ОШ «Мирослав Антић Мика»
ПАНЧЕВО
www.osmantic.edu.rs
www.facebook.com/osmiroslavanticpancevo
Дел. број 463 од 16.9.2014.г.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
ОШ ''Мирослав Антић Мика'', Панчево
На основу члана 21. Статута ОШ ''Мирослав Антић Мика'' у Панчеву, у складу са чланом 57.
Закона о основама система образовања и васпитања Школски одбор, на својој седници
одржаној 15.9.2014.г. размотрио је и усвојио је Извештај о остваривању годишњег плана и
програма школе за школску 2013/2014.
Председник школског одбора
________________________
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
ОШ ''Мирослав Антић Мика'', Панчево
Садржај
I
УВОД
1
II
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
2
III
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
7
IV
ОБЛИЦИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ
ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА И ЦИЉЕВА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
14
V
РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА
21
VI
РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА
24
VII ШКОЛСКИ ТИМОВИ
32
VIII РАД УПРАВНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
38
IX
ЗАКЉУЧАК
43
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
I
УВОД
Уводне напомене
Основна школа “Мирослав Антић Мика” се налази у Панчеву на територији Месне заједнице
Стрелиште, у улици Душана Петровића Шанета бр.11. По броју становника Стрелиште спада у
највећа насеља у Панчеву. Насеље се перманентно повећава изградњом нових стамбених
објеката што условљава све већи прилив ученика у нашу школу и чини је једном од највећих у
региону.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
II
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Просторни услови рада
Образовно васпитни рад се одвија у
 Школској згради
 Фискултурној сали
 Теренима у оквиру школског дворишта
У току године ученици су део наставе слушали на планинама Србије (док су боравили на
рекреативној настави), а ученици другог разреда су део времена провели на базену.
Редовна настава се одвија у специјализованим учионицама, као и посебно опремљеним
кабинетима за предметну наставу.
Школска зграда се налази на простору од 4.677 квадратних метара. Поред школске зграде, у
дворишту се налазе терени за фудбал, кошарку, рукомет и одбојку површине 800 m2 и
фискултурна сала чија је површина 611 m2.
Школска зграда
Површина школске зграде је 4.677m2. Располаже са 17 специјализованих кабинета, 10 учионица
за разредну наставу, има опремљену школску радионицу, салу за физичко васпитање,
библиотеку са читаоницом, школску кухињу, просторију за радио станицу, наставничке
кабинете, канцеларије за стручне службе, оставе, као и блок канцеларија за директора школе,
секретара и административно -финансијског радника.
Школа располаже и великим холом који служи и за одржавање разних културних
манифестација (приредбе, свечаности, изложбе...), одржавање плесова, такмичења у караокама
и друге забавне садржаје који се организују за ученике у вечерњим сатима.
Школа има сопствену кухињу одакле се врши дистрибуција ужине за ученике школе.
Табела бр.1 школска зграда
НАМЕНА ПРОСТОРА
БРОЈ
ПОВРШ.
Кабинети
17
910
Специјализоване учионице
10
790
Школска радионица
1
70
Сала за физичко
1
611
Библиотека са читаоницом
1
95
Просторије за опште потребе
1
56
Вишенаменске просторије
11
480
Школска кухиња
1
85
Управа школе
3
45
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Стручни сарадници
4
80
Остали простор
13
1455
УКУПНО
63
4677
А - Постоји одговарајућа опрема
В - Задовољавајућа опремљеност
С - Лоша опремљеност
Табела 2. кабинета и специјализованих учионица
Р.б НАЗИВ НАСТАВНОГ ОБЈЕКТА
БРОЈ A* Б* Ц*
1.
Српски језик
2
*
2.
Математика
2
*
3.
Биологија
1
*
4.
Физика – Хемија
1
*
5.
Географија
1
*
6.
Историја
1
*
7.
Страни језик
2
*
8.
Ликовна култура
1
*
9.
Музичка култура
1
*
10. Техничко образовање
1
*
11. Информатика
1
*
12. Грађанско васпитање и Веронаука
2
*
13. Специјализоване учионице за разредну наставу
10
*
14. Специјализована учионица за продужени боравак
1
*
Из приложене табеле може се закључити да је опремљеност кабинета на доста високом нивоу.
Током школске 2013/2014. године у опремање школе уложено је:
 Купљен је већи број књига и аудио и ДВД-а
 Купљен један број карти за географију и историју
 У кабинету информатике сви рачунари су одржавани
 Купљено је неколико ЦД касетофона за предметну и разредну наставу
 Поправљена је ограда око школског дворишта и офарбан је део ограде
 Извршена је поправка крова у делу који је прокишњавао као и поправка санитарних
чворова
 Појединачно су надограђивани рачунари у зависности од потреба
 Промењена полупана стакла на фискултурној сали
 На једној целој страни фискултурне сале постављен је лексан и заштитна мрежа уместо
стакла
 За одређен број рачунара купљена је антивирусна заштита
 Поправљани каблови за повезивање на интернет
 Засађене саднице у сарадњи са ''Зеленилом''
 Полупрофесионални фотоапарат Nikon
 Два видео пројектора Benq
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Табела бр.3 Школски простор
НАМЕНА ПРОСТОРА
1. Површина школске зграде
2. Површина дворишта
3. Површина спортских терена
4. Површина зеленог простора
СВЕГА m2
4677
18.000
800
1955
ПО УЧЕНИКУ
4, 72
18, 18
0, 81
1.97
Овог пролећа школско двориште оплемењено је са неколико нових садница.
Табела бр.4 Спортски терени
Р.б
НАЗИВ НАСТАВНОГ ОБЈЕКТА
1.
Фискултурна сала
2.
Спортски терени за мали фудбал
3.
Терен за одбојку
4.
Терен за кошарку
5.
Терен од вештачке траве
БРОЈ
1
1
1
2
1
Б*
A*
*
*
*
*
*
Ц*
А Сала веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине спортове)
Б задовољавајућа опремљеност, оскудно опремљена справама
Ц Лоша опремљеност, нема потребних справа, опреме за поједине спортове.
2.Терени:
A* Постоји одговарајућа опрема.
Б* Сем терена нема никакве додатне опреме.
Ц* Терени нису уређени ни опремљени.
Табела бр. 5. Хол, ходници, помоћне просторије
р.б
1.
2.
3.
4.
5.
Назив објекта
Холови
Ходници
Портирница
Санитарне просторије
Оставе
Табела бр. 6 Канцеларије
р.бр
Назив објекта
1.
Наставничка зборница
2.
Кабинет за директора
3.
Кабинет за психо педагошку службу
4.
Административни блок (канцеларије)
5.
Припрема за наставнике
6.
Кабинет за медијатекара
7.
Кабинет за логопеда
УКУПНО:
Број
1
5
1
10
1
Број
1
1
2
2
6
1
1
14
Б*
A*
Ц*
*
*
*
*
*
A*
*
*
*
*
*
Б*
*
*
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Кадровски услови рада
У току ове школске године било је ангажовано укупно 91 радника, од којих је у августу 83 у
сталном радном односу. Наставни процес је био стручно заступљен. Наставни кадар чини 10
наставника и 54 професора. У разредној настави имамо 5 наставника разредне наставе и 15
професора разредне наставе.
Од 5. разреда се као обавезни други страни језик изучавају немачки и италијански језик.
У организацију, праћење и реализацију наставног процеса, активно су били укључени психолог,
педагог, логопед, директор и библиотекар.
У циљу што боље организације рада ангажовани су и секретар школе, административнофинансијски радник, домар, сервирке и помоћно особље.
Део радника користи градски превоз на путу до школе, а један део путује из околних села или
приградских насеља…
Школа је финансирала трошкове превоза својих радника. у целости.
Ротаров Драган
Долово
Панчево
Кековић Јасмина
Београд
Панчево
Светлана Намцуљ
Мраморак
Панчево
Хрнчић Љиљана
Банатски Брестовац Панчево
Влајковић Биљана
Омољица
Панчево
Димитрић Марија
Старчево
Панчево
Димитрић Пешић Ивана
Старчево
Панчево
Лазаревић Весна
Глогоњ
Панчево
Табеларни приказ стручне спреме особља школе
рб
Радници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Наставници разр. наст.
Предметни наставници
Стручни сарадници
На руководећим р.мест.
Админист и финанс. пос
Помоћно особље
Домар
Сервирке
Укупно
ОШ
Степен стручне спреме
Укуп.
III
IV
VI VII-1 VII-2 VIII
6
4
13
35
4
2
1
2
4
1
1
22
43
5
2
3
11
1
3
10
55
7
1
90
2
3
8
1
3
8
4
5
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Ученици
На почетку прошле школске године уписано је 963 ученика. Распоређени су у 40
одељења са приближно подједнаким бројним стањем.
Табела бр. 7 Бројно стање ученика по одељењима на крају школске године
Број одел.
Разред
I
II
III
IV
V
VI
1
22
25
23
30
25
25
2
23
22
25
30
25
23
3
23
25
20
28
24
23
4
23
23
22
29
24
27
5
25
22
22
29
24
26
116
117
112
146
122
124
Свега
966
VII
22
24
24
24
26
120
Успех ученика на крају школске године
Табела бр. 8
Преводи
Разред бр учен.
Понавља Довољан Добар Врло добар Одличан
се
I
116
описно
II
117
3
30
84
III
112
1
1
1
6
26
77
IV
146
8
40
94
V
122
4
16
52
50
VI
124
22
49
53
VII
120
2
1
37
43
37
VIII
109
1
19
44
45
Укупно 966
1
7
3
111
284
440
Владање ученика на крају школске године
Табела бр. 9
Добро
Разред бр учен. Незадовољавајуће Задовољавајуће
I
116
описно
II
117
III
112
IV
146
V
122
VI
124
1
VII
120
1
1
VIII
109
1
Укупно 966
1
3
VIII
22
21
22
22
22
109
5, 00
46
40
60
27
23
15
19
Врло добро
Примерно
1
4
11
2
18
117
112
146
121
119
107
106
944
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
III
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Општа организација школе
На почетку школске године је било уписано 963 ученика, а у току године је дошло до мање
промене бројног стања тако да их је на крају било 966. Ученици су били подељени у 40
одељења.
Школа је радила у две смене, парни и непарни разреди а смене су се мењале на две недеље.
У школи је организовано дежурство наставника и помоћног особља према распореду утврђеном
на почетку године.
Вођене су књиге дежурних наставника.
О безбедности деце током целе школске године бринуо је школски полицајац, као и радник
обезбеђења којег финансира СО Панчево, како за време извођења васпитно – образовног
процеса, тако и током одржавања свих осталих школским манифестација.
Школска кухиња је већ у септембру почела са радом. Радила је у две смене како би ученицима
била омогућена куповина ужине. Ученици нижих разреда су се чешће опредељивали за месечну
претплату. Ужину су дистрибуирале три сервирке.
Библиотека је такође радила пре односно по подне, по утврђеном распореду. Број корисника и
прочитаних књига је дат у детаљном извештају библиотекара школе.
У слободно време ученици су били у прилици да се укључе у рад спортских секција, школе
фолклора, модерног балета.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Организација образовно васпитног рада
Фонд часова обавезних наставних активности је у току протекле школске године реализован у
потпуности.
Табела бр. 10. Број планираних и остварених часова
разред
планирано
I
3240
II
3240
III
4095
IV
3960
V
4500
VI
4860
VII
4680
VIII
4720
остварено
3240
3240
4095
3960
4500
4860
4680
4720
Планирање и програмирање је извршавано на време код већине наставника. Планови су предати
управи школе, а наставници су свакодневно вршили припреме за предстојеће часове.
Битан показатељ успешности школе је и успех ученика осмог разреда.
Табела бр. 11. Успех ученика VIII разреда
Одељење
Недовољни Довољни
Добри
VIII-1
1
6
VIII-2
4
VIII-3
1
VIII-4
4
VIII-5
4
Укупно
1
19
Врло добри
7
9
9
10
8
43
Одлични
8
9
11
8
9
45
5, 00
3
5
2
3
6
19
У следећој табели налази се успех школа на завршном испиту, као и успех осмака из основне
школе.
Школа
Место
6 раз
7 раз
8 раз
ОШ
Мат
Срп
Комб Бод
Σ
1 4. октобар
Глогоњ
17, 20
17, 11
17, 48
51, 79 10, 40
11, 30
5, 67 27, 37 79, 16
2 Мирослав Антић
Панчево
16, 71
16, 40
16, 59
49, 70 10, 07
8, 96
6, 33 25, 36 75, 06
3 Бранко Радичевић
Панчево
16, 72
16, 45
16, 49
49, 66
9, 98
10, 04
5, 07 25, 09 74, 75
4 Стевица Јовановић
Панчево
16, 74
16, 17
16, 24
49, 15
9, 87
9, 57
5, 27 24, 71 73, 86
5 Јован Јовановић Змај Панчево
16, 65
16, 20
16, 40
49, 25
9, 87
10, 01
6 Гоце Делчев
Јабука
16, 39
16, 04
15, 96
48, 39
8, 78
8, 98
4, 23 24, 11 73, 36
5, 69 23, 45 71, 84
7 Исидора Секулић
Панчево
16, 63
16, 18
16, 31
49, 12
8, 52
10, 21
4, 38 23, 11 72, 23
8 Доситеј Обрадовић
Омољица
15, 67
15, 21
14, 86
45, 74
9, 11
8, 46
9 Олга Петров
Б. Брестовац
16, 97
16, 64
16, 75
50, 36
7, 80
10, 21
5, 40 22, 97 68, 71
4, 65 22, 66 73, 02
10 Васа Живковић
Панчево
17, 27
16, 58
16, 55
50, 40
8, 73
9, 43
4, 22 22, 38 72, 78
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
11 Ђура Јакшић
Панчево
17, 37
17, 36
16, 48
51, 21
8, 28
9, 68
4, 38 22, 34 73, 55
12 Свети Сава
Панчево
16, 20
16, 17
16, 27
48, 64
8, 95
8, 39
4, 85 22, 19 70, 83
13 Жарко Зрењанин
Б. Ново Село 16, 43
15, 39
16, 15
47, 97
8, 31
9, 40
4, 37 22, 08 70, 05
14 Вук Караџић
Старчево
17, 08
16, 55
16, 39
50, 02
7, 19
8, 62
4, 60 20, 41 70, 43
15 Братство Јединство
Панчево
16, 27
15, 87
16, 07
48, 21
7, 77
8, 41
3, 95 20, 13 68, 34
16 Жарко Зрењанин
Качарево
15, 55
14, 89
14, 84
45, 28
6, 95
7, 79
17 Моше Пијаде
Аксентије
18
Максимовић
Борислав Петров
19
Браца
Иваново
14, 83
15, 09
15, 04
44, 96
6, 34
6, 57
5, 03 19, 77 65, 05
5, 17 18, 08 63, 04
Долово
15, 49
14, 58
13, 83
43, 90
6, 58
7, 09
4, 08 17, 75 61, 65
Панчево
15, 79
15, 13
15, 12
46, 04
5, 35
6, 98
3, 42 15, 75
УКУПНО
16, 42
16, 00
15, 99
48, 41
8, 36
8, 95
4, 78 22, 09 70, 50
год. ранг Школа
Место
2007 7 Мирослав Антић Панчево
2008 14 Мирослав Антић Панчево
2009 2 Мирослав Антић Панчево
2010 3 Мирослав Антић Панчево
2011 2 Мирослав Антић Панчево
2012 2 Мирослав Антић Панчево
2013 3 Мирослав Антић Панчево
2014 2 Мирослав Антић Панчево
Мат
10, 36
9, 30
13, 21
10, 75
14, 53
12, 15
11, 49
Срп
11, 44
9, 46
12, 20
12, 79
16, 06
16, 04
12, 88
Комб
Бод
21, 80
18, 76
25, 41
23, 54
30, 59
28, 19
24, 37
Σ
68, 15
64, 65
73, 39
70, 22
77, 51
76, 66
71, 69
16, 71 16, 40 16, 59 49, 70 10, 07
8, 96
6, 33
25, 36
75, 06
6 раз
15, 84
15, 76
16, 54
15, 80
16, 32
16, 35
16, 20
7 раз
15, 13
15, 02
15, 60
15, 26
15, 10
15, 98
15, 48
8 раз
15, 38
15, 12
15, 84
15, 62
15, 50
16, 14
15, 63
ОШ
46, 35
45, 89
47, 98
46, 68
46, 92
48, 47
47, 32
У овој генерацији је било 16 добитника Вукове дипломе:
РБ Презиме и име
61, 79
Одељење
1.
Ћургуз Исидора
81
2.
Миленковић Марија
81
3.
Милутиновић Невена
81
4.
Дерикоњић Миња
82
5.
Драгић Сара
82
6.
Габриш Нађа
82
7.
Бастаја Бојана
82
8.
Штрбац Маријана
82
9.
Тривковић Маша
83
10.
Гојсовић Дејан
84
11.
Поповић Стефан
84
12.
Смољанић Милош
84
13.
Велимиров Лука
85
14.
Дебоговић Марина
85
15.
Цревар Ања
85
16.
Маргетић Јана
85
Укупан број добитника Вукових диплома по годинама:
2008
2009
2010
2011
2012
9
9
11
9
17
2013
8
2014
16
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Ученик генерације је Миња Дерикоњић која је добила Клајнов речник од школе и таблет од
Месне заједнице Стрелиште који је уручио председник Савета Синиша Ђорђић.
Прослава матурске вечери организована је у ресторану Дома војске.
Сви ученици, који су постигли одличан успех на крају школске године, добили су Похвалнице
и књиге као награду.
Ученици су постигли запажене резултате на такмичењима.
Они који су освојили једно од прва три места на такмичењима јавно су похваљени и награђени
књигама на пријему организованом у њихову част. Наставници који су допринели да ученици
постигну запажене резултате и освоје прва, друга и трећа места на такмичењима биће награђени
уколико финансијске могућности дозволе.
РB Предмет
1. Енглески
2. Енглески
3. Математика
4. Математика
5. Математика
6. Математика
7. Математика
8. Математика
9. Математика
10. Математика
11. Математика
12. Математика
Ниво
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
Време Место Презиме и име
2014 02
Велимиров Лука
3
2014 02
Стамболија Сара
3
2014 02
Гајин Жељана
2
2014 02
Крсмановић Нина
2
2014 02
Митровић Марија
2
2014 02
Недељковић Алекса
2
2014 02
Серафимовић Илија
2
2014 02
Вучковић Алекса
1
2014 02
Живков Анђела
3
2014 02
Појатар Марко
3
2014 02
Радојковић Алекса
3
2014 02
Антић Ана
3
Раз
85
85
31
32
31
34
34
45
43
42
43
52
13.
Математика општински
2014 02
1
Станковић Николија
74
14.
Математика општински
2014 02
2
Миловановић Игор
72
15.
Математика општински
2014 02
3
Пешић Иван
73
16.
17.
Математика општински
Српски
општински
2014 02
2014 03
3
3
Дебоговић Марина
Ђерић Милица
85
64
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Биологија
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
3
1
2
1
2
2
1
Величковић Јована
Васиљчин Ненад
Николић Тијана
Ристић Лаура
Товиловић Борис
Новаков Ана
Павловић Теодора
Пешић Иван
Станковић Николија
Плавшић Владана
Дерикоњић Миња
Поповић Стефан
Бастаја Бојана
Маргетић Јана
Галијаш Драгана
Поповић Анђела
Милутиновић Невена
Миленковић Марија
Ратковић Милош
Гојсовић Дејан
Стефанов Давид
Смољанић Милош
52
55
51
65
65
75
75
73
74
74
82
84
82
82
82
61
81
81
83
84
83
84
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
Наставник
Вучићевић Светлана
Вучићевић Светлана
Вељић Невенка
Вељић Невенка
Вељић Невенка
Вељић Невенка
Вељић Невенка
Лучић Весна
Лучић Весна
Лучић Весна
Лучић Весна
Миладиновић
Јасмина
Миловановић
Радица
Миловановић
Радица
Миловановић
Радица
Митић Јосип
Анђелковић
Бранислав
Зоран Миловановић
Зоран Миловановић
Зоран Миловановић
Злата Јовановић
Злата Јовановић
Зоран Миловановић
Зоран Миловановић
Зоран Миловановић
Зоран Миловановић
Зоран Миловановић
Злата Јовановић
Злата Јовановић
Злата Јовановић
Злата Јовановић
Злата Јовановић
Лазић Марија
Стефановић Младен
Стефановић Младен
Стефановић Младен
Лазић Марија
Стефановић Младен
Стефановић Младен
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
РB Предмет
40. Техничко
41. Географија
42. Географија
43. Географија
44. Географија
45. Географија
46. Географија
47. Географија
48. Географија
49. Географија
50. Математика
51. Математика
52. Математика
53. Хемија
54. Хемија
55. Хемија
56. Хемија
57. Хемија
58. Хемија
59. Хемија
60. Хемија
61. Хемија
62. Хемија
63. Историја
64. Историја
65. Историја
66. Математика
Ниво
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
општински
републичко
републичко
републичко
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
окружно
Време Место Презиме и име
2014 03
Сомборац Алекса
2
2014 03
Петровић Алекса
2
2014 03
Николић Урош
2
2014 03
Станковић Николија
3
2014 03
Плавшић Владана
2
2014 03
Павловић Теодора
1
2014 03
Дерикоњић Миња
2
2014 03
Драгић Сара
2
2014 03
Габриш Нађа
2
2014 03
Бастаја Бојана
2
2014 03
Станковић Јован
3
2014 03
Серафимовић Илија
3
2014 03
Вучковић Алекса
3
2014 03
Пешић Иван
3
2014 03
Радованов Сара
3
2014 03
Плавшић Владана
1
2014 03
Павловић Теодора
1
2014 03
Миловановић Игор
3
2014 03
Симић Урош
3
2014 03
Бекић Барбара
2
2014 03
Дерикоњић Миња
3
2014 03
Штрбац Маријана
3
2014 03
Ћургуз Исидора
3
2014 03
Путник Никола
3
2014 03
Ђерић Милица
2
2014 03
Габриш Нађа
2
2014 04
Станковић Николија
3
Раз
81
74
74
74
74
75
82
82
82
82
32
34
45
73
73
74
75
72
73
71
82
82
81
54
64
82
74
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Математика
Математика
Математика
Математика
Енглески
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
Техничко
окружно
окружно
окружно
окружно
међународно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
републичко
републичко
републичко
општински
2014 04
2014 04
2014 04
2014 04
2014 04
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 04
2014 04
2014 04
2014 04
3
3
3
3
2
1
1
2
1
2
1
3
1
2
3
Дебоговић Марина
Вучковић Алекса
Појатар Марко
Радојковић Алекса
Радојковић Алекса
Миленковић Марија
Ратковић Милош
Гојсовић Дејан
Стефанов Давид
Смољанић Милош
Сомборац Алекса
Миленковић Марија
Смољанић Милош
Сомборац Алекса
Крсмановић Нина
85
45
42
43
43
81
83
84
83
84
81
81
84
81
32
82.
Техничко
општински
2014 04
3
Васин Татјана
5
83.
Техничко
општински
2014 04
2
Бркљач Марија
8
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Физика
Физика
Хемија
Хемија
Хемија
Хемија
Хемија
Биологија
Физичко
општински
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
2014 04
2014 04
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 03
2014 04
2014 05
3
1
1
1
2
3
3
3
1E
Велимиров Лука
Дебоговић Марина
Миловановић Игор
Бекић Барбара
Симић Урош
Павловић Теодора
Радованов Сара
Новаков Ана
Милошевић Стефан 81,
Малиџан Стефан 83, Шац Дејан
85, Миленковић Милош 82,
Бојковић Дејан 83, Гојсовић
85
85
72
71
73
75
73
75
шк
Наставник
Стефановић Младен
Душанка Стајчић
Душанка Стајчић
Душанка Стајчић
Душанка Стајчић
Душанка Стајчић
Славица Ковачић
Славица Ковачић
Славица Ковачић
Славица Ковачић
Вељић Невенка
Вељић Невенка
Лучић Весна
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Ђурђев Душица
Хрнчић Љиљана
Хрнчић Љиљана
Миловановић
Радица
Митић Јосип
Лучић Весна
Лучић Весна
Лучић Весна
Радивојев Маријана
Лазић Марија
Стефановић Младен
Лазић Марија
Стефановић Младен
Стефановић Младен
Стефановић Младен
Лазић Марија
Стефановић Младен
Стефановић Младен
Боканић С. / Јованов
Ј.
Боканић С. / Јованов
Ј.
Боканић С. / Јованов
Ј.
Кековић Јасмина
Кековић Јасмина
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Милошевић Марија
Зоран Миловановић
Радосављевић
Драган
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
РB Предмет
Ниво
Време
Место Презиме и име
Дејан 84, Петровић Алекса 74
Раз Наставник
93.
Физичко
међуокружно
2014 05
2E
Милошевић Стефан 81,
шк Радосављевић
Драган
Малиџан Стефан 83, Шац Дејан
85, Миленковић Милош 82,
Бојковић Дејан 83, Гојсовић
Дејан 84, Петровић Алекса 74
94.
Физичко
олимпијада
2014 05
2E
Милошевић Стефан 81,
шк Радосављевић
Драган
Малиџан Стефан 83, Шац Дејан
85, Миленковић Милош 82,
Бојковић Дејан 83, Гојсовић
Дејан 84, Петровић Алекса 74
95.
Физичко
олимпијада
2014 05
3
96.
Физичко
олимпијада
2014 05
3
97.
Физичко
олимпијада
2014 05
1
98.
Физичко
општинско
2013 10
1Е
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
републичко
републичко
олимпијада
олимпијада
олимпијада
општинско
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2013 11
2014 05
2014 05
2014 05
2013
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
3
3
2Е
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Ликовно
окружно
окружно
окружно
окружно
окружно
општинско
2014 05
2014 05
2014 05
2014 05
2014 05
2014 03
1
2
2
3
1
1
123.
Ликовно
општинско
2014 03
3
124.
Ликовно
општинско
2014 03
3
125.
Физичко
општинско
2014
2Е
85 Радосављевић
Драган
Бркић Миона
65 Радосављевић
Драган
Михајлов Стефан
64 Радосављевић
Драган
Бендић Лана 61, Настић шк Јовановић Драган
Драгана 81, Кошутић Сања 84
Попов Алекса
45 Јовановић Драган
Михајловић Милош
73 Јовановић Драган
Цревар Ања
85 Јовановић Драган
Царевић Лука
44 Јовановић Драган
Нишић Дуња
31 Јовановић Драган
Марковић Лазар
64 Јовановић Драган
Давидовић Ања
65 Јовановић Драган
Пековић Звездана
85 Јовановић Драган
Гојсовић Ивана
65 Јовановић Драган
Савић Филип
42 Јовановић Драган
Богдановски Анђела
51 Јовановић Драган
Поповић Ивона
73 Јовановић Драган
Цревар Ања
85 Јовановић Драган
Гојсовић Ивана
65 Јовановић Драган
Михајловић Милош
73 Јовановић Драган
Пековић Звездана
85 Јовановић Драган
Гојсовић Ивана
65 Јовановић Драган
Влачић Ања 75, Радић Зорана шк Јовановић Драган
84, Мећавин Милица 74,
Бучанин Оливера 72, Илић
Нина 72, Стокић Сара 72,
Кошутић Сања 84, Ђерић
Милица 64, Минић Миона 64
Михајлов Стефан
64 Јовановић Драган
Тодорић Ђорђе
62 Јовановић Драган
Остојин Урош
65 Јовановић Драган
Багавац Марко
61 Јовановић Драган
Ђукић Ана
Шкрбић Милица
24 Гудлин
Грујић
Аница
Самарџић Лука
24 Гудлин
Грујић
Аница
Владисављев Никола
24 Гудлин
Грујић
Аница
Думитрашковић Милена 8, шк Мравик Јан
Ресановић
Невена
8,
Јовановски Кристина 8, Медић
Невена 8, Новаков Ана 75,
Шац Дејан
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
РB Предмет
Ниво
Време
126.
Физичко
општинско
2014
127.
Физичко
олимпијада АП
2014
128.
Физичко
републичко
2014
129.
Физичко
олимпијада АП
2014
130.
131.
132.
133.
134.
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
Физичко
олимпијада АП
олимпијада АП
олимпијада АП
окружно
окружно
2014
2014
2014
2014
2014
Место Презиме и име
Тегелтија
Анђела
75,
Јовановски Драгана 72
2 Е Николић Тијана 51, Гучанин
Оливера 72, Ђукић Ана 64,
Поповић Ивона 73, Давидовић
Ања 65
Марија
54,
1 Е Алексић
Михајловић Мина 53, Николић
Бојана 74
Марија
54,
2 Е Алексић
Михајловић Мина 53, Николић
Бојана 74
1 Е Јовчевић Ђорђе 8, Даутовић
Давид 72, Михајловић Стефан
64
Јовчевић Ђорђе
2
Даутовић Давид
1
Михајловић Мина
1
Гучанин Оливера
3
Ђукић Ана
2
Раз Наставник
шк Мравик Јан
шк Мравик Јан
шк Мравик Јан
шк Мравик Јан
8
72
53
72
64
Мравик Јан
Мравик Јан
Мравик Јан
Мравик Јан
Мравик Јан
Успехом ученика можемо бити задовољни, али треба више пажње посветити уједначавању
критеријума, као и већем укључивању ученика у рад секција. Посебно обратити пажњу на рад
са даровитим ученицима.
Изборна настава
Табела бр. 13. Изборни предмет
Предмет
Информатика
Хор и оркестар
Немачки језик
Италијански језик
Грађанско васпитање
Верска настава
Разред
V, VI, VII, VIII
VI, VII и VIII
V, VI, VII, VIII
V, VI, VII, VIII
I - VIII
I - VIII
Родитељи су на почетку школске године имали прилику да се изјасне које изборне предмете
желе да им дете похађа ове школске године, при чему им је предочено да та настава након
изјашњавања постаје обавезна.
Настава информатике је оджавана у дигиталној учионици. Ученици су показали велико
интересовање за рад на рачунарима, па је и ниво усвојених знања висок. Овај вид наставе треба
понудити и следећим генерацијама и проширити узрасне групе, јер је ово предмет будућности.
Такође треба више пажње посветити укључивању наставника у рад на рачунарима и
примењивати их у свим наставним предметима (где је то могуће). Део ученика се изјаснио за
други изборни предмет – Хор и оркестар.
Верску наставу су изводила два вероучитеља, а грађанску наставу наставница која је похађала
семинар и обучила се за реализацију овог предмета.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
IV
ОБЛИЦИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ
ДОПРИНОСИ ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА И
ЦИЉЕВА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
1. Додатни васпитно-образовни рад
2. Допунски рад
3. Консултативна настава
4. Корективни педагошки рад
5. Час одељенске заједнице и час одељенског старешине
1) Додатни васпитно-образовни рад
У овој школској години организован је додатни рад са ученицима од IV до VIII разреда. У
додатну наставу били су укључени ученици који показују посебне склоности ка појединим
предметима. Захваљујући овом раду ученици су постигли низ запажених резултата на
такмичењима.
2) Допунски образовни рад
Допунски образовни рад је организован у зависности од потреба ученика и према процени
наставника. Највећи број часова је одржан у нижим разредима и то из српског језика и
математике. Резултати тог рада се огледају у позитивном успеху готово свих ученика нижих
разреда. У предметној настави, часови су одржани из српског, математике, биологије, историје,
географије, енглеског језика и физике.
3) Консултативна настава (припремна)
Консултативна настава је реализована у јуну месецу са 10 часова српског језика, 10 часова
математике и по 10 часова из историје, биологије, географије, физике и хемије. Организована је
за ученике осмог разреда како би им било омогућено да се што успешније припреме за
предстојећи матурски испит за упис у средњу школу. Да је овакав облик наставе потребан и
успешно реализован показује чињеница да се највећи број ученика уписао у жељену школу.
4) Корективно- педагошки рад
У сарадњи са педагошко-психолошком службом, извршена је идентификација ученика са
мањим сметњама у физичком и психичком развоју. Најчешће су то деца са мањим сметњама у
говору, те су упућена специјалистима (логопед).
Деца са специфичним интелектуалним сметњама су упућивана на преглед и консултације са
стручним комисијама у граду, где је утврђено да ли ти ученици могу да похађају редовну
школу.
Такође су идентификовани ученици са поремећајима у понашању, недовољно изграђеним
социјалним и друштвеним нормама, те се њима помагало уз сарадњу Центра за социјални рад и
инспектора за малолетничку деликвенцију.
Одређен број родитеља (ученици са проблемима у понашању, већим бројем изостанака или
лошим успехом) позиван је од стране директора и ПП службе на разговор.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Од наставника је тражено да се посебно ангажују у раду са овом децом, да примењују
индивидуални метод наставе, што деци са посебним потребама нарочито погодује. Надзор ПП
службе над овом децом је био сталан, као и контакт са њиховим родитељима.
5) Час одељенског старешине
Часови разредног старешинства су одржавани једном недељно, по утврђеном плану за свако
одељење. Теме о који се разговарало са ученицима су усвојене на предлог ПП службе или
самих старешина, као што су: односи међу половима, хигијена, екологија, уређење животне
средине, односи у породици, превенција наркоманије и деликвентног понашања, теме везане за
учешће деце у саобраћају и сл.
Спортске активности
За ученике од IV до VIII разреда, поред редовне наставе физичког васпитања, организована је и
спортска активност, са једним часом недељно. Циљ је био да се ученици што масовније укључе
и заволе спорт.
Ученици другог разреда били су укључени у обуку пливања од стране Савеза за школски спорт.
Ученици старијих разреда су такође имали по један час спортске активности, али су били
укључени и у спортске секције фудбала, рукомета, одбојке. На такмичењима у свим спортским
дисциплинама наши ученици су постигли запажене резултате.
Хор и оркестар
Наставница музичке културе је водила хор и оркестар. У току године је одржан планиран број
часова. Ученици су наступили са хором и оркестром за прославу школске славе Светог Саве и
за Дан Школе.
Друштвене организације
Црвени крст






Кординатор активности о раду Црвеног крста ОШ ''Мирослав Антић- Мика'' за
2013/2014.г. је настaвник Злата Јовановић.
Програм рада Црвеног крста ове школе полази од садржаја специфичним за узраст деце
и окружења школе у којем се налазе.
Програм рада је утврђен планом и програмом за сваки месец појединачно, одређени су
њихови носиоци, време реализације и учесници у остваривању програма.
Програм активности је остварен на нивоу одељења, разреда, школе и општине.
При изради плана активности смо водили рачуна да се наш план усклади са календаром
активности Црвеног крста на нивоу општине Панчево.
Наша школа присуствовала је на свим састанцима Црвеног крста и упозната је са планом
и програмом истог.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014

На нивоу школе реализовани су и обележени следећи значајни датуми Црвеног Крста:
Септембар:
1.
14-21. септ. - Недеља солидарности ''Друг-другу''.Овај датум је обележен на нивоу
одељења. Поклања се пажња ученицима слабијег материјалног стања уз прикладан
поклон од стране другова (прибор за школу).
Октобар:
1.
2.
3.
''Међународни дан старијих особа'' (Брига о старима). Наши активисти су учествовали у
акцији ''Брига о старима'' посетом старим и немоћним особама.
1-7 - Дечја недеља. Ученици наше школе припремили су пригодан програм
представљања држава са њиховим препознатљивим одликама у сарадњи са
наставницама географије, физике, биологије и техничког.
16.септ. - ''Светски дан хране''. Ученици су упознати са значењем хране, њене штедње и
борбе против глади и сиромаштва на часовима Одељенске заједнице (округли сто).
Новембар:
1.
Месец борбе против болести зависности. Ученицима седмог разреда припремили су
памфлете о штетности пушења (Уживање дувана), алкохола и природним и
синтетичким дрогама.
Децембар:
1.
2.
1 дец. - ''Светски дан борбе против ХИВ-а/АИДС-а''. Ученици су упознати са узроцима,
начином преношења ове неизлечиве болести, као и ризичним групама људи који
најчешће од ње обољевају.
5. дец. - Светски дан волонтера. Наши ученици су упознати са програмом и начином
рада волонтера од стране наставнице Живанке Рамјанац (одржано предавање). ЦК у
сарадњи са волонтерима су прикупили доста гардеробе, играчака, као и допунског
школског материјала за сиромашне а све то поводом обележавања Светског дана
солидарности (20. децембар)
Март:
1.
2.
24-''Светски дан борбе против туберкулозе''(ТБЦ)-Ученици су упознати са узроцима
ове болести, као и превентивном начину лечења на часовима биологије.
Поводом обележавања светског дана здравља (27. марта) у просторијама ЦК одржано је
општинско такмичење ''Шта знаш о здрављу?''. Школа је учествовала на општинском
такмичењу и освојила је 4. место.
Април:
1.
Поводом светског дана здравља активисти ЦК наше школе учествовали су у такмичењу
из прве помоћи у организацији ЦК Панчево и Цк Војводине.
Мај:
1.
8. мај - ''Светски дан Црвеног крста'' .Ученици наше школке упознати су са временом и
мотивацијом настанка ове хуманитарне организације, његовим радом и значајем на
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
2.
часовима Одељенске заједнице. Ученици су учествовали на градском такмичењу у
пружању прве помоћи и освојили су друго место.
''Светски дан без дуванског дима''. Израда паноа о штетности дуванског дима.
Сарадња са родитељима, културне и друге активности
Сарадња са родитељима се одвијала током целе године: 1.путем родитељских састанака, који су
одржавани по завршетку сваког квартала 2. кроз индивидуалне разговоре са разредним
старешинама и предметним наставницима (по потреби) 3. Посете часовима. Родитељи су
перманентно сарађивали са психологом и педагогом школе.
Одређен број родитеља био је позван на разговор и са директором школе.
Присуствовали су свим већим манифестацијама као што су: пријем првака, прослава Светог
Саве, Дана школе. Сарадња са родитељима је остваривана и кроз састанке Савета родитеља.
За ученике школе организоване су бројне позоришне представе и колективне посете
биоскопским пројекцијама.
Ученици нижих разреда масовно су били укључени у неколико ликовних конкурса.
Поводом прославе школске славе Светог Саве, остварена је сарадња са црквеном општином.
Прослави су присуствовали свештеник, протонамесник и ђакон.
Свечано је обележена прослава Дана школе. Централна прослава је одржана у Центру за
културу уз велику број учесника и многобројну публику и госте, о чему је јавност обавештена
путем локалних медија. У просторијама школе је организована игранка за све ученике, а у
вечерњим сатима пријем за запослене и госте. У исто време трајали су и „Микини дани“ који су
постали традиционална градска манифестација.
Уз помоћ Патронажне службе одржано је више предавања о хигијени и здрављу зуба и тела
ученицима другог и трећег разреда. Остварена је и сарадња са студентима приватног
стоматолошког факултета, одржана презентација.
Ученици су уз помоћ наставника забележели све значајније догађаје у школи, и презентовали
своје најбоље радове.
Рад одељенског старешине
Рад одељенских старешина одвијао се према плану сачињеном на почетку школске године.
Одељенске старешине су, поред редовних послова вођења документације, били у сталном
непосредном контакту са својим ученицима како би на време уочили и отклонили настале
потешкоће, обратили се психологу за помоћ и обавестили на време родитеље. Обављено је око
1000 индивидуалних разговора са родитељима или старатељима и одржано око 4 до 5
родитељских састанака по одељењу. Разматране су теме везане за организацију наставе,
реализацију програма, анализу успеха и владања ученика на крају квартала, разматрана питања
ученичке ужине, екскурзија, рекреативне наставе, набавке потрошног материјала,
фотографисања ученика.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Школа у природи, екскурзије, излети
Рекреативна настава
Реализација рекреативне наставе (школа у природи) и екскурзија због неусклађености прописа
у области финансија и образовања нису реализоване екскурзије и рекреативне наставе.
Табела бр. 14 Субвенционисана настава у природи
Раз. Дестинација Објекат
Носиоци активности
III Дивчибаре Одмаралиште ''Дивчибаре''
Ангелина Давидовић
I
Дивчибаре Одмаралиште '' Дивчибаре ''
Емилка Коцић
Екскурзије
Реализација екскурзија је због неусклађености прописа у области финансија и образовања нису
реализоване.
Здравствена и социјална заштита ученика
Здравствена заштита ученика је организована у сарадњи са Домом здравља на Стрелишту,
Дечијим диспанзером као и патронажном службом.
Обављено је низ систематских прегледа ученика у школи и Дечијем диспанзеру.
Пре свега, у интересу здравља ученика свакодневно се одржава хигијена радних просторија и
опреме. Школу је у току године неколико пута посетила санитарна инспекција и након
извршеног прегледа није имала примедби.
О здрављу деце брину се лекари и медицинске сестре амбуланте на Стрелишту, где се и налазе
дечији картони и где се обављају редовни систематски прегледи.
Патронажна сестра је у току године неколико пута обилазила ученике и одржала неклико
предавања. Најмлађи ученици су слушали о значају одржавања личне хигијене, а старији су
упознати са проблемима које носи пубертет и како их ублажити. Предавања су пропраћена
видео материјалом.
Лекар-стоматолог је такође обавио преглед ђака првака и упутио их, по потреби, на даље
лечење у диспанзер. По речима стоматолога, стање зуба наших ђака је алармантно и хитно је
потребно предузети мере едукације како деце тако и родитеља.
Преглед ученика обавили су и стоматолози са Стоматолошког факултета у Панчеву.
Рад на реализацији програма одвијао се у оквиру редовне наставне, тј. интеграцији
здравствених садржаја у програме разредне и предметне наставе.
Од метода рада најчешће се користе индивидуалне и групне методе, планирани разговори, рад у
малој групи, здравствено предавање, организовање и приказивање изложби и др.
У реализацији програма учествују: родитељи, здравствени радници, наставници, спортске,
културне и друге организације.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Садржај програма
Изграђивањесамопоштовања
I – IV разреда:
- правилно вредновање понашања
- препознавање осећања
V – VIII разреда:
- свест о сличностима и разликама наших акција, осећања, изгледа.
Здрава исхрана
I – IV разреда:
- разноврсна храна
- време за јело, оброци
V – VIII разреда:
- формирање ставова у погледу исхране
Брига о телу
I – IV разреда:
- стицање основних хигијенских навика: прање руку, купање, хигијена уста и зуба.
V – VIII разреда:
- развијање личне одговорности за бригу о телу: коси, устима, носу, чистоћи тела, брига о
одећи, здраве навике.
Физичка активност и здравље
I – IV разреда:
- игра
- значај одмарања
V – VIII разреда:
- коришћење времена и рекреација
- избор активности, спортова и клубова за вежбу.
Бити здрав
I – IV разреда:
начин за савлађивање лаких здравствених проблема
V – VIII разреда:
научити како да се спречи болест, спречавање инфекција.
Безбедно понашање
I – IV разреда:
- научити основна правила о безбедности у кући, школи и заједници.
V – VIII разреда:
- стицање поуздања у следећем опсегу активности: безбедност у саобраћају, хитне
интервен-ције, безбедно понашање.
Односи са другима
I – IV разреда:
- успоставити пријатељство са другом децом
- сарађивати у породици и школи.
V – VIII разреда:
- адаптирати се на промене у социјалним односима
Хумани односи међу половима
V – VIII разреда:
- спознаја физичке разлике међу половима
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
-
стицање позитивних ставова и позитивно вредновање.
Правилно коришћење здравствених служби
I – IV разреда:
- упознавање и први контакт са лекаром, стоматологом, медицинском сестром, домовима
здравља и болницама.
V – VIII разреда:
- откривање да одговарајуће службе пружају здравствену помоћ појединцу,
организацијама, различитим социјалним групама, заједници у целини.
Заштита животне средине
I – IV разреда:
- знати како сачувати здраву околину.
V – VIII разреда:
- допринос здравој околини
- чувати животну средину
- открити научне, социјалне интеракције са људима из заједнице
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
V
РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА
Извештај о раду:
1. Наставничко веће
2. Одељенска већа
3. Рад у стручним активима
4. Стручно усавршавање запослених
Наставничко веће
Седнице Наставничког већа су одржане према програму који је донет на почетку школске
године. Записници са ових Седница се налазе у Архиви школе. Седницама Наставничког већа је
председавао директор школе. Разматрао се успех ученика, владање, реализација екскурзија,
рекреативне наставе, ваннаставне активности и решавали текући проблеми у складу са
Пословником о раду школе. На 2 седнице Наставничког већа одржана су предавања о пројекту
самовредновања и Школског развојног планирања и упознавање колектива са свим
иновацијама, те одржана дискусија поводом те теме. Одржано је 10 седница.
Oдељенска већа
Састанци Одељенских већа су се одржавали почетком сваког месеца, како би били донети
програми рада за предстојећи месец, као и на крају сваког квартала да би била извршена
детаљна анализа успеха ученика и владања. Записници са ових седница су вођени у дневницима
рада свих разредних старешина.
Рад у стручним већима
Наставници су у току прошле године били организовани по Активима:
1. Веће наставника друштвених наука
2. Веће наставника природних наука
3. Веће наставника вештина и уметности
4. Веће наставника разредне наставе
На почетку године одређени су председници актива, који су руководили њиховим радом.
Прављени су планови рада за сваки предстојећи месец, вршена анализа предходно урађеног.
Посебна пажња је посвећена раду са даровитом децом, која су припремана за такмичења.
Резултати постигнути на такмичењима приказани су табеларно.
Табела бр. 17. Руководиоци актива
1. I разред
2. II разред
3. III разред
4. IV разред
5. V разред
Пејчић Госпава
Манчић Драгана
Богдановић Драгана
Ћеримагић Зекија
Дачић Мравик Душанка
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
VI разред
VII разред
VIII разред
Веће природних наука
Веће друштвених наука
Веће разредне наставе
Веће вештина и уметности
Хрнчић Љиљана
Боканић Снежана
Лазић Марија
Јосип Митић
Милица Стојковић
Аница Гудлин Грујић
Драган Радосављевић
Стручно усавршавање запослених
Током школске 2013/2014.г. запослени су похађали следеће облике стручног усавршавања:
Презиме и име
Назив семинара
Крстић Драгана
Лепедат Зорана
Између прописа и праксе
Између прописа и праксе
Боканић Горан
Инфо сесија - ЕУ фондови и програми за Србију 2014-2020
Тасић Саша
Инфо сесија - ЕУ фондови и програми за Србију 2014-2021
Крстић Драгана
Инфо сесија - ЕУ фондови и програми за Србију 2014-2022
Боканић Горан
Анђелковић Бранислав
Антић Анђелка
Биро Ерне
Богдановић Драгана
Боканић Горан
Боканић Снежана
Вељић Невенка
Врховац Славенка
Вучинић Наташа
Вучићевић Светлана
Гудлин Грујић Аница
Давидовић Ангелина
Давидовић Мирјана
Дамњановић Јелена
Дачић Мравик Душанка
Димитрић Марија
Ђурђев Душица
Зарубица Алиса
Здравковић Снежана
Јемуовић Маријана
Јованов Јован
Јовановић Драган
Јовановић Злата
Јовић Вукица
Кековић Јасмина
Кишић Новаковић Радмила
Кнежевић Снежана
Ковачић Славица
Кокерић Весна
Коцић Емилка
Крстић Драгана
Кубуровић Маријана
Лазић Марија
Лепедат Зорана
Лучић Весна
Алати за Е учионицу
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Број у
каталогу
537
537
није у
каталогу
није у
каталогу
није у
каталогу
234
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Презиме и име
Назив семинара
Малешевић Миленка
Манчић Драгана
Марчетић Тања
Мијић Гордана
Миладиновић Јасмина
Милановић Јасмина
Миленковић Љубица
Миловановић Зоран
Миловановић Радица
Милошевић Марија
Митић Јосип
Младеновић Мирјана
Мравик Јан
Мунћан Ана
Новаковић Оливера
Њамцуљ Светлана
Пејчић Госпава
Радивојев Маријана
Радосављевић Драган
Рајић Биљана
Рамјанац Живанка
Репајић Љиљана
Ротаров Драган
Свирац Горан
Сланкаменац Мирјана
Стајчић Душанка
Стефановић Младен
Стојковић Милица
Тасић Саша
Томановић Слађана
Ћеримагић Зекија
Хрнчић Љиљана
Цветковић Стојче
Шљивић Љубица
Ђукановић Милена
Боканић Горан
Гудлин Грујић Аница
Кишић Новаковић Радмила
Радивојев Маријана
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Претпоставке успешне наставе
Праћење и вредновање - пут ка квалитету рада школе
Праћење и вредновање - пут ка квалитету рада школе
Праћење и вредновање - пут ка квалитету рада школе
Праћење и вредновање - пут ка квалитету рада школе
Број у
каталогу
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
480
480
480
480
Планирани семинари су реализовани у зависности од интересовања наставника, потреба школе
и финансијских могућности.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
VI
РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Психолог и педагог
Планирање и програмирање :
 Израда годишњег плана рада
 Учешће у планирању и програмирању рада одељенских већа, стручних актива, и
одељенске заједнице
 Планирање ПО ученика
 Планирање сарадње са родитељима
 Планирање рада са ученицима
 Планирање тестирања и других испитивања ученика
Организација и унапређење образовно васпитног рада:
 Праћење реализације плана рада прегледом педагошке документације коју воде
наставници
 Организација уписа деце у први разред
 Припрема материјала за испитивање знања (тип 1) полазника у први разред као и
припрема упитника за родитеље
 Праћење прилагођавања ученика првог и петог разреда
 Анализа успеха и упоређивање успеха на седници Одељенских већа
 Пружање помоћи у избору метода и облика у настави
 Праћење напредовања даровитих ученика, полазника Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин „у Панчеву
 Сарадња са наставницима
 Упознавање наставника са карактеристикама и постигнућима полазника првог разреда
 Праћење напредовања ученика који имају тешкоће у учењу и поремећај у понашању и
сарадња са наставницима у отклањању тешкоћа
 Анализа и предлози за оцењивање ученика који теже напредују, у току године
 Пружање помоћи у избору садржаја за ЧОС
Рад са ученицима:
 Испитивање ученика при поласку у први разред
 Формирање и уједначавање одељења првих разреда
 Распоређивање нових ученика и праћење прилагођавања
 Испитивање разлога неуспеха ученика
 Пружање саветодавне помоћи ученицима који имају тешкоће у учењу и проблем у
понашању( у току године обављено око 300 индивидуалних разговора са око 150
ученика)
 Испитивање професионалних склоности ученика у сарадњи са Заводом за тржиште рада
 Упућивање ученика „Како учити“ (рад са ученицима другог до седмог разреда)
 Упућивање ученика са психо-физичким сметњама у одговарајуће установе
 Индивидуално тестирање ученика осмог разреда тестом ТПИ и
 Индивидуални разговори са тестираним ученицима
Извештај о раду школе за школску 2013/2014






Социометријска испитивања
Једноминутни испит гласног читања за ученике од првог до петог разреда
Испит разумевања прочитаног текста за ученике од петог до осмог разреда
Упитник о породици и школи ЗОПШ-1
Тест НЗР о припремљености ученика за самостално учење
У току године ПП служба је у великом броју одељења држала психолошке радионице
или тематске дискусије са ученицима на различите теме, у зависности од актуелне
проблематике у датом одељењу.
Сарадња и саветодавни рад са родитељима :
 Индивидуални разговори по позиву (реализовано око 150 разговора са родитељима)
 Саветодавни рад са родитељима (око 60 разговора у Саветовалишту за родитеље)
П.О.ученика
 Сарадња са центром за ПО
 Тестирање ученика осмог разреда у циљу испитивања способности и саветовања у
избору занимања
Учешће у раду стручних органа школе:
 Информисање наставника о садржајима семинара, саветовања и сл.
 Рад на стручном усавршавању
 Присуствовање активима педагога и психолога општине Панчево
 Учешће на седницама Одељенских већа и Наставничког већа
Сарадња са стручним институцујама:

Дом здравља, патронажна служба

ЗЗЈЗ

ЈАЗАС, предавање о АИДС у

Школски диспанзер, Никола Атанацковић, психолог

Центар за социјални рад

одељење за васпитни рад

упућивање родитеља који имају поремећену динамику брачног живота
СУП одељење за малолетничку деликвенцијуПерманентна сарадња са школским полицајцем ради повећања безбедности деце у школи и
њеном окружењу.
Вођење документације о радуПП служба води детаљну евиденцију о свом раду, учешћу у стручним органима и стручном
усавршавању, личном и наставника
Психолог школе:Оливера Новаковић
Педагог школе: Радмила Новаковић Кишић
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Логопед
Идентификација говорно – језичких поремећаја ученика првог разреда:
У I-1 разреду, од 22 ученика, 8 ученика има говорно – језички поремећај ( 36 % ).
У I-2 разреду, од 22 ученика, 6 ученика има говорно – језички поремећај ( 27 % ).
У I-3 разреду, од 23 ученика, 8 ученика има говорно – језички поремећај ( 35 % ).
У I-4 разреду, од 23 ученика, 6 ученика има говорно – језички поремећај ( 26 % ).
У I-5 разреду, од 23 ученика, 10 ученика има говорно – језички поремећај ( 44 % ).
Укупан проценат заступљености говорно – језичких поремећаја:
од 113 ученика првог разреда, 38 ученика има говорно – језички поремећај ( 34 % ).
Идентификација ученика са тешкоћама у читању и писању
На процену способности читања и писања, од стране учитеља и ПП службе, послати су следећи
ученици, од којих су неки остали на логопедском третману:
1. П. Р. I-1
2. С. К. I-4
3. О. Г. I-4
4. Ј. Р. II-2
5. Ђ. М. VI-2
Рад са ученицима
- Обавештавање родитеља деце која имају потребе за логопедским третманом и давање
сагласности од стране родитеља за рад са таквом децом.
- Организовање логопедког третмана ( индивидуалног и групног) са приоритетним
ученицима.
А. Корективни рад у отклањању тешкоћа у читању и писању
1. И. Д. I-1: развој фонолошке свести, рад на логичном повезивању догађаја на слици и
правилној језичкој конструкцији реченица. Вежбе читања, писања и разумевања текстова.
Реедукативне вежбе.
2. А. Л. I-1: развој фонолошке свести, рад на анализи реченице и аудитивној и визуелној
дискриминацији сличних слова П-Б, К-Г, Т-Д.
3. П. Р. I-1: развој фонолошке свести, рад на логичком повезувању догађаја на слици и
правилној језичкој конструкцији реченица. Вежбе читања, писања и разумевања текстова.
Реедукативне вежбе.
4. В. М. I-2: развој фонолошке свести, рад на правилној граматичкој и синтаксичкој
структури речи и реченица. Учење и писање слова и рад на читању и писању речи од 2 и 3
слова, рад са словарицом. Развој појма броја. Реедукативне и графомоторне вежбе.
5. Д. Б. I-3: вежбе читања и писања краћих текстова. Рад на аудитивној и визуелној
дискриминацији вокала ( е-у-о-и ). Рад на правилној језичкој конструкцији реченица.
Графомоторне вежбе.
6. М. М. I-3: развој фонолошке свести. Писање и читање краћих текстова са
дискриминацијом критичних слова тј. гласова ( с-ш, з-ж, ч-ћ ). Графомоторне вежбе.
7. Ј. П. I-3: развој фонолошке свести. Писање и читање краћих речи. Учење и писање слова,
рад са словарицом. Графомоторне вежбе.
8. О. О. I-5: вежбе писања и читања са разумевањем. Рад на дискриминацији слова к-г, п-б,
т-д. Рад на правилној језичкој конструкцији и анализи реченица.
9. Д. Р. I-5: рад на развоју фонолошке свести. Вежбе писања и читања речи, реченица и
краћих текстова.
10. У. С. II-1: графомоторне вежбе, вежбе дискриминације слова л-р.
11. М. П. II-2: рад на развоју фонолошке свести. Вежбе писања и читања краћих речи и
реченица. Рад на анализи реченица и писању великог слова. Рад са словарицом.
Утврђивање правилног писања слова. Графомоторне вежбе.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
12. Ј. Р. II-2: вежбе аудитивне и визуелне дискриминације гласова л-р.
13. М. К. II-5: графомоторне вежбе. Вежбе читања и писања краћих текстова. Рад на
правилном обликовању слова.
14. Л. Т. II-5: бежбе читања, писања и разумевања текстова. Вежбе визуомоторне перцепције
и графомоторике. Реедукативне вежбе.
15. Е. Р. III-1: вежбе писања и читања са разумевањем. Развој смисленог говорног
изражавања. Богаћење лексичког фонда.
16. Б. Л. III-2: вежбе писања, читања и разумевања прочитаног са правилном језичком
конструкцијом реченица. Рад на диференцијацији слова п-б, љ-л, к-г, с-з.
17. Т. С. III-5: вежбе писања и читања текстова са разумевањем прочитаног. Рад на анализи
реченице са писањем тачке и великог слова. Развој смисленог говорног изражавања.
Подстицање самосталног рада на часу.
18. С. К. IV-2: графомоторне вежбе, вежбе читања и писања текстова. Богаћење лексичког
фонда. Вежбе визуомоторне перцепције и реедукације.
19. Ђ. М. VI-2: вежбе читања, писања и разумевања текстова, са читањем и писањем
критичних речи. Фонолошке вежбе. Вежбе диференцијације аудитивно сличних
гласова(к-г, п-б). Рашчлањивање сугласничких кластера.
20. И. В. VI-3: вежбе читања, писања и разумевања текстова. Рад на правилној језичкој
конструкцији реченица и развој смисленог говорног изражавања. Богаћење лексичког
фонда.
Б. Корективни рад у отклањању муцања
1. М. М. I-3: вежбе дисања и релаксације. Мајци су дата упутства везана за понашање
према детету и дате су вежбе дисања, али није показала заинтересованост за долазак и
вежбање.
2. О. Х. II-4: вежбе дисања и релаксације. Вежбе реедукације психомоторике. Читање и
писање текстова са препричавањем уз ритам. Вежбе артикулације гласа Л.
3. Ђ. И. IV-2: вежбе дисања и релаксације. Вежбе реедукације психомоторике. Читање и
писање текстова са препричавањем уз ритам.
Ц. Корективни рад у отклањању дислалија
1. А. Л. I-1: вежбе артикулације гласова Ш, Ж, Ч, Џ и Р.
2. В. М. I-2: вежбе логомоторике и артикулације гласова Ч, Џ, Ш.
3. Д. Б. I-3: вежбе артикулације гласова Ш, Ж, Ч, Џ, Л, Р, У, Е, И.
4. М. М. I-3: вежбе артикулације гласова Ш, Ж, Ч, Џ, Р.
5. Ј. П. I-3: вежбе артикулације гласова Ш, Ж, Ч, Џ.
6. О. О. I-5: вежбе артикулације гласова Ш, Ж, Ч, Џ, Р.
7. Д. Р. I-5: вежбе артикулације гласова Ш, Ж.
8. М. П. II-2: вежбе артикулације гласова Ш, Ж, Ч, Џ, Р.
9. У. С. II-1: аутоматизација научених гласова ( ш, ж, ч, џ) и стимулација гласа Р.
10. Е. Р. III-1: вежбе аутоматизације научених гласова ( ш, ж, ч, џ, р, л).
11. С. К. IV-2: стимулација гласа Р.
Д. Корективни рад у отклањању дисфазија
1. А. Л. I-1: рад на правилној граматичкој и
синтаксичкој структури речи и реченица,
подизање компетенције за вербалну комуникацију.
2. В. М. I-2: рад на правилној граматичкој и
синтаксичкој структури речи и реченица,
подизање компетенције за вербалну комуникацију.
3. Д. Б. I-3: рад на правилној граматичкој и
синтаксичкој структури речи и реченица,
подизање компетенције за вербалну комуникацију.
Урађени су педагошки профили и мишљења следећим ученицима:
1. И. Д. I-1
2. П. Р. I-1
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
3.
4.
5.
6.
С. К. I-4
О. О. I-5
М. П. II-2
И. В. VI-3
Планирање и програмирање васпитно – образовног рада
- Планирање и израда годишњег плана и програма рада логопеда
- Планирање и израда месечног (оперативног) програма рада
- Учествовање у изради докумената који се односе на планове и програме подршке
ученицима
- Учествовање у припреми Индивидуалних образовних планова за ученике
- Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја
Унапређење васпитно – образовног рада школе
- Сарадња са васпитачима, односно наставницима ( пружање подршке у раду са децом
која имају тешкоће вербалне комуникације, пружање помоћи у индивидуализацији
васпитно – образовног рада, праћење и вредновање постављених циљева Иоп-а у складу
са напредовањем деце)
- Сарадња са стручним сарадницима ради предузимања адекватних психотерапеутских
мера и поступака у раду са ученицима, као и решавања специфичних проблема и потреба
установе
Саветодавни рад са родитељима
- Упознавање родитеља о раду логопеда са децом
- Саветодавни рад и пружање помоћи родитељима
- Прикупљање анамнестичких података од родитеља
- Информисање родитеља о напредовању ученика на третману
- Сарадња са родитељима ученика са тешкоћама у развоју и подстицање истих на
учествовање у изради Иоп-а
Рад у стручним органима и тимовима
- Учешће у раду стручних органа и већа
- Учешће у раду Тима за инклузивно образовање
- Сарадња са стручним сарадницима (психолог, педагог)
- Информисање стручних органа о постигнућу ученика са говорно – језичким поремећајима
Сарадња са надлежним установама и стручним институцијама
- Сарадња са другим образовним, здравственим, социјалним установама значајним за
остваривање циљева васпитно – образовног рада
Стручно усавршавање
- Праћење стручне литературе
- Похађање акредитованих семинара
- Учествовање у размени искуства и сарадња са другим стручним сарадницима,
дефектолозима и логопедима
Вођење документације
- Израда годишњег плана рада логопеда
- Вођење дневника рада логопеда
- Прикупљање и чување (заштита) материјала који садржи личне податке о ученицима
- Прикупљање материјала за израду Порт фолиа
- Израда досијеа ученика
- Вођење евиденције о сопственом раду са ученицима (месечни извештаји)
- Вођење евиденције о извршеним истраживањима и анализама
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
-
Израда месечних, оперативних планова рада
Израда годишњег извештаја рада логопеда
ЛОГОПЕД ШКОЛЕ
Марчетић Тања
Библиотекар
Полазећи од законских аката којима је регyлисана библиотечка делатност y основним школама,
као и од програма рада за овy школскy годинy, план је, yглавном, остварен.
1) Први задатак рада у овој библиотеци је био обрада књижног фонда: Од тог броја кyпљено је
93 књиге, а 132 књиге сy поклони.
Кyпљено је и неколико капиталних наслова.
Некњижни библиотечки садржаји су набављани ове године. Библиотека је претплаћена на 20
наслова часописа.
2)РАД СА КОРИСНИЦИМА
Сви ученици и радници школе су чланови библиотеке. Посете библиотеци сy бројније y односy
на прошлy школскy годинy. Ученици су прочитали 2821 књига. Енциклопедије и дрyгy врстy
литератyре сy y библиотеци гледали yченици од 2. до 8.разреда. Такође, библиотекy и даље
посећyјy наши бивши yченици, сада средњошколци.
Часови библиотекарстава сy одржани y првом, делимично дрyгом разреду, затим за пет грyпа
предшколских yстанова. И поред мог континyираног достављања опомена разредним
старешинама до сад у библиотекy нису враћене све књиге. Можда би требало размишљати о
томе да се yченицима, због неизвршавања својих обавеза смањи оцена из владања.
Стручно усавршавање
Праћење стручне литературе кроз Панчевачко читалиште и слично. Учествовање на
семинарима које је организовало Министарство просвете. Упознавање рада неких школских
библиотека у околини – уочавање добрих и лоших аспеката њиховог рада, како би требало
унапредити рад школских библиотека, обнављање фонда, смештај фонда, интернет. Посета
сајмy књига y Београдy-колективна.
Остала делатност
Пре свега - СТАВЉАЊЕ КЊИГА У НОВЕ ПОЛИЦЕ - ПРЕРАСПОДЕЛА. Вођење свих врста
статистике. Извештаја (за директора, наставнике, матичнy слyжбy). Лепљење књига.
Раздyживање корисника од књига изгубљене-нађене. Сарадња са другим библиотекама и
културним установама (Народни архив Србије). Сарадња са наставницима и родитељима.
Некад и сад:
Корисници
Књига
Часописа
Некњижни фонд
1992
1011
4452
3
0
2007
1272
10946
33
150
2011
1313
11845
39
169
Библиотекарке: Вера Кесић, Зорана Лепедат, Емилија Димитријевић и Милена Малешевић
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Медијатекар
И ове школске године медијатека школе је радила по устаљеном режиму и испунила све задатке
задате планом медијатеке. Примена техничких, практичних и научних сазнања у циљу
унапређивања и осавремењивања свих сегмената образовно – васпитне делатности, као и обука
наставника у циљу што квалитетније наставе је била на завидном нивоу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Активности / Месец
Припрема пријема првака / приредбе
Провере спискова ученика у одељењима
Рад на припреми мултимедијалне наставе
Одржавање мултимедијалне наставе
Помоћ ученицима у мултимедији
Помоћ наставницима у мултимедији
Одржавање и поправка техничких
средстава
Попис мултимедијалних средстава
Припрема и реализација приредби
Налажење програма за што лакшу и
интересантнију реализацију наставе
Налажење програма за што лакшу и
интересантнију реализацију ваннаставних
активности
Учешће на седницама НВ
Учешће у припремама и реализацији
такмичења
Стручно усавршавање
Побољшање програма за обраду
закључних оцена ученика
Унос и обрада оцена ученика
Организација и спровођење ученичких
забава
Израда годишњег плана Медијатеке
Учествовање у изради годишњег плана
рада школе
Израда извештаја о раду Медијатеке
Учествовање у изради Извештаја рада
школе
Послови везани за квалификационе испите
Сагледавање техничких услова за одвијање
образовно –васпитног рада
Рад на реализацији пројекта
''Самовредновање и вредновање рада
школе''
IX






X XI XII I

















II III IV V VI VII VIII




















         




         

         

         

         
         
т
о
 
 

 
к
о
м
г
о
д
и
н
е








     
         
         

Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Активности / Месец
IX X XI XII
25. Помоћ прилико инсталација и реализације
   
ЕИС-а
26. Сарадња са Ученичким парламентом
   
27. Непредвиђени послови из домена
т о к о
медијатеке
I
II III IV V VI VII VIII
     

     

м
г
о
д
и
н
е
Рад школске медијатеке није временски одступао од задатака планом предвиђених активности.
Малих одступања, временских, је било услед послова који су наилазили изненада, презентација
школа, побољшања услова и начина живота, ...
Задаци медијатеке који су извршени су између осталих:
Обрада техничког материјала у циљу што занимљивије и целовитије наставе;
Радило се и на испуњењу предвиђених активности:
- евиденција и завођење медијатечке грађе,
- поправка и провера постојеће технике,
- надоградња постојеће технике.
Рад са корисницима
- радно време је остало исто, понедељак, среда и петак пре подне, уторком и четвртком по
подне;
Медијатека је и ове године помогла да се реализује Школска слава и Дан школе, што у
техничком смислу што и у виду помоћи око организације пропратних припрема, проба и сл ...
Ове школске године ученици су награђивани најмање једном месечно прављењем школских
журки за ученике 5-8. разреда на задовољство свих учесника.
Медијатекар
Горан Боканић
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
VII ШКОЛСКИ ТИМОВИ
Тим за борбу против насиља, злостављања и занемаривања











плакати
истраживање
презентације на наставничком већу, парламенту и савету родитеља
правила понашања и кућни ред
радионице о ненасилним начинима комуникације, начинима савладавања беса
индивидуални разг са ученицима (жртвама и насилницима)
рад са групама ученика
сарадња са полицијом и Центром за социјални рад
предавање полиције о ризичним понашањима, безбедности итд
спроведени су дисциплински поступци и појачан васпитни рад
појачана сарадња са родитељима у циљу пружања подршке у изналажењу одговарајућих
стилова васпитања како би се превазилазили конфликти и насилничко реаговање, било
да је реч о вербалном, психолошком, електронском, сексуалном или физичком насиљу.
Тим за инклузивно образовање
Стручни тим за ИО на основу процене наставника и стручних сарадника у школској
2013/2014.години поднео је предлог за утврђивање права на ИОП за следећи број ученика:
За пружање додатне подршке у образовању деце,ученика и одраслих са сметњама у
развоју у васпитној групи, односно у другој школи и породици
Редни број
Мишљење ИРК (број
предмета)
Врста подршке
Потребан дефектолог или логопед
Дефектолог олигофренолог
Реедукатор психомоторике
Логопед
Дефектолог олигофренолог
Реедукатор психомоторике
1.
III-09-560-1/2013-72
Помоћ у учењу-индивидуални рад
Логопедски третман
2.
III-09-560-1/2013-64
Помоћ у учењу-индивидуални рад
Логопедски третман
3.
III-09-560-1/2012-68
4.
III-09-560-1/2012/69
5.
III-09-560-1/2012-67
6.
III-09-560-1/2014-15
7.
III-09-560-1/2011-31
Помоћ у учењу-индивидуални рад
Логопедски третман
Третман физиотерапеута
Персонални асистент
Помоћ у учењу-индивидуални рад
Логопедски третман
Помоћ у учењу-индивидуални рад
Логопедски третман
Помоћ у учењу-индивидуални рад
Логопедски третман
Персонални асистент
Помоћ у учењу-индивидуални рад
Логопедски третман
Третман физиотерапеута
Персонални асистент
Помоћ у учењу-индивидуални рад,
Логопедски третман
8. III-09-560-1/2011-27
Дефектолог
Реедукатор психомоторике
Физиотерапеут
Дефектолог
Логопед
Дефектолог
Дефектолог
Реедукатор психомоторике
Логопед
Дефектолог
Реедукатор психомоторике
Физиотерапеут
Дефектолог
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Редни број
Мишљење ИРК (број
предмета)
9.
III-09-560-1/2012-64
10.
III-09-560-1/2014-17
Врста подршке
Потребан дефектолог или логопед
Помоћ у учењу-индивидуални рад
Логопедски третман
Помоћ у учењу-индивидуални рад
Дефектолог
Логопед
Дефектолог
Развојни план школе
рб
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Активност
Настава и учење
Унапређивање
читања ученика
Праћење напредовања
ученика у брзини
читања на глас
Праћење напредовања
ученика у брзини
читања у себи и
разумевању
прочитаног
Информисање о
резултатима
испитивања
Промовисање читања
Унапређивање
наставе
Обогаћивање наставе
савременим
наставним средствима
Постигнућа ученика
Завршни испит
Припремна настава за
ученике осмог разреда
Подршка ученицима
Професионална
оријентација
Припремне
активности
Упознај занимања
(сајам у нашој школи)
Упознати се са
понудом профила и
школа у граду и
околини
Носилац
Реализовано
педагог
100%
педагог
100%
Брзина читања (на глас)
Брзина читања (у себи) и разумевање прочитаног
текста
Резултати старешинама Резултати ученицима
Резултати родитељима Евалуација
Разговори на ЧОС-у Најбољи читаоц Истицање
имена
Набавка нових наставних средстава
Припремна настава, Материјал на сајт
Информисање о ПО, Упознавање са ПО
педагог, учитељи, наставници
српског језика, одељ.
старешине,психолог
учитељи, одељ.
старешине,библиотекар
Тим за развојно планирање,
директор, тим за пројекте
Клуб ученика
Адаптирање простора Простор Оживљавање простора
Функционална
Организовање журке Окачити правила понашања
употребљивост
Истаћи радно време Повећати асортиман хране и
пића Поставити музички стуб Полица за часописе
Кутија за питања и предлоге Поставити корпе за
смеће у клубу
Активирање секција Израда плана секција
Интензивирање
Формирање нових секција Обележавање значајних
секција
датума Прављење плана активности школе
Интензивирање рада Добродиошлица првацима Месец књиге Вукови
дани У сусрет Новој години Свети Сава Дан љубави
библиотеке
Дан мајки Микин дан Дан нових књига Жеља за
променом Вечери занимљиве математике Најбоље
најбољима Библиотечка секција Страни језици у
библиотеци Копјутерско ћоше Читаоница
Књижевно вече
Снимање стања Формирање Тимова Израда ИОП-а
Инклузија
и његово спровођење Обезбеђивање услова
Обезбеђивање материјала Сензорна соба
Дефектолог и логопед
100%
5%
предметни наставници и
медијатекар
100%
Одељенске старешине и ТИМ
100%
Сајам у нашој школи
Упознавање са средњим школама, Смањен избор
занимања, Ажурирање информација, Водич кроз
занимања, Посета средњих школа, Посета ''сајму'',
Разговори са ПП службом Заједнички родитељски
састанак Упознавење са конкурсом
100%
Сваке друге
г. 0%
ТИМ за ПО и медијатекар
одељенске старешине 8.раз
ПП служба,
100%
Мајстор школе и ученици
0%
Ученички парламент и
наставници виших разреда
Сервирке, директор
0%
Директор Наставници и
учитељи Библиотекари Стана
Инђић Димитрић Марија
25%
Учитељи првака, медијатека
Учитељи, наставниксрпског
језика 5 разреда, библиотекар
Учитељи, наставници језика,
библиотекар
10%
Одељенске старешине и ПП
служба наставници и ПП
служба
70%
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
рб
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.2.1
4.2.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
Активност
ЕТОС (међуљудски
односи)
Промоција школе
Сајт школе
Школски лист
Друштвене мреже
Медији
Превенција насиља
Информисање,
едукација,
испитивање
Радионице, Ученички
парламент, Породица,
сарадња
Организација рада
школе
Стручно
усавршавање
Усавршавање ван
школе
Усавршавање у школи
Укључивање
родитеља у рад
школе
Унапређивање рада
стручних тела
Сарадња и
умрежавање са
школама у окружењу
Удруживање са
школама у Србији /
иностранству
Удруживање са
школом у општини
Ресурси
Материјално технички ресурси
Мултимедијална сала
Дневни боравак
Учионица на
отвореном
Школско двориште
Ентеријер школе
(естетско уређење
школе)
Рециклажа
Носилац
Иновирање и праћење
Активирање школског листа
Facebook, Twiter
Летопис Медији
Медијатекар
Анђелковић Бранислав
Медијатекар
Врховац Славенка ПР школе
Информисање Едукација Испитивање
Тим за превенцију насиља и
Одељенске старешине ПП
служба
ПП служба Ученички
парламент Директор Носиоци
секција
Радионице Ученички парламент Породица,
родитељи Сарадња Активирање ученика
Стручни семинари Конференције, трибине
80%
0%
50%
20%
80%
80%
20%
Угледни часови Презентације
Сређивање учионица Уређење екстеријера
Професионална оријентација Школски тимови
Посета часовима Организација ученичких забава
Састанци тела Информисање
Учитељи и наставници
15%
Одељенске старешине и
родитељи
15%
Председници и координатори
стручних тела
70%
Упознајмо свет
Директор Ученички
парламент
Упознајмо комшилук
Директор Ученички
парламент
Оспособити простор Обука наставника
Директор, Тим за пројекте
Медијатекар
Директор
Већи простор
Бетонске клупе
Директор, Тим за пројекте
Мурал Рециклажне канте Реализација часова у
природи (дворишту)
Огласна табла за зборницу Табла успешних ученика
Чивилуци Кречење Нове клупе и столице за
кабинетe Ормарићи за ученике Преуређење
школског улаза и пулта Осавремењавање тоалета и
ученичких WC-а Преуређење помоћних просторија
за техничко особље Преуређење мајсторове
просторије Додавање огледала на стуб у холу
Додавање цвећа и полица за цвеће у холу Интернет
за све Натписи за просторије Замена и поправка
подова у учионицама Додавање завеса или
тракастих завеса Додавање полица за одређене
кабинете Преуређење степеништа (гелендера)
Набавка канти Едукација ученика Недеља
рециклажног отпада
ТИМ за развојно планирање школе
1.
2.
3.
4.
Реализовано
Драгана Крстић
Зорана Лепедат
Радмила КишићНоваковић
Горан Боканић
директор школе
помоћник директора
педагог
медијатекар
%
%
10%
%
%
Директор, наставници
ликовног Тим за екологију и
Тим за пројекте, учитељи,
педагог, психолог,
20%
Директор Снежана Боканић
Одељенске старешине,
предметни наставници и
медијатекар Јован Јованов
Мајстор
%
Јован Јованов Одељенске
старешине Зоран
Миловановић
10%
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Рајић Биљана
Емилка Коцић
Госпава Пејчић
Снежана Боканић
Марија Лазић
Радица Миловановић
Пековић Горан
Бојовић Марина
учитељ
учитељ
учитељ - координатор тима
наставник техничкоги информатичког образовања
наставник техничкоги информатичког образовања
наставник математике
родитељ
родитељ
Комисија за праћење реализације и евалуацијуразвојног плана школе:
1. Весна Лучић
2. Јасмина Милановић
3. Маријана Кубуровић
Наведени чланови школског развојног тима ће пратити реализацију школског развојног плана и
сачињавати записнике по предвиђеној динамици.
Тим за екологију





4.октобра 2013.год. обележен је Дан животиња.Учествовали су ученици свих разреда,као
и наставници школе заједненим природнимо са наставницима биологије Златом
Јовановић и Зораном Миловановићем.
Током целе године 2014. Организовано је сакупљање старог папира и лименки, као и
предавање тог материјала ЈКП“Хигијена“ за рециклажу.
У намери је чишћење таванског простора који би требао бити реализован током следеће
школске године.
8.јуна 2014.год. организована је једнодневна екскурзија са ученицима 6. разреда у
природном резервату „Засавица“.
Ученици су упознати са заштићеним природним добром,и упознати су са угроженим
животињским и биљним врстама.
Тим за писање пројеката
У школској 2013/2014.г. пратили смо све видове јавних позива, конкурса и пројеката из области
образовања и учествовали на већину њих. Школа је у току године уплатила 5.000 динара на име
котизације сајту www.konkursi.rs како би на време били информисани о постојећим конкурсима
и припремили документацију ако можемо да конкуришемо.
У овој школској години учествовали/конкурисали смо на:
рб
Пројекат
1. Активан распуст
2.
Активно учествујмо,
будимо интерактивни
3. Пажљиво и ван школе
4.
Пријатељ + приятел =
богатство
5. Микина ''Плава звезда''
Организатор
АП Војводина, Секретаријат за спорт и
омладину
АП Војводина, Секретаријат за образовање
АП Војводина, Секретаријат за спорт и
омладину
Град Панчево, мултикултуралност
Град Панчево, информисање
Одобрено
Време
140.000,00 05 2014 
0 03 2014

114.000,00 02 2014 
0 02 2014 
32,000,00 02 2014 
286.000,00
Пројекти који су нам одобрени су сви у току реализације и требало би да се заврше до почетка
октобра 2014.г., тј. почетком следеће школске године.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Волонтери
Једна од важних активности волонтера и у овој школској години била је помагање другарима у
нижим разредима око учења, социјализације кроз дружење, игру.
Ова активност сеније остварила у великој мери. Волонтери нису могли увек да се одазову јер
су у исто време имали друге обавезе.
31.10.2013. године волонтери су посетили чланове Удружења оболелих од мултиплекс
склерозе, а поводом отварања изложбе њихових радова.
Биле су изложене слике које су радили на ликовним радионицама, на којима се види да су
заиста напредовали у раду.
Могао се видети и накит :минђуше, огрлице , наруквице.Волонтери су помагали око
послужења, јер је било још гостију.
3.12. је Светски дан особа с инвалидитетом и том приликом смо присуствовали приредби коју
је организовала Међуопштинска организације слепих и слабовидих.У фоајеу Културног центра
одржано је музичко – поетско веце. Учесници су били чланови удружења Савеза слепих, као и
чланови Дома слепих у Панчеву. Рецитовали су своје песме, и певали изворне народне песме.
Волонтери ОШ “Мирослав Антић”помогли су да се постави изложба ручних радова пре
почетка програма.Чланице удружења се састају током целе године , друже се , а и штрикају,
хеклају ткају на разбоју. Сав приход од продаје користе за набавку новог матерјала.
На крају приредбе, волонтери су помогли око паковања ручних радова и пренели их у
просторије њиховог клуба.
Поводом 8 марта имали смо једну акцију где су волонтери наше школе хтели да помогну
Удружењу МНРО (ментално недовољно развијене особе) тако што су у току два дана продавали
предмете који су чланови удружења правили уз помоћ њихових васпитача, родитеља. Акција је
била веома успешна и ученици наше школе као и наставници и остали запослени хтели су на
овај начин да помогну.
Удружење “Друштво за помоћ МНРО Панчево, основано је 1975. године. Мисија удружења је
социјална заштита ментално недовољно развијених особа, очување и неговање преосталих
способности, збрињавање у случају болести или смрти родитеља и интеграција у општу
популацију.Друштво има преко 40 особа са интелектуалним тешкоћама и преко 100 чланова
њихових породица, волонтера, дефектолога, лекара.
И на крају, на позив наше школе да се помогне настрадалима у подручјима које је задесила
поплава, многи ученици и њихови родитељи учествовали су у овој акцији која је била 17. и 18.
маја .
Професионална оријентација
Програм професионалне орјентације реализован је према плану усвојеном на почетку године, а
сачињен је у сарадњи са психологом Завода за тржиште рада.
Одвијао се са свим ученицима школе у три фазе, а посебна пажња је посвећена ученицима
осмог разреда, који су се налазили у дилеми које занимање одабрати и коју средњу школу
уписати. Психолог школе је обавила низ тестирања и разговора са ученицима на тему
професионалне оријентације. Ученици су посећивали средње школе према распореду
Отворених врата, који смо добили од средњих школа нашег града. У самој школи је
презентован рад Техничке школе ''23.мај'', Машинске школе ''Панчево'' и Пољопривредне школе
''Јосиф Панчић'' уз присуство професора и ученика те школе.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Набавком информатора о времену, начину и условима уписа, предузети су први кораци ка што
детаљнијем информисању ученика. Извршено је анкетирање ученика које се односило на избор
занимања, а потиче од Завода за тржиште рада. Детаљније информације су родитељи добили на
заједничком родитељском састанку од координатора Окружне уписне комисије Горана
Боканића.
О свим информацијама везаним за квалификационе испите и упис ученици су перманентно
обавештавани од стране разредних старешина, координатора и преко огласне табле специјално
постављене за ову намену.
Тим за самовредновање
У току школске године рађене су 2 области вредновања:
1. Постигнућа ученика и
2. Подршка ученицима.
Почетком године рађена је анкета и урађен Акциони план за кључну област Постигнућа
ученика, вредности код ученика а који је већина наставника и учитеља спровела у дело.
ТИМ за самовредновање ОШ ''Мирослав Антић''
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
VIII РАД УПРАВНИХ И ДРУГИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
Школски одбор
Школски одбор именован од стране СО Панчево 4.7.2010.г. када су изабрани чланови.
Чланови школског одбора од 4.7.2010.г. су:
Из реда оснивача:
1. Зорица Секуловски, професор разредне наставе
2. Милан Илић, машински инжењер
3. Слободан Перић, наставник практичне наставе
Из реда Савета родитеља:
1. Александра Гасенбергер, медицинска сестра
2. Видана Думитру, службеник
3. Зоран Павловић, инжењер шумарства
Из реда запослених:
1. Саша Тасић, професор информатике
2. Драган Јовановић, професор физичког васпитања
3. Госпава Пејчић, професор разредне наставе
Одржано је 14 седница, старог и новог сазива, Школског одбора на којима су разматрана
питања везана за рад и пословање школе, а у складу са Правилником о раду ШО.
ШО је доносио одлуке о дистибутеру ученичке ужине, усвојао завршни рачун и анализирао
годишњи извештај о раду школе, пратио рад директора школе, и остале послове у складу са
законом.
Савет родитеља
Савет родитеља је радио у складу са Законом о основној школи и у току године су одржана три
састанка, један у првом полугодишту и два у другом.
Разматрана су питања од интереса за рад школе и организације рада и живота ученика у школи.
Донете су одлуке о одласку ученика на екскурзије, о фотографисању ученика и родитељи су
упознати са персоналним променама.
Директор школе
На почетку школске године директорка Драгана Крстић обавила је све потребне послове око
организовања наставног процеса и комплетног функционисања школе.
Програмирање рада школе
Програмирање рада школе за школску 2013/2014. годину је урађено на време од стране
директора Драгане Крстић.
Организаторска функција
На почетку године је извршена подела задужења наставницима и особљу школе. У току године
је неколико пута вршена реорганизација рада због дужег или краћег одсуствовања наставника.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Организована је прослава матуре у ресторану Дома Војске.
За све малишане, децу запослених у школи, организована је прослава Нове Године уз Деда
Мраза и пакетиће.
Поводом Дана школе, одржана је свечаност у Центру за културу, организована је игранка за
ученике и свечана вечера за запослене и госте.
Организовано је општинско такмичење из математике, општинско такмичење из саобраћаја и
велики број спортских такмичења због услова које пружа наша фискултурна сала, те комплетно
одржавање квалификационих испита за ученике осмог разреда.
Организовано је више представа за ученике школе (Дом војске, Центар за културу и
фискултурна сала).
На самом почетку школске године 2.9.2013. организован је пријем првака. Поред приредбе,
ученици су имали први школски час.
У току зимског и летњег распуста организовано је свакодневно дежурство руководства,
административне службе и помоћно техничког особља.
Спроведена је набавка бесплатних уџбеника у складу са одлуком Министарства просвете да се
за ученике нижих разреда обезбеде исти за школску 2013/2014.
Руководећа функција
Знатан део радног времена је посвећен проучавању Законских прописа везаних за руковођење и
управљање у основној школи.
Директор је припремала и руководила седницама Наставничког већа, узимала учешћа у раду
Одељењских већа, Савета родитеља и Школског одбора, као и у раду Актива директора
основних школа.
Највећи део радног времена, које је покривало обе смене, проводила је у канцеларији, тако да је
свим радницима школе било омогућено да остварују перманентан контакт и добијају
благовремене информације.
Урађен је годишњи извештај и сачињен програм рада за наредну годину.
Набављен потрошни материјал за велико годишње спремање и средства за наставу.
Приливом средстава за материјалне трошкове добијеним од Градске управе Панчево, али и од
средстава зарађеним издавањем простора у закуп. Школа је знатан део средстава уложила у
опремање учионица и кабинета.
Купљен је одређен број књига за школску библиотеку и извршена претплата на већи број
службених и стручних гласила о чему сведочи извештај библиотекара.
Педагошко-инструктивни рад и евалуаторска функција
У циљу праћења рада радника школе вршена је контрола израде годишњих и месечних планова
рада. Након прегледа Дневника рада, сачињен је записник на основу кога су наставници добили
детаљна упутства за отклањање грешака.
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Директор школе је присуствовао часовима наставника-приправника, као и осталих наставника и
одржане су потом, консултације.
Са психологом и педагогом школе је остварена тесна сарадња у циљу ефикаснијег праћења рада
и отклањања текућих проблема.
Сарадња са родитељима се перманентно одвијала у зависности од потребе.
Наставници су упућивани на семинаре на нивоу општине или републике, а такође је
организовано више семинара у школи.
Извршена је поправка старих аудио-визуелних средстава како би поново били у употреби.
Сарадња са друштвеном средином
У току године остварена је сарадња са неколико радних организација, спортских клубова и
друштвеним заједницама.
Сарађивало се са представницима банака, осигуравајућих друштава, представницима
синдиката, књижарама, позориштима, локалним медијима, малом привредом, панчевачким
фабрикама...
Сарадња је била веома успешна и допринела је да се побољшају услови рада, а све у интересу
ученика школе.
ЈКП ''Хигијена'' и ЈКП ''Зеленило'' су очистили неуређене површине у школском дворишту,
више пута косили траву и односили кабасто смеће.
Помоћник директора
У школској 2013/2014. години била сам помоћник директора са 35% радног времена, одржавала
наставу српског језика са 50% радног времена и 15% радног времена у библиотеци.
У том периоду реализовалала сам следеће:

учествовала на решавању организационих питања на почетку школске године;

помагала у изради Извештаја о раду школе и Годишњег плана рада школе;

бавила се прегледом педагошке документације;

радила са ученицима и родитељима који имају проблеме;

пратила рад слободних активности ученика;

бавила се анализом успеха и дисциплине ученика и педагошко-инструктивним радом;

учествовала у стручном усавршавању наставника;

учествовала у припремама за Дан школе;

бавила се организацијом припремне наставе, разредних и поправних испита;

пратила сам реализацију часова;

сарађивала са педагогом, библиотекаром, одељењским старешинама, учитељима и
наставницима, администрацијом и помоћно-техничким особљем;

учествовала сам у раду тимова;

обједињавала сам податке о избору и коришћењу уџбеника у школској години;

учествовала сам у изради распореда часова.
Помоћник директора Зорана Лепедат
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
Секретар школе
У школској 2013/2014. години секретар школе успешно је реализовао следеће правне,
нормативно – правне, управне и административне послове и задатке:

Вођење деловодника и завођење писмена и аката - у континуитету током целе школске
године

Пријем и отпрема поште - у континуитету током целе школске године

Издавање разних потврда, уверења и дупликата сведочанстава- по потреби током целе
школске године

Техничка и организациона припрема седница Школског одбора и Савета родитеља у
складу са Пословницима о раду ових органа – по потреби, пре одржавања седница

Вођење записника са седница Школског одбора и Савета родитеља у складу са
Пословницима о раду ових органа – по потреби, након одржавања седница

Давање података и помоћ у раду сталних и повремених радних тела у смислу
прибављања и тумачења позитивних законских прописа – по потреби

Сарадња са директором и стручним сарадницима- у континуитету

Учешће у активностима превенције и интервенције у оквиру Програма заштите ученика
од насиља

Сарадња са градом, органима управе, инспекцијом и другим органима и организацијама
на нивоу локалне самоуправе, посебно са Секретаријатом за јавне службе и социјална
питања, у оквиру делокруга њихових надлежности и ингеренција - у континуитету током
целе школске године

Праћење закона и других прописа у смислу доношења нових закона, измена и допуна
закона и других подзаконских аката - у континуитету током целе школске године

Израда одлука, уговора, решења и других аката везаних за радне односе запослених у
школи ( заснивање радних односа, престанак радног односа, структура послова и
задатака у оквиру четрдесеточасовне радне недеље, статус запослених у погледу рада са
пуним или непуним радним временом, исплата јубиларних награда, коефицијенти за
обрачун зараде запослених и сл.) - по потреби током целе школске године

Пријавно - одјавни послови и остали персонално – кадровски послови (пријава
слободних радних места, пријава-одјава запослених са бироа, пензионог и здравственог
осигурања) - по потреби током целе школске године

Вођење персоналних досијеа запослених радника у континуитету током целе школске
године, допуна документације према предложеним мерама просветног инспектора

Упис ученика, вођење документације и евиденције о ученицима и деци која похађају
припремни предшколски програм - од IV до IX месеца

Статистички подаци о запосленима, ученицима, деци која похађају обавезни припремни
предшколски програм за потребе Завода за статистику, Министарства просвете, Школске
управе и Секретаријата за јавне службе и социјална питања- IX, X, I, II месец али и по
потреби током целе школске године

Пријем ученика, запослених и странака, давање обавештења, пружање помоћи и
решавање захтева у вези са наставним јединицама грађанског васпитања и радних односа
запослених- у континуитету

Организација рада помоћно - техничког особља – IX месец, праћење рада помоћнотехничког особља обиласком школских просторија и дворишта најмање два пута
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
недељно, давање примедаба на одржавање хигијене и сугестија за одржавање чистоће на
завидном нивоу- у континуитету

Послови годишњег пописа покретних ствари и непокретности на којима школа има
право коришћења – XII и I месец
Ученички парламент
Ученички парламент обухвата по 2 ученика 7. и 8. разреда, а по потреби на састанке смо
позивали и ученике 6. разреда како би се припремили за преузимање те улоге од следеће
школске године и имали саветодавну улогу.
Ученици су на првој седници 17.9.2013. једногласно за председника Ученичког парламента
изабрали Машу Тривковић, за заменика Анђелу Павловић и записничара Теодору Грбић.
Парламент се у овој школској години састајао једном месечно, а по потреби и више пута.
Разматрали смо и дискутовали имеђу осталог и о следећим питањима:
1. правилнику о раду Ученичког парламента и избору руководства,
2. изабрали смо ученике који су учествовали у раду школских тимова, за Школско развојно
планирање то је ученик Урош Недељковић и за Самовредновање Теодора Грбић,
3. упознали смо ученике са планом реализације програма „Професионална орјентација на
преласку у средњу школу“,
4. посетили смо ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Омољици и представили рад нашег
парламента и дружили се са парламентима других школа и разменили искуства о раду.
Представили смо радионицу наше школе о превенцији насиља,
5. организовали смо хуманитарну, добровољну акцију како би прикупили новац за лећење
нашег ученика Владимира Ђорђевића у Москви и учествовали смо још у две
хуманитарне акције (за Андрију Зељковића и Драгану Раданов) које су за циљ имале
прикупљање средстава за лечење,
6. учествовали смо у програму ТВ Панчево и представили своју школу и Ученички
парламент,
7. учествовали смо у организацији Дечје недеље, Дана животиња и Дана школе,
8. учествовали смо у организовању и реализацији акције Професионална орјентација избор занимања,
9. изабрали смо ученике који су учествовали у раду школских тимова,
10. предложили смо Наставничком већу да би било добро да се поставе клупе испред неких
кабинета како ученици не би седели на поду,
11. разговарали смо о полагању Мале матуре са ученицима 8. разреда, највише у вези са
новим начином бодовања и у вези са новим комбинованим тестом,
12. на свеком састанку отварали смо Кутију поверења и трудили се да решимо актуелне
проблеме ученика,
13. организовали смо игранке ученика како би се дружили,
14. изнели смо своје мишљење, предлоге и сугестије о списку уџбеника за школску 20142015. годину које је приложено у записнику са те седнице.
Ментор:
Вукица Јовић
Извештај о раду школе за школску 2013/2014
IX
ЗАКЉУЧАК
На основу изнетог може се утврдити да је школа у потпуности остварила циљеве и задатке
предвиђене Планом и програмом рада школе. О томе сведоче признања и резултати наших
ученика на такмичењима из обавезних наставних и ваннаставних активности.
Download

ОШ «Мирослав Антић Мика» ПАНЧЕВО www.osmantic.edu.rs