На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007), члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана
(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 39/2008),
члана 42. и 44. Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за планирање и изградњу
''Плана'' Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка'', број 3/2013) и члана 58. Статута Јавног предузећа за планирање и изградњу ''Плана'' Велика
Плана (број: 624/2013 од 04.04.2013. године),
Скупштина општине Велика Плана, на 21. седници одржаној 05.11.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ''ПЛАНА'' ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Именује се Златко Пешић, дипломирани економиста из Великог Орашја, на функцију
директора Јавног предузећа за планирање и изградњу ''Плана'' Велика Плана, на период од четири
године, почев од дана ступања на рад именованог.
2. Именовани из тачке 1. диспозитива овог решења заснива радни однос на одређено време и
исти је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном
гласнику Републике Србије''.
Надзорни одбор Јавног предузећа је дужан да посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора и да исти достави Скупштини општине Велика Плана у року који не може
бити дужи од три дана од дана ступања на рад именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив овог решења објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и
''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка''.
5. Ово решење са образложењем доставити именованом, као и свим кандидатима који су
учествовали у поступку јавног конкурса и објавити на званичној интернет страници општине Велика
Плана www.velikaplana.rs.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним
предузећима, члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члану 24. став 1. тачка 9)
Статута оштине Велика Плана. Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган
који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата
или неког другог кандидата са листе, док је чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
и чланом 24. став 1. тачка 12) Статута општине Велика Плана прописано да Скупштина општине
Велика Плана, између осталог, именује и разрешава директоре јавних предузећа.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина Велика Плана објављен је у ''Службеном гласнику Републике
Србије, број 54/2013 од 21. јуна 2013. године, а на основу одлуке Скупштине општине Велика Плана
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина Велика Плана, број 011-40/2013-I од 7. јуна 2013. године
(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 10/2013).
Рок за подношење пријава на оглас о јавном конкурсу трајао је 15 дана од дана објављивања
јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Јавним конкурсом у складу са чланом 22. став 5. Закона о јавним предузећима, који упућује на
сходну примену одредаба Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014) и чланом 59. Статута Јавног предузећа за планирање и изградњу ''Плана'' Велика
Плана, утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има општу здравствену способност;
- да је стручњак из области права, економије, грађевинарства, машинства или друге области
која је од значаја за делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;
- да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
- да има најмање три године радног искуства из области за чије обављање је основано јавно
предузеће;
- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.
Комисија за именовања општине Велика Плана, образована решењем Скупштине општине
Велика Плана, број 02-87/2013-I од 7. јуна 2013. године (''Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 10/2013), по истеку рока за подношење пријава и након
прегледања и разматрања пристиглих пријава и достављене документације уз исте, констатовала је да
су на јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа за планирање и
изградњу ''Плана'' у Великој Плани, благовремено поднете четири пријаве, од којих су две пријаве
потпуне и исправне, а две пријаве је Комисија одбацила закључком као непотпуне и неисправне. На
основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз
пријаве канидата, Комисија је на седници од 11. и 12. августа 2014. године саставила Списак
кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног предузећа за планирање и
изградњу ''Плана'' у Великој Плани.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о
јавним предузећима, Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који испуњавају услове за
именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу
увида у приложену документанцију коју су кандидати доставили уз пријаву, и усменим разговором на
основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за
руковођење јавним предузећем, са освртом на поседовање стручног знања из делатности предузећа и
знања из области организације и рада јавних предузећа и система јавних и комуналних предузећа. О
изборном поступку комисија је сачинила записник од 12. септембра 2014. године.
На основу спроведеног испитног поступка, у складу са чланом 30. став 2. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници од 12. септембра 2014. године, утврдила резултат за сваког
кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим мерилима утврђеним јавним конкурсом, испунили
прописане услове за именовање директора Јавног предузећа за планирање и изградњу ''Плана'' у
Великој Плани, Комисија за именовања општине Велика Плана је на седници од 12. септембра 2014.
године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу канидата за
именовање директора Јавног предузећа за планирање и изградњу ''Плана'' у Великој Плани.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања општине Велика Плана је утврдила
Листу кандидата за именовање са бројчано исказаним и утврђеним резултатима бодовања, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку достављена Општинском већу општине
Велика Плана, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног предузећа за планирање и
изградњу ''Плана'' у Великој Плани.
На основу достављене Листе кандидата за именовање директора Јавног предузећа за
планирање и изградњу ''Плана'' у Великој Плани са бројчано исказаним и утврђеним резултатима
бодовања и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је предлог да се за директора
Јавног предузећа за планирање и изградњу ''Плана'' у Великој Плани, на период од четири године
именује Златко Пешић, диполомирани економиста из Великог Орашја, као најбоље рангиран
кандидат.
У складу са чланом 33. став 1. Закона о јавним предузећима именовани кандидат дужан је да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику
Републике Србије'' и да о томе одмах обавести Надзорни одбор предузећа, који ће, писаним путем
обавестити Скупштину општине о датуму ступања, односно неступања на рад именованог директора,
као и донети одговарајући акт којим би се утврдио, односно констатовао дан почетка обављања
функције, као и дан престанка обављања функције од стране лица које је ту функцију обављало до
момента ступања на рад новименованог директора.
У складу са напред наведеним, сагласно члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима и
члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана, одлучено је као у диспозитиву овог
решења.
Решење о именовању директора коначно је.
Против овог решења може се тужбом покренути управни спор пред Управним судом у
Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. _____________________________.
2. _____________________________.
3. _____________________________.
4. _____________________________.
5. ЈП за планирање и изградњу ''Плана'' Велика Плана
6. За документацију
7. Архиви
Број: 02-115/2014-I
У Великој Плани, 05.11.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
(М.П.)
Игор Матковић, с.р.
Тачност отправка оверава: СЕКРЕТАР
Радиша Исаиловић
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007), члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана
(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 39/2008),
члана 42. и 44. Одлуке о изменама Одлуке о промени статуса Комуналне радне организације ''Милош
Митровић'' Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка'', број 3/2013) и члана 42. Статута Јавног комуналног предузећа ''Милош Митровић'' Велика
Плана (број: 850/2013 од 26.03.2013. године),
Скупштина општине Велика Плана, на 21. седници одржаној 05.11.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''МИЛОШ МИТРОВИЋ'' ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Именује се Владан Радисављеивић, дипломирани машински инжењер из Велике Плане, на
функцију директора Јавног комуналног предузећа ''Милош Митровић'' Велика Плана, на период од
четири године, почев од дана ступања на рад именованог.
2. Именовани из тачке 1. диспозитива овог решења заснива радни однос на одређено време и
исти је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном
гласнику Републике Србије''.
Надзорни одбор Јавног предузећа је дужан да посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора и да исти достави Скупштини општине Велика Плана у року који не може
бити дужи од три дана од дана ступања на рад именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив овог решења објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и
''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка''.
5. Ово решење са образложењем доставити именованом, као и свим кандидатима који су
учествовали у поступку јавног конкурса и објавити на званичној интернет страници општине Велика
Плана www.velikaplana.rs.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним
предузећима, члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члану 24. став 1. тачка 9)
Статута оштине Велика Плана. Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган
који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата
или неког другог кандидата са листе, док је чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
и чланом 24. став 1. тачка 12) Статута општине Велика Плана прописано да Скупштина општине
Велика Плана, између осталог, именује и разрешава директоре јавних предузећа.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина Велика Плана објављен је у ''Службеном гласнику Републике
Србије, број 54/2013 од 21. јуна 2013. године, а на основу одлуке Скупштине општине Велика Плана
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина Велика Плана, број 011-40/2013-I од 7. јуна 2013. године
(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 10/2013).
Рок за подношење пријава на оглас о јавном конкурсу трајао је 15 дана од дана објављивања
јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије.
Јавним конкурсом у складу са чланом 22. став 5. Закона о јавним предузећима, који упућује на
сходну примену одредаба Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014) и чланом 43. Статута Јавног комуналног предузећа ''Милош Митровић'' Велика
Плана, утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има општу здравствену способност;
- да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано јавно предузеће;
- да има најмање пет година радног искуства из области за чије обављање је основано јавно
предузеће;
- да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа;
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке.
Комисија за именовања општине Велика Плана, образована решењем Скупштине општине
Велика Плана, број 02-87/2013-I од 7. јуна 2013. године (''Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 10/2013), по истеку рока за подношење пријава и након
прегледања и разматрања пристиглих пријава и достављене документације уз исте, констатовала је да
су на јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа
''Милош Митровић'' у Великој Плани, благовремено поднете пет пријава, од којих су три пријаве
потпуне и исправне, а две пријаве је Комисија одбацила закључком као непотпуне и неисправне. На
основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз
пријаве канидата, Комисија је на седници од 11. и 12. августа 2014. године саставила Списак
кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Милош
Митровић'' у Великој Плани.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о
јавним предузећима, Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који испуњавају услове за
именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу
увида у приложену документанцију коју су кандидати доставили уз пријаву, и усменим разговором на
основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за
руковођење јавним комуналним предузећем, са освртом на поседовање стручног знања из делатности
предузећа и знања из области организације и рада јавних предузећа и система јавних и комуналних
предузећа. О изборном поступку комисија је сачинила записник од 12. септембра 2014. године.
На основу спроведеног испитног поступка, у складу са чланом 30. став 2. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници од 12. септембра 2014. године, утврдила резултат за сваког
кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим мерилима утврђеним јавним конкурсом, испунили
прописане услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Милош Митровић'' у
Великој Плани, Комисија за именовања општине Велика Плана је на седници од 12. септембра 2014.
године, на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу канидата за
именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Милош Митровић'' у Великој Плани.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања општине Велика Плана је утврдила
Листу кандидата за именовање са бројчано исказаним и утврђеним резултатима бодовања, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку достављена Општинском већу општине
Велика Плана, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа
''Милош Митровић'' у Великој Плани.
На основу достављене Листе кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа
''Милош Митровић'' у Великој Плани са бројчано исказаним и утврђеним резултатима бодовања и
Записника о спроведеном изборном постуупку, утврђен је предлог да се за директора Јавног
комуналног предузећа ''Милош Митровић'' у Великој Плани, на период од четири године именује
Владан Радисављевић, дипломирани машински инжењер из Велике Плане, као најбоље рангиран
кандидат.
У складу са чланом 33. став 1. Закона о јавним предузећима именовани кандидат дужан је да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику
Републике Србије'' и да о томе одмах обавести Надзорни одбор предузећа, који ће, писаним путем
обавестити Скупштину општине о датуму ступања, односно неступања на рад именованог директора,
као и донети одговарајући акт којим би се утврдио, односно констатовао дан почетка обављања
функције, као и дан престанка обављања функције од стране лица које је ту функцију обављало до
момента ступања на рад новименованог директора.
У складу са напред наведеним, сагласно члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима и
члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана, одлучено је као у диспозитиву овог
решења.
Решење о именовању директора коначно је.
Против овог решења може се тужбом покренути управни спор пред Управним судом у
Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. _______________________________.
2. _______________________________.
3. _______________________________.
4. _______________________________.
5. _______________________________.
6. ЈКП ''Милош Митровић'' Велика Плана
7. За документацију
8. Архиви
Број: 02-116/2014-I
У Великој Плани, 05.11.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
(М.П.)
Игор Матковић, с.р.
Тачност отправка оверава: СЕКРЕТАР
Радиша Исаиловић
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007), члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана
(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 39/2008),
члана 34. и 36. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана'' Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка'', број 3/2013) и члана 32. Статута Јавног комуналног предузећа ''Градска
топлана'' Велика Плана (број: 1/2008 од 31.10.2008. године и 117/2013 од 29.03.2013. године),
Скупштина општине Велика Плана, на 21. седници одржаној 05.11.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ВЕЛИКА ПЛАНА
1. Именује се Јовица Радојковић, дипломирани економиста из Велике Плане, на функцију
директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Велика Плана, на период од четири
године, почев од дана ступања на рад именованог.
2. Именовани из тачке 1. диспозитива овог решења заснива радни однос на одређено време и
исти је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном
гласнику Републике Србије''.
Надзорни одбор Јавног предузећа је дужан да посебним актом утврди дан ступања на рад
именованог директора и да исти достави Скупштини општине Велика Плана у року који не може
бити дужи од три дана од дана ступања на рад именованог директора, као и да са именованим
закључи уговор о раду.
3. Ово решење је коначно.
4. Диспозитив овог решења објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и
''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка''.
5. Ово решење са образложењем доставити именованом, као и свим кандидатима који су
учествовали у поступку јавног конкурса и објавити на званичној интернет страници општине Велика
Плана www.velikaplana.rs.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним
предузећима, члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члану 24. став 1. тачка 9)
Статута оштине Велика Плана. Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган
који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата
или неког другог кандидата са листе, док је чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
и чланом 24. став 1. тачка 12) Статута општине Велика Плана прописано да Скупштина општине
Велика Плана, између осталог, именује и разрешава директоре јавних предузећа.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина Велика Плана објављен је у ''Службеном гласнику Републике
Србије, број 54/2013 од 21. јуна 2013. године, а на основу одлуке Скупштине општине Велика Плана
о спровођењу јавног јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач општина Велика Плана, број 011-40/2013-I од 7. јуна 2013. године
(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 10/2013).
Рок за подношење пријава на оглас о јавном конкурсу трајао је 15 дана од дана објављивања
јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије.
Јавним конкурсом у складу са чланом 22. став 5. Закона о јавним предузећима, који упућује на
сходну примену одредаба Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014) и чланом 33. Статута Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' Велика
Плана, утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има општу здравствену способност;
- да има VII степен стручне спреме правне, економске или машинске струке;
- да има најмање три године радног искуства у струци;
- да поседује организаторске способности;
- да не постоје друге законске сметње.
Комисија за именовања општине Велика Плана, образована решењем Скупштине општине
Велика Плана, број 02-87/2013-I од 7. јуна 2013. године (''Међуопштински службени лист општина
Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 10/2013), по истеку рока за подношење пријава и након
прегледања и разматрања пристиглих пријава и достављене документације уз исте, констатовала је да
су на јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана'' у Великој Плани, благовремено поднете шест пријава, од којих су две пријаве
потпуне и исправне, а четири пријаве је Комисија одбацила закључком као непотпуне и неисправне.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз
пријаве кандидата, Комисија је на седници од 11. и 12. августа 2014. године саставила Списак
кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Градска
топлана'' у Великој Плани.
Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канидата утврђене у члану 30. став 1. Закона о
јавним предузећима, Комисија је међу кандидатима са Списка кандидата који испуњавају услове за
именовање, спровела изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу
увида у приложену документанцију коју су кандидати доставили уз пријаву, и усменим разговором на
основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и способности за
руковођење јавним комуналним предузећем, са освртом на поседовање стручног знања из делатности
предузећа и знања из области организације и рада јавних предузећа и система јавних и комуналних
предузећа. О изборном поступку комисија је сачинила записник од 12. септембра 2014. године.
На основу спроведеног испитног поступка, у складу са чланом 30. став 2. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници од 12. септембра 2014. године, утврдила резултат за сваког
кандидата.
Кандидате, који су, у складу са задатим мерилима утврђеним јавним конкурсом, испунили
прописане услове за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' у Великој
Плани, Комисија за именовања општине Велика Плана је на седници од 12. септембра 2014. године,
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу канидата за
именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' у Великој Плани.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања општине Велика Плана је утврдила
Листу канидата за именовање са бројчано исказаним и утврђеним резултатима бодовања, која је
заједно са Записником о спроведеном изборном поступку достављена Општинском већу општине
Велика Плана, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана'' у Великој Плани.
На основу достављене Листе кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана'' у Великој Плани са бројчано исказаним и утврђеним резултатима бодовања и
Записника о спроведеном изборном постуупку, утврђен је предлог да се за директора Јавног
комуналног предузећа ''Градска топлана'' у Великој Плани, на период од четири године именује
Јовица Радојковић, диполомирани економиста из Велике Плане, као најбоље рангиран кандидат.
У складу са чланом 33. став 1. Закона о јавним предузећима именовани кандидат дужан је да
ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику
Републике Србије'' и да о томе одмах обавести Надзорни одбор предузећа, који ће, писаним путем
обавестити Скупштину општине о датуму ступања, односно неступања на рад именованог директора,
као и донети одговарајући акт којим би се утврдио, односно констатовао дан почетка обављања
функције, као и дан престанка обављања функције од стране лица које је ту функцију обављало до
момента ступања на рад новименованог директора.
У складу са напред наведеним, сагласно члану 31. став 3. Закона о јавним предузећима и
члана 24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана, одлучено је као у диспозитиву овог
решења.
Решење о именовању директора коначно је.
Против овог решења може се тужбом покренути управни спор пред Управним судом у
Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. ________________________________.
2. ________________________________.
3. ________________________________.
4. ________________________________.
5. ________________________________.
6. ________________________________.
7. ЈКП ''Градска топлана'' Велика Плана
8. За документацију
9. Архиви
Број: 02-117/2014-I
У Великој Плани, 05.11.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
(М.П.)
Игор Матковић, с.р.
Тачност отправка оверава: СЕКРЕТАР
Радиша Исаиловић
Download

Р Е Ш Е Њ Е - Opština Velika Plana