RADNO VREME SPECIJALISTIĈKIH SLUŽBI
AMBULANTA STARA PAZOVA
INTERNA MEDICINA
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
PREZIME I IME
1 PEŠIĆ ZORAN
2 KLINKO MIŠO
03.-07.
Subota
Subota
10.-14.
Subota
17.-21
Subota
24.-28.
SPEC. INTERNE MEDICINE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
SPEC. INTERNE MEDICINE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
Subota
OĈNA SLUŽBA
PREZIME I IME
2 ANĐIĆ DANICA
Subota
03.-07.
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
24.-28.
Subota
24.-28.
Subota
SPEC. OFTAMOLOGIJE
Dr ANĐIĆ DANICA radi PONEDELJAK I ĈETVRTAK poslepodne a ostalim danima prepodne
ANTI TUBERKOLOZNI DISPANZER
PREZIME I IME
1 VOJVODIĆ TODE
Subota
03.-07.
SPEC. PNEUMOFTIZIOLOGIJE
* Dr VOJVODIĆ TODE radi ĈETVRTAK poslepodne a ostalim danima prepodne
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
ORL
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
PREZIME I IME
03.-07.
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
Subota
24.-28.
1 KOZOMORA SNEŽANA
SPEC. ORL
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
2 STEFANOVIĆ ACA
SPEC. ORL
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
Subota
DERMATOVENEROLOGIJA
PREZIME I IME
1 MATIJEVIĆ-DELJANIN MILKA
03.-07.
Subota
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
24.-28.
Subota
24.-28.
Subota
24.-28.
Subota
SPEC. DERMATOVENEROLOGIJE
* Dr Matijević-Deljanin Milka radi PONEDELJAK I ĈETVRTAK poslepodne a ostalim danima prepodne
PSIHIJATRIJA
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
PREZIME I IME
1 BURSAĆ SNJEŽANA
Subota
03.-07.
Subota
10.-14.
Subota
17.-21
Subota
SPEC. PSIHIJATAR
* Dr Bursać Snježana radi PONEDELJAK poslepodne a ostalim danima prepodne
PSIHOLOG
PREZIME I IME
1 ĐEKIĆ VLADIMIRKA
PSIHOLOG
Subota
03.-07.
PRE PODNE
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
PRE PODNE
PRE PODNE
PRE PODNE
AMBULANTA NOVA PAZOVA
INTERNA MEDICINA
PREZIME I IME
Subota
03.-07.
1 STAJKOVIĆ DRAGAN
SPEC. INTERNE MEDICINE
PRE PODNE
2 DIMITRIJEVIĆ SNEŽANA
SPEC. INTERNE MEDICINE
POSLE PODNE
Rad sa pacijentima antituberkoloznog dispanzera:
*PREPODNE
od 07.00 - 11.30 časova. Pauza od 09.30 - 10.00 časova
*POSLEPODNE od 13.30 - 18.00 časova. Pauza od 16.30 - 17.00 časova
Rad sa pacijentima specijalistiĉkih službi:
*PREPODNE
od 07.00 - 13.00 časova. Pauza od 09.30 - 10.00 časova
*POSLEPODNE od 13.30 - 19.30 časova. Pauza od 16.30 - 17.00 časova
ZA PERIOD OD 01.11. DO 30.11.2014
Subota
Subota
10.-14.
17.-21
Subota
24.-28.
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
POSLE PODNE
PRE PODNE
Subota
Download

Radno vreme specijalističkih službi