www.masterservis.rs
VIZUELNA FOTO
HROMOTERAPIJA
Autor: Dejan Jelić
2
VIZUELNA FOTOHROMOTERAPIJA
Jelid Dejan,
e-mail: [email protected]
Konstruisanje aparata kao pomodnog medicinskog sredstva za bez medikamentno
lečenje u svrhu efektivnosti bez kontraindikacija
Download: www.masterservis.rs
Vizuelna fotohromoterapija je fizioterapeutski metod lečenja,zasnovan na isceljujudem
dejsvu svetlosnog zračenja različitih boja na retinu i iris. Svetlosni talasi mogu da imaju
različite efekte na ljudsko telo u zavisnosti od talasne dužine. Tako,npr., plava boja
umiruje i snižava bol, zelena ima antiseptičko dejstvo i stimuliše mišidnu aktivnost, a
žuta protiv hroničnog umora.
Efekti fotohromoterapije su normalizacija rada endokrinog sistema, imuniteta,CNS,
povišenje aktivnosti delijskih membrana, stimulacija krvotoka i toka limfe, protivupalno,
analgetičko , protiv otoka i regenerujude dejsvo.
Fotohromoterapija nema sporednih efekata i ima usku kontraindikaciju. Procedura je
bezbolna i ne prouzrokuje neudobnost.
Podaci o korišdenju različitih opsega svetlosnog spektra u svrhe lečenja datiraju od
davnina. U Egiptu, u Heliopolisu ( u hramu svetla ) žreci su izvodili seanse lečenja
pomodu specijalno izrađenog dragog kamenja, kojim su fokusirali sunčevu svetlost na
različite zone ljudskog tela. Sličnih podataka ima i u medicine drevne Kine, Tibeta i
Indije.
Vidljiva svetlost ( bela svetlost ) predstavlja elektro-magnetni talas sa talasnom dužinom
400-700nm. Izvor vidljivog svetla na Zemlji je Sunce. Vidljivo svetlo ima važnu ulogu u
životu čoveka – određuje dnevni i sezonski bioritam, utiče na refleksnu i uslovnorefleksnu delatnost.
Kvanti vidljivog svetla poseduju vedu energiju nego kvanti IC zračenja, tako uporedo sa
toplotnim dejstvom, vidljiva svetlost može uticati na biohemijske procese,dakle,
fotohemijski efekt. U spektru vidljive svetlosti se nalazi više boja: crvena, oranž, žuta,
zelena, plava i ljubičasta.
3
Spektralna fotohromoterapija je startovala kao primena , u cilju lečenja, laserskog
nekoherentnog vidljivog ,infracrvenog i ultraljubičastog zračenja. Ima široku primenu u
savremenoj fizio- i refleksoterapiji. U osnovi medicinskog dejstva svetlosnog zračenja
različitih talasnih dužina leže fotofizičke i fotohemijske reakcije, povezane sa
absorpcijom svetla u biološkim tkivima.
Uočena je zavisnost dubine prodiranja zračenja u tkiva organizma od talasne dužine.
Najdublje ( u santimetrima ) u biološka tkiva prodire zračnje blisko infracrvenom ( IC ).
Ultravioletno ( UV ) zračenje ima dejstvo samo na površinski sloj kože i sluznice.
U poslednje vreme uvode se LED ( Light Emitting Diode ) u fizioterapiju, dovoljno
snažnog zračenja da iziskuje pažljivu primenu u refleksoterapiji, gde je u nekoliko zona (
retina i iris ) korišdenje bilo nedopustivo. Saglasno sa tim fotorefleksoterapija uključuje
dejstvo svetlosti na specifične receptore retine – vizuelnu svetlosnoimpulsnu stimulaciju
i na nespecifične receptore somatosenzornog analizatora – fotopunkturu.
Bududi da živimo u svetu fotona, ljudi su termofototrofna bida od davnina, dakle, CNS je
podešen na aktinost pri maksimalnoj osvetljenosti. Oči ( retina) , kao deo CNS, detektuju
svetlo i konvertuju je u elektro – hemijske impulse u neuronima.
Viđenje boja ( color vision ) je mogudnost organizma da razlikuje svetlo različiog spektra,
uglavnom u opsegu 400-700nm. Najosetljiviji pigment je rhodopsin, sa vrhom aktivnosti
na 500nm.
FIZIČKE KARAKTERISTIKE VIDLJIVOG SPEKTRA
BOJA
CRVENA
ORANŽ
ŽUTA
ZELENA
PLAVA
LJUBIČASTA
TALASNA DUŽINA nm
620 - 750
590 - 620
570 - 590
495 - 570
450 - 495
380 - 450
UČESTANOST THz
400 - 484
484 - 508
508 - 526
526 - 606
606 - 668
668 - 789
Pionirski rad u ovoj oblasti je obavio k.m.n. V.I.Karcev 1976. U 1985. je publikovao
autorski rad – Korišdenje dela vidljivog spektra na retinu čoveka i životinja u cilju
postizanja željenih efekata. U 1990. objavio rad – Sposobnost lečenja putem dejstva
svetlosnog toka vidljivog spektra ( 400-700nm).
4
V.M.Behterev, akademik, smatrao je da različite komponente svetlosnog zračenja (
različitih talasnih dužina i boja ) mogu imati medicinski efekt i zameniti medikamente u
velikom broju slučajeva.
U periodu 1987-1992. Ministarstvo zdravlja i uprava aviosaobradaja SSSR proveli
suistraživanje po opredeljenju parametara dejstvujudeg svetla: intenzitet svetlosnog
toka i vreme ekspozicije irisa. Bezbednost i efektivnost dejstva različite svetlosti na te
zone ispitivale su se po reakcijama organizma.
Rezultati istraživanja su uspostavljanje bezbednih granica intenziteta i ekspozicije
svetlosnog toka u medicinske svrhe. Maksimalni intenzitet na irisu ne sme premašiti 36
Luxa.
Takođe. opredeljena su 3 osnovne efektivne oblasti vidljivog diapazona:
1. 380 - 410 nm
2. 495 - 565 nm
3. 620 – 720 nm.
Usledilo je konstruisanje prvog terapijskog aparata od firme “ Kortek”. Po današnjim
kriterijumima masivan i veliki potrošač energije, sa malim radnim resursom od 500
časova.
CRVENO zračenje( 620-750nm) se selektivno absorbuje u molekulima fermenata
respiratornog lanca ( citohromoksidaza, citohrom C), antioksidativnog sistema (
superoksid-dismutaza) i induktora reparativne regeneracije ( alkalna fosfataza).
Naknadna aktivacija kataboličkih procesa i stimulacija fibroblasta vezivnog tkiva
pojačavaju reparativnu regeneraciju obolelih tkiva. Zračenje crvenog svetla snižava
impulsnu aktivnost nervnih provodnika kože, snižava bol. Stimuliše delijski i humoralni
imunitet.Primenjuje se protiv hroničnih ne gnojnih zapaljenja unutrašnjih organa,
opekotina, promrzlina, sporo zarastajudih rana i trofičkih čireva, oboljenja perifernog
nervnog sistema sa sindromom bola ( miozitis, neuralgija).
ZELENO zračenje(495-570nm) se selektivno absorbuje u flavoproteinima respiratornog
lanca, proteinski kompleksima jona kalcijuma i sposobno je za promenu celularne
respiracije. Uspostavlja aktivnost simpato-adrenalskog sistema,potisnutog patološkim
procesom, značajno smanjuje intenzitet inflamacije i autoimunih defekata, snižava
učestanost otkucaja srca i nivo arterijskog pritiska. Dalje, zeleno zračenje smanjuje nivo
histamina iz bazofila i umanjuje svrab.
5
Zeleno zračenje se primenjuje pri lečenju oboljenja kardio-vaskularnog sisteme (
hipertenzija I i II stadijuma,okluzivna oboljenja perifernih arterija, hronične venske
insuficijencije), vegetativnih disfunkcija nervnog sistema, pri hipertoniji poprečnoprugastih i glatkih mišida.
PLAVO zračenje ( 450 -495 nm) se selektivno absorbuje u molekulima piridinskih
nukleotida hematoporfirina. Naknadna aktivacija respiratornog lanca poboljšava
glikolizu i lipolizu u delijama i ubrzava process fotodestrukcije bilirubina do supstanci
lako odstranjivih iz organizma. Koristi se protiv oboljenja centralnog i perifernog
nervnog sistema, tako što koči nervno-psihičku delatnost. Smanjuje anksioznost nervnih
struktura, smanjuje nervnu provodljivost i deluje umirujude. Takođe, protiv ORL
oboljenja i kožnih oboljenja. .
TEORIJA METODA VIZUELNE FOTOHROMOTERAPIJE
Vizuelna fotohromoterapija( VFHT ) je modan, efektivan i bezbedan metod lečenja
mnogih bolesti, koji se takođe koristi za profilaksu i u rehabilitaciji.
Najvažnije osobine metoda: bez medikamentno lečenje za angažovanje unutrašnjih
rezervi organizma, minimalna kontraindikacija, kompleksno dejstvo – ozdravljenje svih
organa i sistema, minimalno vreme seansi, kompatibilnost sa drugim metodama lečenja.
Za vreme seanse VFHT dejstvo na organizam čoveka vrši se vidljivim pulsirajudim
svetlom kroz oči. Pri tom:
-
Stimuliše se rad celokupnog vizuelnog sistema
Proizvodi blagu promenu psiho-emocionalnog stanja pacijenta
Specijalno izabran ritam i jačina svetlosnog dejstva izaziva reakciju i odgovor (
feedback ) struktura mozga osetljivih na svetlo
Skup tih fakora indukuje korekciju funkcija vegetativnog, endokrinog, imunog i
dr. sistema organizma.
6
PROJEKCIJA UNUTRAŠNJIH ORGANA NA IRIS
PREGLED (ČASOVA) MAKSIMALNIH AKTIVNOSTI ENERGETSKIH MERIDIJANA
MERIDIJAN
I PLUDA
II COLON TRANSVERSUM
III ŽELUDAC
ČASOVI MAX. AKT. – BOJA KOREKCIJE
3.00 – 5.00 ( LJUBIČASTA )
5.00 – 7.00 (CRVENA )
7.00 – 9.00 (ŽUTA )
7
IV SLEZINA I PANKREAS
V SRCE
VI TANKO CREVO ( ILEUM )
VII BEŠIKA
VIII BUBREG
IX PERICARDIUM
X TRI GREJAČA *
XI ŽUČNA KESA
XII JETRA
9.00 – 11.00 (ŽUTA )
11.00 – 13.00 (ZELENA )
13.00 – 15.00 (ORANŽ )
15.00 – 17.00 ( PLAVA )
17.00 – 19.00 ( PLAVA )
19.00 – 21.00 (LJUBIČASTA )
21.00 – 23.00 (LJUBIČASTA )
23.00 – 1.00 (LJUBIČASTA )
1.00 – 3.00 (LJUBIČASTA )
Meridijan tri grejača* u kineskoj medicini predstavlja kontrolu isparenja u telu. Polazna
stanica za vedinu važnijih produkata metabolizma,telesnih tečnosti i hranljivih materija,
prijem i varenje hrane, izbacivanje metabolita, distribucija Chin – Chi. Gornji kontroliše
proces disanja i odgovoran je za negovanje krvnih sudova, mišida, tetiva i kostiju. Srednji
– varenje hrane, sintezu nutrienata. Donji odvaja čisto od mutnog i odvodi iz organizma
višak vode.
DEJSTVO NA VIZUELNI SISTEM
Prenaprezanje očiju i zamor pri tome su vedinski razlog oftalmoloških patologija.
Mehanizam dejstva VFHT na sistem vida se sastoji u slededem:
Svetlosni impulsi vrše masažu unutrašnjih mišida očiju. Refleksno suženje i širenje zenica
ublažava grč, osnažuje mod opuštenog mišida, dakle, mišida odgovornih za fokusiranje
slike na mrežnjači , za promenu konfiguracije sočiva. Promenom konfiguracije irisa,
menja se dubina prednje komore oka. To pomaže povišenju izliva tečnosti unutar oka i
obnavljanju vlažnosti.
Ritmičko stezanje mišida povedava krvotok, aktivira drenažu limfe. Povedava se
mikrocirkulacija u retini i drugim tkivima oka, ishrana, razmena vizuelnih pigmenata,
poboljšava se neuronska transmisija vizuelnog sistema.
Izmena dijametra sočiva i položaj irisa deluju kao pumpa, pokredu tečnost unutar oka
kroz kanale i obnavljaju je u prednjoj kameri. Sveža, bogata hranljivim sastojcima, unutar
očna tečnost poboljšavaishranu sveg prednjeg dela oka: rožnjače, irisa ,sočiva.
8
Treba imati u vidu i to da su prilikom seanse mišidi rasteredeni, kao da gledamo u
daljinu, na liniju horizonta. To nije mogude postidi u zatvorenom prostoru, gde čovek
provodi vedinu vremena.
PSIHOEMOCIONALNO dejstvo se sastoji iz 2 komponente, koje omogudavaju
najefekivnije dejstvo na psihoemocionalno stanje čoveka.
Prva komponenta VFHT je boja. Svaka od njih ima posebno dejstvo i čovek ih prima
asocijativno. Npr., crveno svetlo poseduje oštro izražen psihostimulišudi efekt, kao
tekovina evolucije – upozorenje na opasnost – to je boja krvi, požara, erupcije vulkana.
Aktivira rad praktično svih organa i sistema organizma. Reakcija i odgovor je oštra
mobilizacija resursa oganizma, gotovost za borbu, za preživljavanje. Žuta i narandžasta –
to je Sunce, život i toplota (ne osedaj, ved stimulacija ). Zelena – boja buđenja prirode,
9
komforta i relaksacije. Plava – boja neba posle zalaska Sunca, pred nadolazedu nod, boja
bezdana i dubine ( smirenje, sanjivost ). Violetni ( ljubičasti ) – praktično se ne nalazi u
prirodi. Zato za vreme gledanja ljubičastog svetla čovek je doživljava neobično, inhibira
fizičku i psihičku aktivnost.
Druga, ne manje važna komponenta VFHT je ritam napajanja svetlosnih impulse, koji
odgovaraju prirodnom ritmu mozga. Postoji nekoliko ritmova, od kojih svaki ima svoj
diapason učestanosti ( frekvenciju ) i opredeljuje psihoemocionalno stanje čoveka.
Gama-ritam – mozak proizvodi električne impulse u diapazonu 30-170Hz, ritam visoke
moždane aktivnosti, percepcija, analiza, strah.
Beta – ritam – 13-30Hz – svakodnevno stanje koncentracije, uobičajena svesnost,
emocije straha, napetosti, zabrinutosti, gladi, iznenađenja i sl.
Alfa – ritam – 7-13Hz- opušteno budno stanje, integracija mentalnog i fizičkog
Teta – ritam – 4-7HZ stanje duboke relaksacije, pospanost,REM, san, kretivnost,
imaginacija, inspiracija i određena hipnotička stanja svesti. Teta stanje se smatra
odgovornim za učenje, prihvatanje novih znanja.
Delta – ritam – < 4Hz – veže se za duboki san bez snova, stanje transa, određene
frekvencije iz delta područja utiču na ispuštanje hormona rasta, koji utiče na
regeneraciju organizma.
U Almedis priboru za terapiju se primenjuje predaja impulsa 1-32Hz ( učestvuju delta,
teta, alfa, beta i gama ritam mozga ), čime se mozak pobuđuje zarad uspostavljanja
potrebnog psihoemocionalnog stanja. To se naziva asimilacija.
DEJSTVO NA STRUKTURE MOZGA
Svetlo se preko vizuelnog sistema predaje u hipotalamus – osnovni regulatorni centar
mozga. Jedno od najvažnijih funkcija hipotalamusa je povezivanje nervnog sistema sa
endokrinim preko hipofize. Hipotalamus reguliše određenje metaboličke procese i druge
aktivnosti autonomnog nervnog sistema . Sintetiše i luči neurohormone ( hypothalamic
hormones ), koji zauzvrat stimulišu ili ihibiraju sekreciju hormona hipofize.
10
Hipotalamus inicira reakciju na stres, reguliše imunitet, seksualnu sklonost, žeđ, glad,
telesnu temperature, emocije, strukturu sna i circadian ritam.U osnovi circadian ritma je
molekularni sat ( molecular clock ) sagrađen od DNK – vezujudih ( DNA – binding )
proteina, nazvanih transkripcioni faktori. Ovi proteini kontrolišu oscilaciju circadian
gena. Transkripcioni faktori su glavni delovi “ tamne materije “ genoma. Umesto da
dekodiraju protein, oni kontrolišu ekspresiju gena.
U hipotalamusu, direktno iznad optic chiasme, se nalazi i jedinstveni deo mozga, koji
reaguje na svetlo – suprachiasmatic nuclei ( SCN), odgovoran za circadian ritam. Koristi
oko 20000 neurona i generiše neuronsku i hormonsku aktivnost, koja reguliše razne
telesne funkcije u 24 – časovnom ciklusu. SCN je interaktivan sa mnogim drugim
regionima u mozgu. Sadrži nekoliko tipova delija i nekoliko rezličitih peptida i
neurotransmitera.
11
12
MEHANIZAM KOREKCIJE
Deprivacija i prekid veze hipotalamus – hipofiza – epifiza izaziva narušavanje prirodnog
dnevnog ritma i izaziva mnoštvo hroničnih i funkcionalnih poremedaja – od nesanice i
gojaznosti da povišenja atrerijskog pritiska i poremedaja otkucaja srca.
Dejstvo jarkog ritmičkog svetla na hipotalamus podiže proizvodnju serotonina. Serotonin
ili 5-hydroxytryptamine ( 5 –HT ) je biohemijski derivat tryptophan- a, i kao takav ne
može prodi krvno – moždanu barijeru mozga, tako da serotonin koji se koristi unutar
mozga mora biti proizveden unutar njega. Smanjuje se proizvodnja melatonina. Stvaraju
se predpostavke za uspostavljanje prirodnog zdravog dnevnog ciklusa.
U opštem slučaju, pri seansi VFHT, ritmičko svetlosno dejstvo na hipotalamus aktivira
njegov rad u celini, pobuđuje aktivnost hipofize i epifize. U tome leži prirodno, blago,
fiziološko i bezbolno dejstvo na organizam.
Na ovaj način VFHT je univerzalan instrument za prirodno i bez medikamentno dejstvo
na osnovne regulatore organizma – hipotalamus, hipofizu i epifizu, a preko njih na
najvažnije funkcije vegetativnog, endokrinog i imunog sistema.
VFHT u vedini slučajeva omogudava normalizovanje narušenog bioritma i odstranjuje ili
značajno umanjuje simptome bolesti, utiče na razvoj bolesti ili doprinosi njenoj
prevenciji. Spektralno – impulsno dejstvo anulira efekte stresa, eliminiše diskomfort,
bol, lupanja srca, ukočenost, vrtoglavicu, mučninu, normalizuje pritisak, značajno
popravlja vid.
Metod VFHT pomaže u profilaktici srčanih napada ( stenocardia ), uklanja razdraženost,
zabrinutost,strah.Daje dobre rezultate pri lečenju bronhijalne astme, pneumonie,
akutnih respiratornih bolesti.
13
PRIMERI LEČENJA METODOM VFHT
LEČENJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI METODOM VFHT
Starenje stanovništva se javlja kao jedno od glavnih osobina demografskog procesa. Kod
ljudi starije životne dobi je široko rasprostranjena hipertenzija ( HT ), koja često bude
uzrok zdravstvenih komplikacija i utiče na kvalitet i dužinu života. Neophodnost
medikamentnog lečenja starijih ljudi od HT dokazana je u istraživanjima poslednjih
decenija. Starosna granica za HT se poslednjih godina snižava, tako da HT pogađa i ljude
mlađe životne dobi.
Korišdenjem VFHT javila se potreba za naučnim objašnjenjem metoda.
D.m.n.prof. Abramovič S.G. i Korovina E.O. objavili su studiju o korišdenju metode VFHT
za ostarele sa HT na polikliničkom lečenju.
Obradili su 74 obolela od HT 2.stadijuma i 2. stepena sa visokim rizikom za komplikacije
u uzrastu 60 – 74 godine.
Izučena je efektivnost i osobenost mehanizma dejstva VFHT zelenim svetlom .
Detektovan je hipotenzivni efekt, usporavanje starenja,normalizacija kvaliteta života i
simpatomimetička interaktivnost kardiovaskularnog sistema.
Ritmički efekat boja ostvaren je portabl LED priborom modulisanog zračenja “APEK” (
“OAO NII Poluprovodničkih pribora “, Tomsk, reg . No FS022a2004/1061-04 ). Dizajniran
u vidu neproznačnih naočara sa ugrađenim LED ( crvena, zelena, plava i žuta ) u centru
optičkog polja svakog oka. Snaga svetlosnog zraka je glatko regulisana, u opsegu 10 –
400 mcd.Vreme prebacivanja radnog impulse svetla sa jednog na drugo oko – u opsegu
0.7 – 1.5 sec. Vreme trajanja impulsne modulacije iznosi 1 msec. Elektronski deo aparata
obezbeđuje ritmičku prezentaciju fotostimulansa sa učestanosti 9.2±0.2Hz. Pred početak
procedure bira se optički terminal ( u ovom slučaju zeleno svetlo ). Prema osedanju
komfornosti pacijenta pomodu potenciometra se podešava neophodna snaga svetla za
svako oko ( pauza – slabi fotostimulans – snažan fotostimulans ) kroz otvorene ili
zatvorene očne kapke u zavisnosti od izabrane snage. Regulacija trajanja naizmenične
stimulacije svakoga oka 3.5 – 6 sec., sa pauzom od 1 sec. između pojedinačnog dejstva.
Isključenje pribora se obavlja automatski. Trajanje procedure - 8 minuta, broj procedura
14
- 2 dnevno, pauza između procedura ne manje od 3 časa, 5 dana procedura, 2 dana
odmora, trajanje terapije je 3 nedelje.
Jedan od najozbiljnijih problema u današnje vreme različitih patologija je oksidativno
oštedenje delija tkiva. Oksidativni stres ima glavnu ulogu u oštedenju delija pri ishemiji.
Mehanizam stimulacijeoksidativnog stresa u delijama pri ishemiji je povezan sa
narušavanjem snabdevanja krvi u organe i dovodi do hipoksije. Isto tako, izuzetno
opasno za delijsku aktivnost je ne nedostatak kiseonika, ved njegovo pojavljivanje posle
duže ishemije. Radi se o tomešto opadanje parcijalnog pritiska kiseonika u delijama za
vreme ishemije doprinosi restoraciji komponenti respiratornog lanca mitohondria i
drugih celularnih sistema. Povišenje opšteg stanja delije je pradeno tranzicijom
oksidiranih atoma gvožđa Fe3+ u Fe2+. Uspostavljanje snabdevanja krvi ( reperfuzija )
vodi ka oštrom podizanju koncentracije kiseonika u tkivima, koji doprinose snažnom
generisanju aktivnih formi kiseonika ( reactive oxygen species – ROS ) komponentama
respiratornog lanca ( superoksid se prvo formira, zatim hydrogen – peroxide ). Ova
situacija se pogoršava prisustvom u deliji redukovanog gvožđa Fe2+, koji u sadejstvu sa
hydrogen – peroksidom formira modan oksidant – radikal OH ¯ ( Fenton-ova sekundarna
reakcija : H₂O₂ +Fe²→ Fe³+ HO¯ + HO¯ ). ROS se smatra jednim od osnovnih
faktora mehanizma nekroze i apoptoze u tkivima sa ishemijom. Dakle, neutralizacija
ovog efekta je veoma važna.
Na DNK nivou ( DNA level) nukleotidi postanu oksidovani kada nose atom kiseonika
extra. Oksidovani nukleotidi se obično drže pod čvrstom kontrolom, ali, kada nadmaše
broj neoštedenih nukleotida, DNA polymerase ih dodaje u lanac (DNA strand ). Kada se
ovakvi oksidovani nukleotidi postave u lanac DNK , oni se ne mogu upariti sa suprotnim
nukleotidima , kao uobičajeno, ved ostavljaju procep u DNK. Antioksidanti mogu da
redukuju nivo oksidovanih nukleotida, vršedi prevenciju potencijalnih oboljenja.
REZULTATI PRIMENE METODA VFHT PRIBOROM ALMEDIS PRI KARDIOVASKULARNIM
OBOLJENJIMA
D.m.n. Milaeva N.V. i d.m.n.Vladimirov A.S. su testirali najsavremeniji pribor za VFHT –
ALMEDIS pribor. Pokazali su da glavna premod VFHT u poređenju sa korišdenjem
medikamenata leži u potpunom odsustvu neželjenih i neprijatnih efekata.
Almedis pribor je standardnog dizajna za VFHT ( neprozračne naočare ), sa 12 programa:
15
-
MONO: LED se uključuju naizmenično s leva, zatim s desna. Spektri:
① oranž
② žuti
③ zeleni
④ plavi
⑤ ljubičasti
-
JARKI MONO : PAŽNJA – programi sa datim spektrima primenjuju se isključivo sa
zatvorenim očima. LED se uključuju naizmenično s leva, zatim s desna. Spektri:
⑥ jarko oranž
⑦ jarko zeleni
-
MULTISPEKTRALNI : LED se uključuju istovremeno s leva, zatim s desna. Spektri:
⃝⑧ crveni i zeleni
⃝⑨ oranž i plavi
⃝⑩ žuti i ljubičasti.
LED se uključuju istovremeno sa obe strane sukcesivno.Spektri :
⃝⃝⑪ ljubičasti, plavi ,zeleni
⑫ servisni režim.
Tehničke karakterisike pribora:
-
Gabarit :
165#65#65
Snaga zračenja :
≤ 40 – 50 mW
Vreme prebacivanja radnog impulsa : 0.5 ± 0.2 s
Učestanost impulsa unutarimpulsne modulacije: 9.2 ± 0.2 Hz
Trajanje impulsa unutarimpulsne modulacije :
0.015 ms
Napajanje : 6V ( CR2032 )
Masa:
75 g.
16
Ustanovljeno je da je upotreba VFHT dala mogudnost za značajno umanjenje
medikamenata protiv stenokardije,što je omogudilo i smanjenje sporednih efekata od
medikamenata. U vedini lakih formi ishemijske bolesti srca, pri 1. i 2. funkcionalnim
klasama u potpunosti ( ! ) više nisu potrebni medikamenti. Učestanost napada
stenokardije se značajno snizila. Pri 3. i 4. funkcionalnim klasama u kojima upotreba
maksimalnih doza nitropreparata, blokatora β- adrenoreceptora, blokatora
kalcijumovih kanala i antiagreganta nije pokazalo pravi klinički efekt, posle prolaza
punog tretmana VFHT, uočena je u velikom procentu povoljnija dinamika. Kod takvih
pacijenata se umanjila učestanost napada stenokardije. Odnosno, može se redi da VFHT
daje ne samo analgetski efekt, ved i antianginozni.
Progresivna angina pectoris je hitan slučaj, koji zahteva posebnu pažnju u vezi sa
velikom verovatnodom nepovoljnih prognoza. Nestabilna angina može izazvatioštedenje
srčanog mišida, a može predi u stanje hronične stenokardije. Istraživanje je pokazalo da
primena Almedis pribora popravlja prognozu u više od polovine slučajeva.
Upotreba kombinacije VFHT i lečenja medikamentima značajno podižu verovatnodu
pozitivne dinamike u lečenju oboljenja kardiovaskularnog sistema. Kod svih subjekata je
postignut pozitivan efekt. Takođe, nije bilo slučajeva komplikacija - infarkta miokarda.
Može se rede da kombinacija VFHT i terapija medikamentima u potpunosti vrši
prevenciju infarkta srčanog mišida ( ! ).
17
Dobar rezultat je uočen u 94% test grupe sa 2. funkcionalnom klasom, a takođe 77% test
grupe sa 3. funkcionalnom klasom. U 86% testiranih se absolutno normalizovala funkcija
diastole srčanog mišida.
Nekroza srčanog mišida je najopasnija varijanta ishemijske bolesti srca. Do prve nedelje
posle infarkta mogu se javiti razne aritmije, akutna insuficijencija leve komore. Kasnije
komplikacije od srčanog udara mogu biti postinfarktna ishemija ili hronična srčana
insuficijencija.
Korišdenje VFHT neposredno posle ustanovljenja nekroze srčanog mišida, pokazalo se,
da se rizik i učestanost pojavljivanja komplikacija ( kako ranih, tako i kasnijih ) istinski
smanjuje.
Smatra se da nakon infarkta srčanog mišida dolazi do kaskadne reakcije u obliku
začaranog kruga. Ovo se može objasniti činjenicom da organizam tok nekroze doživljava
kao težak stres. Utvrđeno je da upotreba VFHT smanjuje koncentraciju malondialdehida
u plazmi pacijenata sa progresivnom ishemijom.
Koncentracija malondialdehida u plazmi pacijenata sa progresivnom ishemijom u
nmol/ml:
GRUPA PACIJENATA
SAMO VFHT
VFHT +MEDIKAMENTI
PLACEBO
MEDIKAMENTI
DO TERAPIJE
19.42 + 0.84
19.61 + 1.06
19.94 + 1.47
19.14 + 1.05
POSLE TERAPIJE
13.51 + 1.02
13.66 + 10.87
17.87 + 1.14
17.90 + 1.27
Superoksiddismutaza je glavni element antioksidativne zaštite. Prema modernoj nauci,
smanjenje aktivnosti superoksiddismutaze za više od polovine pruža uslove da se poveda
mogudnost nekontrolisanog rasta aktivnih radikala, što dovodi do promene u normalnoj
delijskoj strukturi. Pri upotrebi VFHT raste aktivnost ovog biološkog katalizatora i
povedava se integritet tkiva. Ovi procesi se odvijaju u plazmi i u belim krvnim zrncima.
18
Aktivnost superoksiddismutaze kod pacijenata sa progresivnom stenokardijom pri VFHT:
GRUPA PACIJENATA
do terapijeu plazmi usl.jed/ml
VFHT
VFHT + MEDIKAMENTI
PLACEBO
MEDIKAMENTI
1.88 + 0.07
1.83 + 0.11
1.85 + 0.12
1.92 + 0.13
posle terapije u plazmi
usl.jed./ml
4.49 + 0.54
4.22 + 0.28
2.97 + 0.39
2.93 + 0.47
KONTRAINDIKACIJE ZA KORIŠDENJE VFHT:
-
Deca do 3 godine,
Onkološka oboljenja
Stanja posle transplantacije organa i tkiva,
Akutne inflamatorne bolesti očiju,
Pacemaker
Hydrocephalus.
Pri drugim teški bolestima.
Reference :
A.M. Василенко, E.M. Рукин, В.А. Шмыгов : СПЕКТРАЛНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ 2004.
А.Б. Веселовский, В.В. Кирьянова, А.С. Митрофанов, Н.Н. Петрищев, Г.Д. Фефилов,
Л.И. Янтарева : ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ФОТОХРОМОТЕРАПИИ
С.Г. Абрамович, Е.О. Коровина : ВИЗУАЛЬНАЯ ФОТОХРОМОТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ
ЭТАПЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 2008.
Download

Визуелна фото хромотерапија