PREDLOG ODLUKE PO TAČKI 9. DNEVNOG REDA
Na osnovu člana 38. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, u restrukturiranju,
Skupština akcionara Kompanije „Progres“ AD Beograd, u restrukturiranju, na
svojoj XXIII redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2014.godine, donela je
sledeću:
ODLUKU
1. Prihvata se ponuda Revizorske kuće AUDITOR, Beograd, Strahinjića Bana 26
za izradu revizije finansijskih izveštaja za 2014.godinu Kompanije „Progres“ AD u
restrukturiranju.
2. Ovlašćuje se generalni direktor Kompanije „Progres“ AD u restrukturiranju
Radanović Živko da potpiše Ugovor o angažovanju Revizorske kuće AUDITOR.
Predsednik Skupštine akcionara
Kompanije „Progres“ AD Beograd
u restrukturiranju
Zoran Vasiljević
Na osnovu člana 84. Statuta Kompanije „Progres“ AD Beograd, u restrukturiranju,
Nadzorni odbor Kompanije „Progres“ AD Beograd, u restrukturiranju, na svojoj
XXXIV sednici održanoj dana 11.06.2014.godine u Beogradu, Zmaj Jovina 8-10,
doneo je sledeću:
ODLUKU
1. Prihvata se ponuda Revizorske kuće AUDITOR, Beograd, Strahinjića Bana 26
za izradu revizije finansijskih izveštaja za 2014.godinu Kompanije „Progres“ AD u
restrukturiranju i predlaže Skupštini akcionara da istu usvoji.
2. Ovlašćuje se generalni direktor Kompanije „Progres“ AD u restrukturiranju
Radanović Živko da potpiše Ugovor o angažovanju Revizorske kuće AUDITOR.
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
KOMPANIJE “PROGRES” AD
U RESTRUKTURIRANJU
Prof.dr Stojan Dabić
ПОНУДА
Предмет:
Законом о рачуноводству и ревизији прописана је обавеза обављања ревизије
финансијских извештаја у складу са тим законом, Међународним стандардима
ревизије и Кодексом етике за професионалне рачуновође.
Ревизија представља испитивање финансијских извештаја и поткрепљујућих
финансијских и других евиденција и информација с циљем да независни ревизор
формира и изрази мишљење о истинитости и објективности података садржаних у
финансијским извештајима који су предмет испитивања.
Међународни стандарди ревизије уређују питања планирања и обављања ревизије у
циљу да она пружи разумно уверење о томе да финансијски извештаји не садрже
материјално значајне грешке. Ревизија укључује испитивање, тестирање и
прикупљање доказа који поткрепљују износе и информације у финансијским
извештајима. Ревизија ће такође обухватити оцену примењених рачуноводствених
начела и значајних процена извршених од стране руководства Предузећа, као и
оцену опште презентације финансијских извештаја.
Наши ће поступци садржати тестове документарних доказа који потврђују пословне
догађаје евидентиране на рачунима, тестове физичког постојања, конфирмације
потраживања и обавеза, присуство попису залиха и друге поступке ревизије.
Након обављене ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ревизор
је дужан да сачини и изда Извештај независног ревизора који садржи:
1. Извештај независног ревизора у коме се изражава мишљење о истинитости и
објективности имовине, капитала, обавеза и резултата пословања садржаних
у испитаним финансијским извештајима.
2. Финансијске извештаје који су били предмет ревизије.
3. Напомене уз финансијске извештаје, који су саставни део финансијских
извештаја. Сврха напомена уз финансијске извештаје је да се корисницима
информација, садржаних у финансијским извештајима, омогући боље и
потпуније разумевање финансијског стања и резултата пословања.
У том циљу у Напоменама се обелодањују рачуноводствене политике, односно
методи примењени у рачуноводственом обухватању и исказивању појединих
категорија и позиција, структура појединих материјално значајних ставки, као и
друге информације од значаја за боље разумевање финансијских извештаја.
Рок за почетак и завршетак ревизије:
Активности на обављању ревизије би почеле у договореном року, а рок за
завршетак ревизије би био 20 дана од дана достављања комплетне документације, а
најкасније до 31. марта 2015. године.
Накнада за обављање ревизије:
Накнада за обављање ревизије финансијских извештаја за 2014. годину и издавање
Извештаја ревизора износила би 128.000,00 динара нето без ПДВ-а.
Услови плаћања
-
20% аванс у року од 3 дана од потписивања Уговора
30% у току присуства попису
40% у току ревизије
10% у току од 8 дана од дана предаје Нацрта извештаја ревизора
2
РЕФЕРЕНЦЕ
ВРСТЕ УСЛУГА
Регистровану делатност ревизије и пружање рачуноводствених и консултантских
услуга Ревизорска кућа АУДИТОР обавља на основу лиценце Министарства
финансија. Ревизорска кућа АУДИТОР је, такође, уписана у Регистар предузећа за
ревизију и члан је Коморе овлашћених ревизора.
У складу са Законом о рачуноводству и ревизији, ревизију свих правних лица, без
обзира на величину и врсту, могу да обављају ревизорске куће које у сталном
радном односу на неодређено време запошљавају најмање три овлашћена ревизора.
АУДИТОР има тим од истакнутих овлашћених ревизора и ревизора, са искуством
на бројним и разноврсним ангажовањима у области ревизије, пословног саветовања
и сродних услуга.
Ревизорска кућа послује у оквиру система који у свом саставу има и БРОКЕРСКО
ДИЛЕРСКО ДРУШТВО ТЕЗОРО БРОКЕР и ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА
ИСТРАЖИВАЊА. Захваљујући овој компаративној предности, у могућности смо
да клијенту пружимо веома широк спектар услуга, посебно из економско-правног
домена, да пратимо његов развој, реагујемо у право време и понудимо одговарајуће
решење за потребе пословног одлучивања.
Истичемо да је наш Институт је једна од првих организација која је од надлежних
државних органа још почетком деведесетих добила лиценцу за процене вредности
предузећа, да тај посао успешно обавља у последњих 20 година, те да је,
истовремено, једна од ретких организација која је од стране надлежног судског
органа (Привредни суд у Београду) још пре 10-ак година била овлашћена за судска
вештачења. Такође, Институт је на листи овлашћених проценитеља Министарства
за привреду, Агенције за приватизацију и Агенције за стечај, Фонда за развој, као и
свих наших водећих банака (Банка Интеза, Комерцијална банка, Рајфајзен банка,
Сосиете женерал банка, Универзал банка..).
У циљу пружања адекватне услуге, као заокрућен систем, развили смо понуду која
обухвата следеће услуге:
 Послови ревизије
 финансијских извештаја
 консолидованих финансијских извештаја
 пословања
 бонитета
 солвентности
 специјалних биланса
3
 Услуге сродне ревизији
 ангажовање на прегледу финансијских извештаја
 ангажовања на основу којих се пружа уверење
 ангажовање на прегледу пројектованих финансијских информација
 ангажовања на обављању уговорених поступака, које између осталог
обухвата издавање Извештаја о налазима чињеничног стања о
испуњењу обавеза у складу са уговорима о купопродаји друштвеног
капитала и осталим уговорима
 ангажовања на изради извештаја о налазима чињеничног стања за
верификацију трошкова по основу уговора о донацијама
 ангажовања на компилацији финансијских информација
 Услуге из области процене вредности капитала и израде програма
приватизације, за потребе приватизације, купопродаје акција или
удела, оснивање правних лица или било какве статусне промене
 Услуге процене вредности нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме и обртних средстава у циљу вредновања по
поштеној вредности у складу са Међународним рачуноводственим
стандардима
 Услуге процене вредности нематеријалних улагања, некретнина,
постројења, опреме и обртних средстава за потребе пословних банака и
других поверилаца (овлашћени проценитељи на листи пословних
банака)
 Услуге процене вредности и вештачења за потребе судских органа
 Услуге процене вредности у складу са
Законом о стечају и
Националним стандардом о начину и поступку уновчења стечајног
дужника
 Услуге процене тржишне вредности акција у складу са Законом о
привредним друштвима и Законом о хартијама од вредности
 Услуге из области анализе и истраживања тржишта у процесу
доношења инвестиционих одлука
 Финансијски консалтинг
 израда Due diligence
 израда студија изводљивости
 израде бизнис планова
 анализа бонитета
 пројектовање финансијских и cash flow извештаја
 консултанти у процесу приватизације
4
 Пореска саветовања
 Рачуноводствене услуге
 израда рачуноводствених политика у складу са Међународним
стандардима за финансијско извештавање
 израда пројеката погонског књиговодства
 израда протока документације и др.
 организација чувања документације
 организације и рационализација рачуноводства
 надзор и контрола токова документације, поступака књижења као и
саме организације рачуноводства и администрације у циљу унапређења
истих и отклањања евентуалних недостатака
 израда месечних обрачуна зарада и накнада зарада, израда потербних
образаца (ПП ОД, ПП ОД1, ПП ОПЈ), вирмана за уплату (доприноси,
обуставе, текући рачуни), годишњих образаца М4, М4-К, ППП.
 Услуге ревизије утрошених средстава пројеката који су финансирани из
донаторских извора
 Актуарске услуге обрачуна бенефиција и других примања запослених у
складу са МРС 19 - Накнаде запосленима
 Правни консалтинг за све врсте статусних промена и промена правне
форме привредног друштва, од саветодавних услуга до оперативног
спровођења
5
КАДРОВСКИ ТИМ
Сматрамо да имамо изузетно квалификован тим експерата, из области економије,
права, проценитеља и судских вештака, са великим искуством, а истовремено са
пуно енергије и посвећености постављеном задатаку и клијенту.
За потребе ове презентације, наш кадровски тим смо поделили у 2 групе, иако се он
у пракси стално преплиће, међусобно допуњава и сарађује.
Ревизорски тим:
1. Проф. др Зоран Ђерковић, овлашћени ревизор, судски вештак
2. Милош Петковић, дипл.ек, овлашћени ревизор
3. Никола Арсовић, овлашћени ревизор
4. Маријана Васиљевић, овлашћени ревизор
5. Марина Василић, ревизор
6. Љиљана Mиловчевић, ревизор
7. Данијела Драшковић, ревизор
8. Сања Грубић, ревизор
9. Илија Жикић, ревизор
10. Мина Ђерковић, ревизор сарадник
11. Дијана Николић, млађи ревизор
12. Наташа Вујић, млађи ревизор
Тим проценитеља и правника:
1. Мр Љубица Мијатовић, дипл.ек.
2. Милија Новаковић, дипл.ел.инж.судски вештак
3. Емил Јаноши, дипл.инж. технологије, судски вештак
4. Море Габор, дипл.инж.грађ., судски вештак
5. Весна Марковић, академски сликар, судски вештак
6. Вера Јовановић, дипл.инж.маш., судски вештак
7. Илија Урошевић, дипл.арх., судски вештак
7. Јожеф Гоби, дипл.инж.грађ.,
8 Бранислава Антонијевић, дипл. правник
као и остали стручњаци и адвокати из различитих области у зависности од потребе
Вашег предузећа.
6
ЛИСТА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ КЛИЈЕНАТА
Професионалан приступ и посвећеност захтевима клијената резултирали су
сарадњом са великим бројем клијената из свих пословних области, домаћим и
страним клијентима, са компанијама, предузетницима, представницима јавног
сектора, банкама, професионалним фондовима и другим финансијским
организацијама.
На листи наших референци, за ове потребе, издвојени су само најзначајнији
клијенти из области ревизије.
Листа најзначајнијих клијената
(у области ревизијe)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ЈП ПТТ саобраћаја Србија,
Београд
ЈП Србијагас, Нови Сад
Галеника а.д. Београд
Агенција за контролу летења
Србије и Црне Горе д.о.о.
Београд
ЈП Агенција за лекове,
Београд
ЈАТ, Београд
Политика новине и магазини
д.о.о. Београд
Политика а.д. Београд
ЈП Службени гласник, Београд
Београд
Институт за путеве а.д.
Београд
ЈП НА Танјуг, Београд
ЈГСП Нови Сад, Нови Сад
БИП а.д, Београд
ЈП за Склоништа, Београд
ЈП ЖТП, Београд
Инвеј, Београд
Медела а.д. Врбас
Media pool д.о.о. Београд
McСаnn Erickson д.о.о. Београд
Lowe Idols&Friends д.о.о.
Београд
Initiative д.о.о. Београд
Милан Благојевић а.д.
Смедерево
Грађевинска дирекција Србије,
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Београд
Компанија Ратко Митровић
а.д. Београд
Институт за саобраћај ЦИП,
Београд
ГП Напред, Београд
Рубин а.д. Крушевац
ГП Холдинг Компанија ¨РАД¨
WestfaliaSurge д.о.о. Београд
Пери Оплате д.о.о. Београд
Kauffmann д.о.о. Београд
Murexin д.о.о. Београд
Tahal - Fideco д.о.о. Београд
Klingspor д.о.о. Београд
Републичка радиодифузна
агенција, Београд
Kompani d.o.o. Beograd
Mass Media d.o.o. Beograd
ПКБ Корпорација, Падинска
Скела
Житостиг а.д. Пожаревац
Кредитно-експортна банка а.д.
Београд
ПКБ Агоекономик, Падинска
Скела
Ема а.д. Кнић
Агрокомбинат а.д. Суботица
Трудбеник, Београд
ГП Gemax, Београд
ТП Вишњица Дућани а.д.
Београд
Компанија Inex-Interexport,
Београд
Копаоник а.д. Београд
Београделектро а.д. Београд
7
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Аграна д.о.о. Београд
Пекара Кикинда а.д. Кикинда
Србијатекс а.д. Београд
Факултет за трговину и
банкарство »Јанићије и
Даница Карић« Београд
Вршачки Виногради а.д.Вршац
Нови Дрвни Комбинат
С.Митровица
Beba Kids д.о.о. Београд
"034" д.о.о. Крагујевац
Компанија Робне куће, Београд
Предузеће Робне куће, Београд
ФН Далас д.о.о. Тутин
ЈКП 3. септембар, Нова Варош
ДП Пластика Нова, Варош
Папир Промет, Краљево
Копови а.д.Уб
ВП Ерозија, Ваљево
Austrotherm д.о.о. Ваљево
Тра Дуга д.о.о. Сомбор
Стотекс а.д. Краљево
Развитак а.д. Нови Пазар
Агранела д.о.о. Ваљево
ХТП Бања Ковиљача
Једнота а.д. Ковачица
ДП Штампарија Космос,
Београд
SteCo д.о.о. Београд
Екоелектрофриго д.о.о.
Београд
Finkochem д.о.о. Београд
ИМК Београд а.д. Београд
Профико д.о.о. Београд
Galeb GTE а.д. Београд
Stevan Still д.о.о. Београд
Грос Оптик д.о.о. Београд
Бојана д.о.о. Београд
Електроуниверзал, Крушевац
ТП Градина ДМР, Ужице
ШИП Јелак д.о.о. Тутин
Новитас д.о.о. Шабац
Војводина пут а.д. Зрењанин
Figrad Company, Врбас
Inex а.д. Нова Варош
Амига д.о.о. Краљево
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Нови Расадници д.о.о. Београд
Мироч а.д. Кладово
Језеро д.о.о. Кнић
Југорендген а.д. Ниш
Житопродукт а.д. Крагујевац
Холдинг 22.децембар
Крагујевац
Fish corp. 2000 д.о.о. Београд
Вега д.о.о.Ваљево
Енмон д.о.о. Београд
Воћар а.д. Београд
Југопревоз а.д. Крушевац
Пештан а.д. Аранђеловац
Енмон КГ д.о.о. Крагујевац
ДП Напро, Београд
24. септембар, Ужице
Цмана промет д.о.о. Крњево
Квин д.о.о. Крагујевац
ДИС д.о.о. Крњево
ИКОМ д.о.о. Нови Београд
Керамика а.д. Младеновац
Телефонкабл а.д. Београд
ПИК Пештер а.д. Сјеница
Техноопрема а.д. Београд
Обнова а.д. Београд
Кожа а.д. Крагујевац
Холдинг компанија Лепенка
а.д. Нови Кнежевац
Пан – Алко Промет д.о.о.
Суботица
Алпис а.д. Ковин
Врење а.д. Београд
Ема а.д. Кнић
Trag – press д.о.о. Крагујевац
Хидросанитас а.д. Београд
Југореклам Инжињеринг а.д.
Београд
Партизан а.д. Крагујевац
Delta agrar д.о.о. Београд
Напредак а.д. Стара Пазова
Данубиус а.д. Нови Сад
Утва силоси а.д. Ковин
Екос корпорација д.о.о. Пећ
Mipex auto д.о.о. Крагујевац
Козара а.д. Банатско Ново
Село
8
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
Институт за путеве а.д.
Београд
Савремена администрација а.д.
Београд
Ћеле кула а.д. Ниш
Jagger д.о.о. Крагујевац
Факултет за менаџмент Браћа
Карић Београд
Spin company д.о.о. Крагујевац
Александро д.о.о. Сомбор
Хидроградња и ерозија а.д.
Пожаревац
Меркур-промет а.д. Београд
Застава процесна опрема а.д.
Крагујевац
Аероинжењеринг д.о.о.
Београд
Рудник Неметала а.д. Ваљево
Будућност а.д. Чонопља
Униброс д.о.о. Београд
Агросавез а.д. Сомбор
Мачкатица а.д. Сурдулица
Atlas electronics д.о.о.
Сурдулица
Светови а.д. Нови Сад
Стрела – траде а.д. Ваљево
Магнохром д.о.о. Краљево
Магноинвест д.о.о. Краљево
Хидроградња а.д. Вршац
Ada Invest д.о.о. Београд
DelReal 1 д.о.о. Београд
Југопревоз – Угопромет а.д.
Чачак
МИП Победа а.д. Аранђеловац
Пинки а.д. Сремска Митровица
Завод за економику
домаћинства Србије а.д.
Београд
Будућност кланица и прерада
меса д.о.о. Крагујевац
Full protect д.о.о. Београд
Ovation Advertising д.о.о.
Београд
Inex – loris а.д. Београд
Утва – проинг а.д. Ковин
Axon company д.о.о. Београд
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
Башта д.о.о. Зрењанин
Деминг д.о.о. Београд
Cargo partner д.о.о. Београд
Графикум д.о.о. Београд
Exol д.о.о. Ниш
Инекс Морава д.о.о. Гаџин Хан
ИГМ Младост Рад а.д.
Власотинце
ИГМ Младост ТМП д.о.о.
Мала Плана
ИГМ Младост а.д. Лесковац
Предузеће за путеве Ваљево
а.д. Ваљево
ЈП Урбанистички завод
Београд
NK Group д.о.о. Врбас
Оптика а.д. Београд
Ветеринарска станица
Крагујевац а.д.
Слога а.д. Перлез
Имос а.д. Шид
Југомарка д.о.о. Београд
Кланица 8. октобар а.д.
Петровац на Млави
Копаоник промет д.о.о.
Београд
Кварц а.д. Младеновац
Manpower д.о.о. Београд
Леснина С д.о.о. Београд
ObezbeĎenje – Comerc а.д.
Београд
Metech д.о.о. Смедерево
ММП Палилула а.д. Београд
Опреминг д.о.о. Београд
Слога, Нова Варош
Агросинтеза д.о.о. Панчево
Aгроакција д.о.о. Панчево
Afix д.о.о. Краљево
Tahal - Fideco д.о.о. Београд
Агро-продукт д.о.о. Вогањ
Агростил д.о.о. Пожаревац
Асен д.о.о. Крагујевац
Аутопревоз а.д. Горњи
Милановац
Аутопревозтурист а.д. Чачак
9
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
НИП Компанија Борба а.д.
Београд
ГП Компанија Штампарија
Борба а.д. Београд
Беомонет а.д. Београд
Беоштампа а.д. Београд
Биротехника д.о.о. Јагодина
Чачански глас а.д. Чачак
City bus д.о.о. Београд
Дело а.д. Београд
Димничар а.д. Беогрaд
ДС Инжењеринг д.о.о. Београд
Електродизалица а.д. Беогрaд
Електропорцелан а.д.
Аранђеловац
ФИП Комерц д.о.о. Београд
ФК Спартак Златибор вода,
Суботица
Dertour д.о.о. Београд
Downtown Construction д.о.о.
Београд
Eibl&Wondrak д.о.о. Нови Сад
Партизан а.д. Београд
Партнер инжењеринг д.о.о.
Београд
Политика штампарија д.о.о.
Београд
ППТ Арматуре а.д.
Александровац
Прва искра – базна хемија а.д.
Барич
ХК Прва искра а.д. Барич
RIO д.о.о. Смедерево
Rotis group д.о.о. Београд
Simex д.о.о. Суботица
Sky Music Corporation д.о.о.
Београд
Слован комерц д.о.о. Падина
Спекта а.д. Београд
Сремплан д.о.о. Сремска
Митровица
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
252.
253.
254.
Taxi Petrol д.о.о. Панчево
Угопром а.д. Нови Кнежевац
Винопродукт Чока д.о.о. Чока
Винарија Чока д.о.о. Чока
ВТВ Маклер д.о.о. Београд
Заједно за Шумадију,
Крагујевац
Застава тапацирница а.д.
Крагујевац
Заваривач а.д. Врање
Златибор вода д.о.о. Чајетина
Житопек а.д. Ниш
Општина Бујановац
Општина Нова Варош
Општина Нови Бечеј
Општина Пријепоље
Општина Пожаревац
Општина Савски венац
Општина Ћићевац
Општина Ћуприја
Општина Чока
Општина Жабаљ
Општина Српска Црња
Град Зрењанин
10
Б. РЕВИЗИЈЕ ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА - ФИНАНСИРАНИХ ИЗ
ДОМАЋИХ ДОНАЦИЈА 2006-2011.
Beneficiary
1
Kragujevac Municipality
2
Medvedja Municipality
Faculty of Mechanical
Engineering, Kragujevac
Regional Agency for
Economic Development of
Sumadija and Pomoravlje
3
4
5
Kragujevac Municipality
7
Faculty of Mechanical
Engineering, Kragujevac
Educational center Leskovac
8
HMZS, Beograd
9
10
The Citizens’ Pact for SEE
FoNet, Beograd
11
Kragujevac Municipality
12
13
14
Privredna komora Beograda
Municipal of Bor
Protecta, Niš
15
Municipality of Pirot
6
16
17
Mechanical Engineering
Faculty, Kragujevac
Municipality of Vršac
Project title
Establishment of Unified Informational System for
Keeping Files on Birth and Citizenship Status Register
Books and Issuing Certificates
The Urban Plan of Medvedja Municipality
Improvement of Quality and Environmental Protection
Development of the Institutional Capacity for
Implementation of the Integrated Plan of Socio-Economic
Development of Sumadija and Pomoravlje
Support to Development and Promoting of the Regional
Economy Through Development of Regional Fairground
»Šumadija sajam« and Trade Fair Activities
Virtual Manufacturing Support for Enterprises in Serbia
First step to socio-economic cohesion
Upgrading of monitoring system for the assistance of the
environment protection an flood prevention in
Vojvodina”
Fokus Vojvodina
FoNet Multimedia EUROSERVICE, 2009
Establishment of the Centre for Inclusive Pre scholl
Education in the City of Kragujevac
Co&Co Chambers
The House of Serbian & Romanian friendship
European Houses in South and Southeast Serbia.....
A sucesessful model for economic Cross-border
Cooperation
INNCODE
Economic Integration for European prosper
11
18
Protecta, Niš
19
21
Media centar, Niš
Regional Development
Agency, Niš
Municipality of Niš
22
Municipality of Kruševac
20
23
24
25
26
27
28
29
30
Mechanical Engineering
Faculty, Kragujevac
RTV 5, Niš
HMZS, Beograd
The Government of the
Republic of Serbia - Human
Resources Management
Service
The Government of the
Republic of Serbia - Human
Resources Management
Service
FoNet, Beograd
Association for Development
of Children and Youth - Open
club Nis
Agro-Business Centre,
Topola
31
Kragujevac Municiality
32
Osečina Municipality
33
City Municipality of Pantelej
34
Doljevac Municipality
35
Zitoradja Municipality
36
Varvarin Municipality
37
Sabac Municipality
38
Svilajnac Municipality
39
TUŠ „Toza Dragović“
40
Ţitoradja Municipality
Promoting decentralization in favor of increase citizens
participation in decision making
Common goal
“RDA South” (project in progress)
Chees Cluster „South“ (project in progress)
GIS as a tool of improving of Eficiency and
Competitiveness in teh City of Kruševac (project in
progress)
SEEI3E (project in progress)
Thinking outside the poverty box (project in progress)
DMCSEE (project in progress)
“Improvement of the human resources selection
procedure in state administration ”
“Automation of the Vacancy Filling Process in Public
Administation”
EUROSERVICE, 2011
Youth Networking for Equal rights and Tolerance –
Youth Net“
Strengthening Local Institutions and Organizations for
Agricultural Development in Central Serbia
Upgrading and Operationalization of Geographic
Informational System of City of Kragujevac to Public
Service Level
Modern Municipal Administration as Citizens Service
Introduction of Alternative Social Protection in the City
Municipality of Pantelej
Sustainable Economic Development through Affirmation
Agricultural Entrepreneurship
Improvement and Strengthening of Services in Zitoradja
Municipality
Improvement of Municipal Services, Communication and
Project Management Capacities in Varvarin
Opening of the Local Management toward the Population
Needs
The Transfer of Know-How and Experience for Strategic
Planning and Permanent Sustainable Development of the
Svilajnac Municipality
Tradition by Preserving Old Crafts /Weaving, Cutting out
and Sewing Peasant Costume and Sterling Silver
Embroidery
Improvement and Strengthening of Services in Zitoradja
Municipality
12
41
Educational center Leskovac
42
Varvarin Municipality
43
NGO »Zagrljaj« Topola
44
Lebane Municipality
45
Faculty of Mechanical
Engineering, Kragujevac
46
UG Edukacioni centar
Leskovac
47
Opština Čoka
48
Faculty of Mechanical
Engineering, Kragujevac
55
56
RTV Zaječar
Knjaţevac Municipality
Citizen’s Association TopolaŢ.I.T.O.
Thurzo Lajoš Center, Senta
Topola Municipality
Local Red Cross Branch
Rekovac
Despotovac Municipality
National Museum of Kikinda
57
Protecta, Niš
58
Municipal of Subotica
49
50
51
52
53
54
EU Civil society dialogue
Improvement of Municipal Services, Communication and
Project Management Capacities in Varvarin
Support to Work Qualification and Employment of
Disabled Persons
Building capacities for production and turnover in
accordance with the EU standards at Lebane
Initiating Small and Organized Business in Area of Fruit
and Vegetable Processing Through Capacity Building
and Networking of Small-Scale Farmers Groups
LEPE- Leskovac- Pernik
Cross-border sport and gastronomic discovery- “From
football to food ball”
Promotion and Implementation of Recycling Technology
as a Concept of Increasing the Environmental Awareness
among the Youth
Where is East Serbia?
Project Office in the Municipality
For better tomorrow
Quality System in the Agriculture
Topola- a place where history lives
Input to social enterprising
Development of tourism of Gornja Resava
Children of Banat
Capacities building for cross border cooperation between
small and enterprises from Nišava, Pirot, Jagodina
Feasibility study an supporting documentation
elaboration for Subotica Industrial park
13
59
61
62
Municipality of Negotin
Grammar school “Borislav
Petrov Braca”, Vršac
Radio Luna, Uţice
Media centar Niš
63
OŠ Đura Jakšić, Zrenjanin
64
65
Privredna komora Srbija
Media Dots, Belgrade
Network of Committees for
Human Rights in Serbia
Youth Center, Vršac
Association for Protection
and Promotion of Mental
Health in Children and
Youth, Niš
Association for Development
of Creativity , Aleksinac
City of Kragujevac
Municipal of Dimitrovgrad
UG Edukacioni centar
Leskovac
UG KOKORO, Bor
Municipality of Babušnica
CHRIS, Niš
ISAC FUND
Faculty of Electrical
Engineering, Belgrade
CHRIS, Niš
60
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Association of citizens
“Stakleno zvono”,
Kragujevac
Information Center in Negotin
Improving the Cooperation in the Field of Culture in the
Region of South Banat, Timiš and Caras- Severin”
The Zlatibor District: Region of Many Perspectives
South Railway
We write and speak differently but in our school we
create together
Facility for SMEs &Capacity building
Project Continuation of Media on the Web, year II
Regular Support and Legal Aid Network, 2008
The Misioners of the Future
Youth Caravan
Vidin and Aleksinac- The role of local youths in
preserving and promoting cultural heritage
Project THERMALIS
Our Culture as Trans/border Friend
Micro-Capital Grant Agreement
Find out about life
Cross-border socioeconomic cooperation.
Annual report for 2009
Meet Europe in Belgrade
Renewables for isolated system- energy supply and waste
water treatment
Annual report for 2010
Rising awareness among primary and secondary school
students on climate change and energy efficiency
problems with a simultaneous capacity building of
“Ecological education and sustainable development
centre”
14
В. РЕВИЗИЈЕ ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА - ФИНАНСИРАНИХ ИЗ
СТРАНИХ ДОНАЦИЈА
1
2
3
4
Beneficiary
DTI- Inicijativa za
demokratsku tranziciju,
Beograd
UG FORCA, Poţega
UG Susret, Beograd
Odred izviĎača “Ravangrad”,
Sombor
5
Savez izviĎača Srbije
6
Centar za razvoj inkluzivnog
društva CRID
7
UG Edukacioni centar
Leskovac
8
UG “Hajde da..”, Beograd
9
10
11
12
13
14
15
16
17
UG Edukacioni centar
Leskovac
UG Edukacioni centar
Leskovac
DTI, Beograd
URBAN-IN, Novi Pazar
Association for Protection
and Promotion of Mental
Health in Children and
Youth, Niš
Edukacioni centar Leskovac
Forca, Poţega
CKR Knjaţevac
PK Klub Srebrna glava“,
Dimitrovgrad
Project title
Mladi za mlade preduzetnike
A PARK-selfmejd- Ka kreativnom inkubatoru
Umetnost scene- meĎunarodna razmena mladih
Na netu - bez granica
Promocija i razvoj neformaslnog obrazovanja i sistema
školovanja mladih lidera
Istraţivanje o poloţaju mladih sa oštećenjem sluha u
Srbiji
Uključivanje udruţenja graĎana u proces monitoringa
projekata koji su usmereni ka realizaciji Nacionalne
strategije za mlade-JUG
Organizacija i sprovoĎenje obuke mladih za pisanje
projekta u EU formatu
Ujedinjeni Ďački parlamenti
Regionalna omladinska akcija- Katalog predrasuda
Mladi u predizetništvu i praksi zapošljavanja
Volontiraj- ne foliraj
Inter-akt
Mladi su zakon- Jablanički okrug
Informiši se- aktiviraj se
Timočka omladinska informativna mreţa
Stazama Šopa 2010
15
Г. ИЗВЕШТАЈ О НАЛАЗИМА ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА (редовних и
специјалних програма) ЗА ПОТРЕБЕ ГРАНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Савез за практично стрељаштво
Србије ИПСЦ, Београд
Аикидо савез Србије, Београд
Tug of war савез Србије, Београд
Бриџ савез Србије, Београд
Рафтинг савез Србије, Београд
Куглашки савез Србије, Београд
Спортски савез Србије, Београд
Планинарски савез Србије,
Београд
Скијашки савез Србије, Београд
Шаховски савез Србије, Београд
Савате савез Србија, Рума
Карате федерација Србије,
Београд
Skyball савез Србије, Београд
Савез за синхроно и уметничко
пливање Србије, Београд
Оријентиринг савез Србије,
Београд
Друштво педагога физичке
културе Србије, Зрењанин
Коњички савез Србије, Београд
Савез Србије за боди билдинг,
фитнес, боди фитнес и аеробик,
Београд
Плесни савез Србије, Београд
Стонотениски савез Србије,
Београд
Савез за скијање на води и
вејкборд Србије, Београд
Стрељачки савез Србије,
Београд
Softball савез Србије, Београд
Савез хокеја на леду Србије,
Београд
25. Рагби савез Србије, Београд
26. Спортски савез спелеолога
Србије, Београд
27. Једриличарски савез Србије,
Београд
28. Корфбол савез Србије, Београд
29. Боћарски савез Србије, Београд
30. Савез спортских риболоваца
Србије, Београд
31. Мачевалачки савез Србије,
Београд
32. Стрељачки савез за летеће мете
Србије, Београд
33. Кик бокс савез Србије, Београд
34. Теквондо асоцијација Србије,
Београд
35. Џет ски савез Србије, Београд
36. Удружење спортских новинара
Србије, Београд
37. Кендо савез Србије, Београд
38. Уједињена спортско пењачка
федерација Србије , Београд
39. Мото савез Србије, Београд
40. Српске триатлонске уније,
Београд
41. Савез за скокове у воду Србије,
Београд
42. Асоцијација спорт за све,
Београд
43. Удружење државних
репрезентативаца Србија,
Београд
44. Биатлон савез Србије, Београд
45. Бициклистички савез Београда,
Београд
46. Савез за рекреацију и фитнес
Србије, Београд
47. Национални савез за карлинг
Србије, Београд
16
48. Шаховски савез Београда,
Београд
49. Бадминтон савез Србије,
Београд
50. Удружење студената технике
Европе БЕСТ , Београд
51. Спортски савез инвалида
Србије, Београд
66. Baseball савез Србије, Београд
52. 51 Међународна бициклистичка
трка кроз Србију, Београд
53. Организација за спортско
хуманитарну сарадњу и развој
„Sky Vision“, Београд
54. Стонотениски клуб „Сента“,
Сента
55. Спортски савез општине Гроцка,
Гроцка
56. Гимнастички савез Србије,
Београд
57. Стонотениски клуб
„Смедерево“, Смедерево
58. Спортско друштво „Чукарички“,
Београд
59. Аматерски кошаркашки клуб
Професор Александар Николић,
Београд
60. Општински спортски савез
„Ћићевац“, Ћићевац
61. Атлетски савез „Косјерић“,
Косјерић
62. Удружење љубитеља ски спорта
„Ски манијаци“, Београд
63. Ауто мото клуб „Брезик“,
Обреновац
64. Планинарски клуб ,,Балкан'',
Београд
65. Ватреполо клуб „Партизан
Raiffaisen“, Београд
67. Рукометни савез Београда,
Београд
68. Савез за коњички спорт Србије
за олимпијске и ФЕИ
дисциплине коњичког спорта,
Београд
69. Методички центар зa
предшколски спорт, Београд
.
17
Д. ИЗВЕШТАЈ О НАЛАЗИМА ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА ПРЕМА
ЗАХТЕВИМА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Делта Аграр д.о.о. Београд
Galeb Group д.о.о. Шабац
Invej д.о.о. Земун, Београд
NBGP Properties д.о.о. Београд
Оптика а.д. Београд
Public Consulting д.о.о. Београд
Ringier Axel Springer д.о.о. Београд
Stoppres д.о.о. Београд
Ветеринарски завод Земун а.д. Београд
Делта Аграр д.о.о Београд
Баново брдо а.д. Београд
ВТВ Маклер д.о.о. Београд
Електропорцелан а.д. Аранђеловац
Јединство а.д. Апатин
Напредак а.д. Стара Пазова
„НИН“ д.о.о. Београд
„Ниш експрес“ а.д. Ниш
Porto Complex д.о.о. Београд
Utva-Proing а.д. Панчево
Ветеринарска станица Гроцка д.о.о. Гроцка
Данубиус а.д. Нови Сад
Ветеринарска станица Тутин д.о.о. Тутин
Графопапир-траде д.о.о. Београд
Сигма а.д. Суботица
СЗП Заваривач а.д. Врање
Термовент а.д. Београд
Лозница-Гас а.д. Лозница
Пик Пештер а.д. Сјеница
БИП а.д. Београд
Галеб ФСУ а.д. Београд
Југопревоз-угопромет а.д. Чачак
Завод за економику домаћинства Србије а.д. Београд
Меркур – промет а.д. Београд
МB Union banka а.д. - у ликвидацији Београд
Оптоелектроника д.о.о. Земун
Хидроградња и ерозија а.д. Пожаревац
Full protect д.о.о. Београд
18
38
39
40
41
42
Ћеле кула а.д. Ниш
Koţa – Co а.д. Крагујевац
Агросавез а.д. Сомбор
Трговинско предузеће Србија Крагујевац
Златарске Новости д.о.о. Нова Варош
Д. ИЗВРШЕНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНА, ГРАДОВА И
СТРАНАКА
НАЗИВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Општина Ћићевац
Општина Бујановац
Општина Пријепоље
Општина Нова Варош
Општина Чока
Општина Нови Бечеј
Општина Савски Венац
Општина Ћуприја
Град Пожаревац
Град Зрењанин
Политичка странка Заједно за Шумадију, Крагујевац
Ђ. АКТУАРСКИ ОБРАЧУНИ И РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈСКИХ ПРОМЕНА
ПРЕДУЗЕЋА
Назив предузећа
1
2
Czech Propertz Investments
д.о.о. Београд
Мurexin д.о.о. Београд
Назив пројекта
Пружање економско-правних услуга
Ревизија пакета за консолидацију
3
Политика новине и магазини
д.о.о. Београд
Пружање услуга превода
4
Заједничко предузеће доо
Београд
Оцена могућности остварења припремљеног
плана реорганизације
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ID Ringier Axel Springer
Ревизија пројекта и налаз чињеничног стања
д.о.о. Београд
ВТВ Маклер д.о.о. Београд
Налаз чињеничног стања
ГП Напред а.д. Нови Београд Одвајање уз оснивање
Оцена ефеката рефинансирања на
„Figrad“ Врбас
консолидацију дугова и укупно пословање
Рудник Неметала Ваљево
Финансијско-правни due dilligence
Zastava процесна опрема
Процена тржишне вредности акција
Крагујевац
Aгробачка а.д. Бачка Тоола
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
БИП а.д. Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Галеника а.д. Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Гемакс д.о.о. Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Житостиг а.д. Пожаревац
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Инвеј а.д. Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Институт за стране језике
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
а.д. Београд
Институт за испитивање
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
материјала а.д. Београд
Индустрија сточне хране
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
ПКБ Инсхра а.д. Београд
ЈП Агенција за контролу
летења Србије и Црне Горе
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
д.о.о. Београд
ЈП Аеродром „Никола
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Тесла“ Београд
ЈП „Склоништа“ Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
ЈП „Службени гласник“
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Београд
ЈП ПТТ Србија, Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
ЈП „Танјуг“ Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Копаоник а.д. Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Компанија „Борба“, Београд Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Милан Благојевић
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
а.д.Смедерево
Мinel-Schreder д.о.о. Београд Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Медела а.д. Врбас
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Оптика а.д. Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
ММП „Палилула“ а.д.
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Београд
Партизан а.д. Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Партнер инжењеринг д.о.о.
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Београд
Победа а.д. Аранђеловац
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Политика а.д. Београд
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
21
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Привредна комора Србије
Pupin Telecom, Београд
Рубин а.д. Крушевац
Рудо а.д. Београд
„Савремена администрација“
а.д. Београд
Србијатекс а.д. Београд
Тримо-инжењеринг, Београд
Утва силоси а.д. Ковин
Ћеле кула а.д. Ниш
Штампарија „Борба“,
Београд
Актуарски обрачун у складу са
Актуарски обрачун у складу са
Актуарски обрачун у складу са
Актуарски обрачун у складу са
МРС 19
МРС 19
МРС 19
МРС 19
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
Актуарски обрачун у складу са
Актуарски обрачун у складу са
Актуарски обрачун у складу са
Актуарски обрачун у складу са
МРС 19
МРС 19
МРС 19
МРС 19
Актуарски обрачун у складу са МРС 19
22
Download

ovde