЕ
065/475-992
ПЕДАГОШКИ
1
БИЈЕЉИНА
15,9
143
ПИСИЋ НОВИЦА
РОЋЕВИЋ
056/398-211
ПЕДАГОШКИ
1
БИЈЕЉИНА
14,65
Број 9
Службени гласник општине Зворник
144
ПОПОВИЋ СВЈЕТЛАНА
СКОЧИЋ
065/870-123
ПОСЛОВНА
145
РАДИЋ ВЕСНА
ЈАРДАН
065/778-203
ПЕДАГОШКИ
146
РАДИЋ ИВАНА
ЕКОНОМИЈА
063/8819-425
147
РАДИЋ ПЕТРА
ТРШИЋ
148
РАДИЋ САЊА
ЈАРДАН
149
РАДИЋ СНЕЖАНА
ТАБАНЦИ
150
РАДИЋ ТАЊА
КОЗЛУК
151
РАДОВАНОВИЋ БИЉАНА
ЗВОРНИК
152
РАДОВАНОВИЋ САЊА
ЗВОРНИК
064/0469-843
153
РИСТАНОВИЋ ЖЕЉКО
ЈАСЕНИЦА
056/391-041
154
РИСТАНОВИЋ СЛОБОДАН
ТРНОВИЦА
155
РИСТАНОВИЋ СУЗАНА
ТРШИЋ
156
РИСТИЋ МИЛИЈАНА
157
РИСТИЋ МИЛОШ
30. сеп 2011.
БИЈЕЉИНА
14,38
0
0
19,38
3
БИЈЕЉИНА
15,16
118
1
20,16
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
2
ЛОЗНИЦА
13,14
0
0
17,14
066/953-542
ПЕДАГОШКИ
2
БИЈЕЉИНА
12,2
0
1
17,20
065/293-921
ПЕДАГОШКИ
3
БИЈЕЉИНА
15,46
118
1
20,46
065/817-741
ПЕДАГОШКИ
3
БИЈЕЉИНА
14,46
273
1
17,46
065/301-229
ЕКОНОМСКИ
2
БИЈЕЉИНА
12,28
233
1
14,28
056/210-862
ПРАВНИ
1
НОВИ САД
16,42
189
1
18,42
ЕКОНОМСКИ
2
И.САРАЈЕВО
13,14
0
1
18,14
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1
БИЈЕЉИНА
9,77
101
1
12,77
203
1
16,30
81
1
18,62
065/653-724
3
ВИСОКА Ш.УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
3
БАЊА ЛУКА
13,3
056/315-248
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1
БИЈЕЉИНА
15,62
СНАГОВО
065/220-960
ЕКОНОМСКИ
4
БЕОГРАД
16,58
110
1
22,58
Д.ГРБАВЦИ
056/594-629
ПЕДАГОШКИ
2
И.САРАЈЕВО
13,82
144
1
17,82
158
САВИЋ БИЉАНА
ЕКОНОМИЈА
065/622-3691
ПРАВНИ
2
НОВИ САД
16,72
0
1
21,72
159
САВИЋ ДРАГАНА
ТАБАНЦИ
056/310-334
МЕДЕЦИНСКИ
1
НОВИ САД
160
САВИЋ МЛАДЕН
ЗВОРНИК
065/958-780
ФИЛОЗОВСКИ
1
161
САВИЋ НЕБОЈША
ЗВОРНИК
056/211-441
ФИЛОЗОВСКИ
162
САВИЋ СЛАВИША
ЧЕЛОПЕК
САОБРАЋАЈНИ
163
СИМИЋ БОЈАНА
ТРШИЋ
056/310-015
ФИЛОЗОВСКИ
164
СИМИЋ ЈЕЛЕНА
КОЗЛУК
056/391-426
165
СПАСОЈЕВИЋ ВЛАДАН
ЗВОРНИК
166
СТАНИЋ МЛАДЕН
БРАЊЕВО
064/415-9262
ПРИПОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
3
167
СТЕВАНОВИЋ ВЕСНА
Д.ШЕПАК
066/518-607
ПЕДАГОШКИ
168
СТЕВАНОВИЋ ИВАНА
ЈЕСЕНИЦА
056/391-562
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
169
СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА
Д.ЛОКАЊ
170
СТЕВИЋ ЖЕЉКО
ТРНОВИЦА
171
СТОЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЗВОРНИК
172
СУБОТИЋ СРЕТО
ЗВОРНИК
173
ТАНИЋ АЛЕКСАНДРА
ЗВОРНИК
056/310-606
056/270-699
065/966-693
16,8
0
1
20,80
И.САРАЈЕВО
12,54
165
1
14,54
1
И.САРАЈЕВО
12,72
0
1
16,72
1
ДОБОЈ
11,74
184
1
13,74
2
И.САРАЈЕВО
15,42
0
1
20,42
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1
И.САРАЈЕВО
12,29
101
1
15,29
ЕКОНОМСКИ
3
БИЈЕЉИНА
13
242
0
15,00
НОВИ САД
16,66
84
1
21,66
2
БИЈЕЉИНА
14,36
100
1
18,36
1
БИЈЕЉИНА
12,67
0
1
16,67
14,7
0
1
20,70
15,06
131
1
21,06
ЕКОНОМСКИ
3
БИЈЕЉИНА
САОБРАЋАЈНИ
4
ДОБОЈ
056/213-861
ЕКОНОМСКИ
2
БЕОГРАД
14,28
254
1
16,28
056/210-924
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
3
И.САРАЈЕВО
14,46
232
1
17,46
ПРАВНИ
3
НОВИ САД
15,88
250
1
18,28
2
И.САРАЈЕВО
14,2
81
1
18,20
16
0
1
22,00
13,52
0
1
20,52
056/391-454
174
ТАНИЋ ДАНИЈЕЛ
КАРАКАЈ
056/260-552
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
175
ТАСОВАЦ МИЛЕНА
УЛИЦЕ
064/0598-536
СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИ.
3
БЕОГРАД
176
ТЕКИЋ ЖЕЉКО
ТРНОВИЦА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
4
БИЈЕЉИНА
066/721-505
Број 9
Службени гласник општине Зворник
177
ТЕШИЋ ДАНИЈЕЛА
КОЗЛУК
056/310-032
ЕКОНОМСКИ
178
ТЕШИЋ ДИЈАНА
Д.ЛОКАЊ
066/986-891
КОЛЕЏ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ
179
ТЕШМАНОВИЋ НАТАША
ЈАСЕНИЦА
066/806-767
180
ТИЈАНИЋ МИЛАНКА
ЦЕР
066/783-437
181
ТОДОРОВИЋ СЛАЂАНА
ЗВОРНИК
066/800-048
ФАРМАЦИЈА
182
ТОМИЋ ИВАНА
ЗВОРНИК
064/0239-189
183
ТОМИЋ НЕВЕНА
МАЛЕШИЋ
184
ТОМИЋ СЛАЂАН
ТРНОВИЦА
185
ТРИФКОВИЋ ЗОРИЦА
186
30. сеп 2011.
И.САРАЈЕВО
15,28
176
1
19,28
2
БИЈЕЉИНА
15,64
144
0
18,64
ПЕДАГОШКИ
3
БИЈЕЉИНА
13,64
0
1
19,64
ПЕДАГОШКИ
3
БИЈЕЉИНА
14,76
160
1
18,76
1
ТУЗЛА
15,54
466
1
16,54
БИОЛОШКИ
2
БЕОГРАД
14
292
1
16,00
056/330-333
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1
БИЈЕЉИНА
13,04
0
1
17,04
066/989-285
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
2
БИЈЕЉИНА
14,74
0
0
18,74
ЗВОРНИК
066/754-508
ПЕДАГОШКИ
4
БИЈЕЉИНА
14,44
245
1
18,44
ЋЕРАНИЋ МИРЈАНА
ЗВОРНИК
056/370-456
КОЛЕЏ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ
3
БИЈЕЉИНА
16,88
339
0
18,88
187
ЋИРКОВИЋ МАРИЈАНА
ЕКОНОМИЈА
065/982-994
ФИЛОЗОВСКИ
1
ПАЛЕ
16,07
236
1
17,07
188
ФИЛИПОВИЋ САВО
ПИЛИЦА
065/418-018
ПРАВНИ
1
БИЈЕЉИНА
13,14
140
0
15,14
189
ХАЈДАРЕВИЋ ЕМИНА
СНАГОВО
066/182-617
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКО-ГРАЂЕВИ.
2
ТУЗЛА
14,82
0
1
19,82
190
ХАЈДУКОВИЋ НЕВЕНА
КИТОВНИЦЕ
056/318-242
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
3
БЕОГРАД
15,5
338
1
18,50
191
ХАМЗИЋ АНЕР
ШЕТИЋИ
061/831-282
МЕДИЦИНСКИ
6
ТУЗЛА
15,36
0
1
24,36
192
ХАЏИЋ ЗЕХРА
КУЛА ГРАД
066/545-059
ТЕХНОЛОШКИ
1
ЗВОРНИК
12,96
184
1
14,96
193
ЦВЈЕТИНОВИЋ ЗДРАВКА
ТРНОВИЦА
065/310-474
ПЕДАГОШКИ
3
БИЈЕЉИНА
14,82
0
1
20,82
194
ЧИРАК АДВИЈА
ГРБАВЦИ
065/870-372
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕДУКАЦИЈУ
2
ТУЗЛА
14,3
17
1
18,30
195
ЧИРАК ЕДВИЈА
ГРБАВЦИ
056/318-298
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕДУКАЦИЈУ
2
ТУЗЛА
13,54
17
1
17,54
196
ЧУТУРИЋ ДАРКО
ЗВОРНИК
065/827-370
ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
1
НОВИ САД
13,12
345
1
14,12
197
ЏИНИЋ НЕБОЈША
УЛИЦЕ
064/937-1044
ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
4
НОВИ САД
13,92
0
1
20,92
198
ШАКОТИЋ БРАНИСЛАВ
ЗВОРНИК
056/210-112
ШУМАРСТВО
1
БАЊА ЛУКА
12,07
138
1
15,07
199
ШЕПУР ТИЈАНА
ЗВОРНИК
065/461-040
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
4
БИЈЕЉИНА
16
112
1
22,00
200
ШИПКА ВЕРА
БРАЊЕВО
056/373-345
ЕКОНОМСКИ
3
БИЈЕЉИНА
13,7
255
1
16,70
201
ШИПКА САЊА
БРАЊЕВО
056/373-345
ПРАВНИ
2
И.САРАЈЕВО
16
246
1
18,00
Закључно са редним бројем 201.
Ова листа је сачињена на основу ранг листе Комисије за додјелу стипендија
3
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Стевановић
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 5. Одлуке о расписивању јавног
огласа-лицитације за давање у закуп јавних површина
(''Службени гласник Републике Српске '' број 11/09) и
члана 38. и 44.Статута општине Зворник – пречишћен
текст (''Службени гласник општине Зворник '' број 3/10),
Начелник општине Зворник доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за спровођење поступка
лицитације
Члан 1.
У комисију за спровођење усменог јавног надметања–
лицитације за давање у закуп грађевинског земљишта у
државној својини у граду Зворнику , локација бр.31 (ББлокови), која ће се одржати 20.9.2011.године именују
се :
1.Станковић Ненад , предсједник,
Симић Зорана , замјеник предсједника,
2.Саво Михајловић , члан,
Бранко Јашић, замјеник члана,
3.Савић Раде , члан
Мирослав Аћимовић , замјеник члана.
За записничара комисије се именује Калдесић Невена.
Члан 2.
Задатак комисије је да у складу са Одлуком о
расписивању јавног огласа –лицитације за давање у
закуп јавних површина спроведе поступак лицитације
за давање у закуп грађевинског земљишта у државној
својини у граду Зворнику о чему је дужна да води
записник који ће доставити надлежном органу на даље
поступање.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-475-89/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 30.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку(„Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 i 50/10) и члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10) Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Изградња насипа на ријеци Сапни у МЗ Петковци“, а
радове ће извршити „Пантић промет“ д.о.о., Малешић
бб, Зворник, према условима из понуде, број: 02-360141-2/11, од 24.08.2011. године, одмах по потписивању
уговора о извођењу радова.
30. сеп 2011.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-141/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња и
реконструкција 13 стамбених јединица на подручју
општине Зворник: Изградња и реконструкција 10
стамбених јединица – Лот1 и Изградња и
реконструкција 3 стамбене јединице – Лот2“, број:02360-142/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Ненад Станковић, члан,
3. Милош Томић, члан,
4. Мирослав Радић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-142/11 од 15.08.2011, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 20.09.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-142/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
91
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Регулација
ријеке Хоче – фаза II“, број:02-360-154/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Зоран Ерић, члан,
4. Мирослав Радић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-154/11 од 01.09.2011, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 12.09.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-154/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Aсфалтирање
локалних путева на подручју општине Зворник:
Асфалтирање локалног пута у МЗ Табанци – Лот1 и
асфалтирање локалног пута у МЗ Д. Шепак – Лот2“,
број:02-360-155/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
30. сеп 2011.
Горан Писић, предсједник,
Срђан Деспић, члан,
Зоран Ерић, члан,
Мирослав Радић, члан,
Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-155/11 од 06.09.2011, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 14.09.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-155/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
опреме за Зворничко културно љето 2011“, број:02-360156/11, у саставу:
1. Ненад Станковић, предсједник,
2. Срђан Деспић, члан,
3. Зоран Ерић, члан,
4. Мирослав Радић, члан,
5. Милош Томић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-156/11 од 06.09.2011, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 27.09.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
92
Број 9
Службени гласник општине Зворник
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-156/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Медијска
промоција и афирмација општине Зворник у емисији
„Плетеница“, број:02-360-165/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Срђан Деспић, члан,
3. Зоран Ерић, члан,
4. Мирослав Радић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-165/11 од 13.09.2011, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 14.09.2011.године у 11.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-165/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
30. сеп 2011.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Вршење услуга
стручног надзора на реконструкцији и асфалтирању
улица у Зворнику: Вршење услуга стручног надзора на
реконструкцији улица Светог Саве, Карађорђеве, Вука
Караџића и Трга краља Петра I Карађорђевића у
Зворнику – Лот1 и Вршење услуга стручног надзора на
асфалтирању локалних путева на подручју општине
Зворник – Лот2“, број:02-360-157/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Срђан Деспић, члан,
3. Зоран Ерић, члан,
4. Мирослав Радић, члан,
5. Милош Томић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-157/11 од 08.09.2011, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 19.09.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-157/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
93
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Изградња
споменика палим борцима у МЗ Каракај“ - поновљени
поступак, број:02-360-158/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Милош Томић, члан,
3. Зоран Ерић, члан,
4. Мирослав Радић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-158/11 од 09.09.2011, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 22.09.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-158/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Набавка
материјала за изградњу стамбеног објекта у насељу
Вишње“, број:02-360-166/11, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
30. сеп 2011.
Горан Писић, предсједник,
Срђан Деспић, члан,
Зоран Ерић, члан,
Мирослав Радић, члан,
Милош Томић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-166/11 од 14.09.2011, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 23.09.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-166/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ
(''Службени гласник БиХ'' бр: 49/04,19/05, 52/05, 92/05,
08/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 и 60/10), члана 38. и 44.
Статута општине Зворник – Пречишћен текст
(''Службени гласник општине Зворник'' број: 3/10) и
Одлуке о именовању кандидата за Комисију за јавне
набавке број: 02-111-16/10 од 11.03.2010. године,
Начелник општине Зворник, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
I
Комисија се формира за јавну набавку: „Реконструкција
Дома културе у Скочићу“, број:
02-360-167/11, у саставу:
1. Горан Писић, предсједник,
2. Срђан Деспић, члан,
3. Ненад Станковић, члан,
4. Мирослав Радић, члан,
5. Александар Јевтић, члан.
II
Задатак Комисије је да проведе поступак јавне набавке
број: 02-360-167/11 од 14.09.2011, у складу са Законом
о јавним набавкама, а отварање понуда ће се обавити
дана 26.09.2011.године у 12.00 часова у малој сали
Административне службе општине Зворник.
III
Комисија за јавне набавке, у свом раду, дужна је
придржавати се чланова 5. и 6. Упутства о примјени
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
94
Број 9
Службени гласник општине Зворник
(„Службени гласник БиХ“ број: 3/05).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-167/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 15.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. став 1. алинеја 19. и члана 44.
Статута општине Зворник – пречишћен текст
(„Службени гласник општине Зворник“, број: 3/10),
Начелник општине, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРОЈЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ,
КАРАЂОРЂЕВЕ, ВУКА КАРАЏИЋА И
ТРГ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА У
ЗВОРНИКУ
Члан 1.
У надзорни одбор пројекта именују се:
Зоран Стевановић – Начелник општине – Предсједник,
Миле Јовић – Замјеник начелника општине – Замјеник
предсједника,Данијел Драгичевић – Потпредсједник СО
Зворник – члан,Милан Цвјетиновић – Начелник
одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности – члан,Драган Јевтић – Начелник
одјељења за просторно планирање – члан,Мирко Гајић
– вд Начелника одјељења за стамбено-комуналне
послове и послове саобраћаја – члан,Горан Писић –
Начелник комуналне полиције – члан,Станимир
Видовић – Начелник СЈБ Зворник – члан,Александар
Васиљевић – Командир саобраћајне полиције – члан,
Јеленко Васић – Директор АД „Зворник-путеви“ – члан,
Јован Томић – Директор АД „Водовод и комуналије“ –
члан,Миодраг Јевтић – Директор АД „Зворник - стан“ –
члан,представник стручног надзорног органа – члан,
представник РЈ „Електродистрибуција Зворник“ – члан,
представник Савјета мјесне заједнице Центар – члан и
представник Савјета мјесне заједнице Ново Насеље –
члан.
Члан 2.
Надзорни одбор пројекта, којим предсједава
Предсједник одбора а у његовој спријечености замјеник
предсједника одбора, задужен је да: прати реализацију
пројекта,разматра извјештаје о напретку реализације
пројекта,кординира између свих учесника битних за
квалитетну реализацију пројекта,даје смјернице и
помогне приликом рјешавања препрека у реализацији
пројекта,даје препоруке за квалитетнија рјешења у
интересу грађана и града Зворника,се бави значајним
питањима која се буду појављивала током реализације
пројекта,обезбједи сигурност грађана и несметано
функционисање
основних
градских
функција
30. сеп 2011.
(водоводни и канализациони систем и несметана
комуникација пјешака и возила) и редовно информише
јавност и грађане о реализацији пројекта.
Члан 3.
Надзорни одбор се састаје једном мјесечно или више
пута уколико се укаже потреба.
Члан 4.
Сваки члан Надзорног одбора пројекта дужан је да:
обавјести Надзорни одбор пројекта о потребама и
очекивањима своје институције, а на основу
консултација са свим релевантним актерима и
одреди особе за контакт у својој институцији које ће
помоћи у реализацији конкретних активности или
проблема.
Члан 5.
Надзорни одбор пројекта може позвати и додатне
чланове на основу указане потребе.
Члан 6.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Зворник“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-85/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике Српске“ број:
13/02, 87/07 i 50/10) и члана 38. и 44. Статута општине
Зворник-пречишћен текст (''Службени гласник општине
Зворник'' број: 03/10) Начелник општине Зворник,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Стевановић Владан
из Зворника, по занимању
дипломирани инжењер грађевине, именује се за
вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Регулација ријеке Хоче – фаза II“, а радове ће
извршити „Кесо-промет“ д.о.о., Тршић бб, Зворник,
према условима из понуде, број: 02-360-154-1/11, од
12.09.2011. године, одмах по потписивању уговора о
извођењу радова.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-360-154/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
95
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
Пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Нинић Голубан РВИ из Зворника, ЈМБ 0303965182228 и
сталним мјестом пребивалишта Подрињска 18
одобрава се исплата у износу од 200,00 КМ на име
тешке једнократне новчане пмоћи за покривања
трошкова лијечења
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100 – средства за инвалиде, рањене и
ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-515/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.05.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Бошковић Јасни из Зворника, ЈМБ 0406958188907,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
30. сеп 2011.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-614/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 04.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Мићић Драган, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Мићић Драгану ЈМБГ 2712967183897
Зворник-Ђевање једнократна новчана помоћ у износу
од 600,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-53/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јошило Бранки из Каракаја, ЈМБ 2705977176779,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
96
Број 9
Службени гласник општине Зворник
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-309/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лазић Валентини из Зворника, ЈМБ 2510984188892 и
сталним мјестом пребивалишта Симе Перића бб,
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-318/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
30. сеп 2011.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђурић Гордани из Зворника, са ЈМБ 2906961188896 и
сталним мјестом пребивалишта Симе Перића 87Б
одобрава се исплата у износу од 150,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривања трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-319/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Влаховић (Драгољуб) Мила из Зворника, са сталним
мјестом пребивалишта Светог Саве 134 одобрава се
исплата у износу од 150,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
97
Број 9
Службени гласник општине Зворник
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-390/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лакић Зорану из Зворника, са ЈМБ 1210958180711 и
сталним мјестом пребивалишта Трг Краља Петра 1
Карађорђевића бб одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова сахране.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-620/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 24.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства удружењу за јачање права
жене „Анима 2005“ из Ђулића у износу од 400,00 КМ
намјенски организацију путовања и покривања
трошквоа рада удружења.
Члан 2.
Средства у износу од 400,00 КМ обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 400,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 415200-средства за НВО
30. сеп 2011.
и удружења.Средства уплатити на жиро рачун
удружења код Хипо Алпе Адриа Банк број: 55-02000018416-95.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-156/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стевић Милету из Горњег Локања,
ЈМБ
1706970183934, одобравају се средства у износу од
200,00 КМ на име лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-460/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 25.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
98
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мичић Милану из Зворника – ул. Симе Перића,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-613/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јатић Санелу из Зворника ЈМБ 0508979183899,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
30. сеп 2011.
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-668/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Купусовић Миленки из Брањева, ЈМБ 1605875165046,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-601/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 28.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се средства удружењу „Узор“ Козлук у
износу од 5.000,00 КМ за покривање трошкова израде
пројекта „уређења изворишта у МЗ Козлук“.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Средства уплатити на жиро рачун удружења.
Члан 3.
Средства у износу од 5.000,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 415200грант за финансирање НВО и удружења - потрошачка
99
Број 9
Службени гласник општине Зворник
јединица 01190150.
Члан 4.
Уколико удружење „Узор“ не реализује наведени
пројекат до 30.09.2011.године дужан је вратити
одобрена средства у горе наведеном износу.
Члан 5.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 6.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-158/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Зекић Чеди из Зворника,
ЈМБ 1802977180034,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-615/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
30. сеп 2011.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број 3/10) и Програма коришћења буџетских средстава
за унапређење пољопривредне производње у општини
Зворник за 2011 годину, Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Саханић Рахману из Крижевића, ЈМБГ0303962183916 једнократна новчана помоћ ради
угинућа краве у висини од 300,00КМ (тристотине конвертибилнихмарака).
II
Исплата ће се извршити на благајни општине.
Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде, економски код-414100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-659/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник пречишћен текст (''Службени гласник општине Зворник''
број 3/10) и Програма коришћења буџетских средстава
за унапређење пољопривредне производње у општини
Зворник за 2011 годину, Начелник општине д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Тодоровић (Мирко) Сави из Локања,
ЈМБГ-0410938183892, једнократна новчана помоћ на
име учешћа у санацији штете која је узрокована
нападом паса луталица на стадо оваца у висини од
200,00КМ (двијестотинеконвертибилнихмарака).
II
Исплата ће се извршити на благајни општине.
Исплата се врши на терет субвенција за развој
пољопривреде, економски код-414100.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Зворник.
100
Број 9
Службени гласник општине Зворник
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-666/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хоџић Авдулаху из Зворника, ЈМБ 0505963183938,
одобравају се средства у износу од 100,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-667/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
30. сеп 2011.
потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-670/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Ћуповић Драгане, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Ћуповић Драгани ЈМБГ 0204976138109
Зворник- Тршић једнократна новчана помоћ у износу од
200.00 КМ за социјално угрожену породицу (четверо
дјеце и на име трошкова припреме за школу дјеци).
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-673/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 29.08.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
Члан 1.
Ђукановић Драгиши из Доњег Локања,
ЈМБ
0102974183932, одобравају се средства у износу од
100,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100-
101
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Пејић – Јурошевић Невене, Начелник општине
доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава
се Пејић-Јурошевић Невени
ЈМБГ
0109985175216
Зворник-Рибарска
бб-Каракај
једнократна новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за
треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-54/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и 118/05) и на
основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се набавка „поклон пакета Буцко3“ за
ученике првих разреда основних школа општине
Зворник у количини 465 комада и вриједности 2720,25
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Закључка обезбједиће се са
буџетске резерве и дозначиће се на жиро-рачун
испоручиоца ДОО „Ланах“ Бања Лука (жииро-рачун
број: 552-0300002467437 Хипо Алпе-Адриа Банк).
Члан 3.
Средства из члана 1. овог Закључка се реалоцијару са
буџетске резерве на позицију 416100-награде вуковаца
и школска такмичења, потрошачка јединица 0119150.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
зафинансије.
30. сеп 2011.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-162/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 01.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Митровић Милени
из
Зворника, раднику
Административне службе Општине Зворник одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-465/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Матић Марији из Зворника, раднику Административне
службе Општине Зворник одобрава се исплата у износу
од 300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи –
тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
102
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-466/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ЗАКЉУЧАК
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
Члан 1.
Томић Споменки
из
Зворника, раднику
Административне службе Општине Зворник одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-493/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стојановић (Драго) Станимиру из Ђевања, ЈМБ
2505944183916, одобрава се исплата у износу од
400,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова школовања дјеце.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 400,00 КМ реалоцирају се са
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-516/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тришић Јелисавки
из
Зворника, раднику
Административне службе Општине Зворник одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-646/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Милановић Брани
из
Зворника, раднику
Административне службе Општине Зворник одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
103
Службени гласник општине Зворник
Број 9
новчане помоћи – тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-657/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Аћимовић Мирославу
из
Зворника, раднику
Административне службе Општине Зворник одобрава
се исплата у износу од 300,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи – тешка материјална ситуација.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-663/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
30. сеп 2011.
Административне службе Општине Зворник одобрава
се исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-998/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Дому ученика Бијељина одобравају се новчана
средства у висини 1.034,00 КМ на име трошкова
смјештаја ученика Пантић Борислава из Зворника.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Средства реалоцирати са позиције-буџетска резерва
на позицију 416100- Награда вуковаца, потрошачка
јединица 01190150 – Одјељење за привреду.
Средства из члана 1. овог закључка уплатити на жиро
рачун Дома ученика Бијељина број: 5651624800000167.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-998/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 02.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
ЗАКЉУЧАК
Рикановић
Милету
Члан 1.
из
Зворника,
раднику
104
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Марковић Момир из Трновице, ЈМБ 0310965183891,
одобравају се средства у износу од 300,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-704/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 06.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Јовановић Младена, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава
се Јовановић Младену
ЈМБГ
3003976183916 Зворник-Ђевање једнократна новчана
помоћ у износу од 600,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
30. сеп 2011.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-55/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Драшковић Вукашину из Роћевића,
ЈМБ
2810973183906, одобравају се средства у износу од
300,00 КМ на име тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-707/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 07.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Вујевић Љубице, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Вујевић Љубици ЈМБГ 2909982778625
Зворник-Г.Локањ једнократна новчана помоћ у износу
од 600,00 КМ за девето рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
105
Број 9
Службени гласник општине Зворник
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-710/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 08.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се средства Зворничком театру у износу
од 400,00 КМ намјенски за покривања трошкова
играња представе „Траума“ и Херој нације“ у оквиру
манифестације Зворничко културно љето 2011.
Члан 2.
Средства у износу од 400,00 КМ обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 400,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 415200-средства за НВО
и удружења. Средства уплатити на жиро рачун
Зворничког театра код Нове банке број: 555-00600492743-66.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-400-161/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
30. сеп 2011.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-510/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Алексић Сањи из Зворника, ЈМБ 0612965187400 и
сталним мјестом пребивалишта Болничка бб, одобрава
се исплата у износу од 600,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривања трошкова школовања
дјеце.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 600,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-652/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 09.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Илић Весни из Тршића,
ЈМБ 2810973183906,
одобравају се средства у износу од 200,00 КМ на име
трошкова лијечења.
106
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Тадић Милкици из Зворника, раднику Администра тивне службе Општине Зворник одобрава се исплата у
износу од 400,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 6112227- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-695/11
НАЧЕЛНИК
Датум:12.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Вучићевић (Слободан) Славици из Зворника, ЈМБ
1707966188731 и сталним мјестом пребивалишта
Светог Саве 134/9 одобрава се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
30. сеп 2011.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-712/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Мујић Хазиму из Крижевића, ЈМБ 101097018389,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-543/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Хасановић Емиру из Шетића, ЈМБ 0907989183902,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100-
107
Службени гласник општине Зворник
Број 9
потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-566/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Окиљ (Мирослав) Младенки из Брањева, ЈМБ
2803967177175, одобравају се исплата у износу од
200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова сахране мужа.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-566/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
30. сеп 2011.
2508985180009 и сталним мјестом пребивалишта
Светог Саве зграда ТВ 1/1 одобрава се исплата у
износу од 300,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи за покривања трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 300,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-678/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Стаменов Невенки из Зворника, са личном картом
број: 03ГКА8426 и сталним мјестом пребивалишта
Карађорђева бб зграда Центар 3 4/34 одобрава се
исплата у износу од 200,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи за покривања трошкова лијечења сина.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Драгичевић (Слободан) Жарку
из Зворника,
ЈМБ
108
Број 9
Службени гласник општине Зворник
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-672/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Обреновић Татјани ППБ
из Зворника,
ЈМБ
2602969385004 и сталним мјестом пребивалишта
Светог Саве З-14 6/81 одобрава се исплата у износу
од 200,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривања трошкова школовања дјеце.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 416100- средства за инвалиде,рањене и ППБ.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-726/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 16.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Oдобравају се средства Светосавској омладинској
заједници Епархије Зворничко-Тузланске у у износу од
800,00 КМ на име намјенски за покривање трошкова
реализације пројекта „Дани Руског филма“.
Члан 2.
Средства у износу од 800,00 КМ обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 800,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 415200 – средства за
НВО и удружења.
Средства у износу од 700,00 КМ уплатити директно на
жиро рачун Жељка Стојановића код Нове банке број:
555-002-81152668-82.
Средства у износу од 100,00 КМ уплатити на жиро
рачун Светосавске омладинске заједнице код НЛБ
30. сеп 2011.
Развојне банке број: 562-009-80996220-80.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-400-167/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Кашиковић (Михајло) Грозди из Зворника, ЈМБ
1704934176791 и сталним мјестом пребивалишта
Болничка 17 одобрава се исплата у износу од 250,00
КМ на име једнократне новчане помоћи за покривањеа
трошкова лијечења ћерке.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 250,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-565/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
109
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јекић (Боро) Милораду
из Роћевића,
ЈМБ
0108989773637 одобрава се исплата у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривањеа трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-624/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић (Златан) Дејану
из Зворника,
ЈМБ
0412978183901 и сталним мјестом пребивалишта
Браће Југовића Б-8 9/41 одобрава се исплата у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривањеа трошкова лијечења ћерке.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
30. сеп 2011.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-683/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10), Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобравају се новчана средства Бранко (Лука) Кокић
ЈМБ 2305964120946 из Зворника за покривање
трошкова лијечења у износу од 100,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Средства уплатити на текући рачун именованог.
Члан 3.
Средства у износу од 100,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100- дознаке за
сахране и незбринута лица - потрошачка јединица
01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-732/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Јовић Петру из Зворника, ЈМБ 1010963182243
одобрава се исплата у износу од 50,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи за покривањеа трошкова
лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
110
Број 9
Службени гласник општине Зворник
Члан 3.
Средства у износу од 50,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-734/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Симић Жељки, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧ А К
I
Одобрава се Симић Жељки ЈМБГ 2704982188746
Зворник-Ораовац једнократна новчана помоћ у износу
од 600,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-56/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 20.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 101/44 42/05 и 118/05),
члана 38. и 44. Статута општине Зворник - Пречишћен
текст ("Службени гласник општине Зворник", број:
3/10), Одлуке о усвајању Буџета општине Зворник за
2010.годину ("Службени гласник општине Зворник",
број: 17/09), Одлуке о коришћењу средстава Фонда за
треће и четврто рођено дијете број: 02-022-4/11 а на
захтјев Томић Радана, Начелник општине доноси
30. сеп 2011.
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се Томић Радану ЈМБГ 0412970182396
Зворник-Б.Југовића Б-13 једнократна новчана помоћ у
износу од 600,00 КМ за треће рођено дијете.
II
Наведени износ исплатити са позиције 416100 – текуће
помоћи за треће и четврто рођено дијете.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије - Служба буџета Зворник.
IV
Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику
општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-414-57/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Ђокић (Јован) Бојану
из Зворника,
ЈМБ
3108983183901 и сталним мјестом пребивалишта
Карађорђева бб зграда С-44 одобрава се исплата у
износу од 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 200,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију 416100-потрошачка
јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 08-430-744/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 23.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
111
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
На основу члана 38. и 43. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 46. Правилника о раду
запослених у Административној служби општине
Зворник
број: 02-014-4/09 од 26.05.2009.године,
Начелник општине доноси
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-750/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
ЗАКЉУЧАК
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
општине д о н о с и
Члан 1.
Јовић Гори из Улица, раднику Административне
службе Општине Зворник одобрава се исплата у износу
од 100,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
покривање трошкова лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1 овог закључка обезбједиће се са
позиције 41200- помоћ радницима АСО Зворник.
Члан 3.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-430-749/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 26.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 38. и 44. Статута општине Зворник –
пречишћен текст
(«Службени гласник општине
Зворник» број: 3/10) и члана 4. Правилника о начину и
условима за додјелу јендократних новчаних помоћи из
буџета општине Зворник број: 02-020-2/09 од
15.06.2009.године, Начелник општине доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Лакић Љуби из Роћевића, ЈМБ 0408970183905,
одобравају се средства у износу од 150,00 КМ на име
тешке материјалне ситуације.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог закључка обезбједиће се са
позиције 691110- буџетска резерва.
Члан 3.
Средства у износу од 150,00 КМ реалоцирају се са
буџетске резерве на позицију економски код 416100потрошачка јединица 01190140.
Члан 4.
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
финансије Административне службе општине Зворник.
Члан 5.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине Зворник».
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190140-Одјељење за финансије, са позиције:
621900-Издаци за отплату осталих дугова из ранијег
периода, на позицију:
415200-Грант за презентацију града Зворника, у износу
15.000,00 КМ, за потрошачку јединицу 01190120Кабинет Начелника општине.
Реалокација је потребна да би се финансирала
медијска промоција и афирамцаија општине Зворник.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-122/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 13.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
општине д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190170-Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја, са позиције:
511100-Издаци за инфраструктуру у мјесним
заједницама, на позицију:
412500-Расходи за инфраструктуру у мјесним
заједницама, у износу 6.000,00 КМ.
Реалокација је потребна да би се извршило санирање
оштећених путева у Мјесној заједници Козлук.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
112
Број 9
Службени гласник општине Зворник
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-40-124/11
НАЧЕЛНИК
Датум: 14.09.2011. године
OПШТИНЕ ЗВОРНИК
Зоран Стевановић, с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190300-Центар за социјални рад, са позиције:
416100-Финансирање социјалних потреба и социјалне
заштите, на позиције:
412600-Расходи за гориво, у износу 1.300,00 КМ и
412500-Расходи за текуће одржавање, у износу 750,00
КМ.Реалокација новчаних средстава је потребна да би
се извршило сервисирање путничких аутомобила и
набавку горива ради обављања свакодневних увећаних
активности.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-122/11
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 05.09.2011. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190600-Професионална ватрогасна јединица, са
позиције:
511200-Издаци
за
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, на
позицију:
511300-Издаци за набавку постројења и опреме, у
износу 2.000,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
извршила набавка ватрогасне опреме (обућа, одјећа,
ватрогасна цријева, акумулатора и гума).
30. сеп 2011.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-115/11
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 02.09.2011. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190260-Служба цивилне заштите, са позиције:
412500-Расходи за хитне интервенције-клизишта, на
позицију:
412700-Средства за санацију и одржавање
водопривредних објеката, у износу 80.000,00 КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна због
финасирања радова на регулацији ријеке Хоче.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-117/11
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 05.09.2011. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 40. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник РС", број: 54/08пречишћени текст) и члана 8. Одлуке о извршењу
буџета општине Зворник за 2011. годину ("Службени
гласник општине Зворник", број: 13/10), Начелник
Одјељења за финансије, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава Буџета општине
Зворник за 2011.годину у оквиру потрошачке јединице
01190062-Гимназија и ССШ "Петар Кочић", са позиције:
412200-Трошкови енергије, на позиције:
412300-Расходи за режијски материјал, у износу
2.050,00 КМ и
412900-Остали
непоменути
расходи
(стручно
усавршавање, бруто накнаде ван радног времена,
судска рјешења, репрезентација, прекњижавање
пореза), у износу 2.000,00 КМ, те са позиције:
412700-Расходи за стручне услуге (информисања и
медије,
правне,
ревизорске,
компјутерске,
113
Службени гласник општине Зворник
Број 9
административне,
вјештачења
и
пројектна
документација), на позицију:
412500-Расходи за текуће одржавање, у износу 400,00
КМ.
Реалокација новчаних средстава је потребна да би се
извршила набавка дневника, матичних књига и
образаца за нову школску годину, плаћање учесталих
поправки на текућем одржавању школе и плаћање
накнаде радницима за полагање стручних испита.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине Зворник".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 03-40-118/11
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 07.09.2011. године
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ивановић Бојан,с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Административна служба општине Зворник, Одјељење
за стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
Административна служба
општине Зворник ,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја на основу свог рјешења број. 05-373-3/11
од 29.8.2011. године, извршило је у регистру Заједнице
етажних власника стамбених зграда у регистарском
листу број 110. упис оснивања Заједнице етажних
власника зграде '' Б-15'' у Улици Браће Југовића бб у
Зворнику са сљедећим подацима:
Заједницу је основало 20 оснивача етажних власника.
Дјелатност заједнице је под шифром 70320, која
подразумјева вођење послова, њена права и обавезе:
заједница управља зградом за рачун етажних власника,
обезбјеђује средства за одржавање заједничких
дијелова и уређаја зграде и
друге трошкове управљања зградом,
одржава заједничке дијелове и уређује зграде,
помаже члановима заједнице у остваривању њихових
стамбених и других потреба,
бави се кориштењем заједничких дијелова згрде и
земљишта које служе за редовно кориштење зграде,
обавља и све друге послове који се односе на
управљање зградом.
Заједница има сва овлаштења да у правном промету са
трећим лицима закључује
уговоре и обавља друге послове правног промета у
оквиру своје дјелатности, самостално и без
ограничења.
За обавезе у правном промету заједница одговара
свим новчаним средствима са којима расолаже, а
оснивачи
и
чланови
заједнице
одговарају
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања
30. сеп 2011.
трошкова одржавања.
Заједницу представља предсједник скупштине
Перушиновић Жељко а предсједник Управног одбора
Иваз Мирјана заступа заједницу пред органима управе
и правосудним органима , у правним пословима са
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење
зграде, самостално и без ограничења. У односу на
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се
придржава одлука надлежних органа заједнице.
Заступник заједнице може у оквиру својих овлашћења
дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање
заједнице.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 05-373-3/11
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 26.08.2011. године ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Мирко Гајић., с.р.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Општинска управа Зворник – Одјељење за стамбенокомуналне послове, о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
Административна служба општине Зворник –
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове
саобраћаја на основу свог рјешења број: 05-373-19/05
од 12.09.2011. године, извршило је у регистру
Заједница етажних власника стамбених зграда у
регистарском листу број 51 упис промјене лица
овлашћеног за заступање Заједнице етажних власника
зграде ''Б-8'' која се налази у Улици Браће Југовића у
Зворнику, на тај начин што ће досадашњем
предсједнику Управног одбора Петровић Драгиши ,
престати право заступања Заједнице етажних власни ка зграде ''Б-8'' Зворник.
У будућем раду , Заједницу етажних власника зграде
''Б-13'' Зворник, ће заступати предсједник Управног
одбора Петровић Велибор.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 05-373-19/11
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 12.09.2011. године ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Мирко Гајић., с.р.
114
Службени гласник општине Зворник
Број 9
30. сеп 2011.
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Административна служба општине Зворник, Одјељење
за стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
Заједнице етажних власника стамбених зграда
(«Службени гласник Републике Српске», број: 74/03),
Административна служба општине Зворник, Одјељење
за стамбено-комуналне послове, о б ј а в љ у ј е
ОГЛАС
ОГЛАС
Административна служба
општине Зворник ,
Одјељење за стамбено-комуналне послове на основу
свог рјешења број. 05-373-4/11 од 23.09.2011. године,
извршило је у регистру Заједнице етажних власника
стамбених зграда у реистарском листу број 111. упис
оснивања Заједнице етажних власника зграде «С 1/12
Метеризе» у Зворнику са слиједећим подацима:
Заједницу је основало 12 оснивача етажних власника.
Дјелатност заједнице је под шифром 70320, која
подразумјева вођење послова, њена права и обавезе:
заједница управља зградом за рачун етажних власника,
обезбјеђује средства за одржавање заједничких
дијелова и уређаја зграде и друге трошкове управљања
зградом,одржава заједничке дијелове и уређује зграде,
помаже члановима заједнице у остваривању њихових
стамбених и других потреба,бави се кориштењем
заједничких дијелова згрде и земљишта које служе за
редовно кориштење зграде,обавља и све друге
послове који се односе на управљање зградом.
Заједница има сва овлаштења да у правном промету са
трећим лицима закључује уговоре и обавља друге
послове правног промета у оквиру своје дјелатности,
самостално и без ограничења.
За обавезе у правном промету заједница одговара
свим новчаним средствима са којима расолаже, а
оснивачи и чланови заједнице одговарају супсиди јароно у складу са критеријумима плаћања трошкова
одржавања.
Заједницу представља предсједник Скупштине Николић
Златко, а предсједник Управног одбора Босиљчић
Драган заступа Заједницу пред органима управе и
правосудним органима , у правним пословима са
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење
зграде, самостално и без ограничења. У односу на
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се
придржава одлука надлежних органа заједнице.
Заступник заједнице може у оквиру својих овлашћења
дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање
заједнице.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 05-373-4/11
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 23.09.2011. године ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Мирко Гајић., с.р.
Административна служба
општине Зворник ,
Одјељење за стамбено-комуналне послове на основу
свог рјешења број. 05-373-5/11 од 26.09.2011. године,
извршило је у регистру Заједнице етажних власника
стамбених зграда у реистарском листу број 112. упис
оснивања Заједнице етажних власника зграде «З-18» у
Зворнику са слиједећим подацима:
Заједницу је основало 17 оснивача етажних власника.
Дјелатност заједнице је под шифром 70320, која
подразумјева вођење послова, њена права и обавезе:
заједница управља зградом за рачун етажних власника,
обезбјеђује средства за одржавање заједничких
дијелова и уређаја зграде и друге трошкове управљања
зградом,одржава заједничке дијелове и уређује зграде,
помаже члановима заједнице у остваривању њихових
стамбених и других потреба,бави се кориштењем
заједничких дијелова згрде и земљишта које служе за
редовно кориштење зграде,обавља и све друге
послове
који
се
односе
на
управљање
зградом.Заједница има сва овлаштења да у правном
промету са трећим лицима закључује уговоре и обавља
друге послове правног промета у оквиру своје
дјелатности, самостално и без ограничења.
За обавезе у правном промету заједница одговара
свим новчаним средствима са којима расолаже, а
оснивачи
и
чланови
заједнице
одговарају
супсидијароно у складу са критеријумима плаћања
трошкова одржавања.
Заједницу представља предсједник Скупштине Илић
Миле, а предсједник Управног одбора Калајџић Ана
заступа Заједницу пред органима управе и
правосудним органима , у правним пословима са
трећим лицима везаним за одржавање и кориштење
зграде, самостално и без ограничења. У односу на
заједницу коју заступа, заступник је дужан да се
придржава одлука надлежних органа заједнице.
Заступник заједнице може у оквиру својих овлашћења
дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање
заједнице.
Оглас објавити у Службеном гласнику општине
Зворник.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 05-373-5/11
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Датум: 26.09.2011. године ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Мирко Гајић., с.р.
115
Број 9
Службени гласник општине Зворник
На основу члана 190. Закона о општем управном
поступку (''Службени гласник РС'', број: 13/02, 87/07 и
50/10), и тачке 5.Упутства о радној књижици (''Службени
гласник РС'', број: 22/96) , Начелник одјељења за општу
управу д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОНИШТЕЊЕ
ПРИВРЕМЕНИХ РАДНИХ КЊИЖИЦА
I
У Комисију за поништење привремених радних
књижица именују се:
1. Гордана Савић, предсједник
2. Милена Зеленовић, члан и
3. Смиљана Ђурић, члан
30. сеп 2011.
II
Комисија има задатак да поништи привремено издате
радне књижице, да сачини записник о поништењу
привремених књижица и доставу истих овлашћеном
раднику за издавање нове радне књижице.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Зворник''.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЗВОРНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 05-373-5/11
Датум: 26.09.2011. године
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Хариз Мехидић,с.р.
116
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СТРАНА
1. Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Зворник
1
2. Одлука о измјени Одлуке о прихватању кредитног задужења за финансирање пројеката инфраструктуре
4
за које Влада Републике Српске врши суфинансирање
3. Одлука о давању гаранције на кредитно задужење ЈП „Зворник стан“ АД из Зворника код Пословне
4
банке
4. Одлука о куповини земљишта означеног као к.п. бр. 1175/1 К.О. Пилица
5
5. Одлука о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта означеног као к.п. бр. 903/26
9/533 К.О. Зворник
6. Одлука о укидању статуса непокретности у општој употреби
6
7. Одлука о измјени и допуни одлуке о промјени назива улица, зграда и мостова, градских четврти и мањих
7
насеља у Зворнику
8. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије Зворник
8
9. Одлука о куповини земљишта означеног као к.п. бр. 1297 КО Зворник-град
8
10. Одлука о куповини земљишта за потребе водовода Зворник-сјевер
9
11. Одлука о укидању статуса јавног добра
9
12. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта означеног као кп. бр. 2120/14-453/9 КО
10
Шепак
13. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Зворник за период 01.01-30.6.2011.године
10
14. Закључак о усвајању Извјештаја о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Зворник за
период 01.01-31.12.2010.године; број: РВ049-11 од 07.07.2011.године са Акционим планом за отклањање
37
утврђених недостатака и провођење препорука по Извјештају о ревизији консолидованих финансијских
извјештаја општине Зворник за период 01.01-31.12.2010.године
15. Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Скупштинских закључака за период 01.01-05.07.2011.године
54
16. Закључак о усвајању Извјештаја о раду „Дома Здравља“ Зворник за период јануар-јуни 2011.године;
54
17. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ РСЦ “ Зворник“ Зворник за период јануар-јуни 2011.године;
54
18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник за период јануар-јуни
54
2011.године;
19. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ ЈУ „Народна библиотека и музејска збирка“ Зворник за
54
период јануар-јуни 2011.године;
20. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЗУ Апотека “Звезда“ Зворник за период јануар-јуни
54
2011.године;
21. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Центра за социјални рад Зворник за период јануар – јуни
55
2011.године
22. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ „Дом омладине Зворник за период јануар – јуни 2011.године
55
23. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације општине Зворник за период јануар55
јуни 2011.године
24. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Професионалне ватрогасне јединице Зворник за период
55
јануар-јуни 2011.године
25. Закључак о усвајању Извјештаја о раду предузећа и јавних установа чији је оснивач Скупштина
55
општине Зворник за период јануар-јуни 2011.године
26. Закључак о усвајању Извјештаја о изградњи у граду Зворнику у 2010/ 2011.години са приједлогом мјера
56
27. Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху ученика основних и средњих школа 2010/ 11.године и упису
56
ученика у школској 2011/2012 години
28. Закључак о усвајању Информације о стању криминалитета, ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју
56
општине Зворник за период 01.01-30.06.2011.године
29. Закључак након усвајања Информације о стању криминалитета, ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на
56
подручју општине Зворник за период 01.01-30.06.2011.године
30. Закључак о усвајању Информације о стању управљања заједнице етажних власника са приједлогом
57
мјера на унапређивању управљања
31. Закључак о усвајању Информације о пројекту „Реконструкција и ревитализација старог Зворничког
57
средњевјековног града Ђурђев-града“
32. Закључак о усвајању Програма рада зимског одржавања градских улица, тргова, паркова, приградских
57
насеља и локалних путева на општини Зворник за зимску 2011/2012.годину
33. Рјешење о о утврђивању права власништва на градском грађевинском земљишту у корист Ђорђић
58
117
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
(Радована) Ангелине из Ораховца
34. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Копривица (Душана)
Здравка насеље Економија
35. Рјешење о утврђивању права власништва на градском грађевинском земљишту у корист Илић (Вељке)
Милице из Зворника, насеље Улице
36. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Драгић (Десимира)
Мила из Зворника, насеље Економија
37. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Цвијетић (Тодора)
Томислава из Каракаја, насеље Фагум
38. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Савиновић Петра са 1/8
и других из Зворника
39. Рјешење о утврђивању права власништва о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту
у корист Мијатовић (Николе) Драгице из Зворника, насеље Економија
40. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Митровић (Милоша)
Бошка из Зворника, насеље Економија
41. Рјешење о утврђивању права власништва на градском грађевинском земљишту у корист Илић
(Костадина) Зденка из Зворника, насеље Улице
42. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Ћетковић (Митра)
Веселинке из Зворника, насеље Улице
43. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту у корист Јовановић (Јове) Славка
из Зворника, насеље Економија
44. Рјешење о измјени и допуни Рјешења Скупштине општине Зворник број: 01-023-594/92 од
24.12.1992.године.
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о отварању рачуна посебне намјене
2. Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта бр:02-022-135/11
3. Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта бр:02-400-48/11
4 Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта бр:02-400-169/11
5. Одлука о одобравању средстава за суфинансирање заједничког пројекта бр:02-400-171/11
6. Одлука о додјели студентских стипендија за школску 2010/11 годину (са табелама)
7. Рјешење о именовању комисије за спровођење поступка лицитације
8. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Изградња насипа на ријеци Сапни у МЗ Петковци“
9. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Изградња и реконструкција 13 стамбених јединица на
подручју општине Зворник: Изградња и реконструкција 10 стамбених јединица – Лот1 и Изградња и
реконструкција 3 стамбене јединице – Лот2
10. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Регулација ријеке Хоче-фаза II“
11. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Асфалтирање локалних путева на подручју општине
Зворник: Асфалтирање локалног пута у МЗ Табанци – Лот1 и асфалтирање локалног пута у МЗ
Д.Шепак-Лот2“
12. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Набавка опреме за Зворничко културно љето 2011“
13. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Медијска промоција и афирмација општине Зворник у
емисији „Плетеница“
14. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Вршење услуга стручног надзора на реконструкцији и
асфалтирању улица у Зворнику и др“
15. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку“Изградња споменика палим борцима у МЗ Каракај“
16. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку “Набавка материјала за изградњу стамбеног објекта у
насељу Вишње“
17. Рјешење о именовању комисије за јавну набавку „Реконструкција Дома културе у Скочићу“
18 Рјешење о именовању надзорног одбора пројекта реконструкција улица Светог Саве, Карађорђеве,
Вука Караџића и Трг Краља Петра I Карађорђевића у Зворнику
19. Рјешење о именовању Стевановић Владана за вршиоца сталног стручног надзора на извођењу радова
„Регулације ријеке Хоче“
20. Закључак о одобравању новчаних средстава Нинић Голубану
21. Закључак о одобравању новчаних средстава Бошковић Јасни
22. Закључак о одобравању новчаних средстава Мићић Драгану
23. Закључак о одобравању новчаних средстава Јошило Бранки
24. Закључак о одобравању новчаних средстава Лазић Валентини
60
62
63
65
67
69
71
73
74
76
78
79
79
80
80
81
81
91
91
91
92
92
92
93
93
94
94
94
95
95
96
96
96
96
97
118
Број 9
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђурић Гордани
Закључак о одобравању новчаних средстава Влаховић (Драгољуб) Мили
Закључак о одобравању новчаних средстава Лакић Зорану
Закључак о одобравању новчаних средстава Удужењу „Анима 2005“ Ђулићи
Закључак о одобравању новчаних средстава Стевић Милету
Закључак о одобравању новчаних средстава Мичић Милану
Закључак о одобравању новчаних средстава Јатић Санелу
Закључак о одобравању новчаних средстава Купусовић Миленки
Закључак о одобравању новчаних средстава „Узор“ Козлук
Закључак о одобравању новчаних средстава Зекић Чеди
Закључак о одобравању новчаних средстава Саханић Рахману
Закључак о одобравању новчаних средстава Тодоровић (Мирко) Сави
Закључак о одобравању новчаних средстава Хоџић Авдулаху
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђукановић Драгиши
Закључак о одобравању новчаних средстава Ћуповић Драгани
Закључак о одобравању новчаних средстава Пејић-Јурошевић Невени
Закључак о одобравању средстава „Поклон пакета Буцко3“
Закључак о одобравању новчаних средстава Митровић Милени
Закључак о одобравању новчаних средстава Матић Марији
Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Споменки
Закључак о одобравању новчаних средстава Стојановић (Драго) Станимиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Тришић Јелисавки
Закључак о одобравању новчаних средстава Милановић Брани
Закључак о одобравању новчаних средстава Аћимовић Мирославу
Закључак о одобравању новчаних средстава Рикановић Милету
Закључак о одобравању новчаних средстава Дому ученика Бијељина
Закључак о одобравању новчаних средстава Марковић Момиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовановић Младену
Закључак о одобравању новчаних средстава Драшковић Вукашину
Закључак о одобравању новчаних средстава Вујевић Љубици
Закључак о одобравању новчаних средстава Зворничком театру
Закључак о одобравању новчаних средстава Илић Весни
Закључак о одобравању новчаних средстава Алексић Сањи
Закључак о одобравању новчаних средстава Тадић Милкици
Закључак о одобравању новчаних средстава Вучићевић (Слободан) Славици
Закључак о одобравању новчаних средстава Мујић Хазиму
Закључак о одобравању новчаних средстава Хасановић Емиру
Закључак о одобравању новчаних средстава Окиљ (Мирослав) Младенки
Закључак о одобравању новчаних средстава Драгичевић (Слободан) Жарку
Закључак о одобравању новчаних средстава Стаменов Невенки
Закључак о одобравању новчаних средстава Обреновић Татјани
Закључак о одобравању новчаних средстава Светосавској омладинској заједници Епархија ЗворникоТузланска
Закључак о одобравању новчаних средстава Кашиковић Грозди
Закључак о одобравању новчаних средстава Јекић Милораду
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Дејану
Закључак о одобравању новчаних средстава Кокић Бранку
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Петру
Закључак о одобравању новчаних средстава Симић Жељки
Закључак о одобравању новчаних средстава Томић Радану
Закључак о одобравању новчаних средстава Ђокић Бојану
Закључак о одобравању новчаних средстава Јовић Гори
Закључак о одобравању новчаних средстава Лакић Љуби
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190140- Одјељење за финансије
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
потрошачке јединице 01190170- Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
97
97
98
98
98
99
99
99
99
100
100
100
101
101
101
102
102
102
102
103
103
103
103
104
104
104
105
105
105
105
106
106
106
107
107
107
107
108
108
108
109
109
109
110
110
110
110
111
111
111
112
112
112
112
119
Број 9
Службени гласник општине Зворник
30. сеп 2011.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
1.
потрошачке јединице 01190300-Центар за социјални рад (број: 03-40-122/11)
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011. годину у оквиру
2.
потрошачке јединице 01190600-Професионална ватрогасна јединица (број: 03-40-115/11)
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
3.
потрошачке јединице 01190260-Служба цивилне заштите (број: 03-40-117/11)
Закључак о одобравању реалокације средстава Буџета општине Зворник за 2011.годину у оквиру
4.
потрошачке јединице 01190062-Гимназија и ССШ „Петар
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
1. Оглас о извршеном упису оснивања Заједнице етажних власника зграде „Б-15“
2. Оглас о извршеном упису промјене лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника
зграде „Б-8“.
3. Оглас о извршеном упису оснивања Заједнице етажних власника зграде „С 1/12 Метеризе“
4. Оглас о извршеном упису оснивања Заједнице етажних власника зграде „З-18“
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
1. Рјешење о формирању Комисије за поништење привремених радних књижица
СТРАНА
113
113
113
113
СТРАНА
114
114
115
115
СТРАНА
116
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
Издавач: Скупштина општине Зворник
Обрађивач: Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник
Светог Саве 124, 75400 Зворник
Тел: 056/232-200
www.opstina-zvornik.org
Службени гласник општине Зворник излази по потреби
120
Download

Службени гласник општине Зворник