СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година XLVI
1
Број 6
ПОЖАРЕВАЦ
29.05.2014.
ГРАД ПOЖАРЕВАЦ
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Медицинске школе Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Медицинске школе Пожаревац и то:
1. Босић др Срећко из Пожаревца, ул.
Доситејева бр. 12, испред Града
Пожаревца;
2. Јовановић Дејан из Пожаревца, ул.
Топличина бр. 18/33, испред Града
Пожаревца;
3. Стевић Драгослав из Пожаревца,
ул. Синђелићева бр. 5, испред Града
Пожаревца;
4. Стевановић
Драгана
испред
Наставничког већа;
5. Лазић Ружица испред Наставничког
већа;
6. Стојановић
Гордана
испред
Наставничког већа;
7. Бранковић Валентина из Пожаревца, ул.
8. јуна бр. 28, испред Савета родитеља;
8. Гаврић Анкица из Пожаревца, ул. 7. Јула
бр. 7, испред Савета родитеља; и
9. Мирковић Мирослав из Великог
Градишта испред Савета родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Медицинске школе Пожаревац и то:
1. Јовановић Дејан из Пожаревца, ул.
Топличина бр. 18/33, испред Града
Пожаревца;
2. Босић др Срећко из Пожаревца, ул.
Доситејева бр. 12, испред Града
Пожаревца;
3. Стевић Драгослав из Пожаревца,
ул. Синђелићева бр. 5, испред Града
Пожаревца;
1. Ђорђевић Миомир из Пожаревца, ул.
Косанчићева бр. 38, испред Наставничког
већа;
2. Стојановић Гордана из Пожаревца,
ул. Бојане Првуловић бр. 4, испред
Наставничког већа;
3. Петровић Бранислав из Пожаревца,
ул. Георги Димитрова бр. 33/а, испред
Наставничког већа;
4. Милутиновић Сузана из Пожаревца,
ул. Страхињића бана бр. Б5/2, испред
Савета родитеља;
5. Редић Саша из Пожаревца, ул. Гргура
Вујовића бр. 12, испред Савета
родитеља;
6. Срејић Дејан из Пољане, испред Савета
родитеља.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1б
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Страна 2 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
2
1.
2.
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Пољопривредне школа са домом
ученика “Соња Маринковић” Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Пољопривредне школе са домом ученика
“Соња Маринковић” Пожаревац и то:
1. Нешић Мирослав из Пожаревца, ул.
Чеде Васовића бр. 4/10, испред Града
Пожаревца;
2. Петковић Александра из Пожаревца,
ул. Петровачка бр. 9, испред Града
Пожаревца;
3. Пантић Анђелка из Пожаревца, ул.
Косовска бр. 21/1, испред Града
Пожаревца.
4. Јеремић Јелена, испред Наставничког
већа;
5. Богојевић
Душица,
испред
Наставничког већа;
6. Ђорђевић Беба, испред Наставничког
већа;
7. Тодоровић Горан из Пожаревца, ул.
Книнска бр. 7/2-28, испред Савета
родитеља;
8. Ивковић Мирослав из Пожаревца, ул.
Вардарска бр. 19/56, испред Савета
родитеља; и
9. Марјановић Владана из Пожаревца,
ул. Симе Симића бр. 6 испред Савета
родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Пољопривредне школе са домом ученика “Соња
Маринковић” Пожаревац и то :
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
29.05.2014.
Петковић Александра из Пожаревца,
ул. Петровачка бр. 9, испред Града
Пожаревца;
Нешић Мирослав из Пожаревца, ул.
Чеде Васовића бр. 4/10, испред Града
Пожаревца;
Пантић Анђелка из Пожаревца, ул.
Косовска бр. 21/1, испред Града
Пожаревца;
Благојевић Рајко из Пожаревца, ул.
Жикице Јовановића-Шпанца бр. 8,
испред Наставничког већа;
Миљковић Маглена из Пожаревца,
ул. Вардарска бр. 24/5, испред
Наставничког већа;
Миленковић Љубомир из Скобаља,
ул. Маршала Тита бр. 155, испред
Наставничког већа;
Тодоровић Горан из Пожаревца, ул.
Книнска бр. 7/2-28, испред Савета
родитеља;
Ивковић Мирослав из Пожаревца, ул.
Вардарска бр. 19/56, испред Савета
родитеља;
Живковић Слађан из Пожаревца, ул.
Алексе Гарибалдија бр. 2, испред
Савета родитеља.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1а
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3
3. Рачић Ненад из Пожаревца, ул. Жикице
Јовановића-Шпанца бр. 10, испред
Града Пожаревца;
4. Бранковић Жаклина из Пожаревца, ул.
Шумадијска бр. 10, испред Наставничког
већа;
5. Животић Весна из Пожаревца, ул.
Братства јединства бр. 119, испред
Наставничког већа;
6. Стефановић Милена из Пожаревца, ул.
Радомира Миленића Руса бр. 23, испред
Наставничког већа;
7. Дракулић Данијела из Пожаревца, ул.
Моше Пијаде бр. 27/15, испред Савета
родитеља;
8. Милосављевић Дејан из Брадарца,
испред Савета родитеља;
9. Спасић Ненад из Пожаревца, ул.
Дунавска бр. 154/6, испред Савета
родитеља.
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Економско-трговинске школе
Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Економско-трговинске школе Пожаревац и
то:
1. Пејић Војислав из Пожаревца, ул.
Тежачко сокаче бр. 32, испред Града
Пожаревца;
2. Рачић Ненад из Пожаревца, ул. Жикице
Јовановића Шпанца бр. 10, испред Града
Пожаревца;
3. Мишић Дејан из Пожаревца, ул.
Зајечарска бр. 3, испред Града
Пожаревца;
4. Платанић Радица испред Наставничког
већа;
5. Стефановић
Милена
испред
Наставничког већа;
6. Живановић
Сибинка
испред
Наставничког већа;
7. Спасић Ненад из Пожаревца, ул.
Дунавска бр. 154/6, испред Савета
родитеља;
8. Милосављевић Дејан из Брадарца,
испред Савета родитеља; и
9. Дракулић Данијела из Пожаревца, ул.
Моше Пијаде бр. 27/15, испред Савета
родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Економско-трговинске школе Пожаревац и то:
1. Пејић Војислав из Пожаревца, ул.
Тежачко сокаче бр. 32, испред Града
Пожаревца;
2. Мишић Дејан из Пожаревца, ул.
Зајечарска бр. 3, испред Града
Пожаревца;
Број 6 - Страна 3
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1в
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
4
На основу члана 53. став 2. члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Страна 4 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5. Станојевић Мирослав из Скобаља, ул.
Обилићева бр. 4, испред Наставничког
већа;
6. Савић Стеван из Пожаревца, ул.
Миодрага Морисављевића бр. 18,
испред Наставничког већа;
7. Бановић Александар из Пожаревца, ул.
Страхињића бана бр. 1, испред Савета
родитеља;
8. Митровић Зоран из Пожаревца, ул.
Пиротска бр. 5, испред Савета родитеља;
и
9. Илић Горица из Пожаревца, ул.
Топличина бр. 43, испред Савета
родитеља.
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Политехничке школе Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Политехничке школе Пожаревац и то:
1. Станојевић Драган из Пожаревца,
ул. Нушићева бр. 8, испред Града
Пожаревца;
2. Живковић Марко из Пожаревца, ул.
Светосавска бр. 18/2, испред Града
Пожаревца;
3. Вељковић Драган из Кленовника, испред
Града Пожаревца;
4. Станојевић Мирослав из Скобаља, ул.
Обилићева бр. 4, испред Наставничког
већа;
5. Николић Бобан из Пожаревца, ул.
Дунавска бр. 154, испред Наставничког
већа;
6. Ристић Мерима из Пожаревца, ул. Цане
Бабовић бр. 37, испред Наставничког
већа;
7. Лецић Алиса из Живице, испред Савета
родитеља;
8. Бановић Александар из Пожаревца, ул.
Страхинића Бана бр. 1, испред Савета
родитеља; и
9. Митровић Зоран из Пожаревца,
ул. Пиротска бр. 5, испред Савета
родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Политехничке школе Пожаревац и то:
1. Вељковић Драган из Пожаревца, ул.
Хајдук Вељкова бр. 7/24, испред Града
Пожаревца;
2. Живковић Марко из Пожаревца, ул.
Светосавска бр. 18/2, испред Града
Пожаревца;
3. Станојевић Драган из Пожаревца,
ул. Нушићева бр. 8, испред Града
Пожаревца;
4. Милосављевић Владимир из Пожаревца,
ул. Братства јединства бр. 7/72, испред
Наставничког већа;
29.05.2014.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
овог решења не може се изјавити жалба, већ се
може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1г
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
5
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Техничке школе са домом ученика
“Никола Тесла” у Костолцу
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Техничке школе са домом ученика “Никола
Тесла” у Костолцу и то:
1. Перић Драгиша из Села Костолца, ул.
Капетана Тодића бр. 57, испред Града
Пожаревца;
2. Илић Милан из Костолца, ул. Николе
Тесле бр. 12/32, испред Града
Пожаревца;
3. Ридег Игор из Костолца, ул. Јадранска
бр. 1/26, испред Града Пожаревца;
4. Ребић Милан, испред Наставничког
већа;
5. Дамњановић
Драгослав,
испред
Наставничког већа;
6. Пантић Снежана из Кленовника, испред
Наставничког већа;
7. Живановић Слађана из Брадарца, испред
Савета родитеља;
8. Турудић Ненад из Петровца ул. Забртски
пут бр. 23, испред Савета родитеља; и
9. Ђорић Небојша из Костолца, ул. Вељка
Дугошевића бр. 9, испред Савета
родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Техничке школе са домом ученика “Никола Тесла”
у Костолцу и то:
1. Сузић Марко из Костолца, ул. 4. јула бр.
8, испред Града Пожаревца;
2. Илић Милан из Костолца, ул. Николе
Тесле бр. 12/23, испред Града
Пожаревца;
3. Перић Драгиша из Села Костолца, ул.
Капетана Тодића бр. 57, испред Града
Пожаревца;
4. Алексић Нела из Пожаревца, ул. Братства
јединства бр. 51, испред Наставничког
већа;
5. Дамњановић Драгослав из Топонице,
испред Наставничког већа;
6. Ребић Милан из Пожаревца, ул. 27.
aприла бр. 6/15, испред Наставничког
већа;
7. Ђорић Небојша из Костолца, ул. Вељка
Дугошевића бр. 9, испред Савета
родитеља;
Број 6 - Страна 5
8. Живковић Слађана из Брадарца, испред
Савета родитеља;
9. Турудић Ненад из Петровца, ул.
Српских владара бр. 334, испред Савета
родитеља;
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1ђ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
6
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Школе за основно и средње музичко
образовање “Стеван Мокрањац” Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Школе за основно и средње музичко
образовање “Стеван Мокрањац” Пожаревац и то:
Страна 6 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. Милошевић Ивица из Пожаревца,
ул. Београдска бр. 64, испред Града
Пожаревца;
2. Трнавац Марија из Пожаревца, ул. Трг
Радомира Вујовића бр. 5/4, испред Града
Пожаревца;
3. Рајковић Далибор из Братинца, испред
Града Пожаревца;
4. Станојевић
Периша,
испред
Наставничког већа;
5. Гајић Ана, испред Наставничког већа;
6. Станковић
Драгана,
испред
Наставничког већа;
7. Живојиновић Милена, испред Савета
родитеља;
8. Лекић Лидија из Пожаревца, ул. Симе
Симића бр. 26, испред Савета родитеља;
и
9. Винкић Јелена из Пожаревца, ул.
Љубовијска бр. 4, испред Савета
родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Школе за основно и средње музичко образовање
“Стеван Мокрањац” Пожаревац и то:
1. Рајковић Далибор из Братинца, испред
Града Пожаревца;
2. Милошевић Ивица из Пожаревца,
ул. Београдска бр. 64, испред Града
Пожаревца;
3. Трнавац Марија из Пожаревца, Трг
Радомира Вујовића бр. 5/4, испред Града
Пожаревца;
1. Гајић Ана из Пожаревца, ул. Станоја
Главаша бр. 5, испред Наставничког
већа;
2. Станојевић Периша из Пожаревца,
ул. Браничевска бр. 23/4, испред
Наставничког већа;
3. Станковић Драгана из Пожаревца,
ул. Слободарска бр. 16/1, испред
Наставничког већа;
4. Винкић Јелена из Пожаревца, ул.
Љубовијска бр. 4, испред Савета
родитеља;
5. Живојиновић Милена из Пожаревца, ул.
Моше Пијаде бр. 38/31, испред Савета
родитеља;
6. Лекић Лидија из Пожаревца, ул.
Симе Симића бр. 26, испред Савета
родитеља.
29.05.2014.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1д
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
7
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић”
Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић”
Пожаревац и то:
1. Стевановић Маја из Пожаревца, ул.
Браничевска бр. 15/22, испред Града
Пожаревца;
2. Скокић Јасмина из Пожаревца, ул. Трг
Радомира Вујовића бр. 12/47, испред
Града Пожаревца;
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3. Антоновић Саша из Пожаревца, ул. 27.
априла бр. 64, испред Града Пожаревца;
4. Редић Весна из Пожаревца, ул.
Бојане Првуловић бр. 23/33, испред
Наставничког већа;
5. Ковачевић Даница из Пожаревца,
ул. Аћима Медовића бр. 7, испред
Наставничког већа;
6. Регељац
Дејан
из
Пожаревца,
ул. Топличина бр. 20/28, испред
Наставничког већа;
7. Милошевић Дарко из Пожаревца,
ул. Лењинова бр. 9, испред Савета
родитеља;
8. Шега Маја из Пожаревца, ул. Табачка
чаршија бр. 7/1, испред Савета родитеља;
и
9. Животић Ледена из Пожаревца, ул.
Косте Стаменковића бр. 32, испред
Савета родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе “Доситеј Обрадовић” Пожаревац и
то:
1. Скокић Јасмина из Пожаревца, Трг
Радомира Вујовића бр. 12/47, испред
Града Пожаревца;
2. Антоновић Саша из Пожаревца, ул. 27.
априла бр. 64, испред Града Пожаревца;
3. Стевановић Маја из Пожаревца, ул.
Браничевска бр. 15/22, испред Града
Пожаревца;
4. Миланковић Војин из Пожаревца, ул.
Партизанска бр. 47, испред Наставничког
већа;
5. Димитријевић Јелена из Пожаревца,
Трг Радомира Вујовића бр. 11/7, испред
Наставничког већа;
6. Радовановић Александар из Пожаревца,
ул. Чеде Васовића бр. 49/7, испред
Наставничког већа;
7. Глигоријевић Зоран из Пожаревца, ул.
Кнез Милошев венац бр. 2/15, испред
Савета родитеља;
8. Живковић Бојан из Пожаревца, ул.
Табачка чаршија бр. 11/24, испред
Савета родитеља;
9. Весић Андрица из Пожаревца, ул.
Мајаковског бр. 89, испред Савета
родитеља.
Број 6 - Страна 7
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1е
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
8
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе “Десанка Максимовић”
Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе “Десанка Максимовић”
Пожаревац и то:
1. Стојиљковић Сандра из Пожаревца, ул.
Моше Пијаде бр. 40/15, испред Града
Пожаревца;
2. Радоњић Оливера из Пожаревца,
ул. Индустријска 43, испред Града
Пожаревца;
Страна 8 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
3. Савић Милош из Пожаревца, ул. Кнез
Милошев венац бр. 10/27, испред Града
Пожаревца;
4. Радовановић Златан из Пожаревца, ул.
Лесковачка бр. 9, испред Наставничког
већа;
5. Пајкић Радмила из Пожаревца, ул. Боре
Станковића бр. 33, испред Наставничког
већа;
6. Илић Дивна из Пожаревца, ул.
Топличина бр. 47, испред Наставничког
већа;
7. Живковић Драган из Пожаревца, ул.
Страхинића Бана бр. 31, испред Савета
родитеља;
8. Петровић Лидија из Пожаревца, ул.
Младена Стојановића бр. 10, испред
Савета родитеља; и
9. Јосић Саша из Пожаревца, ул. Филипа
Вишњића бр. 19/9, испред Савета
родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе “Десанка Максимовић” Пожаревац
и то:
1. Радоњић Оливера из Пожаревца, ул.
Индустријска бр. 43, испред Града
Пожаревца;
2. Савић Милош из Пожаревца, ул. Кнез
Милошев венац бр. 10/21, испред Града
Пожаревца;
3. Стојиљковић Александра из Пожаревца,
ул. Моше Пијаде бр. 40/15, испред Града
Пожаревца;
4. Абазовић Игор из Пожаревца, ул. 27.
aприла бр. 7/1, испред Наставничког
већа;
5. Радовановић Златан из Пожаревца, ул.
Лесковачка бр. 9, испред Наставничког
већа;
6. Роквић Ивана из Лучице, испред
Наставничког већа;
7. Зарић-Митровић Вера из Пожаревца,
ул. Властимира Царевца бр. 16, испред
Савета родитеља;
8. Живић Бојан из Пожаревца, ул. 8. jуна
бр. 2/б, испред Савета родитеља; и
9. Милојевић Биљана из Пожаревца, ул.
Алексе Гарибалде бр. 6, испред Савета
родитеља.
29.05.2014.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1ј
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
9
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе “Свети Сава”
Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе “Свети Сава” Пожаревац и то:
1. Џафић Исмет из Пожаревца, Пионирски
трг бр. 11/32, испред Града Пожаревца;
2. Васиљевић Марко из Пожаревца, ул.
Братства јединства бр. 192, испред Града
Пожаревца;
3. Којић Душица из Пожаревца, ул.
Пролетерска бр. 40, испред Града
Пожаревца;
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 6 - Страна 9
4. Спасић Светлана из Пожаревца, ул.
Милоша Обилића бр. 68, испред
Наставничког већа;
5. Благојевић Биљана из Пожаревца,
ул. Јелене Ћетковић бр. 33, испред
Наставничког већа;
6. Грујић Драган из Пожаревца, ул. Чеде
Васовића бр. 51/13, испред Наставничког
већа;
7. Мрђен Ненад из Пожаревца, ул.
Братства јединства бр. 83, испред Савета
родитеља;
8. Стефановић Јасмина из Пожаревца, ул.
Табачка чаршија бр. 4/26, испред Савета
родитеља; и
9. Качаревић Снежана из Пожаревца,
ул. Југовићева бр. 44, испред Савета
родитеља.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе “Свети Сава” Пожаревац и то:
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
1. Васиљевић Марко из Пожаревца, ул.
Братства јединства бр. 192, испред Града
Пожаревца;
2. Којић Душица из Пожаревца, ул.
Пролетерска бр. 40, испред Града
Пожаревца;
3. Џафић Исмет из Пожаревца, ул.
Пионирски трг бр. 11/32, испред Града
Пожаревца;
4. Грујић Драган из Пожаревца, ул.
Топличина бр. 5, испред Наставничког
већа;
5. Благојевић Биљана из Пожаревца,
ул. Јелене Ћетковић бр. 33, испред
Наставничког већа;
6. Спасић Светлана из Пожаревца, ул.
Милоша Обилића бр. 68, испред
Наставничког већа;
7. Ђурић Небојша из Пожаревца, ул. Зетска
бр. 5, испред Савета родитеља;
8. Качаревић Снежана из Пожаревца,
ул. Југовићева бр. 44, испред Савета
родитеља; и
9. Стефановић Јасмина из Пожаревца, ул.
Табачка чаршија бр. 4/26, испред Савета
родитеља.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1з
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе “Краљ Александар I”
Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе “Краљ Александар I”
Пожаревац и то:
1. Стојковић др Снежана из Пожаревца,
ул. Боже Димитријевића бр. 90, испред
Града Пожаревца;
2. Стефановић Иван из Пожаревца, ул.
Пожаревачки партизански одред бр. 20,
испред Града Пожаревца;
3. Костић Златан из Пожаревца, ул.
Вардарска бр. 20/5, испред Града
Пожаревца;
4. Цветковић Весна, испред Наставничког
већа;
Страна 10 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
29.05.2014.
5. Томић Љиљана, испред Наставничког
већа;
6. Јеремић Љубинка, испред Наставничког
већа;
7. Милић Миодраг, испред Савета
родитеља;
8. Вучковић Миланче, испред Савета
родитеља; и
9. Николић Јелена из Пожаревца, ул. Чеде
Васовића бр. 14/22, испред Савета
родитеља.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе “Краљ Александар I” Пожаревац и
то :
1. Костић Златан из Пожаревца, ул.
Вардарска бр. 20/5, испред Града
Пожаревца;
2. Стојковић др Снежана из Пожаревца,
ул. Боже Димитријевића бр. 90, испред
Града Пожаревца;
3. Стефановић Иван из Пожаревца,
ул. П.П.одредa бр. 20, испред Града
Пожаревца;
4. Покимица Весна из Пожаревца, ул.
Властимира Царевца бр. 6/6, испред
Наставничког већа;
5. Томић Љиљана из Пожаревца, ул. 27.
априла бр. 4/10, испред Наставничког
већа;
6. Цветковић Весна из Пожаревца, ул.
Брежанска бр. 42, испред Наставничког
већа;
7. Светозаревић Златан из Пожаревца,
ул. Книнска бр. 7/1-34, испред Савета
родитеља;
8. Радосављевић Славољуб из Пожаревца,
ул. Вардарска бр. 22/6, испред Савета
родитеља; и
9. Николић Јелена из Пожаревца, ул. Чеде
Васовића бр. 14/22, испред Савета
родитеља.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1ж
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
11
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе “Вук Караџић”
Пожаревац
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе “Вук Караџић” Пожаревац
и то:
1. Јанковић Андрија из Пожаревца, ул.
Косте Рацина бр. 38, испред Града
Пожаревца;
2. Јанковић Милена из Пожаревца, ул.
Чеде Васовића бр. 41/2, испред Града
Пожаревца;
3. Цветковић Маја из Пожаревца, ул. 7.
јула бр. 16, испред Града Пожаревца;
4. Јовановић Бранислав из Пожаревца, ул.
Браничевска бр. 81, испред Наставничког
већа;
5. Гроздановић Агнеш из Пожаревца, ул.
Змај Јовина бр. 6, испред Наставничког
већа;
6. Милановић Драгољуб из Пожаревца,
ул. Моше Пијаде бр. 11/23, испред
Наставничког већа;
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
7. Радовановић Анита из Пожаревца, ул.
Бојане Првуловић бр. 44, испред Савета
родитеља;
8. Николић Јовица из Пожаревца, ул.
Стевана Сремца бр. 14, испред Савета
родитеља ; и
9. Павловић Зоран из Пожаревца, ул.
Миодрага Марковића бр. 82, испред
Савета родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе “Вук Караџић” Пожаревац и то:
1. Цветковић Маја из Пожаревца, ул. 7.
јула бр. 16, испред Града Пожаревца;
2. Јанковић Андрија из Пожаревца, ул.
Косте Рацина бр. 38, испред Града
Пожаревца;
3. Јанковић Милена из Пожаревца, ул.
Чеде Васовића бр. 41/2, испред Града
Пожаревца;
4. Рајчић Весна из Пожаревца, ул. Церска
бр. 6, испред Наставничког већа;
5. Ђуровић Нина из Пожаревца, ул.
Слободарска бр. 42, испред Наставничког
већа;
6. Живковић Новица из Драговца, испред
Наставничког већа;
7. Цветковић Миле из Пожаревца, ул.
Јована Скерлића бр. 2, испред Савета
родитеља;
8. Раденковић Марија из Пожаревца,
ул. Ратарска бр. 55, испред Савета
родитеља;
9. Вујчић Надица из Брежана, испред
Савета родитеља.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
Број 6 - Страна 11
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1и
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
12
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка
10) Статута града Пожаревца (“Службени гласник
града Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст),
Скупштина града Пожаревца, на седници
одржаној 29.5.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе “Јован Цвијић” у
Костолцу
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе “Јован Цвијић” у Костолцу
и то:
1. Илић Далибор из Костолца, ул. Николе
Тесле бр. 17А/35, испред Града
Пожаревца;
2. Ђорђевић Жељко из Костолца, ул.
Саве Ковачевића бр. 28, испред Града
Пожаревца;
3. Павловић Саша из Кленовника, испред
Града Пожаревца;
4. Милосављевић Снежана из Пожаревца,
ул. Косанчићева бр. 21, испред
Наставничког већа;
5. Савић Станимир из Костолца, ул.
Сарајевска бр. 28/1, испред Наставничког
већа;
6. Рогожарски Вукашин из Костолац, ул.
Партизанска бр. 18, испред Наставничког
већа;
7. Стевановић Јадранка из Костолца,
ул. Рударска бр. 4, испред Савета
родитеља;
8. Јовановић Душан из Костолца, ул.
Првомајска бр. 11, испред Савета
родитеља; и
Страна 12 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
9. Радојевић Александар из Костолца, ул.
Трудбеничка бр. 23/33, испред Савета
родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе “Јован Цвијић” у Костолцу и то:
1. Ђорђевић Никола из Костолца, ул.
Трудбеничка бр. 23/8, испред Града
Пожаревца;
2. Илић Далибор из Костолца, ул. Николе
Тесле бр. 17А/35, испред Града
Пожаревца;
3. Ђорђевић Жељко из Костолца, ул.
Саве Ковачевића бр. 28, испред Града
Пожаревца;
4. Цветковић Саша из Пожаревца, ул.
Алексе Ненадовића бр. 2, испред
Наставничког већа;
5. Милосављевић Снежана из Пожаревца,
ул. Косанчићева бр. 21, испред
Наставничког већа;
6. Лазаров Јелена из Пожаревца, ул. Хајдук
Вељкова бр. 158, испред Наставничког
већа;
7. Лазаревић Аница из Костолца, ул.
Стевана Немање бр. 8, испред Савета
родитеља;
8. Ковачевић Драган из Костолца, ул.
Цвијићева бр. 13, испред Савета
родитеља;
9. Стевановић Јадранка из Костолца,
ул. Рударска бр. 4, испред Савета
родитеља.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
29.05.2014.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1к
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
13
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе “Божидар
Димитријевић-Козица” у Брадарцу
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе “Божидар ДимитријевићКозица” у Брадарцу и то:
1. Стевић Томислав из Берања, испред
Града Пожаревца;
2. Грујић Радиша из Дрмна, испред Града
Пожаревца;
3. Војисављевић Владан из Брадарца,
испред Града Пожаревца;
4. Михајловић
Мирко,
испред
Наставничког већа;
5. Јашовић
Димитрије,
испред
Наставничког већа;
6. Ђорђевић Дејан, испред Наставничког
већа;
7. Васиљевић Небојша из Речице, испред
Савета родитеља;
8. Стојадиновић Дејан из Дрмна, испред
Савета родитеља; и
9. Соколовић Горан из Берања, испред
Савета родитеља.
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе “Божидар Димитријевић-Козица” у
Брадарцу и то:
1. Војисављевић Владан из Брадарца,
испред Града Пожаревца;
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2. Стевић Томислав из Берања, испред
Града Пожаревца;
3. Грујић Радиша из Дрмна, испред Града
Пожаревца;
4. Илић Јелена из Пожаревца, ул. Миодрага
Марковића бр. 26, испред Наставничког
већа;
5. Шпика Љиљана из Пожаревца, ул. Војске
Југославије бр. 7, испред Наставничког
већа;
6. Илић Весна из Пожаревца, ул. Јована
Шербановића бр. 1, испред Наставничког
већа;
7. Ђурић Бобан из Дрмна, испред Савета
родитеља;
8. Стевић Тања из села Баре, испред Савета
родитеља; и
9. Јанковић Ивана из Кличевца, испред
Савета родитеља.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1љ
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
14
На основу члана 53. став 2, члана 54. став
1,2,3. и 11, члана 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 32. тачка 10)
Статута града Пожаревца (“Службени гласник града
Број 6 - Страна 13
Пожаревца”, бр. 4/13-пречишћен текст), Скупштина
града Пожаревца, на седници одржаној 29.5.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског
одбора Основне школе “Милош Савић” у
Лучици
I
Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе “Милош Савић” у Лучици и
то:
1. Мирковић Саша из Лучице, испред
Града Пожаревца;
2. Ивошевић Жељко из Лучице, испред
Града Пожаревца;
3. Јанковић Драгиша из Пољане, испред
Града Пожаревца;
4. Милетић Данијела испред Наставничког
већа;
5. Стојадиновић
Славиша
испред
Наставничког већа;
6. Тодоровић
Латиборка
испред
Наставничког већа;
7. Јоњић Јелена из Лучице испред Савета
родитеља;
8. Петровић Златан испред Савета
родитеља; и
9. Срејић Дејан испред Савета родитеља .
II
Именују се за чланове Школског одбора
Основне школе “Милош Савић” у Лучици и то:
1. Јанковић Драгиша из Пољане, испред
Града Пожаревца;
2. Мирковић Саша из Лучице, испред
Града Пожаревца;
3. Ивошевић Жељко из Лучице, испред
Града Пожаревца;
4. Радуљевић Андријана из Велике Плане,
ул. Стевана Мокрањца бр. 31, испред
Наставничког већа;
5. Мишић-Тошић Ивана из Пожаревца,
ул. Владимира Карића бр. 6, испред
Наставничког већа;
6. Вучетић Драгица из Пожаревца, ул.
Страхињића бана бр. 4/5, испред
Наставничког већа;
7. Петровић Златан из Пругова, испред
Савета родитеља;
8. Богићевић Оливера из Пољане, испред
Савета родитеља; и
Страна 14 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
9. Миленковић Марионета из Лучице,
испред Савета родитеља.
III
Мандат именованих чланова наведеног
Школског одбора траје четири године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“, а примењује се почев од 30.5.2014.
године.
Образложење
Именовани се разрешавају и именују по
предлогу овлашћеног предлагача.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба, већ
се може поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у
року од 15 дана од дана пријема истог.
У Пожаревцу, 29.5.2014. године Број: 01-06-97/1л
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.
15
По извршеном сравњењу са изворним
текстом утврђено је да се у Скици летњих башти
угоститељских објеката у ул. Стари корзо –
централна зона, која је саставни део Закључка
Градског већа града Пожаревца бр. 01-06-67/20145 од 11.04.2014. године, („Службени гласник града
Пожаревца“, бр. 4/14), поткрала грешка, па се даје
ИСПРАВКА
Скице летњих башти угоститељских објеката
У Скици летњих башти угоститељских
објеката у ул. Стари корзо – пешачка зона, која
је саставни део Закључка градског већа града
Пожаревца бр. 01-06-67/2014-5 од 11.4.2014. године
(„Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/14)
врши се следећа исправка:
Додаје се нова летња башта уз пословни
објекат кафеа „Империјал“ у ул. Стари корзо бр. 18
у Пожаревцу.
Нова скица летњих башти угоститељских
објаката у ул. Стари корзо – пешачка зона саставни
29.05.2014.
је део ове исправке и иста ће се објавити у
„Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 15.05.2014. године
Број: 01-06-67/14-5
ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 6 - Страна 15
Страна 16 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
16
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 15. маја 2014. године разматрало је
захтев Ђачког парламента Пожаревачке гимназије
број: 01-40-489/2014, од 20.03.2014. године за
одобрење додатних средстава, са изјашњењем
Одељења за финансије и јавне набавке, те је
на основу члана 91. Статута града Пожаревца
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 4/13
– пречишћен текст) и члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13) и
члана 13. Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014.
годину („Службени гласник града Пожаревца“ број
18/13 и 4/14) и донело
V
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 15. маја 2014. године
Број: 01-06-87/2014-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Ђачког парламента
Пожаревачке гимназије , број: 01-40-489/2014, од
20.03.2014. године за одобрење додатних средстава
у циљу организације обиласка Републичког
парламента и одобравају средства у укупном износу
од 10.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
са Раздела 3.- Градска управа, Глава 3.1 - Градска
управа града Пожаревца, Функција 130. - Опште
услуге, Позиција 44, Економска класификација
499 – Текућа буџетска резерва и иста распоредити
у оквиру Раздела 3.- Градска управа, Глава 3.12
– Средње образовање, Функција 920. – Средње
образовање, Позиција 273, Економска класификација
4631 – Текући трансфери;
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити са
Раздела 3.- Градска управа, Глава 3.12 – Средње
образовање, Функција 920. – Средње образовање,
Позиција 273, Економска класификација 4631
– Текући трансфери (У оквиру Финансијског
плана Пожаревачке гимназије, на економску
класификацију 4224 – Трошкови превоза ученика).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за финансије и јавне набавке.
29.05.2014.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
− Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
− Данијели Жуковски, директору Пожаревачке гимназије
− Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
17
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 15. маја 2014. године, разматрало
је захтев ОШ “Краљ Александар I” Пожаревац,
за одобрење додатних средстава за помоћ у
организацији Републичког такмичења из географије,
са изјашњењем Одељења за финансије и јавне
набавке, па је на основу члана 91. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09,
7/12 и 4/13) и члана 13. Одлуке о буџету града
Пожаревца за 2014. годину („Службени гласник
града Пожаревца“ 18/13 и 4/14), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ “Краљ Александар I” Пожаревац, број 01-40-613/2014 од 14.04.2014.
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
године, за обезбеђење додатних средстава поводом
организације Републичког такмичења из географије
за услуге штампе материјала и на име обезбеђења
хране и освежења за учеснике такмичења, са
изјашњењем Одељења за финансије и јавне набавке
Градске управе града Пожаревца и одобравају се
средства у укупном износу од 203.510,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2014. годину и Одлуком о изменама
и допунама одлуке о буџету града Пожаревца
за 2014. годину-ребаланс 1 („Службени гласник
града Пожаревца“ 18/13 и 4/14), са Раздела 3
– Градска управа, Глава 3.1. - Градска управа
града Пожаревца, Функција 130 – Опште услуге,
Позиција 44, Економска класификација 499
– Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 3 – Градска управа, Глава 3.11. – Основно
образовање, Функција 912 – Основно образовање,
Позиција 271, Економска класификација 4631
– Текући трансфери (У оквиру Финансијског
плана ОШ “Краљ Александар I” Пожаревац за
2014. годину, на Економску класификацију 4234
– Услуге информисања у износу 93.510,00 динара и
на економску класификацију 4268 – Материјали за
одржавање хигијене и угоститељство у износу од
110.000,00 динара).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2014. годину и Одлуком о изменама
и допунама одлуке о буџету града Пожаревца
за 2014. годину-ребаланс 1 („Службени гласник
града Пожаревца“ 18/13 и 4/14), са Раздела 3 –
Градска управа, Глава 3.11. – Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција
271, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери (У оквиру Финансијског плана ОШ
“Краљ Александар I” Пожаревац за 2014. годину,
на Економску класификацију 4234 – Услуге
информисања у износу 93.510,00 динара и на
економску класификацију 4268 – Материјали за
одржавање хигијене и угоститељство у износу од
110.000,00 динара).
IV
За реализацију Решења задужује се Одељење
за финансије и јавне набавке
Број 6 - Страна 17
IV
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца“
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
У Пожаревцу, 15. маја 2014. године
Број: 01-06-87/2014-11
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Горану Сегеру, директору ОШ “Краљ
Александар I” Пожаревац
3. Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
18
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 15. маја 2014. године, разматрало
је захтев ОШ “Доситеј Обрадовић” Пожаревац,
за одобрење додатних средстава за помоћ у
организацији Републичког такмичења из енглеског
језика, са изјашњењем Одељења за финансије и јавне
набавке, па је на основу члана 91. Статута града
Пожаревца (“Службени гласник града Пожаревца”,
бр. 4/13 - пречишћен текст), члана 21. Пословника
о раду Градског већа града Пожаревца („Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12
и 4/13) и члана 13. Одлуке о буџету града Пожаревца
за 2014. годину и Одлуком о изменама и допунама
одлуке о буџету града Пожаревца за 2014. годинуребаланс 1 („Службени гласник града Пожаревца“
18/13 и 4/14), донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
Страна 18 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
I
ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев
ОШ “Доситеј Обрадовић” Пожаревац, број 0140-621/2014 од 14.04.2014. године, за обезбеђење
додатних
средстава
поводом
организације
Републичког такмичења из енглеског језика за
услуге штампе материјала, књиге за награду
учесницима и на име трошкова хране и пића за
учеснике такмичења, са изјашњењем Одељења за
финансије и јавне набавке Градске управе града
Пожаревца и одобравају се средства у укупном
износу од 80.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2014. годину и Одлуком о изменама
и допунама одлуке о буџету града Пожаревца
за 2014. годину-ребаланс 1 („Службени гласник
града Пожаревца“ 18/13 и 4/14), са Раздела 3
– Градска управа, Глава 3.1. - Градска управа
града Пожаревца, Функција 130 – Опште услуге,
Позиција 44, Економска класификација 499 – Текућа
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 3 –
Градска управа, Глава 3.11. – Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција
271, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери (У оквиру Финансијског плана ОШ
“Доситеј Обрадовић” Пожаревац за 2014. годину,
на Економску класификацију 426823 – Трошкови
хране и пића у износу од 45.000,00 динара, и на
економску класификацију 423419 – Штампање
материјала у износу од 35.000,00 динара).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
из средства предвиђених Одлуком о буџету града
Пожаревца за 2014. годину и Одлуком о изменама
и допунама одлуке о буџету града Пожаревца
за 2014. годину-ребаланс 1 („Службени гласник
града Пожаревца“ 18/13 и 4/14), са Раздела 3 –
Градска управа, Глава 3.11. – Основно образовање,
Функција 912 – Основно образовање, Позиција
271, Економска класификација 4631 – Текући
трансфери (У оквиру Финансијског плана ОШ
“Доситеј Обрадовић” Пожаревац за 2014. годину,
на Економску класификацију 426823 – Трошкови
хране и пића у износу од 45.000,00 динара, и на
економску класификацију 423419 – Штампање
материјала у износу од 35.000,00 динара).
За реализацију Решења задужује се Одељење
за финансије и јавне набавке
IV
Ово Решење објавити
гласнику града Пожаревца“
29.05.2014.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 15. маја 2014. године
Број: 01-06-87/2014-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
1. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке
2. Браниславу Стојановићу, директору
ОШ “Доситеј Обрадовић” Пожаревац
3. Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
19
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној дана 21. маја 2014. године разматрало
је захтев Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из
Пожаревца, за помоћ у организацији концерта
ученика из пријатељске школе „Карол Пахор“ из
Птуја, Словенија, са изјашњењем Одељења за
финансије и јавне набавке, те је на основу члана
91. Статута града Пожаревца („Службени гласник
града Пожаревца“ број 4/13 – пречишћен текст) и
члана 21. Пословника о раду Градског већа града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 3/08, 5/08, 3/09, 7/12 и 4/13), и донело
Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Музичке школе
„Стеван Мокрањац“ из Пожаревца, број:01-40-
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
687/2014, од 05.05.2014. године, за одобрење
додатних средстава за помоћ у организацији
концерта ученика из пријатељске школе „Карол
Пахор“ из Птуја, Словенија, са изјашњењем
Одељења за финансије и јавне набавке од 7. маја
2014. године, и ОДОБРАВАЈУ средства у укупном
износу од 150.000,00 динара.
II
Средства из тачке 1. овог Решења обезбедити
са Раздела 3.- Градска управа, Глава 3.1 - Градска
управа града Пожаревца, Функција 130. - Опште
услуге, Позиција 44, Економска класификација
499 – Текућа буџетска резерва и иста распоредити
у оквиру Раздела 3.- Градска управа, Глава 3.12
– Средње образовање, Функција 920. – Средње
образовање, Позиција 273, Економска класификација
4631 – Текући трансфери, (у оквиру финансијског
плана Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из
Пожаревца, на економску класификацију 423621
– Угоститељске услуге).
III
Средства из тачке 1. овог Решења исплатити
са Раздела 3.- Градска управа, Глава 3.12 – Средње
образовање, Функција 920. – Средње образовање,
Позиција 273, Економска класификација 4631 –
Текући трансфери, (у оквиру финансијског плана
Музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца,
на економску класификацију 423621 – Угоститељске
услуге).
IV
За реализацију решења
задужује се
Одељење за финансије и јавне набавке.
V
Ово решење објавити
гласнику града Пожаревца“.
у
„Службеном
У Пожаревцу, 21.05.2014.год. Бр: 01-06-92/2014-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
Зорица Марковић, дипл.правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
Број 6 - Страна 19
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
1. Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из
Пожаревца – директору;
2. Милану Дабићу, начелнику Одељења за
финансије и јавне набавке;
3. Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
20
Градско веће града Пожаревца на седници
одржаној
21.маја 2014.године, разматрало је
предлог решења о утврђивању режима саобраћаја
у улици Братства јединства у Пожаревцу, те је
на основу члана 157. и члана157.став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.Гласник
РС“,бр.41/09 и 53/10), члана 4. став 6. Одлуке о
техничком регулисању саобраћаја на подручју Града
Пожаревца („Сл. Гласник града Пожаревца“,бр.6/11)
и члана 91.Статута града Пожаревца(„Сл.гласник
града Пожаревца,бр 4/13-пречишћен текст), донело
следеће
РЕШЕЊЕ
о утврђивању режима саобраћаја у улици
Братства јединства у Пожаревцу
I
Овим решењем утврђује се нов начин
техничког регулисања саобраћаја по извршеном
постављању саобраћајне сигнализације:
- у улици Братства јединства(са десне стране
посматрано из улице Таковске у Пожаревцу)
II
Нов начин техничког регулисања саобраћаја
у делу улице Братства јединства регулише забрану
паркирања у почетном делу посматрано из Таковске
улице у дужини од 100 м.,уместо досадашњих 200
м.
III
Нов начин техничког регулисања саобраћаја
у улици подразумева допуну саобраћајног знака
II-34 (забрана заустављања и паркирања) новом
допунском таблом IV-1 (100м).
Страна 20 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
IV
У складу са новим утврђеним режимом
саобраћаја у тачки II и III овог решења у складу
са Правилником о саобраћајној сигнализацији
(„Сл.гласник РС“,бр26/10) ЈП “Дирекција за
изградњу града Пожаревца“ извршиће постављање
саобраћајне сигнализације у року од од 10 (десет)
дана од дана доношења овог решења.
V
Рок за извршење овог решења је (10) десет
дана од дана доношења овог решења.
VI
Контролу спровођења режима утврђеног
овим решењем вршиће МУП-ПУ ПожаревацОдељење саобраћајне полиције.
VII
Oво решење објавити
гласнику града Пожаревца“
у
„Службеном
У Пожаревцу, 21.маја 2014. године
Број: 01-06-92/2014-19
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник , с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства , с.р.
Доставити:
− МУП-ПУ Пожаревац - Одељење саобраћајне полиције
− ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“-директору
− Драгани
Живановић,
начелнику
Одељења за имовинско - правне,
комуналне послове и саобраћај и
− Драгом
Богдановићу,
Одсек
за
скупштинске послове
29.05.2014.
21
На основу члана 9. става 3. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне
намене („Службени гласник града Пожаревца“ број
12/2010) и члана 21. Пословника о раду Градског
већа града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ број 3/2008, 5/2008 и 3/2009), а на
предлог Одељења за имовинско-правне, комуналне
послове и саобраћај, Градско веће града Пожаревца
на седници од 25.02.2011. године донело је
ПЛАН
ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ ИНДУСТРИЈСКИ
ПАКОВАНОГ СЛАДОЛЕДА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
Постављање
фрижидера
за
продају
индустријски пакованог сладоледа на површинама
јавне намене на територији Града Пожаревца
вршиће се на следећим локацијама:
I ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
1. улица Табачка чаршија-пасаж „Парма“ (испред
продавнице „Албертино“);
2. улица Табачка чаршија- код робне куће
„Београд“;
3. улица Табачка чаршија- испред „М- туриста“;
4. угао улице Табачка чаршија и улице Моше
Пијаде ( испред локала за уплату игара на
срећу);
5. улица Табачка чаршија код маркета „Лилић“;
6. угао улице Стари корзо и улице Воје Дулића;
7. улица Лењинова код пролаза за Барили центар;
8. угао улица Лоле Рибара и улице Трг Радомира
Вујовића (код ЈП Топлификација);
9. улица Моше Пијаде код Комерцијалне банке ;
10. угао улице Моше Пијаде и улице 15. октобар;
11. улица Моше Пијаде код улаза у ТЦ „Нови
дом“;
12. угао улице Моше Пијаде и улице Светосавске;
13. улица Моше Пијаде код ћевабџинице
„Наполеон“
14. улица Моше Пијаде код женског затвора;
15. улица Јована Шербановића код Дома здравља;
16. улица Јована Шербановића код СТР „Лав“;
17. улица Воје Дулића код шах клуба;
18. улица Вардарска код броја 13-15;
19. угао улице Лоле Рибара и улице Шумадијске;
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
20. улица Шумадијска код Дома пензионера;
21. улица Чеде Васовића насеље „Ђура Јакшић“
испред киоска;
22. угао улице Чеде Васовића и улице Симе
Симића;
23. улица Чеде Васовића код стамбеног блока „
Липов лад“;
24. угао улице Чеде Васовића и улице Зеленгорске;
25. угао улице Немањине и улице Југ Богданове;
26. улица Пионирски трг код пијаце;
27. угао улице Пионирски трг и улице Братства
јединства;
28. угао улице Топличине и улице Партизанске;
29. угао улице Васе Пелагића и улице
Партизанске;
30. угао улице Лоле Рибара и улице Партизанске;
31. угао улице Партизанске и улице Ратарске;
32. угао улице Партизанске и улице Миодрага
Марковића;
33. улица 27. априла испред броја 6;
34. улица 27 априла испред броја 53 и
35. угао улице Братства јединства и улице
Јадранске.
II ГРАД КОСТОЛАЦ
улица Боже Димитријевића код Дома здравља;
пијаца код киоска „Дуком“
улица Николе Тесле код поште;
код Техничке школе;
код спортске хале;
аутобуска станица;
улица Николе Тесле преко пута дирекције ПД
„ТЕКО“ и
8. улица Николе Тесле код стамбеног блока.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Члан 2.
Утврђивање услова и начина коришћења
површина јавне намене и постављање фрижидера
за продају индустријски пакованог сладоледа на
локацијама из члана 1. овог плана, врши се по
одредбама Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама
јавне намене („Службени гласник града Пожаревца“
број 12/2010).
Члан 3.
Скица микро локације је саставни део
решења органа надлежног за комуналне послове, о
утврђивању услова и начина коришћења површине
јавне намене и услова за постављање фрижидера на
одређеној локацији.
Број 6 - Страна 21
Члан 4.
Овај план ступа на снагу даном доношења.
У Пожаревцу, 25. 02. 2011. године
Број: 01-06-14/2011-35
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Соња Миладиновић, дипл.ецц, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник, с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.
Доставити:
• Драгани Живановић, начелнику Одељења
за имовинско-правне, комуналне послове
и саобраћај
• Тањи Мрдак, Одељење за имовинскоправне, комуналне послове и саобраћај
• Слађани Петрушић, начелнику Одељења
за инспекцијске послове
• Небојши Лукићу, начелнику Одељења за
послове комуналне полиције
22
Градско веће града Пожаревца на седници
од 21. маја 2014. године, разматрало је предлог ЈП
Дирекција за изградњу града Пожаревца број 1533
од 28. 04. 2014. године за допуну Плана локација
за постављање фрижидера за продају индустријски
пакованог сладоледа на површинама јавне намене
на територији града Пожаревца број 01-0614/2011-35 од 25. 02. 2011. године, са изјашњењем
Одељења за имовинско правне, комуналне послове
и саобраћај под бројем 01-353-137/2014 од 16.
маја 2014. године, те је на основу члана 9. става 3.
Одлуке о постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне
намене („Службени гласник града Пожаревца“ број
12/10- пречишћен текст), члана 91. став 1. тачка 2)
Статута града Пожаревца („Службени гласник града
Пожаревца“ број 4/13-пречишћен текст) и члана 21.
Пословника о раду Градског већа града Пожаревца
Страна 22 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
(„Службени гласник града Пожаревца“ број 3/08,
5/08, 3/09,7/12 и 4/13), донело је
ДОПУНУ ПЛАНА ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ФРИЖИДЕРА ЗА ПРОДАЈУ
ИНДУСТРИЈСКИ ПАКОВАНОГ СЛАДОЛЕДА
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Члан 1.
У члану 1. став 1. глава I Плана локација за
постављање фрижидера за продају индустријски
пакованог сладоледа на површинама јавне намене
на територији града Пожаревца број 01-06-14/201135 од 25. 02. 2011. године Градског већа града
Пожаревца, иза тачке 35. додају се три (3) нове
тачке 36, 37, и 38. које гласе:
„36. улица Табачка чаршија – испред
пословнице Телекома,
37. улица Лоле Рибара- испред објекта ЈП
„Топлификација и
38. улица Трг Радомира Вујовића – испред
објекта Стара робна кућа.“
Члан 2.
Ова допуна Плана ступа на снагу даном
доношења.
У Пожаревцу, 21.05.2014.год. Бр: 01-06-92/2014-21
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Зорица Марковић, дипл. правник, с.р.
СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА
ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Тамара Тепшић, дипл. правник,с.р.
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.
Доставити:
- Славку Живковићу, директору ЈП
Дирекција за изградњу града Пожаревца
- Драгани Живановић, начелнику Одељења
за имовинско правне, комуналне послове
и саобраћај
-
29.05.2014.
Драгом Богдановићу, шефу Одсека за
скупштинске послове
29.05.2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 6 - Страна 23
САДРЖАЈ
Град Пожаревац
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Медицинске школе у Пожаревцу ........
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе са домом
ученика „Соња Маринковић“ Пожаревац ..................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Економско трговинске школе
Пожаревац ........................................................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Политехничке школе Пожаревац ........
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика
„Никола Тесла“ у Костолцу ...........................................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Школе за основно и средње музичко
образовање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац ...............................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“
Пожаревац ......................................................................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“
Пожаревац ......................................................................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“
Пожаревац ................................................................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Краљ Александар I“
Пожаревац ......................................................................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“
Пожаревац ......................................................................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Цвијић“ у
Костолцу .........................................................................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Божидар ДимитријевићКозица“ у Брадарцу ........................................................................................................................................
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милош Савић“ у
Лучици ............................................................................................................................................................
Исправка Скице летњих башти угоститељских објеката ...........................................................................
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-87/2014-9 од 15.05.2014. године ...
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-87/2014-11 од 15.05.2014. године ...
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-87/2014-12 од 15.05.2014. године ...
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 01-06-92/2014-3 од 21.05.2014. године ...
Решење о утврђивању режима саобраћаја у улици Братства и јединства у Пожаревцу .........................
План локација за постављање фрижидера за продају индустријски пакованог сладоледа на површинама
јавне намене на територији града Пожаревца .............................................................................................
Допуна плана локација за постављање фрижидера за продају индустријски пакованог сладоледа на
површинама јавне намене на територији града Пожаревца ......................................................................
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20
21
Страна 24 - Број 6
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
29.05.2014.
Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца - Главни и
одговорни уредник: Мирослав Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење
за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца, Дринска 2, тел: 539-665,
Тираж броја 6 - 160 примерака.
Прелом: “Тец електроник” - Пожаревац
Штампа: “Тец електроник” - Пожаревац
Download

06/2014 - Град Пожаревац