СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година XLIV
Број 3
ПОЖАРЕВАЦ
11.04.2012.
ГРАД ПOЖАРЕВАЦ
1
На основу члана 15. став 1. тачка 2) и члана 58. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и члана 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика
(«Службени гласник РС», бр. 35/00, 57/03 – УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон,
104/09 – др. закон, 28/11 – УС и 36/11),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 11.4.2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
I
Одређују се бирачка места за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Пожаревца, које је
расписао председник Народне скупштине Републике Србије за 6. мај 2012. године („Службени гласник РС“,
бр. 19/12), и то:
Р.бр.
Назив бирачког
места
1
Баре
2
Батовац
3
Берање
4
Брадарац
5
Братинац
6
Брежане
7
Бубушинац
8
Драговац
9
Дрмно
10
Дубравица
11
Живица
12
Касидол
13
Кленовник
14
Кличевац 1
Адреса бирачког
места
Основна школа у
Барама
Основна школа у
Батовцу
Основна школа у
Берању
Основна школа у
Брадарцу
Основна школа у
Братинцу
Дом културе у
Брежанима
Дом културе у
Бубушинцу
Основна школа у
Драговцу
Сала Месне
заједнице Дрмно
Основна школа у
Дубравици
Основна школа у
Живици
Основна школа у
Касидолу
Дом културе у
Кленовнику
Основна школа у
Кличевцу
Подручје које обухвата бирачко место
Село Баре
Село Батовац
Село Берање
Село Брадарац
Село Братинац
Село Брежане
Село Бубушинац
Село Драговац
Село Дрмно
Село Дубравица
Село Живица
Село Касидол
Село Кленовник
Кнеза Милоша, Цара Душана, Изворска и Карађорђевa (парни
бројеви и непарни бројеви од 105 до краја).
Страна 2 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
15
Кличевац 2
Основна школа у
Кличевцу
16
Костолац 1
„Чарда“ у
Костолцу, Кнеза
Лазара 4
17
Костолац 2
18
Костолац 3
19
Костолац 4
20
Костолац 5
21
Костолац 6
22
Костолац 7
Синдикат
Привредног
друштва
„Термоелектране
и копови
Костолац“ у
Костолцу, Саве
Ковачевића 1
(код водоторња)
Дом пензионера
у Костолцу,
Трудбеничка бб
Техничка школа
“Никола Тесла”
у Костолцу, Боже
Димитријевића
бб
Сала Привредног
друштва
“Термоелектране
и копови
Костолац” у
Костолцу, Николе
Тесле 5-7
Шалтер сала
у Градској
општини
Костолац у
Костолцу, Боже
Димитријевића
13
Ватрогасни дом
у Костолцу, Боже
Димитријевића
бб
23
Лучица 1
Дом културе у
Лучици
24
Лучица 2
Основна школа у
Лучици
25
Маљуревац
26
Набрђе
27
Острово
28
Петка
Основна школа у
Маљуревцу
Основна школа у
Набрђу
Сала за венчање
у Острову
Хол Дома
културе у Петки
11.04.2012.
Пожаревачка, Браничевска, Боже Димитријевића, Миленка
Стојковића, Дунавска и Карађорђевa (непарни бројеви 1 -103).
Југ Богданова, Кнеза Милоша, Кнеза Лазара, Васе Пелагића, Ива
Андрића, Девет Југовића, Михајла Пупина, Милоша Обилића, Краља
Милутина, Миленка Стојковића, Десанке Максимовић, Светосавска,
Војводе Степе, Багремар, Базенска, Кобалова и НН Канал.
Карађорђева, Саве Ковачевића, НН Колиште, Зетска и Илочка.
Партизанска, Вука Караџића, Сутјеска, Пионирска, Његошева,
Цвијићева, Сарајевска, Доситејева, Нушићева, 8. марта, Војводе
Мишића, Дрварска, Хомољска, Романијска и Колубарска.
Јадранска, Трудбеничка, Стевана Немање, 4. јула, 7. јула, Звишка,
Хотел, Стадион и Стара економија.
Трг Братства јединства, Николе Тесле и насеље Беско.
Индустријска, Горанска, Омладинска, Фрушкогорска, Ужичка,
Златарска, Вељка Дугошевића, Поречка и Козарачка.
Боже Димитријевића, Ђуре Јакшића, Николе Граонића, Рударска,
Задругарска, Савеза бораца, Дунавска, Лоле Рибара, Плитвичка, Цара
Душана, Приштинска, Првомајска и Стишка.
Ђуре Јакшића, Драге Ристића, Љубичевска, Драге Митровића,
Мајевичка, Вељка Дугошевића, Драге Мишића, 15. октобрa (парни
бројеви 2 - 34 и непарни бројеви 1 - 53) и Ресавскa (парни бројеви и
непарни бројеви од 41 и 60 до краја).
Нушићева, 7. јула, Коче Поповића, Сеоско сокаче, Милоша Савића,
Радомира Цакића, Ресавскa (непарни бројеви 1 - 39 и парни бројеви 2
- 58) и 15. октобрa (парни и непарни бројеви од 36 и 55 до краја).
Село Маљуревац
Село Набрђе
Село Острово
Село Петка
11.04.2012.
29
Пожаревац 1
30
Пожаревац 2
31
32
Пожаревац 3
Пожаревац 4
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Виши суд у
Пожаревцу,
Јована
Шербановића 4
Месна заједница
“Браћа Вујовић”
у Пожаревцу,
Светосавска 11
“Водопривреда”,
ул. Светосавска
бр. 31 у
Пожаревцу
Привредно
друштво Аутомото друштво
“Победа” у
Пожаревцу
Д.О.О, ул. Боже
Димитријевића
бб
33
Пожаревац 5
Месна заједница
“Булевар” у
Пожаревцу, Воје
Дулића 41
34
Пожаревац 6
Шах клуб у
Пожаревцу, Воје
Дулића бб
Пожаревац 7
Основна школа
“Вук Караџић”
у Пожаревцу,
Моравска 2
Пожаревац 8
Основна школа
“Вук Караџић”
у Пожаревцу,
Моравска 2
Пожаревац 9
Месна заједница
“Бурјан” у
Пожаревцу,
Ратарска 2
Пожаревац 10
Основна школа
“Вук Караџић”
у Пожаревцу,
Моравска 2
35
36
37
38
39
Пожаревац 11
Основна школа
“Вук Караџић”
у Пожаревцу,
Моравска 2
Број 3 - Страна 3
Трг Радомира Вујовића (непарни бројеви 3 - 15), Радомира Миленића
Руса (непарни бројеви 1 - 27), др Хаџи - Николића, Моше Пијаде
(парни бројеви 4 - 10 и непарни бројеви 11 - 29) и Доситејева.
Светосавскa (непарни бројеви 1 - 3), Браничевска, Браничевски
сквер, Димитрија Туцовића, Гргура Вујовића и Кнез Милошев венац
(парни бројеви 2 - 8).
Радомира Миленића - Руса (парни бројеви 2 - 6), Светосавска
(непарни бројеви 7 - 51 и парни бројеви 6 - 28), Кнез Милошев
венац (непарни бројеви 1 - 7 и парни бројеви 10 - 42), Делиградска,
Скопљанска, Сопотска, Прилепска и Карађорђева.
Боже Димитријевића, Воје Вујовића, Капетан Мишина, Јована
Цвијића, 23. српске дивизије, Саве Ковачевића, Немање Томића
(парни бројеви 24 - 32), Пионирски трг (осим Ламела 13, 15 и
17), Васе Чарапића, Ивана Милутиновића, Владимира Назора и
Обилићевa (парни бројеви од 56 до краја и непарни бројеви од 63 до
краја).
Југовићева, Косте Стаменковића, Цветка Павловића, Милана
Јовановића, Изворска, Зетска, Бошкова, Вука Караџића (парни и
непарни бројеви 1 - 21 и 2 - 30), Илије Петровића, Војске Југославије
(непарни бројеви 1 - 17 и парни бројеви 2 - 14), Љубовијска, Драже
Марковића и Трише Кацлеровића.
Вељка Дугошевића, Таковска, Градско сокаче, Милоша Црњанског,
Крајинска, Војвођанска, Воје Дулића, Јована Шербановића (непарни
бројеви 19 - 25), Даворјанке Пауновић, Станоја Главаша, Угљешина,
Сремска, Висока, Книћанинова, Лењинова, Његошева, Тршћанска,
Данила Киша, Николе Тесле, Сент Андрејска и Милене ПавловићБарили.
Влајка Павловића, Моравска, Партизанскa (непарни бројеви 1
- 23 и парни 16 - 52), Стишка, Тежачко сокаче, Исидоре Секулић,
Француска, Другог српског устанка, Девет Југовића, Катанићева,
Калинићева, Прохорска и Мајке Јевросиме.
Борска, Дрварскa (непарни бројеви 1-25 и парни бројеви 2 - 14),
Љубе Степића, Немањинa (непарни и парни бројеви од 19 и 24 до
краја), Николе Пашића, Нушићева, Партизанскa (непарни бројеви
25 - 59 и парни бројеви 54 - 74), Петровачка, Ратарскa (непарни
бројеви 1 - 41), Слободана Јовића, Вере Милетић, Кнеза Вишеслава,
Српских владара, Господара Јеврема, Косовке девојке, Палмотићева,
Вртларска, Војводе Драгомира, Грачаничка, Церска, Војислава Илића
и Трг Миливоја Живановића.
Бојане Првуловић, део Вељка Влаховића (непарни бројеви 1 - 53 и
парни 2 - 64), део Дунавске (непарни бројеви 1 - 51 и парни бројеви 2
- 46), Миодрага Васића, део Партизанске (непарни и парни бројеви од
61 и 76 до краја) и Филипа Филиповића.
8. марта, Аћима Медовића, Балканска, Бате Булића (непарни 1 - 31 и
парни 2 - 26), Браће Добрњац, Видинска, Дрварскa (парни и непарни
бројеви од 16 и 27 до краја), Змај Јовинa (непарни бројеви 1 - 35),
Миодрага Марковића, Првомајска, Ратарскa (парни бројеви 4 - 38) и
Рударска.
Александра Павловића, Брежанска, Витешка, Владимира Карића,
Војислава Илића, Голубачка, Димитрија Павловића, Драгослава
Ђорђевића - Гоше, Јефимије, Кнегиње Љубице, Манасијска,
Молијерова, Раваничка, Радничка, Ратарскa (парни и непарни од 40
и 43 до краја), Стевана Сремца, Ударничка, Чегарска, Крушедолска,
Надежде Петровић, Љубостињска, Светогорска, Петра Трифуновића
и Милана Ракића.
Страна 4 - Број 3
40
Пожаревац 12
41
Пожаревац 13
42
Пожаревац 14
43
Пожаревац 15
44
Пожаревац 16
45
Пожаревац 17
46
Пожаревац 18
47
Пожаревац 19
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Пољопривреднa
стручна служба
у Пожаревцу,
Дунавска 91
Хала спортова
у Пожаревцу,
Партизанска 1
Медицинска
школа у
Пожаревцу, Лоле
Рибара 6-8
Медицинска
школа у
Пожаревцу, Лоле
Рибара 6-8
Месна заједница
“Васа Пелагић”
у Пожаревцу,
Ситничка 2
Основна
школа “Краљ
Александар
Први” у
Пожаревцу, Симе
Симића 3
Месна заједница
“Горња мала”
у Пожаревцу,
Косовска 44
Основна
школа “Краљ
Александар
Први” у
Пожаревцу, Симе
Симића 3
48
Пожаревац 20
ВХПД
“Хидроградња
и ерозија” А.Д.
Пожаревац у
49
Пожаревац 21
Бифе “Дуца” у
Пожаревцу, 27.
априла 12
Пожаревац 22
Основна школа
“Десанка
Максимовић” у
Пожаревцу, ул.
Седам секретара
СКОЈ-а бб
50
11.04.2012.
Бате Булића (парни и непарни бројеви 26/1 и 33 до краја), Билећка,
Бранка Митића, Вељка Влаховића (непарни и парни бројеви 55 и
66 до краја), Вршачка, Грчић Миленка, Ђердапска, Жичка, део Змај
Јовине (парни и непарни бројеви 2 и 37 до краја), Јована Скерлића,
Коларчева, Космајски одред, Косте Рацина, Милешевска, Расадничка,
Студеничка, Јанка Веселиновића, Дунавске дивизије, Добрачина,
Звечанска, Масарикова и Дунавска (парни бројеви 48 - 120 и непарни
бројеви 53 - 193).
Индустријска, Млавска, Индустријско сокаче, Ђурђеве рупе,
Зеленгорска (парни бројеви 38 - 70 и непарни бројеви 45 - 55) и
Ђурђа Бранковића.
Лоле Рибара, Васе Пелагића, Босанска, Пролетерска, Партизанскa
(парни бројеви 2 - 14), Илије Гојковића и Далматинска.
Трг Радомира Вујовића (парни бројеви 2 - 16), Мачванска, Вардарска
и Книнска.
Шумадијска, Београдска, Симе Симића која припада МЗ “Васа
Пелагић”, Бошка Вребалова, Владе Гандија и Ситничка.
Чеде Васовића (непарни бројеви 1 - 39 и парни бројеви 2 - 60),
Сувоборска, Симе Симића (од броја 2 - 10) и 7. јула.
Косовска, Звишка, Зеленгорскa (непарни бројеви 1 - 33 и парни
бројеви 2 - 36), Невесињска, Краљевића Марка и Косте Абрашевића.
Чеде Васовића (парни бројеви од броја 62 до краја улице и непарни
бројеви од броја 41 до краја улице) и Ђуре Ђаковића.
27. априла (непарни бројеви), Иве Маринковића, Кучевачка,
Жагубичка, Зајечарска, Црнотравска, Лесковачка, Жиже Лазаревића,
4. јула, Пиротска, Цинцар Јанка, Алексе Ненадовића, Јована
Драгашевића, Миливоја Живановића, Вукице Станковић, 8. јуна,
Михајла Пупина, Призренска, Хумска, Прокупачка, Динарска,
Крузијска, Крушевачка, Милатовачка и Пендина.
27. априла (парни бројеви, у склопу са старом Железничком
колонијом), 25. мајa, Светозара Марковића, Анафа Соломона Жике,
Роксанде Игњатовић Димитријевић, Хиландарска, Ђуре Салаја,
Дечанска, Доктора Младена Стојановића, Аврама Трифуновића,
Старине Новака, Авалска, Ресавска, Смедеревска, Градиштанска,
Врањска, Жабарска, Миодрага Поповића, Блаже Јовановића, Баје
Секулића, Браће Барух, Ослободиоци Пожаревца, Николе Сикимића,
Милоша Савића, Жупска, Железничка, Љубичевска, Рашка и Цара
Уроша.
Страхињића Бана (Сињска), Виктора Бубња, Александра Ивановића,
Властимира Царевца, Народног фронта, Седам секретара СКОЈа, Ђоке Пајковића, Младог радника, Бранка Крсмановића, Прва
пролетерска, Георги Димитрова, Алексе Дундића, Барска, Шеста
Личка дивизија (парни бројеви) и Ђуре Даничића.
11.04.2012.
51
Пожаревац 23
52
Пожаревац 24
53
54
55
56
57
58
Пожаревац 25
Пожаревац 26
Пожаревац 27
Пожаревац 28
Пожаревац 29
Пожаревац 30
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Месна заједница
„Љубичево“ у
Љубичеву
Основна школа
“Вук Караџић”
у Пожаревцу,
истурено
одељење у
Забели
Центар за
културу у
Пожаревцу,
Јована
Шербановића 1
Основна школа
“Доситеј
Обрадовић”
у Пожаревцу,
Јована
Шербановића 10
Месна заједница
“Радна мала”
у Пожаревцу,
Братства
јединства 69
Кладионица
„Наполи“ у
Пожаревцу,
Војводе Добрњца
16
Број 3 - Страна 5
Насеље Љубичево
Насељe Забела и улицa Дунавска (парни и непарни бројеви од 122 и
193 до краја).
15. октобрa, Јована Шербановића (парни бројеви и непарни бројеви 1
- 17), Моше Пијаде (непарни бројеви 1 - 9), Табачка чаршија (непарни
бројеви), Трг ослобођења, Дринска, Стари корзо, Колубарска,
Омладинска, Поречка, Трг Стевана Максимовића, Хајдук Вељкова
(парни бројеви 2 - 50 и непарни бројеви 1 - 63) и ВП 5302.
Хајдук Вељкова (парни од 52 и непарни бројеви од 65 до краја),
Јована Поповића, Хомољска, Војводе Степе, Мирослава Јовановића,
Виноградска, Розе Луксембург, Толстојева, Војводе Мишића, Војводе
Путника, Слободана Пенезића - Крцуна, Мајаковског, Радована
Драговића, Александра Пауновића, Војводе Петра Бојовића, др
Арчибалда Рајса, Видосаве Станковић, Прва пролетерска - Шеста,
Радоја Домановића, Јанка Веселиновића, Светислава Урошевића,
Црвени крст, Младости, Видовданска, Милице Јанковић, Јесењинова,
Лоркина, Драгојла Дудића, проф. Ђорђа Јањића, 9. Српске НО ударне
бригаде, Душана Радовића, др Миломира Бранковића, пук. Миливоја
Стојановића, Милана Ајваза и Десанке Првановић.
Братства јединства (парни бројеви 2 - 124 и непарни бројеви 1 - 117),
Вука Караџића (парни бројеви од 32 до краја и непарни бројеви од 23
до краја), Дурмиторска, Јадранска, Космајска, Костолачка, Крфска,
Македонска, Метохијска, Мишарска, Тимочка, Пионирски трг (Л-13,
15 и 17) и Ђорђа Јовановића.
Алексе Шантића, др Бранислава Тодоровића, Војводе Добрњца
(парни бројеви од 8 до краја и непарни бројеви од 11 до краја),
Војводе Миленка, Кочина, Охридска, Раде Слободе, Сарајевска,
Скадарска и Солунска.
Сала Месне
заједнице
“Сопот” у
Пожаревцу,
Обилићева 25
Ивана Горана Ковачића, Жикице Јовановића-Шпанца, Јелене
Ћетковић, Радмиле Трифуновић, Скојевска, Војске Југославије
(парни бројеви 16 - 118, непарни бројеви 21 - 119), Сењанина Иве,
Бранка Радичевића, Илије Бирчанина, Милоша Обилића (парни
бројеви 2 - 54 и непарни бројеви 1 - 61), Милоша Поцерца, Петра
Кочића, Ива Андрића, Ђуре Јакшића, Немање Томића (парни бројеви
2 - 22, непарни бројеви 1 - 9), Милована Глишића и Лазе Лазаревића.
Пољопривредна
школа “Соња
Маринковић” са
домом ученика
у Пожаревцу,
Илије Бирчанина
бб
Филипа Кљајића, Приштинска, Узун Миркова, Војводе Добрњца
(бројеви 2 - 6 и 1 - 9), Братства јединства (бројеви 126 - 198 и 119
- 153), Радних бригада, Воје Дамњановића, Жарка Зрењанина,
Јосифа Панчића, Јове Урошевића, Кадињача, Ламартинова, Кларе
Цеткин, Париске комуне, Интернационалних бригада, Максима
Горког, Достојевског, Проте Матеје, Маргум, Виминацијум, Живана
Цвејића, Радисава Цвејића, 28. марта, Ернеста Хемингвеја, Бранка
Ћопића, Симониде, Милоша Б. Јанковића, мајора Драгутина
Гавриловића, Народна, Војске Југославије (парни бројеви од броја
120 до краја и непарни бројеви од 121 до краја), Феликса Канице,
Драгољуба Ђурића, Миодрага Богдановића-Пљуце, Пећка, Миодрага
Николића, Словенска, Десанке Максимовић, Марије Кири, Милоша
Обреновића, Пастерова, Лазе Костића, Стевана Првовенчаног,
Стевана Мокрањца и Горњачка.
Страна 6 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Пожаревац 31
Сала Школе
за основно и
средње музичко
образовање
„Стеван
Мокрањац“
у Пожаревцу,
Синђелићева 14
Пожаревац 32
Велика сала
Месне заједнице
“Чачалица” у
Пожаревцу,
Пожаревачки
партизански
одред 73
61
Пожаревац 33
Мала сала
Месне заједнице
“Чачалица” у
Пожаревцу,
Пожаревачки
партизански
одред 73
62
Пољана 1
Основна школа у
Пољани
63
Пољана 2
Дом културе у
Пољани
64
Пругово
65
Речица
66
Село Костолац
67
Трњане
68
Ћириковац
59
60
Основна школа у
Пругову
Основна школа у
Речици
Дом културе у
селу Костолцу
Основна школа у
Трњану
Основна школа у
Ћириковцу
11.04.2012.
Табачка чаршија (парни бројеви), Синђелићева, Југ Богданова,
Топличина, Ћебина, Косанчићева, Кнеза Лазара, Ужичка, Вељка
Дугошевића (непарни бројеви) и Немањина (парни бројеви 2 - 22 и
непарни бројеви 1 - 17).
Битољска, Воје Богдановића Сељака, Владимира Роловића, Владе
Зечевића, Веселина Маслеше, Горанска, Виктора Игоа, Коче Рацина,
Козарачка, Ловћенска, Љутице Богдана, Новосадска, Надежде
Вељковић, Пожаревачки партизански одред (парни и непарни
бројеви до 71), Првог српског устанка, Слободарска, Подгоричка,
Ћирила и Методија, Фрушкогорска, Филипа Вишњића, Сокобањска,
Црногорска, Цане Бабовић (1. део), Шекспирова и Шеста Личка
дивизија (непарни бројеви).
Боре Станковића, Драгана Милојковића, Бранислава Радовановића,
Сестрољинска, Ивана Мажуранића, Ивана Цанкара, Јосипа Цазија,
Кнеза Рајице, Кајмакчаланска, Милице Српкиње, Марка Миљанова,
Митра Трифуновића, Миодрага Морисављевића, Прешернова,
Пожаревачки партизански одред (парни и непарни бројеви од 72 до
краја), Павла Јуришића Штурма, Родољуба Чолаковића, Стевана
Јаковљевића, Светислава Ивановића Кобаса, Танаска Рајића, Ускочка,
Хајдучка, Цане Бабовић (2. део), Цара Душана, Златарска, Алексе
Галибарде, Старца Вујадина и Уроша Предића.
Николе Тесле (непарни бројеви 1 - 145 и парни бројеви 2 - 180), Коче
Поповића, Његошева, Чеде Васовића, Саве Ковачевића, Иве Лоле
Рибара, Симе Симића, Гаврила Принципа, Вука Караџића, Бранка
Ћопића, Шљивовачка и Зеленгорска.
Николе Тесле (непарни бројеви 147 - 307 и парни бројеви 182 - 388),
Доситеја Обрадовића, Танасија Ивановића, Божидара Димитријевића
- Козице, Светог Саве, Драгољуба Новаковића, Драгише Савића,
Војислава Максића, Живадина Јовановића, Душана Митића и
Владимира Здравковића.
Село Пругово
Село Речица
Село Костолац
Село Трњане
Село Ћириковац
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“ и на бирачким местима.
У Пожаревцу, 11.4.2012. године
Број: 01-013-20/2
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Бранислав Стјеповић, дипл. правник, с.р.
11.04.2012.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Број 3 - Страна 7
САДРЖАЈ
Град Пожаревац
1.
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине града
Пожаревца, расписаним за 06.05.2012. године, бр. 01-013-20 од 11.4.2012. године ................................
1
Страна 8 - Број 3
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
11.04.2012.
Издавач: Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца - Главни и
одговорни уредник: Мирослав Унгурјановић, секретар Скупштине града Пожаревца, Редакција: Одељење за
општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца, Дринска 2, тел: 539-646,
Тираж броја 3 - 60 примерака.
Прелом: “Тец електроник” - Пожаревац
Штампа: “Тец електроник” - Пожаревац
Download

03/2012 - Град Пожаревац