PULMONES
(AKCİĞERLER)
DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER
D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD
Pulmones

*Apex pulmonis
*Basis pulmonis
*Margo anterior
*Margo inferior
*Facies mediastinalis
*Facies costalis
*Facies interlobaris
*Facies diaphragmatica
Apex pulmonis






1. Kıkırdak kosta seviyesini 3-4cm aşar
Arkada hiçbir zaman kollum kostayı geçmez
Cupula pleura ile çevrilidir
Arkada ganglion cervicothoracicum, 1.Th spinal
sinir, a.intercostalis superior ile
Dışta m.scalenius medius ile komşudur
İçte sağ…..>Truncus brachiocephalicus,
v.brachiocephalica dextra, trachea
sol…..>A.subclavia sinistra, v.brachiocephalica
sinistra
!!! Akciğerlerin Göğüs duvarındaki izdüşümleri klinikte çok önemlidir.
Özellikle hasta muayene ederken.
Apex pulmonis’in costal seviyesi
Cupula pleura
Apex pulmonis’in
iç-yan komşulukları
Vena jugularis externaya ve vena subklaviaya kateter takılırken
(CVP) akciğer apeksine zarar verilebilir. Pnömotoraks!!!
Apex pulmonis’in
arka yüz komşulukları
!!!! Bu bölgenin
tümörlerinde servikal
torasik gangliyonun
tümörle invazyonu
sonucu Horner
sendromu görülür.
Apex pulmonis’in
arka yüz komşulukları
Apex pulmonis’in
projeksiyonu

Clavicula’nın medial
2/3’ünün uçlarını
birleştiren ve 2,5cm
yükseklikte
dışbükeyliği yukarı
bakan bir kemerle
gösterilir.
Basis pulmonis



Facies diaphragmatica da denir
Sağ tarafta karaciğerin sağ lobu
Sol tarafta karaciğerin sol lobu, midenin
fundusu ve dalak
Sağ Akciğer
Margo anterior


Sağ akciğer ön kenarı
vertikal olarak
seyreder
Pleura’nın linea
costomediastinalis
denilen çizgisini izler
Sol Akciğer
Margo anterior


Sol akciğerin ön kenarı 4. kıkırdak kosta hizasında incisura
cardiaca nedeniyle 3.5cm dışa uzanır
6. kıkırdak kostaya kadar dışa doğru kıvrılarak devam eder.
Sağ Akciğer-Margo inferior
Sol Akciğer-Margo inferior
Margo inferior



Önde ön kenarın alt
ucundan başlar
Linea sternalis
6.costa
Linea
medioclavicularis
6.costa

Linea axillaris media
8.costa



Linea scapularis 10.costa
Linea paravertebralis
11.costa
9. thorakal vertebranın
spinal çıkıntısının 2cm
yanına kadar gelir
Facies costalis

Kaburgaların yaptığı
izler bulunur
Sağ Akciğer
Facies mediastinalis
Sulcus v.azygos
Sulcus v.cava superior
Impressio cardiaca
Sulcus oesophagus
Lig.pulmonale
Sulcus v.cava inferior
Sağ Akciğer
Facies mediastinalis
Sol Akciğer
Facies mediastinalis
Sulcus v.brachiocephalica
Sulcus arcus aorta
Impressio cardiaca
Sulcus aorta descendens
Incisura cardiaca
Sulcus oesophagus
Lig.pulmonale
Sol Akciğer
Facies mediastinalis
Facies interlobaris

Lobların birbirlerine bakan yüzleri arasında
bulunan yüzlerdir.
Pulmo sinister

Lobus superior



Lingula pulmonis
Lobus inferior
Fissura obliqua
Pulmo sinister-Fissura obliqua



Fissura obliqua facies mediastinalis’te hilum pulmonis’in
arkasından başlar
T3-4. vertebra arasında orta hattan 2cm uzakta bulunur
Apex’in 6cm altından geçer
Pulmo sinister-Fissura obliqua




Linea axillaris media 5.intercostal aralık
Öne aşağıya doğru devam eder
Orta hattan 7.5cm uzakta margo inferior ile birleşir
(6.kostakondral bileşke)
Hilum pulmonis’e kadar uzanır
Fissura obliqua


Sırt bölgesindeki seyri:
Kollar omuz hizasına kadar abduksiyonda
eller başın arkasında iken scapula iç
kenarının seyrine uyar
Lobların kapladığı alanlar

Lobus superior





Fissura obliquanın üstünde
Margo anterior
Facies mediastinalis
Facies costalis’in büyük bölümü
Lobus inferior


Basis pulmonis
Facies costalis’in küçük bölümü
Pulmo dexter



Lobus superior, medius, inferior
Fissura obliqua
Fissura horizontalis
Pulmo dexter-Fissura obliqua


Sol akciğerdeki seyri gibidir
Lobus inferior’u lobus medius ve superior’dan
ayırır
Pulmo dexter-Fissura horizontalis




Fissura obliqua’nın linea axillaris mediayı çaprazladığı yerden
başlar
4. kostayı takipeder
Margo anterior’u 4.costanın sternal ucu hizasında keser
Mediastinal yüzde hilum pulmonise uzanır
Lobların kapladığı alanlar

Lobus medius facies
costalis’in bir bölümü,
margo anterior’un alt
parçası, basis
pulmonis’in ön
parçalarını içerir
Lobların muayenesi


Arkada kollar sarkık iken;
her iki akciğer için,
Linea interspinalis’in (Th4
alt) üstünde üst lob,
altında alt lob
Lobların muayenesi

Önde


Solda;
üst lob ön duvarın
tamamına yakınında
muayene edilir
Sağda; 4.intercostal
aralığın üstünde üst
lob, altında orta lob
Lobların muayenesi

Linea axillaris media’da
sağ akciğerin üç lobu
birden dinlenir. 4.
intercostal aralığın
üstünde üst lob, 4.
intercostal aralık ve
6.kostanın üst kenarı
arasıda orta lob, 6.
kostanın altında alt lob
Radix pulmonis









Akciğere giren ve çıkan yapılar:
Bronkuslar
A.v.pulmonalisler
Lenf damarları
A.v.bronchialis
Plexus pulmonis
T5-7 vertebra hizasındadır
Önde n.phrenicus, a.v.pericardiophrenica, plexus pulmonalis
anterior
Arkada n. vagus,plexus pulmonalis posterior ve
lig.pulmonale
Radix pulmonis (VAB)




Her iki radix’te önden arkaya dizilim aynıdır
V.pulmonalis
A. pulmonalis
Bronchus
Radix pulmonis (BABV)






Yukarıdan aşağıya diziliş her
sağ ve solda ayrıdır:
Sağ tarafta:
Bronchus lobaris superior
A.pulmonalis
Bronchus lobaris medius ve
inferior
V.pulmonalis inferior
Radix pulmonis (ABV)




Sol tarafta:
A.pulmonalis
Bronchus principalis
sinister
V.pulmonalis inferior
Radix pulmonis





Radix’i saran pleura, bronchus ve kan damarları ile
birlikte hilum pulmonist’en akciğer dokusuna sokulur
ve bir akciğer lobcuğunun (lobulus) sınırlarını yapar.
Akciğerlerin önemli işlevsel birimidir.
Bronchiolus
A.v.pulmonalis
Lenf damarları
Sinirlerin terminal dalları vardır
Segmenta bronchopulmonalia




Bir segmental bronşun dağıldığı akciğer dokusudur
Kendine ait damarları ve sinirleri vardır
Akciğerin anatomik, fonksiyonel ve cerrahi
üniteleridir
Akciğerin diğer bölümlerine zarar vermeden
çıkarılabilir
Pulmo dexter

Lobus superior




Lobus medius



Segmentum apicale
Segmentum posterius
Segmentum anterius
Segmentum laterale
Segmentum mediale
Lobus inferior





Segmentum superius
Segmentum basale mediale; segmentum cardiacum
Segmentum basale anterius
Segmentum basale laterale
Segmentum basale posterius
Pulmo sinister

Lobus superior





Segmentum apicoposterius
Segmentum anterius
Segmentum lingulare superius
Segmentum lingulare inferius
Lobus inferior





Segmentum superius
Segmentum basale mediale; segmentum cardiacum
Segmentum basale anterius
Segmentum basale laterale
Segmentum basale posterius
Klinikte Bronkoskopi yapılırken tüm bu segment ağızlarının anatomisi ve
hastalıklarının bilinmesi çok önemlidir.
Download

PULMONES (AKCİĞERLER)