Prof. Goran Nikolić MD. Ph.D. 2011
ABC
radiologije
INTERVENTNA RADIOLOGIJA
Intreventna radiologija
Seldingerova tehnika
Podela
• Vaskularna IR
• Nevaskularna IR
Podela vaskularna IR
•
•
•
•
•
Dilatacije krvnih sudova PTA, PTCA, PTRA
Inreventne procedure na srcu
Embolizacije krvnih sudova
Aplikacije lekova
Tromboliza
Pre embolizacije
Posle embolizacije
Tumor
Partikli
Krvni sud
Kateter
Pre embolizacije
Posle embolizacije
Embolizacija intrakranijalne aneurizme
Pre embolizacije
Posle embolizacije
Vena cava filter
Embolizacija meningeoma
Direktna citostatska terapija
Tromboliza
METODOLOGIJA DILATACIJA PTA
• Balon dilatacije
• Stentovi
ATEROSKLEROZA
Pre PTA
Posle PTA
Pre PTRA
Posle PTRA
Pre PTA
Posle PTA
Pre PTCA
Posle PTCA
PTCA u AIM
Dilatacija valule arterije pulmonalis
Dilatacija mitralne valule
Zatvaranje ductusa arteriosusa
Zatvaranje ASD-a
Dilatacija koarktacije aorte
Podela nevaskularna IR
•
•
•
•
Perkutana nefrostomija
Bilijarna drenaža
Punkcija i drenaža abscesa
Perkutane punkcije
Perkutana nefrostomija
Bilijarna drenaža
Punkcija i drenaža abscesa
Perkutane punkcije
Download

VASKULARNA INTERVENTNA RADIOLOGIJA