Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина
бр.117а, објављује
ОГЛАС
за давање у закуп
1) гаражних места у Београду на следећим адресама:
РЕД.
БРОЈ
ОПШТИНА
АДРЕСА СКЛОНИШТА
ПОВРШИНА ЗА
ИЗДАВАЊЕ (м2)
МИНИМАЛНА
ЦЕНА ЗАКУПА
(дин/м2)
1
ВОЖДОВАЦ
РАДОВАНА СИМИЋА-ЦИГЕ 17a, ГАРАЖНО МЕСТО БР. 13
12
186.23
2
ВРАЧАР
КРАЉА МИЛУТИНА 73, ГАРАЖНО МЕСТО БР. 42
12
244.35
3
НОВИ БЕОГРАД
БУЛЕВАР МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 32, ГАРАЖНА МЕСТА БР. 1,
11, 19, 29, 31, 37 И 53 (7 ГАРАЖНИХ МЕСТА)
11
219.09
4
НОВИ БЕОГРАД
ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 22a, ГАРАЖНО МЕСТО БР. 14
12
200.84
5
НОВИ БЕОГРАД
ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 36, ГАРАЖНО МЕСТО БР. 30
12
200.84
6
7
СТАРИ ГРАД
СТАРИ ГРАД
ЖОРЖА КЛЕМЕНСОА 18 И 18А - ГАРАЖНО МЕСТО БР. 16
ЖОРЖА КЛЕМЕНСОА 18 И 18А - ГАРАЖНО МЕСТО БР. 17
12.50
12.50
244.35
244.35
8
СТАРИ ГРАД
ЖОРЖА КЛЕМЕНСОА 18 И 18А - ГАРАЖНО МЕСТО БР. 18
12.50
244.35
ПОВРШИНА ЗА
ИЗДАВАЊЕ (м2)
МИНИМАЛНА
ЦЕНА ЗАКУПА
(дин/м2)
ЦАРА ЛАЗАРА 1 - ДЕО
МИЛЕШЕВСКА 34-ЛЕВО
ПОЖАРЕВАЧКА 2-С1
128
160
175
142.00
369.00
369.00
ЖЕЛЕЗНИЧКА 18
196
92.00
I СРЕМСКОГ ОДРЕДА 2
ИВАНА СЕНКОВИЋА 65
ЈОВАНА МИОДРАГОВИЋА 11А
СВЕТОГ СЕРАФИМА САРОВСКОГ 1
9.БРИГАДЕ 19А
НЕЗНАНОГ ЈУНАКА 1/I
СВЕТОГОРСКА 7/I
СВЕТОГОРСКА 7/II
СПАСЕНИЈЕ ЦАНЕ БАБОВИЋ 9
ТАНАСКА РАЈИЋА 68
ПУШКИНОВА 16
ЧЕХОВЉЕВА 1, С1
СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 2
НИШКА 16
ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 1
ЈАНКА КАТИЋА 20
9. БРИГАДЕ 53
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, ДЕЛОВИ М1 И М2
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА 42, ДЕО С1
ВАСЕ ЧАРАПИЋА 8
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 50
ДРАГУТИНА МАТИЋА 1-ДЕСНО
ДРАГУТИНА МАТИЋА 1-ЛЕВО
КОЗАРАЧКА 30
КОСТЕ СТАМЕНКОВИЋА 11
ЛЕСКОВАЧКА 2
НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16
НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16, С 1 - ЛЕВО - ДЕО
НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16, С 2 - ДЕСНО ДЕО
НОСИЛАЦА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 16, С 2 - ЛЕВО - ДЕО
СТАНОЈА БУНУШЕВЦА 16
ТОПЛИЧИНА 4
ЧАРНОЈЕВИЋЕВА 10, НАДЗЕМНО
169
185
193
400
266
170
191
212
204
145
145
152
153
650
149
307
97
255
116
510
150
316
352
104
162
250
1416
150
177.00
195.00
183.00
177.00
55.00
110.00
110.00
110.00
120.00
150.00
162.00
113.00
91.00
61.00
103.00
121.00
87.00
236.00
181.00
89.00
253.00
139.00
179.00
169.00
190.00
77.00
169.00
101.00
271
101.00
80
323
150
124
92.00
113.00
169.00
102.00
2) јавних и блоковских склоништа
РЕД.
БРОЈ
1
2
3
ОПШТИНА
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
БОР
ВРАЧАР
ВРАЧАР
ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ
ЗЕМУН
ЗЕМУН
ЗЕМУН
ЗЕМУН
КЊАЖЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ
КРАГУЈЕВАЦ
КРУШЕВАЦ
КРУШЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛЕСКОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
33
НИШ
34
35
36
37
НИШ
НИШ
НИШ
НИШ
4
АДРЕСА СКЛОНИШТА
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
10
101
102
103
104
105
НИШ
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАНЧЕВО
ПАНЧЕВО
ПИРОТ
РАКОВИЦА
РАКОВИЦА
СТАРИ ГРАД
ТРСТЕНИК
УЖИЦЕ
ЧАЧАК
ЧАЧАК
ЧАЧАК
ЧАЧАК
ЧУКАРИЦА
ЧУКАРИЦА
ШАБАЦ
ШАБАЦ
ЧАРНОЈЕВИЋЕВА 10, ПОДЗЕМНО
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 80
БУЛEВАР МИХАИЛА ПУПИНА 117А-ЛЕВО
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 217
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 45А-ДЕСНО
БУЛЕВАР МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 122-ЛЕВО
БУЛЕВАР МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 184-ЛЕВО
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 10А
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 141-ЛЕВО
ВЕСПУЧИЈЕВА 10
ВЕСПУЧИЈЕВА 22А
ГАНДИЈЕВА 122
ГАНДИЈЕВА 146
ГАНДИЈЕВА 18
ГАНДИЈЕВА 23А-ДЕСНО
ГАНДИЈЕВА 23А-ЛЕВО
ГАНДИЈЕВА 33А-ДЕСНО
ГАНДИЈЕВА 33А-ЛЕВО
ГАНДИЈЕВА 72
ГАНДИЈЕВА 81
ГАНДИЈЕВА 97-ЛЕВО
ДР ИВАНА РИБАРА 115-ЛЕВО
ДР ИВАНА РИБАРА 116
ДР ИВАНА РИБАРА 65
ДР ИВАНА РИБАРА 75
ДР ИВАНА РИБАРА 75А
ДУШАНА ВУКАСОВИЋА 68
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 112
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 151А-ДЕО
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 186
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 48
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 60
МАРКА ПОЛА 10A
МАРКА ПОЛА 29
МИЛАНА ВУЈАКЛИЈЕ 9А
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 16А
НЕДЕЉКА ГВОЗДЕНОВИЋА 12А
НЕДЕЉКА ГВОЗДЕНОВИЋА 22А
НЕХРУОВА 56А-ДЕСНО
НЕХРУОВА 70
НЕХРУОВА 71
НЕХРУОВА 87
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 49-ЛЕВО
ТОШИН БУНАР 224
КРАЉА МИЛУТИНА 13-ДЕСНО
КРАЉА МИЛУТИНА 13-ЛЕВО
КРАЉА МИЛУТИНА 5-ДЕСНО
КРАЉА МИЛУТИНА 5-ЛЕВО
КРАЉА МИЛУТИНА 9-ДЕСНО
КРАЉА МИЛУТИНА 9-ЛЕВО
ДЕСПОТА СТЕФАНА 68-ЛЕВО
ПАДИНСКА СКЕЛА 110
ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 18
ИВАНА ГУНДУЛИЋА 2
ЛАВА ТОЛСТОЈА 1 - ЛЕВО
БОРСКА 51
ПЕТРА КОЊЕВИЋА 12
МИКЕ АЛАСА 22
ЦАРА ДУШАНА 4
РАТАРСКА 19
БУЛ.ВУКА КАРАЏИЋА 17
БУЛ.ВУКА КАРАЏИЋА 98 (142)
СТОЈЕ ТОШИЋ 18
КНЕЗА ВАСЕ ПОПОВИЋА 2 (7. ЈУЛИ 2)
МЛАДЕНА МИТРИЋА 16
ОБАЛСКИХ РАДНИКА 41
ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 11
КНЕЗА ЛАЗАРА 1
320
375
171
167
149
167
111
307
143
363
216
122
127
200
160
160
148
148
131
145
118
146
445
127
127
145
127
532
24
527
127
127
216
363
363
158
334
195
162
131
135
131
135
254
177
177
98
119
126
156
136
171
179
219
186
149
173
143
212
151
212
240
280
113
330
331
419
492
70.00
294.00
267.00
215.00
267.00
215.00
183.00
267.00
294.00
121.00
121.00
137.00
183.00
137.00
137.00
137.00
137.00
137.00
137.00
137.00
137.00
215.00
162.00
183.00
183.00
183.00
137.00
231.00
162.00
230.00
137.00
137.00
121.00
121.00
121.00
121.00
121.00
121.00
161.00
137.00
137.00
161.00
161.00
162.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00
103.00
294.00
121.00
95.00
100.00
55.00
161.00
161.00
267.00
110,00
92.00
92.00
92.00
92.00
92.00
134.00
121.00
133.00
134.00
Почетна цена је без ПДВ-а. Простор се издаје у виђеном стању на три године, са могућношћу
продужења по истеку уговореног рока.
У цену простора нису урачунати трошкови;електричне енергије, грејања, водовода и
канализације, физичко техничког обезбеђења, чишћења и одржавања заједничких површина,
одржавања хигијене унутар простора, ПТТ услуге, грађевинског земљишта, осталих пореза и
доприноса.
Право учешћа по овом огласу имају правна лица и предузетници, регистровани за обављање
одређених делатности.(физичка лица за гараже)
Понуда понуђача треба обавезно да садржи следеће податке :
- назив и адресу понуђача, матични број, ПИБ, шифру делатности ;
- опис делатности које ће понуђач обављати у закупљеном простору и планирани број
запослених који ће користити закупљени простор ;
- уз понуду доставити и извод из судског или другог регистра не старији од 6 месеци
од дана достављања ;
- потврду надлежног органа да против понуђача није покренут поступак принудног
поравнања, стечаја и ликвидације односно да није престао са радом на основу судске или
друге одлуке са обавезујућом снагом ;
- извештај о бонитету са доказом о ликвидности за последњих шест месеци ;
- понуђену цену закупа по 1м2, без ПДВ-а за наведени простор ;
- изјаву да прихвата услове из овог огласа ;
- картон депонованих потписа.
Простор који је предмет оглашавања издаће се у закуп понуђачу са најповољнијом исправном
понудом.
Рок за достављање понуда у писменој форми је 25.07.2011. године до 12 сати.
Понуде које стигну након овог рока (дана и сата) сматраће се неблаговременим.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисија истог дана 25.07.2011.године, у
12,15 часова у просторијама Јавног предузећа за склоништа у Београду и Пословници Ниш.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће комисија у року од 7 дана од дана отварања понуда,
након чега ће у писменој форми обавестити све учеснике.Најповољнији понуђач је дужан да у року од
8 дана по добијању позива и пре потписивања уговора о међусобним правима, достави сву неопходну
документацију, изврши уплату депозита и два месечна закупа, достави две бланко менице са
меничним овлашћењем у противном сматраће се да је закупац одустао.Закуподавац задржава право
да из било ког разлога и у било ком тренутку одустане од избора понуђача по овом поступку,односно
да не прихвати ни једну понуду.У току трајања јавног огласа заинтересованим лицима ће се
омогућити да разгледају простор који је предмет издавања, након писане најаве.Понуде доставити у
затвореној коверти непосредно или препорученом пошиљком на адресу: Јавно предузеће за
склоништа, Бул. Михаила Пупина бр. 117а, 11070 Нови Београд, са јасном назнаком : за оглас
1) ‘’ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГАРАЖНОГ МЕСТА - НЕ ОТВАРАЈ’’; 2) ‘’ПОНУДА ЗА ЗАКУП СКЛОНИШТА
- НЕ ОТВАРАЈ’’; пословница Ниш Ул. Косте Стаменковића Бр.11.Ближе информације могу се
добити у Јавном предузећу за склоништа, Одељење за мирнодопско коришћење објеката, Бул.
Михаила Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 064/860-38-47, 011/30 73 651, 011/30 73 616
018/ 258-166 и 034/331-381 од 09 до 14 часова.
Download

ОГЛАС за давање у закуп