ОПШТА БОЛНИЦА
“Др Радивој Симоновић” Сомбор
Војвођанска 75
Централа
Секретар
Факс
e – mail
Web site
……................
...……...……
...……...……
...……...……
...……...……
++ 381 (25) 467–700, 467–800
++ 381 (25) 467–757
++ 381 (25) 417–022, 417–088
[email protected]
www.bolnicasombor.rs
Матични број: 08906173; Регистарски број: 8236092170; Шифра делатности: 8610; ПИБ: 106205005;
Жиро рачуни: 840-801661-66, 840-787667-47, 840-1242761-40
Сомбор:
Број:
31.12.2014.г.
8.1.- 4183/2014
На основу члана 39. и 40. Зкона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.
гласник Републике Србије“, број 120/2004; 57/2007, 104/2009 и 36/2010), директор Опште болнице „Др
Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор издаје:
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“
Сомбор
Којим се ближе уређују: садржина, обим као и поступак за остваривање права заинтерестованих
лица на приступ информацијама од јавног значаја у Општој болници „Др Радвој Симоновић“ Сомбор,
Сомбор ( у даљем тексту: Општој болници).
С А Д Р Ж А Ј:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Подаци
Основни подаци о установи
Организациона структура установе са општим подацима о
свим организационим јединицама унутар установе
Основни подаци о руководству установе, укупном броју
запослених
Основни подаци о начину добијања информације од јавног
значаја и списак најчешће тражених информација
Основни подаци о лицу задуженом за податке и ажурирање
сајта
Документа установе
Преглед података о пруженим услугама
Подаци о приходима и расходима
Подаци о јавним набавкама
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим
примањима
Подаци о средствима рада
Начин и место чувања носача информација
Врсте информација којима установа могућава приступ
Навођење прописа
Лица одговорна за тачност
података
Лалић Весна
Лалић Весна
Поповић Данијела
Лалић Весна
Огризовић Душан
Лалић Весна
Крендић Сава
Крендић Сава
Крендић Сава
Крендић Сава
Крендић Сава
Лалић Весна
Лалић Весна
Лалић Весна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТОЈ БОЛНИЦИ
Општа боница је здравствена установа са својством правног лица, чији је оснивач Влада
Аутономне Покрајине Војводине.
Седиште Опште болнице је у Сомбору у улици Војвођанска број 75.
Општа боница обавља специјалистичко – консултативну и стационарну здравсвену делатност на
секундарном нивоу за подручје Западно-бачког округа за територију општина: Сомбор, Оџаци, Апатин и
за територију насељених места Крушчић, Нова Црвенка, Црвенка и Сивац у Општини Кула.
Пословни податци:
Назив: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
Адреса и седиште: Војвођанска 75, 25000 Сомбор
Матични број: 08906173
ПИБ: 106205005
Шифра делатности: 86.10
Органи Опште болнице су:
1. Директор Опште болнице
2. Заменик директора Опште болнице
3. Управни одбор
4. Надзорни одбор
Директор Опште болнице је Грба др Милан, специјалиста уролог. Послови директора су
регулисани чланом 16. Статута Опште болнице број 03-388 од 26.02.2009. године и изменама и
допунама Статута број 8.1.-185 од 27.01.2011. године:
1.
организује и руководи процесом рада Опште болнице; представља и заступа
Општу болницу и одговоран је за законитост рада Опште болнице;
2.
одговара за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите у Општој
болници и одговара за спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој
болници;
3.
доноси одлуке о одобравању специјализација и ужих специјализација здравствених
радника и здравствених сарадника;
4.
одлучује о правима, обавезама и одговорности запослених из радног односа;
5.
одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Опште болнице;
6.
доноси акт о организацији и систематизацији послова у Општој болници;
7.
предлаже програм рада и развоја Опште болнице;
8.
одговоран је за извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских и другим
законом овлашћених органа;
9.
утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка
у складу са законом;
10. извршава одлуке Управног одбора и Надзорног одбора;
11. именује и разрешава запослене са посебним овлашћењима и одговорностима:
помоћнике директора и руководиоце организационих јединица, као и главну сестру
Опште болнице;
12. именује и разрешава чланове Стручног савета, Етичког одбора и Комисије за
праћење квалитета рада, као и других Комисија које делују у саставу Опште болнице;
13. врши и друге послове утврђене Законом о здравственој заштити, другим законима,
овим Статутом и другим општим актима Опште болнице.
В.д. заменик директора је Урбановски др Бруно, специјалиста урологије. Послови заменика
директора регулисани су чланом 18. Статута Опште болнице:
У одсутности или спречености директора Опште болнице радом Опште болнице руководи
заменик директора са свим правима и обавезама директора Опште болнице.
Заменик директора именује се и разрешава под условима, на начин и по поступку који је Законом о
здравственој заштити Статутом утврђен за именовање и разрешење директора Опште болнице.
Послови које врши Управни и Надзорни одбор регулисани су чланом 19. – 22. Статута Опште
болнице. Чланови Управног и Надзорног одбора налазе се на web сајту Опште болнице под ставком
„МЕНАЏМЕНТ“.
Стручни органи Опште болнице су:
1. Стручни савет
2. Стручни колегијум
3. Етички одбор
4. Комисија за унапређење квалитета рада
Списак чланова стручних органа нализи се на web сајту Опште болнице под ставком
„КОМИСИЈЕ“.
Делатности истих су регулисани члановима 24.-33. Статута Опште болнице.
2
Делатност Опште болнице
Општа болница обавља:
86.10 делатност болнице која обухвата дијагностичке активности, краткотрајно или
дуготрајно лечење у болници које укључује услуге медицинског и немедицинског особља; услуге
лабораторија и техничке услуге, укључујући радиолошке и анестезиолошке услуге и др; услуге хитне
помоћи; услуге болничке апотеке, услуге исхране и друге болничке услуге; услуге медицинског
третмана као што је стерилизација или прекид трудноће, са смештајем и активности у склопу дневних
болница;
86.22 специјалистичку медицинску праксу која обухвата консултације и лечење у области
специјалистичких грана медицине од стране доктора медицине специјалиста;
86.90 осталу здравствену заштиту која обухвата и активности медицинских лабораторија за
анализу крви, медицинску, односно клиничку биохемију, патохистологију и санитетски превоз
пацијената;
38.22 третман и одлагање опасног медицинског отпада који обухвата одлагање и третман пре
одлагања опасног чврстог, токсичног и инфективног медицинског отпада и рад постројења за третман
опасног отпада.
Општа болница обавља делатност из следећих области здравствене заштите односно
специјалности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
интерне медицине
пнеумофтизиологије
инфективних болести
неурологије
дерматовенерологије
опште, васкуларне, пластичне и реконструктивне и дечије
хирургије
урологије
ортопедије са трауматологијом
оториноларингологије са максилофацијалном хирургијом
офталмологије
гинекологије и акушерства
педијатрије и неонатологије
психијатрије
физикалне медицине и рехабилитације
трансфузиологије
лабораторијске дијагностике
радиолошке дијагностике
анестезиологије са реаниматологијом
медицинског снабдевања лековима и санитетским материјалом – болничке
апотеке
патолошке анатомије
У складу са својом делатношћу Општа болница обавља лечење оболелих у току дневног
рада (дневна болница), као и палијативно збрињавање оболелих у терминалној фази болести и
продужено болничко лечење и негу.
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Послови медицинске делатности обављају се у оквиру ширих и ужих организационих облика,
сектора и служби и то:
I. СЕКТОР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ
Гастроентеролошки одсек
Кардиолошки одсек
Одсек за неинвазивну кардиолошку дијагностику
Одсек за интензивну терапију кардиолошких болесника
Одсек за нефрологију и перитонеумску дијализу
3
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
Одсек за хемодијализу
Ендокринолошки одсек
Одсек за ендоскопску дијагностику
Хематолошки одсек
Одсек пријемно-тријажне службе и дневног хоспиталног третмана
Одсек за општу интензивну интернистичку терапију
Одсек интернистичких специјалистичких амбуланти
Одсек посткоронарне неге
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
ИНФЕКТИВНО ОДЕЉЕЊЕ
Одсек за интензивну негу и терапију
Одсек за хепатитисе Б и Ц
Одсек за општа и нејасна фебрилна стања
Одсек за инфекције ЦНС
Одсек за цревне инфективне - паразитарне и карантинске болести
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
Одсек за неспецифичне плућне болести
Одсек за функционалну лабораторијску и микробиолошку дијагностику
Одсек за опструктивне плућне болести
Одсек за ТБЦ
Одсек бронхологије и пулмолошке онкологије
Одсек интензивне неге и терапије
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
Одсек за цереброваскуларне болести са интензивном негом
Одсек за неуромускуларне болести
Одсек епилептологије
Одсек за болести невољних покрета
Одсек за интензивну негу
II. СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ
4
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
ХИРУРШКО ОДЕЉЕЊЕ
Одсек за хепатобилијарну хирургију
Одсек за колоректалну хирургију
Одсек за васкуларну хирургију
Одсек за дечију хирургију
Одсек за ендолапароскопску хирургију
Одсек за онколошку хирургију
Одсек за ендоскопску дијагностику дигестивног тракта
Одсек опште хирургије
Одсек асептичне хирургије
Одсек за ургентну неуротрауму
Одсек специјалистичких амбуланти
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ
Одсек трауматологије
Одсек хладне ортопедије
Одсек дечије ортопедије
Одсек септике
Одсек специјалистичких амбуланти
Одсек за пластичну, реконструктивну и максилофацијалну хирургију
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
УРОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ
Одсек уролошке ендоскопије
Одсек оперативне урологије
Одсек за мушки стерилитет
Одсек дечије урологије
Одсек за конзервативну урологију
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
ОРЛ ОДЕЉЕЊЕ
Одсек ринофарингологије
Одсек цервикофацијалне хирургије и ларингологије
Одсек специјалистичких амбуланти са аудиолошким кабинетом
Одсек ото-хирургије
9.
9.1.
9.2.
9.3.
ОЧНО ОДЕЉЕЊЕ
Одсек оперативне офталмологије
Одсек специјалистичких амбуланти
Одсек за контактна сочива
III. СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
Одсек интензиве неге
Пулмолошки одсек
Кардиолошки одсек
Неуролошки одсек
IV. СЛУЖБА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
11. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
11.1. Акушерски одсек
11.2. Одсек операционог блока
11.3. Одсек интензивне терапије
11.4. Одсек за патологију трудноће
11.5. Одсек за конзервативну гинекологију
11.6. Одсек специјалистичких амбуланти и ултразвучне дијагностике
11.7. Неонатални одсек
V. СЛУЖБА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ
12. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ
12.1. Одсек за алкохолизам
12.2. Одсек за неурозе и гранична стања
12.3. Одсек за наркоманију
12.4. Одсек за ургентну и интензивну терапију
12.5. Одсек геронто-психијатрије
12.6. Одсек дневне болнице
12.7. Одсек превентивне делатности
12.8. Одсек за афективне поремећености
12.9. Одсек дечје психијатрије
12.10.Oдсек психозе
12.11.Одсек опште психијатрије
VI. СЛУЖБА ЗА ПРОДУЖЕНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ
13. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
13.1.Одсек за стационарну рехабилитацију
13.2.Одсек за амбулантну рехабилитацију
13.3.Одсек терапеутског блока
14.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ
5
VII. СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
15. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМ, ТРИЈАЖУ И ЗБРИЊАВАЊЕ УРГЕНТНИХ СТАЊА
15.1.Одсек операционог блока
15.2.Одсек централне стерилизације
15.3.Одсек за пријем и тријажу
15.4.Одсек за збрињавање ургентних стања
16. ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ
16.1.Одсек за интензивну терапију
16.2.Одсек за анестезију
16.3.Одсек преанестезиолошких амбуланти и преоперативне припреме
16.4.Одсек за дечију анестезиологију
16.5.Одсек гинеколошко – акушерске анестезије
16.6.Одсек за терапију бола
17. РАДИОЛОШКА СЛУЖБА
17.1.Одсек за конвенционалну радиологију
17.2.Одсек за ултразвучну дијагностику
17.3.Одсек за ЦТ дијагностику
17.4.Одсек за инванзивну и интервентну радиологију
18. СЛУЖБА КЛИНИЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
18.1.Одсек за биохемију
18.2.Одсек за хематологију
18.3.Одсек за хормоне и туморске маркере
18.4.Одсек за имунолошку аналитику
18.5.Одсек за справљање и контролу раствора и дејонизоване воде
19. ПАТОАНАТОМСКА СЛУЖБА
19.1.Одсек патологије
19.2.Одсек цитодијагностике
20. СЛУЖБА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
20.1.Одсек за колекцију и конзервацију крви
20.2.Одсек за имунохематологију
20.3.Одсек за трансмисивне крвне болести
20.4.Одсек за хемостазу
20.5.Одсек за прање лабораторијског посуђа и стерилизацију.
21. СЛУЖБА БОЛНИЧКЕ АПОТЕКЕ
21.1.Одсек за магистралну израду
22.
СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И РАНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
22.1.Одсек ране рехабилитације
VIII. СЕКТОР СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНИХ АМБУЛАНТИ
23.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА АМБУЛАНТА ЗА КОЖНЕ И ПОЛНЕ БОЛЕСТИ
24. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОНКОЛОШКА АМБУЛАНТА СА ДНЕВНОМ БОЛНИЦОМ
24.1.Одсек за превентиву и регистрацију малигних оболења
24.2.Одсек дневне болнице
24.3.Одсек субспецијалистичких амбуланти
25. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЕНДОКРИНОЛОШКА АМБУЛАНТА
25.1.Одсек за леченје и превенцију хроничних компликација шећерне болести
6
26.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА АМБУЛАНТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТБЦ СА ДНЕВНОМ
БОЛНИЦОМ
26.1.Одсек за функционалну дијагностику
27.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА АМБУЛАНТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ И
РЕУМАТОЛОШКЕ БОЛЕСТИ
27.1.Одсек превентивне дијагностике
27.2.Одсек неинванзивне дијагностике
27.3.Реуматолошки одсек
IX. ДИРЕКТОРИЈУМ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
28.1. Директор Опште болнице
28.2. Заменик директора Опште болнице
28.3. Помоћник директора за медицинска питања
28.4. Помоћник директора за организацију здравствене службе
28.5. Главна сестра Опште болнице
28.6. Координатор за здравствену негу
X. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
29.1.Одсек рачуноводства
29.2.Одсек информационих технологија
29.3.Одсек финансијске оперативе
29.4.Одсек плана, анализе и статистике
29.5.Одсек јавних и осталих набавки
29.6.Одсек обрачуна личних доходака
2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
30.1.Одсек за правне послове
30.2.Одсек за опште послове
30.3.Одсек за кадровске послове
3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
31.1.Одсек за машинско и грађевинско одржавање
31.2.Одсек за електротехничко одржавање
31.3.Одсек кухиње, вешераја, управљања медицинским отпадом и одржавања хигијене круга
31.4.Одсек возног парка и обезбеђења.
7
ORGANIZACIONE
JEDINICE
UKUPNO
SVI
R.BR
ORGANIZACIONA STRUKTURA I KADROVI NA DAN 31.12.2014. GODINE
UKUPNO
UKUPNO
ZDRAVSTVEN.
RADNIKA
SVEGA
LEKARA
N
O
N
O
N
117
24
43
44
107
23
40
43
10
1
3
1
96
20
34
39
8
1
2
1
22
6
7
9
95
52
31
24
20
85
50
31
20
19
10
2
10
2
4
1
78
46
28
18
17
25
24
1
74
68
84
64
14
SPECIJALISTI
O
NA
SPECIJALIZ.
O
N
N
1
1
20
6
6
7
13
7
5
4
4
4
1
1
4
1
18
9
6
4
4
21
1
6
5
6
58
6
12
80
4
58
3
55
8
9
6
34
8
58
67
42
42
10
28
9
15
47
64
39
41
10
27
8
15
11
3
3
1
22
61
36
39
10
24
7
14
5
12
5
10
12
3
59
112
5
12
5
10
11
3
43
99
O
BEZ
SPECIJALIZ.
N
O
FARMACEUTI
N
O
SARADNICI
VSS
N
O
SARADNICI
VŠS
N
O
OSTALI
VISOKA
SPREMA
N
O
MEDICINSKE
SESTRE
VŠS
N
O
MEDICINSKE
SESTRE
SSS
N
O
1
1
1
2
73
13
26
28
1
4
ADMINISTRATIVNI
RADNICI
N
O
TEHNIČKI
RADNICI
N
O
8
1
2
11
3
6
4
2
10
2
2
1
59
33
22
12
12
4
1
7
4
3
2
2
1
1
14
1
3
11
1
2
44
6
10
14
11
3
2
37
3
1
21
1
4
6
4
1
4
1
5
25
7
4
6
3
18
5
8
3
3
1
5
15
10
2
3
5
2
3
1
1
25
3
3
2
1
3
16
45
9
32
7
15
6
8
3
3
1
1
17
2
1
3
1
1
1. SEKTOR ZA INTERNISTIČKE GRANE
1
Interno odeljenje
2
Infektivno odeljenje
3
Odeljenje za plućne bolesti
4
Odeljenje za neurologiju
1
1
2
1
1
2. SEKTOR ZA HIRURŠKE GRANE
1
Hirurško odeljenje
2
Odeljenje za ortopedsku hirurg. i traumatologiju
3
Urološko odeljenje
4
ORL odeljenje
5
Očno odeljenje
1
1
3. SLUŽBA ZA PEDIJATRIJU
1
Dečije odeljenje
4. SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO
1
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo
5. SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU
1
Odeljenje za psihijatriju
3
2
6. SLUŽBA ZA PRODUŽENO LEČENJE I NEGU
1
Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
2
Odeljenje za palijativno zbrinjavanje
7. SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE MEDICINSKE DELATNOSTI
1
Odeljenje za prijem, trijažu i zbrinjav.urg.stanja
2
Odeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju
3
Radiološka služba
4
Služba kliničke laboratorije
5
Patoanatomska služba
6
Služba za transfuziju krvi
7
Služba bolničke apoteke
8
Služba za fizikalnu med, rehabilitac.i ranu rehab.
9
Sektor specijalističko-konsultativnih ambulanti
1. Spec. amb. za kožne i polne bolesti
2. Spec. onkološka amb. sa dnevnom bolnicom
3. Specijalistička endokrinološka ambulanta
4. Spec. amb. za plućne bolesti i TBC sa dn.bol.
5. Spec.amb.za kardiovaskularne i reumatol.bol.
10
Direktorijum
8. ODELJENJE ZA PRAVNE I EKON.-FIN.POSLOVE
9. ODELJENJE ZA TEHNIČKE POSLOVE
U K U P N O:
1
1
1
5
11
5
9
10
2
16
13
1200 1092 108
1
1
1
6
1
2
13
7
2
2
5
1
2
3
2
6
2
1
1
1
2
2
4
2
3
1
3
4
1
2
3
1
3
4
1
1
2
8
4
4
5
2
1
1
1
1
41
1
810
68
16
1
178
8
151
22
5
8
1
3
2
4
56
3
566
57
45
16
1
1
1
2
99
12
237 24
Редни
број
3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РУКОВОДСТВУ УСТАНОВЕ, УКУПНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Презиме
Грба
Урбановски
Симин
Лалић
Крендић
Беширевић
Којић
Загорац
Половина
Стјепановић
Јовановић
Дамјановић
Вејновић
Башић
Шаму
Вулић
Ђуровић
Лаловић
Вуковић
Маунић
Славнић
Халер
Меселџија
Гргуров
Стојшић
Име
Звање
Назив руководеће позиције
Милан
др.мед. директор Опште болнице
Бруно
др.мед. заменик директора Опште болнице
Чедомир
др.мед. помоћник директора за медицинска питања
Весна
дипл.ецц. помоћник директора за опште, правне и кадровске послове
Сава
дипл.ецц. помоћник директора за економско-финансијске послове
Жељко
дипл.инг. помоћник директора за техничке послове
Бранка
главна сестра Опште болнице
Николаа
др.мед. начелник Интерног одељења
Мирјана
главна сестра Интерног одељења
Небојша
др.мед. начелник Инфективног одељења
Милан
др.мед. в.д. начелника Инфективног одељења
Сузана
главна сестра Инфективног одељења
Милош
др.мед. начелник Одељења за плућне болести
Ирена
главна сестра Одељења за плућне болести
Јанош
др.мед. начелник Одељења за неурологију
Евица
главна сестра Одељења за неурологију
Драган
др.мед. начелник Хируршког одељења
Божана
главна сестра Хируршког одељења
Мирољуб
др.мед. начелник Одељења за ортопедску хирургију и трауматологију
Ирен
главна сестра Одељења за ортопедску хирургију и трауматологију
Никола
др.мед. начелник Уролошког одељења
Јудит
главна сестра Уролошког одељења
Велибор
др.мед. начелник ОРЛ одељења
Зорка
главна сестра ОРЛ одељења
Јасмина
др.мед. начелник Очног одељења
Слободанк
26. Муњас
главна сестра Очног одељења
а
27. Арнаут
Милан
др.мед. начелник Дечијег одељења
28. Црномарковић Марија
главна сестра Дечијег одељења
29. Рачић
Лазар
др.мед. начелник Одељења за гинекологију и акушерство
30. Минић
Даниела
главна сестра Одељења за гинекологију и акушерство
31. Влашки
Милојко
др.мед. начелник Одељења за психијатрију
32. Прица
Марица
главна сестра Одељења за психијатрију
33. Кедвеш
Густав
др.мед. начелник Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију
34. Девчић
Ливиа
главна сестра Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију
35. Вејновић
Ана
главни физиотерапеут Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију
36. Грујић Фирањ Даница
др.мед. начелник Одељења за палијативно збрињавање
37. Вулетић
Анђелка
главна сестра Одељења за палијативно збрињавање
38. Парчетић
Зоран
др.мед. начелник Одељења за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања
39. Стојаков
Десанка
главна сестра Одељења за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања
40. Вукелић Газдић Соња
др.мед. начелник Одељења за анестезију и интензивну терапију
41. Проданов
Славица
главна сестра Одељења за анестезију и интензивну терапију
42. Шафхаузер
Драгана
др.мед. начелник Радиолошке службе
43. Гојтан
Никола
др.мед. в.д. начелника Радиолошке службе
44. Шафхаузер
Себастијан
главни техничар Радиолошке службе
45. Меселџија
Соња
др.мед. начелник Службе клиничке лабораторије
46. Мандић
Марија
главни лаборант Службе клиничке лабораторије
47. Глигорић
Душан
др.мед. начелник Патоанатомске службе
48. Шијак
Данилка
главна сестра Патоанатомске службе
49. Гутовић
Марија
др.мед. начелник Службе за трансфузију крви
50. Ралић
Љиљана
главни лаборант Службе за трансфузију крви
51. Видовић
Викторија дипл.пхарм. начелник Службе болничке апотеке
52. Ковач
Стипан
главни фармацеутски техничар Службе болничке апотеке
53. Делић
Весна
др.мед. начелник Службе за физикалну медицину, рехабилитацију и рану и рехабилитацију
54. Ђорђевић
Милорад
главни физиотерапеут Службе за физикалну медицину, рехабилитацију и рану рехабилитацију
55. Ћурић
Синиша
др.мед. начелник Специјалистичке амбуланте за кожне и полне болести
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Илић
Лалић
Арнаут
Јокић
Николић
Вуксан
Паскаш
Дрча
Поњевић
Гргић
Весна
Јелена
Габриела
Катица
Биљана
Вукица
Ратко
Зоран
Иван
Сузана
др.мед.
др.мед.
др.мед.
др.мед.
др.мед.
в.д. начелника Специјалистичке амбуланте за кожне и полне болести
главна сестра Специјалистичке амбуланте за кожне и полне болести
начелник Специјалистичке онколошке амбуланте са дневном болницом
главна сестра Специјалистичке онколошке амбуланте са дневном болницом
начелник Специјалистичке ендокринолошке амбуланте
главна сестра Специјалистичке ендокринолошке амбуланте
начелник Специјалистичке амбуланте за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом
главни техничар Специјалистичке амбуланте за плућне болести и ТБЦ са дневном болницом
начелник Специјалистичке амбуланте за кардиоваскуларне и реуматолошке болести
главна сестра Специјалистичке амбуланте за кардиоваскуларне и реуматолошке болести
4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА И СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА
Према
одредбама Закона
о
слободном
приступу
информацијама
од
јавног
значаја ("Службени гласник РС", број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/10) информација од јавног
значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом
органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има
оправдан интерес да зна.
Поступак за остваривање овог права покреће се подношењем захтева за слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
Подношење захтева
Информације од јавног значаја која је настала у раду односно којом располаже Општа болница
„Др. Радивој Симоновић“, Сомбор (у даљем тексту: здравствена установа) могу се добити подношењем
Захтева Директору здравствене установе.
Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми.
Захтев тражиоца информација од јавног значаја треба да садржи:
1.назив органа,(тражиоца)
2.име, презиме и адресу тражиоца односно седиште ако је тражилац правно лице,
3.прецизан опис информација које се траже и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације.
Захтев се изузетно може поднети и у усменом облику. Када се информација тражи усмено,
захтев се саопштава на записник и уноси у посебну евиденцију коју води овлашћено лице здравствене
установе. Овлашћено лице здравствене установе у наведеном случају дужно је да омогући приступ
информацијама и на основу усменог захтева тражиоца за приступ информацији.
Тражилац није дужан да наведе разлоге за подношење захтева.
Уколико захтев не садржи наведене елементе, односно ако није уредан, овлашћено
лице здравствене установе дужно је да поучи тражиоца одговарајућим упутством како да те недостатке
отклони. Ако тражилац у року од 15 дана од дана пријема упутства то не учини, а недостаци су такви да
се по захтеву не може поступати, овлашћено лице доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Против овог закључка тражиоц нема право жалбе.
Ако је тражена информација већ доступна јавности, право је тражиоца да га овлашћено лице
здравствене установе упути на то где је и када она објављена.
Ако документ садржи делове које јавност нема оправдани интерес да зна, тражилац има право да
му овлашћено лице здравствене установе учини доступним остале делове тог документа.
10
Одлучивање по захтеву
Овлашћено лице здравствене установе дужно је да без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације.
Уколико овлашћено лице здравствене установе није у могућности, из оправданих разлога, да у
року обавести тражиоца о поседовању информације, дужно је да о томе, најкасније у року од седам дана
од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 30 дана
од дана пријема захтева.
Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја
Овлашћено лице здравствене установе неће омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, ако би тиме: угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно
добро неког лица, угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за
кривично дело, вођење кривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или
спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично
суђење озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност или међународне односе или
битно отежао остварење оправданих економских интереса државе, учинио доступним информацију или
документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као
државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а
због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене
законом који претежу над интересом за приступ информацији.
Трошкови копирања и достављања документа
Трошкови копирања и достављања документа, обрачунавају се у складу са Уредбом о висини
накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног
значаја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/2006), чији је саставни део Трошковник којим се
утврђује висина нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од
јавног значаја, прописани су на следећи начин:
Копија докумената по страни:
- на формату А3 6 динара
- на формату А4 3 динара
Копија докумената у електронском запису:
- дискета 20 динара
- ЦД 35 динара
- ДВД 40 динара
Копија документа на аудио
- касети 150 динара
Копија документа на
- аудио-видео касети 300 динара
Претварање једне стране
- документа из физичког у
- електронски облик 30 динара
Упућивање копије трошкови се обрачунавају према
- документа редовним износима у ЈП ПТТ Србије
11
Послови у вези информација од јавног значаја
1. Пружање стручне помоћи овлашћеним лицима за поступање по захтевима за приступ
информацијама од јавног значаја и обрада података о личности, као и захтева државних органа.
2. Припрема инструкционих аката везаних за примену Закона (Прописа) који уређују слободан
приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности. Припрема и достављање
одговора и мишљења на питања постављена од стране заинтересованих физичких и правних лица,
везаних за примену горе наведених Закона.
3. Израда, објава и ажурирање Информатора о раду Опште болнице.
4. Остваривање сарадње са Службом повереника за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности, Заштитником грађана, другим органима јавне власти, невладиним организацијама,
организацијама стручне јавности и другим субјектима.
У складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног заначаја
(Службени гласник РС број 1/2004; 54/2007; 104/2009 и 36/2010) у Општој болници "Др Радивој
Симоновић" Сомбор поднето је:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
-
12
Тражене информације
Грађани
Медији
НВО и удр. Грађ.
Политичка странка
Органи власти
Остали
УКУПНО:
Број поднетих
захтева
Број усвојених
и делимично
усвојених
захтева
Број
одобрених
захтева
Број одбијених
захтева
2
1
1
1
4
1
4
1
Најчешће постављена питања су:
Дописник "Блица" (затражио и) објавио податак о дуговању Опште болнице "Др Радивој
Симоновић" Сомбор према добављачима,
"Сомборске новине" објавиле информацију о добијању акредитације Опште болнице "Др Радивој
Симоновић" Сомбор
Здравствена инскпекција Министарства здравља се обратила ради:
- утврђивања начина рада Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију
- пријема у радни однос здравствених радника
- премештаја специјалиста на Одељењу хирургије
- рада гланске израде лекова у Болничкој апотеци.
Обаветење запослених о поступању рада ванредне ситуације
Радио "Фокус" о више области.
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“ бр. 120/04 ; 54/07; 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам*:
1. Обавештење да ли поседује тражену информацију;
2. Одговор на тражену информацију;
3. Увид у документ који садржи тражену информацију;




поштом
електронском поштом
факсом
на други начин:* _________________________________________.
Овај захтев се односи на следеће информације:
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације).
Тражилац информације / Име и презиме
У Сомбору
Адреса:
Дана __________.20___. године.
Други подаци за контакт
________________________________________.
Потпис
________________________________________________
* Означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
* Када захтевате други начин доставлјања обавезно уписати који начин доставлјања захтевате.
13
5. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ПОДАТКЕ И АЖУРИРАЊЕ
САЈТА
Огризовић Душан – шеф Одесека информационих технологија
[email protected]
6. ДОКУМЕНТА УСТАНОВЕ
1. Управни одбор Опште болнице донео је Статут Опште болнице број 03-388 26.02.2009.
године и Измене Статута број 8.1.-185 27.01.2011. године.
2. Дирекектор Опште болнице, Синдикалне организације Опште болнице и Влада Аутономне
покрајине војводине потписали су Колективни уговор код Опште болнице број 8.1.-2651 од 05.12.2011.
године.
3. Директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 26.09.2014 под бројем 9.-2553/14
донео је Правилник о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој
Симоновић“ Сомбор a дана 24.10.2014. под бројем 9.-2927/14 Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“
Сомбор.
4. Одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена у Општој болници „Др Радивој
Симоновић“ Сомбор директор Опште болнице је донео 16.01.2013. године под бројем 8.1.-98 а Одлуку о
обиму дежурстава , приправности и рада по позиву у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
дана 29.01.2013. године под бројем 8.1.-98/1 са I, II, III, IV и V изменама и допунама број 8.1. – 2484 од
14.10.2013. године.
5. Правилник о радној дисциплини и понашању заспослених у Општој болници „Др Радивој
Симоновић“ Сомбор директор Опште болнице је донео дана 16.07.2010. године под бројем 8.1.1095/2010.
6. Правилник о стручном усавршавању и специјализацији запослених у Општој болници
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор директор Опште болнице је донео дана 25.03.2010. године под бројем
8.1.-459/2010.
7. Правилник о коришћењу здравствене заштите и кућном реду директор Опште болнице
„Др Радивој Симоновић“ Сомбор је донео дана 24.11.2010. године под бројем 8.1.-2010/2010.
8. Директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 10.02.2014 под бројем 8.1.-326
донео је Пословни кодекс
9. Дана 24.09.2014. године, под бројем 8.1.-2517/2014 директор Опште болнице донео је
Правилник о поступку јавне набавке у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
10. Оперативни план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор директор Опште
болнице је донео дана 05.09.2014. године под бројем 9.-2303.
11. Стратешки план Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор директор Опште болнице
је донео дана 05.09.2014. године под бројем 9.-2302.
12. Акт о процени ризика радног места и радне околине донетог 11.04.2013. под бројем 8.1.1028.
13. Правилник о поступању када је запослени или лице које је по другом основу на раду у
Општој болници Сомбор, под утицајем алкохола или других средстава зависности, случајеви када
се врши провера и начин провере истих, донет 05.02.2013. године под бројем 8.1.-267.
14. Дана 18.03.2013. године, под бројем 8.1.-757 директор Опште болнице донео је План
интегритета Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.
15. Програм о обучавању запослених из безбедности и здравља на раду донет је 08.01.2013.
под бројем 8.1.-53.
16. Санациони план за отклањање последица пожара Опште болнице „Др Радивој
Симоновић“ Сомбор директор Опште болнице је донео дана 27.12.2012. године под бројем 8.1.-2878.
17. Правилник о унутрашњој провери квалитета стручности рада у Општој болници „Др
Радивој Симоновић“ Сомбор донет је дана 14.11.2012. године под бројем 8.1.-2577.
18. Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара под бројем 8.1.-1633
донет је дана 02.08.2011. године.
19. Правилник о интерним контролним поступцима Опште болнице „Др Радивој Симоновић“
Сомбор директор Опште болнице је донео дана 27.01.2011. године под бројем 8.1.-191.
20. Правилник о канцеларијском и архивском пословању Опште болнице „Др Радивој
Симоновић“ Сомбор донет је дана 29.09.2009. године под бројем 8.1.-493.
21. Управни одбор Здравственог центра „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 03.06.2008. под бројем
03-1673 донео је Правилник о управљању инфективним медицинским отпадом.
14
22. Одлуку о уређивању, начину издавања, руковања, задуживања, чувања и евиденције
броја примерака печата директор Опште болнице је донео дана 01.07.2009. године под бројем 01-ОБ1167.
23. Анекс колективног уговора о заштити на раду Здравственог центра
24. Радни план постројења за управљање медицинским отпадом директор Опште болнице је
донео дана 09.05.2014. године под бројем 9.-1311.
25. План рада Комисије за заштиту од болничких инфекција у Општој болни Сомбор донет је
19.02.2013. године под бројем 8.1.-454
26. Програм провере квалитета стручности рада у Општој болници „Др Радивој Симоновић“
Сомбор за 2014. годину.
27. План унапређења квалитета рада у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за
2014. годину.
28. Директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор донео је План мера за
отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова.
Ова документа налазе се на web сајту Опште болнице по „ДОКУМЕНТА“.
7. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Odeljenje
Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo
Dečije odeljenje
Interno odeljenje
Odeljenje za plućne bolesti
Odeljenje za neurologiju
Odeljenje za psihijatriju
Infektivno odeljenje
Hirurško odeljenje
Odeljenje za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Urološko odeljenje
ORL odeljenje
Očno odeljenje
Odeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju
Spec. amb. za kožne i polne bolesti
Odeljenje za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih
stanja
Služba za transfuziju krvi
Spec. amb. za plućne bolesti i tbc sa dnevnom
bolnicom
Spec. amb. za kardiovaskularne bolesti
Spec. amb. za reumatološke bolesti
Specijalistička endokrinološka ambulanta
Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Služba za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ranu
2014.
Konsultativni Specijalistički
pregledi
pregledi
Stacionarni
Ambulantni
pacijenti
pacijenti
126
3142
111
6741
1132
18094
356
7683
417
13623
196
16991
143
3466
230
10916
87
15340
474
9947
615
14716
322
10596
346
0
0
5566
0
0
24465
22882
0
0
0
0
22
0
5883
6540
2169
9490
6226
2464
15
rehabilitaciju
Specijalistička onkološka ambulanta sa dnevnom
bolnicom
44
10081
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
7683
71104
Intervencije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
9588
43793
Terapijske usluge
OČNO ODELJENJE
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
29101
522
Operacije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
500
247
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
14091
19576
Terapijske usluge
INTERNO ODELJENJE
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
184158
4022
Intervencije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
38079
429
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
2217
11466
Intervencije
UROLOŠKO
ODELJENJE
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
7113
1773
Terapijske usluge
16
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
30282
0
Operacije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
611
6
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
6789
1960
Intervencije
HIRURŠKO
ODELJENJE
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
12097
6814
Terapijske usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
141385
395
Operacije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
2224
275
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
1464
23323
Intervencije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
1514
5131
Terapijske usluge
ORL ODELJENJE
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
14568
268
Operacije
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
699
262
2014.
Dijagnostičke usluge
17
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
2404
975
Intervencije
ODELJENJE ZA
ORTOPEDSKU
HIRURGIJU I
TRAUMATOLOGIJU
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
1542
3931
Terapijske usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
178474
2922
Operacije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
778
2680
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
6536
327
Terapijske usluge
INFEKTIVNO
ODELJENJE
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
28525
489
Intervencije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
5649
1387
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
2234
0
Terapijske usluge
ODELJENJE ZA
NEUROLOGIJU
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
109562
44
Intervencije
Odeljenje
18
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
6420
0
2014.
Intervencije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
156
5
Dijagnostičke usluge
ODELJENJE ZA
PSIHIJATRIJU
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
2638
8
Ostale usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
4609
0
Terapijske usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
196432
7924
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
KABINET EMG I EEG
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
448
2125
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
13359
19724
Terapijske usluge
ODELJENJE ZA
PLUĆNE BOLESTI
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
136600
808
Intervencije
Odeljenje
ODELJENJE ZA
ANESTEZIJU I
INTENZIVNU TERAPIJU
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
9622
600
2014.
Dijagnostičke usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
10299
0
Intervencije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
20000
576
Ostale usluge
19
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
90817
5814
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
13373
3879
Intervencije
ODELJENJE ZA
GINEKOLOGIJU I
AKUŠERSTVO
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
6905
350
Terapijske usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
50054
42
Operacije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
2247
0
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
8328
3315
Terapijske usluge
DEČIJE ODELJENJE
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
18875
1128
Intervencije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
4334
1617
2014.
Intervencije
Odeljenje
ODELJENJE ZA
FIZIKALNU MEDICINU I
REHABILITACIJU
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
1202
6
Dijagnostičke usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
2211
41
Usluge fizikalne medicine i rehabilitacije
20
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
113861
190066
2014.
Usluge fizikalne medicine i rehabilitacije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
19727
58042
SLUŽBA ZA FIZIKALNU
MEDICINU,
REHABILITACIJU I
RANU REHABILITACIJU
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
806
Terapijske usluge
SPEC. AMB. ZA KOŽNE
I POLNE BOLESTI
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
4724
Intervencije
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
271
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
SPECIJALISTIČKA
ENDOKRINOLOŠKA
AMBULANTA
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
11186
Terapijske usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
888
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
SPEC. AMB. ZA
KARDIOVASKULARNE
BOLESTI
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
8864
Intervencije
21
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
96
2014.
Terapijske usluge
Odeljenje
SPEC. AMB. ZA
REUMATOLOŠKE
BOLESTI
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
22491
2014.
Dijagnostičke usluge
Odeljenje
SPEC. AMB. ZA
PLUĆNE BOLESTI I
TBC SA DNEVNOM
BOLNICOM
Odeljenje
ODELJENJE ZA
PRIJEM, TRIJAŽU I
ZBRINJAVANJE
URGENTNIH STANJA
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
9859
Terapijske usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
905
2014.
Intervencije i terapijske usluge
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
38374
2014.
Terapijske usluge
Odeljenje
SPEC. ONKOLOŠKA
AMBULANTA SA
DNEVNOM BOLNICOM
Stacionarni pacijenti
Ambulantni pacijenti
0
15966
8. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Укупан приход за 2013. годину 1.894.430.000,00
Укупан расход за 2013. годину 1.888.913.000.00
22
9. ПОДАЦИ О ЈАНИМ НАБАВКАМА
У 2014. години спроведено је 5 јавних набавки мале вредности и то:
1. Јавна набавка мале вредности 1/2014 - поправак ЦТ апарата
Закључен уговор:
- „Siemens“ д.о.о. Београд у износу од 554.000,00 динара без ПДВ-а
2. Јавна набавка мале вредности 2/2014 - надоградња црно белог ултразвучног
апарата произвођача SonoScape Кина, модел S2
Закључен уговор:
- “MEDTECH” д.о.о.,Београд, Устаничка 144 у износу од 1.083.000,00 динара без ПДВа
3. Јавна набавка мале вредности 3/2014 – набавка ЕКГ рекордера компатибилних са
постојећим ЕКГ холтер системом
Закључен уговор:
- „Schiller“ д.о.о., Сићевачка 1, Београд у износу од 808.800,00 динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
4. Јавна набавка мале вредности 4/2014 - поправак – репарација ултразвучног
апарата TOSHIBA „NEMIO SSA 550“
Закључен уговор:
- “Beolaser” д.о.о., Трговачка 16а, Београд у износу од 810.000,00 динара без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
5. Јавна набавка мале вредности 5/2014 - услуга поправки и одржавања моторних
возила
Закључени уговори:
- Обустава поступка због добијања неодговарајуће понуде
У 2014. години спроведено је 28 отворених поступака јавних набавки и 2
преговарачка поступка без објављивања позива и то:
1. Отворени јавни позив 1 / 2014 за набавку имплантата у ортопедији (протезе) по
партијама:
Закључени уговори:
- „Magna pharmacia“ д.о.о., Ресавска 60, Београд у износу од 10.718.000,00 динара без
ПДВ-а за партије број 3. и 4.
- „Narcissus“ д.о.о., Вука Караџића 24, Ада, у износу од 684.000,00 динара без ПДВ-а за
партију број 5.
- Ecotrade BG” д.о.о., Страхињића Бана 3, Ниш у износу од 2.453.800,00 динара без ПДВ-а
за партије број 1. и 2.
2. Отворени јавни позив број 2/2014 за набавку осталог уградног материјала у
ортопедији по партијама:
Закључен уговор:
- “Mark medical” д.о.о., Сање Живановића 42, Београд, у износу од 1.881.900,00 динара
без пдв-а за партије број 1. и 4.
- “Narcissus” д.о.о., Вука Караџића 24, Ада, у износу од 3.588.825,00 динара без пдв-а за
партију број 2.
- „Ortokon“ д.о.о., Булевар Немањића 74/20, Ниш, у износу од 491.500,00 динара без пдв-а
за партију број 3.
- Обустава поступка за партију број 5. због недобијања понуда
23
3. Отворени јавни позив број 3/2014 за набавку лекова који се издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања по партијама:
Закључени уговори:
- Adoc“ д.о.о. Београд, улица Милорада Јовановића бр. 11, у износу од 158.616,50 динара
без пдв-а за партије број 9, 19, 20, 21, 101, 170
- „Ino-pharm “ д.о.о. Београд, Браће Ковач бр.2, у износу од 4.031.919,00 динара без пдв-а
за партије број 35, 37, 41, 128, 130, 178, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 23,
232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
- „Inpharm“ д.о.о.Земун, Цара Душана 266, у износу од 346.744,40 динара без пдв-а за
партије број 146, 147, 158, 159, 168, 191
- „Peyton Medical “ д.о.о. Београд, Војводе Степе 52, у износу од 947.880,60 динара без
пдв-а за партије број 36, 151, 219
- „Pharma Swiss“ д.о.о. Београд, Батајнички друм 5а, у износу од 648.590,00 динара без
пдв-а за партије број 11, 114, 156, 220
- „Phoenix Pharma“ д.о.о. Београд, Боре Станковића 2, у износу од 4.185.748,10 динара без
пдв-а за партије број 4, 8, 10, 12, 14, 15, 34, 40, 44, 49, 51, 52, 58, 69, 70, 73, 76, 81, 84, 94,
99, 100, 02, 104, 113, 115, 11, 123, 129, 137, 150, 162, 164, 169, 171, 172, 177, 184, 188, 190,
192, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 212
- „Ерма “ д.о.о. Београд, Аутопут за Нови Сад 96, у износу од 984.330,00 динара без пдв-а
за партије број 2, 26, 27, 50, 60, 71, 176, 179, 196
- „Маклер “ д.о.о. Београд, Београдска 39/7, у износу од 321.360,00 динара без пдв-а за
партију број 127
- „Фармалогист“ д.о.о. Београд, улица Миријевски булевар 3, у износу од 9.914.327,15
динара без пдв-а за партије број 1, 3, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 38,
39, 42, 43, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 77, 78,
79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112,
117, 118, 119, 120, 121, 14, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 143, 145,
148, 149, 152, 154, 155, 157, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 173, 174, 175, 180, 181, 182, 183,
185, 186, 187, 189, 193, 194, 195, 197, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 211, 213, 214, 215, 216,
217, 218
4. Отворени јавни позив 4/2014 – набавка рачунарске опреме
Закључен уговор:
- „Alti“д.о.о., Булевар ослободилаца Чачка 78г, 32000 Чачак, у износу од 885.969,78
динара без пдв-а.
5. Отворени јавни позив 5/2014 за набавку штампаних папирних здрвствених
картона, образаца и другог штампаног материјала по партијама
Закључен уговор:
- ЗУТР„Red line“, Сомбор, Централа бб, у износу од 383.050,00 динара без пдв-а за
пертије 1 и 2
6. Отворени јавни позив 6/2014 за набавку таблетиране соли
Закључен уговор:
- “Fresenius Medical Care Srbija” д.о.о.,Вршац, Улица београдски пут бб, у износу од
1.200.000,00 динара без пдв-а
7. Отворени јавни позив 7/2014 за набавку водоводног, канализационог и материјала
за централно грејање
Закључен уговор:
- Обустава поступка због добијања неодговарајуће понуде ( премашује процењену
вредност)
8. Отворени јавни позив 8/2014 за набавку електроматеријала
Закључен уговор:
24
-
„Somborelektro“ д.о.о., Улица Ади Ендре 27, Сомбор, у износу од 1.411.903,50 динара
без пдв-а
9. Отворени јавни позив 9/2014 за набавку ЦР система за дигитализацију РТГ службе
Закључен уговор:
- Друштво за спољну и унутрашњу трговину “Medicom” д.о.о., Шабац, Поцерска 3, у
износу од 2.391.000,00 динара без пдв-а
10. Отворени јавни позив 10/2014 за набавку канцеларијског потрошног материјала по
партијама
Закључен уговор:
- „Pergamona“ д.о.о., Мите Поповића 9, Сомбор, у износу од 3.473.790,00 динара без пдв-а
за партије 1, 2, 3, 4
11. Отворени јавни позив 11/2014 за набавку медицинске опреме (апарати за
анестезију, ендо видео стуб) по партијама
Закључен уговор:
- У току је поступак јавне набавке (позив објављен 31.12.2014. године)
12. Отворени јавни позив 12/2014 за набавку медицинске опреме ( лапароскопски стуб,
болнички кревети, гинеколошко уролошка столица) по партијама
Закључен уговор:
- „Medicoline“ д.о.о., Ниш, Рајичева 36, у износу од 1.880.000,00 динара без пдв-а за
партију 2
- „Paroco medical equipment“ д.о.о., Нови Сад, Ђерђа Молнара 2, у износу од 4.750.000,00
динара без пдв-а за партије 1 и 3
13. Отворени јавни позив 13/2014 за набавку средстава и материјала за одржавање
хигијене по партијама
Закључен уговор:
- „Helena graf“ д.о.о., Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28, у износу од 2.258.498,00 динара без
пдв-а за партију 1
- “Sena & Sana Ph.CO“ d.o.o, Инђија, Новосадска 21, у износу од 304.200,00 динара без
пдв-а за партију 2
- „Helena graf“ д.о.о., Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28, у износу од 816.000,00 динара без
пдв-а за партију 3
- „Helena graf“ д.о.о., Зрењанин, Иве Лоле Рибара 28, у износу од 1.249.720,00 динара без
пдв-а за партију 4
- „Медицински Депо“ доо, Нови Сад , ул.Сувоборска 16, у износу од 598.000,00 динара
без пдв-а за партију 5
14. Отворени јавни позив 14/2014 за набавку контејнера за медицински отпад и кеса
Закључен уговор:
- Aleta“ д.о.о., Сомбор, Јована Јовановића Змаја 4, у износу од 1.685.600,00 динара без
пдв-а
15. Отворени јавни позив 15/2014 за набавку санитетског и другог медицинског
потрошног материјала по партијама
Закључени уговори:
- „ADOC“ д.о.о., Београд, Милорада Јовановића бр.11 у износу од 795.000,00 динара без
пдв-а за партију 6.2.
- B. Braun Adria RSRB“ д.о.о., Нови Београд, Ђорђа Станојевића 14 у износу од
3.866.778,00 динара без пдв-а за партијe 1.8., 3.. и 3.5.
- „Beolaser“ д.о.о., Београд, Трговачка 16а, ТЦ Мондо, спрат 2, апартман I у износу од
440.625,00 динара без пдв-а за партију 5.2.
25
26
„Beohem-3“ д.о.о., Београд, Трстењакова 9 у износу од 40.000,00 динара без пдв-а за
партијu 6.3.
„VICOR“ д.о.о., Нови Београд, Гоце Делчева 42 у износу од 1.895.019,20 динара без пдва за партију 3.21.
„GROSIS“ д.о.о., Ниш, Шабачка 1а у износу од 495.133,00 динара без пдв-а за партијe
3.13., 3.28. и 3.31.
„Dexon“ д.о.о. , Београд, Јеврема Грујића 25 у износу од 889.60,00 динара без пдв-а за
партијe 1.3. и 1.6.
„DEM“ д.о.о., Нови Сад, Раковачка 32 у износу од 158.400,00 динара без пдв-а за
партију 3.23
„Eticon“ д.о.о. , Београд, Шајкашка 21 у износу од 461.214,00 динара без пдв-а за партијe
1.4. и 3.30.
„Eumed“ д.о.о., Београд, Љубе Дидића у износу од 56.500,00 динара без пдв-а за партију
1.10
„Ecotrade BG“ д.о.о., Ниш, Страхињића Бана бр 3 у износу од 2.452.494,00 динара без
пдв-а за партије 4.2., 5.1. и 7.6.
„Zem farm“ д.о.о. , Земун, Угриновачка 202 у износу од 208.500,00 динара без пдв-а за
партију 3.19.
„Yunycom“ д.о.о., Београд, Ресавска 78б у износу од 1.106.700,00 динара без пдв-а за
партију 3.17.
„Labra“ д.о.о, Ниш, Томе Росандића 5/III-4 у износу од 175.800,00 динара без пдв-а за
партију 3.18.
„Makler“д.о.о.,Нови Београд, Омладинских бригада 86 у износу од 4.565.000,00 динара
без пдв-а за партију 3.14.
„Medi Labor“ д.о.о., Нови Сад, Мићуринова 52 у износу од 3.848.929,50 динара без пдв-а
за партијe 2.1., 2.2., 3.4., 3.20., 3.27. и 7.7.
„Medinic“ д.о.о. , Београд, Даничерева 57 у износу од 392.600,00 динара без пдв-а за
партију 6.6.
„Medicom“д.о.о., Шабац, Ул. Поцерска бр. 3, у износу од 1.276.000,00 динара без пдв-а
за партијe 5.3., и 5.4.
„Neomedica“ д.о.о.,Нови Сад, Косовска 25 у износу од 487.384,62 динара без пдв-а за
партије 3.12, 3.22, 3.26
„Pan-star“ д.о.о, Нови Сад, Которска 61Б у износу од 45.900,00 динара без пдв-а за
партију 3.29
„Pan Star“ д.о.о., Нови Сад, Которска 61б у износу од 5.919.312,20 динара без пдв-а за
партијe 3.6, 3.7, 4.5, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
„Paroco medical equipment“ д.о.о., Нови Сад, Ђерђа Молнара 2 у износу од 146.000,00
динара без пдв-а за партију 3.24
„PMM Surgical med“ д.о.о., Земун, Пазовачки пут 16а у износу од 1.919.844,00 динара
без пдв-а за партијe 3.10, 3.15
„Premium surgical company“ д.о.о., Београд, Светозара Марковића 1/7 у износу од
584.488,00 динара без пдв-а за партију 1.1.
„Promedia“ д.о.о., Кикинда, Краља Петра I 114 у износу од 68.700,00 динара без пдв-а за
партијe 3.25, 6.7
„ PharmaSwiss“ д.о.о.,Београд, Батајнички друм 5А у износу од 2.775.400,00 динара без
пдв-а за партијe 3.1, 3.16
„Phoenix pharma“ д.о.о., Београд, Боре Станковића 2 у износу од 4.545.070,00 динара без
пдв-а за партије 4.3, 4.4
„Reprezent“ д.о.о., Београд, Цара Николаја II 61б у износу од 802.111,40 динара без пдв-а
за партију 1.5
„Sinofarm“ д.о.о., Београд, Косте Нађа 31 у износу од 2.476.500,00 динара без пдв-а за
партију 3.3
„Stiga“ д.о.о., Нови Сад, Болманска 8 у износу од 5.619.089,76 динара без пдв-а за
партијe 1.2., 1.7, 1.9., 7.8,
„Superlab“ д.о.о. М.Миланковића 25, 11070 Нови Београд у износу од 64.350,00 динара
без пдв-а за партију 6.4.
-
„TT Medik“ д.о.о., Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10д/1 у износу од 91.140,00
динара без пдв-а за партију 3.8.
„Farmalogist“ д.о.о., Београд, Миријевски Булевар бр 3 у износу од 1.035.46,00 динара
без пдв-а за партијe 3.9., 4.1.
Обустављен поступак за партије 2.3., 3.11, и 6.5. због недобијања понуда.
16. Отворени јавни позив 16/2014 за набавку водоводног, канализационог и материјала
за централно грејање
Закључен уговор:
- Обустава поступка због недобијања понуда
17. Отворени јавни позив 17/2014 за извођење грађевинских радова –замена кровова
Закључен уговор:
- „Prom impex“ д.о.о., Првомајска 38, Суботица у вредности од 2.495.140,00 динара без
ПДВ-а
18. Отворени јавни позив број 18/2014 за набавку услуга поправка и сервиса
медицинске опреме по партијама
Закључени уговори:
- „Medipro MPM“ д.о.о., Београд, Снежане Хрепавник 32 у износу од 500.000,00 динара
без ПДВ-а за партију 1.
- „Drager tehnika“ д.о.о., Београд, Данијелова 12-16 у износу од 150.000,00 динара без
ПДВ-а за партију 2.
- „Medipro MPM“ д.о.о., Београд, Снежане Хрепавник 32 у износу од 160.000,00 динара
без ПДВ-а за партију 3.
- „Schiller“ д.о.о., Београд, Сићевачка 1 у износу од 2.300.000,00 динара без ПДВ-а за
партију 4.
- „Arena meding“ д.о.о., Београд, Драгачевска 13а у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а
за партију 5.
- „Alpha Imaging“ д.о.о., Београд, Тошин бунар 6 у износу од 120.000,00 динара без ПДВ-а
за партију 7.
- „Medtech“ д.о.о., Београд, Устаничка 144 у износу од 150.000,00 динара без ПДВ-а за
партију 9.
- „Paroco medical equipment“ д.о.о., Нови Сад, Ђерђа Молнара 2 у износу од 300.000,00
динара без ПДВ-а за партију 10.
- „Paroco medical equipment“ д.о.о., Нови Сад, Ђерђа Молнара 2 у износу од 350.000,00
динара без ПДВ-а за партију 11.
- „Paroco medical equipment“ д.о.о., Нови Сад, Ђерђа Молнара 2 у износу од 300.000,00
динара без ПДВ-а за партију 12.
- „Paroco medical equipment“ д.о.о., Нови Сад, Ђерђа Молнара 2 у износу од 62.000,00
динара без ПДВ-а за партију 13.
- „Medipro MPM“ д.о.о., Београд, Снежане Хрепавник 32 у износу од 275.000,00 динара
без ПДВ-а за партију 14.
- „Medipro MPM“ д.о.о., Београд, Снежане Хрепавник 32 у износу од 367.000,00 динара
без ПДВ-а за партију 15.
- „Medipro MPM“ д.о.о., Београд, Снежане Хрепавник 32 у износу од 9.000,00 динара без
ПДВ-а за партију 16.
- „Medipro MPM“ д.о.о., Београд, Снежане Хрепавник 32 у износу од 264.000,00 динара
без ПДВ-а за партију 17.
Обустављене партије због недобијања понуда: 6 и 8.
19. Отворени јавни позив број 19/2014 за јавну набавку добара са услугама одржавања
постројења, система по партијама
Закључени уговори:
27
-
-
„ Rade Končar – servis liftova“ д.о.о., Београд, Данијелова 32 у износу од 500.000,00
динара без ПДВ-а за партију број 6.
„ Rade Končar – servis liftova“ д.о.о., Београд, Данијелова 32 у износу од 185.748,00
динара без ПДВ-а за партију број 7.
„ Rade Končar – servis liftova“ д.о.о., Београд, Данијелова 32 у износу од 1.000.000,00
динара без ПДВ-а за партију број 8.
У току је потписивање уговора:
ЗР „ Sigma alarm“ Суботица, Ивана Квале 9 у износу од 150.000,00 динара без ПДВ-а за
партију број 4.
ЗР „ Sigma alarm“ Суботица, Ивана Квале 9 у износу од 329.300,00 динара без ПДВ-а за
партију број 5.
Обустављене партије због недобијања понуда: 1, 2 и 3.
20. Отворени јавни позив број 20/2014 за јавну набавку добара са услугама одржавања
постројења, система по партијама
Закључени уговори:
- „Medika –projekt“ д.о.о., Београд, Кумодрашка 241А у износу од 350.000,00 динара без
ПДВ-а за партију 1.
- СЗР „Intermedikal“, Београд, Предрага Васића 8 у износу од 2.923.330,00 динара без
ПДВ-а за партију 2.
- „Energo-tipo“ д.о.о., Бегаљица, Булевар Револуције 43/1 у износу од 310.000,00 динара
без ПДВ-а за партију 3.
21. Отворени јавни позив број 21/2014 за јавну набавку прехрамбених производа по
партијама
Закључени уговори:
- „Тривит“ д.о.о., Индустријска бб, Бечеј у износу од 2.777.200,00 динара без ПДВ-а за
партије 1 и 2
- Комерцсервис-продукт цо“ д.о.о., Булевар Деспота Стефана 16, Нови Сад у износу од
1.506.400,00 динара без ПДВ-а за партије 8 и 10.
- „Natura“ д.о.о., Јована Цвијића 10, Суботица у износу од 8.579.950,00 динара без ПДВ-а
за партије 3 и 4.
- „Sinocommerce“ д.о.о., Банатска 30, Сомбор у износу од 11.073.491,70 динара без ПДВ-а
за партије 5, 7, 9 и 10
Обустављена партија због недобијања понуда: 11
Обустављена партија због неодговарајућих понуда: 6
22. Отворени јавни позив број 22/2014 за јавну набавку осталог уградног материјала
по партијама
Закључени уговори:
- „Austro-line“ д.о.о. , Толстојева 20А у износу од 178.776,00 динара без ПДВ-а за партије
2 и 3.
- „Reprezent“ д.о.о., Београд, Цара Николаја II 61б у износу од 130.840,00 динара без
ПДВ-а за партију 1.
- „Stiga“ д.о.о., Нови Сад, Болманска 8 у износу од 1.693.629,64 динара без ПДВ-а за
партију 4.
Обустављена партија због престанка потребе.
23. Отворени јавни позив број 23/2014 за набавку мобилног дезинфекционог апарата
Закључен уговор:
- „Maglovac“ d.o.o., Републичка 11, Београд у износу од 773.000,00 динара без ПДВ-а за
28
24. Отворени јавни позив број 24/2014 за набавку услуга сервиса апарата за анестезију,
респирацију и уређаја за снабдевање медицинским гасовима
У току је поступак пред Републичком комисијом за заштиту права понуђача
25. Отворени јавни позив број 25/2014 за набавку нове цеви за ЦТ апарат SOMATOM
EMOTION 16/SIMENS
Закључен уговор:
- Siemens д.о.о., Beograd, Омладинских бригада 21, Београд у износу од 7.500.000,00
динара без ПДВ-а
26. Отворени јавни позив број 26/2014 за набавку мазута и гаса по партијама
Закључен уговор:
- „Euro Motus“ д.о.о., Војислава Илића 145, Београд у износу од 21.758.000,00 динара
без ПДВ-а за партију број 1
Обустављена партија због недобијања понуда: 2
27. Преговарачки поступак без објављивања јавног позива број 27/2014 за набавку
водоводног, канализационог и материјала за централно грејање
Закључен уговор:
Обустава поступка због недобијања понуда
28. Отворени јавни позив број 28/2014 за набавку грађевинских радова – адаптација
дела објекта у апартмане на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију,
Бездан, Родина 6
Закључен уговор:
- „Prom impex“ д.о.о., Првомајска 38, Суботица у вредности од 719.873,10 динара без
ПДВ-а
29. Отворени јавни позив број 28/2014 за набавку
трансфузиолошког потрошног материјала по партијама
лабораторијског
и
У току је доношење Одлуке о избору најповољније понуде
30. Преговарачки поступак без објављивања јавног позива број 30/2014 за набавку
водоводног, канализационог и материјала за централно грејање
Закључен уговор:
Обустава поступка због добијања неодговарајуће понуде
Централизоване јавне набавке у току 2014. године:
-
Отворени поступак јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Ц
листе (осим лекова за лечење мултипле склерозе)
Отворени поступак јавне набавке за набавку електричне енергије са балансном
одговорношћу
Отворени поступак јавне набавке за набавку горива
Отворени поступак јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови за
лечење хемофилије
Отворени поступак јавне набавке Kрв и компоненте од крви за 2014. годину
Отворени поступак јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б
листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете)
Отворени поступак јавне набавке Материјала за дијализу – који зависи од типа машине
за 2014. годину
29
-
Отворени поступак јавне набавке Медицинских гасова за за период од годину дана
Отворени поступак јавне набавке потошног материјала за уградњу интраокуларних
сочива за период од шест месеци
Отворени поступак јавне набавке Интраокуларних сочива за 2014. годину
10. ПОДАЦИ
ПРИМАЊИМА
О
ИСПЛАЋЕНИМ
ПЛАТАМА,
ЗАРАДАМА
ИЗВЕШТАЈ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
У МЕСЕЦУ : ДЕЦЕМБАР 2014
Ред. Бр.
ОСНОВ ИСПЛАТЕ
ЗАРАДЕ
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СУ
ПРИМИЛИ ЗАРАДУ
ЗАРАДЕ ОД
СРЕДСТАВА
ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА
1
ПО УГОВОРУ СА РФЗО
1133
79.178.500,50
У децембру 2014. је исплаћена зарада : други део XI/2014, и цела зарада за XII/2014.
Зарада за децембар је 79.178.500,50
XII/2014 први део :
38.795.754,30
XII/2014 други део :
40.382.746,20
Укупно :
79.178.500,50
11. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"
Центар за информатику и биостатистику
Извештај број 1389598033/2014
Укупно
266
Западно Бачки округ 266
Општа Болница "Др. Радивоје Симоновић" - Сомбор 266
0101001 Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem, stacionarni, analogni 2
0102001 Fluoroskopski rentgenski sistem, za opštu upotrebu, stacionarni, analogni 4
0102003 Fluoroskopski rentgenski sistem, za opštu upotrebu, mobilni, analogni 1
0103001 Mamografski rentgenski sistem, stacionarni, analogni 1
0105001 Sistem za CT - za celo telo 1
0108001 Sistem za ultrazvuk, za opštu upotrebu 6
0108002 Sistem za ultrazvuk, kardiovaskularni 2
0108005 Sistem za ultrazvuk, ginekološki 1
0108006 Sistem za ultrazvuk, oftalmološki 0
0108008 Sistem Doppler, vaskularni 1
0201005 Bronhoskop, rigidni 3
0201006 Bronhoskop, savitljivi, fiberoptički 3
0201008 Cistoskop, rigidni 1
0201018 Gastroduodenoskop, savitljivi, video 1
0201019 Gastroskop, savitljivi, fiberoptički 1
30
И
ДРУГИМ
0201020 Gastroskop, savitljivi, video 3
0201025 Kolonoskop, savitljivi, fiberoptički 1
0201027 Kolonoskop, savitljivi, video 3
0201045 Rektoskop 4
0201046 Resektoskop 6
0201055 Ureterorenoskop, savitljivi, fiberoptički 2
0202001 Laparoskop, rigidni, optički 2
0203002 Sistem za endoskopsko video-snimanje 1
0302001 Respirator za intenzivnu negu, opšta upotreba 5
0302003 Respirator, nosivi - električni 2
0302005 Respirator, transportni 1
0303001 Centralni monitor sistema za praćenje pacijenta 1
0401007 Nož hirurški, električni - elektrokauter, sa generatorom 12
0401009 Sto operacioni, univerzalni, elektrohidraulični 9
0401010 Sto operacioni, univerzalni, hidraulični 1
0403001 Aparat za operaciju katarakte - fakoemulzifikator 1
0403007 Mikroskop hirurški, oftalmološki 3
0403009 Sto operacioni, oftalmološki, hidraulični 1
0404002 Mikroskop hirurški, ORL 4
0406001 Inkubator transportni 9
0406002 Inkubator za intenzivnu negu, konvencionalni 1
0406004 Kardiotokograf 3
0406005 Kolposkop 2
0406008 Sto akušerski, električni pogon 2
0406010 Sto operacioni, ginekološki, elektrohidraulični 1
0406011 Sto operacioni, ginekološki, hidraulični 1
0406014 Sto za reanimaciju novorođenčeta 1
0407001 Aparat za ekstrakorporalnu litotripsiju, elektromehanički 1
0501001 EEG - elektroencefalograf 1
0501003 Elektromiograf 1
0502001 Defibrilator, eksterni, automatski, punjivi 11
0502006 EKG - elektrokardiograf, jednokanalni 1
0502007 EKG - elektrokardiograf, višekanalni 33
0502009 Sistem za monitoring fizioloških funkcija (EKG, TA, puls, temp., O2, CO2) 27
0503002 Sistem za analizu plućne funkcije, za odrasle 2
0503003 Spirometar, dijagnostički 2
0504001 Aparat za hemodijalizu 30
0504003 Aparat za peritonealnu dijalizu 3
0504004 Aparat za reverznu osmozu sa omekšivačem 1
0600004 Ergobicikl 2
0600007 Traka za hod za test opterećenja 2
0800001 Automobil - hitna pomoć 1
0800011 Defibrilator, za javna mesta, automatski, punjivi 1
12. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација у Општој болници чувају се у архиви и електронској бази података.
Носачи информација којима располаже Oпшта болница, настали у њеном раду или у вези са
њеним радом чувају се у:
- Архиви са предметима.
- Електронска база података: У просторијама Опште болнице чува се код лица овлашћеног за
администрирање информатичке мреже Опште болнице,
- Финансијска документа о плаћању за потребе Опште болнице, укључујући и документацију о
обрачуну и исплати плата, чува се у Општој болници код лица овлашћеног за вођење
финансијских послова,
- Остала папирна документација: досијеа запослених – чувају се у Одсеку за кадровске послове,
- Документација о регистрацији Опште болнице, отварању ПИБ-а, документација о набавци
опреме и других средстава за рад Опште болнице, чувају се у надлежним Службама.
31
Документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих мера заштите и
у слкаду са прописима о канцеларијском пословању и архивској грађи.
Информације везане за рад Опште болнице, одобрени буџет и његово извршење, организацију,
запослене и др. представљене су у овом информатору.
13. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УСТАНОВА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“, бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Општа болница је дужна да заинтересованом лицу омогући увид,
или изда копију документа који садржи информацију од јавног значаја, уколико је поседује или му је
иначе доступна, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна.
Све информације из овог информатора којима Општа болница располаже, а које су настале у
раду или у вези са радом Општа болница ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид
документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са одредбама
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овом закону,
стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информације од јавног значаја, као
нпр. информација о личним подацима тражиоца информације, тј. жалиоца (нпр. адреса становања и
други подаци за контакт), а чијим одавањем би се повредило право на приватност одређеног лица или
друге информације таквог карактера до којих се дође у поступку одлучивања по жалби.
Такође су сви подаци о раду Опште болнице доступни са ограничењем уколико се исти односе
на службену и пословну тајну.
Приступ се у начелу омогућава без ограничења, осим у случајевима када су посебним законом
прописана ограничења односно када су у питању подаци везани за здравствено стање пацијената, а који
су садржани у историји болести и здравственом картону пацијената.
У складу са чланом 20-23 Закона о правима пацијената («Службени гласник РС» бр. 45/2013)
врши се увид у медицинску документацију:
Подаци из медицинске документације спадају у податке о личности и представљају нарочито
осетљиве податке о личности пацијента у складу са Законом.
Дужности чувања података из претходног става надлежни здравствени радник, односно сарадник
као и друга лица запослена у здравственој установи могу бити ослобођена само на основу писаног
пристанка пацијента, односно његовог законског заступника или на основу одлуке суда.
Сви захтеви решавају се на исти начин, поштујући предвиђену законску процедуру и предвиђене
законске рокове.
У циљу обезбеђења и успешног извршавања одређених послова у Општој болници, поједини
подаци и акти представљају пословну тајну.
Под пословном тајном, сматрају се:
1. план физичко-техничког обезбеђења Опште болнице;
2. подаци који се односе на процену имовине Опште болнице;
3. други подаци који су као пословна тајна утврђени одлуком органа Опште болнице, законом и
другим правним прописима,
4. подаци у вези документације за јавне набавке за потребе Опште болнице,
5. подаци које државни органи као поверљиве саопште Општој болници.
Документа и подаци који представљају пословну тајну трећим лицима може саопштити директор
Опште болнице или од њега овлашћено лице у складу са Законом и Статутом Опште болнице и под
условом да саопштавање пословне тајне не наноси штету Општој болници.
Не сматрају се повредом чувања пословне тајне саопштења података ако се ти подаци
саопштавају у складу са Законом и Статутом Опште болнице.
32
Повредом чувања пословне тајне не сматра се ни саопштавање на седницама Управног одбора
или Надзорног одбора оних података који су неопходни ради вршења њихових функција.
Запослени који на седницама Управног одбора и Надзорног одбора саопштава податке који
представљају пословну тајну, дужан је да присутне упозори да се ти подаци сматрају пословном тајном
и да су присутни дужни да то чувају као пословну тајну.
Увид у документ је бесплатан.
Копија документа издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде
копије и трошкова упућивања.
Допуштеност аудио и видео снимања у просторијама објеката опште болнице
Аудио и видео снимање објекта Опште болнице није дозвољено. Изузетак је могућ само на
основу писменог захтева и уз сагласност директора.
Општа болница поседује видео надзор који контролишу радници из обезбеђења.
14. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Обим, садржај и начин остваривања права на превентивне, дијагостичке и друге здравствене
услуге из социјално-медицинске, хигијенско-еколошке, епидемиолошке, микробиолошке и
информатичке делатности, уређен је Законом о здравственој заштити, подзаконским актима и општим
актима Опште болнице.
Закони:
Зaкoн o здрaвствeнoj зaштити;
Зaкoн o здрaвствeнoм oсигурaњу;
Зaкoн o кoмoрaмa здрaвствeних рaдникa;
Закон о евиденцијама у области здравља;
Зaкoн o лeкoвимa и мeдицинским срeдствимa;
Заком о заштити становништва од заразних болести;
Закон о заштити лица са менталним сметњама;
Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог зачећа;
Закон о трансплантацији органа;
Закон о трансплантацији ћелија и ткива;
Закон о трансфузиолошкој делатности;
Закон о управљањи медицинским отпадом;
Закон о правима пацијента;
Закон о буџетском систему;
Закон о буџету Републике Србије;
Закон о јавним службама;
Закон о јавним набавкама;
Закон о облигационим односима;
Закон о заштити од пожара;
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
иалидитетом;
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
Закон о раду;
Закон о пензијском и инвалидском осигурању;
Закон о заштити животне средине;
Закон о забрани дискриминације;
Закон о равноправности полова;
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине;
Закон о евиденцијама у области рада;
Закон о мирном решавању радних спорова;
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији;
Закон о спречавању злостављања на раду и дуги.
33
Уредбе:
Уредба о интегрисаној превентивној здравственој заштити становништва од хроничних незаразних
обољења;
Уредба о националном програму ,,Србија против рака”;
Уредба о националном програму превенције, лечења и кoнтроле кардиоваскуларних болести у
Републици Србији до 2020. год.;
Уредба о националном програму превенције и ране детекције типа 2 дијабетеса;
Уредба о националном програму превенције и ране детекције рака дојке;
Уредба о националном програму превенције и ране детекције колоректалног карцинома;
Уредба о националном програму превенције и ране детекције рака грлића материце;
Уредба о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине;
Уредба о обиму и садржају здравствене заштите становништва;
Уредба о плану мреже здравствених установа;
Уредба о програму рада, развоја и организацији интегрисаног здравственог информационог система;
Уредба о здравственој заштити становништва од шећерне болести;
Уредба о здравственој заштити становништва од заразних болести;
Уредба о здравственој заштити жена, деце, школске деце и студената;
Уредба о националном програму превенције, лечења, унапређења и контроле бубрежне инсуфицијенције
и развоја дијализе у Републици Србији до 2020. године и друге.
Правилници:
Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и
другим облицима здравствене службе;
Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и
здравствене сараднике;
Правилник о имунизацији и начину заштите лековима;
Правилник о медицинској докуменатцији, евиденцијама и извештајима о кадровима, опреми,
просторијама и лековима у здравственој установи;
Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених и других лица и
клицоноша;
Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите;
Правилник о пријављивању заразних болести и других случајева утврђених Законом о заштити
становништва од заразних болести;
Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о
партиципацији .
Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравственх
сарадника;
Правилник о управљању медицинским отпадом;
Правилник о провери квалитета стручног рада здравствених установа, приватне праксе, здравствених
радника и здравствених сарадника;
Прaвилник o услoвимa, критeриjумимa и мeрилимa зa зaкључивање уговора са даваоцима здравствених
услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад и други.
Поред наведених прописа Општа болница примењује и Стaтут Опште болнице и Посебни
колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.
Директор Опште болнице
Др Милан Грба
34
Download

ОПШТА БОЛНИЦА