КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
Научне и стручне квалификације научника, наставника и сарадника и задужења у настави
Картон научног радника – истраживачки број: АПВНТ 1962
Владимир Чанадановић
Име и презиме
доцент
Звање
[email protected]
e-mail адреса
Клиника за очне болести, КЦВ, од 1996-те године
Назив институције у којој научник ради са
пуним радним временом и од када
oftalmologija
Ужа научна област
Академска каријера асистент приправник 1997, асистент 2005 , доцент 2009.
Година Институција
Област
Избор у звање
2009.
Медицински факултет Нови Сад
Офталмологија
Докторат
2008.
Медицински факултет Нови Сад
Офталмологија
Специјализација
2001.
Медицински факултет Нови Сад
Офталмологија
Магистратура
2004.
Медицински факултет Нови Сад
Офталмологија
Диплома
1995.
Медицински факултет Нови Сад
Офталмологија
Списак предмета које наставник (или сарадник) држи у текућој школској години (академске и
докторске студије)
назив предмета
врста студија
1.
Офталмологија
Општа медицина
2.
Бинокуларни вид
Оптометрија , Департман за физику
3.
Педијатријска и геронтолошка оптометрија
Оптометрија, Департман за физику
4.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1
Ĉanadanović V, Latinović S, Babić N, Babović S, Žikić Z, Lješević Lj, Grković D, Bedov T. Quality of life in
patients with cataract-VQOL study group report. QOL/PRO Newsletter 2005;34:23-24
2
3
Ĉanadanović V, Babović S, Bedov T, Bjelica D. Refrakcija kod slabovide dece. Istraživanja u defektologiji
2005;7:191-196
Latinović S, Ĉanadanović V, Babić N, Lješević Lj, Grković D, Žikić Z, Babović S, Davidović S, Barišić S,
Karadžić J, Malešević M. Istraživanje kvaliteta života uslovljenog funkcijom vida – studija katarakte. Med
Pregled 2007;LX(11-12):653-656
4
Zorić L, Elek-Vlaić S, Jovanović M, Kisić B, Đokić O, Ĉanadanović V, Ćošić V, Jakšić V. Oxidative stress
intensity in lens and aqueous depending on age-relqted cataract type and brunescense. European Journal of
Ophthalmology 2008;18(5):669-674
5
Babić N, Ĉanadnović V, Žikić Z. Comparison of the Efficacy and Safety of Travoprost and Timolol throughout
the Diurnal Curve. Asian J Ophthalmol. 2008;10:215-220
6
Žoroć L, Ĉolak E, Ĉanadanović V, Kosanović Jaković N, Kisić B. Uloga oksidacionog stresa u senilnoj
kataraktogenizi. Med Pregled 2010;(7-8):522-526
7
Ĉanadanović V, Bjelica D, Babović S, Bedov T, Babić N, Grković D. Otkrivanje i leĉenje slabovidosti kod dece.
Med Pregled 2011;(1-2):73-76
8
Grković D, Bedov T, Ĉanadanović V, Babić N, Barišić S. Vidna oštrina nakon operativnog leĉenja meningeoma
optohijazmalne regije. Med Pregl 2012; 65(7-8):309-314
Укупан број цитата
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
4
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи: 2
Међународни:
Усавршавања
University of Michigen, Department of ophthalmology, USA 1998.
EUPO course of neuro-ophthalmology and strabismus, Loven, 2000.
Helsinki University Central Hospital, Department of Pediatric Ophthalmology, Helsinki, Finland
2001.
St Eric University Eye Hospital, Department of Pediatric Ophthalmology, Stockholm, Sweden 2001.
ALCON Phacoemulsification training, Budapest, Hungary, 2002.
ALCON Phacoemulsification course, Zagreb, Croatia, 2004.
Moorfields Eye Hospital, London, United Kingdom. 2006.
Weill Cornell seminar in Ophthalmology, Salzburg, Austria, 2006.
EUPO course of retina, Gent, 2006.
Други подаци које сматрате релевантним (чланства у научним и стручним асоцијацијама, награде и признања):
Члан Европског удружена за хирургију катаракте, члан Удруженја хирурга катаракте и рефрактивних хирурга
Србије, члна удружена офталмолога Србије
Најзначајнији радови (минимално 10 не више од 20)
1.
Ĉanadanović V, Latinović S, Babić N, Babović S, Žikić Z, Lješević Lj, Grković D, Bedov T. Quality M
of life in patients with cataract-VQOL study group report. QOL/PRO Newsletter 2005;34:23-24
23
Ĉanadanović V, Latinović S, Ćeklić L, Bjelica D, Babović S, Bedov T. Vidna oštrina i poremećaj
refrakcije u slabovide dece. Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine 2005;31(1-4):21-6
Ĉanadanović V, Babović S, Bedov T, Bjelica D. Refrakcija kod slabovide dece. Istraživanja u
defektologiji 2005;7:191-196
Ĉanadanović V, Latinović S, Babović S, Lješević Lj, Babić N, Grković D, Žikić Z, Bedov T.
Postoperativni astigmatizam i vidna oštrina nakon operacije senilne katarakte. Medicina danas
2006;5(1-2):154-158
51
5.
Ĉanadanović-Brunet J, Djilas S, Ćetković G, Mandić A, Ĉanadanović V. Antioxidant activities of
different Teucrium montanum L. Extracts. International Journal of Food and Science and
Technology 2006;41:1-7
23
6.
Latinović S, Ĉanadanović V, Babić N, Lješević Lj, Grković D, Žikić Z, Babović S, Davidović S,
Barišić S, Karadžić J, Malešević M. Istraživanje kvaliteta života uslovljenog funkcijom vida –
studija katarakte. Med Pregled 2007;LX(11-12):653-656
2.
3.
4.
51
53
24
7.
Zorić L, Elek-Vlaić S, Jovanović M, Kisić B, Đokić O, Ĉanadanović V, Ćošić V, Jakšić V.
Oxidative stress intensity in lens and aqueous depending on age-relqted cataract type and
brunescense. European Journal of Ophthalmology 2008;18(5):669-674
23
8.
Babić N, Ĉanadnović V, Žikić Z. Comparison of the Efficacy and Safety of Travoprost and Timolol
throughout the Diurnal Curve. Asian J Ophthalmol. 2008;10:215-220
51
9.
Ĉanadanović-Brunet J, Ćetković G, Djilĉas S, Tumbas V, Bogdanović G, Mandić A, Markov S,
Cvetković D, Ĉanadanović V. Radical Scavening, antibacterial and antiproliferative activities of
Melissa officinalis L. Extracts. J Med Food 11(1) 2008; 956-961
22
10.
Žoroć L, Ĉolak E, Ĉanadanović V, Kosanović Jaković N, Kisić B. Uloga oksidacionog stresa u
senilnoj kataraktogenizi. Med Pregled 2010;(7-8):522-526
51
11.
Ĉanadanović V, Bjelica D, Babović S, Bedov T, Babić N, Grković D. Otkrivanje i leĉenje
slabovidosti kod dece. Med Pregled 2011;(1-2):73-76
51
12.
Grković D, Bedov T, Ĉanadanović V, Babić N, Barišić S. Vidna oštrina nakon operativnog leĉenja
meningeoma optohijazmalne regije. Med Pregl 2012; 65(7-8):309-314
51
13.
Vulić J, Ĉanadanović-Brunet J, Ćetković G, Tumbas V, Djilas S, Ćetojević-Simić D, Ĉanadanović
V. Antioxidant and cell growth activities of beet root pomace extracts. Journal of functional foods
2012;4(3):670-678
21
2
Download

Čanadanović Vladimir