RASPORED PREDAVANJA I VEŽBI
X SEMESTAR 2013/14.
MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA / KATEDRA ZA HIRURGIJU
PREDMET: Hirurgija
Broj časova: 5+9
Ponedeljak 11-1315h
Mentor: Prof. Dr Petar Jovanović
Utorak 930 – 11 Biblioteka 1
/ OPŠTA MEDICINA /
Ime i prezime: _____________________________ br. indexa: _________
PREDAVANJA
VEŽBE
HIRURGIJA GASTRODUODENUMA, TANKOG
CREVA, APENDIKSA I KOLONA
HIRURGIJA GASTRODUODENUMA, TANKOG
CREVA, APENDIKSA I KOLONA
Predavač: Prof. dr J. Mladenović 24.02.2014.
Predavač: Prof. dr J. Mladenović 25.02.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
HIRURGIJA LICA, VRATA I JEDNJAKA
HIRURGIJA LICA, VRATA I JEDNJAKA
Predavač: Prof. dr S. Aranđelović 03.03.2014.
Predavač: Prof. dr S. Aranđelović 04.03.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
OSNOVI ENDOKRINE HIRURGIJE
ENDOKRINA HIRURGIJA
Predavač: Doc. dr B. Lazić 10.03.2014.
Predavač: Doc. dr B. Lazić 11.03.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
HIRURGIJA HEPATOBILIJARNOG STABLA,
PANKREASA I SLEZINE
HIRURGIJA HEPATOBILIJARNOG STABLA,
PANKREASA I SLEZINE
Predavač: Prof. dr S. Sekulić 17.03.2014.
Predavač: Prof. dr S. Sekulić 18.03.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
POVREDE ABDOMENA / AKUTNI ABDOMEN /
ILEUS / HERNIJE TRBUŠNOG ZIDA.
POVREDE ABDOMENA / AKUTNI ABDOMEN /
ILEUS / HERNIJE TRBUŠNOG ZIDA.
Predavač: Prof. dr J. Mladenović 24.03.2014.
Predavač: Prof. dr J. Mladenović 25.03.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
HIRURGIJA ARTERIJA, VENA I LIMFATIKA
VASKULARNA HIRURGIJA
Predavač: Prof. dr S. Aranđelović 31.03.2014.
Predavač: Prof. dr S. Aranđelović 01.04.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
ANOMALIJE, DEFORMITETI, REUMATSKA I
DEGENERATIVNA OBOLJENJA KOŠTANO
ZGLOBNOG SISTEMA
ANOMALIJE, DEFORMITETI, REUMATSKA I
DEGENERATIVNA OBOLJENJA KOŠTANO
ZGLOBNOG SISTEMA
Predavač: Prof. dr R. Grbić 07.04.2014.
Predavač: Prof. dr R. Grbić 08.04.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
OSNOVI DEČIJE HIRURGIJE
DEČIJA HIRURGIJA
Predavač: Prof. dr S. Sekulić 14.04.2014.
Predavač: Prof. dr S. Sekulić 15.04.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
TUMORI KOSTIJU / KOŠTANO ZGLOBNE
INFEKCIJE
TUMORI KOSTIJU / KOŠTANO ZGLOBNE
INFEKCIJE
Predavač: Prof. dr A. Vasić 22.04.2014.
Predavač: Prof. dr A. Vasić 22.04.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
HIRURGIJA SRCA, DIJAFRAGME I DOJKE
HIRURGIJA SRCA, DIJAFRAGME I DOJKE
Predavač: Prof. dr S. Aranđelović 28.04.2014.
Predavač: Prof. dr S. Aranđelović 29.04.2014
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
HIRURGIJA ZIDA GRUDNOG KOŠA, PLEURE,
PLUĆA, TRAHEJE I MEDIJASTINUMA
Predavač: Doc. dr J. Vasić 05.05.2014
Predavač: Doc. dr J. Vasić 06.05.2014.
TORAKALNA HIRURGIJA
OSNOVI UROLOGIJE
UROLOGIJA
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
9
10
11
12
Predavač: Prof. dr P. Jovanović 12.05.2014.
Predavač: Prof. dr P. Jovanović 13.05.2014.
OSNOVI PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE
HIRURGIJE/ TUMORI MEKIH TKIVA
13
Predavač: Doc. dr M. Filipović 19.05.2014.
Predavač: Doc. dr M. Filipović 20.05.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA
HIRURGIJA/ TUMORI MEKIH TKIV
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
POVREDE EKSTREMITETA, KIČMENOG
STUBA I KARLICE
POVREDE EKSTREMITETA, KIČMENOG
STUBA I KARLICE
Predavač: Prof. dr R. Grbić 26.05.2014.
Predavač: Prof. dr R. Grbić 27.05.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
OSNOVI NEUROHIRURGIJE
NEUROHIRURGIJA
Predavač: Prof. dr P. Vuleković 02.06.2014
Predavač: Prof. dr P. Vuleković 03.06.2014.
Asistent: __________________________
Asistent: __________________________
14
15
Kosovska Mitrovica
24.02.2014.
Šef katedre
Prof. Dr Jovan Mladenović
RASPORED PREDAVANJA I VEŽBI
VI SEMESTAR 2013./14.
MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA / KATEDRA ZA HIRURGIJU
PREDMET: Zdravstvena nega u vanrednim prilikama
Broj časova: 1+2
45
Utorak 11-11
Mentor: Doc. Dr Milan Filipović
North syti 3
/ ZDRAVSTVENA NEGA /
Ime i prezime: _____________________________ br. indexa: _________
PREDAVANJA
1
POLITRAUMATIZOVANI BOLESNIK I TRAUMATSKI
ŠOK
Predavač: Doc. dr N. Videnović
Datum: 25.02.2014.
2
OSNOVNI PRINCIPI HIRURŠKOG ZBRINJAVANJA
POVREĐENIH I BOLESNIH U MASOVNIM
NEPOGODAMA
Predavač: Prof. dr S. Aranđelović
Datum: 04.03.2014.
MASOVNO POVREĐIVANJE. DEFINITIVNO
ZBRINJAVANJE U TRAUMA CENTRU
3
Predavač: Doc. dr B. Lazić
Datum: 11.03.2014.
MASOVNO POVREĐIVANJE. PRVA POMOĆ NA
MESTU POVREĐIVANJA
4
Predavač: Doc. dr S. Trpković
Datum: 18.03.2014.
MASOVNO POVREĐIVANJE. TRIJAŽA I RED
HITNOSTI
5
Predavač: Doc. dr M. Filipović
Datum: 25.03.2014.
ZBRINJAVANJE RATNIH RANA. KRAŠ I BLAST
POVREDE
6
Predavač: Prof. dr S. Aranđelović
Datum: 01.04.2014.
VEŽBE
METODE HIRURŠKE PROFILAKSE
Asistent: __________________________
Datum: _______________
METODE BRZE DIJAGNOSTIKE POVREĐENIH
Asistent: __________________________
Datum: _______________
ORGANIZACIJA RADA U VELIKIM NEPOGODAMA
Asistent: __________________________
Datum: _______________
KCPR. PRUŽANJE PRVE POMOĆI
Asistent: __________________________
Datum: _______________
HEMOSTAZA
Asistent: __________________________
Datum: _______________
HIRURŠKA OBRADA RANA
Asistent: __________________________
Datum: _______________
MASOVNO POVREĐIVANJE. PROCENA STANJA
POVREĐENIH. POVREDE GRUDNOG KOŠA
PRVA POMOĆ KOD VENTILNOG I OTVORENOG
PNEUMOTORAKSA
Predavač: Doc. dr J. Vasić
Datum: 08.04.2014.
Asistent: __________________________
Datum: _______________
7
MASOVNO POVREĐIVANJE. ORGANIZACIJA
PRIJEMA
8
Predavač: Prof. dr P. Jovanović
Datum: 15.04.2014.
TERMIČKE POVREDE I ZBRINJAVANJE
POVREĐENIH
9
10
Predavač: Doc. dr M. Filipović
Datum: 22.04.2014.
URGENTNA PREOPERATIVNA PRIPREMA
POVREĐENIH
Asistent: __________________________
Datum: _______________
PRVA POMOĆ KOD TERMIČKIH POVREDA
Asistent: __________________________
Datum: _______________
POVREDE EKSTREMITETA, KIČMENOG STUBA I
KARLICE I ZBRINJAVANJE POVREĐENIH
PRUŽANJE POMOĆI KOD POVREDA
LOKOMOTORNOG SISTEMA. IMOBILIZACIJA
Predavač: Prof. dr R. Grbić
Datum: 29.04.2014.
Asistent: __________________________
Datum: _______________
POVREDE ABDOMENA I UROGENITALNOG
TRAKTA I ZBRINJAVANJE POVREĐENIH
PRVA POMOĆ KOD POVREDA ABDOMINALNIH I
UROGENITALNIH ORGANA
Predavač: Doc. dr B. Lazić
Datum: 06.05.2014.
Asistent: __________________________
Datum: _______________
SPECIFIČNOSTI POLITRAUMATIZOVANOG DETETA
I NJIHOVO ZBRINJAVANJE
SPECIFIČNOSTI ZBRINJAVANJA DECE
11
12
13
Predavač: Prof. dr S. Sekulić
Datum: 13.05.2014.
Asistent: __________________________
Datum: _______________
POVREDE GLAVE I ZBRINJAVANJE POVREĐENIH
PRAĆENJE I PRISTUP KOMATOZNOM BOLESNIKU
Predavač: Prof. dr J. Mladenović
Datum: 20.05.2014.
Asistent: __________________________
Datum: _______________
PSIHOLOŠKO PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI U
VANREDNIM OKOLNOSTIMA
ORGANIZACIJA PRIJEMA KOD MASOVNIH
POVREĐIVANJA
Asistent: __________________________
Datum: _______________
14
Predavač: Prof. dr Nenadović
Datum: 27.05.2014.
EPIDEMIOLOŠKE KONSEKVENCE MASOVNIH
POVREĐIVANJA
TRANSFUZIJE KRVI KOD MASOVNIH
POVREĐIVANJA
Predavač: Prof. dr S. Samardžić
Datum: 03.06.2014.
Asistent: __________________________
Datum: _______________
15
Kosovska Mitrovica
24.02.2014.
Šef katedre
Prof. Dr Jovan Mladenović
RASPORED VEŽBI
XII SEMESTAR 2013/14.
MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA / KATEDRA ZA HIRURGIJU
PREDMET: Hirurgija / Katalog veština
Broj časova: 120
20 radnih dana 8–11h 10 dežurstva 16-19h
Mentor: Prof. dr Aleksandar Vasić
/ OPŠTA MEDICINA /
Ime i prezime: _____________________________ br. indexa: _________
1
VEŽBA 4 DANA PO 4 ČASA
16 ČASOVA
Opšta hirurgija
Anamneza hirurškog bolesnika / Klinički pregled (palpacija / perkusija / auskultacija) / Status praesens / Pomoćne dijagnostičke
procedure
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
2
VEŽBA 2 DANA PO 4 ČASA
8 ČASOVA
Anestezija i reanimatologija
Praćenje bolesnika u jedinici intenzivnog lečenja / Monitoring / Plasiranje centralnih i venskih katetera / Primena respiratora /
Osnovne metode nege hirurškog bolesnika
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
3
VEŽBA 1 DAN 4 ČASA
4 ČASA
Obrada bolesnika sa kraniocerebralnom patologijom
Glazgov koma skor / Upoznavanje sa neurohirurškim instrumentima / Upoznavanje sa najčešćim neurohirurškim tehnikama
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
4
VEŽBA 1 DAN 4 ČASA
4 ČASA
Obrada bolesnika sa torakalnom patologijom
Punkcija i drenaža toraksa / Upoznavanje sa torakalnim hirurškim instrumentima / Upoznavanje sa najčešćim torakalnim
hirurškim tehnikama
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
5
VEŽBA 3 DANA PO 4 ČASA
12 ČASOVA
Obrada bolesnika sa abdominalnom patologijom
Upoznavanje sa znacima kod oboljenja abdominalnih organa / Drenaža abdomena / Upoznavanje sa abdominalnim hirurškim
instrumentima / Upoznavanje sa najčešćim abdominalnim hirurškim tehnikama / Laparoskopija u hirurgiji / Implantati u hirurgiji /
Uočiti znake akutnog abdomena i inicirati dijagnostiku i osnovnu terapiju / Uočiti znake ileusa i inicirati dijagnostiku i osnovnu
terapiju / Uočiti znake gastrointestinalnog krvarenja (dijagnostika i lečenje) / Uočiti znake intraperitonealnog krvarenja
(dijagnostika i lečenje)
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
6
VEŽBA 1 DAN 4 ČASA
4 ČASA
Obrada urološkog bolesnika
Kateterizacija mokraćne bešike / Punkcija mokraćne bešike / Upoznavanje sa urološkim instrumentima / Upoznavanje sa
najčešćim urološkim tehnikama / Cistoskopija / TUR
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
7
VEŽBA 3 DANA PO 4 ČASA
12 ČASOVA
Obrada ortopedskog bolesnika
Povrede mekih tkiva / Pregled kostiju / Imobilizacija / Zavoji
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
8
VEŽBA 1 DAN PO 4 ČASA
4 ČASA
Plastična i rekonstruktivna hirurgija
Izvršiti primarnu hiruršku obradu opekotine i nastaviti lokalni tretman / Prepoznati maligni melanom i odrediti dalji postupak /
Identifikovati gnojne infekcije šake i odrediti vrstu hirurškog tretmana
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
9
VEŽBA 1/2 DANA 2 ČASA
2 ČASA
Obrada kardiovaskularnih hirurških bolesnika
Izvršiti kompletan angiološki pregled (inspekcija / palpacija / auskultacija) / Prepoznati akutni flebitis / Identifikovati duboku vensku
trombozu u slučaju postojanja kliničkog nalaza / Prepoznati znake akutne ishemije ekstremiteta i odrediti dalji postupak /
Dostupne aneurizme arterija (dijagnostika i indikacije za hirurško lečenje
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
10
VEŽBA 1/2 DANA 2 ČASA
Obrada bolesnika sa oboljenjima lica i vrata
Uraditi kompletan pregled lica i vrata
2 ČASA
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
11
12
VEŽBA 1 DAN PO 4 ČASA
4 ČASA
Dečija hirurgija
Prepoznati urođene anomalije trbušnog zida u dece (dijagnostika i lečenje) / Upoznavanje sa najčešćim hirurškim oboljenjima kod
dece (dijagnostika i lečenje)
VEŽBA 2 DANA PO 4 ČASA
8 ČASOVA
Prisustvo u operaconoj sali
Upoznavanje sa principima asepse i antisepse / Upoznavanje sa hirurškim instrumentima / Upoznavanje sa hirurškim tehnikama /
Šavovi i šavni materijal / Rad u operacionoj Sali / Pranje ruku / Priprema operativnog polja / Asistiranje kod manjih hirurških
zahvata
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
10 dežurstva od 16-19
h
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Dežurni asistent ili lekar: __________________________ / Datum: _______________
Kosovska Mitrovica
24.02.2014.
Šef katedre
Prof. Dr Jovan Mladenović
RASPORED RADA
XII SEMESTAR
KATALOG VEŠTINA
Dežurstvo
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
8-11h
8-11h
8-11h
8-11h
8-11h
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
8-11h
8-11h
8-11h
8-11h
8-11h
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
8-11h
8-11h
8-11h
8-11h
8-11h
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
8-11h
8-11h
8-11h
8-11h
8-11h
Ukupno
80 časova
Kosovska Mitrovica
24.02.2014.
16-19h
16-19h
16-19h
16-19h
16-19h
16-19h
16-19h
16-19h
16-19h
16-19h
40 časova
Šef katedre
Prof. Dr Jovan Mladenović
Raspored predavanja letnji semestar 2013/14.
PONEDELJAK
Opšta medicina
Hirurgija X semestar 11-13 15h
Mentor: Prof. dr Petar Jovanović
Biblioteka 1
Anesteziologija izborni X semestar 13 30 -15 h
Doc. dr Nebojša Videnović
Fantom sala
Stomatologija
Prva pomoć II semestar 17 30 -19 h
Prof. dr Aleksandar Pavlović
North Sity 3
Zdravstvena nega
Multidisciplinarna intenzivna nega II semestar 15-16 30h
Doc. dr Slađana Trpković
Fantom sala
Prva pomoć VIII semestar 17 30-19 h
Prof. dr Aleksandar Pavlović
North Sity 3
UTORAK
Opšta medicina
Hirurgija X semestar 9 30 -11 h
Mentor: Prof. dr Petar Jovanović
Biblioteka 1
Zdravstvena nega
Zdravstvena nega u vanrednim prilikama VI semestar 11-11 45h
Doc. dr Milan Filipović
North Sity 3
Raspored vežbi letnji semestar 2012/13.
OPŠTA MEDICINA X semestar
Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
8-11
13-16
8-1145 h
8-1145h
II grupa
III grupa
I grupa
III grupa
15-18
16-19
15-1845h
1145h -1530h
IV grupa
I grupa
II grupa
IV grupa
ZDRAVSTVENA NEGA U VANREDNIM PRILIKAMA
Sreda 1130h -13
I i II grupa
MULTIDISCIPLINARNA INTENZIVNA NEGA
Utorak
8-930h I grupa
930h-11 h II grupa
KRALJEVO
Zdravstvena nega
Zdravstvena nega u vanrednim prilikama VI semestar - prema rasporedu za Kraljevo
Kosovska Mitrovica
24.01.2014.godine
Šef katedre
Prof. Dr Jovan Mladenović
Download

raspored predavanja letnji semestar svi smerovi.pdf