СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година XLIV
Број 5
ПОЖАРЕВАЦ
24.04.2012.
ГРАД ПOЖАРЕВАЦ
1
На основу тачке II. Решења о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима
за одборнике Скупштине града Пожаревца, расписаним за 6. мај 2012. године бр. 01-013-20/1 од 19.4.2012.
године, секретар Градске изборне комисије утврдио је пречишћен текст Решења о одређивању бирачких места
за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Пожаревца, расписаним за 6. мај 2012. године.
Пречишћен текст Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике
Скупштине града Пожаревца, расписаним за 6. мај 2012. године обухвата:
1. Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине града
Пожаревца, расписаним за 6. мај 2012. године („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/12) и
2. Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике
Скупштине града Пожаревца, расписаним за 6. мај 2012. године, бр. 01-013-20/1 од 19.4.2012. године, из
кога је изостављен тачка II. којим је секретар Градске изборне комисије у Пожаревцу овлашћен да утврди
пречишћен текст Решења и којим је прописано објављивање пречишћеног текста у «Службеном гласнику
града Пожаревца» и на бирачким местима, као и тачка III. којим је утврђено објављивање у „Службеном
гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20.4.2012. године Број: 01-013-20
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
СЕКРЕТАР
Мирослав Унгурјановић, дипл. правник, с.р.
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
(пречишћен текст)
I
Одређују се бирачка места за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Пожаревца, које је
расписао председник Народне скупштине Републике Србије за 6. мај 2012. године („Службени гласник РС“,
бр. 19/12), и то:
„
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
НАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
АДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТА
БАРЕ
БАТОВАЦ
БЕРАЊЕ
БРАДАРАЦ
БРАТИНАЦ
БРЕЖАНЕ
БУБУШИНАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРМНО
ДУБРАВИЦА
Подручје које обухвата бирачко место
Село Баре
Село Батовац
Село Берање
Село Брадарац
Село Братинац
Село Брежане
Село Бубушинац
Село Драговац
Село Дрмно
Село Дубравица
11
ОСНОВНА ШКОЛА
ЖИВИЦА
Село Живица
Страна 2 - Број 5
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
12
13
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
КАСИДОЛ
КЛЕНОВНИК
14
ОСНОВНА ШКОЛА
КЛИЧЕВАЦ
15
ОСНОВНА ШКОЛА
КЛИЧЕВАЦ
16
“ЧАРДА”
КНЕЗА ЛАЗАРА 4, КОСТОЛАЦ
17
СИНДИКАТ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА “ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И
КОПОВИ КОСТОЛАЦ”
САВЕ КОВАЧЕВИЋА 1, КОСТОЛАЦ
18
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ТРУДБЕНИЧКА ББ, КОСТОЛАЦ
19
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА
ТЕСЛА”
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ,
КОСТОЛАЦ
20
САЛА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
“ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ
КОСТОЛАЦ”
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 5-7, КОСТОЛАЦ
21
ШАЛТЕР САЛА У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 13,
КОСТОЛАЦ
22
ВАТРОГАСНИ ДОМ
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ,
КОСТОЛАЦ
23
ДОМ КУЛТУРЕ
ЛУЧИЦА
24
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛУЧИЦА
25
26
27
28
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ
ХОЛ ДОМА КУЛТУРЕ
МАЉУРЕВАЦ
НАБРЂЕ
ОСТРОВО
ПЕТКА
29
ВИШИ СУД
ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 4,
ПОЖАРЕВАЦ
30
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БРАЋА
ВУЈОВИЋ”
СВЕТОСАВСКА 11, ПОЖАРЕВАЦ
31
“ВОДОПРИВРЕДА”
СВЕТОСАВСКА 31, ПОЖАРЕВАЦ
24.04.2012.
Село Касидол
Село Кленовник
Кнеза Милоша, Цара Душана, Изворска и
Карађорђевa (парни бројеви и непарни бројеви
од 105 до краја).
Пожаревачка, Браничевска, Боже
Димитријевића, Миленка Стојковића, Дунавска
и Карађорђевa (непарни бројеви 1 -103).
Југ Богданова, Кнеза Милоша, Кнеза Лазара,
Васе Пелагића, Ива Андрића, Девет Југовића,
Михајла Пупина, Милоша Обилића, Краља
Милутина, Миленка Стојковића, Десанке
Максимовић, Светосавска, Војводе Степе,
Багремар, Базенска, Кобалова и НН Канал.
Карађорђева, Саве Ковачевића, НН Колиште,
Зетска и Илочка.
Партизанска, Вука Караџића, Сутјеска,
Пионирска, Његошева, Цвијићева, Сарајевска,
Доситејева, Нушићева, 8. марта, Војводе
Мишића, Дрварска, Хомољска, Романијска и
Колубарска.
Јадранска, Трудбеничка, Стевана Немање, 4.
јула, 7. јула, Звишка, Хотел, Стадион и Стара
економија.
Трг Братства јединства, Николе Тесле и насеље
Беско.
Индустријска, Горанска, Омладинска,
Фрушкогорска, Ужичка, Златарска, Вељка
Дугошевића, Поречка и Козарачка.
Боже Димитријевића, Ђуре Јакшића, Николе
Граонића, Рударска, Задругарска, Савеза бораца,
Дунавска, Лоле Рибара, Плитвичка, Цара
Душана, Приштинска, Првомајска и Стишка.
Ђуре Јакшића, Драге Ристића, Љубичевска,
Драге Митровића, Мајевичка, Вељка
Дугошевића, Драге Мишића, 15. октобрa (парни
бројеви 2 - 34 и непарни бројеви 1 - 53) и
Ресавскa (парни бројеви и непарни бројеви од
41 и 60 до краја).
Нушићева, 7. јула, Коче Поповића, Сеоско
сокаче, Милоша Савића, Радомира Цакића,
Ресавскa (непарни бројеви 1 - 39 и парни
бројеви 2 - 58) и 15. октобрa (парни и непарни
бројеви од 36 и 55 до краја).
Село Маљуревац
Село Набрђе
Село Острово
Село Петка
Трг Радомира Вујовића (непарни бројеви 3 15), Радомира Миленића Руса (непарни бројеви
1 - 27), др Хаџи - Николића, Моше Пијаде
(парни бројеви 4 - 10 и непарни бројеви 11 - 29)
и Доситејева.
Светосавскa (непарни бројеви 1 - 3),
Браничевска, Браничевски сквер, Димитрија
Туцовића, Гргура Вујовића и Кнез Милошев
венац (парни бројеви 2 - 8).
Радомира Миленића - Руса (парни бројеви
2 - 6), Светосавска (непарни бројеви 7 - 51 и
парни бројеви 6 - 28), Кнез Милошев венац
(непарни бројеви 1 - 7 и парни бројеви 10 - 42),
Делиградска, Скопљанска, Сопотска, Прилепска
и Карађорђева.
24.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
32
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО АУТОМОТО ДРУШТВО “ПОБЕДА” ДОО
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ,
ПОЖАРЕВАЦ
33
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БУЛЕВАР”
ВОЈЕ ДУЛИЋА 41, ПОЖАРЕВАЦ
34
35
36
37
38
39
ШАХ КЛУБ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БУРЈАН”
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
Број 5 - Страна 3
Боже Димитријевића, Воје Вујовића, Капетан
Мишина, Јована Цвијића, 23. српске дивизије,
Саве Ковачевића, Немање Томића (парни
бројеви 24 - 32), Пионирски трг (осим
Ламела 13, 15 и 17), Васе Чарапића, Ивана
Милутиновића, Владимира Назора и Обилићевa
(парни бројеви од 56 до краја и непарни бројеви
од 63 до краја).
Југовићева, Косте Стаменковића, Цветка
Павловића, Милана Јовановића, Изворска,
Зетска, Бошкова, Вука Караџића (парни
и непарни бројеви 1 - 21 и 2 - 30), Илије
Петровића, Војске Југославије (непарни бројеви
1 - 17 и парни бројеви 2 - 14), Љубовијска,
Драже Марковића и Трише Кацлеровића.
ВОЈЕ ДУЛИЋА ББ, ПОЖАРЕВАЦ
Вељка Дугошевића, Таковска, Градско сокаче,
Милоша Црњанског, Крајинска, Војвођанска,
Воје Дулића, Јована Шербановића (непарни
бројеви 19 - 25), Даворјанке Пауновић,
Станоја Главаша, Угљешина, Сремска,
Висока, Книћанинова, Лењинова, Његошева,
Тршћанска, Данила Киша, Николе Тесле, Сент
Андрејска и Милене Павловић-Барили.
МОРАВСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
Влајка Павловића, Моравска, Партизанскa
(непарни бројеви 1 - 23 и парни 16 - 52),
Стишка, Тежачко сокаче, Исидоре Секулић,
Француска, Другог српског устанка, Девет
Југовића, Катанићева, Калинићева, Прохорска и
Мајке Јевросиме.
МОРАВСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
Борска, Дрварскa (непарни бројеви 1-25 и
парни бројеви 2 - 14), Љубе Степића, Немањинa
(непарни и парни бројеви од 19 и 24 до краја),
Николе Пашића, Нушићева, Партизанскa
(непарни бројеви 25 - 59 и парни бројеви 54
- 74), Петровачка, Ратарскa (непарни бројеви
1 - 41), Слободана Јовића, Вере Милетић,
Кнеза Вишеслава, Српских владара, Господара
Јеврема, Косовке девојке, Палмотићева,
Вртларска, Војводе Драгомира, Грачаничка,
Церска, Војислава Илића и Трг Миливоја
Живановића.
РАТАРСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
Бојане Првуловић, део Вељка Влаховића
(непарни бројеви 1 - 53 и парни 2 - 64), део
Дунавске (непарни бројеви 1 - 51 и парни
бројеви 2 - 46), Миодрага Васића, део
Партизанске (непарни и парни бројеви од 61 и
76 до краја) и Филипа Филиповића.
МОРАВСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
8. марта, Аћима Медовића, Балканска, Бате
Булића (непарни 1 - 31 и парни 2 - 26), Браће
Добрњац, Видинска, Дрварскa (парни и непарни
бројеви од 16 и 27 до краја), Змај Јовинa
(непарни бројеви 1 - 35), Миодрага Марковића,
Првомајска, Ратарскa (парни бројеви 4 - 38) и
Рударска.
МОРАВСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
Александра Павловића, Брежанска, Витешка,
Владимира Карића, Војислава Илића,
Голубачка, Димитрија Павловића, Драгослава
Ђорђевића - Гоше, Јефимије, Кнегиње
Љубице, Манасијска, Молијерова, Раваничка,
Радничка, Ратарскa (парни и непарни од 40
и 43 до краја), Стевана Сремца, Ударничка,
Чегарска, Крушедолска, Надежде Петровић,
Љубостињска, Светогорска, Петра Трифуновића
и Милана Ракића.
Страна 4 - Број 5
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
24.04.2012.
Бате Булића (парни и непарни бројеви 26/1 и
33 до краја), Билећка, Бранка Митића, Вељка
Влаховића (непарни и парни бројеви 55 и 66 до
краја), Вршачка, Грчић Миленка, Ђердапска,
Жичка, део Змај Јовине (парни и непарни
бројеви 2 и 37 до краја), Јована Скерлића,
Коларчева, Космајски одред, Косте Рацина,
Милешевска, Расадничка, Студеничка, Јанка
Веселиновића, Дунавске дивизије, Добрачина,
Звечанска, Масарикова и Дунавска (парни
бројеви 48 - 120 и непарни бројеви 53 - 193).
Индустријска, Млавска, Индустријско сокаче,
Ђурђеве рупе, Зеленгорска (парни бројеви
38 - 70 и непарни бројеви 45 - 55) и Ђурђа
Бранковића.
Лоле Рибара, Васе Пелагића, Босанска,
Пролетерска, Партизанскa (парни бројеви 2
- 14), Илије Гојковића и Далматинска.
Трг Радомира Вујовића (парни бројеви 2 - 16),
Мачванска, Вардарска и Книнска.
Шумадијска, Београдска, Симе Симића која
припада МЗ “Васа Пелагић”, Бошка Вребалова,
Владе Гандија и Ситничка.
Чеде Васовића (непарни бројеви 1 - 39 и парни
бројеви 2 - 60), Сувоборска, Симе Симића (од
броја 2 - 10) и 7. јула.
40
ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА
СЛУЖБА
ДУНАВСКА 91, ПОЖАРЕВАЦ
41
ХАЛА СПОРТОВА
ПАРТИЗАНСКА 1, ПОЖАРЕВАЦ
42
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ЛОЛЕ РИБАРА 6-8, ПОЖАРЕВАЦ
43
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ЛОЛЕ РИБАРА 6-8, ПОЖАРЕВАЦ
44
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ВАСА
ПЕЛАГИЋ”
СИТНИЧКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
45
ОСНОВНА ШКОЛА “КРАЉ
АЛЕКСАНДАР ПРВИ”
СИМЕ СИМИЋА 3, ПОЖАРЕВАЦ
46
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ГОРЊА
МАЛА”
КОСОВСКА 44, ПОЖАРЕВАЦ
Косовска, Звишка, Зеленгорскa (непарни
бројеви 1 - 33 и парни бројеви 2 - 36),
Невесињска, Краљевића Марка и Косте
Абрашевића.
47
ОСНОВНА ШКОЛА “КРАЉ
АЛЕКСАНДАР ПРВИ”
СИМЕ СИМИЋА 3, ПОЖАРЕВАЦ
Чеде Васовића (парни бројеви од броја 62 до
краја улице и непарни бројеви од броја 41 до
краја улице) и Ђуре Ђаковића.
27. АПРИЛА ББ, ПОЖАРЕВАЦ
27. априла (непарни бројеви), Иве
Маринковића, Кучевачка, Жагубичка,
Зајечарска, Црнотравска, Лесковачка, Жиже
Лазаревића, 4. јула, Пиротска, Цинцар Јанка,
Алексе Ненадовића, Јована Драгашевића,
Миливоја Живановића, Вукице Станковић, 8.
јуна, Михајла Пупина, Призренска, Хумска,
Прокупачка, Динарска, Крузијска, Крушевачка,
Милатовачка и Пендина.
27. АПРИЛА 12, ПОЖАРЕВАЦ
27. априла (парни бројеви, у склопу са старом
Железничком колонијом), 25. мајa, Светозара
Марковића, Анафа Соломона Жике, Роксанде
Игњатовић Димитријевић, Хиландарска,
Ђуре Салаја, Дечанска, Доктора Младена
Стојановића, Аврама Трифуновића, Старине
Новака, Авалска, Ресавска, Смедеревска,
Градиштанска, Врањска, Жабарска, Миодрага
Поповића, Блаже Јовановића, Баје Секулића,
Браће Барух, Ослободиоци Пожаревца,
Николе Сикимића, Милоша Савића, Жупска,
Железничка, Љубичевска, Рашка и Цара Уроша.
48
49
ВХДП “ХИДРОГРАДЊА И
ЕРОЗИЈА” АД ПОЖАРЕВАЦ У
РЕСТРУКТУИРАЊУ
БИФЕ “ДУЦА”
50
ОСНОВНА ШКОЛА “ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ”
СЕДАМ СЕКРЕТАРА СКОЈ-А ББ,
ПОЖАРЕВАЦ
Страхињића Бана (Сињска), Виктора Бубња,
Александра Ивановића, Властимира Царевца,
Народног фронта, Седам секретара СКОЈа, Ђоке Пајковића, Младог радника, Бранка
Крсмановића, Прва пролетерска, Георги
Димитрова, Алексе Дундића, Барска, Шеста
Личка дивизија (парни бројеви) и Ђуре
Даничића.
51
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЉУБИЧЕВО”
ЉУБИЧЕВО
Насеље Љубичево
52
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ” ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ
ЗАБЕЛА
Насељe Забела и улицa Дунавска (парни и
непарни бројеви од 122 и 193 до краја).
24.04.2012.
53
54
55
56
57
58
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “РАДНА
МАЛА”
КЛАДИОНИЦА “НАПОЛИ”
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “СОПОТ”
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА “СОЊА
МАРИНКОВИЋ”
Број 5 - Страна 5
ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 1,
ПОЖАРЕВАЦ
15. октобрa, Јована Шербановића (парни
бројеви и непарни бројеви 1 - 17), Моше Пијаде
(непарни бројеви 1 - 9), Табачка чаршија
(непарни бројеви), Трг ослобођења, Дринска,
Стари корзо, Колубарска, Омладинска, Поречка,
Трг Стевана Максимовића, Хајдук Вељкова
(парни бројеви 2 - 50 и непарни бројеви 1 - 63)
и ВП 5302.
ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 10,
ПОЖАРЕВАЦ
Хајдук Вељкова (парни од 52 и непарни бројеви
од 65 до краја), Јована Поповића, Хомољска,
Војводе Степе, Мирослава Јовановића,
Виноградска, Розе Луксембург, Толстојева,
Војводе Мишића, Војводе Путника, Слободана
Пенезића - Крцуна, Мајаковског, Радована
Драговића, Александра Пауновића, Војводе
Петра Бојовића, др Арчибалда Рајса, Видосаве
Станковић, Прва пролетерска - Шеста,
Радоја Домановића, Јанка Веселиновића,
Светислава Урошевића, Црвени крст,
Младости, Видовданска, Милице Јанковић,
Јесењинова, Лоркина, Драгојла Дудића, проф.
Ђорђа Јањића, 9. Српске НО ударне бригаде,
Душана Радовића, др Миломира Бранковића,
пук. Миливоја Стојановића, Милана Ајваза и
Десанке Првановић.
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 69,
ПОЖАРЕВАЦ
Братства јединства (парни бројеви 2 - 124 и
непарни бројеви 1 - 117), Вука Караџића (парни
бројеви од 32 до краја и непарни бројеви од 23
до краја), Дурмиторска, Јадранска, Космајска,
Костолачка, Крфска, Македонска, Метохијска,
Мишарска, Тимочка, Пионирски трг (Л-13, 15 и
17) и Ђорђа Јовановића.
ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА 16, ПОЖАРЕВАЦ
Алексе Шантића, др Бранислава Тодоровића,
Војводе Добрњца (парни бројеви од 8 до краја
и непарни бројеви од 11 до краја), Војводе
Миленка, Кочина, Охридска, Раде Слободе,
Сарајевска, Скадарска и Солунска.
ОБИЛИЋЕВА 25, ПОЖАРЕВАЦ
Ивана Горана Ковачића, Жикице ЈовановићаШпанца, Јелене Ћетковић, Радмиле
Трифуновић, Скојевска, Војске Југославије
(парни бројеви 16 - 118, непарни бројеви 21 119), Сењанина Иве, Бранка Радичевића, Илије
Бирчанина, Милоша Обилића (парни бројеви
2 - 54 и непарни бројеви 1 - 61), Милоша
Поцерца, Петра Кочића, Ива Андрића, Ђуре
Јакшића, Немање Томића (парни бројеви 2 - 22,
непарни бројеви 1 - 9), Милована Глишића и
Лазе Лазаревића.
ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА ББ, ПОЖАРЕВАЦ
Филипа Кљајића, Приштинска, Узун Миркова,
Војводе Добрњца (бројеви 2 - 6 и 1 - 9),
Братства јединства (бројеви 126 - 198 и 119
- 153), Радних бригада, Воје Дамњановића,
Жарка Зрењанина, Јосифа Панчића, Јове
Урошевића, Кадињача, Ламартинова, Кларе
Цеткин, Париске комуне, Интернационалних
бригада, Максима Горког, Достојевског, Проте
Матеје, Маргум, Виминацијум, Живана
Цвејића, Радисава Цвејића, 28. марта, Ернеста
Хемингвеја, Бранка Ћопића, Симониде,
Милоша Б. Јанковића, мајора Драгутина
Гавриловића, Народна, Војске Југославије
(парни бројеви од броја 120 до краја и непарни
бројеви од 121 до краја), Феликса Канице,
Драгољуба Ђурића, Миодрага БогдановићаПљуце, Пећка, Миодрага Николића, Словенска,
Десанке Максимовић, Марије Кири, Милоша
Обреновића, Пастерова, Лазе Костића, Стевана
Првовенчаног, Стевана Мокрањца и Горњачка.
Страна 6 - Број 5
„
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
59
САЛА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
СИНЂЕЛИЋЕВА 14, ПОЖАРЕВАЦ
60
ВЕЛИКА САЛА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ЧАЧАЛИЦА”
ПОЖАРЕВАЧКИ ПАРТИЗАНСКИ
ОДРЕД 73, ПОЖАРЕВАЦ
61
МАЛА САЛА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ЧАЧАЛИЦА”
ПОЖАРЕВАЧКИ ПАРТИЗАНСКИ
ОДРЕД 73, ПОЖАРЕВАЦ
62
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОЉАНА
63
ДОМ КУЛТУРЕ
ПОЉАНА
64
65
66
67
68
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРУГОВО
РЕЧИЦА
СЕЛО КОСТОЛАЦ
ТРЊАНЕ
ЋИРИКОВАЦ
24.04.2012.
Табачка чаршија (парни бројеви), Синђелићева,
Југ Богданова, Топличина, Ћебина,
Косанчићева, Кнеза Лазара, Ужичка, Вељка
Дугошевића (непарни бројеви) и Немањина
(парни бројеви 2 - 22 и непарни бројеви 1 - 17).
Битољска, Воје Богдановића Сељака,
Владимира Роловића, Владе Зечевића,
Веселина Маслеше, Горанска, Виктора Игоа,
Коче Рацина, Козарачка, Ловћенска, Љутице
Богдана, Новосадска, Надежде Вељковић,
Пожаревачки партизански одред (парни и
непарни бројеви до 71), Првог српског устанка,
Слободарска, Подгоричка, Ћирила и Методија,
Фрушкогорска, Филипа Вишњића, Сокобањска,
Црногорска, Цане Бабовић (1. део), Шекспирова
и Шеста Личка дивизија (непарни бројеви).
Боре Станковића, Драгана Милојковића,
Бранислава Радовановића, Сестрољинска,
Ивана Мажуранића, Ивана Цанкара, Јосипа
Цазија, Кнеза Рајице, Кајмакчаланска,
Милице Српкиње, Марка Миљанова, Митра
Трифуновића, Миодрага Морисављевића,
Прешернова, Пожаревачки партизански одред
(парни и непарни бројеви од 72 до краја), Павла
Јуришића Штурма, Родољуба Чолаковића,
Стевана Јаковљевића, Светислава Ивановића
Кобаса, Танаска Рајића, Ускочка, Хајдучка,
Цане Бабовић (2. део), Цара Душана, Златарска,
Алексе Галибарде, Старца Вујадина и Уроша
Предића.
Николе Тесле (непарни бројеви 1 - 145 и парни
бројеви 2 - 180), Коче Поповића, Његошева,
Чеде Васовића, Саве Ковачевића, Иве Лоле
Рибара, Симе Симића, Гаврила Принципа,
Вука Караџића, Бранка Ћопића, Шљивовачка и
Зеленгорска.
Николе Тесле (непарни бројеви 147 - 307 и
парни бројеви 182 - 388), Доситеја Обрадовића,
Танасија Ивановића, Божидара Димитријевића
- Козице, Светог Саве, Драгољуба Новаковића,
Драгише Савића, Војислава Максића, Живадина
Јовановића, Душана Митића и Владимира
Здравковића.
Село Пругово
Село Речица
Село Костолац
Село Трњане
Село Ћириковац
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“ и на бирачким местима.
2
На основу члана 15. став 1. тачка 2) и члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика
(«Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон,
104/09 – др. закон, 28/11 – УС и 36/11),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 19.4.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
24.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 5 - Страна 7
I
У Решењу о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине града
Пожаревца, расписаним за 6. мај 2012. године („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/12), колоне:
„Назив бирачког места“ и „Адреса бирачког места“, за свих 68 бирачких места, мењају се и гласе:
„
НАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ МЕСТА
ОСНОВНА ШКОЛА
БАРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
БАТОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
БЕРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
БРАДАРАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
БРАТИНАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ
БРЕЖАНЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
БУБУШИНАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДРАГОВАЦ
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ДРМНО
ОСНОВНА ШКОЛА
ДУБРАВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЖИВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
КАСИДОЛ
ДОМ КУЛТУРЕ
КЛЕНОВНИК
ОСНОВНА ШКОЛА
КЛИЧЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
КЛИЧЕВАЦ
“ЧАРДА”
КНЕЗА ЛАЗАРА 4, КОСТОЛАЦ
СИНДИКАТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА “ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ
КОСТОЛАЦ”
САВЕ КОВАЧЕВИЋА 1, КОСТОЛАЦ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ТРУДБЕНИЧКА ББ, КОСТОЛАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ, КОСТОЛАЦ
САЛА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА “ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ
КОСТОЛАЦ”
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 5-7, КОСТОЛАЦ
ШАЛТЕР САЛА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 13, КОСТОЛАЦ
ВАТРОГАСНИ ДОМ
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ, КОСТОЛАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЛУЧИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛУЧИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
МАЉУРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
НАБРЂЕ
САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ
ОСТРОВО
ХОЛ ДОМА КУЛТУРЕ
ПЕТКА
ВИШИ СУД
ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 4, ПОЖАРЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БРАЋА ВУЈОВИЋ”
СВЕТОСАВСКА 11, ПОЖАРЕВАЦ
“ВОДОПРИВРЕДА”
СВЕТОСАВСКА 31, ПОЖАРЕВАЦ
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО АУТО-МОТО ДРУШТВО “ПОБЕДА” ДОО
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ, ПОЖАРЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БУЛЕВАР”
ВОЈЕ ДУЛИЋА 41, ПОЖАРЕВАЦ
ШАХ КЛУБ
ВОЈЕ ДУЛИЋА ББ, ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
МОРАВСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
МОРАВСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
Страна 8 - Број 5
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
24.04.2012.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БУРЈАН”
РАТАРСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
МОРАВСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
МОРАВСКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА
ДУНАВСКА 91, ПОЖАРЕВАЦ
ХАЛА СПОРТОВА
ПАРТИЗАНСКА 1, ПОЖАРЕВАЦ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ЛОЛЕ РИБАРА 6-8, ПОЖАРЕВАЦ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ЛОЛЕ РИБАРА 6-8, ПОЖАРЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ВАСА ПЕЛАГИЋ”
СИТНИЧКА 2, ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ”
СИМЕ СИМИЋА 3, ПОЖАРЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ГОРЊА МАЛА”
КОСОВСКА 44, ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ”
СИМЕ СИМИЋА 3, ПОЖАРЕВАЦ
ВХДП “ХИДРОГРАДЊА И ЕРОЗИЈА” АД ПОЖАРЕВАЦ У
РЕСТРУКТУИРАЊУ
27. АПРИЛА ББ, ПОЖАРЕВАЦ
БИФЕ “ДУЦА”
27. АПРИЛА 12, ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
СЕДАМ СЕКРЕТАРА СКОЈ-А ББ, ПОЖАРЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЉУБИЧЕВО”
ЉУБИЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ” - ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ
ЗАБЕЛА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 1, ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 10, ПОЖАРЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “РАДНА МАЛА”
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 69, ПОЖАРЕВАЦ
КЛАДИОНИЦА “НАПОЛИ”
ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА 16, ПОЖАРЕВАЦ
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “СОПОТ”
ОБИЛИЋЕВА 25, ПОЖАРЕВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА ББ, ПОЖАРЕВАЦ
САЛА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
СИНЂЕЛИЋЕВА 14, ПОЖАРЕВАЦ
ВЕЛИКА САЛА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ЧАЧАЛИЦА”
ПОЖАРЕВАЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД 73, ПОЖАРЕВАЦ
МАЛА САЛА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ЧАЧАЛИЦА”
ПОЖАРЕВАЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД 73, ПОЖАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОЉАНА
ДОМ КУЛТУРЕ
ПОЉАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРУГОВО
ОСНОВНА ШКОЛА
РЕЧИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
СЕЛО КОСТОЛАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
ТРЊАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ЋИРИКОВАЦ
„
II
Овлашћује се секретар Градске изборне комисије у Пожаревцу да утврди пречишћен текст Решења о
одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Пожаревца, расписаним
за 6. мај 2012. године.
Пречишћен текст Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике
Скупштине града Пожаревца, расписаним за 6. мај 2012. године биће објављен у “Службеном гласнику града
Пожаревца” и на бирачким местима.
24.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 5 - Страна 9
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19.4.2012. године Број: 01-013-20/1
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ,
Арсеније Орландић, дипл. правник, с.р.
3
Образац ОСГП-14/2012
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10Одлука УС и 54/11),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 24.4.2012. године у 14,05 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
1. Утврђује се Збирна изборна листа за избор одборника Скупштине града Пожаревца, на изборима
расписаним за 6. мај 2012. године и то:
1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
број
Име и презиме
Датум рођења
1.
Жарко Пивац
06.10.1968.
2.
3.
4.
Миодраг Милосављевић
Вукица Васић
Александар Попов
18.09.1962.
29.11.1970.
04.10.1958.
5.
др Јовица Динчић
28.01.1958.
6.
7.
Лидија Лекић
mr ph spec. Стеван Шукљевић
21.10.1969.
21.09.1970.
8.
Саша Филиповић
15.08.1967.
9.
10.
11.
Весна Сретеновић
Новица Радивојевић - Ноле
Бобан Огњановић
19.07.1961.
18.01.1966.
13.08.1967.
12.
др Драгана Здравковић
28.03.1968.
13.
Златко Миладиновић
08.05.1974.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Богдан Траиловић
Наташа Младеновић
Дејан Живановић
Дарко Јовић - Пушкар
Ирена Ајдачић
Дејан Ракић
Мирослав Ђорђевић - Мића
Наташа Јекнић - Наја
13.05.1954.
17.01.1971.
05.02.1972.
10.01.1976.
11.09.1961.
16.05.1957.
12.09.1955.
22.11.1966.
22.
Велимир Дамњановић - Веља
18.06.1959.
23.
Слађан Богдановић
13.04.1972.
Занимање
дипл. економиста /мастер
права
дипломирани правник
дипломирани економиста
дипл. инж. грађевине
лекар спец.
анестезиологије
професор информатике
магистар фармације
спец. дипл. инж.
агрономије
економски техничар
приватни предузедник
термоенергетски техничар
лекар спец.
дерматовенерологије
дипл. инж. произв.
менаџмента
приватни предузетник
дилпломирани економиста
програмер
тт монтер
професор електротехнике
инжењер пољопривреде
приватни предузедник
економиста
агроном спец.
фитопатологије
радник
Пребивалиште и адреса стана према подацима из
уверења о пребивалишту
Пожаревац, Моше Пијаде 29/9
Пожаревац, Топличина 2
Пожаревац, Светосавска 18/25
Костолац, 8.Марта 14
Пожаревац, 27.Априла 39
Пожаревац, Симе Симића 26
Пожаревац, Табачка Чаршија 2/51
Пожаревац, Борска 32
Пожаревац, Пионирски Трг 15/23
Лучица
Кленовник
Пожаревац, Немањина 7/25
Пожаревац, Светосавска 18/19
Пожаревац, 6.Личка Дивизија 13
Пожаревац, Вардарска 19/30
Пожаревац, Узун Миркова 24
Пољана
Костолац, Рударска 2/2
Пожаревац, Југовићева 1
Пругово
Пожаревац, Немање Томића 1/30
Пожаревац, 6.Личке Дивзије 10
Баре
Страна 10 - Број 5
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
24.
мр Марина Николић
28.01.1982.
25.
Иван Бањац
01.10.1983.
26.
27.
28.
29.
Бранибор Андрејић - Бранко
Јасмина Турудић
Иван Ђукић
Саша Станисављевић
06.05.1962.
07.05.1970.
26.09.1970.
18.10.1972.
30.
Виолета Томић
07.12.1964.
31.
32.
Зоран Благојевић
Срђан Милчић
03.10.1956.
07.09.1964.
33.
Снежана Милосављевић
29.12.1968.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Миле Радосављевић
Дејан Јовановић
Сребренка Бегић
Миодраг Радисављевић
Горан Радисављевић - Циле
Александра Јанковић
Вељко Обрадовић
др Момчило Манић
др Милица Станковић
Смиљан Грујић
Новица Обрадовић - Пита
др Шана Стевић
19.08.1952.
30.03.1970.
24.10.1984.
11.11.1956.
08.01.1970.
14.11.1977.
03.05.1983.
17.12.1962.
22.12.1963.
01.07.1960.
02.08.1949.
15.08.1955.
46.
Срђан Ераковић
05.03.1986.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Добрица Милошевић - Добра
Снежана Ђурић
Љубиша Станојловић
Владан Милосављевић
Гордана Одовић
Горан Костадиновић
Драган Беара
13.09.1959.
20.09.1959.
28.11.1969.
14.04.1981.
08.07.1955.
07.06.1982.
10.08.1959.
54.
Јованка Јовановић
17.12.1941.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Бојан Гачевић
мр Ненад Деспотовић
Катарина Лисац
Драган Илић
др Љубиша Јовановић
Данијела Туфегџић
22.02.1965.
12.06.1962.
09.04.1970.
16.07.1969.
23.07.1958.
24.05.1980.
61.
Дејан Савић
28.04.1978.
62.
Владан Јанковић
22.05.1964.
63.
64.
Светлана Котлић
мр Миодраг Ристић - Риле
05.04.1962.
03.06.1960.
65.
Ненад Ратић
27.02.1970.
66.
67.
68.
Латиборка Тодоровић
Гордана Косановић
Александар Лукић
30.12.1954.
16.06.1952.
06.08.1957.
магистар филолошких
наука
електротехничар
електронике
приватни предузетник
дипломирани дефектолог
дипл. инж. рударства
економиста
дипл. историчар
уметности
дипл. физичар - професор
управни техничар
спец. ветеринарске
медицине
пензионер
термоенергетски техничар
студент
електроинжењер
бравар
електротехничар погона
дипломирани политиколог
доктор економских наука
лекар
машински техничар
пољопривредник
лекар, спец. гинеколог
електроехничар
енергетике
радник
дипломирани економиста
угоститељски техничар
дипломирани правник
економиста
економски техничар
дипломирани економиста
наставник биологије у
пензији
организатор маркетинга
магистар техничких наука
дипломирани економиста
дипл. инж. информатике
стоматолог
дипломирани политиколог
мастер проф. географ. и
туризмол.
спец. ветеринарске
медицине
економски техничар
дипл. инж електротехнике
дипл. инж. произ.
менаџмента
учитељица
дипломирани правник
дипломирани политиколог
24.04.2012.
Пожаревац, Косте Рацина 44
Костолац, Карађорђева 37
Живица
Пожаревац, Хајдук Вељкова 301
Пожаревац, Шумадијска 22
Брадарац
Пожаревац, Дринска 21/5
Пожаревац, Моше Пијаде 15/6
Пожаревац, Змај Јовина 18
Пожаревац, Илије Бирчанина 10
Село Костолац
Брежане
Пожаревац, Ђоке Пајковића 41/А
Пожаревац, Александра Ивановића 39
Батовац
Костолац, Николе Тесле 18/16
Пожаревац, Браничевска 17/4
Пожаревац, Виноградска 16
Пожаревац, Вардарска 18
Дрмно
Касидол
Пожаревац, Данила Киша 14
Костолац, Трудбеничка 16
Драговац
Пожаревац, Станоја Главаша 11
Дубравица
Пожаревац, Прилепска 18
Кленовник
Пожаревац, Скадарска 29
Ћириковац
Пожаревац, Радомира Миленића-Руса 25/14
Пожаревац, Братства Јединства 20
Костолац, Карађорђева 26
Пожаревац, Браничевска 21/23
Пожаревац, Дрварска 32
Костолац, Ужичка 23
Пожаревац, Боже Димитријевића 56
Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 12/71
Пожаревац, Браничевска 2/13
Костолац, Јадранска 11/26
Пожаревац, Цане Бабовић 37
Пожаревац, Чеде Васовића 78/5
Лучица
Пожаревац, Страхињића Бана 7
Пожаревац, Братства Јединства 10
2. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
број
1.
2.
3.
Име и презиме
Датум рођења
Занимање
Саша Ваљаревић
Драган Стојадиновић
08.06.1969.
03.05.1958.
Дипл.економиста
Електротехничар
Пребивалиште и адреса стана према подацима из
уверења о пребивалишту
Пожаревац, 23.Српске дивизије 29
Петка
Марија Рељин
07.10.1989.
Економиста
Пожаревац, Кнез Милошев венац 6/11
24.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
4.
5.
Иван Јовић
Млађан Николић
08.07.1984.
10.03.1976
6.
Душанка Крстић
27.04.1981.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Родољуб Милошевић
Светомир Илић
Снежана Марјановић
Радиша Стокић
Слађан Јовић
Радмила Јовановић
Иван Миленковић
Дејан Срејић
Вера Вујчић
25.03.1957.
09.06.1946.
17.04.1954.
05.11.1961.
13.08.1977.
06.09.1963.
16.11.1974.
22.05.1971.
20.02.1962.
16.
Јован Јовановић
20.12.1965.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Игор Илић
Сузана Лазић
Иван Николић
Саша Кресоје
Љиљана Алексић
Владан Јовић
Драгиша Томић
Кристина Јовановић
Бобан Рогожарски
Немања Симоновић
23.12.1983.
04.04.1957.
15.04.1979.
29.08.1967.
02.01.1957.
06.09.1976.
20.05.1950.
22.08.1982.
26.06.1963.
19.12.1991.
27.
Александра Нерић
03.01.1991.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Марјан Стојковић
Александар Лазаревић
Аница Живановић
Драган Миљковић
Малиша Првуловић
Љубина Рељин
Ристо Ратковић
Стефан Лазаревић
Ивана Јеврић
Горан Вујичић
Станко Павуновић
16.07.1976.
09.09.1993.
06.01.1981.
18.06.1978.
24.11.1976.
16.11.1955.
01.06.1975.
24.02.1994.
28.06.1991.
31.10.1969.
02.07.1987.
Војна академија
Електро-енергетичар
Електротехничар
енергетике
ССС Гимназија.
Пензионер
Конфекцијски радник
ВКВ машин-бравар
Трговац
Службеник
Приватни предузетник
Пољопривредник
Наставник
Погонски инжењер
машинства
ССС
Инж.технологије
Водоинсталатер
Машин-бравар
Електротехничар
Вероучитељ
Инжињер
Дипл.економиста
ВКВ бравар
Трговац
Техничар друмског
саобраћаја
Угоститељ
Ученик
Трговац
Електричар
Молер-фасадер
Економиста
Правосудни стражар
Ученик
Студент
Руковаоц парних котлова
Месар
Број 5 - Страна 11
Пож,Драгољуба Ђурића 8
Ћириковац
Костолац, Рударска 1/1
Пож, Босанска 33/17
Пож, Табачка Чаршија 4
Пож, Моравска 112
Лучица
Драговац
Пож, Вук Караџића 50
Лучица
Пољана
Пож, Влајка Павловића 14
Пож, Страхињића Бана 2Б/6
Пож, Охридска 49
Пож, Мајаковског 65
Пож, Забела 25/2
Љубичево
Пож, 6.Личке дивизије 29
Бубушинац
Пож, Ђурђа Бранковића 84
Пож, Кнез Милошев венац 8/22
Острово
Пож, Дунавска 152
Пож, Моше Пијаде 29/15
Пож, Приштинска 11
Пож, Косте Абрашевића 19
Пољана
Берање
Брежане
Пож, Кнез Милошев венац 6/11
Пож, Косовска 4/11
Пож, Чеде Васовића 38/30
Пож, Драгољуба Ђуричића 10
Кленовник
Пож, Филипа Кљаића 9
3. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-ВЛАДИМИР ИЛИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Име и презиме
Датум рођења
Занимање
Владимир Илић
Звонко Миленковић
Даворка Митровић
Стевица Спајић
Предраг Макар
Звездана Вучковић
Синиша Петрушић
Славко Живковић
Саша Томић
Предраг Станковић
Драгослав Стевић
Драгана Медурић Јотов
Радиша Илић
Новица Живановић
Слађана Милојевић
Срђан Радовановић
Ненад Марковић
Марија Трнавац
Северин Додиг
10.03.1963.
01.10.1947.
22.09.1985.
06.12.1971.
30.10.1958.
22.12.1963.
02.07.1962.
29.07.1954.
01.01.1964.
27.12.1970.
25.05.1951.
07.11.1955.
03.10.1955.
12.02.1961.
05.08.1962.
08.07.1971.
15.07.1975.
14.05.1977.
11.06.1968.
Дипл.економиста
предузетник
дипл.економиста
Дипл.економиста
Дипл.инг.руд.
Дипл.економиста
Инг.електронике
Дипл.правник
преводилац
Дипл.инг.машин.
Дипл.правник
лекар
економиста
угоститељ
лекар
Саобр.техничар
Дипл.инг.електр.
Дипл.правник
електротехничар
Пребивалиште и адреса стана према подацима из
уверења о пребивалишту
Пожаревац, Миодрага Марковића 26
Пожаревац, Шумадијска 21
Пожаревац, Јефимије 10
Пожаревац, Зетска 10
Пожаревац, Бојане Првуловић 17
Пожаревац, Зеленгорска 31
Костолац, Николе Тесле 12
Пожаревац, Б.Јединства 20
Пожаревац, Далматинска 28
Пожаревац, Дрмно
Пожаревац, Синђелићева 5
Пожаревац, Мачванска 18
Пожаревац, Ђуре Салаја 12
Пожаревац, Братинац
Пожаревац, Прва пролетерска 4
Пожаревац, Петка
Костолац, Стевана Немање 8
Пожаревац, Трг Р.Вујовића 5
Пожаревац, Миодрага Марковића 28
Страна 12 - Број 5
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Владислав Маринковић
Марија Пајовић
Петар Рајић
Горан Станојевић
Александра Јанковић
Предраг Рачић
Владимир Петровић
Татјана Миленковић
Небојша Станојловић
Вук Антић
Зорица Митић
Владан Цвејић
Иван Лазаров
Светлана Мијајловић
Живко Гошев
Зоран Новаковић
Ивана Степић
Владан Стојадиновић
Радивоје Милошевић
Наташа Илић
Душан Младеновић
Ненад Огњановић
Невена Гавриловић
Драган Лука
Милан Стокић
Александра Пућо
Зденка Радосављевић
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
12.10.1972.
14.10.1976.
06.06.1946.
18.01.1976.
07.06.1981.
13.02.1955.
14.04.1976.
14.02.1975.
02.06.1982.
20.06.1988.
15.02.1956.
17.06.1985.
19.04.1985.
30.12.1961.
30.09.1965.
24.11.1967.
04.08.1985.
09.02.1991.
28.11.1979.
24.11.1970.
24.01.1990.
14.10.1976.
04.04.1987.
15.11.1973.
26.07.1966.
06.01.1977.
21.10.1975.
Дипл.инг.геолог.
књиговођа
пензионер
Саобр.техничар
Дипл.инг.орг.р.
адвокат
Дипл.економиста
Санитарни техн.
аутомеханичар
Контр.наплате
лекар
електротехничар
Маш.техничар
предузетник
Руд.техничар
радник
фризер
возач
лекар
Финан.техничар
Трг.техничар
термоенергетичар
Маш.техничар
музичар
металостругар
Инг.технологије
Финан.саветник
4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ-ПРЕОКРЕТ (ЛДП,СПО)
Кандидати на изборној листи су:
24.04.2012.
Пожаревац, Чеде Васовића 51
Пожаревац, Трг Р.Вујовића 12
Пожаревац, Косовска 55
Пожаревац, Звишка 17
Пожаревац, Вељка Влаховића 73
Пожаревац, Чеде Васовића 76
Пожаревац, Лоле Рибара 84
Костолац, Војводе Мишића 25
Пожаревац, село Костолац
Пожаревац, Книнска 8
Пожаревац, Миодрага Марковића 11
Пожаревац, Ћириковац
Пожаревац, Острово
Пожаревац, Забела
Костолац, Николе Тесле 20
Пожаревац, Кучевачка 21
Пожаревац, Београдска 54
Пожаревац, Набрђе
Костолац, Б.Димитријевића 6
Пожаревац, Набрђе
Пожаревац, Борска 24
Пожаревац, Кленовник
Костолац, Рударска 2
Пожаревац, Млавска 14
Пожаревац, Лучица
Костолац, В.Дугошевића 6
Костолац, Николе Тесле 17
Име и презиме
Датум рођења
Занимање
Драган Радосављевић
Војислав Стојићевић
Дејана Косијер
Иван Млакар
Сања Драгић
Душан Перић
Срђан Ремењак
Петар Пантић
Елизабета Павловић
Саша Митровић
Саша Жепша
Милена Ђорић
Владан Ђурић
Петар Миладиновић
Маја Јашаревић
Горан Дудуковић
Златко Климовић
Каролина Живковић
Жељко Николић
Ненад Савић
Јасмина Стојимировић
Бора Живковић
Драган Гајић
Бранка Јерков
Млађан Љубисављевић
Мирољуб Николајевић
10.11.1966.
25.11.1968.
29.03.1987.
24.05.1976.
26.05.1978.
23.04.1978.
05.04.1962.
06.09.1988.
04.10.1963.
11.02.1970.
03.10.1965.
05.05.1989.
20.12.1983.
21.02.1969.
05.11.1983.
15.09.1964.
12.11.1962.
23.08.1982.
25.07.1969.
15.02.1969.
23.02.1972.
10.03.1961.
02.09.1956.
20.11.1984.
22.02.1984.
21.01.1959.
инг.машинства
наставник
адм. радник
дипл.инг.менаџмента
туристички техничар
ветеринарски техничар
дипл.инг.рударства
студент
дипл.инг.машинства
грађевински техничар
рударски техничар
трговински техничар
студент
инг.машинства
економиста
инг.прехрамбене тех.
електротехничар
дипл.инг.менаџмента
дипл.инг.рударства
Мр.техн.наука
дипл. агроном
дипл.инг.менаџмента
машински инг.
музички педагог
трговац
електротех. Енергетике
Пребивалиште и адреса стана према подацима из
уверења о пребивалишту
Маљуревац бб
Брадарац бб
Пећка 40, Пожаревац
Ђуре Јакшића 13, Костолац
Николе Тесле 13, Костолац
Младена Стојановића 14, Пож.
Змај Јовина 4а, Пожаревац
Војводе Степе 14, Пожаревац
Ђуре Јакшића 22, Костолац
Радмиле Трифуновић 6, Костолац
Кoлиште бб, Костолац
Дунавска 49/23, Пожаревац
Вељка Дугошевића 2, Дрмно
Партизанска 61, Пожаревац
Индустријска 2/16, Пожаревац
Далматинска 2, Пожаревац
Зетска 24, Костолац
Петка бб
Мачванска 18/48, Пожаревац
Николе Граонића 18 Костолац
Чеде Васовића 43/1, Пожаревац
Петка бб
Б. Јединства 72, Пожаревац
7 Секретара СКОЈа 7/3, Пожаревац
Петка бб
Кленовник
27.
Анита Милошевић
13.05.1983.
фризер
Трњане бб
28.
Саша Милошевић
02.04.1978.
мех. привредне механ.
Трњане бб
29.
Емил Вујчић
30.06.1975.
електротехничар
Вардарска 20/6
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
24.04.2012.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Мирјана Милошевић
Владица Бранковић
Драгослав Пајкић
Љиљана Стојадиновић
Звонко Пауновић
Никола Јотић
Радмила Трудић
Бојан Маринковић
Душан Миљковић
Јасна Вучковић
Александар Живановић
Бојан Вељковић
Далиборка Вељковић
Добривоје Обрадовић
Јовица Алексић
Јелена Јотић
Раде Митровић
Милан Стојановић
Љубинка Стевановић
Дарко Милановић
Далибор Стојановић
Снежана Стокић
Оливер Стокић
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
18.12.1958.
09.05.1967.
05.02.1950.
28.09.1958.
06.01.1970.
09.05.1966.
04.10.1937.
25.01.1976.
31.03.1966.
01.06.1970.
22.11.1987.
04.01.1990.
22.11.1984.
11.10.1954.
12.01.1972.
03.02.1970.
05.09.1971.
17.02.1981.
28.11.1939.
06.06.1961.
15.05.1978.
02.02.1971..
08.06.1967.
дипл. технолог
електро инжeњер
таксиста
доктор медицине
заваривач
дипл.инг.рударства
пензионерка
ел.монтер мрежа и пост.
ветеринарски техничар
пољопривредни произ.
економиста
бравар
економиста
аутомеханичар
пољопривредник
новинар
машински техничар
прив. предузетник
судија у пензији
економски тех.
возач
дипл. правник
дипл. правник
Број 5 - Страна 13
Николе Тесле 17/8, Костолац
Партизанска 52, Костолац
Алексе Шантића 5, Пожаревац
Лоркина 8, Пожаревац
Речица бб
Војске Југославије 67, Пожаревац
Вука Караџића 23/36, Пожаревац
Дубравица
Немањина 107, Пожаревац
Батовац бб
Лучица бб
Косте Абрашевића 63, Пожаревац
Дубравица бб
Бате Булића 53, Пожаревац
Касидол бб
Војске Југославије 65, Пожаревац
Набрђе бб
Кличевац бб
Златиборска 17, Пожаревац
Влатка Павловића 44, Пожаревац
Лучица бб
Р. Миленића Руса 6/10, Пожаревац
М.Марковића 56, Пожаревац
5. ПОКРЕНИМО ПОЖАРЕВАЦ- ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
(СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, АСОЦИЈАЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА СРБИЈЕ, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК, ДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА МАКЕДОНАЦА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА)
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Име и презиме
Датум рођења
Занимање
Верољуб Арсић
Бане Спасовић
Милена Павловић
Небојша Јочић
Младен Ничић
Верица Савић
Владан Петровић
Иван Савић
Душанка Кендришић
28.08.1969.
21.11.1968.
15.11.1980.
16.05.1962.
14.06.1974.
29.11.1983.
02.09.1961.
12.03.1980.
28.09.1952.
10.
Дејан Крстић
22.06.1971.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Жељко Живковић
Катарина Петровић
Дане Хркаловић
Синиша Стокић
Цвија Живковић
Миодраг Степановић
Вејан Цвејић
Тања Илић
Зоран Репеџић
Далибор Миљковић
Ана Десивојевић
Ненад Митић
Вукадин Јосић
Сунчица Челебић
Светомир Маринковић
Миодраг Којић
Јелена Стојановић
Горан Грујић
Бојан Мишљеновић
06.04.1978.
22.01.986.
09.09.1962.
04.05.1961.
20.09.1969.
14.11.1983.
22.05.1976.
23.07.1988.
07.11.1971.
14.07.1983.
30.07.1981.
15.02.1955.
02.06.1946.
11.02.1971.
10.08.1951.
30.03.1961.
24.11.1982.
28.07.1965.
23.07.1984.
Приватни предузетник
Дипл правник
Апотекар
Дипл. економиста
Професор гитаре
Дипл. инг. орг. наука
Дипл. правник
Струк.инж.ел.тех.
Дипл. правник
Термоенергертсики
техничар
Вк возач
Дипл.економиста
Дипл. инг. пољопривреде
Трговац
Пољопривредник
Доктор гео-наука
Вкв багериста
Студент
Економиста
Струковни економиста
Дипл. правник
Приватни предузетник
Пензионер
Ел.техничар
Музички сарадник
Приватни предузетник
Здравствени радник
Лекар специјалиста
Угоститељ
Пребивалиште и адреса стана према подацима из
уверења о пребивалишту
Пожаревац, Лоле Рибара 50
Пожаревац, Југовићева 35
Пожаревац, Косовска 73
Пожаревац, Седам секретара скоја 3
Пожаревац, Чеде Васовића 62/17
Пожаревац, Чеде Васовића 47/22
Пожаревац, Топличина 14/7
Костолац, Јадранска 1/32
Брежане
Пожаревац. Његошева 12/4
Брадарац
Пожаревац, Студеничка 16
Пожаревац, Варддарска 20/8
Пожаревац, Партизанска 21
Батовац
Пожаревац, 15 Октобар 20/6
Ћириковац
Петка
Пожаревац, Златарска 14
Пожаревац, Николе Тесле 21
Драговац
Пожаревац, Др. Николе Хаџи Николића 21
Пожаревац, Филипа Вишњића 19/а
Пожаревац, Јована Цвијића 3
Пожаревац, Војводе Добрњца 4
Пожаревац, Вардарска 10
Лучица
Пожаревац, Стишка 3/4
Пожаревац, Метохијска 8
Страна 14 - Број 5
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
30.
Љиљана Савић
26.11.1962.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Далибор Јанковић
Никола Љубојевић
Драгана Петковић
Светислав Петровић
Живорад Ђурић
Сашка Вељановска
Милош Вељковић
Драган Илић
Зорица Војиновић
Саша Богићевић
Дејан Мишић
Славица Стокић
Драгиша Јанковић
Александар Јованов
Тамара Вујновић
Миле Ћурчић
Воислав Најдовски
Катарина Петровић
Оливер Радовановић
Бобан Станојловић
11.07.1978.
17.08.1946.
02.01.1960.
05.05.1960.
18.04.1952.
15.05.1982.
20.04.1956.
03.10.1981.
01.08.1978.
23.11.1976.
28.05.1974.
19.01.1946.
20.02.1952.
08.02.1980.
08.11.1982.
24.04.1961.
25.07.1959.
11.10.1993.
10.08.1972.
05.09.1969.
51.
Драгана Рајић
06.06.1962.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Бранко Шушњар
Милорад Славић
Катица Огњановић
Мирослав Жикић
Саша Станојевић
Маја Смиљковић
Ненад Перишић
Томислав Марјановић
Јелена Стевић
08.03.1960.
08.04.1970.
18.08.1946.
11.11.1967.
04.09.1969.
22.09.1980.
28.05.1963.
24.05.1968.
01.10.1976.
61.
Марко Живковић
03.02.1986.
62.
63.
64.
65.
66.
Милан Илић
Снежана Стојановић
Златан Костић
Драгиша Стојковић
Мирјана Павловић
23.12.1956.
22.01.1965.
16.04.1964.
06.10.1957.
18.10.1961.
67.
Драган Симић
19.05.1962.
68.
Саша Георгијевски
03.03.1982.
Администратор у Управи
за трезор
Угоститељ
Пензионер
Пензионер
Трговац
Аранжер
Фармацеутски техничар
Службеник
Саобраћајни техничар
Административни радник
Ел.техн.енергетике
Инжењер технолог
Пензионер
Пружни пословођа
Возач
Дипл. економиста
Рударски техничар
Дипл.правник
Ученик
Комерцијалиста
Земљорадник
Инж. прехрамбене
технологије
Предузетник
Електротехничар
Пензионер
Конобар
Фасадер
Дипл. менаџер у туризму
Месар
Земљорадник
Економски техничар
Професор разредне
наставе
Дипл. инж. машинства
Инжењер технологије
Инж. технолог
Возач
Дипл. економиста
Дипл.инж. производног
менаџмента
Механичар.прив.мех.
24.04.2012.
Пожаревац, Васе Пелагића 24
Набрђе
Пожаревац, Забелска-насеље 1/1
Пожаревац, Моше Пијаде 11/13
Кленовник
Пожаревац, Васе Пелагића 20
Пожаревац, Градиштанска 25
Пожаревац, Вука Караџића 23
Дрмно
Дубравица
Маљуревац
Пожаревац, Зајечарска 3
Пожаревац, Југовићева 19
Пољана
Острово
Пожаревац, Брежанска 13
Костолац, Трудбеничка 8
Пожаревац, 27. Априла ББ/9
Костолац, Ужичка 6
Лучица
Братинац
Пожаревац, Шумадијска 21/27
Живица
Бубушинац
Пожаревац, Првомајска 7
Баре
Трњане
Пожаревац, Словенска 13
Пожаревац, Љубучевска- насеље бб
Касидол
Пожаревац, Охридска 23
Пожаревац, Светосавска 18/2
Костолац, Николе Тесле 12/32
Кленовник
Пожаревац, Вардарска 20
Пожаревац, Цара Душана 15
Костолац. Николе Тесле 11
Пожаревац, Приштинска 10
Пожаревац, 15. Октобар 4/2
6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
број
1.
Пребивалиште и адреса стана према подацима из
уверења о пребивалишту
Пожаревац, Станоја Главаша 18
Име и презиме
Датум рођења
Занимање
Славољуб Матић
11.02.1960.
2.
Александар Аврамовић
28.06.1976.
3.
Драгана Плећаш- Здравковић
19.10.1972.
4.
Александар М. Матић
30.06.1955.
економиста
дипл.инг.
геологије
дипл.професор физике и
хемије
лекар ОРЛ
специјалиста
5.
Миодраг Живановић
02.10.1959.
енергетичар
6.
Божица Чабовић
06.01.1955.
приватни предузетник
Костолац, Кнеза Милоша 1
7.
Зоран Стојановић
02.02.1958.
просветни радник
Пожаревац, село Дубравица
8.
Андреја Перић
22.02.1986.
инсталатер
Пожаревац, Станоја Главаша 16
9.
Гордана Каракаш
27.10.1970.
машински техничар
Пожаревац, Доситејева 6/15
Пожаревац, Косанчићева 42
Пожаревац, Косовска 34/А/30
Пожаревац, Браничевска 17/22
Пожаревац, Доситејева 12/7
24.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
10.
Милан Павловић
22.12.1956.
11.
12.
13.
14.
Ивица Здравковић
Олга Рашић
Радиша Јотић
Зоран Крстић
07.07.1969.
12.05.1953.
09.08.1952.
29.07.1948.
15.
Бранислава Илић
10.01.1934.
16.
17.
18.
Горан Богдановић
Дејан Радојковић
Марушка Васић
08.09.1961.
28.07.1970.
08.06.1989.
19.
Никола Бањац
21.02.1955.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Иван Переги
Јасмина Кошарић
Велибор Ивић
Мирослав Стојадиновић
Славица Павлин -Роквић
Саша Благојевић
Момчило Стојимировић
10.12.1977.
25.11.1984.
14.12.1959.
28.03.1954.
02.02.1950.
06.08.1977.
10.04.1951.
27.
Елена М.Матић
02.06.1958.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Драгиша Марјановић
Борисав Ранђеловић
Драгана Спасић- Ђурић
Зоран Цвејић
Живомир Лазић
Јелена Богојевић
Радојица Миловановић
Добрица Кузмановић
Верица Миливојевић
Ђорђе Којић
Дарко Здравковић
23.04.1958.
10.11.1962.
18.07.1962.
22.04.1974.
19.07.1955.
22.05.1964.
06.03.1954.
12.12.1953.
04.05.1959.
27.04.1992.
27.02.1969.
дипл.инг.
рударства
доктор медицине
професор
економиста
референт
просветни радник у
пензији
банкарски службеник
пољопривредник
студент
дипл.
електроинжењер
пољопривредни техничар
економиста
електричар
возач
дипл. политиколог
возач хитне помоћи
машиновођа у пензији
лекар специјалиста
офтамолог
угоститељ
аутомеханичар
археолог
вариоц ПВЦ
инг. организације рада
архитектонски техничар
машински инжењер
пољопривредник
правник
студент
дипл.економиста
Број 5 - Страна 15
Пожаревац, Светосавсака 18/21
Пожаревац, Доситејева 12/13
Костолац, Николе Граонића 36
Пожаревац, Васе Пелагића 1
Пожаревац, Чеде Васовића 62/3
Пожаревац, Трг Радомора Вујовића 14
Пожаревац, Карађорђева 28
село Пољана, Боже Димитријевића - Козице 19
Пожаревац, Косте Стаменковића 8
Костолац, Јадранска 11/18
село Лучица, 15. октобра 143
Костолац, Партизанска 137
Пожаревац, село Петка
Пожаревац, село Бубушинац
Костолац, Николе Тесле 20/5
село Брадарац, Светосавска 67
Пожаревац, 27. априла 16
Пожаревац, Лоле Рибара 24/1
Пожаревац, Костолачка 14
Пожаревац, Старине Новака 86
Костолац, Николе Тесле 16/16
село Дрмно, Косовска 13
Пожаревац, село Кленовник
Пожаревац, Симе Симића 3/24
Костолац, Рударска 2/15
село Баре
Пожаревац, Стишка 2
Пожаревац, Сремска 6
Пожаревац, Косовска 34/А/30
7. ИВИЦА ДАЧИЋ-„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)“
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
Број
1.
Пребивалиште и адреса стана према подацима из
уверења о пребивалишту
Пожаревац, Чеде Васовића 8/28
Име и презиме
Датум рођења
Занимање
Миомир Илић – Мића
11.01.1948
2.
Милић Јовановић – Гојко
19.05.1952
3.
Душанка Кукољ
04.10.1957.
4.
Слободан Јовић
29.07.1954
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Момир Пејановић
Борка Рахић
Слободан Живковић
Горан Јеличић
Тања Ваљаревић
Милорад Јовановић
Душан Вујичић
Слађана Вујчић
Зоран Марковић
Мића Таталовић
15.11.1930.
17.05.1958.
16.04.1970.
15.07.1967.
10.12.1972.
12.03.1956.
24.05.1941.
07.02.1965.
14.09.1960.
11.08.1946.
Дипл. инг Шумарства
Инж. Прехрамбене
технологије
Правник
Инж. Прехамбене
технологије
Пензионер
Пензионер
Машински техничар
Радник
Дипл. правник
Правник
Пензионер
Дипл. правник
Економиста
Пензионер
15.
Дубравка Поповић
05.11.1949.
Пензионер
16.
Александар Стојковић
13.04.1952.
Дипл. економиста
Пожаревац, Аћима Медовића 9
17.
Мирољуб Милошевић -Тића
02.09.1949.
Машински техничар
Живица, Зеленгорска 2
18.
Јања Станковић
09.03.1959.
Службеник
Пожаревац, Молиерова 11
19.
Драган Лазовић
18.11.1954.
Службеник
Пругово, Милоја Марковића 10
20.
Срећко Босић
18.01.1960.
Хирург
Пожаревац, Југовићева 12
Пожаревац, Невесињска 48/20
Пожаревац, Ратарска л2/9
Пожаревац, Трг Ослобођења 3/7
Пожаревац, Браничевска 21/12
Костолац, Николе Тесле 2
Пожаревац, Бате Булића 39
Пожаревац, Цане Бабовић 143
Пожаревац, Костолачка 6
Пожаревац, Хомољска 17
Пожаревац, 7.јули 19
Пожаревац, Зеленгорска 20А
Костолац, Николе Тесле 12/31
Лучица, 15. октобар 43
Пожаревац, Моше Пијаде 36/3
Страна 16 - Број 5
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
21.
Маја Савић – Спасић
13.05.1968.
22.
23.
24.
25.
26.
Мирослав Степановић
Слободан Жарић
Снежана Радовановић
Слађан Стевић
Љубиша Вучетић
09.08.1944.
26.07.1944.
16.07.1958.
23.12.1970.
18.11.1950.
27.
Јелена Винкић
02.08.1974.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Радиша Љубисављевић
Зоран Станковић
Вера Лазаревић –Вићић
Зоран Несторовић
Славољуб Николић
Мерима Јовановић
Наум Настић
Љубодраг Марјановић
Верица Јанковић
Славиша Милутиновић – Лимун
Миленко Никић
Сања Стојадиновић
Владан Динић
Драган Марковић – Гале
Ковиљка Прљинчевић
Никола Његић
Мирко Милојевић
02.02.1952.
10.05.1959.
05.04.1945.
11.10.1971.
08.10.1966.
29.07.1971.
18.08.1933.
27.09.1955.
15.03.1959.
08.04.1954.
18.12.1937.
22.02.1978.
21.05.1974.
18.05.1957.
24.10.1948.
20.07.1954.
25.12.1960.
45.
Јасмина Николић
24.10.1968.
46.
47.
48.
49.
Радиша Танасијевић
Добрица Живановић
Гордана Мишић – Николић
Добри Ивановић
23.11.1947.
02.07.1952.
16.02.1961.
20.11.1955.
50.
Горан Стошић
31.07.1969.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Сузана Благојевић
Драгиша Перић
Борица Нешић
Данијела Ђорђевић
Славиша Миленковић
Видоје Вукашиновић
Јелена Козар
Тихомир Милић
Живадин Николић
Маја Стевановић
Срећко Костадиновић – Рака
Саша Мирковић
17.09.1984.
23.06.1952.
04.02.1953.
26.03.1976.
18.11.1967.
10.07.1956.
06.08.1983.
13.05.1936.
26.06.1963.
05.04.1984.
02.02.1951.
21.11.1973.
63.
Марија Јанковић
29.01.1990.
64.
65.
66.
67.
68.
Бранислав Ћеримовић
Милан Новаковић
Милица Томић
Жељко Илић
Зорица Лечић
17.08.1985.
26.07.1985.
10.01.1939.
03.02.1961.
08.10.1940.
Виши порески стручни
сарадник
Пензионер
Пензионер
Трговац
Приватни предузетник
Пензионер
Музички сарадник и
извођач
Машински инжењер
Машински инжењер
Пензионер
Дипл. економиста
Пољопривредник
Медицинска сестра
Пензионер
Ауто лимар – фарбар
Сестра- васпитач
КВ радник
Пензионер
Туристички техничар
Дипл. економиста
Дипл. инг. Ел.
Пензионер
Електро техничар
Електро техничар
Магистар Етнологије и
антропологије
Земљорадник
Пензионер
Спортски радник
Електро техничар
Угоститељ – конобар
техничар
Инжењер пољопривреде
Пензионер
Пољопривредник
Машински техничар
Дипл. инг маш.
Дипл.инг. пољопривреде
Предузетник
Пензионер
Диспечер
Економиста
Пензионер
Ветеринарски техничар
Електро техничар
електронике
Фудбалски тренер
Возач
Пензионер
Машински техничар
Пензионер
24.04.2012.
Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 3
Пожаревац, Мајаковског 51
Пожаревац, Доситејева 6/3
Пожаревац, Табачка Чаршија 2/52
Берање, Васе Пелагића 9
Костолац, Трудбеничка 25
Пожаревац, Љубовијска 4
Петка
Пожаревац, Лесковачка 20
Пожаревац, Гргура Вујовића 15
Пожаревац, Немањина 58
Речица, Дунавска 8
Пожаревац, Шумадијска 6/11
Пожаревац, П.П. Одред 22
Пожаревац, Јадранска 24
Пожаревац, 27. априла 35
Ћириковац, Партизанска 21
Пожаревац, Милоша Обилића 15
Батовац, Моравска 2
Пожаревац, Милоша Обилића 40
Пожаревац, Мачванска 6/3
Пожаревац, Чеде Васовића 41/16
Костолац, Јадранска 5/19
Дубравица, Карађорђева 45
Пожаревац, 15. октобра 16/7
Бубушинац, Драгослава Ђорђевића 4
Петка
Љубичево
Братинац, Маршала Тита 35
Пожаревац, Радована Драговића 13
Пожаревац, Босанска 45
Село Костолац, Капетана Тодића 57
Касидол, Мариборска 59
Костолац, трг Б. и Јединства 4/15
Костолац, Омладинска 13
Пожаревац, Страхињића Бана 1/6
Пожаревац, П.П. Одред 118
Пожаревац, Немањина 52
Кличевац, Кнеза Милоша 24
Пожаревац, Браничевска 15/22
Пожаревац, Партизанска 61
Лучица, Вељка Дугошевића 83
Пожаревац, Дунавска 51/7
Пожаревац, Милоша Обилића 65
Лучица, Ресавска 16
Пожаревац, Шумадијска 10/4
Пожаревац, Првог Српског устанка 7
Костолац, Јадранска 5
8. ГРУПА ГРАЂАНА „ИНИЦИЈАТИВОМ ЗА ПРОМЕНЕ“- МИЛОШ ЦВЕТАНОВИЋ“
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
Име и презиме
Датум рођења
Занимање
Милош Цветановић
Зоран Стокић
Афродита Лекић
Александар Антић
29.10.1982.
05.04.1948.
08.08.1971.
15.02.1974.
Рентген техничар
Пензионер
Економски техничар
Грађевински техничар
Пребивалиште и адреса стана према подацима из
уверења о пребивалишту
Дунавска 156, Пожаревац
Косте Абрашевића 2, Пожаревац
Жарка Зрењанина 6, Пожаревац
Бранка Крсмановића 22, Пожаревац
24.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
5.
6.
Зоран Добросављевић
Невенка Маринковић Бобић
24.04.1972.
05.02.1968.
7.
Небојша Спасић
15.06.1979.
8.
Драган Пејчић
30.01.1983.
9.
10.
Бојана Ивановић
Милош Петровић
03.02.1977.
29.05.1987.
11.
Бојан Мартиновић
21.12.1971.
12.
13.
Александра Величковић
Јован Радосављевић
27.11.1985.
02.11.1986.
14.
Димитрије Ђорђевић
03.04.1988.
15.
Јасна Радуловић
30.09.1978.
16.
Владимир Митић
11.08.1987.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ивана Петровић
Босанка Цветановић
Милко Јовановић
Војин Мирковић
Јована Станојловић
Иван Ђорђевић
Јелена Митић
12.04.1982
18.12.1954.
18.12.1986.
05.08.1967.
11.05.1993.
31.07.1982.
19.01.1992.
Машински техничар
Трговац
Машински-електро
инсталатер
Механичар термичких и
расхладних уређаја
Струковни економиста
Прехрамбени техничар
Механичар моторних
возила
Медицински техничар
Електро инсталатер
Електро техничар
електронике
Економски техничар
Електро техничар
енергетике
Основно образовање
Грађевински техничар
Медицински техничар
Основно образовање
Ученик
Студент
Угоститељ
Број 5 - Страна 17
Косте Стаменковића 13, Пожаревац
Дунавска 217, Пожаревац
Дунавска 142/а, Пожаревац
Индустријска 88, Пожаревац
Браничевски Сквер 4/34. Пожаревац
Косовска 70, Пожаревац
Боре Станковића 8, Пожаревац
Дунавска 209, Пожаревац
Прилепска 4, Пожаревац
Војводе Мишића 32, Пожаревац
Стевана Јаковљевића 10, Пожаревац
Дунавска 152/4, Пожаревац
Прилепска 4, Пожаревац
Дунавска 156, Пожаревац
Нушићева 52, Пожаревац
Војске Југославије 100, Пожаревац
Кучевачка 25, Пожаревац
Војводе Мишића 32, Пожаревац
Лучица ББ, Пожаревац
9. ГРУПА ГРАЂАНА „БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ У ЕВРОПИ“-МАШ. ИНГ. ДУШКО ЈОВИЋ
Кандидати на изборној листи су:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Име и презиме
Датум рођења
Занимање
Душко Јовић
Ненад Глишић
Љиљана Марковић
Владан Јовић
Миломир Маријановић
Маја Стефановић
Ненад Живојнов
Божидар Јовић
Јерина Милосављев
Ранић Сељановић
Горан Глишић
Дијана Водене
Александар Пајић
Владимир Поповић
Савка Стојанов
Миодраг Мошић
Марко Стеванић
Маријана Ђаловић
Дејан Марковић
Кристијан Костић
Сузана Станковић
Светомир Крстић
Јовица Ивић
Ивана Јанковић
Зоран Вучковић
Иван Јанковић
Маја Михајловић
30.07.1952.
06.10.1983.
20.08.1951.
27.03.1979.
01.12.1966.
17.04.1991.
11.06.1992.
10.06.1948.
07.07.1992.
09.02.1957.
02.09.1966.
28.04.1991.
03.11.1971.
06.05.1969.
03.02.1956.
22.04.1981.
04.05.1984.
27.03.1993.
11.02.1980.
27.10.1974.
24.12.1989.
05.10.1957.
12.04.1958.
02.09.1982.
30.04.1966.
28.11.1976.
17.12.1979.
Маш.инжињер
Електричар
Пензионер
Дип.економиста
Земљорадник
Студент
Студент
Аутомехан. V ст.
Прех.техничар
Механичар V ст.
Бравар
Студент
Фудб.тренер
Дипл.географ
Дипл.ецц
Екон.техничар
Доктор
Студент
Аутомеханичар
Радник
Економски см.
Инг.ппз
Аутоелектричар
Дпл.економиста
Бравар
Електротехничар
Трговац
Пребивалиште и адреса стана према подацима из
уверења о пребивалишту
Пожаревац-Пољана
Костолац-Фрушкогорска 11
Пожаревац- Љубовијска 9
Пожаревац-Пољана
Пожаревац-Лучица
Пожаревац-Пољана
Пожаревац-Београдска 32
Пожаревац-Пољана
Пожаревац-Охридска 70
Пожарвац-25.Маја бр:12
Костолац-Карађорђева 9/8
Кленовник
Пожаревац-Борска 22
Пожаревац-Чеде Васовића 74/2
Пожаревац- Б. Димитријевића 32
Пожаревац –Ратарска 1
Пожаревац-В.Царевца 6/7
Пожаревац- Маљуревац
Пожаревац-Лучица
Дубравица
Костолац-Јадранска 11/20
Пожаревац-Милоша Поцерца 92
Пожаревац-Братинац
Пожаревац-Чеде Васовића 8/37
Костолац-Сарајевска 25
Пожаревац-Чеде Васовића 20/53
Пожаревац-Мајaковског 11
2. Oво решење објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 24.4.2012. године Број: 01-013-20/1
Страна 18 - Број 5
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ,
Арсеније Орландић, дипл. правник, с.р.
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕДСЕДНИК
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.
4
На основу члана 15. става 1. тачке 8. и члана
28. става 8. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11)
и члана 17. тачка 8. Пословника Градске изборне
комисије („Службени гласник града Пожаревца“,
бр. 2/12),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на
седници одржаној дана 19.4.2012. године, донела
је
ОДЛУКУ
о одређивању боје гласачког листића и боје
контролног листа зa проверу исправности
гласачке кутије, за гласање на изборима за
одборнике Скупштине града Пожаревца,
расписаним за 6. мај 2012. године
I
Одређује се боја гласачких листића и боја
контролног листа за проверу исправности гласачке
кутије за гласање на изборима за одборнике
Скупштине града Пожаревца, расписаним за 6. мај
2012. године, и то:
- гласачки листићи за избор одборника
Скупштине града Пожаревца, ознака нијансе SCC
93 (сива боја), градација 30 %, тежина папира 100
грама;
- контролни лист за проверу исправности
гласачке кутије за избор одборника Скупштине
града Пожаревца- розе боја.
II
Ову одлуку доставити штампарији која је
одлуком одређена за штампање гласачких листића и
другог изборног материјала за гласање на изборима
за одборнике Скупштине града Пожаревца,
расписаним за 6. мај 2012. године.
III
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Пожаревца.“
У Пожаревцу, 19.4.2012. године Број: 01-013-20/2
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
24.04.2012.
5
На основу члана 28. става 8. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11)
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на
седници од 20.4.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о штампању гласачких листића и осталог
изборног материјала
1. ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И
ОСТАЛОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
1.1 Гласачки листићи за избор одборника
Скупштине града Пожаревца и остали изборни
материјал штампаће се у Пожаревцу, у штампарији
ПД „Тек електроник“ ДОО у Пожаревцу, ул. Лоле
Рибара бр. 57, са којом је по спроведеној јавној
набавци мале вредности закључен Уговор о
обављању услуга штампања за потребе Скупштине
града Пожаревца за 2012. годину бр. 404-176/12-03
од 30.3.2012. године.
1.2 Број гласачких листића који се штампају,
њихов текст, облик, боју и изглед утврђује Градска
изборна комисија у Пожаревцу (у даљем тексту:
Комисија). Број гласачких листића који се штампају
мора бити једнак броју бирача уписаних у бирачки
списак.
1.3 Пре почетка штампања гласачких
листића, Комисија утврђује број резервних
гласачких листића, који не може бити већи од
0,3% од укупног броја гласачких листића. О броју
резервних гласачких листића Комисија доноси
решење.
1.4 Штампање гласачких листића надзире
Комисија.
2. ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ
ЛИСТИЋА
2.1 После доношења одлуке о тексту, облику
и изгледу гласачког листића Комисија сачињава
узорак гласачког листића који оверава председник
Комисије својим потписом и печатом Комисије.
2.2 Оверени узорак гласачког листића
предаје се штампарији, која на основу њега израђује
офсет плоче.
24.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
2.3 Процес штампања започиње, у присуству
овлашћених представника Комисије и овлашћених
представника подносилаца изборних листа,
стављањем офсет плоча у машине за штампање.
2.4 По пуштању у погон штампарских
машина, први примерци гласачких листића се на
лицу места уништавају све док се не одштампа
гласачки листић који задовољава оптималне
графичке стандарде.
2.5 Први одштампани гласачки листић
који испуњава оптималне графичке стандарде,
представник Комисије упоређује са овереним
узорком гласачког листића.
2.6 Пошто утврди да је одштампани
примерак гласачког листића подударан са овереним
узорком, представник Комисије својим потписом
одобрава штампање гласачких листића у утврђеном
броју примерака.
2.7 Одмах по завршетку штампања, комисија
коју чине представници Комисије, овлашћени
представници подносилаца изборних листа и
штампарије, уништава компјутерску припрему за
израду офсет плоча и офсет плоче.
2.8 О уништавању компјутерске припреме
и офсет плоча саставља се записник, а уништене
офсет плоче се предају Комисији.
3. ПРАВО НАДЗОРА
3.1 Штампање гласачких листића надзире
Комисија преко својих чланова.
3.2 Комисија је дужна да обезбеди јавност
штампања гласачких листића.
3.3 Овлашћени представници подносилаца
изборних листа имају право да присуствују
штампању, бројању и паковању гласачких листића
и достављању гласачких листића Комисији и
бирачким одборима.
3.4 Комисија је дужна да благовремено
обавести подносиоце изборних листа о томе да
њихови представници имају право да присуствују
штампању, бројању, паковању и достављању
гласачких листића, као и о томе где се одвијају и
кад почињу те радње.
4. УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА
4.1 Текст гласачког листића и преосталог
материјала за спровођење избора штампа се на
српском језику, ћирилицом.
5. СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Број 5 - Страна 19
5.1 Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20.4.2012. године Број: 01-013-20/2
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.
6
На основу члана 15. став 1. тачкa 8), члана
28. став 8. и члана 30. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Рeпублике Србије“, бр. 129/07,
34/10-Одлука УС и 54/11),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на
седници одржаној дана 24.4.2012. године, донела
је
ОДЛУКУ
о облику, изгледу и садржини гласачког листића
за гласање за избор одборника Скупштине
града Пожаревца 6.5.2012. године
1. Гласачки листићи којима ће бирачи гласати
за избор одборника Скупштине града Пожаревца
6.5.2012. године, штампаће се на српском језику,
ћириличним писмом.
2. Гласачки листићи за избор одборника
Скупштине града Пожаревца штампаће се на
хартији формата А-4.
3. Утврђује се следећи изглед и садржина
гласачког листића за избор одборника Скупштине
града Пожаревца 6.5.2012. године:
Образац ОСГП-16/2012
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
6. мај 2012. године
1.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС
ТАДИЋ
Жарко Пивац
Страна 20 - Број 5
2.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР
АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
Саша Ваљаревић
3.
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ ВЛАДИМИР ИЛИЋ
Владимир Илић
4.
ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ПРЕОКРЕТ
(ЛДП,СПО)
Драган Радосављевић
5.
ПОКРЕНИМО
ПОЖАРЕВАЦ
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
(СРПСКА
НАПРЕДНА
СТРАНКА,
НОВА
СРБИЈА,
АСОЦИЈАЦИЈА
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И
ПРЕДУЗЕТНИКА СРБИЈЕ, ПОКРЕТ
СНАГА СРБИЈЕ-БК, ДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА МАКЕДОНАЦА, ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА)
Верољуб Арсић
6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
Славољуб Матић
7.
ИВИЦА ДАЧИЋ-„СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
(ПУПС),
ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА
(ЈС)“
Миомир Илић-Мића
8.
ГРУПА ГРАЂАНА „ИНИЦИЈАТИВОМ
ЗА
ПРОМЕНЕ“
МИЛОШ
ЦВЕТАНОВИЋ
Милош Цветановић
9.
ГРУПА ГРАЂАНА „БРАНИЧЕВСКИ
ОКРУГ У ЕВРОПИ“ - МАШ. ИНГ.
ДУШКО ЈОВИЋ
Душко Јовић
Гласа се само за једну изборну листу,
заокруживањем редног броја
испред назива те листе или назива листе
М.П.
4. Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Пожаревца“.
24.04.2012.
У Пожаревцу, 24.4.2012. године Број: 01-013-20/4
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.
24.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 5 - Страна 21
САДРЖАЈ
Град Пожаревац
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ (пречишћен
текст) ............................................................................................................................................................ 1
Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА
ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 6. МАЈ
2012. ГОДИНЕ ............................................................................................................................................... 6
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА .................................................................................................................................. 9
О Д Л У К У о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа зa проверу исправности
гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Пожаревца, расписаним за 6.
мај 2012. године ............................................................................................................................................. 18
ОДЛУКУ о штампању гласачких листића и осталог изборног материјала ............................................. 18
О Д Л У К У о облику, изгледу и садржини гласачког листића за гласање за избор одборника Скупштине
града Пожаревца 6.5.2012. године ............................................................................................................... 19
Страна 22 - Број 5
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
24.04.2012.
Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца - Главни и
одговорни уредник: Мирослав Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење за
општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца, Дринска 2, тел: 539-665,
Тираж броја 5 - 60 примерака.
Прелом: “Тец електроник” - Пожаревац
Штампа: “Тец електроник” - Пожаревац
Download

Службени гласник Града Пожаревца бр.5