KADROVSKA STRUKTURA TIMOVA FORMIRANIH NA
OSNOVU STANDARDA ZA AKREDITACIJU
dr Vladimir Todorović, spec. ortopedije sa treumatologijom – glavni koordinator svih
timova u postupku akreditacije Opšte bolnice “Sveti Luka“ Smederevo
TIM ZA RUKOVOĐENJE
Članovi tima
dipl.pravnik Svetlana Stojković - Tomić
dr Jovan Paunić
dr Maja Popović
Petrija Mitić
Bojana Perić
Radno mesto
pomoćnik direktora za nemedicinske poslove i odnose sa javnošću i
edukaciju, glavni koordinator
spec.interne medicine, subspec.kardiologije, načelnik internog odeljenja
spec.oftalmologije, načelnik odeljenja za oftalmologiju
struk.med.sestra,gl.med.sestra OJ“Specijalističko konsultativni pregledi“
glavna medicinska sestra na infektivnom odeljenju
TIM ZA UPRAVLJANJE
Članovi tima
dr Željko Smiljanić
Prim. dr Vesna Jović – Jevtić
dr Marina Nikolić
dr Suzana Rajković – Radan
Branka Ilić
Marin Jevtić
Radno mesto
spec.anesteziologije, pomoćnik direktora za med. poslove, koordinator
spec.pneumoftiziologije, sektora za internističke grane medicine
spec.plastične hirurgije,šef odseka za plastičnu,rekonstruk. i estetsku hir.
spec.otorinolaringologije, sektora za hirurške grane medicine
dipl.ecc, šef odseka za knjigovotstvo
glavni anestetičar u OJ anestezija i reanimatologija
STANDARDI NEKLINIČKE PODRŠKE
TIM ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA
Članovi tima
Nikola Stanojević
dr Momčilo Ogarević
Prim. dr Zoran Nikolić
Biljana Matović
Salem Awwad
Vojislav Ilić
Vesna Živanović
Radno mesto
dipl.ing., načelnik odeljenja za informacione tehnologije, elek. fakturisanje
spec.opšte hirurgije, odeljenje za opštu hirurgiju
spec.otorinolaringologije, sektor za hirurške grane medicine
struk.med.sestra, glavna med.sestra odeljenja za neonatologiju
programer u odeljenju za inf.tehnologije i elektronsko fakturisanje
sistem operater, odeljenje za inf.tehnologije i elektronsko fakturisanje
med.sestra na odeljenju opšte hirurgije
TIM ZA LjUDSKE RESURSE
Članovi tima
Radno mesto
spec.ortopedije na odeljenju za ortopediju, koordinator
dr Vladimir Todorović
dr Dejan Dimitrijević
Tanja Ljubojević
Danijela Stanković
Miloš Jovanović
Milijana Pantelić
Dragan Baćić
spec.psihijatrije u službi za psihijatriju
glavna medicinska sestra u službi za psihijatriju
dipl.sociolog u službi za psihijatriju
dipl.ecc, služba internih kontrolora
odeljenje za kadrovske poslove
odeljenje za kadrovske poslove
TIM ZA ŽIVOTNU SREDINU
Članovi tima
Dejan Nešić
dr Vladimir Stokić
dr Emil Jeremić
dr Olgica Nikolić
Ivana Spasić
Miodrag Maksimović
Miloš Jakovljević
Valentina Miljković
Slavica Đuzić
Vesna Lazarević
Vladan Arsenijević
Dejan Hadžić
Tomica Pavlović
Radno mesto
dipl.inž. šef odseka za obezbeđenje, koordinator
spec.patološke anatomije, načelnik kabineta za patološku anatomiju
spec.opšte hirurgije na odeljenju opšte hirurgije, šef operacionog bloka
spec.mikrobiolog. sa parazitolog, načelnik za mikrobiol.lab.dijagnostiku
struk.med.sestra, glavna med. sestra OB “Sveti Luka“ Smederevo
dipl.inž.mašin.lice za bezbednost i zdravlje na radu, opšti poslovi
master inž. za zaštitu životne sredine, opšti poslovi
struk.med.sestra, glavna med.sestra na odeljenju neurologije
viša med.sestra-instrumentar, gl.intrumentar, operacioni blok
viši nutricionista, šef servisa za ishranu bolesnika
sanitarni tehničar, načelnik službe za tehničke poslove
saniterni tehničar, šef odeljenja za higijenu
ref.odbrane, zaštite od požara i viši komercijalista
TIM ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU DELATNOST
Članovi tima
dipl.ph Aleksandra Lukačević
dr Olgica Milenković
dr Jasna Nedeljković
Slađana Mraković
Ljubica Sekulić
Svetlana Jotić
Radno mesto
načelnik OJ za farmaceut.zdravstvenu delatnost, koordinator
spec.interne medicine, subspec.nefrologije, šef odseka za hemodijalizu
spec.psihijatrije, načelni službe za psihijatriju
struk.med.sestra, glavna med.sestra odeljenja za pneumoftiziologiju
farmaceutski tehničar u OJ za farmaceutsku zdravstvenu delatnost
farmaceutski tehničar u OJ za farmaceutsku zdravstvenu delatnost
TIM ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Članovi tima
dr Vidosava Dević – Gavrilović
dr Igor Švonja
Miroslav Obradović
Marina Ravić
Marijana Pavlović
Radno mesto
spec.kliničke bioh. u odeljenju za biohemijsku laboratoriju
spec.med.biohemije u odeljnje za biohemijsku laboratoriju
glavni lab.tehničar u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku
viši laboratorijski tehničar u odeljenju za bioh.lab.dijagnostiku
bakteriološki laborant u odeljenju mikrobiološke lab. dijagnostike
TIM ZA DIJAGNOSTIČKU RADIOLOGIJU
Članovi tima
dr Branko Radivojević
dr Ljiljana Manojlović
dr Mirko Okiljević
dr Zorica Živanović
Snežana Petković
Dejan Pirić
Svetlana Radojković
Jelena Pavlović
Radno mesto
spec. radiologije, načelnik OJ za ultrazv. i radiološku dijagnost.,koordinator
spec. radiologije, OJ za ultrazv. i radiološku dijagnostiku
spec. radiologije, OJ za ultrazv. i radiološku dijagnostiku
spec.pneumoftiziologije, šef odseka za plućne bolesti i TBC
viši radiološki teh.,gl.sestra radiološ.teh. u OJ za ultrazv.i radiološ.dijagnost
gl.tehničar u CT kabinetu,OJ za ultrazv. i radiološku dijagnostiku
med.sestra, gl.sestra odseka za plućne bolesti i TBC
viši radiološki tehničar u OJ za ultrazv. i radiološku dijagnostiku
TIM ZA INTERNU MEDICINU
Članovi tima
dr Jasmina Cvetković
dr Vera Nikolić
dr Nevenka Nikolić
dr Sanja Stefanović
dr Jelena Topalović
Slađana Rašić
Ivanka Nikčević
Ljubica Mišić
Jasmina Petrović
Aurora Beriša
dr Milica Kedžić
Radno mesto
spec.interne medicine na internom odeljenju, koordinator
spec.interne medicine na internom odeljenju
spec.interne medicine na internom odeljenju
spec.neurologije na odeljenju za neurologiju
spec.pneumoftiziologije,načelnik odeljenja pneumoftiziologije
viša med.sestra na odeljenju pneumoftiziologije
med.sestra u spec.internističkoj ambulanti OJ“Spec. konsultativni pregledi“
viša med.sestra u odseku za hemodijalizu
med.sestra na infektivnom odeljenju
med.sestra na internom odeljenju
lekar na specijalizaciji
TIM ZA OPŠTU HIRURGIJU
Članovi tima
mr.sci.dr Goran Avramović
dr Jasmina Škrbić
dr Vojislava Radović
dr Goran Stamenković
dr Slaviša Milenković
dr Slobodan Radišić
Miodrag Đokić
Jadranka Gagić
Svetlana Tasić
Katarina Jakovljević
Radno mesto
spec.opšte hirurgije,načelnik odeljenja za opštu hirurgiju, koordinator
spec.opšte hirurgije na odeljenju za opštu hirurgiju
spec.anestezije sa reanimatologijom u OJ anestezije sa reanimatologijom
spec.urologije na odeljenju za urologiju
spec.ortopedije na odeljenju za ortopediju
spec.oftalmologije na odeljenu za oftalmologiju
anestetičar u OJ anestezije sa reanimatologijom
med.sestra na odeljenju za opštu hirurgiju
med.sestra – intrumentar na odeljenju za ortopediju sa treumatologijom
med.sestra na odeljenju za otorinolaringologiju
TIM ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
Članovi tima
dr Vlajko Stojčić
dr Biljana Glišić
dr Veljko Popović
dr Lola Dragutinović
Jasna Gačić
Olivera Aleksandrov
Tanja Terzić
dr Miroljub Stefanović
mr.dr med.Slavica Mišić
Biljana Matović
dr Milica Kedžić
Radno mesto
spec.ginekologije i akušerstva, šef odseka ginekologije, koordinator
spec.ginekologije i akušerstva, odsek ginekologije
spec.ginekologije i akušerstva, odsek ginekologije
spec.ginekologije i akušerstva,subspec.perinatologije,šef odseka ginekol.
akušerska sestra na ginekologiji i akušerstva
akušerska sestra na porodilištu u službi za ginekologiju i akušerstva
glavna akušerska sestra u službi za ginekologiju i akušerstva
spec.ginekologije i akušerstva
spec.pedijatrije, odeljenje za neonatologiju
spec.struk.med.sestra, glavna med.sestra odeljenja neonatologije
lekar na specijalizaciji
TIM ZA URGENTNU MEDICINU
Članovi tima
dr Fedor Zogović
dr Mirko Jokić
dr Suzana Bojić
dr Mirjana Antonijević
dr Dejan Anđelković
dr Milan Nikolić
dr Slavica Milanović
Ana Mijatović
Danijela Stošić
Jelena Stanisavljević
Radno mesto
spec.urgentne medicin,načelnik OJ za zbinjavanje hitnih stanja,koordinator
spec.urgentne medicine, OJ za zbinjavanje hitnih stanja
spec.interne medicine na internom odeljenju
spec.neurologije na odeljenju za neurologiju
spec.anestezije sa reanimatologijom u OJ za anesteziju sa reanimatologijom
spec.opšte hirurgije na odeljenju za opštu hirurgiju
spec.oftalmologije na odeljenju za oftalmologiju
med.sestra u OJ za zbrinjavanje hitnih stanja
glavna med.sestra u OJ za zbrinjavanje hitnih stanja
med.sestra u OJ za zbrinjavanje hitnih stanja
Download

Akreditacija