NAUČNI KOMITET Vladimir S. Kostić Nadežda Šternić Laszlo Csiba Zagorka Jovanović Vida Demarin Ljiljana Beslać‐Bumbaširević Lazar Davidović Daniela Berg Milija Mijajlović Branko Petrović Erich Bernd Ringelstein Đorđe Radak Gerhard‐Michael von Reutern Ranko Raičević Aleksandra Pavlović Bojana Žvan Toplica Lepić Eva Bartels Nevenka Zarić Kurt Niederkorn Srboljub Jolić Petar Slankamenac Tanja Stričević Božidar Novaković Marija Žarkov IV SIMPOZIJUM O MOŽDANOM UDARU SRBIJE BEOGRAD, 26‐28. OKTOBAR 2010. ORGANIZATORI SIMPOZIJUMA Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije Nacionalno udruženje za neuroangiologiju Srbije Udruženje neurologa Srbije Sekretarijat za zdravstvo Grada Beograda
POČASNI ODBOR Vladimir Bumbaširević Tomica Milosavljević Bozidar Đelić Branko Kovačević Dragan Đilas Đorđe Bajec Zoran Blagojević Aleksandar Stefoski Milan Savic ORGANIZACIONI ODBOR Milija Mijajlović, predsednik Nadežda Šternić Ljiljana Beslać‐Bumbaširević Drago Jovanović Zagorka Jovanović Aleksandra Pavlović Dejana Jovanović Jasna Zidverc‐Trajković Olivera Savić Ana Šundić Aleksandra Radojičić Maja Budimkić Višnja Bogosavljević Tamara Švabić Predrag Stanarčević Nikola Veselinović Gordana Poček Biljana Kovačević RUKOVODIOCI SIMPOZIJUMA 30
7 ‐9 PROF. DR VLADIMIR S. KOSTIĆ, PREDSEDNIK PROF. DR NADEŽDA ČOVIČKOVIĆ‐ŠTERNIĆ SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA – SVEČANA SALA 18­22h SVEČANO OTVARANJE SIMPOZIJUMA POZDRAVNE REČI 2 MINI SIMPOZIJUM: 2 SS EE TT II SS ORGANIZATOR: DEJANA JOVANOVIĆ REGISTRACIJA UČESNIKA 9h 2 PROF. DR LJILJANA BESLAĆ‐BUMABAŠIREVIĆ h
MINI SIMPOZIJUM: MOŽDANI UDAR KOD STARIJIH ORGANIZATOR: MILAN SAVIĆ ª Patofiziološki mehanizmi i faktori rizika moždanim udarom kod starijih P. Nikolić ª Kognitivni i bihejvioralni poremećaji kod starijih osoba sa moždanim udarom N. Ivanović ª Napredne tehnike u dijagnostici moždanog udara K. Kačar ª Terapijski pristup akutnom moždanom udaru kod starijih S. Đoković ª Specifičnosti rehabilitacije komplikacija kod starijih nakon moždanog udara Lj. Nikčević ª Tromboliza u Srbiji – gde smo posle 5 godina? D. Jovanović ª Intravenska tromboliza posle 3 sata – imamo li suviše vremena? Lj. Beslać‐Bumbaširević ª Tromboliza kod žena – ima li razlika među polovima? O. Savić ª Tromboliza i atrijalna fibrilacija – utiče li uzrok na ishod? M.Žarkov ª Tromboliza i hiperglikemija – utiče li uzrok na ishod? M.Živković U M E T N I Č K I P R O G R A M
K O K T E L 1015h MINI SIMPOZIJUM: TRANZITORNI ISHEMIJSKI ATAK 2 ORGANIZATOR: MARIJA ŽARKOV ª TIA koji prethode moždanom udaru‐ karakteristike i značaj O. Stojiljković ª Ultrazvučna dijagnostika u TIA B. Radovanović ª Magnetna rezonanca u TIA D.Kozić ª Predlog algoritma za zbrinjavanje TIA u našim uslovima M. Žarkov K A F E P A U Z A
1145h MINI SIMPOZIJUM: PRVI SATI LEČENJA AKUTNOG MOŽDANOG UDARA ORGANIZATOR: LJILJANA BESLAĆ‐BUMBAŠIREVIĆ ª Prvi lek: Aspirin, heparin ili nešto treće? Lj. Beslać‐Bumbaširević 2 ª Hipertenzija: kada, čime i koliko lečiti? D. Jovanović ª Šećerna bolest i hiperglikemija: Peroralna terapija ili insulin? N. Lalić ª Statini ‐ odmah, na početku lečenja? K. Lalić ª Profilaksa dubokih venskih tromboza i plućne embolije kod akutnog ishemijskog i akutnog hemoragijskog moždanog udara O. Savić ª Antikoagulantna terapija u lečenju AMU D. Jerković 1330h MINI SIMPOZIJUM: RETKI UZROCI MOŽDANOG UDARA 2 ORGANIZATOR: NADEŽDA ČOVIČKOVIĆ‐ŠTERNIĆ ª PFO i mikroembolijski signali Z. Jovanović ª Disekcije krvnih sudova vrata D. Jovanović ª Antifosfolipidni sindrom A. Pavlović ª Insulinorezistencija kao faktor rizika za moždani udar M. Mijajlović R U Č A K 1530h MINI SIMPOZIJUM: VASKULARNI POREMEĆAJI: VIŠE OD MOŽDANOG UDARA ORGANIZATOR: VLADIMIR S. KOSTIĆ ª Lezije bele mase: klinički sindromi V. S. Kostić ª Vaskularni parkinsonizam M. Svetel ª Vaskularne demencije i vaskulatorni faktori u degenerativnim demencijama E. Stefanova ª Vaskularna bolest mozga i nevoljni pokreti N. Dragašević ª Depresija povezana sa moždanim udarom T. Rabi‐Žikić 2 ª Oštećenje vazomotorne reaktivnosti u bolesnika sa bolešću malih krvnih sudova je marker težine bolesti Z. Jovanović ª Prognoza akutnog ishemijskog moždanog udara: Kohortna studija u Beogradu S. Medić ª Kvalitet života bolesnika sa moždanim udarom: Studija u Novom Sadu A. Jovanović ª Rouzov preventivni paradoks: Implikacije na prevenciju moždanog udara D. Kisić Tepavčević 1715h SIMPOZIJUM (TEMA PO IZBORU ORGANIZATORA) 2 1830h SIMPOZIJUM (TEMA PO IZBORU ORGANIZATORA) uz posluženje 2 K A F E P A U Z A
730‐9h REGISTRACIJA UČESNIKA 9h MINI SIMPOZIJUM: 2 GENETIKA CEREBROVASKULARNIH BOLESTI ORGANIZATOR: IVANA NOVAKOVIĆ ª Opšta znanja iz genetike moždanog udara I. Novaković ª MELAS I. Novaković, V. Dobričić ª Značaj odredjivanja nivoa ukupnog homocisteina i MTHFR polimorfizma u bolesnika sa patologijom malih krvnih sudova A. Pavlović ª CADASIL I. Novaković, V. Dobričić 1015h MINI SIMPOZIJUM EPIDEMIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MU U SRBIJI ORGANIZATOR: TATJANA PEKMEZOVIĆ ª Opterećenje populacije moždanim udarom: Studija incidencije u populaciji Beograda T. Pekmezović ª Nove metode u analizi epidemioloških podataka o moždanom udaru: Hospitalni registar u Nišu V. Milošević 2 1145h MINI SIMPOZIJUM: O MOŽDANOM UDARU ORGANIZATOR: MIROSLAVA ŽIVKOVIĆ ª Organizacija servisa za moždani udar u Nišu uz epidemiološki pregled i osnovnu procenu parametara tretmana (pre hospitalni, hospitalni i posthospitalni deo) D. Lukić ª Primena informacionog sistema u obradi pacijenata sa moždanim udarom‐prikaz softvera i baze podataka Klinike za neurologiju u Nišu (1996‐2010.god) M. Živković ª Neuroimaging i stvaranje odluke: neurološke perspetive NMR I CT‐a endokranijuma u akutnom tretmanu AIMU I. Marković ª Intravenska fibrinoliza kod obolelih od akutnog ishemijskog moždanog udara N. Vukašinović ª Retki uzroci moždanog udara M. Ranđelović ª Primena evociranih potencijala kod neurovaskularnih sindroma posteriorne cirkulacije B. Živadinović ª Konzilijum za karotidnu bolest 2006‐2010. godina S. Jolić ª Intravaskularno lečenje aneurizmi i AVM P. Bošnjaković 2 1330h MINI SIMPOZIJUM KAROTIDNA BOLEST – IMA LI NEŠTO NOVO? 2 ORGANIZATORI: LJILJANA BESLAĆ‐BUMBAŠIREVIĆ, LAZAR DAVIDOVIĆ, ĐORĐE RADAK ª Asimptomatska karotidna bolest: Operacija DA? L. Davidović ª Asimptomatska karotidna bolest: Operacija NE? N. Čovičković‐Šternić ª Asimptomatska karotidna bolest: još uvek randomizujemo pacijente! I. Končar ª Endarterektomija ili stent? Đ. Radak R U Č A K 1530h MINI SIMPOZIJUM VRTOGLAVICA I VERTEBROBAZILARNA CIRKULACIJA 2 ORGANIZATOR: KSENIJA RIBARIĆ JANKES ª Periferno i centralno vestibularno oštećenje K. Ribarić Jankes ª Klinička slika vrtoglavice izazvane akutnim smetnjama cirkulacije VB sliva O. Savić, Lj. Beslać‐Bumbaširević ª Vrtoglavica i hronična cerebrovaskularna bolest Z. Jovanović, N. Čovičković‐Šternić ª Kada raditi ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata pacijentu sa vertigom? A. Pavlović ª Vrtoglavica – simptom kardiološke bolesti? E. Mandić ª Medikamentozna terapija vrtoglavice I. I. Berisavac 1730h SIMPOZIJUM (TEMA PO IZBORU ORGANIZATORA) uz posluženje 2 
Download

4 SIMPOZIJUM U MOŽDANOM UDARU