issn 2217-2300
гоДина i бРој 4 октобаР 2010
излази
месечно
www.sdpsrbije.org.rs
шиРење мРеже сДП сРбије - основан велики бРој нових гРаДских и оПштинских оДбоРа
све нас је више!
састанак са немачким
социјалДемокРатама
стуДијско Путовање ПаРтијског
ПоДмлатка - „беРлин 2010“
Политика сДП
нуДи тРајну
стабилност
у сРбији
усПешно Повезивање
социјалДемокРатских
стРанака евРоПе
на РаДном састанку
у новом саДу ПРеДстављен
Потенцијал војвоДине
нови љуДи
с новим
оДносом ПРема
ПРоблемима
аПел хуманости чланови сДП ПотПисали каРтице за завештање оРгана
социјалдемократија
леВо од Центра
Шта крије еконоМска стратегија до 2020.
основна идеја Модела раста јесте проМена односа
инвестиција и потрошње. бар четири до пет година
динаМиКа инвестиција Мора да предњачи над потрошњоМ
да би бдп до 2015. растао 5,5 до 5,8 одсто на годишњеМ нивоу
Миладин Ковачевић
а стратегији развоја
Србије раде економски
стручњаци окупљени око
билтена „Макроекономске
анализе и трендови” (МАТ) и
Фонда за развој економске науке.
Један од наших водећих
економиста и математичара, др
Миладин Ковачевић, члан
главног одбора и председник
Одбора за економију и развој
СДП један је од стручњака који
раде на овом програму.
Н
Стари модел превазиђен
Стари модел развоја је
превазиђен и сада морамо више
да инвестирамо, а не да
трошимо, да се окренемо извозу,
а не увозу, да завршимо
реструктурисање привреде и
окренемо се прерађивачкој
индустрији и пољопривреди.
Јавна потрошња мора да буде
мања, а инвестиције државе веће.
Ово је, у најкраћем, одговор на
питање шта Влада треба да уради
да би Србија постигла успех
после глобалне кризе. Овакав
програм је предвиђен и
„Посткризним моделом
економског раста и развоја
Србије до 2020. године”.
Пољопривреда и прерађивачка
индустрија биће наши главни
адути
Основна идеја модела раста јесте
да се промени однос инвестиција
и потрошње. Бар четири до пет
година динамика инвестиција
мора да предњачи над
потрошњом. Тако би, у
оптимистичном сценарију, БДП
до 2015. растао од 5,5 до 5,8
одсто годишње, док би 2020.
достигао седам процената.
Инвестиције би паралелно расле
са 17,5 одсто учешћа у БДП,
колико износе ове године, до 25
одсто у 2015. години. Биће
потребно променити и
структуру инвестиција. Држава
ће морати да се окрене извозу,
што значи и форсирање улагања
у прерађивачку индустрију,
пољопривреду и грађевинарство.
Од 2005. до 2008. године велика
кредитна задужења компанија
јесу ишла у инвестиције, али
више у некретнине и услуге него
у индустрију. Сада се треба
окренути сектору размењивих
добара који могу да ојачају извоз
и спољнотрговинску размену. То
морамо да учинимо јер бисмо са
старим моделом имали кризу и
без светске финансијске кризе.
Нето увоз је надмашивао БДП
за 24 одсто у 2007. години, што
смо обезбеђивали средствима од
приватизација и кредита, којих
данас нема у том обиму.
Овогодишњи план је да извоз
расте по стопи од 10 одсто. За
четири године стопа би била 11
одсто, а 2020. године 15
процената. По основу
капиталних улагања и трајних
добара, растао би и увоз, од
садашњих три до четири одсто
годишње до 14 одсто за десет
година.
Субвенције само пољопривреди
Државне донације које су имале
смисла посебно у кризи,
наредних година више неће бити
карактеристика српске привреде.
Будући да и Европска унија има
буџет за пољопривреду, и Србија
ће субвенционисати ову грану,
која остварује суфицит од
двадесетак одсто, али не и друге
привредне секторе.
Главни играч у новом моделу
понашања је, дакле, држава.
Успех те стратегије зависиће, пре
свега, од капацитета Владе да
сагледа ефекте програма развоја,
као и од вештине избора и
примене плана изласка из кризе.
У јавном сектору су потребне
дубоке реформе пензијског
система, те наставак реформи у
образовању и здравству.
Подразумева се и наставак
Покретач: Социјалдемократска партија Србије
уређује: Уређивачки колегијум
главни уредник: Драгољуб Стојковић
дизајн: Марко Митровић
лектура: Драгана Раковић
приватизације државних и
комуналних предузећа, али и
реформе у домену политике
управљања градским и
грађевинским земљиштем.
Нови закон о планирању и
изградњи имамо, али ће и овде
бити потребни нови потези на
плану примене.
Две милијарде евра годишње за
пу теве
У плану је и реформа пореског
система, која је већ започета
постављањем нових фискалних
правила која ће се наћи у новом
закону о буџету. Пореска
реформа треба да буде вођена
тако да не продуби сиромаштво,
а да са друге стране буде више
средстава за инвестиције у
привреду и инфраструктуру.
Практично, потребно је да се
ослободи простор за
инвестиције, а да се са друге
стране смање државни
трансфери према пензионим
фондовима.
Модел раста у наредних
десет година
БДП би до 2015. растао
од 5,5 до 5,8 одсто годишње
Инвестиције би са 17,5
одсто БДП-а у овој години
достигле 25 одсто БДП-а за
пет година
Извоз би у 2014. години
имао стопу раста од 11
одсто годишње
Субвенција ће бити
углавном за пољопривреду
Пензије ће моћи да расту
у складу са инфлацијом
У инфраструктуру
потребно уложити две
милијарде евра годишње
Наставак приватизације
Допуне Закона о
планирању и изградњи
Форсирање прерађивачке
индустрије
Стабилност курса
Штампа: АБМ Принт д.о.о. Нови Београд
тираж: 5.000 примерака
адреса редакције: Теразије 16
телефон редакције: 011 / 26 56 383
ел. пошта: [email protected]
социјалдемократија
донаЦија органа– Шанса за сПас Многих жиВота
“наШа каМПања за заВеШтање органа није Политички МотиВисана, Већ је Пре сВега један добронаМерни аПел сВиМ људиМа
добре Воље да буду солидарни. у оВоМ случају, ПоМоћ Може да значи - жиВот”, истакао је редитељ југ радиВојеВић
југ радивојевић
ДЕСЕТА К чл А НОВА Социјалдемократске партије
Србиј е 12. октобра, на
Војно-медицинској академији потписала је картице за
завештање органа. Ову акцију која у СДП траје од
самог оснивања, организовао
је Форум младих поводом
Дана донорства 17. октобра,
и у склопу ста лне промоције
донаторства као самосвесног
хуманог чина.
Донаторску картицу потписали су и чланови Главног одбора странке, редитељ Југ
Радивојевић и координатор
СДП Бранко Гогић.
- Ово ј е наша трајна акција, и
користимо сваку прилику да
ука жемо на значај донаторства као једног несебичног
хуманог геста који може да
спасе многе животе, стога
јавно апелујемо на ва жно ст
оваквог односа према људима
- ка жу у Форуму младих
СДП.
Југ Радивојевић истакао је да
ово није политичка кампања,
већ један “добронамерни
апел свим људима да мог у
бити солидарни и помоћи
другима”.
- Данас су људи усмерени на
свакодневне про блеме, ма ло
се времена посвећује другима
и много ј е више оних којима
је помоћ потребна него оних
који мог у да је пру же. Тешко
се живи и зато не можемо никога кривити што није заинтересован за проблеме
других . Али кад се нешто до годи нашим ближњима, схватимо колико ј е битно
размишљати и о стварима
као што ј е ова- рекао је Радивојевић, нагласивши да се о
теми донаторства мора
много причати да би људи
схватили о чему је реч, као и
да се ослободе свих предрасуда.
По завештању органа Србија
је међу последњима у Европи.
састанак Председника Партије са неМачкиМ соЦијалдеМократаМа
изузетно нас радује
добар однос сдп
србије са
синдиКалниМ
централаМа, јер без
веза са социјалниМ
партнериМа неМа
ни јаКе
социјалдеМоКратсКе
идеје, али ни
дугорочног
Консензуса у
друштву, Каже
дитМар нитан, члан
спољнополитичКог
одбора бундестага
ПосланиЦи бундестага: јосиП јуратоВић, ута заф и дитМар нитан
Политика сдП нуди трајну
стабилност у србији
редседник СДП Србије
Расим Љајић састао се у
Београду с представницима
посланичке групе Социјалдемократске партије Немачке
(СПД) у Бундестагу и том приликом с њима разговарао о начинима на које може бити
унапређена сарадња између
двеју партија.
Делегација СПД-а, у којој су
били чланови Спољнополитич-
П
ког одбора Бундестага Дитмар
Нитан и Ута Заф и члан Одбора
за рад и социјална питања Јосип
Јуратовић, изразила је задовољство због убрзаног ширења
наше странке, као и подршке
коју добијамо од синдиката.
- Изузетно нас радује добар
однос СДП Србије са синдикалним централама, јер без веза
са социјалним партнерима нема
ни јаке социјалдемократске
идеје, али ни дугорочног консензуса у друштву - рекао је том
приликом Дитмар Нитан.
Говорећи о тренутној ситуацији
у нашој странци, председник
Љајић је подвукао велики напредак у ширењу инфраструктуре, као и прилив нових
чланова.
- До сада нам је колективно
приступило већ седам политичких странака. На тај начин смо
и ми ојачали, али смо дали и допринос укрупњавању политичке
сцене у Србији, јер је тај процес
неопходан за стабилност укупних политичких прилика у
земљи -истакао је Љајић.
Он је додао да је снажна социјалдемократска идеја важна и
за Србију, али и за цело поднебље Балкана, јер таква политика
може омогућити трајну стабилност у региону.
социјалдемократија
Ширење Мреже соЦијалдеМократске Партије србије - форМирано 15 ноВих оПШтинских одбора
соЦијалдеМократија је нужност
стари град
ред препуном салом Привредне коморе Србије, уз
присуство бројних чланова
партије, али и других странака,
формиран је Општински одбор
Социјалдемократске партије
Србије - Стари град.
члан Главног одбора СДП
Србије и координатор за Београд
П
тање.
Председник Одбора СДП
Србије Стари град Момчило
чулић истакао је да социјалдемократија није могућност, већ је
неопходност.
- То посебно важи за Стари град,
с обзиром на његову културу и
историју, самим тим је и већу одговорност људи који су са ове општине - рекао је чулић,
нагласивши да 50 одсто одбора
чине жене.
Предраг Перуничић рекао је да
одбор има квалитетне људе који
су до сада организовали бројне
трибине и штандове на којима су
промовисали странку. Према његовим речима, то је за последицу
имало повећање броја чланова у
овој општини и даљи добар рад
овог одбора се не доводи у пи-
Весна Петровић, члан СДП
Србије и председница Удружења
за рад са особама са аутизмом,
које се налази и у бројним међународним организацијама, указала је је да је програм СДП
Србије компатибилан са светским организацијама у којима се
она налази.
Палилула
србија је добила елан
и наду када је осноВана сдП
МИлОРА Д ШКОДРИћ изабран је за председника Општинског одбора СДП Србије на
Палилули. У свечаном делу,
пред препуном салом Дома културе „Браћа Стаменковић“, Јасминко Хаџисалиховић,
координатор СДП Србије за
Београд, подсетио је прису тне
да је пре годину, 5. октобра, регистрован СДП Србије.
- Тог дана Србија је добила елан,
наду. Двадесет година је кабине-
тски покушавано да се оснује
социјалдемократска странка.
Грађани Србије су кроз рад Расима Љајића увидели да је ово
прави социјалдемократски пу т.
За годину дана рада странка је
имала само успехе јер су грађани препознали идеју - истакао
је Хаџисалиховић.
Он је навео да је одбор на Палилули
девети у Београду и позвао све да
дођу 12. децембра на оснивање Градског одбора у Београду.
- Саграђена је кућа, дођите да
поставимо кров - рекао је Хаџисалиховић.
Председник Општинског одбора СДП Србије на Палилули
Милорад Шкодрић поручио је
представницима других странака да ће водити политичку
у такмицу.
- Али ми нисмо на супротним
странама. Годину дана смо скупљали енергију од које ћете и ви
имати корист за бољу Палилулу
-рекао је Шкодрић.
Миладин Ковачевић, члан ГО
СДП Србије, указао је да ће Србија
у наредном периоду коначно изаћи
из тешких тема Косова и Хага и да
ће на ред доћи теме социјалне
правде и економије.
- Наша шанса је сада, када се тежиште проблема помера са политике на економију. Задатак је
да не дозволимо да се реформа
највише свали на терет најсиромашнијих - рекао је Ковачевић.
социјалдемократија
љајић: сдП србије артикулиШе
краг ујеВаЦ интересе сироМаШних
ПРЕД ВИШЕ СТОТИНА чланова и симпатизера Социјалдемократске партије Србије, у срцу
Шумадије, у великој сали Скупштине града Крагујевца формиран је Градски одбор
Социјалдемократске партије
Србије.
- СДП је странка која мора да артикулише интересе сиромашних
људи и едукује јавност, а то је пут
који ће потрајати - истакао је пред
великим бројем чланова и симпатизера странке лидер социјалдемократа Расим Љајић.
- СДП је представила пројекат
реформе образовног система, а
ускоро пред јавност излази са реформом сектора јавне и државне
безбедности, као и концептом
спољне политике, који ће бити базиран на економској дипломатији
- истакао је Љајић.
Љајић је рекао да Србија нема
економску политику, а без тога
нема стабилног оквира државе.
- На жалост, немамо јаку државу,
администрација нам је скупа и нефункционална, имамо крхке институције, а то мора да се мења нагласио је лидер социјалдемократа.
- Србија мора више да ради и
више да штеди, трошимо више
него што имамо, стигли смо до
самог краја и нешто мора да се
предузме. Социјалдемократска
партија Србије није странка која
је направљена за трговину, ми смо
партија која мора да живи социјалдемократски, и на тај начин
покаже свима колико се разликује
од других странака на политичкој
сцени у Србији - подвукао је
Љајић, и додао да СДП Србије не
сме да буде странка која се базира
на једном човеку.
Љајић је поновио колико је Социјалдемократској партији
Србије значајно да се избори за
веће учешће жена у политици и на
свим местима на којима се доносе
важне одлуке.
Председник Социјалдемократске
партије Србије изразио је задовљство што су на свечаној конференцији поводом формирања
Градског одбора СДП Крагујевца
били присутни представници
свих политичких странака и нагласио да нам је потребна нормална политичка сцена у земљи и
умереност у свему.
Градоначелник Крагујевца и
лидер Коалиције за Шумадију Верољуб Стевановић рекао је да
никад не иде на овакве политичке
скупове, али да је морао да дође,
јер је Расим Љајић један од ретких
на које човек може да се ослони.
Војин Вучићевић, члан Главног одбора СДП и координатор странке
за Србију, подвукао је значај људи
који сачињавају Социјалдемократску партију Србије, истичући да
највећи проценат људи који су се
препознали у идеји СДП Србије
чине они људи који се никада нису
ангажовали у раду политичких
странака, а са друге стране СДП
Србије пришли су и веома
искусни људи са изузетним професионалним биографијама.
Новоизабрани председник Градског одбора СДП Србије Дејан
Ђоковић подсетио је да је идеја социјалдемократије потекла из Крагујевца са Светозаром
Марковићем на челу и додао да је
СДП Србије у Крагујевцу и до
сада помагао незбринуте, саветовао несрећне и да ће то и даље
бити обавеза крагујевачких социјалдемократа.
Почетак борбе за хуМаније друШтВо
бачка
Паланка
ПРЕДСТАВЉАЈУћИ Градски
одбор СДП Србије у Бачкој Паланци, новоизабрана председница Мартина Велемир је
истакла да ће Социјалдемократска партија Србије у Бачкој Паланци вредновати принципе
социјалне правде, грађанског
друштва и демократије. Истичући да лична корист не сме
бити приоритет за улазак у политику, већ да то мора бити узвишенији циљ, етичан и који се
мора тицати обичног грађанина,
она је рекла да са својим тимом
жели да оживи основне људске
вредности, да поставе сваког грађанина у центар збивања, да се
осећа и понаша као да је стуб
друштва. - Желимо да се боримо
за хуманије, уљудније и у сваком
смислу просперитетније друштво - закључила је Мартина Велемир.
Председник Градског одбора
СДП-а Новог Сада Ивица Достанић је истакао како је истина
да је идеја социјалдемократије
снажна и можда супериорна у
односу на све друге, и да је
истина да је право време за социјалдемократију у Србији. Међутим, додао је он, не вреди нам
ни снажна и супериорна идеја,
ни њена правовременост, ако не
постоји позитивна енергија,
добри и квалитетни људи који ће
ту идеју спровести у дело.
У кратком обраћању, координатор за Војводину Здравко Јелушић честитао је новоизабраном
одбору и изразио веру да сви
скупа поседујемо потребну енергију која ће покренути људе и
омогућити да заједно створимо
државу у којој ће нам свима бити
боље.
- Ова странка је странка друге политичке генерације, јер смо деведесетих
година имали странке које су се делиле на оне за и против Милошевића. Дошло је време да странке
представљају неке конкретне људе,
неке конкретне грађане, који ће да
буду представници одређених интереса. То је могуће само ако се интереси препознају, а затим и окупе. Ми
смо странка која представља раднике,
ми смо једина социјалдемократска
партија у Србији, других нема - гласила је порука са свечанос ти поводом формирања одбора.
социјалдемократија
идеју соЦијалдеМократије
беочин су ПреПознале жене
ПР ЕД ПРЕПУНОМ салом
Скупштине општине, у прис уству бројних чланова странке,
али и других партија, формиран је Општински одбор Со-
цијалдемократске партије
Србије у Беочину. За председника Општинског одбора изабран је Небојша Катић. Он је у
првом свом обраћању рекао да
морамо да се зај едничким снагама боримо за стварање
средње класе, “б ез које нема успешног и богатог друштва”.
Повереник за Војводину и
члан ГО СДП Србије Здравко
Јелушић сматра да се социјалдемократама Србије пру жа
историј ска шанса. - Да ли ћемо
у томе успети, гласачи ће да одлу че када за то дође време рекао је Јелушић.
Подсећајући да се ускоро навршава година од регистрације
СДП Србије, портпарол и
члан Главног одб ора Гордана
Предић истакла је да се последњих месеци ужурбано ради на
формирању нових одбора. Она
ка же да има дана када се формирају и по два општинска одбора.
- Драго ми ј е што ће се од вечерас и ваш град наћи на тој
мапи, обележен нашом бојом,
бојом социјалдемократске парије - истакла је Гордана Предић.
кула ноВи људи за ноВу кулу
ОДлУчИлИ СМО да се бавимо политиком јер је Кула,
како би рекли млади, постала
“сморан градић”, у којем се
ништа не дешава осим стечајева. Упркос томе, мислим да
постоји доста позитивне енергије у људима који се нису бавили политиком, који желе да
промене овај град, да живимо
лепо, у перспективном граду за
нас и нашу децу, а верујемо да
то можемо уз идеју социјалде-
мократије - истакао је новоизабрани председник ОО Кула
Мирко Мрђа. Председник
Градског одбора СДП Новог
Сада Ивица Достанић рекао је
да Нови Сад и Кулу раздваја
педесетак километара, али не
и тежња да боље живе, у праведнијем друштву, од праведног рада.
- Гладан стомак не познаје градове, места, националности ни
вероисповести, нити поли-
тичка убеђења - додао је Достанић. Он је подржао укључење
великог броја младих у Општински одбор Куле и поручио
им да ће се, ако се склањају од
политике и ако се не баве политиком, политика бавити њима:
- Неко други ће одлучивати о
вама, вашој будућности, будућности ваше деце, о вашим фирмама, о вашем послу. А све то
можете уз наше идеје и сами,
боље и на добробит свих.
- Да би социјалдемократија успела на овом војвођанском,
како аналитичари тврде, плодном тлу за њу, морамо је разумети - рекао је честитајући
кулским социјалдемократама
формирање Општинског одбора координатор за Војводину и члан Главног одбора
СДП Србије Здравко Јелушић.
- Тежња ка стварању бољег
друштва део је нашег програма, али не може донети резултате сада и одмах - рекао је
Јелушић и додао да је уверен
да уз помоћ “свих можемо
створити бољу будућност”.
Свечаном скупу присуствовали су бројни чланови
странке, представници политичких странака општине
Кула, гости из општинских одбора војвођанских општина Суботице, Малог Иђоша,
Врбаса, Бачке Паланке, Бечеја,
Беочина, Новог Сада и Оџака.
бечеј
соЦијалдеМократија
је идеја Мирних људи
ПРВОЈ двојезичној промоцији СДП Србије, на којој
се говорило на српском и
намађарском језику, присуствовали су председник општине Бечеј Кнези Петер,
представници СДП-а из
Бачке Паланке, Новог
Сада, Врбаса, Суботице,
Темерина и Малог Иђоша,
као и бројни чланови
странке.
- Залагање за ефикасно
функционисање локалне самоуправе, како би она заиста била у служби свих
грађана општине, биће
првенствени циљ нас социјалдемократа - рекао је
новоизабрани председник
Опшинског одбора СДП
Бечеја Мирослав Поповић.
Координатор Социјалдемократске партије Србије за
Војоводину Здравко Јелушић нагласио је да је основни задатак
новоформираног одбора
брига за малог човека,
брига за сваког човека, јер
политика мора да израсте
из народа, као што је то
случај са социјалдемократском идејом свуда у свету.
- С оција л дем окр атија ј е
иде ја мирни х људи , со ција л дем окр ат ија ј е
иде ја ра зв о ја , иде ја из а
ко ј е с т о ј е до бри људи ,
људи са гл а в ама ко ји н е
ми сле ем оција ма , ко ји се
брин у к ако ћ е изгледат и
њи хов г р а д , њи хов а опш т ина , њи хов а з емља у
нар едни х с т о т ин у г одина
- ис т а к н у т о ј е на св е чан о с т и п ов одом ф ормир а ња .
социјалдемократија
бор да наМ се радниЦи
Прикључе у Што ВећеМ броју
Бору је свечано формиран
Општински одбор
Социјалдемократске партије
Србије. Након великог успеха на
недавно одржаним локалним
изборима у Бору, када је ова
странка у коалицији са
Уједињеним регионима Србије
освојила највеће поверење грађана
општине, ово је био логичан след у
развоју локалне инфраструктуре
странке. Формирању одбора у
препуној великој сали Дома
културе, поред чланова и
симпатизера СДП Србије и
представника других странака
заступљених у локалном
парламенту, присуствовали су и
генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски, као и
у
Мали иђоШ
Показати Пут за
излазак из кризе
ТРУДИћЕМО СЕ да будемо нешто
ново на политичкој сцени општине
Мали Иђош, где нам је циљ да од
грађана не правимо само гласаче већ
да их ставимо у центар збивања и на
тај начин свакоме доделимо личну
одговорност у стварању живота који
доликује 21. веку, истакао је
новоизбрани председник
Општинског одбора СДП Малог
Иђоша Панто ћеклић. - Нашу
општину, као и већину у Србији,
карактерише велика незапосленост,
тако да је наш задатак покушај
стварања предуслова за решавање тих
проблема - додао је ћеклић.
чланови Главног одбора СДП
Србије су уз честитке изнели све
тешкоће које чекају чланове странке
рекавши да, ако идеја
социјалдемократије негде може и
мора да успе, то је ова средина. Прво
зато што су људи сиромашни и тешко
живе, а други разлог је национална
шароликост, која намеће посао
спречавања истицања људи са брзим
решењима и кратким реченицама, јер
историја нас је научила где су нас
такви водили. Он је предочио да је
посао чланова партије да људима
покажу пут изласка из кризе, на коме
су непријатељи безнађе и апатија.
Оружје у тој борби може бити само
истина.
представници Главног одбора
СДП Србије. За председника
Општинског одбора СДП-а у
Бору изабран је Горан
Стојановски, дипломирани
инжењер из Бора.
чланови Главног одбора СДП
Србије истакли су да је Бор једно
од главних упоришта
социјалдемократске идеје у
Србији, те да је самим тим
одговорност странке много већа
према грађанима и радницима у
општини Бор, јер је СДП Србије
странка која припада радницима.
Такође су овом приликом позвали
раднике да се у што већем броју
прикључе странци и рекли да ће
СДП Србије испунити
предизборна обећања дата у
изборној кампањи за локалне
изборе у Бору.
Горан Стојановски, председник
ОО СДП Србије у Бору, истакао
је да је странка у Бору отворена за
све људе добре воље и искрене
социјалдемократе и да ће се у
локалном парламенту одборници
СДП-а залагати за поштовање
социјалне правде, људских и
грађанских права сваког човека.
СДП Србије у Бору сваким
даном постаје све озбиљнија
партија на локалној политичкој
сцени, што показује и све веће
интересовање грађана за
приступање овој странци, а и све
већи број симпатизера СДП-а у
општини Бор.
блаЦе
Политика за
сВакоднеВни жиВот
ОПШТИНСКИ ОДБОР
СДП-а у Блацу основан је у
четвртак, 23. септембра, у сали
Културног центра у Карађорђевој
улици. Свечаној конференцији
присуствовао је велики број симпатизера и чланова странке из
Блаца и околних места, представници ГО СДП Ниша, чланови
Главног одбора странке, али и
гости из других политичких партија.
Поред новоизабраног председника Општинског одбора Владице Милетића, присутнима су се
обратили Горан Петровић, члан
Одбора за безбедност СДП-а, и
Наташа Васић, координаторка за
ресорне одборе.Владица Милетић рекао је да је увођење социјалдемократске опције у
политичку сцену општине велики
догађај и да ће покушати да ј е дословно спроводи, што једино
може довести до успеха.
Наташа Васић, члан Главног одбора странке и координатор за ресорне одборе, рекла је да стручни
тимови СДП-а раде на различитим програмима за развој, који су
прилагођени стању у којем се
Србија налази. Посебно је издвојила недавно промовисани
програм “Држава образовања.
аранђелоВаЦ обећања лако дати,
сад треба да се ПокажеМо на делу
представивши тим који је успео
да, заједно са коалиционим
партнерима, освоји власт у
Аранђеловцу и нагласио да
главни посао тек предстоји, и за
странку и за Аранђеловац.
Председник општине Влада
Гајић рекао је да је предизборна
обећања лако изговорити, али да
треба много труда да би се
спровела у дело, те да ће сви
заједно дати све од себе да се
стање у Аранђеловцу поправи.
СВЕчАНА седница поводом
формирања Општинског одбора
Социјалдемократске партије
Србије у Аранђеловцу одржана
је у петак, 17. септембра, у сали
Дома културе.
Посебан значај овог скупа
огледао се у томе што је СДП,
након ванредних локалних
избора у Аранђеловцу 25.
априла, иако млада странка,
успела да освоји довољан број
гласова и заједно са ДС, УРС,
СПС и лДП формира власт.
Поред великог броја
симпатизера и чланова странке
из Аранђеловца и суседних
општина и чланова Главног
одбора СДП-а, скупу су
присуствовали и коалициони
партнери СДП-а у Аранђеловцу
и председник општине Влада
Гајић из ДС-а. Присутнима се
обратио члан Главног одбора
СДП-а др Миладин Ковачевић,
а затим и председник
Општинског одбора СДП
Аранђеловца Данко Перишић,
социјалдемократија
реална Шанса за бољи
Положај и стандард грађана
бабуШниЦа
С В Еч А Н А к онф ер енц иј а п о в одом о сни ва ња Општ ин ског
одб ора СД П Ср би ј е у Ба б уш-
ни ци одржа на ј е у у т ор ак , 1 4.
с е п т е м б р а , у в е л и ко ј с а л и
Ск у п ш т ин е о п ш т ин е Б а б у ш -
ни ца . По ред чл ан ов а и симпа т и з е р а с т р а н к е , с в е ча н о ј к о н ф е р е нци ји п р и с у с т в ов а л и с у
и п р е дс т а в н и ц и о п ш т и н с к и х
одб о ра др уг и х с тра нак а , пр едс т а в н иц и л о к а л н е с а мо у п р а в е , п р е дс е д н и к С О
Ба б ушни ца Томи сл а в Бла г о ј е в и ћ , з а м е н и к п р е д с е дн и к а
о п ш т и н е С а ша С т а н к о в и ћ и
нач ел ник з а н епривр едн е де л атн о с т и и о пш т у у пр а ву оп шт ин ск е у прав е Мило ра д
П о п о в и ћ . С в е ча н о ј с ед н и ц и
при с у с тв ов а л и с у и чл ан ови Гл авн ог одб ор а З о ран Март и н ови ћ и Јел ена Мл а дено ви ћ,
п р е дс е д н и ц а н и ш к о г г р а д с к о г
одб о ра С Д П Ср би ј е .
Пр и с у т н е ј е п о з д р а в и о н о в о и з а бр а н и пр е д с е д н и к О п ш т и н с к о г о дб о р а С Д П
Ср б и ј е у Б а б у ш н иц и Д р а г а н
Пе т р о в и ћ , и с т а к а в ш и д а ј е
о в а па р т и ј а о к р е н у т а б уду ћн о с т и и да к а о т а к в а и м а р еа л н у ш а н с у д а п о б ољш а
п ол о ж ај и с т а нд а р д г р а ђ а на
Ср б и ј е , к а о и д а ћ е з а ј е д н о с а
св и м људ и ма до б р е в ољ е ра ди т и н а т о ме да Б а б у шн иц а
б уде б ољ е м е с т о з а ж и в о т.
З о р а н Ма р т и н о в и ћ , ч л а н
Гл а вн о г одб о р а С Д П- а , и с т а к а о ј е д а ћ е н ап о р и и з а л а г а њ е о в е ј о ш у в е к мл а д е
с тр а н к е у на ј с к о р и ј е вр е м е
б и т и п р и м е т ни , п о г о т о в о у
о п ш т и н а ма к а к в а ј е Б а б у ш н и ц а , ј е р т е ж и ш т е п ол и т и к е
о в е с т ра н к е ј е с т е п о м о ћ н е д о в ољ н о р а з ви ј е ни м о пш т и на м а и п о б ољ ша њ е с т а н дарда
г р а ђ а на .
алексинаЦ Многобројни гости
ПоздраВили осниВање одбора
НАКОН ШТО ЈЕ крајем
јула отворила своје просторије у Алексинцу, Социјалдемократска
партија Србије у среду, 8.
септембра, у алексиначком Дому омладине,
свечано је основала и
Општински одбор. Међу
око стотину педесет чланова СДП-а из Алексинца, скупу су
присуствовали и представници свих опозиционих странака у
Алексинцу, многих невладиних организација,
синдиката и јавних установа. За председницу Одбора
Социјалдемократске партије изабрана је Ивана
Симоновић-Мијалковић.
Поред ње, на скупу су говорили и чланови Главног
одбора странке Војин Вучићевић и председница
нишког одбора Јелена
Младеновић, као и председник ОО ДС Алексинац Милан Вељковић.
историјска Прилика
да се наПраВи заокрет
бела Паланка
ЈОШ ЈЕДАН општински одбор
Социјалдемократске партије
Србије основан је у препуној
сали некадашњег радија Бела
Паланка. Поред симпатизера,
чланова странке и чланова Главног одбора СДП-а, догађају су
присуствовали и гости из Ниша,
Бабушнице и Пирота, као и
гости из других политичких
странака.
Пред више од сто људи говорили су чланови Главног одбора
СДП-а др Миладин Ковачевић
и Милена Бићанин, као и председник новоформираног одбора
Славољуб Димитријевић.
Димитријевић је нагласио да
сматра да СДП има „историјску
шансу да направи заокрет“ јер је
„једина партија у Србији која се
истински бави проблемима
обичног човека, проблемима
радника, и да ће таква „нова
идеја за Србију донети победу“.
Димитријевић је додао да све
почиње „пре свега од основних
људских вредности и да ће се у
Белој Паланци борити за сваког
човека понаособ“.
сагледати ПраВо дољеВаЦ
стање у наШој зеМљи
ФОРМИРАЊУ Одбора
присуствовали су и чланови Главног одбора
СДП Србије Бранко
Гогић и Јасминко Хаџисалиховић, као и Јелена
Младеновић, председник нишког одбора
СДП Србије.
Новоизабрани председник Општинског одбора
СДП-а у Дољевцу Слађан Пауновић захвалио
је на указаном поверењу
и позвао све присутне да
се прикључе “јединој партији на политичкој сцени
која заступа праве социјалдемократске идеје”.
члан Главног одбора
СДП-а и координатор
странке за Београд Јасминко Хаџисалиховић
рекао је ”да људи из Београда треба чешће да се
крећу по Србији, како би
видели каква је права ситуација у нашој земљи” и
позвао све симпатизере и
чланове да присуствују
формирању београдског
одбора СДП Србије 12.
децембра у главном граду.
Јелена Младеновић, члан
Главног одбора СДП-а
и председник Градског
одбора нишких социјалдемократа, казала је да “СДП граби
крупним корацима напред и да ће врло брзо
заузети значајно место
на политичкој мапи
Србије”. Председница
нишког одбора СДП
обећала је страначким
колегама из целог
нишког округа сваку
врсту помоћи и подршке.
социјалдемократија
отВорене ноВе Просторије сдП србије у суботиЦи и ПожареВЦу
у суботиЦи трећина чланоВа
Млађа од 30 година
ске партије Србије Гордана
Предић.
Повереник СДП Србије за
Суботицу Дејан Антић поздравио је суграђане позивајући их на заједничку
У СВЕчАНОЈ АТМОСФЕРИ, пред више од сто чланова и симпатизера, СДП
Србије отворио је 10. септембра канцеларије и у Суботици. Скупу је присуствовао
велики број грађана из околних општина, а како се чуло,
до сада је странци приступило
активност и рад за бољи
живот, што је и мото СДП
Србије.
Формирање градског одбора у
Суботици очекује се крајем
октобра.
више стотина Суботичана.
Трећину чланова странке у
Суботици броје млади млађи
од 30 година.
- Отварањем канцеларија у
Суботици поставили смо темеље социјалдемократске
идеје у овом региону - рекла је
портпаролка Социјдемократ-
да стВориМо ПраВедније
друШтВо у србији
У СРЕДУ 6. ОКТОБРА у Пожаревцу Социјалдемократска партија Србије отворила је за све
заинтересоване грађане своје
канцеларије у Тржном центру
„Реч народа“ у локалу број 14.
Канцеларија ће радити сваког
радног дана од 17 до 20 часова.
Отварању канцеларија прису-
ствовало је више десетина чланова, симпатизера и грађана Пожаревца, као и чланови Главног
одбора СДП Србије. Координатор за Браничевски округ Зоран
Радојковић нагласио је да отварање „канцеларије у граду има за
циљ да идеја социјалдемократије
заживи на простору Браничевског округа“. Радојковић је такође
најавио формирање градског одбора СДП у Пожаревцу до краја
године.
чланови ГО позвали су грађане
Пожаревца и Браничевског
округа „не да следе странку, већ
да заједно корачају са странком
како би се направило праведније
друштво у Србији, јер је ово
историјски тренутак да идеја социјалдемократије заузме право
место у нашем друштву“.
Координатор за Форум жена
СДП у Пожаревцу Љиљана
Дабић је истакла значај рада овог
форума и позвала све заинтересо-
ване чланове, симпатизере и суграђане да се активно укључе у
рад СДП у Пожаревцу, а „посебно женско чланство како би се
радило на решавању њихових
проблема, иницијатива, даљој
едукацији и активном учешћу у
политичком животу“.
социјалдемократија
ПодрШка радниЦиМа у Штрајку
отово два месеца, од
28. јула до 23. септембра, трајао је
штрајк запослених у фабрици “Медела” у Врбасу.
Око 70, од стотину запослених, тражило је повећање зарада за 50 одсто и
наставак преговора о колективном уговору.
Рекло би се да је реч о
једном од многих
штрајкова који су постали не само свакодневица у Србији већ
уобичајена слика широм
Европе и света. Ипак,
овај штрајк се разликовао
од других у нашој земљи
јер су штрајкачи добили
Г
сдП - Природни
саВезник радника
општинсКи одбор социјалдеМоКратсКе партије врбаса јавно подржао
настојање обесправљених радниКа фабриКе “Медела”, Који су
упорношћу успели да делиМично остваре захтеве
подршку од Општинског одбора Социјалдемократске партије Врбаса у виду јавно
прочитаног саопштења.
- Морамо истаћи да смо били
једина странка која је на тај
начин стала уз раднике “Меделе” на протесту одржаном 3.
септембра. Огрешили бисмо се
да кажемо да осим нас није
било оних који подржавају напоре радника да остваре своје
захтеве - каже председница
Општинског одбора Социјалдемократске партије Врбаса
Драгица Вукотић. Она додаје
да су многи Врбашани и чланови синдиката других врбаских предузећа били на
одржаном митингу, где се
натегну ти сПоразуМ
велику захвалност на подршци
члановима општинског одбора сдп
врбаса изразили су штрајкачи и
председник самосталног синдиката
“Меделе” дарко зарубица.
на срећу, после радикализације
протеста претњом двојице радника
“Меделе” да ће скочити с крова зграде и
педесет девет дана штрајка, постигнут
је споразум с послодавцем, уз обећање
да ће бити испуњен највећи део део
њихових захтева.
основни захтев, повећање плата за 50
одсто, није у потпуности испуњен, али је
постигнут споразум да им месечна
примања буду повећавана током
наредне године. слично је било и са
другим захтевом који се односи на нови
колективни уговор, јер се у споразуму о
прекиду штрајка и повратку на посао
децидирано не спомиње садржај
колективног уговора, мада су добијена
уверења од покрајинске владе да ће тај
уговор бити потписан.
штрајкачима и окупљенима обратио и председник општине
Врбас доктор Жељко Видовић.
Он је говор почео објашњењем
да локална самоуправа има
мале ингеренције у решавању
оваквих проблема, а да управа
“Меделе” није прихватила
одређене услове које им је општина понудила у виду смањене еколошке таксе.
Прочитана подршка СДП
Врбаса имала је додатни ефекат
у чињеници да ниједна друга
странка није нашла за сходно
да организовано дође на скуп и
јавно искаже сагласност са
онима који путем генералне
обуставе рада траже своја
права, мада се многе партије
декларишу као оне које подржавају раднике. То је посебно
било наглашено у тој некада
индустријској општини, где су
многи радници обесправљени,
а многи, после приватизација,
остали без посла.
саоПШтење
У саопштењу које је сачинио
врбаски СДП, између осталог, каже
се : “ Драстично смањење
запослених прети да Врбас
претвори у економску пустињу.
У више наврата смо тражили да
Скупштина општине Врбас
предузме мере против оних који
фашистичким методама
уништавају читаве породице, али
без успеха . Сада смо се понадали
да ће ова власт успети у
преговорима са ИНВЕЈ-ом, па смо
ћутали да не отежавамо исте. Но
бахато понашање преговарача,
његове претње уништењем
штрајкача у “Медели”и
демонстрирање силе, не
дозвољавају нам да ми, као партија
која је природни савезник
радничке класе, ћутимо и чекамо.
Зато ми, чланови СДП Србије
Врбаса, подржавамо захтеве
радника фабрике кекса, дивимо се
њиховој упорности и смелости,
коју је досад ретко ко показао, у
праведној борби за егзистенцију и
живот достојан човека.”
сдП зрењанина: ПозВати на одгоВорност због ПриВатизаЦије иПок-а
МОРАЈУ СЕ ПОЗВАТИ на одговорност и казнити починиоци
који су обавили овакву приватиза-
цију и на тај начин уништили фабрике, а раднике оставили без акцијског капитала и без Уставом
загарантованог права на рад,
истакнуто је на конференцији за
новинаре СДП Зрењанина.
У просторијама Градског одбора
СДП Зрењанина 5. октобра одржана је конференција за новинаре
поводом тешке ситуације у зрењанинској фабрици за прераду кукуруза ИПОК, која је тренутно
једна од најважнијих тема везаних
за проблем неуспеле приватизације.
На седници која је одржана 1. октобра, Скупштина града Зрењанина је донела закључак да је
неопходно да држава у овом моменту преузме одлучујућу улогу у
покретању производње у ИПОКу. Тада је наглашен значај што
бржег покретања поступка поновне производње, јер је берба кукуруза у току, а од ове
пољопривредне културе, стра-
тешке сировине за производњу,
непосредно зависе пословање и
опоравак фабрике.
На веома посећеној конференцији за новинаре говорили су Милена Прстојевић, секретар ГО
СДП Зрењанина и Младен Сикимић из ИПОК-а, такође члан
СДП-а. Наглашено је да су радници највеће жртве промашених
приватизација, те да су такође
имали и део акција фабрике, али
их нико никада није консултовао.
социјалдемократија
сдП ниШа - обележаВање Међународне дечје недеље
афирМаЦија доброте
посетоМ доМу за децу без родитељсКог старања „душКо радовић“
чланови сдп-а из ниша подржали су Међународну дечју недељу, Која
се ове године у нашој зеМљи обележава под слоганоМ „застани, свете,
бар за тренутаК, да деца нађу сигуран КутаК“
акЦија “Пријатељи
жиВотиња”
ФОРУМ МлАДИХ СДП
Новог Сада је 2. октобра други
пут посетио азил за псе “Бела” у
Будисави. У азилу “Бела” има око
350 паса и тренутно је азил с
највише паса у Србији. Акција је
имала за циљ да скрене пажњу
јавности да је потреба за оваквим
начином збрињавања напуштених животиња хумана и могућа.
Уједно, активисти СДП Новог
Сада помагали су на сређивању
дворишта и боксова за псе за
предстојећи хладни период.
Према евиденцији коју води
власница азила Зорица Дамјановић, у азил месечно буде донето
десетак паса, а истовремено се
удоми само 3 или 4 пса. Тренутно
су капацитети попуњени. Она
посебно истиче потребу за хитним отварањем нових азила и
прихватилишта за псе. Њихови
капацитети би требало да буду до
50 паса, о којима један човек
може лепо да брине.
ланови Форума младих, Форума жена и Градског одбора
СДП-а у Нишу окупили су
тридесетак деце из дома „Душко
Радовић“, хранитељских породица
и школе „чегар“ и у вишечасовном
дружењу успели да им створе сигуран кутак.
ч
Признање за ПоМоћ
удру жењу "наШеМ
граду с љубаВљу"
Најпре им је председница ГО др
Јелена Младеновић одржала предавање о наркоманији.
Затим је организовано цртање кредама у дворишту, а наши активисти су у сарадњи са
Домом обезбедили поклоне како
за најбоље, наградивши три
најбоља цртежа слатким пакетима,
тако и за остале учеснике, који су
добили фото-албуме и плишане
играчке. На крају је организован
караоке парти, те су наши омладинци заједно с децом певали и
уживали у дружењу.
Вођени слоганом „Ми смо васпитани да будемо добри“, нишки активисти настављају са
афирмацијом доброте као неизоставног чиниоца социјалдемократске идеологије. Овом приликом
желели смо да покажемо и поручимо деци да постоје добри људи
који ће увек бринути о њима и њиховим потребама, са свешћу да су
деца наша највећа вредност и
приоритет.
УДРУЖЕЊЕ грађана ,,Нашем
граду с љубављу’’ доделило је захвалницу Градском одбору СДПа, у знак захвалности за подршку
и помоћ за организовање свечаности на којој су прикупљена
средства за финансирање студената и ученика, што је главна делатност овог удружења.
СДП Зрењанина помогао је
овом удружењу да организује културно вече у градском позоришту
на којој су прикупљена средства
за овај фонд . Како кажу у СДП
Зрењанина, представници наше
странке дали су допринос у скоро
свим сегментима ове културне манифестације, укључујући и пригодне поклоне за учеснике.
социјалдемократија
ПрограМ разВоја ПољоПриВреде и ПрехраМбене индустрије
ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ Социјалдемократске партије Србије у фази је завршетка
рада на програмском документу странке под
називом “Програм развоја пољопривреде и
прехрамбене индустрије у Републици Србији
од 2010. до 2020”. У документу је опсежно анализирано стање у пољопривреди у последњих
десетак година, с посебном пажњом на 2009. и
2010. годину, и на основу упоредних анализа
понуђен свеобухватан програм за опоравак ове
гране привреде. „Полазећи од чињенице да ће
ова област, која се може брже опорављати од
других сектора привреде, у наредном периоду
битно опредељивати укупна привредна кретања земље, неопходно је подстицајним мерама максимално валоризовати природне,
прерађивачке и људске потенцијале”, а за то су
”неопходне мере и активности свих релевантних субјеката у привреди и друштву, како би
се са што већим степеном извесности обезбедиле билансне потребе земље, попуниле резерве и повећао извоз аграрних производа” –
основни је императив радне групе која је учествовала у изради програма.
Према речима вође стручног тима и председника Одбора за пољопривреду Божидара Миловановића, у изради овог документа
учествовао је много већи број стручњака на посредан и непосредан начин.
- Вредност документа је потврђена и тиме што
су консултовани и стручњаци из релевантних
институција, као што је Пољопривредни факултет у Земуну, Привредна комора Србије и
Привредна комора Београда, Задружни савет
Србије, Институт за економику пољопривреде
и Институт за земљиште, уз велику помоћ
стручњака из Републичког завода за статистику - истакао је Миловановић.
- Агроиндустрија представља значајан привредни сектор у Републици Србији јер у условима кризе све више учествује у стварању бруто
домаћег производа земље, са око 18 одсто директно и преко 50 одсто индиректно ангажујући друге секторе привреде - каже
Миловановић образлажући оквире у којима је
програм писан.
виолета зечевић и божидар Миловановић
сМиљана глаМочанин, координатор форуМа жена сдП у ВојВодини
нико се за Вас неће борити
боље него Ви саМи
сМиљана
глаМочанин, рођена
суботичанка, а од
сВоје четВрте године
ПанчеВка,
ПотПредседниЦа је
градског одбора
сдП ПанчеВа и
координаторка
форуМа жена за
ВојВодину
соЦијалдеМократске
Партије србије.
диПлоМирани је
ПраВник и заПослена
је у коМори
ПриВатних доктора
стоМатологије србије
дам свој скромни допринос у
грађењу друштва и државе која ће
сваком детету пружити једнаке
шансе да се образује и школује,
без обзира на то да ли су му
родитељи богати или сиромашни,
без обзира на то да ли су му
родитељи образовани или нису.
Слажем се са Хегелом, који је
сматрао да страст није грех, него
врлина, и осим рационалног, у
своје ангажовање у
Социјалдемократској партији
уносим и емоције и страст, зато
што заиста верујем у
социјалдемократске вредности и
чврсто верујем у њихов тријумф каже у разговору за
„Социјалдемократију“ Смиљана
Гламочанин, потпредседница ГО
Панчево и координатор Форума
жена за Војводину.
Апатија, разочарање, г убитак
поверења у политичаре,
институције, солидарност,
систем, државу главне су
асоцијације за атмосферу у
Србији данас.
Пише: Маја јешић
олидарност, правда,
једнакост, брига о
немоћнима... то су идеје за
које се залажем и у које верујем. У
програму Социјалдемократске
партије Србије препознала сам
потенцијал и снагу која може
покренути изградњу државе у
којој ће праве вредности бити на
снази, државе која брине о својим
грађанкама и грађанима, без
обзира на расну, верску,
с
националну, сексуалну и
социјалну припадност. Осим
супериорне идеје, ми имамо
председника Расима Љајића,
човека коме сви у Србији, а и ван
ње, пружају руку с великим
поштовањем, без обзира на
политичко и идеолошко
опредељење. Међутим, ни
супериорна идеја, каква је
социјалдемократска идеја, ни
поштен и способан политичар,
какав је Расим Љајић, нису
довољни да се наше идеје уткају у
српску државу и друштво.
Неопходно је квалитетно и
бројно чланство, жене и људи
професионално и животно
остварени, које ће много и
организовано радити и својим
примером и делима показивати и
доказивати да су нам обични
људи и праведно друштво заиста
на првом месту. Ја се трудим да
- Нажалост, наша држава и
друштво носе и лоше наслеђе из
једнопартијског система. Једна
од лоших ствари коју смо
наследили из тих времена, а која
мени веома смета, јесте
недостатак иницијативе код
великог броја наших жена и
мушкараца. чекају да им неко да
посао, баш онакав какав би они
желели, да им каже тачно како да
га раде, без икаквог њиховог
личног печета и залагања, као да
не прихватају реалност да је
живот борба и да га морамо
социјалдемократија
излиВање токсичног Материјала у дунаВ у Мађарској
заШтита Могућа саМо строжиМ закониМа
ПОВОДОМ еколошке катастрофе у Мађарској 4. октобра, када се токсични
материјал излио из резервоара фабрике алуминијума у
западној Мађарској, у граду
Ајку, 160 километара западно
од Будимпеште, и тиме угрозио целокупни екосистем у
Дунаву јужно од тог места,
Одбор за екологију СДП
Србије осудио је овај догађај
и околности које су довеле до
катастрофе.
СДП Србије жестоко се противи оваквом начину органи-
зовања и функционисања
привреде, где је целокупан
процес подређен искључиво
профиту, без било какве
друштвене одговорности.
Према речима Горана Костића, председника Одбора за
екологију СДП, овакав однос
власника компанија један је
од најчешћих узрока загађења
околине.
- Непоштовање елементарних
услова које компаније морају
да испуне у процесу производње не може се толерисати,
јер доводе до оваквих ката-
строфа. Ми се залажемо да се
донесе јасна и ефикасна законска регулатива у региону,
као и доследан мониторинг,
јер се само тако овакве
ствари могу спречити - каже
Костић.
СДП апелује на све релевантне институције у Србији да
мобилишу сав стручни потенцијал како би се, заједно
са мађарским колегама, пронашла најефикаснија техничка и технолошка решења
за ублажавање ове катастрофе.
партија модерне европске
левице, и ми ћемо се борити да
свакој грађанки и грађанину
Србије буде омогућено да
оствари своје основно људско
право - да ради и живи од свог
рада.
Победила леукеМију
Каква су ваша искуства од када
сте координатор Форума жена
СДП-а у Војводини?
узети у своје руке. Ја то увек
понављам на нашим трибинама нико се за вас неће изборити
боље од вас самих!
Социјалдемократска партија
Србије је радничка партија,
бесПлатни саВети женаМа из области Породичног ПраВа
ПооШтрити санкЦије за
избегаВање Плаћања алиМентаЦије
Форум жена је у Панчеву
организовао давање бесплатних
правних савета женама које имају
проблем са остваривањем права
из области породичног права.
- Ми их саслушамо, посаветујемо,
упућујемо на права места, помажемо
им да прикупе потребну
документацију... најчешћи проблем је
избегавање давања алиментације
детету од стране оца. разлог је
углавном што је отац незапослен,
односно није званично запослен.
у већини европских земаља се то
решава тако што родитељ нема право
да не ради ни много да бира посао јер је
дужан да издржава своје дете, па му
берза рада проналази посао, ако он сам
не може. ако одбије, следи му затвор по
хитном поступку. нажалост, морамо
бити реални, у нашој земљи
незапосленост је велика, али
неодговорни родитељи, који занемарују
своју децу и избегавају да дају
алиментацију, морају за то да
одговарају. Мајке које заступају
малолетну децу оклевају да туже очеве
своје деце из страха од бившег
партнера, недостатка новца за адвокате
и судске таксе, зато што знају да спорови
дуго трају, а исход је неизвестан...
пунолетна деца која се школују оклевају
још више, јер је у питању њихов отац...
решење је да родитељи који не дају
алиментацију три месеца буду гоњени
по службеној дужности. да им у хитном
року буду уручене тужбе, а поступак и
извршење казне да буду бржи. па ће их,
у недостатку бољег мотива, претња
затвором сигурно мотивисати да
извршавају своју родитељску обавезу.
брига о деци и породици свакој
озбиљној и одговорној држави је на
првом месту.
- Поносна сам и почаствована
што координирам радом Форума
жена у Војводини јер знам да
нико не може срчаније и
паметније да се бори за праведне
идеје од жена. Морам да
похвалим наше чланице које су
организовале низ хуманитарних
акција, акција давања крви и
трибина. У плану нам је
формирање психосоцијалне
групе подршке женама оболелим
од леукемије. Имамо чланице
лекарке, психотерапеуткиње,
које ће им пружити стручну
помоћ, ту сам ја, која сам то
доживела и преживела, па својим
искуством могу да помогнем и
дам моралну подршку женама
оболелим од леукемије.
Колико су жене спремне да се
анга жују у остваривању својих
права и побољшању свог
положаја у друштву?
- Да не буде забуне, Форум жена
Социјалдемократске партије
Србије није само хуманитарна
организација, ми се залажемо да
Закон о родној равноправности
Републике Србије не буде само
мртво слово на папиру, него да
заживи у нашој лепој земљи.
Постојаћемо све док жене и
мушкарци не буду подједнако
заступљени на свим местима
одлучивања у Србији. Живимо
у свету у коме је много људи
било спремно да умре, води
ратове и убија због своје вере
или идеје, а мало оних који су
спремни да живе по правилима
своје вере и у складу са својим
идејама. Доста је великих речи,
а малих дела. Ми
Пре четири године сте
оболели од леукемије.
Самохрана сте мајка,
изборили сте се са овом
опаком болешћу, и желите о
њој отворено да говорите.
- да, пре четири године сам оболела
од леукемије. четири паклене
терапије трајале су шест месеци. то
су физичке и психичке муке, и данас
заиста не могу да схватим како сам
их издржала. главна мисао и мотив
који су ме водили и нису ми
дозволили да ни на трен помислим
да „смем“ да умрем је моја ћерка
јелена. лежала сам на интензивној
нези Кбц србије у београду.
захваљујући „реликтима
социјалистичког здравственог
осигурања“, мене су, по
најсавременијем протоколу и
најбољим лековима, лечили наши
хематолози, који спадају у
најпризнатије светске стручњаке.
своје успешно лечење нисам
платила ништа, док такво лечење у
великој британији или сад кошта
десетине хиљада фунти или
долара. то је оно за шта ми
социјалдемократе србије морамо
да се залажемо, да лечење и
лекови буду доступни свакоме
коме су потребни, без обзира на
то колико новца има.
социјалдемократе Србије смо ти
који ће радити у складу са
социјалдемократским
принципима и идејама, а нема
боље и праведније идеје од
социјалдемократске идеје!
социјалдемократија
на радноМ састанку у ноВоМ саду ПредстаВљен ПотенЦијал ВојВодине
ноВи људи с ноВиМ односоМ
ПреМа ПроблеМиМа
љајић: наш пут је идеолошКи одређен преМа раднициМа и решавању њихових проблеМа, Као и преМа незапослениМа
и ониМа Који иМају посебне потребе. Многи су из тих Категорија више пута варани од представниКа других странаКа
Који су пре избора говорили једно, а после избора радили друго, што је наша шанса
Ми, соЦијалдеМократе реПублике србије
Mi, a Szerb KöztárSaSág SzociáldeMoKratái
My, Sociálni deMoKrati republiKy SrbSKo
и не производимо ни одећу
ни обућу, него утицај и гласове,и према томе, морамо
мерити наш рад. Остварићемо циљ
ако успемо да произведемо довољно утицаја - ако пак у томе не успемо и будемо нерентабилни, следи
нам стечај, треће опције нема, поручио је војвођанским социјалдемократама председник СДП Србије
М
Војводини, али и одређивање даљих
смерница у раду.
Представник сваке општине је изложио ситуацију, са свим предностима и слабостима, што је
председник Љајић оценио као изузетно корисно, јер се на тај начин
види најреалнија слика на терену, а
уједно се заједнички одређују активности и рокови за реализацију. Он
догоВорено
– учињено
Почетак радног састанка у Новом
Саду обележен је прелиставањем
трећег броја страначког листа
“Социјалдемократија”, који је
изашао тог јутра. Од тада па до
закључивања овог броја
реализован је и део најављених
активности на пољу формирања
одбора и отварања страначких
просторија. Тако су у септембру
отворене просторије у Бачкој
Паланци, Малом Иђошу, Панчеву и
Суботици, а општински одбори
формирани у Бечеју, Беочину,
Бачкој Паланци и Малом Иђошу.
Расим Љајић на почетку обраћања
општинским повереницима и представницима Социјалдемократске
партије Србије из Војводине. Посао стварања нове, младе организације, са новим људима, није посао
који се завршава за месец-два, али
смо започели тај процес и верујем
да смо на правом путу ка једном успешном и великом резултату.
После летњег затишја активности, у
организацији координатора за
Војводину и члана Главног одбора
страке Здравка Јелушића, почетком
септембра је у Новом Саду приређен радни састанак, који је имао за
циљ упознавање председника и чланова Главног одбора са ситуацијом у
је истакао да у Војводини види
добар потенцијал, што показују
истраживања с терена где су много
већи капацитети него у неким другим деловима Србије. Због тога је
наш циљ да до Нове године формирамо већи број одбора, тада сагледамо ситуацију и договоримо се
како да до јуна наредне године завршимо инфраструктуру странке са
покривеношћу од 85 одсто територије Србије.
Када то остваримо, постаћемо заиста озбиљна странка.
Повереници СДП-а у војвођанским општинама су истакли углавном сличне проблеме, а ту су
апатичност народа и презасићеност
различитим политичким опцијама
које нису донеле бољитак у животима обичних људи. Када су у питању градови, опције су повољније,
што је најбоље предочио повереник
за Суботицу Дејан Антић, који је
изнео податке да се 90 одсто чланова СДП-а у том граду уопште
није бавило политиком, а да су се
они фокусирали и на трећину жи-
први документ социјалдемократске
партије србије који је преведен на
језике мањина, мађарски и словачки,
јесте “декларација о социјалној
правди”, а до краја октобра на те језике
биће преведен и програм странке. Као
одговор на врло добар развој ситуације
на терену када је у питању формирање
инфраструктуре странке на подручју
војводине, појавила се потреба да се
документи странке преведу на језике
мањина, пре свега на мађарски и словачки језик. чињеница да је иницијатива за то покренута из базе, од
стране повереника и општинских одбора, јасно указује да социјалдемократска партија србије постаје
интересантна свима, без обзира на националну припадност и језик.
теља Суботице који нису ни излазили на изборе. Уочен је и проблем
затворености бирачког тела националних мањина, на које је тешко
утицати без докумената странке и
пропагандног материјала на језику
мањина. С тим у вези договорено је
да се у наредном периоду на језике
мањина преведу Програм и Статут
странке, као и Декларација о социјалној правди.
Као одговор на питања проистекла
из предочених ситуација у општинама, председник Љајић је инсистирао на бављењу локалним
проблемима рекавши да се морамо
разликовати од других странака, јер
се на претрпаној политичкој сцени
захваљујући активистима повереништва странке уз суботице дејану антићу, арпаду Катони и габријели
бартуш, преведена је ”декларација о
социјалној правди” на мађарски језик,
док за превод на словачки све похвале
иду општинском одбору сдп бачке паланке и Марини чипкар.
захваљујући њима, материјал је био
доступан грађанима на свечаним седницама приликом формирања општинских одбора социјалдемократске
партије у бечеју и беочину. подсећамо
да смо у беочину имали и прву
двојезичну промоцију.
у току је превођење програма
странке на мађарски и словачки, и очекујемо да ће то бити завршено до краја
октобра.
Србије тешко може направити
искорак испред странака које делују
дуги низ година. Према његовим речима, наш пут је идеолошки одређен
према радницима и решавању њихових проблема, као и према незапосленима и онима који имају посебне
потребе. Многи су из тих категорија
више пута варани од стране представника других странака који су
пре избора говорили једно, а после
избора радили друго, што је наша
шанса, истакао је председник Љајић.
Ми људима морамо понудити
нешто ново, не само као странка већ
пре свега као “нови људи”, с новим
односом према постојећим проблемима, пре свега обичног човека.
социјалдемократија
ед Милибанд ноВи Вођа лабуристичке странке у Великој британији
ови лидер опозиционе
лабуристичке странке је Ед
Милибанд, који је победио
свог брата Дејвида с минималном
разликом од 50,65% према 49,35%
гласова. Сматра се да је главну
превагу његовој победи донела
подршка радничких синдиката. Ед
је рекао да његов долазак на чело
не значи да ће се партија окренути
н
филМ о усПону
браће Милибанд
Британска телевизија “Канал
4” снима филм о политичком
успону браће Дејвида и Еда
Милибанда. “Miliband of
Brothters“ је приказан ноћ
уочи саопштaвања резултата
избора лидера Лабуристичке партије. Филм садржи
и документарни део са интервјуима кључних личности
Лабуристичке странке.
Браћу Милибанд играће
глумци, браћа Хенри
и Бен Лојд-Хјуз.
тесна Победа над братоМ
улево и да неће “бити у џепу
синдиката”, већ ће заступати
политику центра, те да му смета
надимак Ред Ед (Црвени Ед), који
су му неки дали. Што се тиче
осталих кандидата, Ед Болс се
нашао на трећем месту, Енди
Бернам на другом и Дајан Абот на
последњем месту на гласању
чланова партије и радничких
синдиката.
четрдесетогодишњи Ед
Милибанд заменио је на челу
странке досадашњег вршиоца
дужности Херијет Харман, која је
на ту функцију постављена након
оставке Гордона Брауна.
Током кампање Ед Милибанд је
предложио повећање минималне
плате, као и повећање пореза за
оне који највише зарађују, али на
банкарске трансфере. Један од
његових главних задатака биће да
формулише одговор лабуриста на
велико кресање јавних трошкова,
које ће следећег месеца објавити
владајућа конзервативнолиберална коалиција.
Енглески медији су коментарисали
залеђени осмех фаворита Дејвида
Пахор: србији
стат ус кандидата
Већ у октобру
ПРЕМИЈЕР Словеније Борут
Пахор изјавио је да очекује да ће
Србија у октобру, ако не буде
неких већих неочекиваних промена, добити “зелено светло” за
статус кандидата за Европску
унију.
- Словеначки став је да, у случају
када прихвата мирољубив начин
решавања свих отворених питања између Београда и Приштине и када испуњава све остале услове, као што су сарадња
с Хагом и слично, Србија треба да добије статус кандидата и
да има отворену европску перспективу - рекао је Пахор.
Милибанда, иза кога мора да стоји
велико разочарање и спознаја да је
вероватно ставио тачку на своје
шансе да једног дана постане
британски премијер. чак се
спекулише да овај пораз можда
значи и Дејвидов одлазак с главне
политичке позорнице, с обзиром
на то да су мали изгледи да ће
пристати на споредну улогу под
вођством “малог“ брата. Дејвид
Милибанд неће прихватити
ништа мање од управе над једним
од три главна министарства дипломатије, финансија и
унутрашњих послова - што Еда
ставља у тежак положај, с обзиром
на друге угледне и искусне
лабуристе, који очекују то исто.
Иако је за ову промену правца
ветра, према општем мишљењу,
заслужна подршка синдиката
израженије лево оријентисаном
кандидату, Ед свој успех дугује и
чињеници да има дара за
природан контакт са обичним
људима и да говори “нормалним
људским језиком“, констатује
“Индипендент”.
МиланоВић: хрВатска је зеМља слоМљеног ду ха
ПРЕДСЕДНИК СДП-а Хрватске Зоран
Милановић на страначкој конвенцији
рекао је да је Хрватска земља сломљеног
духа и навео да људи губе трку са свакодневним животним потребама.
- Незадовољни су и послодавци и преду-
зетници, који покушавају да делују под великим и често нелогичним пореским оптерећењима, у окружењу несигурности и
неплаћања - рекао је Милановић. Он се
заложио за широк политички и друштвени савез за промене и навео да је СДП
спреман да окупи различите, али сродне
политичке опције свесне последице кризе
и спремне да развијају нову социјалну одговорност. Према његовим речима, промене нису у слабљењу државе, него у
јачању њених темељних функција. - Јачање
државе значи и јачање локалних и регионалних власти. Више новца, више аутономије и више одговорности - то је наш
слоган и наш циљ - рекао је Милановић.
социјалдемократија
“
држаВа образоВања”
ПроМоВисана ШироМ србије
ПроМоЦија ПрограМског докуМента “држаВа образоВања” организоВана је на ШтандоВиМа ШироМ србије –
у београду, ноВоМ саду, ниШу, зрењанину, краљеВу, крагујеВЦу, ВаљеВу, бачкој ПаланЦи, оџаЦиМа и суботиЦи
„не Може образовање да буде сврха по себи, оно Мора да иМа
циљ, Мора да одговори изазовиМа друштва и буде у фунКцији
развоја“, нагласила је Милена бићанин, Коаутор програМсКог
доКуМента „држава образовања“
а штандовима СДП
Србије који су били постављени у београдским
општинама 28. и 29. августа,
одржана је промоција новог
програмског документа СДП,
који се тиче реформе образовног система у Србији
„Држава образовања“ и нови
број листа „Социјалдемократија“.
Централни штанд био је постављен у Старом граду 29. августа, у Господар Јовановој
улици. Поред чланова и симпатизера станке, догађају су
присуствовали и чланови
н
Главног одбора Предраг Перуничић, координатор СДП-а за
Београд, и Гордана Предић,
портпарол странке, као и
представнице Форума жена и
активисти Форума младих
СДП-а.
Програмски документ
„Држава образовања“ окупљеним грађанима и новинарима
представила је Милена Бићанин, коаутор овог програма.
Према њеним речима, најважнија ствар у вези са програмом
јесте став СДП-а према образовању. - Ми желимо да образовање сагледамо из
другачијег угла него што је то
сада. Не може образовање да
буде сврха по себи, оно мора
да има циљ, мора да одговори
изазовима друштва и буде
практично - рекла је Милена
Бићанин - Образовање мора
да има проверу у реалном животу, да буде у складу са плановима за развој државе и
друштва у целини. Наш став је
да у том смислу морамо мењати пре свега сам однос
према образовним програмима и плановима. То је суштина „Државе образовања“,
која нуди решења да се у том
смеру одлучније крене.
Штандови су постављени и у
другим београдским општинама, али и у градовима и општинама широм Србије, где
се, такође, делио билтен у
коме је представљен програмски документ о образовању у
Србији, као додатак у листу
„Социјалдемократија
к ра г у ј е В а Ц
Поред београдских општина,
програмски документ
“Држава образовања” и нови
број листа “Социјалдемократија” промовисани су и на
штандовима широм Србије, и
то у Новом Саду, Нишу, Зрењанину, Краљеву, Крагујевцу,
Бачкој Паланци, Оџацима и
Суботици.
Акција у Новом Саду протекла је у сјајној атмосфери уз
одличан пријем код грађана,
кажу организатори. Социјалдемократска партија Србије у
Новом Саду, акцију је одржала 28. августа, у центру
града, у Змај Јовиној улици и
на Рибљој пијаци. Дељене су
новине “Социјалдемократија”
и информисани грађани о
програму “Држава образовања”.
н оВ и с а д
Грађани Новог Сада су, како је
акција показала, веома заинтересовани за идеје Социјалдемократске партије Србије.
Очекујемо веома добре резултате
и по питању омасовљења странке
у Новом Саду, кажу у Градском
одбору СДП Новог Сада.
Истог дана у Краљеву, на Тргу
Српских ратника, такође је постављен штанд са промотивним
материјалом странке, на којем је
представљен и програмски документ „Држава образовања“, као и
нови број листа „Социјалдемократија“. Активисти СДП-а су на
постављеном штанду на градском
тргу упознали Краљевчане са
идејом која се односи на реформу
образовног система у нашој
земљи.
- Улагањем у образовање улажемо
у нашу будућност, а ако то радимо
на прави начин, онда ћемо у
дужем периоду остваривати добре
резултате. Морамо имати план
како да ускладимо образовни систем са потребама друштва у којем
живимо - истакао је Дражен Самарџић, повереник СДП-а за
Краљево.
чланови СДП-а су том приликом
промовисали и нови број листа
“Социјалдемократија”. Показало
се да је то била добра прилика да
грађани Краљева сазнају нешто
више о деловању странке у Краљеву и да се упозању са програмским начелима СДП-а, кажу
социјалдемократе из Краљева.
социјалдемократија
форуМ Младих сдП србије из ноВог сада у Посети сос дечјеМ селу
фестиВал Цртаних филМоВа
сос дечје село у среМској каМениЦи тренутно иМа око 120 станара
узраста од Пет до 20 година, који су расПоређени у 13 кућа у селу
у каМениЦи и у седаМ станоВа у ноВоМ саду
кција “Фестивал цртаних
филмова“ Форума младих Социјалдемократске партије Нови Сад, намењена деци СОС
Дечјег села “Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици, одржана је у суботу, 25. септембра.
Омладинци су програме акције
прилагодили узрасту деце до 12
година. Одржане су радионице о
здравој исхрани, учењу нових
игара, које је предводио Дарко
лазаревић. Докторка Жана
Дукић је пред децом одржала стоматолошко саветовање о оралној
хигијени и обавила разговор с
децом на тему редовног посећивања стоматолога. Наши млади
а
активисти су деци поклонили четкице за зубе и пасте. Фестивал је
завршен пројекцијом цртаних
филмова.
СОС Дечје село у Сремској Каменици тренутно има око 120 станара узраста од пет до 20 година,
који су распоређени у 13 кућа у
селу у Каменици и у седам станова
у Новом Саду. Деци је, поред редовних школских активности,
време организовано путем рада у
разним секцијама, радионицама,
као и бављењем спортским активностима. Координатор акције Немања Томић најавио је наставак
фестивала са новим занимљивим
садржајима.
одржана изборна скуПШтина форуМа жена сдП ПанчеВа
Циљ - раВноПраВност жена у ПолитичкоМ одлучиВању
на изборној скуПШтини форуМа жена соЦијалдеМократске Партије србије једногласно је одлучено да ПредседниЦа форуМа жена
сдП у ПанчеВу буде Маријана иВанчоВ. осноВни Циљ оВог форуМа јесте раВноПраВан Положај жена у ПолитичкоМ одлучиВању
ЈЕДНОГлАСНОМ одлуком,
Маријана Иванчов изабрана је
за председницу панчевачког Форума жена Социјалдемократске
партије Србије. Према речима
Смиљане Гламочанин, координаторке Форума жена ове
странке за Војводину, циљ СДП
Србије је да 50 одсто жена буде
на местима одлучивања у Панчеву и Србији.
- Сада нас чека рад и ми нећемо
стати док се у Панчеву не нађе
50 одсто жена на местима одлучивања. Успут се бавимо хуманитарним радом, али ми нисмо
хуманитарна организација, него
пре свега политичка, која се залаже за равноправност положаја
жена у Панчеву и Србији, а те
равноправности без економске
независности нема - рекла је
Смиљана Гламочанин.
Након избора за председницу Форума жена Социјалдемократске партије Србије
у Панчеву, Маријана Иванчов рекла је “да ће се максимално залагати за бољи
положај жена на политичкој
сцени”.
- То је заиста велика одговорност, поготово због тога
што ћемо се борити за родну
равноправност жена и за
њихов положај у нашем
друштву. Организоваћемо
разне трибине, хуманитарне
акције, и без обзира на то
какав проблем имају, жене у
Панчеву могу се нама обратити како бисмо им помогле
- рекла је Маријана Иванчов.
социјалдемократија
угс “незаВисност” на састанку синдикалних Централа с Подручја биВШе сфрј
рефорМа Пензионих систеМа
у југоисточној еВроПи
став “независности”
је да систеМ пио
треба рефорМисати,
пре свега
на приходовној
страни - повећањеМ
финансијсКе
дисциплине
у наплати
доприноса за пио
оквиру реализације пројекта
„Улога синдиката у реформама пензионих система у
земљама Југоисточне Европе“,
који репрезентативне синдикалне централе земаља насталих
на подручју бивше СФРЈ (осим
Словеније) реализују уз помоћ и
сарадњу са ИТУЦ / ПЕРЦ и лО
Норвешке, у Сарајеву је одржан
скуп којем су присуствовали
представници репрезентативних
синдикалних централа из
Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне
Горе, као и господин Мартин
Хутсебаут, експерт МКС за питања пензијског и инвалидског
осигурања, те представница Канцеларије МКС у Сарајеву Ениса
Салимовић. УГС „Независност“
је, у оквиру заједничког тима обе
репрезентативне синдикалне
централе из Србије, представљала Злата Зец, саветница за
економска и социјална питања.
Пројекат је покренут почетком
2009. године, на основу захтева и
потреба синдиката у земљама
Југоисточне Европе да се актив-
у
није укључе у дефинисање и имплементацију политике социјалне сигурности у целини, а
посебно система пензијског и инвалидског осигурања у својим
земљама, и трајаће две године.
На скупу у Сарајеву презентовани су национални извештаји о
стању у области пензијског и ин-
Мр саШа ПериШић, заМеник
директора инсПекЦије рада и члан го
Шта све може бити спорно у
односу између запосленог и
послодавца?
Највећи број пријава, као и надзора које инспекција рада обавља по службеној дужности и
поднетим захтевима, односи се
на проблем кашњења зарада, као
и ситуацију када послодавац не
исплаћује зараде и не уплаћује
доприносе, и не исплаћује накнаде зарада због привремене
спречености за рад.
Такође се већи број пријава односи на регулисање радно-правног ангажовања лица која раде
код послодавца (уговори о раду
валидског осигурања, о предузетим мерама и активностима у
циљу неопходних реформских
потеза, учешћу и ставовима синдиката, те односу надлежног министарства и Владе према тим
ставовима.
Представници из Србије су колеге из осталих земаља с подручја
бивше Југославије информисали о
расправи о реформама система
ПИО и како повећати реалне
приходе за ПИО. Став “Независности” је да систем ПИО треба
реформисати, пре свега, на приходовној страни - повећањем финансијске дисциплине у наплати
доприноса за ПИО.
Истовремено, синдикати стоје на
становишту да реформским потезима у области ПИО не смеју да
се угрозе или смање права и могућности запослених и других
радно способних лица. Због тога,
реформу пензијско-инвалидског
система треба да прате адекватни
потези у стратегији и политици
укупног економског и социјалног
развоја, политици запошљавања и
образовања, као и другим делатностима које, директно или индиректно, утичу на стање у области
пензијско-инвалидског осигурања.
правни савети о радноМ односу
који не садрже све елементе
прописане чл. 33. Закона о
раду), непоштовање одредаба
уговора о раду или општих
аката од стране послодавца, као
и непоштовање одредаба о радном времену. Инспекција рада
поступа и по анонимним
пријавама којима се пријавњује
„рад на црно“ код послодаваца.
Како инспекција рада контролише приватне фирме?
Инспекција рада не прави разлику између привредних
субјеката на основу врсте и висине основачког улога. Такође се
не прави разлика између
субјеката којима су оснивачи
јединице локалне самоуправе
или држава ( јавна предузећа)
или су оснивачи приватна лица.
Надлежност инспекције рада
прописана је чл. 268. Закона о
раду, где је наведено да инспекција рада врши надзор над применом овог закона, других
прописа о радним односима,
општих аката и уговора о раду
којима се уређују права и обавезе и одговорности запослених. Како чл. 2. Закона о раду
прописује да се одредбе овог закона примењују на све запослене који раде на територији
социјалдемократија
састанак орбоВића са ПредстаВниЦиМа интернаЦионале грађеВинара
теМа тежак Положај радника и
несигурност у сектору грађеВинарстВа
орбовић је упознао госте са начиноМ рада сссс Као централе Која постоји 107 година и иМа више од
500.000 чланова. он је навео и аКтивности Које савез спроводи у циљу заштите стандарда запослених,
у оКвиру Којих је и борба против све рестриКтивнијих заКона и све већег уМањења права радниКа
оводом Европске регионалне конференције Интернационале радника
грађевинарства и шумарства,
која је одржана у Београду,
председник Савеза самосталних синдиката Србије Љуби-
П
Републике Србије, код домаћег
или страног правног, односно
физичког лица, као и на запослене који су упућени на рад у
иностранство од стране послодавца, ако законом није другачије одређено.
Како радник може да се жали
и да ли инспекција прихвата
анонимне пријаве у приватним
фирмама?
Запослени подносе пријаве
против послодаваца писменим
путем инспекцији рада према
седишту послодавца. Уколико је
пријава послата на адресу одељења инспекције које не врши
надзор на територији на којој
послодавац има седиште, та
пријава ће се у најкраћем року
проследити надлежном оде-
сав Орбовић сусрео се са генералним секретаром Интернационале Амбетом Јусоном и
потпредседником задуженим
за Европу Васком Педрином.
Гости су Орбовића упознали
са проблемима са којима се
љењу инспекције рада. Инспекција рада поступа и по анонимним пријавама којима се
пријављује „рад на црно“, као и
пријавама које се односе на повреде одредаба Закона о раду
или општих аката послодавца.
Уколико се ради о заштити
појединачних права, запослени
мора поднети писмени захтев
који мора бити потписан. Закон
о раду у чл. 271. изричито прописује да у поступку одлагања
од извршења отказа уговора о
раду мора постојати писмени
захтев запосленог.
Када и колико често инспекција рада излази на терен када
је реч о незаконитом понашању приватних послодаваца
према запосленима?
суочавају запослени у тим делатностима, пре свега са проблемом несигурног рада у
сектору грађевинарства, тешким положајем радника миграната и неопходности да се
измени политика према ми-
Увек. Законом о привредним
друштвима су прописани облици оснивања привредних
друштава. Сви привредни
субјекти пререгистровани су у
складу са наведеним законом,
тако да је у Републици Србији
већина привредних субјеката
основана приватним капиталом,
осим јавних предузећа и малог
броја преосталих друштвених
предузећа .
Да ли и како конкретно инспекција може да реагује
када послодавац одбије да
изда потврду о просеку
плате која је потребна ради
подизања кредита?
Одредбом члана 121. Закона
о раду прописано је да је послодавац дужан да запосле-
грантима, те значају укључивања синдиката у заштити миграната у земљама у којима
раде, било као сезонски или
радници који трајно напуштају своју земљу.
Захваливши се на томе што је
Интернационала радника грађевинарства и шумарства одлучила да се овако значајан
скуп одржи у нашој земљи,
Орбовић је упознао госте са
начином организовања и рада
СССС као централе која постоји 107 година и има више
од 500.000 чланова. Он је
навео и активности које Савез
води у циљу заштите стандарда запослених у оквиру
којих је и борба против све
рестриктивнијих закона и све
већег умањења права радника.
ном приликом сваке исплате
зараде и накнаде зарада достави обрачун. Послодавац је
дужан да достави обрачун и
за месец за који није извршио исплату зараде, односно накнаде зараде, као и
обавештење да исплата зараде није извршена, као и
разлоге због којих није извршена. Послодавац је дужан
да обрачуне зарада достави
запосленима најкасније до
краја месеца за претходни
месец.
Уколико послодавац не поступи по овој законској
одредби, против њега се
може поднети захтев за покретање прекршајног поступка.
социјалдемократија
соЦијалдеМократске странке убедљиВе на избориМа у реПублиЦи срПској и бих,
аПсолутна Победа на сВиМ ниВоиМа
додик: Ми ћеМо се борити за изВорни дејтонски сПоразуМ, онако како ПиШе, а не како га неко туМачи
транка независних социјалдемократа (СНСД) и њени
кандидати убедљиво су победили противкандидате на општим изборима у БиХ.
Милорад Додик је већ у првом
кругу изабран за новог председника Републике Српске, кандидат СНСД-а Небојша
Радмановић највероватније је
победио Младена Иванића у
трци за члана Председништва
БиХ, а СНСД је однела победу
на изборима за парламент Републике Српске и Федерације.
Ово је најбриљантнија победа
с
СНСД-а од оснивања.
Према подацима Централне
изборне комисије (ЦИК), кандидат СНСД-а Милорад
Додик је освојио 286.949 гласова или 52,33 одсто, а Огњен
Тадић из коалиције „Заједно за
Српску" 203.247 гласова или
37,1 одсто.
Председник СНСД-а Милорад
Додик је рекао да се његова одговорност као будућег председника Српске додатно повећала
после велике подршке грађана.
- Српској је потребна стабилност и ја ћу се трудити да обез-
бедим стабилност и јединство
на свим важнијим питањима везаним за будућност и статус
РС. СНСД тек сада остаје
чврсто на позицији која је јасна
у погледу статуса Српске, а девиза коју је ова партија износила: „РС заувек, а БиХ док
мора" тек ће се показати у
нашем практичном деловању.
Ми ћемо се борити за изворни
Дејтонски споразум, онако
како пише, а не како га неко тумачи - поручио је Додик.
Он је истакао да његова победа
на изборима за председника Републике Српске није ни била
упитна, али да није очекивао да
ће толики број Бошњака гласати за Младена Иванића, када
су у питању избори за српског
члана Председништва БиХ.
Неизвесно је било и у трци за
српског представника у Председништву, али је по свему судећи на крају тесном већином
победу однео Небојша Радмановић, кандидат владајућег Савеза независних
социјалдемократа. Радмановић
је освојио 153.893 или 50,05
одсто, а Иванић и коалиција
"Заједно за Српску" 144.988, то
јест 47,15 одсто. Резултати још
увек нису коначни јер је од око
пола милиона гласова за
српског члана колективног
Председништва чак око 10
одсто неважеће.
СНСД је забележила сјајне резултате и у избору за Народну
скупштину РС, на којем су
освојили 59,8, а следе је опозициона СДС и ПДП.
Према подацима ЦИК-а, у Изборној јединици 1 СНСД је
освојила 43,29 одсто, на другом
месту је СДС са 16,72 одсто. У
изборној јединици 2 СНСД је
освојила 44,80 одсто гласова, а
затим следе ПДП са 9,93 одсто,
СДС са 9,89 одсто гласова.
У изборној јединици 3 СНСД
је освојила 34,22 одсто, СДС
21,82 одсто, а СП-ПУП 6,89
одсто гласова, а у изборној јединици 4 СНСД је победила са
освојених 37 одсто гласова, а на
другом месту је СДС са 28,38
одсто. У изборној јединици 6
СНСД води са 42,29 одсто гласова испред СДС-а, која је
освојила 19,15 одсто гласова.
Протекле изборе је карактерисала велика излазност и то што
су се избори претворили у
једну врсту плебисцита. Повећан је проценат излазности бирача, што аналитичари сматрају
позитивним помаком у демократизацији друштва у Босни и
Херцеговини. Они тврде да је
излазност од 60 одсто изборима дала висок легитимитет.
Према њиховим речима, народу
је, очигледно, 15 година после
рата постало судбински важно
с ким ће даље.
социјалдемократија
осВојена Власт у бањалуЦи и форМиран најјачи Посланички клуб у федераЦији
Председник сдП бих
златко лагуМџија
изјаВио да је оВо
најВећа Политичка
Победа у босни
После
1945. године
оцијалдемократска партија (СДП) Босне и Херцеговине постигла је
изузетан резултат на општим
изборима у БиХ одржаним
3. октобра и најавила да ће
предложити мандатара за састав Већа министара Босне
с
сдП на јача
Политичка снага
жељко Комшић, кандидат сдп
бих, дефинитивно улази у председништво бих као хрватски
представник са 66,09 одсто гласова. српски представник биће
небојша радмановић, кандидат
снсд-сп, који је освојио 49,90
одсто гласова, избор за бошњачког члана председништва још
није до краја одлучен, иако се очекује да ће победу однети бакир
изетбеговић из сда. он је освојио
150.129 или 34,82 одсто гласова
и Херцеговине, а то ће бити
њен председник Златко лагумџија - то је у Сарајеву
изјавио потпредседник
СДП-а Дамир Хаџић, шеф
страначког изборног штаба.
Према његовим речима, ова
Постигнути сВи изборни
страначки ЦиљеВи
политичка партија преговараће о формирању власти са
свима који су изборном
вољом грађана Босне и Херцеговине добили мандат, али
не жели у власт с онима
“који желе да опструишу
државу БиХ и њене власти”.
СДП је остварила све изборне циљеве, навео је
даље, јер је према до сада
избројаним бирачким гласовима, појединачно гледано,
најјача политичка партија на
изборном државном нивоу,
где може имати девет посла-
Велика
излазнос т
Младих –
доПринос
Победи
Према неким непотврђеним подацима из невладиног сектора, на октобарске
изборе је изашло приближно 65 одсто младих од
укупног броја младих с правом гласа. Поређења ради,
на прошлим изборима излазност младих је била
нешто мања од 41 одсто.
”Млади су коначно показали висок степен грађанске свести, што се директно
одразило на изборни резултат”, кажу у сдП-у.
ника. - Такође смо добили
легитимитет да се формира
најјачи посланички клуб са
28 посланика, а можда и са
30, у парламенту Федерације
БиХ - рекао је Хаџић.
- Победили смо у пет кантона, и то у многољудним
срединама, Унско-санском,
Тузланском, Зеничко-добојском, Босанскоподрињском и Сарајевском.
Дамир Хаџић је рекао да је
странка посебно задовољна
што ће, у односу на изборе
из 2006. године, моћи да
формира свој посланички
клуб у Народној скупштини
Републике Српске.
Такође је изразио велико задовољство због веома доброг изборног резултата
кандидата ове странке за
хрватског члана Председништва БиХ Жељка Комшића.
- Комшић је апсолутни победник избора - изјавио је
Хаџић, а на новинарско питање о приговорима из странака с хрватским
предзнаком да су тог хрватског члана Председништва
изабрали Бошњаци, одговорио је: “Жељка Комшића су
изабрали и Хрвати, и Бошњаци, и Срби”.
социјалдемократија
студијско ПутоВање Партијског ПодМлатка - „берлин 2010“
усПеШно ПоВезиВање
соЦијалдеМократских
странака еВроПе
сви састанци и
предавања протеКли
су у изузетно
динаМичној
атМосфери, а
представници сдп
србије упознали су
доМаћине са
наступоМ наше
странКе на
политичКој сцени
србије
еоградска канцеларија фондације “Фридрих Еберт” у
сарадњи са Центром за студије социјалдемократије организовала је студијску посету
Берлину од 24. септембра до 3.
октобра. Циљ програма, који је
окупио 40 младих људи из политичких партија и невладиних организација у Србији (на основу
њиховог досадашњег учешћа у
пројектима ФЕС-а и ангажовања
у изградњи демократског и праведнијег друштва у Србији), био
је да омогући будућим лидерима
и лидеркама да се упознају са
радом немачких државних институција, политичких партија, невладиних и других организација
релевантних за друштвено-поли-
б
тички живот Немачке. Представници Социјалдемократске партије Србије били су Маша
Мишић и Драган лукић.
Након једнодневног боравка и
излета у Прагу, учесници и учеснице су наставили пут ка Берлину, где их је очекивала веома
интензивна недеља. Првог радног дана посетили су неколико
институција: ДГБ (Тhe German
Confederation of Trade Unions),
седиште фондације “Фридрих
Еберт” и амбасаду Србије у Берлину. У седишту немачке конфедерације синдиката учесници су
имали састанак са Џесиком
Хајзер, саветницом за питања омладине при председништву ДГБа, која их је упознала с начином
рада и организационом структуром. ДГБ је главна синдикална
организација која има осам чланова синдиката из различитих
области рада, тесно сарађује са
државом, њеним институцијама
и политичким партијама. У оквиру ње постоји посебан одсек за
омладину, који заступа интересе
младих људи (оних који су на
пракси, запослених, ученика, студената, у војном и цивилном сектору, незапослених). Нека од
кључних питања којима се омладински огранак у ДГБ-у бави су:
обраћање и саветовање младих
пре заснивања њиховог радног
односа, лобирање за њихове интересе, едукација, подршка и саветовање за незапослене и др.
Предавање у седишту фондације
“Фридрих Еберт” одржао је Штефан Денерт, координатор за
пројекте ФЕС-а у југоисточној
Европи, који је своју интернационалну каријеру започео управо у
Србији 2002/03. Он је истакао да
је ФЕС прва политичка фондација у Немачкој, основана 1925.
године, названа по Фридриху
Еберту, првом демократски изабраном председнику, после Првог
светског рата, који је био кандидат СПД-а. ФЕС је приватна,
културна и непрофитна организација Социјалдемократске партије
Немачке чији су дугорочни циљеви постизање социјалне кохезије, демократске културе,
иновације и партиципације, као
и солидарности у процесу глобализације. четири главна питања
којима се ФЕС бави су: политичка едукација, програм додељивања стипендија, истраживање и
саветовање и међународна сарадња. Захваљујући овоме, ФЕС
има своја представништва у више
од 100 држава широм света, а
једина је немачка фондација која
се бави и питањима и проблемима радничке класе.
Након паузе, предавање у седишту ФЕС-а одржао је и Михаел Бирш, бивши посланик
СПД-а и председник НВО Центар за удружено грађанство. Он је
говорио о значају удруживања у
сдП на седниЦи радне груПе Пес-а
СОЦИЈАлДЕМОКРАТСКА
партија Србије учествовала је на седници радне
групе Партије европских
социјалиста (ПЕС) за
прикључивање Западног
Балкана Европској унији,
која је одржана у седишту
ПЕС-а у Бриселу 30. септембра.
Састанак је водио Кристијан Вигенин, члан Европског парламента
задужен за координацију
између социјалистичких
и социјалдемократских
партија у Европском парламенту.
Вигенин је том приликом истакао да је процес проширења Европској унији незаустављив и да
евентуална успоравања у том
процесу не треба да нас обесхрабре, већ да буду подстрек за
још упорнији рад који треба да
уложе партије левице у свакој
држави Западног Балкана. Радна
група ПЕС-а за прикључење Западног Балкана током наредне
године одржаће још три састанка, на које ће бити позвана и
наша странка.
организације цивилног друштва,
њиховој улози у друштву, али и
неопходности сарадње са државом и другим релевантним институцијама и политичким
партијама, не само у Немачкој
већ и у другим државама, нарочито онима у процесу транзиције.
Посете су завршене пријемом
учесника студијског путовања у
амбасади Србије у Берлину, где
их је дочекао наш амбасадор у
Немачкој, проф. др Иво Висковић. Он их је упознао с радом
наше дипломатске мисије у Немачкој и дипломатијом уопште,
говорио је о односима две
државе, заједничкој резолуцији
Србије и ЕУ о Косову, као и о евроинтеграцијама наше земље.
социјалдемократија
Следећег дана остварена је посета
Министарству спољних послова
Немачке. Предавање у немачком
МСП-у одржала је Силија Вајбел
из канцеларије за Србију и Црну
Гору. Она је, кроз пројекцију
кратког филма, упознала учеснике с радом немачког министарства спољних послова, његовом
организацијом, мисијама при
другим државама и међународним организацијама, главним
спољнополитичким циљевима
Немачке, а било је речи и о ситуацији на западном Балкану и
улози Немачке као водеће силе
ЕУ у њој.
Трећег дана студијског путовања
у немачком Бундестагу предавање је одржао Дитмар Нитан из
фракције Социјалдемократске
партије Немачке и члан Одбора
за европске и спољне послове.
Он је упознао учеснике са начином рада немачког парламента и
његовом организацијом, као и са
радом и организацијом посланичке групе (фракције) СПД-а у
Бундестагу. Након састанка учесници су, уз пратњу водича,
обишли зграду немачког парламента, где су се упознали са ентеријером, историјатом
институције и њеним значајем за
немачку државу, просторијама где
се доносе одлуке и др.
Након тога, путовање је настављено до куће Курта левенштајна
надомак Берлина, где се налази
седиште Центра за едукацију социјалистичке омладине Немачке
“Фалкен”. Тим Шолц је, у име
“Фалкена”, упознао учеснике са
Центром, његовим активностима, начинима рада и едука-
цијом младих левичара. Главни
циљ је постизање демократског
социјализма, што укључује: интернационализам, једнакост, мир,
антимилитаризам, толеранцију,
цивилно друштво, равноправност полова, активно учешће у
политичким процесима, солидарност и слободу. Након паузе, учествовало се у дискусијама о
различитим темама, као што су
десни екстремизам, род, инклузија и интеграција мањина у
друштву и др.
четврти дан био је вероватно
најзанимљивији за све учеснике
студијског путовања јер су ишли
у посету централи Социјалдемократске партије Немачке, у кућу
Вилија Бранта. Тамо су имали два
састанка. Први је одржао Феликс
Поркерт из одсека за интернационалну политику СДП-а. Он
је говорио о историјату СДП
Немачке, њеној улози у политичком животу Немачке, организацији, интернационалној сарадњи
и деловању у оквиру групације
Партије европских социјалиста у
Европском парламенту. Истакао
је такође да је економска криза
која је пре две године уздрмала
свет и немоћ социјалдемократа
да јој се супротставе утицала на
пораз на парламентарним изборима у Немачкој прошле године,
чиме је СДП Немачке постала
најјача опозициона партија у Бундестагу. У прилог томе је и податак о паду броја чланова. Странка
тренутно броји око 550.000 чланова, док је за време Вилија
Бранта имала око 1.300.000.
Поркерт је учесницима пренео и
неке од главних одлука које су донесене на Конгресу СДП Немачке, одржаном 26. септембра
2010, а говорио је и о груписању
по струјама у оквиру странке.
Следећи састанак учесници су
имали са Јудит Клозе, секретарком из ЈУСОС-а, омладинске организације СДП Немачке. Она је
такође упознала учеснике са
историјатом и начином рада ове
организације, њеној улози и деловању у немачком друштву, као и
са акцијама које предузимају, а
које нису уско везане само за партију.
Последњег дана боравка у главном граду Немачке састанак и
предавање у немачком Министарству за економску сарадњу и
развој одржала је Фридерике
Керхер, шефица Канцеларије за
Србију. Она је говорила о економској сарадњи Србије и Немачке, о инвестицијама и
пројектима које немачка влада
финансира у Србији из различитих области и могућностима апликације за финансирање.
Драган лукић
ранка саВић ПоноВо изабрана за Председника аснс
ДЕлЕГАТИ четвртог Конгреса
Асоцијације слободних и независних синдиката поново су за председника АСНС изабрали Ранку
Савић, на период од четири године.
Савићева је, у обраћању делегатима, истакла да солидарност,
спремност на сарадњу и заједничке
активности остају трајно опредељење организације на чијем је челу
и позвала све друге синдикате на
изградњу једног моћног демократског синдикалног покрета
Савићева је рекла да Србију потресају велика економска криза, неза-
посленост, сиромаштво, понижавајући положај радника и подељеност међу синдикатима, а да је чак
и државна статистика констатовала пораст незапослености и степена сиромаштва.
Она је посебно указала на негативне примере лоших приватизација, неисплаћивања зарада и
доприноса, као и на кршење основних синдикалних слобода и права.
- За такво стање, по начелу објективне одговорности, највећу одговорност сноси власт - јер она у
својим рукама има највећу моћ рекла је она.
24
ЉУДИ знајУ Да на ИнтернетУ
влаДа Права СлобоДа
Говора (ИлИ ПИСања), нема
цензУре, Само чИСта
ИнформацИја. цИЉ СДП
СрбИје на ИнтернетУ је Пре
СвеГа Да ГрађанИма Да
ИнформацИје, Да ИХ УчИнИ
ДоСтУПнИм Што већем
бројУ ЉУДИ И тИме не Само
ШИрИ СвеСт о СДП СрбИје
већ И ЉУДИма Да Портал,
новИ вИД комУнИкацИје
У којем СвачИјИ ГлаС може
Да Се чУје
Раст сДП сРбије на интеРнету
ПИШе: Стефан ГајИћ
ДП Србије је ухватила замах
и на интернету. Бројни
симпатизери и чланови
странке активирали су се на
главним сајтовима друштвене
мреже, попут Фејсбука, Твитера
и Јутјуба, и почели и на тај начин
да подржавају СДП Србије. То
је повукло талас нових људи које
је заинтересовала
социјалдемократска идеја да
посете сајт странке (www.sdpsrbije.org.rs), или на неки од сада
већ бројних фан пејџова које су
направили људи широм земље.
У Србији интернет користи око
четири милиона људи, путем
интернета се информишу,
обављају послове и проводе
слободно време. То је
потенцијал који не сме да се
заобиђе. Интернет није
будућност, већ садашњост.
Многи то и даље нису схватили.
Али СДП Србије јесте.
Заједно радимо на интернет
кампањи, којој је био потребан
окидач на самом почетку - а сада
је већ талас који не може да се
заустави. Сваког дана растемо
све брже. И сваког дана све више
интернет корисника “налети” на
информације о активностима
Социјалдемократске партије
с
Србије.
Људи знају да на интернету
влада права слобода говора (или
писања), нема цензуре, само
чиста информација. Циљ СДП
Србије на интернету је пре свега
да грађанима да информације, да
их учини доступним што већем
броју људи и тиме не само шири
свест о СДП Србије већ и
људима да портал, нови вид
комуникације у којем свачији
глас може да се чује. Предност
интернета је што олакшава
директну комуникацију, људи
могу лакше да дођу до вас, да вас
боље упознају, да виде мишљење
других о вама и да учествују у
формирању тог мишљења.
Потребно је да људи могу да
буду део нечега у што верују и у
чему могу да учествују.
Интернет нам управо то
омогућава - учествовање. Да
можемо да дођемо до огромног
броја људи, директно - а не
преко досадних билборда. Да
заинтересовани могу да нас нађу
уз пар “кликова” мишем. Да
сазнају више о нама, од нас и
својих пријатеља - а не из неког
“независног” дневног листа. Да
кажу шта мисле, да саопште свој
проблем и да то може да дође до
неког ко је способан и у
могућности да помогне.
Многи су путем интернета први
пут сазнали за СДП Србије и
њене активности, и тај број
расте све већом брзином, јер смо
талас већ покренули. Успели смо
да се представимо на начин који
је људе подстакао да нас
самостално промовишу. На
пример, сајт
www.stanjeunisu.com је, након
што смо га довршили са видеоснимцима које је направио
Немања Војиновић, добио
велики публицитет преко
интернета. За мање од 48 сати
сајт је “шеровало” (препоручило
другима) више од 100 људи.
Бројеви су нам најбољи
показатељ на колику подршку
СДП Србије наилази преко
интернета. Целокупна идеја је
добила позитивне коментаре и
подршку многих који се никад
нису ни бавили политиком.
Званични фан пејџ СДП Србије
на Фејсбуку
www.facebook.com/sdpsrbije сада
активно прати већ преко 600
људи, и тај број расте све брже из
дана у дан. При том, тај број је
само мали део подршке коју је
СДП Србије добио. Отворени
су фан пејџови, профили и
групе, од “СДПС Градског
одбора Ниш” преко “СДПС
Нови Београд” до “СДПС
Вршац”. У сваком граду и свакој
општини, путем интернета
имамо све већу подршку.
Грађани могу да се информишу
о локалним и генералним
активностима СДП Србије, да
пруже своју подршку, дају
мишљење, савет или нас
препоруче пријатељима. Све смо
умреженији и свеснији предности
интернета у односу на класичне
начине комуникације. Класичне
канале комуникације, без којих не
можемо, овим не ниподаштавамо,
напротив, интернет комуникација
само помаже класичне канале и
даје им на значају, јер сад већи
број људи зна за њих.
Сигуран сам да ће се раст СДП-а
на интернету наставити, а
вероватно и убрзати, јер се
активирао велики број људи из
читаве Србије. Ширењем мреже
СДП Србије “на мрежи” успели
смо не само да повећамо свест
људи о овој политичкој опцији
већ и да покренемо многе који нас
самоиницијативно препоручују
својим пријатељима. То нам је и
био и остао циљ на коме
настављамо да радимо, да
квалитетним радом градимо све
већу подршку и ширимо идеју
социјалдемократије.
Позитивни коментаРи
љуДи који се не баве
Политиком
тренутно нас на твитеру прати преко
260“твитераша”, а верујем да ћемо
ускоро бити најпраћенија странка у
Србији на твитеру. твитер у Србији
углавном користе“трендсетери”,
млади, утицајни људи на интернету,
који ће идеју у коју верују хвалити
на сав глас, и исто тако“сахранити”
оно чиме су незадовољни.
“трендсетери”су друштвена група
од великог значаја за сваку идеју,
фирму, производ, али и за политику.
Иако је за сада број корисника
твитера у Србији мали, то ће се
ускоро променити, а оно што је за
нас најбитније јесте да информације
учинимо доступним, да људи могу
да учествују и буду обавештени. И
путем твитера
(www.twitter.com/sdpsrbije) добили
смо на десетине позитивних
коментара људи који се никад
раније нису бавили политиком.
Издвојио бих један:
@тијанавујанац: Свиђа ми се што
радите кампању и на овај начин.
нисам страначки опредељена, али
бих волела да знам како
напредујете
СДП Србије је активан и преко
јутјуба. јутјуб канал СДП-а
(http://www.youtube.com/sdpsrbijepress) објављује снимке са
оснивачких скупштина и разних
других активности странке. Имамо
и нове јутјуб канале за снимке
прављене пре свега за“СтањeУ”
сајтове
(http://www.youtube.com/StanjeU )
и“Да”http://www.youtube.com/DaUvekDa ), којих ће бити све више.
Хтели смо на једноставан начин да
представимо колико нас каже“да”
социјалдемократској идеји и да на
локалном нивоу прикажемо оне
који нас подржавају.
Download

Broj cetiri