solunum sistemi
1 TORAKS (GÖĞÜS) DUVARI
• Toraks (göğüs)
• Apertura thoracis superior (göğüs girişi)
• Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı)
• Toraks duvarını oluşturan tabakalar
• Toraks duvarı kasları
2 SOLUNUM YOLLARI
• Solunum yolları
• Nasus (burun)
• Nasopharynx; pars nasalis pharyngis (burun yutağı)
• Larynx (gırtlak)
• Cartilagines laryngis (gırtlak kıkırdakları)
• Cavitas laryngis (gırtlak boşluğu)
• Trachea (soluk borusu)
• Bronchi (bronşlar, büyük hava yolları)
• Pulmones (akciğerler)
• Pulmo dexter (sağ akciğer)
• Pulmo sinister (sol akciğer)
• Fissura horizontalis (sağ akciğerdeki horizontal yarık)
• Fissura obliqua (sol akciğerdeki oblik yarık)
• Segmenti pulmones (akciğer segmentleri)
• Bronchioli (bronşiyaller, küçük hava yolları)
• Bronchioli 2
• Lobulus pulmonis (akciğer lobçuğu)
• Alveoli pulmonis (akciğer alveolleri)
PLEURA (PLEVRA, AKCİĞER ZARI) 3
Pleura visseralis (iç akciğer zarı) •
Pleura parietalis (dış akciğer zarı) •
SINUS PARANASALES (PARANAZAL SİNÜSLER) 4
Sinus paranasales (paranazal sinüsler) •
MEDIASTINUM 5
Mediastinum •
DIAPHRAGMA 6
Diaphragma •
Diaphragma kesit •
3
Toraks (göğüs)
Toraks (göğüs); boyun kökü ile diyafragma arasında kalan
kafes şeklindeki yapıdır. Arkada; 1-12 göğüs omurları ve bu
omurlar arasındaki diskler, önde sternum, yanlarda 12 çift
costa (kaburga) ile sınırlanır.
Cavitas thoracis (göğüs boşluğu); üst ve alt olarak iki açıklığı vardır.
Apertura thoracis superior (göğüs girişi); önde manubrium
sterni’nin üst kenarı, yanlarda birinci kaburgalar ve arkada
birinci göğüs omuru sınırlar. Açıklığı boyun kökü doldurur,
içerisinden yemek borusu, soluk borusu, damarlar ve sinirler geçer.
Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı); önde processus
xiphoideus ve arcus costalis, yanlarda 11 ve 12 nci kaburgalar ve arkada onikinci göğüs omuru sınırlar. Açıklığı diyafragma kapatır.
Göğüs boşluğu içinde negatif basınç vardır. İçinde kalp ve akciğerler gibi hayati organlar ile solunum ve dolaşım sisteminin yardımcı oluşumları, yemek borusu, soluk borusu, damarlar ve sinirler bulunur. Göğüs duvarında 11 çift arka kaburgalar arası boşluk, 9 çift ön kaburgalar arası boşluk vardır.
Göğüs boşluğunun iç yüzünü pariyetal plevra örter. Pariyetal
plevranın dış tarafında fascia endothoracica (göğüs içi fasya)
adı verilen zar bulunur.
4
Apertura thoracis superior (göğüs girişi)
5
Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı)
Toraks duvarını oluşturan tabakalar
Toraks duvarını dıştan içe doğru; deri, yüzeyel fasya, pektoral kaslar, kaburgalar, kaburgalar arası kaslar, fascia endothoracica (göğüs içi fasya) ve pariyetal plevra oluşturur.
Toraks duvarı kasları
Toraks duvarı kasları dıştan içe doğru; mm.intercostales externi (inspirasyon yaptırır), mm.intercostales interni (ekspirasyon yaptırır), mm.intercostales intimi (ekspirasyon yaptırır) ve m.transversus thoracis (ekspirasyon yaptırır) şeklinde sıralanır.
Download

solunum sistemi