REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTA BOLNICA SUBOTICA, SUBOTICA
BROJ: 01-6604
15.11. 2013. godine SUBOTICA
Na osnovu člana 39. i 40. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
(„Sl.glasnik RS“, br.120/2004 i 54/2007) i Uputstva za objavljivanje informatora o radu državnog
organa, donetog od strane Poverenika za informacije od javnog značaja („Sl.glasnik RS“, br.57/2005),
direktor Opšte bolnice Subotica doneo je
INFORMATOR
O RADU
OPŠTE BOLNICE SUBOTICA, SUBOTICA
Ovim informatorom bliže se određuje sadržina, obim, kao i postupak za ostvarivanje prava
zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja u Opštoj bolnici Subotica,
Subotica (U daljem tekstu: Opšta bolnica).
SADRŽAJ
POGLAVLjA 1-19
1. Osnovni podaci o informatoru i zdravstvenoj ustanovi
2. Organizaciona struktura zdravstvene ustanove
3. Opis funkcija rukovodilaca zdravstvene ustanove
4. Opis pravila u vezi sa javnošću rada
5. Spisak najčećšće traženih informacija od javnog značaja
6. Opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza
7. Opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza.
8. Navođenje propisa
9. Usluge koje organ pruža zainteresovanim licima
10. Postupak radi pružanja usluga
11. Pregled podataka o pruženim uslugama
12. Podaci o prihodima i rashodima
13. Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima
14. Podaci o javnim nabavkama
15. Podaci o sredstvima rada
16. Čuvanje nosača informacija
17. Vrste informacija u posedu
18. Vrste informacija kojima zdravstvena ustanova omogućava pristup
19. Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama
POGLAVLjE 1. OSNOVNI PODACI O INFORMATORU I ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
19.1.
Datum prvog objavljivanja informatora:
Novembar 2013.godine.
19.2.
Datum poslednje izmene ili dopune ili datum kada je izvršena poslednja provera na
osnovu koje je zaključeno da nije potrebno unositi ni izmene ni dopune:
15 novembar 2013. godine.
19.3.
Napomena o mestu gde se može ostvariti uvid u informator i nabaviti štampana kopija
informatora:
Uvid u Informator o radu Opšte bolnice može se ostvariti u kancelariji br. 4,
prizemlje Stare upravne zgrade.
19.4.
Ime lica koje je odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži informator i o
kojima se pojedina lica staraju:
za poglavlje 1.
za poglavlje 2.
za poglavlje 3.
za poglavlje 4.
za poglavlje 5.
za poglavlje 6.
za poglavlje 7.
za poglavlje 8.
za poglavlje 9.
za poglavlje 10.
za poglavlje 11.
za poglavlje 12.
za poglavlje 13.
za poglavlje 14.
za poglavlje 15.
za poglavlje 16.
za poglavlje 17.
za poglavlje 18.
za poglavlje 19.
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
Ruža Rađenović dipl. ek , Nevena Ivanić, dipl. ek .
Ruža Rađenović dipl. ek , Nevena Ivanić, dipl. ek .
Ruža Rađenović dipl. ek , Nevena Ivanić, dipl. ek .
Dijana Ivanović, dipl.ek .
Dijana Ivanović, dipl.ek .
Filip Smiljanić,
dipl. ek
Milica Šešlija,
dipl.ek .
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
Igor Petković, dipl. pravnik
1.5. Opšti podaci o zdravstvenoj ustanovi:
Opšta bolnica je zdravstvena ustanova sa svojstvom pravnog lica, čiji je osnivač Vlada Autonomne
pokrajine Vojvodina.
Sedište Opšte bolnice je u Subotici, ulica Izvorska broj 3.
Opšta bolnica obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na
sekundarnom nivou za područje Severnobanatskog upravnog okruga.
Odlukom o radnom vremenu, uvođenju i obimu dežurstva, pripravnosti i rada po pozivu u Opštoj
bolnici br. 01-3110 od 01.07.2011 godine, regulisano je pružanje zdravstvene zaštite u Opštoj
bolnici odnosno zaposlenih po organizacionim jedinicama.
Detaljni podaci o radnom vremenu prikazani su u nastavku Informatora o radu.
Podaci o odobrenom budžetu:
Izvor finansiranja (budžeta) za tekuću godinu predstavljaju sredstva po Ugovoru o pružanju i
finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, zaključenim sa Republičkim
fondom za zdravstveno osiguranje – Filijalom u Subotici, i sopstvena sredstva ostvarena
poslovanjem Opšte bolnice (sredstva od izvršenja vanstandardnih usluga).
Naziv, adresa sedišta, matični broj, poreski identifikacioni broj i adresa elektronske pošte
određene za prijem elektronskih podnesaka jednog ili više organa ili organizacione jedinice na
koju se odnosi informator:
-
Naziv: Opšta bolnica Subotica, Subotica
Adresa sedišta: 24000 Izvorska 3, Subotica
Matični broj: 08881308
PIB: 105303993
Šifra delatnosti: 85110
Web-adresa informatora (adresa na kojoj se može izvršiti elektronski uvid u informator) kao i adresa
elektronske pošte za prijem elektronskih podnesaka je: [email protected]
Internet stranica Opšte bolnice: www.bolnicasubotica.com
ORGANI OPŠTE BOLNICE SUBOTICA SU:
1. Direktor Opšte bolnice
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor
Direktor Opšte bolnice je dr Goran Bićanin, neurohirurg.
Direktor organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa Opštu bolnicu, odgovoran
je za zakonitost rada Opšte bolnice i vrši druge poslove utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti,
drugim propisima, statutom Opšte bolnice i drugim opštim aktima Opšte bolnice.
Direktoru Opšte bolnice, u obavljanju poslova stručno, metodološki i savetodavno pomažu
pomoćnici direktora.
Upravni odbor je organ upravljanja Opšte bolnice.
Nadzorni odbor je organ koji obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Opšte bolnice. Organe
Opšte bolnice imenuje i razrešava Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine.
Poslovi koje vrše Upravni odbor i Nadzorni odbor kao i ostali podaci objavljeni su u Statutu
Opšte bolnice, broj: 04/6727 od 18.10.2007 godine.
STRUČNI ORGANI OPŠTE BOLNICE SUBOTICA JESU:
1. Stručni savet
2. Stručni kolegijum
3. Etički odbor
4. Komisija za unapređenje kvaliteta rada.
Podaci o organima Opšte bolnice (Stručni savet, Etički odbor i Komisija za unapređenje kvaliteta
rada) objavljeni su u Statutu Opšte bolnice, broj: 04/6727 od 18.10.2007 godine.
Statutom Opšte bolnice uređeni su i delatnost, unutrašnja organizacija, upravljanje, poslovanje,
uslovi za imenovanje i razrešenje direktora, organi i stručni organi, sistem interne kontrole kao i
druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Opšte bolnice.
POGLAVLjE 2. ORGANIZACIONA STRUKTURA ZDRAVSTVENE USTANOVE
2.1.
KLINIČKI SEKTORI-SLUŽBE
U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Opštoj bolnici obrazovane su sledeće
organizacione jedinice:
1.
Sektor za internističke grane medicine
2.
Sektor za hirurške grane medicine
3.
Sektor za zajedničke medicinske poslove
Organizacione jedinice imaju svoje uže organizacione jedinice, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice, i to:
SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE

SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU




ODELjENjE INTERNO I – KARDIOLOGIJA
ODELjENjE INTERNO II - ENDOKRINOLOGIJA, NEFROLOGIJA I REUMATOLOGIJA
ODELjENjE INTERNO III – GASTROENTEROHEPATOLOGIJA I HEMATOLOGIJA
ODELjENjE INTERNO IV – ONKOLOGIJA

SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU

SLUŽBA ZA PRODUŽENO LEČENjE I NEGU, PALIJATIVNU NEGU I FIZIKALNU
MEDICINU I REHABILITACIJU





ODELjENjE ZA PNEUMOFTIZIOLOGIJU
ODELjENjE ZA NEUROLOGIJU
SLUŽBA ZA PEDIJATRIJU
ODELjENjE ZA INFEKTIVNE BOLESTI
ODSEK ZA DERMATOVENEROLOGIJU


ODSEK ZA BOLESTI ZAVISNOSTI I PSIHOTIČNA STANjA
ODELjENjE ZA PRODUŽENO LEČENjE, NEGU I PALIJATIVNU NEGU
SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE MEDICINE

SLUŽBA ZA HIRURGIJU




SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO








ODELjENjE HIRURGIJE I – OPŠTA HIRURGIJA, NEUROHIRURGIJA
ODELjENjE HIRURGIJE II – OPŠTA HIRURGIJA, PLASTIČNA I REKONSTR. HIR.
ODELjENjE HIRURGIJE III – VASKULARNA HIRURGIJA, DEČIJA HIR.
ODELjENjE ZA GINEKOLOGIJU
ODELjENjE ZA AKUŠERSTVO
ODELjENjE ZA NEONATOLOGIJU
ODELjENjE ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
ODELjENjE ZA UROLOGIJU
ODELjENjE ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
ODELjENjE ZA OFTALMOLOGIJU
ODELjENjE OPERACIONOG BLOKA I STERILIZACIJE
SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE MEDICINSKE POSLOVE


ODELjENjE ZA PRIJEM I ZBRINjAVANjE URGENTNIH STANjA
SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE PREGLEDE






































SLUŽBA ZA ANESTEZIJU SA REANIMATOLOGIJOM



AMBULANTA ZA NEUROLOGIJU
AMBULANTA ZA NEUROFIZIOLOŠKA ISPITIVANjA
AMBULANTA ZA PSIHIJATRIJU
AMBULANTA ZA PULMOLOGIJU
AMBULANTA ZA PULM. FUNCIONALNU DG.
AMBULANTA ZA INFEKTIVNE BOLESTI
AMBULANTA ZA KOŽNE BOLESTI
AMBULANTA ZA INTERNISTIČKE BOLESTI
AMBULANTA ZA KARDIOLOŠKU I FUNK. DG.
AMBULANTA ZA DIJABET
AMBULANTA ZA HEMATOLOGIJU
AMBULANTA ZA GASTR. I FUNK. DG.
AMBULANTA ZA PEDIJATRIJU
AMBULANTA ZA PED. GASTROENEROLOGIJU
AMBULANTA ZA PED. PULMOLOGIJU
AMBULANTA ZA PED. NEUROLOGIJU
AMBULANTA ZA PED. ALERGOLOGIJU
AMBULANTA ZA PED. ENDOKRINOLOGIJU
AMBULANTA ZA PED. HEMATOLOGIJU
AMBULANTA ZA NEONATOLOGIJU
AMBULANTA ZA AKUŠERSTVO
AMBULANTA ZA GINEKOLOGIJU
AMBULANTA ZA OPŠTU HIRURGIJU
AMBULANTA ZA DEČIJU HIRURGIJU
AMBULANTA ZA VASKULARNU HIRURGIJU
AMBULANTA ZA KOLOPROHTOLOŠKU HIRURGIJU
AMBULANTA ZA OČNE BOLESTI
AMBULANTA ZA ORTOPTIKU
AMBULANTA ZA TRAUMATOLOGIJU I GIPSAONU
AMBULANTA ZA ORTOPEDIJU
AMBULANTA ZA UROLOGIJU
AMBULANTA ZA UROLOŠKU ENDOSKOPIJU
AMBULANTA ZA ORL
AMBULANTA ZA ONKOLOGIJU
AMBULANTA ZA PREOPERATIVNI PREGLED I TERAPIJU HRONIČNOG BOLA (ANESTEZIJA)
KABINET ZA IMUNOLOGIJU I ALERGOLOGIJU
KABINET ZA GENETIKU
ODELjENjE ZA ANESTEZIJU
ODELjENjE ZA REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU TERAPIJU
DNEVNA BOLNICA ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJSKI TRETMAN









DNEVNA BOLNICA ZA INTERNU MEDICINU
DNEVNA BOLNICA ZA ONKOLOGIJU
DNEVNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU
DNEVNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
DNEVNA BOLNICA ZA UROLOGIJU
DNEVNA BOLNICA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU
DNEVNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU
DNEVNA BOLNICA ZA HIRURGIJU
DNEVNA BOLNICA ZA OTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU











DNEVNA BOLNICA ZA NEUROLOGIJU
DNEVNA BOLNICA ZA PNEUMOFTIZIOLOGIJU
ODELjENjE ZA HEMODIJALIZU
SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
ODSEK ZA MIKROBIOLOGIJU
SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
ODELjENjE ZA PATOLOŠKO-ANATOMSKU DIJAGNOSTIKU
ODSEK ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU DELATNOST (bolnička apoteka)
SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI
KABINET ZA KLINIČKU FARMAKOLOGIJU I KONTROLU KVALITETA
Grafički prikaz sa pregledom lekara specijalista :
DIREKTOR
KOORDINATORI
SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE
MEDICINSKE POSLOVE
SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE
MEDICINE
SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE
MEDICINE
Koordinator dr Kornelija
Šefer, spec. nefrolog (1)
Koordinator dr Bogdanka Đapić, spec.
neurolog
(1)
Koordinator dr Rodoljub
Đurić, spec. ortoped
(1)
Služba za specijalističkokonsultativne preglede
(4)
Služba za internu medicinu
Služba za hirurgiju
(1)
(1)
Služba za anesteziju sa
reanimatologijom
Služba za psihijatriju
Služba za ginekologiju i
akušerstvo
(1)
(5)
Služba za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju
Služba za pedijatriju (7)
(1)
Odeljenje za ginekologiju
(5)
(4)
Služba za laboratorijsku
dijagnostiku
(2)
Služba za produženo lečenje i negu,
palijativnu negu i fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju
Odeljenje hirurgije I
(6)
(2)
Služba za radiološku
dijagnostiku
Odeljenje za infektivne bolesti (3)
Odeljenje hirurgije II
(7)
(14)
Služba za transfuziju krvi (6)
Odeljenje za produženo lečenje, negu i
palijativnu negu
Odeljenje hirurgije III
(6)
(1)
Odeljenje za prijem i
zbrinjavanje urgentnih stanja
Odeljenje za pneumoftiziologiju (5)
Odeljenje za ginekologiju
(5)
(4)
Odeljenje za patološkoanatomsku dijagnostiku
Odeljenje za neurologiju
Odeljenje za akušerstvo
(4)
Odeljenje za hemodijalizu
(8)
Odeljenje interno I – kardiologija (7)
(6)
Odeljenje za neonatologiju (3)
(1)
Odsek za farmaceutsku
zdravstvenu delatnost (
bolnička apoteka )
Odeljenje interno IIendokrinologija,nefrologija i
reumatologija
Odeljenje za ortopediju i
traumatologiju
(9)
(5)
Odeljenje za reanimatologiju
Odeljenje za anesteziju
Odeljenje interno III gastoenterohepatologija,hematologija
Odeljenje za urologiju (6)
(8)
(12)
Odsek za mikrobiologiju
Odeljenje interno IV- onkologija (6)
(2)
Odeljenje za
otorinolaringologiju
(7)
Dnevna bolnica za
dijagnostiku i terapijski
tretman
Odsek za dermatovenerologiju
Odeljenje za oftalmologiju
(1)
(2)
(5)
Kabinet za kliničku
farmakologiju i kontrolu
kvaliteta
Odsek za bolesti zavisnosti i
psihotična stanja
Odeljenje operacionog bloka
i sterilizacije
(4)
(1)
(1)
U tabeli je pod brojem u zagradi označeno brojno stanje doktora medicine zaposlenih na
pojedinim Odeljenjima/ Službama Opšte bolnice. Podaci o lekarima i njihove biografije mogu se
naći na adresi http://www.bolnicasubotica.com (SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE MEDICINSKE POSLOVE/ SEKTOR
ZA INTERNISTIČKE GRANE MEDICINE/ SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE MEDICINE)
POGLAVLjE 3. OPIS FUNKCIJA RUKOVODILACA ZDRAVSTVENE USTANOVE I BROJ ZAPOSLENIH
3.1. Naziv funkcije i ime starešene organa:
Direktor Opšte bolnice, dr Goran Bićanin, neurohirurg.
3.2. Naziv funkcije i ime pomoćnika direktora po sektorima:
Pomoćnik direktora za strateška pitanja i razvoj, dr Mihailo Vidanović, specijalista ortoped.
Pomoćnik direktora za funkcije nemedicinske podrške i ekonomiju - doc. dr Miroslav Čavlin dipl.
ekonomista.
Pomoćnik direktora za operativna pitanja i organizaciju, dr Branka Milisavljević, neonatolog.
Zamenik pomoćnika direktora za zdravstvenu negu, Ljiljana Cvijić, struk.med.ses.
BROJ ZAPOSLENIH
U OPŠTOJ BOLNICI SUBOTICA, SUBOTICA NA
DAN 15.11.2013. GODINE
3.3 Uporedni podaci o predviđenom i stvarnom broju zaposlenih i drugih radno
angažovanih lica po organizacionim jedinicama:
Struktura
Kadrovski
plan za
2013
0
Doktori medicine
Farmaceuti-biohemičari
Zdravstveni saradnici
Zdravstveni radnici
(VSS i SSS)
Administrativni
Nemedicins ki
Tehnički
radnici
Ukupno
UKUPNO
Ugovoreni broj
(neodređeno vreme)
Aktivni
Neaktiv*
Ukupno
Razlika
(KP-Ug)
Zamene
(određen
o vreme)
Ukupan
broj
Invalidi
rada
1
2
3
4
5= 4–1
6
7= 4+6
7
194
2
15
185
5
11
9
-
194
5
11
0
+3
-4
1
-
195
5
11
-
734
705
26
731
-3
3
734
24
45
217
262
44
214
258
1
3
4
45
217
262
0
0
-0
1
2
3
46
219
265
10
10
1207
1164
39
1203
-4
7
1210
34
3.4. Sažet opis ovlašćenja i dužnosti pojedinih starešina organa:
Rbr
PREZIME
IME
Titula
Radno mesto
1
BIĆANIN
GORAN
dr med.
Direktor Opšte bolnice
2
ČAVLIN
MIROSLAV
dr sc. ek.
Pomoćnik direktora za funkcije nemedicinske podrške
i ekonomiju
3
VIDANOVIĆ
MIHAILO
dr med.
Pomoćnik direktora za strateška pitanja i razvoj
4
MILISAVLjEVIĆ
BRANKA
mr sc. med.
Pomoćnik direktora za operativna pitanja i organizaciju
5
CVIJIĆ
LjILjANA
6
ĐAPIĆ
BOGDANKA
7
KOČIŠ
RITA
8
VIDAČIĆ
BRANISLAV
9
STARČEVIĆ
SANjA
10
LAZIĆ
MIRKO
11
MOMČILOVIĆ
VERA
12
STOJŠIĆ
TATJANA
13
GAVRIĆ
RADOJKA
14
TRKULjA
STOJAN
15
PROLE
VERA
16
ČERNETIĆ
ILONA
Zamenik pomoćnika direktora za zdravstvenu negu
dr med.
Koordinator Sektora za internističke grane medicine
Glavna sestra-tehničar Sektora za internistčke grane
Medicine
dr med.
Upravnik Službe za internu medicine
Glavna sestra-tehničar Službe za internu medicine
dr med.
Načelnik Odeljenja interno 1
Glavna sestra-tehničar Odeljenja interno 1
mr sc. med.
Načelnik Odeljenja interno 2
Glavna sestra-tehničar Odeljenja interno 2
dr med.
Načelnik Odeljenja interno 3
Glavna sestra-tehničar Odeljenja interno 3
dr med.
Načelnik Odeljenja interno 4
17
ŠILD
SANjA
Glavna sestra-tehnčar Odeljenja interno 4
18
VASKOVIĆ
MARAVIĆ
NADA
19
BIČKEI
TIBOR
20
ŠUŠLjIK
SNEŽANA
21
SUŽNjEVIĆ
ŽUŽANA
22
ĐUROVIĆMANOJLOVIĆ
LjILjANA
23
ŠEREŠ
TINDE
24
ŠEBEŠĆEN
IŠTVAN
25
IVANOV
VIOLETA
26
MATKOVIĆ-ŠAKIĆ
BOJANA
27
STIPIĆ
KATARINA
28
DESPENIĆ
LIVIJA
29
VUKOVIĆ
BOŽENA
30
PULEVA
KATJA
31
TOT
VALERIJA
32
MANIGODA
SONjA
33
ĐURIĆ
JELICA
34
TRKLjA
LjILjANA
35
ORBAN
SVETLANA
36
ĐURIĆ
RODOLjUB
dr med.
Koordinator Sektora za hirurške grane medicine
37
MARKOV
RADOVAN
dr med.
Upravnik Službe za hirurgiju
38
TABAJICA
SONjA
39
ORMAI
EDGAR
40
MARKOVIĆ
JASMINA
41
BOGAR
MIHALj
42
RADULOVIĆ
JADRANKA
43
TAKAČ
ĐULA
44
DUKAI
MARTA
45
ANĐELIĆ
LUKA
46
KORAĆ
MILICA
47
SIGMUND
ZORAN
48
MITROVIĆ
VINKA
dr med.
Načelnik Službe za psihijatriju
Glavna sestra-tehničar Službe za psihijatriju
dr med.
mr sc. med.
dr med.
dr med.
Šef Odseka za bolesti zavisnosti i psihotična stanja
Vodeća medicinska sestra-tehničar Odseka za bolesti
zavisnosti i psihotična stanja
Načelnik Službe za produženo lečenje i negu, palijativnu negu i
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Glavna sestra-tehničar Službe za produženo lečenje i
negu, palijativnu negu i fizikalnu medicinu i r
Načelnik Odeljenja za produženo lečenje, negu i
palijativnu negu
Glavna sestra-tehničar Odeljenje za produženo lečenje, negu
i palijativnu negu
Načelnik Odeljenja za pneumoftiziologiju
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za pneumoftiziologiju
dr med.
Načelnik Odeljenja za neurologiju
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za neurologiju
dr sc. med.
Načelnik Službe za pedijatriju
Glavna sestra-tehničar Službe za pedijatriju
dr med.
Načelnik Odeljenja za infektivne bolesti
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za infektivne bolesti
dr med.
Šef Odseka za dermatovenerologiju
Vodeća medicinska sestra-tehničar Odseka za
dermatovenerologiju
Glavna sestra-tehničar Službe za hirurgiju
dr med.
Načelnik Odeljenja hirurgije 1
Glavna sestra-tehničar Odeljenja hirurgije 1
dr med.
Načelnik Odeljenja hirurgije 2
Glavna sestra-tehničar Odeljenja hirurgije 2
dr med.
Načelnik Odeljenja hirurgije 3
Glavna sestra-tehničar Odeljenja hirurgije 3
dr med.
Upravnik Službe za ginekologiju i akušerstvo
Glavna sestra-tehničar Službe za ginekologiju i
Akušerstvo
dr med.
Načelnik Odeljenja za ginekologiju
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za ginekologiju
49
KNEŽEVIĆ
MILADIN
dr med.
50
STAJIĆ
SANDRA
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za akušerstvo
51
DOKTOR
IVANA
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za neonatologiju
52
POZNAN
JOVICA
53
BUBANj
ALEKSANDRA
54
FEHER
LAJOŠ
55
IVETIĆ
ANASTAZIJA
56
BERKES
BRIGITTA
57
ŠABIĆ
SVETLANA
58
GVOJIĆ
ALISA
59
TOTH
LAURA
60
VUKELIĆ
MIRJANA
61
KONC
ERIKA
62
ŠEFER
KORNELIJA
dr med.
63
BABIČKOVIĆ
GORAN
dr med.
64
ZUBELIĆ
TATJANA
65
ŽIVKOVIĆ
ALEKSANDAR
mr sc. med.
66
DUKIĆ
MIRJANA
mr sc. med.
Šef kabineta za imunologiju i alergologiju
67
DURKOVIĆ
JASMINA
prim. dr sc.
med.
Šef kabineta za genetiku-dr.sci.
68
LIČINA
RANKA
69
MOKAN
ALEKSANDAR
70
MEHIĆ
OLIVERA
71
SPASIĆ
PREDRAG
72
TRIFKOVIĆ
SILVIA
73
BAGI
BOJAN
74
ŠIMON
LIDIJA
75
SKENDžIĆ
OPSENICA
MIRA
76
BOŽIĆ
GORDANA
77
SUDAREVIĆ
RUŽA
78
KOSANOVIĆ
NEVENKA
79
BARTOL
VALERIJA
dr med.
Načelnik Odeljenja za akušerstvo
Načelnik Odeljenja za ortopediju i traumatologiju
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za ortopediju i
traumatologiju
dr med.
Načelnik Odeljenja za urologiju
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za urologiju
dr med.
Načelnik Odeljenja za otorinolaringologiju
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za otorinolaringologiju
dr med.
Načelnik Odeljenja za oftalmologiju
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za oftalmologiju
dr med.
Načelnik Odeljenja OP bloka sa sterilizacijom
Glavna sestra-tehničar Odeljenja OP bloka sa
sterilizacijom
Koordinator Sektora za zajedničke medicinske poslove
Zamenik načelnika Odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih
stanja
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za prijem i zbrinjavanje
urgentnih stanja
Načelnik Službe za specijalističko-konsultativne
Preglede
Glavna sestra-tehničar Službe za specijalističkokonsultativne preglede
dr med.
Upravnik Službe za anesteziju sa reanimatologijom
Glavna sestra-tehničar Službe za anesteziju sa
reanimatologijom
dr med.
Načelnik Odeljenja za anesteziju
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za anesteziju
dr med.
dr med.
Načelnik Odeljenja za reanimatologiju i intenzivnu
Terapiju
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za reanimatologiju i intenzivnu
terapiju
Načelnik Dnevne bolnice za dijagnostiku i terapijski
Tretman
Glavna sestra-tehničar Dnevne bolnice za dijagnostiku i
terapijski tretman
Glavna sestra-tehničar Odeljenja za hemodijalizu
dr med.
Načelnik Službe za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju
Glavni fizioterapeut Službe za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju
80
POLOVINA DELIĆ
NATAŠA
dipl. inž.
Načelnik Službe za laboratorijsku dijagnostiku
81
PAVKOVIĆ
MILANA
82
SEGEDINČEV
LIDIJA
83
MAČKOVIĆ
MIRJANA
84
NOVAK
ARPAD
85
OBRADOVIĆ
SNEŽANA
86
GUTVEIN
ROZSA
87
DENČIĆ
NADA
88
PRĆIĆ KNEŽEVIĆ
BOGDANKA
89
VASIĆ
MIRJANA
90
TIKVICKI
ANITA
dr med.
91
ČOVIĆ
LjILjANA
prof.
Šef Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove
92
TODOROVIĆ
ANĐA
dipl. pravnik
Šef Odeljenja za opšte-pravne poslove
93
ŽIVANOVIĆ
ZORAN
dipl. pravnik
Šef Odeljenja za poslovno-pravne i kadrovske poslove
94
TUBIĆ
VLADIMIR
Glavni referent za kadrovske poslove
95
VOJNIĆ
MIRJANA
Glavni arhivar
96
MILIĆEVIĆ
LEONA
97
STOJANOVIĆ
DRAGANA
98
IVANOVIĆ
DIJANA
99
KOVAČ
RADOJKA
100
ŠEŠLIJA
MILICA
101
RAĐENOVIĆ
RUŽA
102
IVANIĆ
NEVENA
103
ŠEŠLIJA
ALEKSANDAR
104
ŠEĆEROV
VOJIN
105
ČOLIĆ
ROŽA
Šef Odeljenja za pripremu i distribuciju veša
106
VIMAN
AGOTA
Šef Odeljenja za higijensko-sanitarne i poslove
medicinskog otpada
107
KNEŽEVIĆ
PETAR
dipl.menadžer
Šef Odeljenja za tehničke poslove
108
BLAGOJEVIĆ
NENAD
dipl.
ekonomista
109
TURU
ATILA
inž.
Glavni inženjer za održavanje mašinskih postrojenja i
Objekata
Glavni inženjer za održavanje elektro postrojenja i
Opreme
Glavni laboratorijski tehničar Službe za laboratorijsku
Dijagnostiku
dr med.
Načelnik Službe za radiološku dijagnostiku
Glavni radiološki tehničar Službe za radiološku
Dijagnostiku
dr med.
Načelnik Odeljenja za patološko-anatomsku dijagnostiku
Glavni laboratorijski tehničar Odeljenja za patološkoanatomsku dijagnostiku
mr ph.
Šef Odseka za farmaceutsku zdravstvenu delatnost
Vodeći farmaceutski tehničar Odseka za farmaceutsku
zdravstvenu delatnost
dr med.
dipl. inž.
dipl.
Ekonomista
dipl.
ekonomista
ek.
dipl.
ekonomista
dipl.
ekonomista
dipl.
ekonomista
dipl.
ekonomista
dipl.
ekonomista
Načelnik Službe za transfuziju krvi
Glavni transfuziološki tehničar Službe za transfuziju
Krvi
Šef kabineta za kliničku farmakologiju i kontrolu
Kvaliteta
Šef Odeljenja za zaštitu od požara, bezbednosti,
zdravlja na radu i odbranu
Šef Odeljenja za odnose sa javnošću
Šef Odeljenja za finansije
Glavni referent za obračun i realizaciju ličnih primanja
Šef Odeljenja za računovodstvo
Šef Odeljenja za marketing usluga
Šef Odeljenja za kontroling
Glavni administrator za informacione tehnologije
Šef Odeljenja za nabavku i logistiku
3.5. Podaci o postupcima koje starešine organa primenjuju pri donošenju odluka i koje vrste
odluka donose:
Postupci su propisani propisima navedenim u poglavlju 8. ovog informatora.
Vrste odluka koje donosi starešina organa: pravilnici, odluke, rešenja, uputstva i naredbe.
POGLAVLjE 4. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA
4.1. Poslovi u vezi informacija od javnog značaja
1. Pružanje stručne pomoći ovlašćenim licima za postupanje po zahtevima za pristup informacijama
od javnog značaja i obrada podataka o ličnosti, kao i zahteva državnih organa.
2. Priprema instrukcionih akata vezanih za primenu Zakona (Propisa) koji uređuju slobodan pristup
informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Priprema i dostavljanje odgovora i
mišljenja na pitanja postavljena od strane zainteresovanih fizičkih i pravnih lica, vezanih za
primenu gore navedenih Zakona.
3. Izrada, objava i ažuriranje Informatora o radu Opšte bolnice.
4. Ostvarivanje saradnje sa Službom poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka
o ličnosti, Zaštitnikom građana, drugim organima javne vlasti, nevladinim organizacijama,
organizacijama stručne javnosti i drugim subjektima.
5. Vođenje upravnog postupka po zahtevima i žalbama fizičkih i pravnih lica za pristup
informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Opšta bolnica i eventualno postupanje po
zahtevu Poverenika za informacije od javnog značaja i Zaštitnika građana. Obezbediti vođenje
upravnog postupka po zahtevima fizičkih i pravnih lica za obradu podataka o ličnosti.
Radno vreme Opšte bolnice i njenih organizacionih jedinica:
Odlukom o radnom vremenu, o uvođenju i obimu dežurstva, pripravnosti i rada po pozivu u Opštoj
bolnici Subotica, Subotica, broj: 01 – 3110 od 01.07. 2011. godine, uređeno je radno vreme,
dežurstvo, pripravnost i rad po pozivu u Opštoj bolnici kao i druga pitanja od značaja za radno vreme.
Gore navedenom Odlukom utvrđuje se rad u jednoj ili u dve smene u skladu sa delatnošću
Opšte bolnice Subotica, Subotica.
U skladu sa Zakonom o radu, član 52. i Kolektivnim ugovorom kod poslodavca Opšte bolnice, broj
01/1870 od 14.04.2011. godine i 01/1837 od 01.04.2013. godine za pojedina radna mesta je
utvrđeno skraćeno radno vreme u rasponu od 30-38 časova nedeljno, što je utvrđeno u gore
navedenoj Odluci.
Opšta bolnica pruža zdravstvenu zaštitu svojim korisnicima neprekidno 365 dana u godini.
Stacionarna zdravstvena zaštita u Opštoj bolnici obavlja se kroz smenski rad i dežurstva
zdravstvenog osoblja, uz smenski rad pratećih nemedicinskih službi, čime se obezbeđuje
svakodnevni kontinuirani proces rada u obavljanju registrovane delatnosti.
Služba za specijalističko-konsultativne delatnosti organizovana je radi pružanja ambulantnih usluga
koje obavljaju doktori medicine, specijalisti.
Ambulantno-poliklinička Služba za specijalističko-konsultativne delatnosti radi od ponedeljka do
petka u periodu od 07 - 20 časova.
Na Odeljenju za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja organizovano je dvadesetčetvoročasovno radno
vreme radi prijema pacijenata koji se nalaze u hitnom stanju (na osnovu priložene dokumentacije).
POGLAVLjE 5. SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA
Informacije o telefonima za zakazivanje pregleda, listi čekanja, radnom vremenu ambulanti i o vanstandardnim uslugama.
POGLAVLjE 6. OPIS NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA
Opšta bolnica pruža zdravstvenu zaštitu licima svih uzrasta obolelih od raznih vrsta bolesti.
Zdravstvena delatnost Opšte bolnice obuhvata: prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja,
specijalističke preglede, dijagnostičku obradu, lečenje, rehabilitaciju i zdravstvene nege na
polikliničkom nivou, u okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacije, iz oblasti: interne
medicine, pneumoftiziologije, neurologije, onkologije, pedijatrije, hirurgije (sa ortopedijom i
urologijom), ginekologije i akušerstva (sa neonatologijom), psihijatrije, anesteziologije sa
reanimatologijom,
transfuziologije, biohemijske, hematološke, mikrobiološke, patološke,
patohistološke, citološke, radiološke, ultrazvučne dijagostike i farmaceutske delatnost, a na
polikliničkom nivou i iz otorinolaringologije, oftalmologije i dermatovenerologije i dr., kao i
sanitetski prevoz u druge zdravstvene ustanove, na osnovu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu
oblast.
POGLAVLjE 7. OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA
Opšta bolnica Subotica, Subotica, osnovana je od strane Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodina
radi obavljanja zdravstvene delatnosti na području Severnobačkog okruga te shodno tome
građanima zdravstvene usluge pruža u postupku i na način utvrđen pozitivno-pravnim zakonskim i
podzakonskim propisima Republike Srbije koji se odnose na oblast zdravstvene zaštite i zdravstvenog
osiguranja.
Delatnost Bolnice obuhvata polikliničku i stacionarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva u skladu sa
Zakonom. Opšta bolnica pruža usluge hospitalizacije, medicinske i tehničke usluge kao što su:
dijagnostika, analize, lečenje, operacije, zbrinjavanje (smeštaj i ishrana).
Opšta bolnica organizuje i sprovodi medicinsku praksu koja obuhvata medicinske konsultacije i
lečenje u oblastima opšte i specijalističke medicine, koju obavljaju lekari opšte prakse, specijalisti,
kao i medicinske konsultacije, palijativnu negu, rehabilitaciju i izdavanje i spravljanje lekova po
recupturi preko bolničke apoteke. Opšta bolnica prati i sprovodi metode i postupke dijagnostike,
lečenja i rehabilitacije zasnovane na stručno- metodološkim i doktrinarnim protokolima; sprovodi
mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u zdravstvenoj ustanovi i obezbeđuje stalnu
kontrolu ovih mera.
Opšta bolnica organizuje i sprovodi praktičnu nastavu u toku školovanja i stručnog usavršavanja
zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; obezbeđuje uslove za stalno stručno usavršavanje
svojih zaposlenih; organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta stručnog rada;
organizuje i/ili obezbeđuje mere za odlaganje, tj. uništavanje medicinskog otpada u skladu sa
zakonom; obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke; prima i leči hitne
slučajeve; organizuje lečenje pacijenata u okviru dnevne bolnice; obavlja i druge poslove, u skladu sa
zakonom.
Kontakt podaci organa/lica koja su ovlašćena za saradnju sa novinarima i javnim glasilima:
 Služba za odnose sa javnošću je ovlašćen organ za saradnju sa novinarima i javnim
glasilima.
Izgled identifikacionih obeležja zaposlenih u organu koji mogu doći u dodir sa građanima po prirodi
svog posla ili link ka mestu gde se ona mogu videti:
 Zaposleni u Opštoj bolnici Subotica, Subotica imaju identifikacione kartice na kojima je
naznačeno ime i funkcija.
Opis pristupačnosti prostorija za rad državnog organa i njegovih organizacionih jedinica licima sa
invaliditetom:
 Na ulazu u objekat postoji ulaz za pristup objektu za osobe sa invaliditetom.
Dopuštenost audio i video snimanja objekata koje koristi državni organ i aktivnosti državnog
organa:
 Snimanje objekata nije dopušteno bez prethodne dozvole.
POGLAVLjE 8. NAVOĐENjE PROPISA

























Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o komorama zdravstvenih radnika
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima
Zakom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama
Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog začeća
Zakon o transplantaciji organa
Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva
Zakon o transfuziološkoj delatnosti
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu
Zakon o javnim službama
Zakon o javnim nabavkama
Zakon o opštem upravnom postupku
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
Zakon o radu i dr.
Opšti kolektivni ugovor
Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija
Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova
Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma dojke
Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja karcinoma grlića materice
Uredba o Nacionalnom programu ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima
zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2013 godinu
 Statut Opšte bolnice
 Kućni red Opšte bolnice
 Pojedinačni kolektivni ugovor kod Opšte bolnice
 Pravilnik o stručnom usavršavanju i specijalizacijama Opšte bolnice
 Poslovni kodeks Opšte bolnice
POGLAVLjE 9. USLUGE KOJE ORGAN PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA
Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima
Opšta bolnica Subotica obavlja:

85110 Delatnost bolnice obuhvata: polikliničku i stacionarnu zdravstvenu zaštitu
stanovništva u skladu sa zakonom, pružanja usluga hospitalizacije, medicinskih, hirurških
i tehničkih usluga kao što su: dijagnostika, lečenje, operacije, analize, usluge zbrinjavanja
(smeštaj i ishranu);

85120 Medicinsku praksu koja obuhvata medicinske konsultacije i lečenje u oblasti opšte i
specijalističke medicine koje obavljaju lekari opšte prakse, specijalisti i hirurzi;

85141 Medicinsku rehabilitaciju, koja obuhvata delatnost preko ambulante za medicinsku
rehabilitaciju;

85142 Ostale vidove zdravstvene zaštite, koja obuhvataju i medicinske laboratorije za
laboratorijsku, rentgen i drugu dijagnostiku;

52310 Izdavanje i ispravljanje lekova po recepturi, preko bolničke apoteke za
hospitalizovana lica u ustanovi.
POGLAVLjE 10. POSTUPAK RADI PRUŽANjA USLUGA
Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita
Sa uputom izabranog lekara, osigurano lice ostvaruje pravo na sve specijalističko- konsultativne
preglede i neophodnu dijagnostiku koji su potrebni da bi lekar specijalista postavio dijagnozu,
odnosno sačinio lekarski izveštaj, a koji se mogu pružiti u Opštoj bolnici Subotica, kao i na kontrolne
preglede u roku od 6 meseci od dana izdavanja uputa.
Pravo na specijalističko-konsultativne preglede i neophodnu dijagnostiku, osigurano lice ostvaruje
na osnovu internih uputa lekara specijalista po čijim zahtevima se obavljaju specijalističkokonsultativni pregledi, odnosno neophodna dijagnostika.
Lekar specijalista u svom izveštaju izabranom lekaru dostavlja nalaz, ocenu i mišljenje sa uputstvom
o daljem lečenju osiguranog lica.
Za preglede u Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja potreban je uput lekara Službe
hitne medicinske pomoći Doma zdravlja sa teritorije mesta prebivališta pacijenta. Bez uputa se u
ovom Odeljenju pregledaju jedino hitni – urgentni slučajevi. Ukoliko pacijenti nemaju odgovarajući
uput, a nisu urgentni slučajevi, ali insistiraju na pregledu u Odeljenju, snosiće troškove pregleda
prema cenovniku usluga Opšte bolnice Subotica koji je doneo Upravni odbor ustanove.
Sva lica koja nisu osiguranici RFZO (nemaju zdravstvenu knjižicu ili ako je ista neoverena, kao i na lični
zahtev) plaćaju lečenje po cenama koje je utvrdio Upravni odbor OB Subotica.
Stacionarno lečenje
Osigurano lice sa uputom izabranog lekara ostvaruje pravo na stacionarno lečenje. Jedan uput
važi za jedno stacionarno lečenje, koje se završava izdavanjem otpusne liste. Izuzetno, pružanje hitne
medicinske pomoći i nastavak lečenja posle pružene hitne medicinske pomoći osigurano lice
ostvaruje i bez uputa izabranog lekara.
Izabrani lekar izdaje uput osiguranom licu koje se upućuje na dijalizu samo kod prvog upućivanja na
dijalizu. Uput za dijalizu važi dok osigurano lice ostvaruje zdravstvenu uslugu dijalize u istoj
stacionarnoj ustanovi.
Osigurano lice ostvaruje zdravstvenu uslugu hemioterapije u stacionarnim uslovima ili u
dnevnoj bolnici, na osnovu uputa koji izdaje izabrani lekar. Uput od izabranog lekara važi za sve
vreme dok se osiguranom licu pruža zdravstvena usluga hemioterapije, bez obzira na broj i
dinamiku ciklusa hemioterapije.
U uslovima rada sa ograničenim finansijskim sredstvima, za određene medicinske procedure i
intervencije formiraju se Liste čekanja na osnovu Kliničkih kriterijuma i metodologije za utvrđivanje
listi čekanja za zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama RS propisanih od strane Ministarstva
zdravlja RS.
Šta je lista čekanja?
Lista čekanja je način kojim se obezbeđuje pravičnost pri pružanju zdravstvenih usluga. U našoj
ustanovi, liste čekanja se koriste za sledeće medicinske intervencije i procedure koje nisu hitne:
kompjuterizovana tomografija(CT) glave, vrata, abdomena i kičmenog stuba, magnetna rezonanca
(MR) glave, vrata, abdomena, dojke i kičmenog stuba, za ugradnju trajnog veštačkog srca (TVES) i
kardioverter defibrilatora (ICD), za ugrađivanje endovaskularnih graftova, za ugradnju endoproteza
kuka i kolena i oftalmološke intervencije operacije katarakte ugradnje sočiva.
Zbog
čega?
• Da bi se pod jednakim uslovima i ravnopravno obezbedila potrebna zdravstvena usluga i
racionalno koristila raspoloživa sredstva.
• Da bi se uveo red u pružanju gore navedenih usluga.
Kako ?
Nakon procene lekara specijaliste određene grane medicine da je neka od ovih procedura
neophodna, evidentiraju se lični i zdravstveni podaci osiguranog lica, na osnovu kojih se određuje
mesto na Listi čekanja.
Jedino osigurano lice može videti svoje mesto na Listi čekanja [email protected] (kako bi se
zaštitila privatnost osiguranika, u skladu sa Zakonom).
Osigurano lice može videti svoje mesto na Listi proverom na internet stranici RFZO, Beograd,
preko zaštićenog jedinstvenog matičnog broja građana iz lične karte (JMBG) čijih su prvih sedam i
poslednja cifra vidljive. Osigurano lice identifikuje sebe upoređujući vidljive cifre sa odgovarajućim
ciframa u svom JMBG.
POGLAVLjE 11. PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA
Izvršenje Plana rada za 2012. godinu
Usluge Opšte bolnice u brojkama
Tokom 2012. godine u Opštoj bolnici Subotica (u daljem tekstu Opšta bolnica) ukupno je
hospitalizovano 25.423 pacijenta (ID=106,5%). Prosečna dužina lečenja bila je 5,3 dana, te je
ukupno ostvareno 134.075 b.o. dana (ID=90,3%). Od ukupno ostvarenih b.o. dana, 0,8% je
ostvareno u specijalnoj nezi, 2,4% na nivou nege 3, 6,5% na nivou nege 2 i 90,3% na nivou
opšte nege. Prosečna zauzetost posteljnog fonda bila je 54,7%.
Posmatrano po organizacionim jedinicama, prosečno trajanje lečenja kretalo se od 2,8 dana na
Odeljenju za ORL do 12,6 dana u Službi produženog lečenja i nege, fizikalne medicine i rehabilitacije.
Najveća zauzetost postelja je ostvarena na Odeljenju za pneumoftiziologiju (70,5%), Odeljenju
Interno II – endokrinologija, nefrologija i reumatologija (69,0%) i Odeljenju Ortopedija sa
traumatologijom (65,6%). Na Odeljenju za neonatologiju u okviru Službe za ginekologiju i
akušerstvo, rođeno je 1.441 novorođenče (ID=110,8%) i ukupno je ostvareno 5.886 b.o. dana
(ID=97,5%).
U dnevnim bolnicama Opšte bolnice Subotica ukupno je lečen 6.141 pacijent (ID=105,8%) i
ostvareno 13.535 dana-epizoda lečenja (ID=103,5%).
Na nivou Opšte bolnice, u okviru organizacionih jedinica koje se bave hirurškom delatnošću
(Služba za hirurgiju, Služba za ginekologiju i akušerstvo, Odeljenje za ORL, Odeljenje za
oftalmologiju, Odeljenje za ortopediju sa traumatologijom, Odeljenje za urologiju ) operisano je
10.187 bolesnika (ID=105,9%). Posmatrano po organizacionim jedinicama, značajniji prebačaj plana
uočava se u Službi za hirurgiju gde je obavljeno 2.871 operacija (ID=120,4%), dok je na Odeljenje za
ORL, Odeljenje za oftalmologiju, Odeljenje za ortopediju sa traumatologijom, Odeljenje za
urologiju realizacija bila ispod planiranog obima i kretala se u rasponu od 87,2% do 94,2%.
U posmatranom periodu osiguranim licima ukupno je pruženo 2.861.934 zdravstvenih usluga od
toga 1.996.634 ambulantnim korisnicima, a 1.790.296 usluga stacionarnim pacijentima.
Specijalistički pregledi su ostvareni u nešto manjem obimu nego što je planirano. Ukupno je bilo
237.856 specijalističkih pregleda (ID=94,3%), pri čemu su gotovo svi rađeni kod ambulantnih
korisnika.
U okviru radiološke dijagnostike ukupno je ostvareno 88.771 RTG usluga. Od ukupnog broja
usluga, ambulantnim pacijentima je pruženo oko 42,6% RTG usluga, 32,9% UZV usluga, 7,3%
Doppler usluga, 4,14% CT usluga i 1,3% usluga magnetne rezonance.
U okviru laboratorijske dijagnostike ukupno je urađeno 181.873 hematoloških analiza (ID=98,03%),
959.803 biohemijskih analiza (ID=105,9%), 199.119 analiza pregleda urina (ID=132,3%), 55.440
usluga u okviru mikrobiologije i parazitologije (ID=93,9%), 52.930 usluga u okviru patohistološke
laboratorije (ID=108,4%), 625 usluga u okviru citogenetske laboratorije (ID=63,7%). Hematološke i
biohemijske analize, kao i analize pregleda urina su u većini slučajeva rađene za ambulantne
pacijente, dok su mikrobiološke analize znatno češće rađene za hospitalizovane pacijente.
Patohistološke usluge, kao i usluge ostalih laboratorija, su nešto češće pružane stacionarnim
korisnicima.
Na hemodijalizi je bilo 99 pacijenata (planirano je 84) i ostvareno je 10.086 dijaliza (ID=108,5%). Kod
99 pacijenata rađen je kontinuirani postupak zamene bubrežne funkcije (planiran je za 84
pacijenata) i ukupno je pruženo 22.430 usluge.
POGLAVLjE 12. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
Opšta bolnica kao zdravstvena ustanova se finasira iz budžetskih sredstava na osnovu Ugovora o
pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2013-u godinu,
zaključenim sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje Republike Srbije – Filijala za
Severnobački okrug, Subotica, za 2013-u godinu. Iznos i namena finansijskih sredstava kojima
Opšta bolnica raspolaže za 2013-u objavljeni su u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i merilima
za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za
2013-u.
Podaci o prihodima i rashodima, odnosno Finanasijkom planu za 2013. godinu dostupni su na internet
stranici na adresi:
http://www.bolnicasubotica.com/finansijski izvestaji.php
Na istoj stranici će biti objavljen i finansijki izveštaj odnosno završni račun za 2013. godinu.
POGLAVLjE 13. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM
PRIMANjIMA
U pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u Opštoj bolnici, primenjuju se propisi kojima se
uređuje rad odnosno Zakon o radu, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama i
Uredba o koeficijentima za obračun plata zaposlenih u javnim službama.
ZARADA PO ODELjENjIMA SA POREZOM I DOPRINOSIMA NA BAZI 10.2013.
ODELjENjE
21000000 - Uprava Opšte bolnice
22000000 - Sektor za internističke grane medicine
22010000 - Služba za internu medicine
UKUPNA
BRUTO ZARADA
SA POREZOM I
DOPRINOSIMA
770,481.10
277,936.91
268,019.69
PROSEČNA
BRUTO
ZARADA SA
POREZOM I
157,258.48
DOPRINOSIM
A
138,968.45
134,009.85
PROSEČNA
NETO
ZARADA
93,501.44
82,626.70
79,678.46
22010100 - Odeljenje interno I – kardiologija
22010200 - Odeljenje interno II endokrinologija,nefrologija I reumatologija
22010300 - Odeljenje interno III gastoenterohepatologija,hematologija
22010400 - Odeljenje interno IV – onkologija
22020000 - Služba za psihijatriju
22020100 - Odsek za bolesti zavisnosti i psihotična stanja
3,437,247.35
1,535,700.38
78,119.26
90,335.32
46,447.50
53,710.82
2,572,955.55
95,294.65
56,659.50
1,764,392.22
1,776,806.34
1,612,099.61
86,711.58
93,516.12
89,561.09
51,556.25
55,602.04
53,250.49
22030000 - Služba za produženo lečenje i negu,
palijativnu negu i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
22030100 - Odeljenje za produženo lečenje, negu i
palijativnu negu
22040000 - Odeljenje za pneumoftiziologiju
22050000 - Odeljenje za neurologiju
22060000 - Služba za pedijatriju
22070000 - Odeljenje za infektivne bolesti
22080000 - Odsek za dermatovenerologiju
23000000 - Sektor za hirurške grane medicine
23010000 - Služba za hirurgiju
23010100 - Odeljenje hirurgije I
23010200 - Odeljenje hirurgije II
23010300 - Odeljenje hirurgije III
23020000 - Služba za ginekologiju i akušerstvo
23020100 - Odeljenje za ginekologiju
23020200 - Odeljenje za akušerstvo
23020300 - Odeljenje za neonatologiju
23030000 - Odeljenje za ortopediju i traumatologiju
23040000 - Odeljenje za urologiju
23050000 - Odeljenje za otorinolaringologiju
23060000 - Odeljenje za oftalmologiju
23070000 - Odeljenje operacionog bloka i sterilizacije
24000000 - Sektor za zajedničke medicinske poslove
24010000 - Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
1,062,108.43
75,864.89
45,107.11
518,067.19
86,344.53
51,338.01
1,801,421.10
2,379,983.27
2,571,623.22
985,051.96
388,513.28
289,178.36
290,849.41
2,996,564.60
1,805,305.70
1,705,995.45
262,111.60
1,643,713.14
2,746,781.14
1,862,855.06
2,836,180.23
1,743,912.22
1,375,615.95
1,172,739.65
2,453,217.21
178,767.18
1,890,190.24
81,882.78
82,068.39
95,245.30
89,550.18
97,128.32
144,589.18
145,424.70
80,988.23
85,966.94
89,789.23
87,370.53
86,511.22
86,100.12
74,514.20
83,417.07
96,884.01
92,953.85
97,728.30
65,230.05
178,767.18
99,483.70
48,685.18
48,795.54
56,630.16
53,244.00
57,749.75
85,968.63
86,465.41
48,153.31
51,113.51
53,386.13
51,948.04
51,437.12
51,192.69
44,304.03
49,597.43
57,604.49
55,267.73
58,106.48
38,783.94
106,289.90
59,150.19
24020000 - Služba za specijalističko-konsultativne
Preglede
24030000 - Služba za anesteziju sa reanimatologijom
24030100 - Odeljenje za anesteziju
24030200 - Odeljenje za reanimatologiju i intenzivnu
terapiju
24040000 - Dnevna bolnica za dijagnostiku i terapijski
Tretman
24050000 - Odeljenje za hemodijalizu
24060000 - Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
24070000 - Služba za laboratorijsku dijagnostiku
24070100 - Odsek za mikrobiologiju
24080000 - Služba za radiološku dijagnostiku
24090000 - Odeljenje za patološko-anatomsku
dijagnostiku
24100000 - Odsek za farmaceutsku zdravstvenu
delatnost ( bolnička apoteka )
24110000 - Služba za transfuziju krvi
4,870,915.38
67,651.60
40,223.72
280,682.19
3,005,183.01
2,845,550.69
140,341.09
103,627.00
71,138.77
83,442.84
61,613.68
42,297.10
659,474.86
65,947.49
39,210.51
1,053,518.27
2,372,413.74
5,365,081.28
227,463.40
4,531,330.21
1,059,853.66
70,234.55
60,028.07
67,912.42
37,910.57
98,507.18
87,371.45
41,759.47
35,690.99
40,378.80
22,540.55
58,569.58
51,948.59
633,817.73
79,227.22
47,106.26
1,952,286.48
78,091.46
46,430.97
24120000 - Kabinet za kliničku farmakologiju i kontrolu
Kvaliteta
25000000 - Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
25010000 - Odeljenje za opšte-pravne poslove
25020000 - Odeljenje za poslovno-pravne i kadrovske poslove
199,768.91
99,884.45
59,388.46
95,332.04
96,452.21
302,369.11
95,332.04
96,452.21
60,473.82
56,681.73
57,347.75
35,956.02
25030000 - Odeljenje za informativno-obrazovnu
delatnost
25040000 - Odeljenje za zaštitu od požara, bezbednosti,
zdravlja na radu i odbranu
25050000 - Odeljenje za odnose sa javnošću
26000000 - Služba za ekonomsko-finansijske i tehničke poslove
345,141.33
57,523.55
34,201.87
773,106.51
51,540.43
30,644.48
300,794.32
88,072.57
42,970.62
88,072.57
25,549.11
52,365.46
524,426.27
447,743.13
1,741,457.40
58,269.59
63,963.30
51,219.34
34,645.45
38,030.77
30,453.57
933,976.71
763,898.57
1,205,224.69
456,078.47
3,221,724.61
84,906.97
54,564.18
41,559.47
35,082.96
40,781.32
50,483.28
32,442.32
24,710.08
20,859.33
24,247.42
1,671,689.00
91,001,211.49
59,334.64
75,245.97
35,278.70
44,739.12
26010000 - Odeljenje za finansije
26020000 - Odeljenje za računovodstvo
26030000 - Odeljenje za operativno-tehničke poslove i
marketing usluga
26040000 - Odeljenje za kontroling
26050000 - Odeljenje za nabavku i logistiku
26060000 - Odeljenje za pripremu i distribuciju hrane
26070000 - Odeljenje za pripremu i distribuciju veša
26080000 - Odeljenje za higijensko-sanitarne i poslove
medicinskog otpada
26090000 - Odeljenje za tehničke poslove
UKUPNO
FINANSIJSKI PLAN ZA 2013.-U GODINU br.3
Subotica, 2013. god
PLAN PRIHODA I RASHODA ZA TEKUĆE POSLOVNE AKTIVNOSTI
I. PLAN PRIHODA ZA TEKUĆE POSLOVNE AKTIVNOSTI
R.br.
OPIS POZICIJE
PRIHODI OD RFZO
SOPSTVENI
PRIHODI
A. REDOVNI PRIHODI:
PRIHODI PO OSNOVU UGOVORA SA RFZO
1.
PRIHODI OD
PRIHODI PO ČL.16 I 79
REFUNDACIJA
PRAVILNIKA O UGOVARANjU
UKUPNI PRIHODI
1.798.680.000.00
1.798.680.000.00
1.790.165.000.00
1.790.165.000.00
Naknada za zarade (ugovoreni zaposleni):
1.087.950.000.00
1.087.950.000.00
Naknada za prevoz (ugovoreni zaposleni):
50.387.000.00
50.387.000.00
109.559.000.00
109.559.000.00
33.141.000.00
33.141.000.00
1.a
PRIHODI PO OSNOVU TRANSFERA RFZO
1.1.
1.2.
1.3.1.
1
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi:
Citostatici:
1.3.2.
Lekovi C lista:
1.3.3.
Lekovi za hemofiliju:
1.3.4.
1.3. UKUPNA NAKNADA ZA LEKOVE (OD 1.3.1. DO 1.3.4.)
1.4.
Naknada za krv i produkte od krvi:
1.5.
1.6.1.
Naknada za sanitetski i med.potrošni materijal:
1.6.2.
3.885.000.00
3.885.000.00
28.587.000.00
28.587.000.00
175.172.000.00
175.172.000.00
19.189.000.00
19.189.000.00
123.170.000.00
123.170.000.00
29.868.000.00
29.868.000.00
Ostali ugradni materijal u ortopediji:
6.875.000.00
6.875.000.00
1.6.3.
Pejsmejkeri i elektrode:
8.305.000.00
8.305.000.00
1.6.4.
Graftovi:
1.367.000.00
1.367.000.00
Ortopedija - endoproteze:
Ostali ugradni materijal:
1.6.5.
1.6. UKUPNA NAKNADA ZA UGRADNI MATERIJAL (OD 1.6.1. DO 1.6.5.)
8.637.000.00
8.637.000.00
55.052.000.00
55.052.000.00
1.7.
Naknada za materijal za dijalizu:
48.593.000.00
48.593.000.00
1.8.
Naknada za ishranu bolesnika:
32.839.000.00
1.9.
Naknada za materijalne i ostale troškove:
82.609.000.00
82.609.000.00
1.10.
Naknada za energente:
115.204.000.00
115.204.000.00
1.b
PRIHODI PO OSNOVU PLANIRANE PARTICIPACIJE
2.
PRIHODI OD DRŽ. FONDOVA-REF. NAKNADA ZA ZAPOSLENE 2
3.
SOPSTVENI PRIHODI USTANOVE
65.700.000.00
65.700.000.00
3.1.
Prihodi od zdravstvenih usluga-na lični zahtev pacijenta:
33.400.000.00
33.400.000.00
3.2.
Prihodi od neugovorenih usluga sa RFZO:
14.150.000.00
14.150.000.00
3.3.
3.4.
B.
B.1.
B.2.
B.3.
C.
C.1.
Prihodi od zakupa:
C.2.
Ostali prihodi
E 1.
REDOVNI PRIHODI (A + B + C):
32.839.000.00
8.515.000.00
8.515.000.00
33.000.000.00
3
Prihodi od premije osiguranja
33.000.000.00
7.000.000.00
7.000.000.00
11.150.000.00
11.150.000.00
OSTALI REDOVNI PRIHODI PO OSNOVU TRANSFERA RFZO
31.756.360.00
Prihodi od RFZO po osnovu fakturisane realizacije -naknada za rad:
28.756.360.00
16.500.000.00
16.500.000.00
Prihodi po čl.16 i 79 prav.o Ugovaranju za 2013.godinu
Prihodi od RFZO po osnovu fakturisane realizacije - hemofilija:
3.000.000.00
OSTALI REDOVNI PRIHODI
500.000.00
Prihodi od donacija
500.000.00
1.798.680.000.00
66.200.000.00
48.256.360.00
28.756.360.00
4
16.500.000.00
3.000.000.00
500.000.00
64.756.360.00
16.500.000.00
1.946.136.360.00
I-2. PLAN REDOVNIH RASHODA ZA TEKUĆE POSLOVNE AKTIVNOSTI
R.br.
NAZIV IZVORA SREDSTAVA
1.1.
RASHODI ZA NAKNADE ZAPOSLENIH
1.087.950.000.00
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.3.
1.3.1.
Rashodi za naknade zaposlenih - priznatih od RFZO:
1.087.950.000.00
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.2.
Daljinsko grejanje:
44.654.000.00
Isporuka tehničke pare (JKP):
54.600.000.00
USLUGE ELEKTRIČNE ENERGIJE
12.000.000.00
700.000.00
1.3.2.1.
1.3.3.
Električna energija za objekte i lokale:
12.000.000.00
700.000.00
3.950.000.00
0.00
0.00
3.950.000.00
1.3.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.5.
Pogonsko gorivo:
0.00
0.00
32.839.000.00
1.5.1.
1.a,1.b
A2,A3,C1
Rashodi za naknade zaposlenih - nepriznatih od RFZO:
B.2
B.1, B.3
18.000.000.00
33.000.000.00
UKUPNI RASHODI
0.00
1.138.950.000.00
1.087.950.000.00
18.000.000.00
Rashodi po osnovu refundacije (bolovanje, porođajno...):
18.000.000.00
33.000.000.00
33.000.000.00
RASHODI ZA PREVOZ ZAPOSLENIH
RASHODI ZA PREVOZ (UGOVORENI)
50.387.000.00
120.000.00
50.387.000.00
0.00
50.387.000.00
Prevoz radnika - isplata u gotovini:
34.387.000.00
0.00
34.387.000.00
Prevoz radnika - mesečne karte:
16.000.000.00
0.00
RASHODI ZA PREVOZ (NEUGOVORENI)
120.000.00
Prevoz radnika - isplata u gotovini:
120.000.00
Prevoz radnika - mesečne karte:
RASHODI ZA ENERGENTE
USLUGE GREJANjA
GORIVO
0.00
16.000.000.00
0.00
120.000.00
120.000.00
0.00
0.00
115.204.000.00
700.000.00
0.00
115.904.000.00
99.254.000.00
0.00
0.00
99.254.000.00
44.654.000.00
54.600.000.00
0.00
3.950.000.00
32.839.000.00
Namirnice i ostala ishrana za pacijente:
32.839.000.00
OSTALI RASHODI ZA POSLOVANjE I UNAPREĐENjE AKTIVNOSTI
91.124.000.00
31.964.000.00
Ostali troškovi za dobra,usluge i radove
65.588.000.00
12.000.000.00
1.5.2.
Ostali troškovi:
25.536.000.00
2.
2.1.
2.2.
2.3.
RASHODI ZA LEKOVE
175.172.000.00
2.4.
3.
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi:
Lekovi za lečenje hemofilije:
28.587.000.00
Citostatici:
33.141.000.00
12.700.000.00
12.700.000.00
3.950.000.00
RASHODI ZA ISHRANU BOLESNIKA
Lekovi sa "liste C":
50.507.000.00
32.839.000.00
28.756.360.00
16.500.000.00
168.344.360.00
19.964.000.00
28.756.360.00
16.500.000.00
90.756.360.00
3.000.000.00
3.000.000.00
0.00
181.172.000.00
77.588.000.00
3.000.000.00
31.587.000.00
33.141.000.00
3.885.000.00
3.885.000.00
109.559.000.00
3.000.000.00
RASHODI ZA KRV I KRVNE DERIVATE
19.189.000.00
0.00
0.00
19.189.000.00
4.
4.1.
RASHODI ZA SANITETSKI MATERIJAL
123.170.000.00
12.406.000.00
0.00
135.576.000.00
Sanitetski i medicinski potrošni materijal:
123.170.000.00
12.406.000.00
5.
5.1.
6.
RASHODI ZA MATERIJAL ZA DIJALIZU
48.593.000.00
0.00
Rashodi za materijal za dijalizu:
48.593.000.00
RASHODI ZA UGRADNI MATERIJAL
55.052.000.00
6.1.
Pejsmejkeri i elektrode:
8.305.000.00
8.305.000.00
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Implantati u ortopediji:
29.868.000.00
29.868.000.00
Ugradni materijal u ortopediji:
6.875.000.00
Ostali ugradni materijal:
8.637.000.00
Graftovi:
1.367.000.00
REDOVNI RASHODI UKUPNO: 5
1.798.680.000.00
112.559.000.00
135.576.000.00
0.00
48.593.000.00
53.724.000.00
10.000.00
55.062.000.00
6.875.000.00
10.000.00
8.647.000.00
1.367.000.00
66.200.000.00
64.756.360.00
16.500.000.00
1.946.136.360.00
1.798.680.000.00
66.200.000.00
64.756.360.00
0.00
0.00
0.00
16.500.000.00
16.500.000.00
1.798.680.000.00
66.200.000.00
64.756.360.00
16.500.000.00
1.946.136.360.00
REKAPITULACIJA br 1. REDOVNI PRIHODI I RASHODI IZ TEKUĆEG PERIODA:
I-1
REDOVNI PRIHODI UKUPNO:
I-2
NEREALIZOVANI PRIHODI UKUPNO :
I-3
REDOVNI RASHODI UKUPNO:
1.929.636.360.00
II. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA FINANSIJSKE, KAPITALNE I DRUGE POSLOVNE AKTIVNOSTI
R.br.
OPIS POZICIJE
KP.1.1.
VANREDNI PRIHODI - DOTACIJE ZA KAPITALNE AKTIVNOSTI
UKUPNO PRIHODI
47.885.921.2
8
0.00
47.885.921.2
8
0.00
Prihodi od OJT Subotica:
4.550.000.0
0
12.700.000.0
0
10.000.000.0
4.550.000.0
0
12.700.000.0
0
10.000.000.0
Prihodi od donacija:
0
17.635.921.2
8
0.00
0
17.635.921.2
8
0.00
3.000.000.0
0
47.885.921.2
8
10.700.000.0
3.000.000.0
0
49.669.921.2
8
11.400.000.0
05.400.000.0
0
1.500.000.0
06.100.000.0
0
1.500.000.0
0
3.000.000.0
0 800.000.0
0
3.000.000.0
0 800.000.0
0
19.550.000.0
01.400.000.0
0
20.634.000.0
01.400.000.0
0 500.000.0
0 500.000.0
0
1.800.000.0
0
1.300.000.0
0
1.884.000.0
0
2.300.000.0
0
10.000.000.0
01.550.000.0
0
10.000.000.0
01.550.000.0
0
3.000.000.0
0
17.635.921.2
8
17.635.921.2
0
3.000.000.0
0
17.635.921.2
8
17.635.921.2
8
17.539.795.8
0
17.539.795.8
8
17.539.795.8
0
17.539.795.8
0
17.539.795.8
0
17.539.795.8
0
17.539.795.8
0
17.539.795.8
0
0
KP.1.1.1. Prihodi od osnivača ustanove:
KP.1.1.2 Prihodi od budžeta AP Vojvodine:
KP.1.1.3. Prihodi od Grada Subotica:
KP.1.1.4.
KP.1.1.5. Prihodi od drugih državnih organa i organizacija:
KP.1.1.6.
KP.1.1.7.
KR.1.2.
KR.1.2.1.
KR.1.2.1.1
.KR.1.2.1.1
.KR.1.2.1.1
.KR.1.2.1.1
Prihodi od ministarstva RS
RASHODI - IZVOR VANREDNI PRIHODI ZA KAPITALNE AKTIVNOSTI
Kapitalna ulaganja u objekte i opremu:
Sanacija dela objekata i krovnih konstrukcija
6
700.000.0
0
Izrada i ugradnja PVC i ALU stolarije
Rekonstrukcija,adaptacija i privođenje nameni prostora za palijativnu negu
Izrada tihe sobe
.
Ulaganja u objekte i opremu:
KR.1.2.2.
KR.1.2.2.1 Komplet komponenti za sistem za magnetnu rezonancu "AvantoTim"
.KR.1.2.2.2 Kamera za endoskom (gastroskop)
6
.
Bušilica za zahvate u ortopediji
KR.1.2.2.3
6
.
Set komponenti za RTG aparate proizvođača GE Healthcare
KR.1.2.2.4
.KR.1.2.2.5
.KR.1.2.2.6
.KR.1.2.2.7
84.000.0
0
1.000.000.0
0
Operema i instrumentarij u funkciji hirurških grana
Sonde za azvučni Voluson S6
ultr
Oprema za isteroskopiju i endoskopiju u ginekologiji
h
.
KR.1.2.3.
Ulaganje u projekte energetske efikasnosti
KR.1.2.3.1 Ulaganje u izgradnju solarnih panela 9
.
PRIHODI - REFUNDACIJE ZA PROJEKTNE AKTIVNOSTI
II-2.1.
A.1.1.
II-2.2.
B.1.1.
Prihodi od učešća u IPA projektu:
RASHODI ZA PROJEKTNE AKTIVNOSTI
Rashodi za realizaciju IPA projekata:
III . DEFICIT IZ PRETHODNOG PERIODA
Opis
Ukupne obaveze
III-1.1.
III-2.1.
III-3.1.
III-4.1.
A.4.1.
A.4.2.
A.4.3.
Obaveze u JAVNOM DUGU
Ukupno
315.112.765.0
0
109.608.772.3
3
14.236.004.6
5
191.267.988.0
2 3.821.227.0
7
8
Sporne obaveze po JAVNOM DUGU
Preuzete obaveze iz prethodnog perioda na dan 31.12.2012.
Obaveze za putni trošak
0
13.239.615.0
0
30.304.996.0
Ostale obaveze za zaposlene radnike
Obaveze za energente
A.4.4.
A.4.5.
A.4.6.
A.4.7.
A.4.8.
Obaveze za ishranu
A.4.9.
A.4.10.
Sanitetski i medicinski materijal
A.4.11.
Ostali ugradni u ortopediji
A.4.12.
A.4.13.
A.4.14.
Graftovi
03.678.173.0
0
68.545.435.0
Ostali materijalni troškovi
0
27.135.356.8
4 111.349.0
Obaveze za lekove
Lekovi po posebnom režimu
0
1.577.552.0
0
35.188.186.2
04.615.964.0
Lekovi za hemofiliju
Implatanti
0
1.619.031.9
8 289.176.0
0
1.124.691.0
0 17.235.0
Pace maker
Vakcine
0
REKAPITULACIJA br 2. PREGLED REALIZACIJE REALNIH PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆEG I PRETHODNOG PERIODA:
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
REDOVNI PRIHODI UKUPNO:
REDOVNI RASHODI UKUPNO:
1.946.136.360.
00
1.946.136.360.
SADAŠNjI DEFICIT TEK.PERIODA OD NEREAL.PRIHODA PO ČL.16 I 79 PRAV.O UGOVARANjU
DEFICIT IZ PRETHODNOG PERIODA:
UKUPNI DEFICIT
00 16.500.000.0
ИВ
ПЛАН ПОКРИЋА УКУПНОГ ДЕФИЦИТА
0
191.267.988.0
2
207.767.988.0
2
Ukupan deficit
Plan pokrića ukupnog deficita
Prihodi i primanja tekućeg perioda
Prihodi od boniteta
Izdvojena novčana sredstva amortizacije u funkciji nabavke nematerijalne imovine:
Prihodi od RFZO nakon obračuna pripadajućih naknada po čl.79 Pravilnika o
ugovaranju:
Korigovani deficit na teret prihoda,rezultata i primanja
tekućeg
pe korigovanog deficita tekućeg perioda
Plan
pokrića
Prihoda i primanja narednog poslovnog perioda
Donacije
Vrednost
207.767.988.0
2
207.767.988.0
2
170.634.935.9
418.368.384.0
82.264.668.0
0
16.500.000.0
0
170.634.935.9
4
172.899.603.9
4
172.899.603.9
4
0.00
Namenske dotacije osnivača:
0.00
Namenske dotacije drugih držanih organa i organizacija:
0.00
Kreditna zaduženja:
0.00
Prihodi od prodaje poslovne imovine:
0.00
Prihodi narednog budžetskog perioda:
0.00
Prihodi od boniteta
0.00
Ostali mogući izvori
0.00
POGLAVLjE 14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
14.1. Podaci o izvršenju planiranih nabavki do 10.10.2013.
* Za označene grupe deo javnih nabavki u ime i za račun ustanove sprovodi RFZO, a prema Uredbi
o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke br. 1102664/2013 od 28.03.2013.
14.2. Broj pokrenutih postupaka i zaključenih ugovora do 10.10.2013.
br
GRUPA
PLANIRANO
UGOVORENO
IZVOR FIN.
RFZO +
sopstveni
RFZO +
sopstveni
RFZO +
sopstveni
1
SANITETSKI MATERIJAL
129.624.061,11
101.371.973,69
2
LEKOVI*
189.392.925,93
109.671.266,91
3
UGRADNI MATERIJAL*
57.610.888,88
38.232.496,00
18.800.898,14
9.614.630,78
RFZO
45.758.408,33
31.909.000,41
RFZO
4
5
KRV, KRVNI DERIVATI I
MATERIJAL ZA
TRANSFUZIJU KRVI
MATERIJAL ZA
HEMODIJALIZU*
VRSTA
POSTUPKA
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak jn male
vrednosti
6
NAMIRNICE
30.523.391,66
26.226.948.20
RFZO
7
TEHNIČKI MATERIJAL ZA
OBJEKTE I OPREMU
10.894.991,66
3.865.836,31
RFZO +
sopstveni
8
KANCELARIJSKI I
ŠTAMPANI POTROŠNI
MATERIJAL
5.916.666,66
0,00
RFZO +
sopstveni
jn male
vrednosti
9
HIGIJENSKO HEMIJSKA
SREDSTVA I PRIBOR
4.916.666,66
3.328.366,50
RFZO +
sopstveni
otvoreni
postupak jn male
vrednosti
10
OSTALA SREDSTVA I
POMOĆNI MATERIJAL ZA
OBAVLJANJE DEL.
4.415.833,33
1.956.630,00
RFZO +
sopstveni
jn male
vrednosti
11
SITAN INVENTAR
500.000,00
297.500,00
jn male
vrednosti
12
OSNOVNA SREDSTVA ZA
OBAVLJENJE DELATNOSTI
17.195.000,00
4.583.000,00
13
GORIVA
3.719.583,33
0,00
RFZO +
sopstveni
dotacije –
ostali nivoi
vlasti
RFZO +
sopstveni
14
ODRŽAVANJE OPREME
18.248.333,33
8.593.304,00
RFZO +
sopstveni
15
ODRŽAVANJE OBJEKATA,
POSTROJENJA I POVRŠINA
11.135.000,00
5.716.022,00
RFZO +
sopstveni
16
OSTALE USLUGE
11.366.666,66
8.256.821,47
RFZO +
sopstveni
17
RADOVI NA OBJEKTIMA I
POVRŠINAMA
8.166.666,66
5.653.368,00
dotacije –
ostali nivoi
vlasti
568.185.982,34
333.050.216,07
UKUPNO
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
otvoreni
postupak
jn male
vrednosti
jn male
vrednosti
otvoreni
postupak
jn male
vrednosti
otvoreni
postupak
br
1
2
3
4
VRSTA POSTUPKA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA MALE
VREDNOSTI
PREGOVARAČKI POSTUPAK
PO ČL.35 ZAKONA
BROJ UGOVORA
DOBRA
USLUGE
RADOVI
UKUPNO
62
1
2
65
13
10
0
23
12
0
0
12
UKUPNO
100
1
UKUPNO
455
436
18
Plan javnih nabavki se izvršava tokom cele kalendarske godine. Za plan se tokom godine usled
promena u dinamici, vrsti i obimu finansiranja vrše izmene i dopune koje usvaja nadležni organ
ustanove. Prikazano izvršenje plana u tabeli „a“ se odnosi na postupke u kojima su zaključeni
ugovori, dok su neki pokrenuti u navedenom periodu (u toku su) a neki će biti pokrenuti do kraja
kalendarske godine čime se plan približava izvršenju u celosti.
Plan javnih nabavki Opšte bolnice Subotice je objavljen na internet stranici Republičkog fonda za
zdravstveno osiguranje i dostupan na linku:
http://www.rfzo.rs/zu-javne-nabavke?dir=01+Subotica%7COpsta+bolnica+Subotica
Kvartalne izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima po
zakonskoj obavezi Opšta bolnica Subotica dostavlja Upravi za javne nabavke koja izveštaje
objavljuje na veb stranici http://portal.ujn.gov.rs/. Takođe, Opšta bolnica Subotica objavljuje
podatke o zaključenim ugovorima, toku i ishodu svakog pojedinačnog postupka na istoj veb
stranici.
POGLAVLjE 15. PODACI O SREDSTVIMA RADA
15.1. Podaci o imovini Opšte bolnice:
Imovinu Opšte bolnice čini pravo korišćenja, upravljanja i raspolaganja imovinom u javnoj svojini koja
se odnose na pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i hartije od vrednosti, kao i druga
imovinska prava.
15.2. Finansijska sredstva
Finansijska sredstva za rad Opšte bolnice obezbeđuju se iz sredstava RFZO-a i iz budžeta
Republike Srbije. Raspoloživi iznos finansijskih sredstava i podaci o trošenju tih sredstava prikazani
su u okviru posebnog poglavlja informatora – Podaci o prihodima i rashodima (poglavlje 12).
15.3. REKAPITULACIJA LEKOVA I MEDICINSKIH MATERIJALA U BOLNIČKOJ APOTECI NA DAN
30.09.2013. GODINE
Kategorija : AERACIONE CEVČICE
Kategorija : AMPULIRANI LEKOVI POZITIVNA LISTA
Kategorija : CITOSTATICI
Kategorija : DEZINFEKCIONA SREDSTVA – FABRIČKA
Kategorija : DEČJA HRANA, DIETETIKA
Kategorija : DONACIJA
Kategorija : DOTACIJA
Kategorija : GRAFTOVI
Kategorija : HEMODIJALIZA – DIJALIZATORI
Kategorija : HEMODIJALIZA - OSTALI POTROŠNI MATE
Kategorija : IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI-KUK,RAME,K
Kategorija : KESE ZA KRV
Kategorija : KONCI
Kategorija : KONTRASTNA SREDSTVA I DIJAGNOSTI^KI
Kategorija : LABORATORIJSKE HEMIKALIJE
Kategorija : LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL 1
Kategorija : LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL 2
Kategorija : LABORATORIJSKI TESTOVI
Kategorija : LAPAROSKOPIJA
Kategorija : LEKOVI NEGATIVNA LISTA (SVI OBLICI)
Kategorija : LEKOVI POZIT.LISTA BEZ AMPULIRANIH
Kategorija : LEKOVI ZA DIJALIZU
Saldo 30.09.2013
0,00
5.562.922,03
1.563.610,99
62.678,85
3.222,36
2.159.306,88
745.051,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.023,70
0,00
121.549,95
16.253,32
251.475,12
0,00
0,00
1.531,85
793.316,89
223.807,27
Kategorija : LEKOVI ZA HEMOFILIJU
Kategorija : MAGISTRALNI PRIPRAVCI
Kategorija : MATERIJAL KOJI SE UGRAĐUJE-ORTOPED
Kategorija : MATERIJAL KOJI SE UGRADJUJE-SOČIVA
Kategorija : MEDICINSKA PLASTIKA
Kategorija : MIKROBIOLOGIJA
Kategorija : MREŽICE HIRURŠKE
Kategorija : NARKOTIKA POZITIVNA LISTA (SVI OBLI
Kategorija : NEREGISTROVANI LEKOVI-D LISTA
Kategorija : PEJSMEKERI
Kategorija : POSEBAN REŽIM C LISTA
Kategorija : POTROŠNI MATERIJAL
Kategorija : POTROŠNI MATERIJAL HIRURŠKI-STAPLER
Kategorija : POTROŠNI MATERIJAL U APOTECI
Kategorija : RISPOLEPT CONSTA
Kategorija : RTG FILMOVI
Kategorija : TRANSFUZIJA TESTOVI
Kategorija : VAKCINE
Kategorija : ZAVOJNI MATERIJAL
3.381.602,20
16.159,35
0,00
0,00
1.121.534,81
0,00
0,00
164.554,48
431.648,36
2.497.820,77
25.401,60
77.565,40
0,00
7.806,92
343.831,00
0,00
0,00
0,00
408.360,55
20.006.036,10
Zalihe lekova u bolničkoj apoteci na dan 30.09.2013
Saldo 30.09.2013
Kategorija : AMPULIRANI LEKOVI POZITIVNA LISTA
Kategorija : CITOSTATICI
5.562.922,03
1.563.610,99
Kategorija : LEKOVI NEGATIVNA LISTA (SVI OBLICI)
Kategorija : LEKOVI POZIT.LISTA BEZ AMPULIRANIH
Kategorija : LEKOVI ZA DIJALIZU
Kategorija : LEKOVI ZA HEMOFILIJU
1.531,85
793.316,89
223.807,27
3.381.602,20
Kategorija : NARKOTIKA POZITIVNA LISTA (SVI OBLI
Kategorija : NEREGISTROVANI LEKOVI-D LISTA
164.554,48
431.648,36
Kategorija : POSEBAN REŽIM C LISTA
Kategorija : RISPOLEPT CONSTA
25.401,60
343.831,00
12.492.226,67
Zalihe medicinskog i potrošnog materijala u bolničkoj apoteci
na dan 30.09.2013
Kategorija : DEZINFEKCIONA SREDSTVA - FABRICKA
Kategorija : KONCI
Kategorija : LABORATORIJSKE HEMIKALIJE
Kategorija : LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL 1
Kategorija : LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL 2
Kategorija : MAGISTRALNI PRIPRAVCI
Kategorija : MEDICINSKA PLASTIKA
Kategorija : PEJSMEKERI
Kategorija : POTROŠNI MATERIJAL
Kategorija : POTROŠNI MATERIJAL U APOTECI
Kategorija : ZAVOJNI MATERIJAL
62.678,85
25.023,70
121.549,95
16.253,32
251.475,12
16.159,35
1.121.534,81
2.497.820,77
77.565,40
7.806,92
408.360,55
4.606.228,73
REKAPITULACIJA OSNOVNIH SREDSTAVA PO KONTIMA
Konto
011121
Bolnice
Naziv konta
Sadašnja vrednost
587.201.369,59
011222
Računarska oprema
12.398.145,94
011251
Medicinska oprema
216.061.408,07
011252
Laboratorijska oprema
31.677.589,02
011253
Merni i kontrolni instrumenti
26.965.725,48
014112
Građevinsko zemljište
37.751.802,63
Preg led analitik e m ed ic insk e i d ij ag nos tičk e oprem e v eće v red nosti
S ad ašnja v red nos t iznad 5.0 00 .0 00 ,0 0 d in.
Aparat AXIOM ICONOS R-200 sa
laser kamerom
„Siemens“
Kom 1.
Mamografski rentgenski
sistem
Mamograf analogni LORAD
„Hologic“
Kom 1.
Sistem za CT
Skener CT
„GE Healthcare“
Kom 1.
Sistem za MR, (celo telo)
MAGNETOM AVANTO 1.ST
„Siemens“
Kom 1.
Analizator biohemijski
višekanalni
Analizator biohemijski AU 680
„Beckman
Coulter“
Kom 1.
Sistem za ultrazvuk
Ultrazvuk VOLUSION S 6
„GE Healthcare“
Kom 1.
Aparat za anesteziju
Aparat za anesteziju
„Draeger“
Kom 1.
Osnovni dijagnostički
rentgengrafski sistem
POGLAVLjE 16. NAČIN I MESTO ČUVANjA NOSAČA INFORMACIJA
Nosači informacija u Opštoj bolnici Subotica čuvaju se u arhivi i elektronskoj bazi podataka.
Nosači informacija kojima raspolaže Opšta bolnica, nastali u njenom radu ili u vezi sa njenim radom
čuvaju se u:

Arhivi sa predmetima.

Elektronska baza podataka: U prostorijama Opšte bolnice čuva se kod lica ovlašćenog za
administriranje informatičke mreže Opšte bolnice,

Finansijska dokumenta o plaćanju za potrebe Opšte bolnice, uključujući i
dokumentaciju o obračunu i isplati plata, čuva se u Opštoj bolnici kod lica ovlašćenog za vođenje
finansijskih poslova,

Ostala papirna dokumentacija: dosijea zaposlenih – čuvaju se u Odeljenju za kadrovske
poslove,

Dokumentacija o registraciji Opšte bolnice, otvaranju PIB-a, dokumentacija o nabavci
opreme i drugih sredstava za rad Opšte bolnice, čuvaju se u nadležnim Službama.
Dokumentacija, odnosno nosači informacija se čuvaju uz primenu odgovarajućih mera zaštite i u
slkadu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi.
Informacije vezane za rad Opšte bolnice, odobreni budžet i njegovo izvršenje, organizaciju,
zaposlene i dr. predstavljene su u ovom informatoru.
POGLAVLjE 17. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU OPŠTE BOLNICE
Zakoni i drugi pozitivni propisi koji regulišu oblast zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
zapisnici sa sednica Upravnog i Nadzornog odbora, odluke, ugovori.
Zapisnike sa sednica Upravnog i Nadzornog odbora, kao i izdavanje kopija istih neće biti
omogućeno u slučaju da su sednice bile zatvorene za javnost, shodno Poslovniku o radu Upravnog i
Nadzornog odbora Opšte bolnice.
Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u
Opštoj bolnici je direktor odnosno lice koje On posebno ovlasti.
POGLAVLjE 17. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU OPŠTE BOLNICE
Zakoni i drugi pozitivni propisi koji regulišu oblast zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
zapisnici sa sednica Upravnog i Nadzornog odbora, odluke, ugovori.
Zapisnike sa sednica Upravnog i Nadzornog odbora, kao i izdavanje kopija istih neće biti
omogućeno u slučaju da su sednice bile zatvorene za javnost, shodno Poslovniku o radu Upravnog i
Nadzornog odbora Opšte bolnice.
Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u
Opštoj bolnici Subotica je direktor odnosno lice koje On posebno ovlasti.
POGLAVLjE 18. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŽAVNI ORGAN/ USTANOVA OMOGUĆAVA
PRISTUP
Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“,
br.120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), Opšta bolnica je dužna da zainteresovanom licu omogući uvid, ili
izda kopiju dokumenta koji sadrži informaciju od javnog značaja, ukoliko je poseduje ili mu je
inače dostupna, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdani interes da zna.
Sve informacije iz ovog informatora kojima Opšta bolnica raspolaže, a koje su nastale u radu ili u
vezi sa radom Opšta bolnica će saopštiti tražiocu informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži
traženu informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom
pristupu informacijama od javnog značaja, osim kada su se, prema ovom zakonu, stekli uslovi za
isključenje ili ograničenje od slobodnog pristupa informacije od javnog značaja, kao npr.
informacija o ličnim podacima tražioca informacije, tj. žalioca (npr. adresa stanovanja i drugi
podaci za kontakt), a čijim odavanjem bi se povredilo pravo na privatnost određenog lica ili druge
informacije takvog karaktera do kojih se dođe u postupku odlučivanja po žalbi.
Takođe su svi podaci o radu Opšte bolnice dostupni sa ograničenjem ukoliko se isti odnose na
službenu i poslovnu tajnu.
Pristup se u načelu omogućava bez ograničenja, osim u slučajevima kada su posebnim zakonom
propisana ograničenja odnosno kada su u pitanju podaci vezani za zdravstveno stanje pacijenata,
a koji su sadržani u istoriji bolesti i zdravstvenom kartonu pacijenata.
U vezi sa pravom na uvid u medicinsku dokumentaciju, primenjuje se član 36. i 37. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS» br. 107/05):
Podaci iz medicinske dokumentacije - istorija bolesti i zdravstveni karton pacijenata, spadaju u
lične podatke o pacijentu i predstavljaju službenu tajnu, koju su dužni da čuvaju svi zdravstveni
radnici, zdravstveni saradnici kao i druga lica zaposlena u Opštoj bolnici (član 37. Zakona o
zdrastvenoj zaštiti).
Dužnosti čuvanja službene tajne zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici, kao i druga lica
zaposlena u Opštoj bolnici mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog ili drugog jasno i
nedvosmisleno izrečenog pristanka pacijenta ili odlukom suda.
Zahtevi koji se odnose na medicinsku evidenciju mogu se podneti u pismenoj ili u usmenoj formi u
skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Svi zahtevi
rešavaju se na isti način, poštujući predviđenu zakonsku proceduru i predviđene zakonske rokove.
U cilju obezbeđenja i uspešnog izvršavanja određenih poslova u Opštoj bolnici, pojedini podaci i
akti predstavljaju poslovnu tajnu.
Pod poslovnom tajnom, smatraju se:
1) plan fizičko-tehničkog obezbeđenja;
2) podaci koji se odnose na procenu imovine;
3) podaci i dokumentacija čije bi saopštavanje neovlašćenom licu moglo da šteti
interesima i poslovnom ugledu Opšte bolnice.
Dokumenta i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu trećim licima može saopštiti direktor Opšte
bolnice ili od njega ovlašćeno lice u skladu sa Zakonom i Statutom Opšte bolnice i pod
uslovom da saopštavanje poslovne tajne ne nanosi štetu Opštoj bolnici.
Ne smatraju se povredom čuvanja poslovne tajne saopštenja podataka ako se ti podaci
saopštavaju u skladu sa Zakonom i Statutom Opšte bolnice.
Povredom čuvanja poslovne tajne ne smatra se ni saopštavanje na sednicama Upravnog odbora ili
Nadzornog odbora onih podataka koji su neophodni radi vršenja njihovih funkcija. Zaposleni koji na
sednicama Upravnog odbora i Nadzornog odbora saopštava podatke koji predstavljaju poslovnu
tajnu, dužan je da prisutne upozori da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom i da su
prisutni dužni da to čuvaju kao poslovnu tajnu.
Uvid u dokument je besplatan.
Kopija dokumenta izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade kopije i
troškova upućivanja.
DOPUŠTENOST AUDIO I VIDEO SNIMANjA U PROSTORIJAMA OBJEKTA OPŠTE BOLNICE
Audio i video snimanje objekta Opšte bolnice nije dozvoljeno. Izuzetak je moguć samo na osnovu
pismenog zahteva i uz saglasnost direktora.
Opšta bolnica poseduje video nadzor koji kontrolišu radnici iz obezbeđenja.
POGLAVLjE 19. INFORMACIJE O NAČINU PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA PRISTUP
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog
značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna, kao i da mu se učini dostupnom tako što će mu
se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog
dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom
poštom ili na drugi način.
Postupak za pristup informacijama od javnog značaja započinje na osnovu usmenog ili pismenog
zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev mora sadržati
naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se
traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Tražilac ne mora navesti
razloge za zahtev.
Opšta bolnica je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema
zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu
informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Međutim, ako
Opšta bolnica nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da postupi u navedenom roku, obavestiće o
tome tražioca i odrediti naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.
Sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu
informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiće tražiocu vreme, mesto i način na
koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u
slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da
upotrebom svoje opreme izradi kopiju.
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, koji je besplatan, vrši se u službenim
prostorijama Opšte bolnice. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji
sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredila Opšta bolnica
od koga je informacija tražena.
Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu
nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. Vlada je donela Uredbu
o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije
od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 8/06) kojom je propisana visina naknade nužnih
trškova koje plaća tražilac informacije za izradu kopije i upućivanje kopije dokumenata na kojima
se nalazi informacija od javnog značaja.
Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze
informacije od javnog značaja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 8/2006)
Troškovi kopiranja i dostavljanja dokumenta, u skladu sa Uredbom o visini naknade nužnih troškova
za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, br. 8/2006), čiji je sastavni deo Troškovnik kojim se utvrđuje visina nužnih
troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja,
propisani su na sledeći način:
Kopija dokumenata po strani:
na formatu A3 6 dinara
na formatu A4 3 dinara
Kopija dokumenata u elektronskom zapisu:
- disketa
20 dinara
- CD
35 dinara
- DVD
40 dinara
Kopija dokumenta na audio
kaseti
150 dinara
Kopija dokumenta na
audio-video kaseti
300 dinara
Pretvaranje jedne strane dokumenta
iz fizičkog u elektronski oblik 30
dinara
Upućivanje kopije
dokumenta
troškovi se obračunavaju prema
redovnim iznosima u JP PTT Srbije
Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije
od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja
informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema ovom troškovniku.
Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina
nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih
dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.
Za pristup informacijama od Uprave, ne vrši se naknada troškova.
Sastavni deo Uredbe je Troškovnik kojim se utvrđuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije
dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja, preme kome se za: Kopiju
dokumenata po strani: na formatu A3 - plaća iznos od 6 dinara, na formatu A4 - 3 dinara; Kopija
dokumenata u elektronskom zapisu: disketa - 20 dinara, CD - 35 dinara, DVD - 40 dinara; Kopija
dokumenta na audio – kaseti - 150 dinara; Kopija dokumenta na audio-video kaseti - 300 dinara;
Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik - 30 dinara.
Za upućivanje kopije dokumenta troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT .
Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije
od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja
informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema ovom troškovniku.
Opšta bolnica može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina
nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih
dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.
Od obaveze plaćanja naknade oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi
obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi
ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno
zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona.
Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično tražiocu informacije stavi na uvid dokument koji
sadrži traženu informaciju, izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da bez odlaganja, a
najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to
rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti
protiv takvog rešenja.
Zahtevi za ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu dostaviti putem
poštanske službe na adresu: Opšta bolnica Subotica, Subotica ili predati neposredno u
prostorijama Opšte bolnice.
Opšta bolnica neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog
značaja, ako bi se time:
 ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;
 ugrozilo, omelo ili otežalo sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo,
vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne,
ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje;
 ozbiljno ugrozila odbrana zemlje, nacionalna ili javna bezbednost, ili međunarodni odnosi;
 bitno umanjila sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili bitno otežalo
ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
 učinila dostupnim informacija ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim
na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna, odnosno koji je
dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili
druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.
Opšta bolnica neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog
značaja, ako tražilac zloupotrebljava prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako
je traženje nerazumno, često, kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili
kada se traži preveliki broj informacija.
Opšta bolnica neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog
značaja, ako bi se time povredilo pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje
se tražena informacija lično odnosi, osim:
 ako je lice na to pristalo
 ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost i ako se radi o nosiocu državne i
političke funkcije i ako je informacija važna, s obzirom na funkciju koju to lice vrši
 ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom, dalo povoda za
traženje informacije.
Opšta bolnica Subotica ne mora tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama
od javnog značaja, ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu.
Postupak za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog
značaja:
Tražilac podnosi pismeni zahtev Opštoj bolnici za ostvarivanje prava na pristup informacijama od
javnog značaja.
Zahtev mora sadržati naziv Opšte bolnice, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji
opis informacije koja se traži.
Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Tražilac ne
mora navesti razloge za zahtev.
Ako zahtev ne sadrži sve potrebne podatke, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Opšte
bolnice dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da
dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.
Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana
prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Opšta
bolnica doneće zaključak o odobacivanju zahteva kao neurednog.
Pristup informacijama Opšta bolnica dužna je da omogući i na osnovu usmenog zahteva
tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i
primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.
Odlučivanje po zahtevu:
Opšta bolnica je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema
zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu
informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju.
Zahtev se rešava u roku od 48 sati od prijema, ukoliko se radi o informaciji od značaja za zaštitu
života ili slobode nekog lica, ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine.
Ukoliko Opšta bolnica nije iz opravdanih razloga u mogućnosti da zahtev reši u datim rokovima,
dužana je da o tome obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od
dana prijema zahteva.
Opšta bolnica sačinjava službenu belešku ukoliko udovolji zahtevu. Opšta bolnica donosi rešenje sa
obrazloženjem i uputom na pravno sredstvo, ukoliko odbije zahtev u celini ili delimično.
Pregled zahteva, žalbi i drugih mera preduzetih od strane zainteresovanih lica i odluke povodom
istih:
Tabelarni prikaz radnji i mera preduzetih na primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama
od javnog značaja za 2012. godinu.
Zahtevi u 2012 godini:
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
Tražilac informacije
Građani
Mediji
Nevladine organizacije i
dr. udruženja građana
Političke
Stranke
Broj
podnetih
zahteva
5
10
Broj usvojenihdelimično usvojenih
zahteva
5
8
1
1
/
/
Broj
odbačenih
zahteva
/
/
Broj
odbijenih
zahteva
/
/
/
/
/
/
5
Organi vlasti
/
/
6.
Ostali
/
/
/
/
/
/
7.
UKUPNO
16
14
/
/
DIREKTOR
Dr Goran Bićanin, neurohirurg
Download

informator o radu 2013 godina