СПИСАК ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2001/12. ГОДИНУ
СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
СВИ УЏБЕНИЦИ СУ ИЗДАЊА JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, ОСИМ АКО ЈЕ ПОСЕБНО
НАВЕДЕН ДРУГИ ИЗДАВАЧ
ПРВИ РАЗРЕД
Основи економије за све профиле
Пословна економија за све профиле
Рачуноводство за све профиле
Савремена пословна кореспонденција
за економског техничара у I разреду и
туристичког техничара у III разреду
Пословна и службена коресподенција
Историја за први разред економских и
правно-биротехничких школа, образовни
профили пословни администратор и
финансијски администратор
Основи права
Државно уређење
Устав и права грађана за 3. и 4. разред
стручних школа и 4. разред гимназије
Канцеларијско пословање за пословног
администратора
Право за пословног администратора
Тестови из математике за пословног
администратора
Биологија (екологија)
Хемија за економског и финансијског
техничара
Енглески језик стручни текстови за I и II
разред економске школе
Енглески језик стручни текстови за I – IV
раз. Правне и биротехничке школе
Добрила Николић
Драгана Богдановић, Гордана
Иванишевић
Божидар Ставрић, Благоје Пауновић,
Петар С. Бојовић
Вера Познанић-Леко
Елизабета Шарковић, Милена Стегеншек,
Мирослава Грујић
Јелена Манојловић, Станиша Игњатовић
Ивана Спасовић
Марија Драшкић, Стеван Лилић
Будимир Кошутић
Радошин Рајовић
Бранка Суботић, Слободан Рајковић
Јелена Ђурић
Слободан Павловић и др.
Драгослав Маринковић, Бранка
Стевановић, Катица Пауновић
Радивој Николајевић
Надежда Силашки
Руски језик стручни текстови за I и II
разред економске школе
Руски језик стручни текстови за I–IV
разред правне и биротехничке школе
Немачки језик стручни текстови за I и II
разред економске школе
Француски језик стручни текстови за I и
II разред економске школе
Француски језик стручни текстови за I–
IV разред правне и биротехничке школе
Душан Јањић
„THE ENGLISH BOOK“
Commerce
Оглед у средњим економским школама
„OXFORD UNIVERSITY PRESS“
ProFile 1-3
Уџбеник енглеског језика (општи
енглески и језик струке) од 1. до 4,
разреда средњих стручних школа
„MACMILLAN EDUCATION“
InCompany:
Elementary Upper Intermediate
Уџбеник енглеског језика (општи
енглески и језик струке) од 1. до 4.
разреда средњих стручних школа
Милан Богдановић, Ружица Станојевић,
Милка Јованић
Мирослава Пецовић
Славољуб Новак
Ксенија Јовановић, Добрила Петровић
Oxford University Press
Jon Naunton, Mark Tulip, John Hughes
Mark Powell, Simon Clarke
ДРУГИ РАЗРЕД
Основи економије за све профиле
Пословна економија за све профиле
Основи финансија за финансијског
техничара
Финансијско пословање за финансијског
техничара
Рачуноводство за све профиле
Комерцијално познавање робе за
економског техничара
Савремена пословна кореспонденција
за економског техничара
Пословна информатика
Географија
Драгољуб Драгишић, Богдан Илић, Бранко
Медојевић, Милован Павловић
Мира Павловић, Светлана Кисић
Предраг Јовановић, Гавриловић и др.
Драгана Богдановић
Вера Познанић-Леко
Мила К. Јанчетовић
Елизабета Шарковић, Милена Стегеншек,
Мирослава Грујић
Драган Маринчић
Јован Илић и др.
Пословна и службена коресподенција
Биротехника за II и III разред
Основе радног права за II и III разред
правно-биротехничке школе
Стенографија за II и III разред
Основи права
Основи правних поступака – управни
поступак за II и III разред
Основи економије за II и III разред
Систем обезбеђења за II, III и IV разред.
Канцеларијско пословање за пословног
администратора
Право за пословног администратора
Тестови из математике за пословног
администратора
Јелена Манојловић, Станиша Игњатовић
Љубица Миросављевић, Станиша
Игњатовић
Боривоје Шундерић
Милена Илић, Јован Бабић, Жарко
Шиндолић
Марија Драшкић, Стеван Лилић
Славољуб Поповић, Стеван Лилић
др Гвозденија Богетић и др.
Мићо Бошковић
Драга Романовић
Драгица Клипа, Анита Малешевић
Слободан Павловић и др.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Основи економије за све профиле
Гојко Рикаловић
Монетарна економија и банкарство за
економског техничара
Рачуноводство за економског техничара
Рачуноводство за финансијског и царинског
техничара
Јавне финансије за финансијског техничара
Банкарско пословање за финансијског
техничара
Пословне финансије за финансијског
техничара
Пословна економија за економског
техничара
Статистика за III и IV разред економске,
правно--биротехничке и угоститељскотуристичке школе
Пословна информатика
Царински систем и царински поступак за
царинског техничара.
Међународни транспорт и шпедиција за
царинског техничара
Стеван Деветаковић, Биљана ЈовановићГавриловић,
Александар Живковић, Жарко Ристић, Ружица
Ђорђевић
Вера Познанић-Леко
Вера Познанић-Леко
Жарко Ристић, Ђорђе Павловић, Гордана
Иванишевић
Борко Крстић, Александар Живковић, Петар
Бојовић
Жарко Ристић, Слободан Комазец, Драгана
Богдановић
Божидар Ставрић, Благоје Пауновић
Милева Жижић, Марија Видић
Драган Маринчић, Мирослав Сарделић
Миодраг Станковић, Сања СтанковићМихаиловић
Миодраг Станковић
Познавање робе за царинског техничара
Право за економског и финансијског
техничара
Основе матичне евиденције
Секретарско пословање за III разред
Основи кривичног права и
криминалистике за III и IV разред
Право – за 3. разред економске и правнобиротехничке школе, образовни профил
финансијски администратор
Стенографија за 3. и 4. разред за
биротехничара
Послови правног промета
Служба обезбеђења за III и IV разред
Противпожарна превентива за III и IV
разред
Тактика гашења пожара
Пословна и службена кореспонденција
Канцеларијско пословање за пословног
администратора
Тестови из математике за пословног
администратора
Право за пословног администратора
Енглески језик први страни језик за
економску и угоститељско-туристичку школу
Руски језик први страни језик за економску и
угоститељско-туристичку школу
Немачки језик први страни језик за
економску и угоститељско-туристичку школу
Француски језик први страни језик за
економску и угоститељско-туристичку школу
Тамара Стојановић
Невенка Суботић—Константиновић, Босиљка
Мијатовић
Босиљка Мијатовић
Драга Романовић
Мићо Бошковић
Драгица Пикула, Виолета Трајковић
Јован Бабић, Жарко Шиндолић
Оливер Антић
Мићо Бошковић
Никола Клеут
Драган Млађан
Јелена Манојловић, Станиша Игњатовић
Слободан Рајковић
Весна Врцељ, Петар Ћулум, Милорад
Гавриловић, Слободан Павловић
Aнита Малешевић, Мирјана Лазовић
Вишња Цага, Даница Касумовић, Ружица
Кнежевић, Светлана Тодоровић
Богданка Алексић, Милан Богдановић,
Богољуб Станковић
Милица Вучковић, МирославаВукомановић
Љиљана Ђурић, Добрила Петровић, Даница
Павловић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Математика са збирком задатака
Монетарна економија и банкарство за
економског техничара
Рачуноводство за економског техничара
Основи економије – међународна трговина
за све профиле
Пословна економија за економског
техничара
Маркетинг за економског и трговинског
техничара
Утврђивање узрока пожара
Основи правних поступака
Радич Вучићевић и др.
Александар Живковић, Борко Крстић, Петар
Бојовић
Вера Познанић-Леко
Милорад Унковић
Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Горан
Петковић
Стипе Ловрета, Хасан Ханић, Јелена Ачић
Радослав Костић
Славољуб Поповић, Стеван Лилић
Право за економског и финансијског
техничара
Пословна информатика
Основи реторике и беседништва за правног
техничара
Основи радног права за правног техничара
Послови правног промета
Јавне финансије за финансијског техничара
Банкарско пословање за финансијског
техничара
Пословне финансије за финансијског
техничара
Осигурање за финансијског техничара
Девизно и царинско пословање за
финансијског техничара
Пословна и службена кореспонденција
Право за пословног администратора
Енглески језик први страни језик за
економску и угоститељско-туристичку школу
Руски језик први страни језик за економску и
угоститељско-туристичку школу
Француски језик први страни језик за
економску и угоститељско-туристичку школу
Немачки језик први страни језик за
економску и угоститељско-туристичку школу
Спољнотрговинско и девизно пословање за
царинског техничара
Царински систем и царински поступак за
царинског техничара
Међународна шпедиција за царинског
техничара
Познавање робе за царинског техничара
Канцеларијско пословање за пословног
администратора
Tестови из математике за пословног
администратора
Право за финансијског администратора
Устав и права грађана за четврти разред
гимназија и трећи и четврти разред средњих
стручних школа
Невенка Суботић—Константиновић, Босиљка
Мијатовић
Драган Маринчић
Обрад Станојевић, Сима Аврамовић
Боривоје Шундерић
Оливер Антић
Жарко Ристић и др.
Борко Крстић, Александар Живковић, Петар
Бојовић
Милорад Иванишевић, Предраг Јовановић
Гавриловић, Драгана Богдановић
Јелена Кочовић
Милорад Унковић, Томислав Тодоровић
Слободан Рајковић
Драгица Пикула
Ружица Кнежевић, Славица Вујановић, Вишња
Цага, Даница Касумовић
Богданка Алексић, Милан Богдановић,
Богољуб Станковић
Даница Павловић, Марија Дрињаковић-Џунић,
Љиљана Ђурић
Бранислава Поповић, Милица ВучковићСтојановић
Милорад Унковић
Томислав Тодоровић
Олга Лапчевић-Вељковић, Вукан Вујачић
Тамара Стојановић
Слободан Рајковић, Бранка Суботић
Весна Врцељ, Слободан Павловић, Милорад
Гавриловић, Петар Ћулум
Драгица Пикула
Славко Тадић
ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
СВИ УЏБЕНИЦИ СУ ИЗДАЊА JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, ОСИМ АКО ЈЕ ПОСЕБНО
НАВЕДЕН ДРУГИ ИЗДАВАЧ
ПРВИ РАЗРЕД
Основи економике трговине за
трговинску школу
Економика трговине за I и II разред
трговинске школе
Трговинско пословање
Складишно пословање за I, II и III разред
Услуживање са практичном наставом за
I и II разред
Куварство са практичном наставом
Хигијена са здравственим васпитањем
за кувара, конобара и и посластичара
Основи туризма и угоститељства
Агенцијско и хотелијерско послoвање
Аранжирање у трговини за аранжера од
I до IV разреда
Енглески језик – стручни текстови за I–IV
разред за трговинску школу
Енглески језик – стручни текстови за I и
II разред (I страни језик) за угоститељско-туристичку школу
Енглески језик (стручни део, други
страни језик) за I–IV разред за
угоститељско-туристичку школу
Руски језик стручни текстови за I – IV
разред трговинске школе
Руски језик стручни текстови за I разред
угоститељско-туристичке школе
Немачки језик (стручни део, други
страни језик) за I – IV разред за
угоститељско--туристичку школу
Немачки језик – текстови за I и II разред
(1. страни језик) за угоститељскотуристичку школу
Драгутин Радуновић, Стипе Ловрета
Драгутин Радуновић
Љубомир Милосављевић, Љубисав
Јоловић, Мила Јанчетовић, Љубивоје
Младеновић
Радован Кнежевић
Светозар Нићетин, Саид Дивановић
Милорад Вукић, Милијанко Портић
Михаило Николић и др.
Огњен Бакић, Миодраг Николић
Огњен Бакић, Миодраг Николић, Бојан
Зечевић
Братимир Баругџић
Светлана Тодоровић
Ружица Кнежевић, Даница Касумовић
Даница Касумовић, Вишња Цага, Ружица
Кнежевић
Ристо Лојпур
Гордана Наумовић
Иванка Максимовић, Мирјана ОстојићХрипач
Милица Вучковић-Стојановић
Француски језик стручни текстови за I–
IV разред за трговинску школу
Биљана Аксентијевић
Француски језик (стручни део, други
страни језик) за I–IV разред за
угоститељско-туристичку школу
Томислав Топличић
Француски језик стручни текстови за I и
II разред угоститељско-туристичке школе
„OXFORD UNIVERSITY PRESS“
Higly Recommended 1,2 Уџбеник
енглеског језика општи енглески и језик
струке) од 1. до 3. разреда средњих
стручних школа
„OXFORD UNIVERSITY PRESS“
OEFC:Tourism 1-3
Уџбеник енглеског језика (општи
енглески и језик струке) од 1. до 4.
разреда средњих стручних школа
TheEnglish Book
GoingInternational
Оглед у средњим стручним школама
туристичко-угоститељског смера
Томислав Топличић
Trish Stott, Rod Revell
Keith Harding, Robin Walker
Група аутора
ДРУГИ РАЗРЕД
Економика и организација трговинских
предузећа за трговинску школу
Познавање робе за II, III разред
трговинске школе
Куварство са практичном наставом 3.
модул: Шкољке, ракови, мекушци и
рибе
Куварство са практичном наставом 1.
модул: Супе и чорбе
Куварство са практичном наставом 2.
модул: Јела од поврћа, јела од јаја, јела
од теста
Агенцијско и хотелијерско пословање
Трговинско пословање за трговинску
школу
Драгутин Радуновић, Стипе Ловрета,
Војин Калинић
Славољуб Урошевић, Нада Милисављевић,
Нада Марков
Милорад Вукић, Милијанко Портић
Милорад Вукић, Милијанко Портић
Милорад Вукић, Милијанко Портић
Јован Попеску, Миодраг Николић, Бојан
Зечевић
Љубомир Милосављевић, Љубисав
Јоловић, Мила Јанчетовић, Љубивоје
Младеновић
Економика и организација предузећа за
угоститељско-туристичку школу
Биологија за угоститељско-туристичку
школу
Хемија за трговинску школу
Руски језик Стручни текстови за II разред
угоститељско-туристичке школе
Географија за 2. разред угоститељскотуристичке школе
Пословна информатика за други разред
средње школе – образовни
профил:трговински техничар
Љиљана Косар
Катица Пауновић
Милоје Ракочевић, Розалија Хорват
Гордана Наумовић
Милутин Љешевић, Драгана Миљановић
Зорица Костић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Трговинско пословање за трговинску школу
Финансијско пословање за туристичког
техничара
Рачуноводство за трговинску школу
Пекарство за посластичара
Агенцијско и хотелијерско пословање
Познавање робе за III и IV разред
Туристичка географија
Основе куварства
Услуживање са практичном наставом III и
IV разред за конобара и кулинарског
техничара
Познавање робе за II разред кувар и
посластичар и III разред кулинарски техничар
Основи економије за трговинску школу
Психологија за III и IV разред трговинских,
угоститељско-туристичких и школа за личне
услуге
Куварство са практичном наставом 1.
модул: Хладна предјела
Куварство са практичном наставом,2.
модул: Готова јела
Куварство са практичном наставом 3.
модул: Јела по поруџбини
Историја уметности за III и IV разред за
туристичког техничара
Познавање робе за конобара и
угоститељског техничара
Љубомир Милосављевић, Радован Кнежевић,
Мила Јанчетовић
Милан Милановић, Бранко Милановић
Бранко Шикањић
Милорад Јовановић, Милорад Вукић
Јован Попеску, Милорад Нешић, Миодраг
Николић
Нада Милисављевић, Нада Марков
Божидар Станишић, Момчило Бујошевић
Милорад Вукић, Милијанко Портић
Миленко Красавчић, Светозар Нићетин
Стојанка Калинић, Милорад Јовановић
Драгољуб Драгишић и др.
Бора Кузмановић, Иван Штајнбергер
Милорад Вукић, Милијанко Портић
Милорад Вукић, Милијанко Портић
Милорад Вукић, Милијанко Портић
Видосава Галовић
Бранка Трбовић, Јосип Барас
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Рачуноводство за трговинску школу
Економика туризма
Маркетинг у туризму
Куварство са практичном наставом
Туристичка географија
Хотелијерство
Агенцијско и хотелијерско пословање
Познавање робе за III разред кувара и
посластичара и IV разред за кулинарског
техничара
Познавање робе за угоститељско-туристичку
школу
Наука о исхрани угоститељски и кулинарски
техничар за угоститељско-туристичку школу
Бранко Шикањић
Крунослав Чачић
Огњен Бакић
Родољуб Стојановић, Јован Јокић
Стеван Станковић
Крунослав Чачић, Миодраг Николић
Крунослав Чачић, Јован Попеску, Миодраг
Николић
Милорад Јовановић, Стојанка Калинић
Јосип Барас, Бранка Трбовић
Мира Николић, Слободанка БанковићПауновић
Download

списак одобрених уџбеника за шк. 2001/12. годину стручни