РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КИКИНДА
Број: службено
Дана: 02.02.2015.год
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“
бр.120/2004,54/2007, 104/09 и 36/2010) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа
(„Сл. Гласник РС“ бр. 68/2010), објављује се ажуриран
ИНФОРМАТОР О РАДУ
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА У КИКИНДИ
Фебруар 2015.год.
Геронтолошки центар Кикинда
1
1.
САДРЖАЈ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ И ИНФОРМАТОРУ
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ
ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ , ОБАВЕЗА И ОВЛАШТЕЊА
НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ
УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У УСТАНОВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УСТАНОВА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
2
2.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
Геронтолошки центар
Адреса : Генерала Драпшина 99. Кикинда
Матични број 08675406
ПИБ 100507352
e-mail [email protected]
На челу установе је Мирјана Барошевић, директор установе, која је одговорна за тачност и потпуност
података, правилну израду, објављивање и ажурирање података.
Информатор је у физичком (штампаном) облику доступан сваког радног дана у времену од 7,00 до 15
часова у просторијама Геронтолошког центра ОЈ Нови дом, Генерала Драпшина бр.99. где се може
добити штампана копија.
Информатор је израђен и у електронској форми и објављен на веб сајту ГЦ Кикинда.-веб адреса
www.gckikinda.org.rs
Промене се уносе на крају календарског месеца у складу са упутством за објављивање информаторапоследња промена унета дана 02.03.2015.год.
Геронтолошки центар у Кикинди је установа социјалне заштите која у оквиру својих овлашћења
и обавеза утврђених законом, другим прописима, Статутом установе и њеним другим општим актима,
врши у оквиру својих капацитета, смешта у установу психички очуваних одраслих и старих лица,
обезбеђујући им становање, исхрану, одржавање хигијене, здравствену заштиту, негу, окупационе,
културно забавне активности, и друге активности у складу са потребама, способностима и
интересовањима корисника услуга.
Установа егзистира од 1960 године када је функционисала као дом за старе при Центру за
социјални рад , а као самостална установа са својством правног лица, као ГЦ Кикинда, основан је
Одлуком Владе РС 1998. год. од када функционише као савремена установа која своју социјално
заштитну функцију успешно спроводи излазећи у сусрет појединцу и породици у збрињавању старих
лица
Оснивачка права и обавезе преузело је Извршно веће АПВ 2002. године
У установи се пружају услуге институционалне и ванинституционалне заштите: Помоћ у кући
старим и инвалидним лицима и другим одраслим лицима и активности у 2 Геронтолошка клуба.
Од јануара 2010. године у Геронтолошком центру Кикинда основана је прихватна станица за
прихват лица у стању социјалне потребе, капацитета 5 места.
3
3.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
ДИРЕКТОР
ОЈ НОВИ ДОМ
-смештајни капацитети у
двокреветне гарсоњере
- стационарни смештај
-креативна радионица
-клуб за стара лица
ОЈ СТАРИ ДОМ
ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНА ЗАШТИТА
-смештајни капацитети
-прихватна станица
-Помоћ у кући
-Клубови
СТРУЧНИ РАДНИЦИ
ПРАВНИК
СОЦИЈАЛНИ РАДНИК
РАДНИ ТЕРАПЕУТ
▼
Ванинституција
Заједничке службе
Служба
здравствене
заштите, неге и
хигијене :
▼
-лекар
-главна мед.
сестра
-главна
одељенска мед
сестра
-мед.сестре
-неговатељице
-хигијеничари
-вешерке
Служба за
финансијско
рачуноводствене
послове:
▼
-шеф
рачуноводства
-рачуновођа
-благајник
-магационернабављач
Служба
исхране:
Служба за опште
послове:
Служба за помоћ у
кући
▼
-шеф
кухиње
-кувар
-помоћни
кувар
-сервирка
▼
-администр.
радник
-возач
-радник на
одржавању
-портир
►
Клубови
РАДИОНИЦЕ:
-глина
-ткачка
На челу Геронтолошког центра у Кикинди је директор Мирјана Барошевић, дипломирани андрагог,
која руководи радом, заступа и представља ГЦ пред другим субјектима и правним лицима као законски
заступник, без ограничења.
Своју основну делатност ГЦ Кикинда врши путем
А институционалне заштита
Б ванинституционалне заштита
a. институционална заштита обухвата активности на збрињавању старих
лица кроз: пружање услуга становања, исхране, неге, основне здравствене заштите, културно забавних,
рекреативних, окупационих и других активности, као и услуге социјалног рада и других услуга, зависно
од потреба, способности и интересовања корисника пензионера и других старих лица у складу са
одредбама Закона и кроз прихват у прихватну станицу
Послове стручног рада обавља Стручни тим
Смештај се обавља на основу Решења Центра за социјални рад општине у којој живи заинтересовано
лице.
4
Делатност институционалне заштите се обавља у две
функционално повезане ОЈ:
физички одвојене али организационо и
Организациона јединица Нови дом, смештена у ул Генерала Драпшина бр.99. у Кикинди
Руководилац ОЈ је Рађа Исидора. Капацитет ОЈ је 60 корисника.
У овој ОЈ су смештајни капацитети за независне и полузависне кориснике високог стандарда 17 двокреветних гарсоњера опремљених у складу са нормативима за високи стандард. На трећем спрату
је стационар са 7 соба за зависне кориснике.
У овој ОЈ смештена је и управа Установе, служба рачуноводства, општа служба, седиште
ванинституционалне заштите, централна кухиња и служба исхране, вешерница, амбуланта, Клуб,
креативна радионица и централни магацин хране.
Организациона јединица Стари дом, у ул. Браће Средојев бр.18. у Кикинди. Руководилац ОЈ је
Поповић Борис. Капацитет ОЈ Стари дом 120 је корисника
-У овој ОЈ су :
- смештајни капацитети: стационар и два монтажна павиљона- са двокреветним, трокреветним и
вишекреветним собама са заједничким купатилима;
- пословна зграда у којој су смештене: амбуланта, сала за физикалну терапију, радну терапију, сала за
састанке, канцеларије запослених: руководиоца ОЈ, социјалног радника, радног терапеута, лица за
безбедност, економа. У овом објекту су и три гарсоњере,
- прихватна станица као облика привременог збрињавања лица у стању социјалне потребе, са 5 места,
основане Одлуком локалне самоуправе, која је почела са радом почетком 2010. године.
Смештај у прихватну станицу се врши упућивањем од стране Центра за социјални рад . Услуге које се
пружају, идентичне су онима које имају лица на смештају.
Актвности финансира Општина Кикинда. Прихватном станицом руководи Поповић Борис, руководилац ОЈ
Стари дом.
Контакт тел. 0230/434-675 или 21-584.
За обе ОЈ су образоване заједничке службе:
Служба за социјални рад;
Служба здравствене заштите, неге и хигијене;
Служба за опште, правне и административне послове;
Служба за финансијско рачуноводствене послове;
Служба исхране;
ванинституционална заштита организована је кроз:
Службу за помоћ у кући и
Клубове
У оквиру Службе, организује се рад у радионицама и пружају се услуга кетеринга.
Руководилац ванинституционалне заштите је Весна Кораћ.
Нега и помоћ у кући је вид отворених облика социјалне заштите. Њу чини низ послова којима
се негују и опскрбљују стара лица у својим домовима. Те услуге на терену пружају медицинске сестре
и геронтодомаћице. Са лицима која користе овај вид неге и помоћи, закључује се уговор, а цену услуга
одређује Општина Кикинда, као оснивач.
Клубови за стара и одрасла лица пружају својим члановима социјално заштитне, превентивне
здравствене, хигијенске и сервисне услуге.
ЗАПОСЛЕНИ
Укупан број запослених у установи је 78 радника и то:
- у институционалној заштити 65 (од тога 12 здравствених радника)
- у ванинституционалној заштити 13 запослених
Послови на којима су распоређени запослени :
А)
У непосредном раду са корисницима запослено је 28 радника и то:
5
1 социјални радник, 2 радна терапеута, 1 дипломирани правник, 1 лекар,1 физиотерапеут, 10
медицинских сестара,12 неговатељица.
Б) На књиговодственим и административним пословима запослена су 5 радника:
шеф рачуноводства, 1 мат.фин. књииговођа, 1 благајник, 1 административни радник,
1 радник набавке (магационер-набављач) са средњом стручном спремом.
В) На техничко услужним пословима 29 радника (одржавање, хигијена просторија, вешерај, кухиња,
возач, рецепционер, бербер-фризер- са потребном стручном спремом,
у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова).
Г) На руководећим пословима раде три лица:
директор, руководилац ОЈ Стари дом, руководилац ОЈ Нови дом.
Руководиоци ОЈ су ангажовани и у непосредном раду са корисницима
2. Ванинституционална заштита:
Запослено је 13 радника:-1 руководилац са високом стручном спремом, 7 медицинских техничара 5
геронтодомаћица 1 домаћица клуба
Сви запослени имају закључене уговоре о раду. Послови које обавља директор утврђени су Статутом
установе.
Послови које запослени обављају утврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова
Установе
Контакт телефон: Стари дом-21-584 Нови дом 434-675-лок.
- социјални радник-, Вида Беланчић- радни терапеут- Корнелија Ћућз,
- шеф рачуноводства, Тања Боснић
- лекар, др Ружица Јанковић ,
- главна мед. сестра- Гордана Живковић
- главна одељенска сестра- Лидија Рајић ,
- правник Иванишевић Бранка ,
4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
-Директорица Мирјана Барошевић руководи радом установе, заступа и представља ГЦ Кикинда, обавља
послове утврђене Статутом ГЦ
-Руководиоци ОЈ: Жилић Станислава и Поповић Борис, обављају послове организације рада у
организационим јединицама, контролишу рад, услове рада запослених и услове живота корисника,
поштовање норматива, сачињавају план рада, сарађују са институицијама и медијима, контролишу
спровођење одлука директора, учествују у организацији манифестација и стручних скупова и др. У
старом дому руководи радом прихватне станице
- Руководилац службе ванинституционалне заштите- Весна Кораћ, руководи радом службе, обилази
кориснике на терену, непосредно сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђивања услова и
средстава за рад службе, руководи радом радионица и секција при геронтолошким клубовима.
5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Јавност рада установе прописана је :
-Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС „ бр. 120/2004,
54/2007, 104/2009, 36/2010
-Законом о јавним службама(„(„Службени гласник РС „ бр 42/91, 71/94,79/05,81/05,83/05)
-Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС „ бр. 24/2011.)
-Закон о јавним набавкама(„Службени гласник РС“бр.124/2012.)
Подаци о корисницима се чувају у складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС",
бр. 97/2008 i 104/2009 – др закон) и Статутом ГЦ Кикинда дел. Бр. 100/4-3-370
6
ПИБ 100507352
Адреса Геронтолошког центра у Кикинди је:
ОЈ Нови дом- Генерала Драпшина бр.99- службена адреса
ОЈ Стари дом- Браће Средојев бр.18.
Тел. 0230/434-675 – Нови дом, 21-584- Стари дом,
факс 0230/401-461
мејл адреса [email protected]
Просторије за рад обе ОЈ су приступачне и лицима са инвалидитетом
Радно време установе за рад са корисницима 0-24 сата седам дана у недељи
За рад са странкама радно време је 0-15 часова сваког радног дана.
Странке које долазе у установу ради прибављања информација, пријаљвљују се
на
портирницама и усмеравају у канцеларију административног радника у Новом дому односно код
руководиоца ОЈ у Старом дому.
О условима смештаја, цени смештаја, начину и месту подношења захтева за смештај информацију дају
директор и стручни радници.
О условима и начину пружања услуга ванинституционалне заштите информације даје директор и
руководилац ванинституц. заштите
Заинтересована лица могу у току радног времена да обиђу обе ОЈ, да буду упознати са условима
смештаја.
За сарадњу са новинарима и јавним гласилима надлежан је директор и по овлашћењу директора,
руководиоци ОЈ и руководилац ванинституционалне заштите.
Присуство седницама, улазак у просторије у којима се обављају активности корисника, видео
снимање или аудио снимање, није дозвољено осим уз сагласност или по позиву органа управљања у
установи, у циљу заштите интереса и приватности корисника установе.
Седницама Управног и Надзорног одбора лица која нису чланови, могу присуствовати по
позиву или по одобрењу председника тих органа, а што је у складу са Пословницима ових тела. Седнице
се углавном одржавају у просторијама ОЈ Нови дом. Датум и сат одржавања седница се назначи на
позиву који се уручује члановима и позваним лицима.
Заинтересовано лице може поднети писани захтев за присуствовање седници. О искључењу
јавности рада ових органа одлуку доносе њени чланови већином гласова образлажући такву потребу у
писаној форми.
6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
1. Најчешће информације које се траже у установи су:
-начин пријема лица на смештај
-цене смештаја
-врсте услуга које се пружају у установи
-пружање услуга ванинституционалне заштите
-предмет, врста и вредност јавних набавки
6/1-НАЧИН ПРИЈЕМА ЛИЦА НА СМЕШТАЈ
Геронтолошки центар Кикинда је установа социјалне заштите отвореног типа, у којој се врши
смештај пензионера и других старих лица оба пола, покретних и непокретних.
Пријем корисника врши се на захтев Центра за социјални рад надлежног према месту становања, који
овакав облик социјалне заштите утврди као најцелисходнији., у складу са законом и другим прописима.
Уз захтев упутни орган је дужан да достави следећу документацију:
- податке о заинтересованом лицу на обрасцу ДС-2;
- фотокопију личне карте заинтересованог лица;
7
-
-
фотокопију изјаве заинтересованог лица о сагласности за смештај,
фотокопију здравствене документације(лекарско уверење, налаз лекара специјалисте да лице не
болује од инфективних болести или душевних обољења, основне лабораторијске анализе крвне
слике и друго);
налаз и мишљење социјалног радника;
налаз и мишљење психолога;
закључак стручног тима центра за социјални рад.
Након прикупљања потребне документације ваш захтев разматра наша комисија за пријем и отпуст
корисника и доноси одлуку о пријему и категоризацији корисника.
Смештај корисника у Установу, врши се по Решењу Центра за социјални рад надлежног по
месту становања
Након доношења одлуке и Решења Центра за социјални рад , лице се прима у установу, а
корисници који се смештају у гарсоњере потписују Уговор о међусобним правима и обавезама установе и
корисника.
Поред наведене документације лице које је поднело захтев за смештај (лице које се
смешта у установу) дужно је да у установу достави:
- здравствени картон, налазе, снимке,отпусне листе; потврду да не болује од заразних болести издату од
стране здравствене организације код које се корисник лечио; налаз копрокултуре и снимак плућа; оверену
здравствену књижицу; личну карту; чек од пензије.
У захтеву за смештај обавезно се назначује ко сноси трошкове смешаја, у потпуности или у једном
делу, односно упутни Центар доставља податке на који начин се регулише плаћање трошкова смештаја.
6/2-ЦЕНЕ СМЕШТАЈАУтврђује својим Решењем Министарство рада и социјалне политике.
Oд 01.04.2014. године:
ОЈ Стари дом
Независни корисници
Полузависни корисници
Зависни корисници
21.156,00 дин
25.449,00 дин
33.345,00 дин
ОЈ Нови дом, увећање 35%-двокреветне гарсоњере
Независни корисници
Полузависни корисници
Зависни корисници
33.517,00 дин
34.552,00 дин
33.740,00 дин
6/3 ВРСТЕ УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ У УСТАНОВИ
збрињавање (становање, исхрану,одржавање хигијене, негу и помоћ);
одговарајућу здравствену заштиту за коју је Установа регистрована;
културно-забавне, рекреативне и окупационе активности, у складу са програмом рада Установе и
психофизичким способностима лица на смештају;
- услуге социјалног рада, према потребама лица на смештају;
- исплату одређених средстава за личне потребе корисника (џепарца);
Ванинституционална заштита
- услуге помоћи и неге у кући :
услуге одржавања личне хигијене,
услуге одржавања хигијене стана,
услуге за задовољење других егзистенцијалних потреба (дистрибуција ручка,
услуге социјалног рада, превно – саветодавне услуге и сл.).
-Клубови за стара лица, пружају
- задовољење свакодневних социјалних потреба: свакодневно дружење, читање штампе, коришћење
библиотеке, играње друштвених игара, гледање ТВ-а,...
-
8
- побољшање примарно – хигијенских и егзистенцијалних услова живота корисника клуба ( дистрибуција
топлих и хладних напитака и ручка у клубу, коришћење сервисних услуга ГЦ Кикинда као што је прање
и пеглање веша, коришћење фризерско педикирских услуга).
- здравствено – превентивна заштита:
- организовање социо – терапијског рада са корисницима клуба одржавањем разних радионица и
секција, дружења, такмичења и посета
- организовање психо – социјалних радионица (групни и индивудуални рад са корисницима)
7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШТЕЊА И ОБАВЕЗА
Геронтолошки центар у Кикинди у оквиру својих овлашћења и обавеза утврђених законом, другим
прописима, Статутом установе и другим општим актима, врши у оквиру својих капацитета смештај
корисника у установу, обезбеђујући им становање, исхрану, одржавање хигијене, здравствену заштиту,
негу, окупационе, културно забавне активности, и других активности у складу са потребама,
способностима и интересовању корисника услуга.
Установа пружа и услуге ванинституционалне заштите: Помоћ у кући старим и инвалидним лицима и
другим одраслим лицима и активности у 2 Геронтолошка клуба у складу са Одлуком локалне
самоуправе
Од јануара 2010. године у Геронтолошком центру Кикинда, почела је са радом и прихватна станица за
прихват лица у стању социјалне потребе, у складу са Уговором са локалном самоуправом
Услуге се пружају у складу са
-Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и
стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и других
старих лица(„Службени гласник РС „ бр.44/93..76/05)
- Правилником о ближим условима у погледу простора и опреме и потребних стручних и др, радника за
оснивање установа социјалне заштите за обављање делатности односно послова социјалне
заштите(„Службени гласник РС „ бр 75/91);
- Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности и др. Облицима здравствене
службе („Службени гласник РС „ бр.43/06)
9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Делокруг рада установе, регулисан је следећим прописима и правним актима:
-Закон о јавним службама(„(„Службени гласник РС „ бр 42/91, 71/94,79/05,81/05,83/05,)
-Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС „ 24/2011.)-Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05,61/05)
-Закон о јавним набавкама(„Службени гласник РС“бр.124/2012.)
-Закон о здравственој заштити(„Службени гласник РС“ бр107/05,57/2011)
-Закон о здравственом осигурању(„Службени гласник РС „ бр.107/05, 109/05, 57/2011)
-Закон о безбедности и здрављу на раду(„Службени гласник РС „ бр.101/05)
-Закон о платама у државним органима и јавним службама(„Сл. гласник РС „ бр 34/01)
-Уредба о коефицијентима за обр.и испл. плата запослених у ј.сл.(„Службени гласник РС „ бр
44/01...82/06)
-Закон о буџету
-Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.. 54/2009, 73/2010,101/2011)
-Уредбе о буџском рачуноводству(„Службени гласник РС „ бр.125/03)
-Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Сл. гласник РС „ бр.120/04)
-Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима
за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и других старих
лица(„Службени гласник РС „ бр.44/93..76/05)
- Правилник о ближим условима у погледу простора и опреме и потребних стручних и др, радника за
оснивање установа социјалне заштитеи за обављање делатности односно послова социјалне
заштите(„Службени гласник РС „ бр 75/91);
- Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности и др. Облицима здравствене
службе („Службени гласник РС „ бр.43/06)
- Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама
социјалне заштите(„Службени гласник РС „ бр 63/
9
-Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС „ бр36/10)
-Закон о заштити становништва од дуванског дима(„Службени гласник РС „ бр30/10)
-Закон о заштити од пожара(„Службени гласник РС „ бр 111/09-Закон о волонтирању(„Службени гласник РС „ бр 36/10)
-Закон о мирном решавању спорова(„Службени гласник РС „ бр 125/04, 104/09)
-Закон о профес. рехабилитацији и запошљав.особа са инвалидитетом(„Сл.гл.РС„ 36/09) и др.
10. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ
Повезати са 6/3
- Услуге се пружају у складу са Правилником о ближим условима у погледу простора и опреме и
потребних стручних и др, радника за оснивање установа социјалне заштитеи за обављање
делатности односно послова социјалне заштите свим корисницима услуга установе.
11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Да бисмо пружили услуге потребно је да будете смештени у Геронтолошки центар у Кикинди.
За услуге помоћи у кући, на територији општине Кикинда, потребно је да нас позовете на
бр.0230/434-675 лок.220 и са руководиоцем се договорите о првој посети.
Учлањењем у наш Клуб постаћете и корисник наших сервисних услуга, а имате могућност да се
дружите и ангажујете у нашим радионицама: за рад са глином, ткачка радионица, као и да се ангажујетеу
секцијама: ручног рада, фолклорна и хорска секција, пикадо секција, клуб љубитеља поезије и др.
10
12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Организациона
јединица1
ОЈ Стари дом
ОЈ Нови дом
Служба помоћ у кући
Клуб у ГЦ Н.дом
Клуб бр. Лаковић
Прихватна станица
Укупан број корисника
( 31.12.2014.)
105
49
Укупан број корисника
( 1.1. - 31.12.2014.)
134
81
82
149
229
-
247
29
13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Приходи и расходи исказани су кроз финансијски план и извештај о финансијском пословању
који се достављају ресорном Министарству. Министарство утврђује апропријације за индиректног
корисника и доставља Решење о распореду средстава.
ПРОМЕНА
Укупно планирани приходи за 2010.
Укупнипланирани расходи у 2010.
80.126.000,00
80.126.000,00
Укупно планирани приходи за 2011.
Укупнипланирани расходи у 2011.
81.769.000,00
81.769.000,00
Укупно планирани приходи за 2012.
Укупнипланирани расходи у 2012.
84.412.000,00
84.412.000,00
Установа приходе остварује
- из буџета Републике-за финансирање социјалног рада и смештај корисника
-од корисника и учешћа сродника
- РЗЗО-за трошкове здравствене заштите (запослени и материјални трошкови)
-Средства Комесаријата за избеглице за избегла лица
- од општине за финансирање ванинституционалне заштите:
Зараде запослених се финансирају:
-за програм социјалног рада 7 запослених -из буџета- услуге социјално здравствене заштите
-за 12 здравствених радника из РЗЗО
-за 13 запослених у ванинституцији - из буџета локалне самоуправе
-за остале запослене из сопствених прихода и делом из средстава буџета РС.
14.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМАПлан јавних набавки 2012, 2013.
Реализација из извештаја достављаних управи за јавне набавке/(у фолдеру ЈН ,2013)
15.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ-
Наша установа није давалац државне помоћи
16.ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
11
Плате запослених утврђене су законом о платама у јавним службама и Уредбе о коефицијентима за
обрачун и обрачун и исплату плата запослених у социјалној заштити. по "Сл.гл. РС" бр. 31 од
28.03.2008. год.
цена рада 2.554,15 дин (нето)
плате се обрачунавају у складу са Законом о платама у јавним службама.
За зараде и накнаде зарада у току претходне године исплаћено је
укупно
55.832.000,00 динара у бруто износу.
17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Геронтолошки центар користи објекте на две локације и то
ОЈ НОВИ ДОМ-У овој ОЈ смештена су 2 објеката и то:- троспратни објекат изграђен по највишим
стандардима . У овом објекту су двокреветне гарсоњере и стационарни део са 7 соба болничког типа за
зависне кориснике У објекту је централна кухиња, амбуланта, фризерско берберски салон, вешерница,
један Клуб за стара лица и канцеларије управе Установе
Објекат има сопствену котларницу.
Површина објекта са смештајним капацитетима у ОЈ Нови дом је 2.083,70 м2
објекат у који је смештен магацин хране и креативна радионица: са глином, ткачка радионица
Корисници у Новом дому имају пун комфор за угодан боравак и живот.
Објекти су у друштвеној својини, носилац права коришћења је Републички фонд ПИО
запослених, а Геронтолошком центру је уступљен на кориштење без накнаде, осим редовног
одржавања.
Установа просторије користи од 1997 године. Нови Уговор о закупу је закључен 06.11.2009. 05.11.2014.године. Објекти су опремљени потребним садржајима
Контакт тел. 0230/434-675, факс 401-461.
СТАРИ ДОМ ЧИНЕ:
- 3 објекта за смештај корисника: зграда стационара намењена смештају зависних и полузависних
корисника и два монтажна павиљона за смештај корисника.
Стационар је зграда стара преко 100 год.-објекат под заштитом државе, потпуно реконструисана 2002.
године донацијом немачке невладине организације ТХВ и урађена адаптација 2011 године средствима
Минитарства рада и социјалне политике
Два монтажна павиљона изграђена осамдесетих година, такође потпуно реновирани
- 1 пословни објекат са следећим садржајем: сала за физикалну терапију, радна терапија,
амбуланта, магацински простор, канцеларијски простор, гардероба, три гарсоњере од којих су две
високи стандард;
Пословни објекат – управна зграда, је нов објекат, градњу и опремање је финансирало
Министарство рада и социјалне политике, а користи се од 2007. год.
- 1 котларница;
- 1 објекат за дневни боравак и радну терапију лица оболелх од деменције и алцхајмерове болести
- 1 помоћни објекат.
Објекти су јавна својина, у корист АПВ ,носилац права коришћења Геронтолошки центар Кикинда.
Укупна површина објеката је 1 664,00 м2.
Обе ОЈ су смештене у насељеном месту, постоје услови за прилаз лица са посебним потребама
Возни парк установе чине : 2 путничка возила од којих је једно обезбедила локална самоуправа за
потребе ванинституционалне заштите, 3 доставна возила-рено- донација француског црвеног крстаполовно, пикап и доставно возило „Fiat Fiorino“ чију набавку је финансирао Покрајински секретаријат
за здравство, социјалну политику и демографију, 1 комби возило –набавку финансирала АПВ и 1
санитетско возило које је обезбедило Министарство рада и социјалне политике.
12
Клуб ГЦ – користимо просторије МЗ Браћа Лаковић
Опрема
Установа располаже са потребном рачунарском опремо, машинама за прање и сушење веша
Део опреме у кухињском блоку-у централној кухињи припада Фонду ПИО
Установе су опремљене у складу са нормативима
Амбуланте су опремљене у складу са нормативима за здравствену делатност
Грејање на гас и алтернативно лож уље, обезбеђује се у сопственим котларницама.
18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Сви релеванти акти настали у раду Геронтолошког центра у Кикинди, чувају се у
физичком облику, као писани документи, у регистраторима, пластичним фасциклама и кутијама и
смештени су у архив Геронтолошког центра у складу са са законом. Целокупна документација настала
у пословању Установе чува се на начин и у роковима прописаним законом о чувању архивске грађе и
Правилником о канцеларијском пословању ГЦ Кикинда
19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Геронтолошки центар, поред документације која се тиче корисника, поседује и чува следеће
информације, односно писане документе:
-записнике са Седница Управног одбора
-записнике са седница Надзорног одбора
-Одлуке Управног и Надзорног одбора
-записнике са састанака Стручног тима
-закључене уговоре о раду са запосленима
-закључене уговоре о финансирању делатности-(уговоре о финансирању здравствене заштите)
-закључене уговоре о јавним набавкама
- закључене уговоре везане за пословање ГЦ Кикинда
-Статут, колективни уговор и друга општа акта Геронтолошког центра Кикинда.
20. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
-У Установи се могу добити информације о пријему, третману и отпусту корисника у ГЦ Кикинда,
ценама смештаја, условима смештаја, категоризацији корисника и другим питањима у вези смештаја
корисника и услугама које им се пружају.
Информације у вези институционалне заштите даје директорица, руководиоци ОЈ и социјални радник, а
за ванинституцију, директор и руководилац службе ванинституције.
-Социјални радник омогућава достављање фотокопија или увид у документацију из досијеа корисника
који су били смештени или су смештени у установи службеним лицима државних органа или
заинтересованим лицима која имају правни интерес да добију документацију на увид. Уколико
социјални радник не располаже документацијом или потребном информацијом, упутиће странку где и
на који начин може добити тражену информацију.
Тражиоцу информације се неће омогућити приступ н информацијама ако би се тиме повредило право на
приватност, углед или друго право лица на које се тражена информација односи осим ако је лице на то
пристало .
-заинтересована лица могу добити податке о раду службе ванинституционалне заштите и врсти услуга
које се пружају,
-Подаци о додељеним уговорима за јавне набавке могу се видети у Службеном гласнику РС“
21. ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
За приступ информацијама од јавног значаја, тражилац подноси писани захтев на прописаном обрасцу У
складу са законом (у прилогу Информатора).
Увид у документацију корисника могућ је на писани захтев државних органа или изузетно,
заинтересованих лица која имају правни интерес да добију документацију на увид.
13
Тражилац информација треба да назначи:
- назив органа од које тражи информацију
-назив органа, односно лично име и презиме, адресу, коинтакт телефон, тражиоца информације
- што прецизнији опис информације која се тражи.
Увид у тражену документацију је бесплатан.
За израду фотокопија тражених информација тражилац ће платити нужне трошкове израде
Копија, а у случају упућивања и трошкове упућивања, у складу са трошковником који прописује Влада.
(„Сл. Гласник РС“ 8/06)
Тражилац не мора навести разлог тражења информације.
Ако захтев не садржи наведене податке захтев није уредан и овлаштено лице ГЦ Кикинда ће позвати
тражиоца да свој захтев допуни и да га поучи на који начин да допуни захтев.
Ако тражилац не допуни свој захтев у року од 15 дана од дана пријема упутства за допуну, а недостаци
су такви да се по захтеву не може поступати, директорица ће донети закључак о одбацивању захтева као
неуредног.
ГЦ Кикинда ће одговор на тражену информацију доставити у датом року, односно најкасније у року од
15 дана.
Приступ информацијама које су од значаја за заштиту живота или слободу неког лица односно средине ,
ГЦ мора да омогући тражиоцу информације у року од 48 сати од пријема захтева.
Уколико ГЦ није у могућности да достави тражену информацију из оправданих разлога упутиће
тражиоца информације где може да је добије.
Образац захтева за доставу информација од јавног значаја је дат у прилогу
Геронтолошки центар
Број:
Дана:02.02.2015.
МП
директорица
Мирјана Барошевић, с.р.
14
Download

Informator o radu