issn 2217-2300
гОдИНА ii БРОЈ 8 ОКТОБАР 2011 www.sdpsrbije.org.rs
сЕдНИЦА гЛАВНОг ОдБОРА сОЦИЈАЛдЕмОКРАТсКЕ пАРТИЈЕ сРБИЈЕ
БЕз пРОмЕНЕ НАс сАмИх,
НЕмА НИ БОљИТКА У зЕмљИ
сдп сРБИЈЕ ЈЕ пРЕдсТАВИЛА пРИНЦИпЕ пРЕдИзБОРНЕ КАмпАњЕ, А ИсТАКНУТО ЈЕ дА сЕ гРАђАНИмА НЕћЕ дАВАТИ
ВЕЛИКА ОБЕћАњА, ВЕћ ћЕ Им БИТИ пРЕдОчЕН пРОгРАм зА РЕФОРмЕ И пОБОљшАњЕ сТАњА У дРжАВИ. НА сЕдНИЦИ
сУ ИзАБРАНИ чЛАНОВИ пРЕдсЕдНИшТВА, чЛАНОВИ ИзВРшНОг ОдБОРА И пРЕдсЕдНИЦИ пОЛИТИчКОг сАВЕТА,
ОдБОРА зА мЕдИЈЕ И КОмУНИКАЦИЈУ И ЦЕНТРАЛНОг ИзБОРНОг шТАБА
ФОРмИРАНО ВИшЕ Од 150 сОЦИЈАЛдЕмОКРАТсКИх ОдБОРА
међународна сарадња
сдп НА
КОНФЕРЕНЦИЈИ
ЛАБУРИсТА У
ЛИВЕРпУЛУ
дР НЕВЕН ЦВЕТИћАНИН,
пРЕдсЕдНИК пОЛИТИчКОг
сАВЕТА сдп сРБИЈЕ
сдп ЈЕ
сТРАНКА
РЕАЛНОг
жИВОТА
ОсНИВАчКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
ОсНОВАНИ
ФОРУмИ жЕНА
И мЛАдИх
2
социјалдемократија
леВО Од центра
Сдп – партнер у нОрмалИзацИјИ СрбИје
Посао сДП-а у Политици србије није власт По сваку цену, већ Да учествујући у њој,
или као њен оПонент, утиче Да грађани живе боље и сигурније, а Да та иста власт буДе оДговорна,
рационална и ефикасна. само тако вратиће наДу уместо аПатије, и само тако ће Србија да побеДи!
Пише: Слободан Орлић, шеф Изборног штаба Сдп Србије
ормирањем изборног
штаба и одлуком Главног
одбора странке, Социјалдемократска партија Србије почела је кампању за, по свему
судећи, редовне изборе у
Србији. То је важна степеница у
развоју сваке политичке
странке. Ово ће уједно бити и
први парламентарни избори за
СДП Србије, једне од најмлађих партија у политичком животу земље.
Судбина сваке странке и сваког
лидера је да, барем једном у четири године, дочека дан када
Ф
мора да стане пред грађане и
чује њихов суд о својим делима,
успесима, грешкама, заблудама и
надањима. У кампањама пред
бираче сви излазе са оним шта
су урадили било у власти, било у
опозицији, као и са оним шта
Србији нуде после избора. Ово
последње је изузетно осетљиво.
Слогани и поруке у кампањи за
многе су само део декора, део
бинске сценографије. Нешто
што лепо звучи и лако се чита.
За грађане, ипак, то јесу чврста
обећања, нешто што политичарима као тегове стављају око
врата одмах након избора. И
сами смо сведоци да бисмо, да је
само део тих обећања у свим
оним изборним годинама био
испуњен, данас имали и шведски стандард, и брзе пруге, и
чланство у ЕУ, утакмице Звезде
и Партизана у Приштини, а по
неким паролама и излаз Србије
на море - што црногорско, што
хрватско.
Многима се зато чини да су све
велике речи потрошене, да су се
људи уморили од “кључних“
тема. Свих сем једне. Нормалног и пристојног живота. Жив-
покретач: Социјалдемократска партија Србије
уређује: Уређивачки колегијум
Главни уредник: Драгољуб Стојковић
дизајн: Марко Митровић
лектура: Драгана Раковић
љења, а не преживљавања. Две
трећине грађана Србије на прво
место свог интересовања и амбиција ставља животни стандард. То мора бити циљ, не само
сваке странке већ и општи
друштвени циљ.
Само добра плата, само добар
посао, само добра пензија. То је
идеја водиља СДП-а. Социјалдемократска партија увек је
брана подели на беспризорно
богате и неповратно сиромашне. На оне који отимају и
оне којима се отима. На моћне и
беспомоћне. Мора се нивелисати друштво у Србији. Циљ
СДП-а је модерна, солидарна и
уређена земља. Тежећи том
циљу, никада неће постати
странка која ради тако да буде
боље њој, него Србији. И на
крају тог политичког пута биће
препозната од грађана као
странка која је партнер у нормализацији Србије, у смиривању
политичких страсти и одупирању сваком догматизму, радикализму и обмањивању
јавности.
У политици, као и у животу,
лични пример је све. Не треба
слушати, већ би требало гледати
шта и како странке и њихови
лидери раде. Уздржаност пред
искушењима, самоконтрола и
заједништво, јесу основна политичка предност СДП-а, али и
искуство и част председника
странке јесу прави политички
капитал. Репутација људи који
никада нису трговали националним и државним интересима
биће политичка легитимација
не само на наредним изборима
и онима после њих већ и пред
историјом.
Посао СДП-а у политици
Србије није власт по сваку цену,
већ да учествујући у њој, или
као њен опонент, утиче да грађани живе боље и сигурније, а
да та иста власт буде одговорна,
рационална и ефикасна. Само
тако вратиће наду уместо апатије, и само тако ће Србија да
победи!
Штампа: АБМ Принт д.о.о. Нови Београд
тираж: 7.000 примерака
адреса редакције: Теразије 16
телефон редакције: 011 / 26 56 383
ел. пошта: [email protected]
3
Социјалдемократија
сдп НА КОНФЕРЕНЦИЈИ
ЛАБУРИсТА У ЛИВЕРпУЛУ
Војин Вучићевић на конференцији
СоцијалдемократСка
партија Србије учествовала је на
конференцији лабуристичке
партије, која је одржана од 25. до
29. септембра 2011. године у
ливерпулу.
На годишњој конференцији
лабуристичке партије у
ливерпулу, под називом „Refounding Labour to Win”,
Социјалдемократску партију
Србије представљао је Војин
Вучићевић, члан ио СдП
Србије.
Представници „сестринских
партија“ леве оријентације из
целог света који су дошли у
ливерпул на позив лабуристичке
партије присуствовали су
расправама, трибинама, панелдискусијама о најактуелнијим
светским темама, као што су
глобална економска криза, стање
на западном Балкану, “арапско
пролеће”, ситуација на афричком
континенту, Блиском истоку.
делегати из целог света такође су
могли да присуствују избору
новог генералног секретара
лабуристичке партије, измени
Статута странке и презентацији
нове стратегије лабуристичке
партије, као и да активно
учествују у размени искустава о
моделима локалне самоуправе у
Британији и земљама из којих су
делагати дошли.
Социјалдемократе из Србије
посетиле су градску скупштину и
са градоначелником града
ливерпула и локалним
званичницима разменили
искуства о функционисању
локалне самоуправе.
лабуристичка партија последњи
пут је одржала конференцију у
ливерпулу 1925. године, што је
додатно повећало интересовање
јавности. о томе колико је било
интересовање за ову
конференцију лабуриста најбоље
говоре бројке, и то 11.000
делегата из целе Велике
Британије, преко 300 учесника из
целог света, укључујући
комплетан дипломатски кор, као
и партијске „сестринске
организације“, као што су PES,
ECOSY, Foundation of European
Progressive Studies, Fridrich Ebert
Stifung, IUSY, Socialist and Democrats Group, European Parlament, Socialist International
Women.
Социјалдемократска партија
Србије успоставила је контакте са
најзначајнијим партијама леве
оријентације, како у региону, тако
и глобално. иако нова партија,
СдП Србије изазвала је велико
интересовање како домаћина,
тако и интернационалних
учесника.
Социјалдемократска партија
Србије ће наставити
међународну сарадњу са
идеолошки блиским партијама
већ у новембру, на конвенцији
PES-а у Бриселу.
4
Социјалдемократија
СеДница главног оДбора СоцијалДемократСке Партије Србије
љајић: без Промене наС Самих,
нема ни бољитка у земљи
СДП Србије је ПреДСтавила ПринциПе ПреДизборне камПање, а иСтакнуто је Да Се грађанима неће Давати
велика обећања, већ ће им бити ПреДочен Програм за реформе и Побољшање Стања у Држави. на СеДници Су
изабрани чланови ПреДСеДништва, чланови извршног оДбора и ПреДСеДници Политичког Савета, оДбора за
меДије и комуникацију и централног изборног штаба
СДП Србије је на седници Главног одбора почела предизборну
кампању и представила принципе кампање.
Председник СДП Србије Расим
Љајић на седници Главног одбора
партије у Београду поручио је да
странка неће грађанима нудити
“велика обећања” јер је економска и политичка ситуација тешка.
“Али, у свакодневним разговорима ћемо настојати да грађанима предочимо програм за
реформе и побољшање стања у
земљи”, рекао је он.
“Морамо људима да кажемо да
без промене нас самих нема бољитка”, рекао је Љајић, као и то
да Србија мора да смањи прегломазну администрацију и повећа
улагања у пољопривреду и образовање.
СДП Србије ће се, према његовим речима, бринути о “малом
човеку” и залагати се за сузбијање корупције и повећање
броја запослених у производном
сектору.
“Ми се тог малог човека сетимо
пред изборе и обећавамо плате
од 500, 600 и 5.000 евра и од тога
не буде ништа”, казао је Љајић говорећи о начинима на које се
странке обраћају бирачима пред
изборе, као и да СДП Србије
неће тако поступати.
Говорећи о економској ситуацији
у Србији, он је рекао да само
300.000 запослених ради у производњи и да је за побољшање
животног стандарда неопходно
повећати број запослених у том
сектору и повећати извоз.
Љајић је истакао да Србија не
сме да одустане од Европске
уније нити од заштите интереса
Срба на Косову и Метохији и да
би требало да инсистира на пре-
5
говорима о статусу те покрајине.
Говорећи о европским интеграцијама, Љајић је поновио да је
Србија “уцењена” како би направила уступке на Косову, али је
истакао да, упркос томе, земља не
сме одустати од приближавања
Европској унији.
“Ми јесмо уцењени и јесмо под
огромним притиском. То не
значи да треба да дигнемо руке
од ЕУ”, рекао је Љајић и заложио
се да Србија према европским
интеграцијама има “прагматичан”
став и да настави да испуњава
услове за ЕУ упркос томе што,
како је навео, неће постати чланица у наредних десет година.
Социјалдемократија
Осврћући се на ситуацију на Косову, Љајић је рекао да Србија
треба да инсистира на преговорима о статусу покрајине и њеног
северног дела, као и да треба
узети у обзир да су Срби јужно
од Ибра у још тежој ситуацији од
оних на северу.
Према његовим речима, Срби
јужно од Ибра треба да учествују
на изборима на Косову и да на тај
начин буду укључени у одлучивање о питањима која су важна за
њихов живот.
Љајић је предложио да Србија оснује Државно веће за Косово, у
којем би били и представници
власти и опозиције.
На седници су изабрани чланови
Председништва: Гордана Предић,
потпредседница, Југ Радивојевић,
потпредседник, Миладин Ковачевић, потпредседник, Бранко
Гогић, председник ИО, Здравко
Јелушић, председник Покрајинског одбора за Војводину, Саша
Дедовић, председник Покрајинског одбора за Косово и Метохију,
Мехо Омеровић, народни посланик, Владимир Николић, председник ГрО СДП Београда, и
Живко Селаковић.
За председника Централног изборног штаба изабран је Слободан Орлић, новинар.
За председника Политичког са-
вета изабран је Невен Цветићанин, доктор политичких наука, а
за председника ресорног Одбора
за медије и комуникацију Иван
Бауер, магистар економије.
Изабрани су и чланови Извршног
одбора: Марко Петровић, Урош
Кандић, Јасминко Хаџисалиховић, Нинослав Јовановић, Татјана
Цветковић, Гордана Савић, Горан
Стојановски, Драган Мирковић,
Марко Бингулац, Стојан Тасић,
Аца Јанковић, Зоран Гвозденовић,
Владимир Бисенић, Гавра Аврамов, Тривун Стевановић, Татјана
Колувија, Наташа Васић, Војин
Вучићевић, Милутин Николић и
Дарко Поповић.
6
Социјалдемократија
оСноВан Форум Жена СдП СрБиЈе
ЖенеСаСтаВом
У ПРЕПУНОЈ свечаној сали
СО Панчево, 18. октобра одржана је оснивачка конференција
Форума жена СДП Србије. За
председницу овог тела изабрана
је Весна Станковић, глумица из
Београда.
На скупу су, поред председнице
Форума жена, говориле Гордана
Предић, потпредседница
странке, Смиљана Гламочанин,
председница Форума жена СДП
Србије за Војводину, и гошћа из
Демократске странке, Ђенђи
Селеши, председница Женске
мреже за Војводину. Догаћај су
поздравили и председник Покрајинског одбора СДП Војводине Здравко Јелушић и
председник ГО СДП Панчева
др Рајко Мијовић.
Како је истакла Гордана Предић,
иако је последњих година по-
стигнут напредак када је реч о
учешћу жена у политици, жене
су и даље у подређеном положају.
„За две године постојања СДП
Србије је показала да се разликује
од осталих политичких странака.
Да се за значајнију улогу жена не
залажемо само декларативно, показује и чињеница да у већини општинских и градских одбора
имамо 40 одсто жена“, рекла је она
истичући да је један од важних задатака СДП Србије управо
освешћивање и едуковање жена за
учешће у политичком и јавном
животу, односно отварање простора да се поправи положај жена
у српском друштву.
„Није лако донети одлуку да се бавите политиком, да се кандидујете
на изборима, а то поготово није
лако ако сте жена. Број кандидаткиња на изборима, као и број политички активних жена,
нажалост, веома је мали у односу
на учешће жена у укупном бирачком телу“, истакла је Предићева.
Представљајући платформу
СДП-а о родној равноправности, председница Форума жена
Весна Станковић истакла је да,
према Европској повељи о родној равноправности, родна равноправност претпоставља да у
једном друштву, заједници или
организацији постоје једнаке
могућности за жене и мушкарце,
да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају
једнаке могућности да уживају
одлучивању.”
све користи и добробити од наСмиљана Гламочанин рекла је да
претка једне заједнице.
ће жене СДП Србије бити снага
“Негативна дискриминација по- која ће странци дати додатну хустоји када се људи неправедно
ману димензију. Она је предстатретирају, то се обично базира
вила досадашње резултате рада
на незнању, страху, предрасуФорума жена и истакла да ће
дама и негативним идејама о
формирањем овог тела на нивоу
одређеној групацији. Свака
државе решавање проблема бити
врста дискриминације предстамного ефикасније и брже.
вља кршење људских права”,
“Женска права нису ништа
рекла је она. “Питања која су
друго већ оновна људска права.
кључна за побољшање позиције
Томе тежи читав цивилизиовани
жена, односно за унапређење
свет јер је то природно и ложенских људских права данас се
гично”, рекла је она.
групишу у пет категорија: насиље над женама, женско
здравље, образовање жена, жене
и економија,
учешће жена у
Као стратешки циљ Фо- остане на школовању,
рума жена СДП
да настави школу или
Србије, председница
студије и након роВесна Станковић нађења детета;
вела је 10 тачака:
7. брисање поделе на
1. остваривање потпуне мушке и женске пополне и родне равнослове;
правности;
8. искорењивање не2. посебна заштита оси- писмености код жена,
Весна Станковић је рекла
ромашених жена и санарочито у руралним
да је велики проблем у
мохраних мајки, са
срединама;
друштву насиље над
акцентом на акције са
9. промоција програма
женама, што проистиче из
циљем да се у потпуно- за очување емоционањиховог лошег
сти остваре законска
лног, физичког и менекономског положаја.
права заједничког изталног здравља, као и
Оснаживање положаја
државања деце и реоснивање саветоважена у свим областима је
довне исплате
лишта за угрожене канеопходно за здраво
алиментације;
тегорије жена;
друштво. Јелена Киш је
3. стимулисање жена да 10. подршка невладиистакла да је неопходна
узму већег учешћа у
ним организацијама
заједничка планирана
друштвеном и политич- које се баве проблемаполитика и унакрсне мере
ком животу;
тиком родне равносвих министарстава
4. акције поводом преправности;
интегрисане у стратегију за
венције најчешћих тзв.
11. Организовање
бољитак породице.
женских болести, изазкампања по срединама
Неопходна је већа
ваних трудноћом, поро- у којима живе мање
флексибилност послова,
ђајем или генетским
краће радно време,
образоване и просвефактором;
редефинисање
ћене жене о плани5. превенција и сузтрадиционалне улоге жене,
рању породице,
бијање насиља над жеали и јавно заговарање да
контацепцији и аборнама;
је породица заиста
тусу, као и о последи6. стимулисање женског цама нередовне
основна ћелија нашег
дела популације да
друштва.
здравствене контроле.
међународни Семинар
“БудућноСт Породице”
У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Европске комисије, у
Бриселу је 12. октобра
одржан семинар
“Будућност породица”. На
семинару су учествовале
представнице Форума
жена СДП Србије Весна
Станковић и мр Јелена
Киш.
Kако се могло чути на
семинару, европска
демографска и социјална
структура се мења као и
сама породична структура,
због чега нове изазове
треба узети у обзир када је
у питању креирање
породичне политике.
Покушај свих
заинтересованих страна на
овом семинару јесте да
одговори на питање какве
ће последице модерни
трендови и различити
облици породица имати
на друштво у Европској
унији и како
законодавство и
неопходне мере ЕУ да се
прилагоде овим
трендовима. Задатак
Европске алијансе за
породице је креирање
мера са следећим
циљевима: 1)смањење
сиромаштва и одржање
породичних прихода; 2)
подршка раном детињству,
добробит и развој деце; 3)
помоћ у остваривању
баланса између
породичног живота и
посла; 4)испуњење услова
за равноправност полова;
5)омогућити родитељима
или онима који ће то
постати о броју и размаку
између своје деце, чиме се
повећава стопа наталитета.
Председница Форума Весна Станковић (лево) са мр Јеленом Киш
Смернице у 11 тачаК а
7
Социјалдемократија
основан Форум младих сдпсрбије
председник Форума урош станојевић, дипломирани политиколог
Свечана конференција поводом
оснивања Форума младих СДП
Србије одржана је у Белој сали
Дома омладине у Крушевцу.
Пред око 200 младих из свих
крајева Србије, представљен је
новоизабрани председник Форума младих Урош Станојевић.
Станојевић је истакао да се
треба суочити са реалношћу да
већина младих данас политику и
политички активизам схвата као
„каљугу“ које се треба клонити и
да им могућност да утичу на садашње и будуће животе измиче.
Да су данас неактивност, равнодушност и незаинтересованост
луксуз који млади Србије не
смеју себи да приуште.
„ Оно што желим да поручим
својим друговима и другарицама
омладинцима јесте да смо ми
одабрали свој пут у једној малој
и младој странци на коме неће
бити пречица нити удобних ци-
пела, да је тај пут - пут за јаке,
храбре и одлучне“, рекао је Станојевић.
Скупу се обратио први координатор Форума младих СДП
Србије и члан Извршног одбора
странке Милутин Николић, који
се осврнуо на мотивисаност
учешћа младих у политици и позвао их на даље ангажовање, али
и да не запоставе своје образовање и лично усавршавање.
Горан Петровић, члан Главног
одбора и председник Одбора за
безбедност СДП Србије, поручио је младима да је, нажалост,
најефикаснији начин да се мења
окружење у којем живимо
управо политика. То је, према
његовим речима, у нашој земљи
социјална политика, коју је
најпре препознао председник
странке Расим Љајић.
Рођен је 1982. године у Београду
где је завршио основну школу и
Трећу београдску гимназију.
Дипломирао је на Факултету политичких наука Београдског универзитета, на смеру
међународних односа. Свој академски пут наставио је на Економском факултету Унивезитета
у Београду на мастер програму –
Организација и менаџмент људских ресурса. Као човек врло
разноликих и свестраних интересовања Урош Станојевић се успешно бавио глумом као члан
Драмског студија РТС-а, као и
музиком – свира три инструмента: клавир, фагот и фрулу.
Већ више од 10 година изразито
је активан у невладином сектору,
где се кроз разне организације
бавио промоцијом демократских вредности, културе и комуникационим вештинама. Као
еколошки активиста учествовао
је у великом броју грађанских акција које су за циљ имале очување животне средине.
До сада није био ни у једној политичкој партији, а члан је СДПа од 2010. године. Зашто је, као
човек по чијем образовном профилу је јасно да је политика његова сфера интересовања, дуго
оклевао да се активно укључи у
политички живот, каже да до
појаве СДП-а заправо није имао
политичку опцију са којом је
могао да се идентификује и да се,
премда велики поборник партиципације младих, држао по
страни и учествовао само на изборима и у независним грађанским акцијама, зато што је
сматрао да ни једна друга партија
није у стању да унапреди и надгради изворну грађанску иницијативу.
Пре него што је изабран на место
председника Форума младих,
Станојевић је годину дана радио
као члан ресорног и градског Одбора за екологију СДП Србије и
као члан Општинског одбора
Звездаре.
Говори енглески и италијански
језик, а служи се руским и шпанским језиком.
у новом саду одржана седница покрајинског одбора за војводину
свешто говоримоморабитиреалнои оствариво
У Новом Саду је одржана седница Покрајинског одбора за
Војводину Социјалдемократске
партије Србије на којој су изабрани чланови Извршног одбора
Покрајинског одбора. Одбор
чине Мирко Бабић, Бранислав
Маркуш, Велизар Вемић, Добривоје Марковић, Милорад Париповић, Љубен Христов,
Миливој Јовкић и Драган Кузминац. За шефа Изборног
штаба СДП Србије за Војводину изабран је Славољуб Арсенијевић.
Шеф Централног изборног
штаба СДП Србије Слободан
Орлић истакао је да све што у
кампањи говоримо људима
мора бити реално и оствариво.
“Изјаве социјалдемократа у
кампањи морају бити коректне
и конструктивне, а понуђена
решења, посебно на локалном
нивоу, препознатљива грађанима. За разлику од једног
броја странака које се користе и
сигурно ће се у кампањи још
више користити тешким речима и оптужбама, што представља “црну кампању”, СДП
Србије мора водити “белу кампању”, што не значи да неће ука-
зивати на постојеће грешке.
Напротив, на све неправилности ће се указивати, али са конкретним предлозима за
решења”, истакао је Орлић.
Председник Покрајинског одбора СДП Србије Здравко
Јелушић указао је да је у Војводини формирано 40 од 46 општинских и градских одбора, у
пет општина су постављени повереници и одбори ће бити основани наредних дана. Он је
навео да је рад на повећању
броја чланова странке и формирању месних одбора и даље
први задатак свих социјалдемократа покрајине. Јелушић је позвао све председнике
општинских и градских одбора
да користе све начине комуникације како би у наредном периоду странка остварила што
бољи рејтинг, јер СДП Србије
је кренула прва у
кампању управо из разлога што
је за директан контакт са гласачима потребно много рада на
терену, који је много сврсисходнији од рекламних кампања.
Председник Извршног одбора
СДП Србије Бранко Гогић је
указао на неопходност детаљне
припреме за наредне изборе.
Он је представио документ „15
мера за четири године”, у коме
су садржане основне смернице
којима ће тежити социјалдемократе до избора, али и након
њих, јер се грађанима не сме
обећати ништа што није могуће
остварити.
” Тим циљевима треба додати
циљеве деловања у локалу и фокусирати се на њихова решења
која ће бити уочљива”, рекао је
Гогић.
8
Социјалдемократија
Формиран
општински одбор
сдп баточина
За председника одбора изабран је Владан Добрић, саветник за имовинско осиг урање у
ДДОР Нови Сад.
”Општина Баточина има
изузетан географско-инфраструкт урни положај у Шумадијском региону, и то ј е
управо потенција л на кој ем
треба радити и у будуће”,
нагласио ј е новоизабрани
председник Одбора
за хва ливши на указаном
поверењу.
нове страначке
просторије у
лебану и бојнику
план социјалдемократа за космет у 10 тачака
србима с косова
дати кључну улогу
у преговорима
треба одмах да
1. Србија
иницира преговоре о
спровести интензивну дипломатску активност, како би
се добила подршка главних
чинилаца у међународној
заједници. Ови преговори не
би били временски ограничени, како би се смањио притисак на преговараче, и били
би вођени уз присуство Европске уније и САД.
ниво преговора су
2. Други
они о техничким питањима - струја, телекому-
конференцијама, административни прелази.
Технички преговори би требало да се воде кроз више секторских и експертских радних
група, а ова врста разговора је
неопходна због побољшања
квалитета живота људи на
Косову и Метохији, нормализације односа у региону и смањивања тензија. У случају
успеха, ови преговори би
били значајна подршка преговорима о статусу.
статусу Косова и Метохије и о статусу севера Косова. За то је неопходно
никације, саобраћај,
транспорт роба и услуга, слобода кретања, учешће на регионалним и међународним
ниво преговора односио би се на питања статуса манастира и друге српске културне
3. Трећи
баштине на Косову и Метохији.
ниво преговора био би везан за питања преостале српске имовине на Косову
4. Четврти
и Метохији и процес приватизације.
специфичног поло5. Због
жаја српске заједнице и чи-
рима, а Србија у том случају
треба да стане иза политичке
странке или листе која ће артикулисати интересе српског народа јужно од Ибра.
Такође, Влада Србије треба да
се активно укључи у реализацију инфраструктурних и других пројеката у српским
енклавама на Косову. Друго,
Срби са севера требало би да се
политички понашају на сличан
начин као Албанци и њихови
политички представници за
време владавине Слободана
Милошевића, а пре почетка
оружаног конфликта. Такво
понашање подразумева уважавање свих реалности, специфичности и разлика које
постоје између та два случаја.
Срби са севера Косова треба
да користе само мирна и демократска средства политичке
борбе, која искључују сваки вид
насиља, бахатости и сукоба.
Истовремено, локални Срби
треба да имају кључну улогу у
преговарачком процесу о статусу севера Косова.
државно веће
6. Формирати
за Косово и Метохију са-
лних институција, као и локалних српских лидера са Косова.
Улога већа би била саветодавног
карактера, посебно у току преговарачког процеса. Државно
веће би давало смернице за вођење државне политике према
Косову, а истовремено би било
одраз државног јединства, када
је у питању овај проблем.
свакој преговарачкој де7. Улегацији
- било да се ради о
рима о статусу манастира и културне баштине или преговорима
о питањима српске имовине и
процеса приватизације на Ко-
сову - морају бити заступљени
представници косовских Срба,
јер одлуке које се доносе се
највише тичу њих самих.
косовских
8. Представници
Срба, посебно они јужно од
реафирмишу идеју и иницирају
разговоре о процесу децентрализације, коју је током 2002. и 2003.
године покренуо Савет Европе,
који би и сада могао да одигра
важну улогу у том процесу.
околностима,
9. Удеооваквим
Министарства за Ко-
буде премештен на Косово, не
само да би држава показала
бригу за народ који тамо живи
већ и због могућности да се
брже реагује у кризним ситуацијама.
њенице да знатан број
Срба живи јужно од Ибра, у
енклавама, а други део компактно у општинама на северу, Република Србија треба једнако
да брине о интересима и једних
и других, али да практично
води две политике примерене
постојећим околностима.
Прво, Срби јужно од Ибра би
требало да учествују у политичком животу на Косову, што
подразумева учешће на избо-
Бранко Гогић, председник Извршног одб ора СДП Србије,
одржао ј е регионалне састанке
о ширењу инфраструкт уре
странке и припремама за предстојеће из боре.
СДП Ср бије отворила је свој е
про сториј е 13. септембра у
Бојнику и Лебану.
Тога дана Бранко Гогић, председник Извршног одб ора
странке, одржао је регионалне
састанке са страначким челницима Пчињ ског, Топличког и
Шумадиј ског округа. На састанку се разговарало о ширењу инфраструкт уре странке
по месним одб орима, формирању окружног одбора, као и о
припремама за предстојеће изб о р е.
Гогић ј е дан раније, 12. септембра, одржао и регионалне
састанке у Поморавском, Браничевском и Подунавском
округ у.
стављено од представника
власти и опозиције, најзначајнијих државних и национа-
преговорима о статусу, техничким преговорима, прегово-
Ибра, могли би већ сада да
сово и Метохију треба да
10.
Влада Србије из дела буџета намењеног за Косово
и Метохију треба да издвоји знатан део сред-
става за давање повољних кредита за мала и средња предузећа,
као и субвенције за развој пољопривреде, како на северу, тако и у
енклавама, јер опстанак српске
заједнице на Косову и Метохији
није могућ ако је базиран само на
социјалним давањима.
9
Социјалдемократија
формирани одбори у великом Градишту, ГолуПцу и кучеву
СдП Сада има 150 одбора
У сали клуба “Ледерата” у Великом Градишту одржана је свечана оснивачка седница СДП
Србије за општине Велико Градиште, Голубац и Кучево. За
председнике новоформираних
општинских одбора изабрани су
Мица Лукић Раденковић (Кучево), Дарко Јовић за Велико
Градиште и Милан Мартиновић
за Голубац.
Свечаној седници су присуство-
вали председник ИО СДП
Србије Бранко Гогић, члан ИО
Александар Јанковић и Љиљана
Дабић, председница ГО СДП
Пожаревац.
Обраћајући се скупу, члан ИО
СДП Србије Александар Јанковић је истакао значај пољопривреде, од које цело подручје
Браничевског региона живи, а
коју СДП Србије види као стратешки интерес у свом даљем
раду, као стабилизациони ослонац економског развоја земље.
Том приликом истакао је да је
Одбор за пољопривреду сачинио
развојни план тог сектора и
навео да СДП има људе који
врше едукацију и имплементацију програма на терену.
Бранко Гогић, председник ИО
СДП Србије, изразио је задовољство динамиком ширења
идеје социјалдемократије у
Србији. Он је присутнима пренео информације о досадашњем
раду ИО на формирању општинских одбора, који са ова
три одбора чини укупно 150
формираних одбора СДП у
Србији. Гогић је том приликом
представио 15 мера које су реално спроводљиве у периоду од
године, а на којима ће се базирати рад СДП Србије. Новоизабраним председницима
општинских одбора пожелео је
добродошлицу у породицу социјалдемократа, младих али
врло амбициозних људи са
идејама и решењима.
обележен СветСки дан
борбе Против Сиромаштва
Поводом Светског дана борбе
против сиромаштва, чланови
Градског одбора СДП Србије у
Крушевцу уручили су пакете са
основним животним намирницама и зимском одећом породицама најугроженијих чланова
странке на подручју Крушевца
које живе испод линије сиромаштва.
„То је само кап помоћи у мору
немаштине која нас окружује и
треба озбиљно говорити о узроцима повећања сиромаштва и
борити се против све веће поделе на екстремно богате и недопустиво сиромашне“, казала је
медијима потпредседница ГрО
СДП Крушевац Наташа Младеновић.
Она је истакла да град Крушевац има преко 17.000 незапослених, уз најаве нових отпуштања
радника. Преко 1.600 породица
су корисници социјалне помоћи. Број корисника народне
кухиње се повећао са 600 на 650,
Гардероба за
уГрожене
Пожаревљане
а постоји потреба за преко 1.000
бесплатних оброка.
„Данашње окупљање чланова
СДП Крушевац на штанду је
само наставак афирмације солидарности и хуманости, конкретних активности и апел свима,
посебно оним појединцима који
су добростојећи, да помогну
онима којима је помоћ преко
потребна и да нам свима за то не
буде повод само овај дан.
Социјалдемократска партија
Србије ће то чинити кроз
различите акције као и досад“,
закључила је Младеновићева.
Градски одбор СДП
Србије у Пожаревцу,
заједно са Општинским
одбором СДП Србије у
Костолцу, у склопу сталне
акције ,,Обуцимо децу”
поделио је сакупљену
гардеробу угроженим
избеглим лицима са
Косова и Метохије у
Костолцу. Како кажу у
овом градском одбору, ово
је “само један мали корак
којим можемо показати
солидарност са
угроженим категоријама
наших суграђана и на
томе се не смемо
зауставити”.
10
Социјалдемократија
Помоћ у Правим рукама
Општински одбор Социјалдемократске партије Србије у
Смедеревској Паланци организовао је акцију сакупљања хуманитарне помоћи за социјално
угрожене грађане.
Према речима Дејана Ресавца,
потпредседника Општинског
одбора Социјалдемократске
партије Србије у Смедеревској
Паланци, акција прикупљања
гардеробе, школских уџбеника
и прибора трајала је око месец
дана и успешно је спроведена.
„Били смо у дилеми коме конкретно да предамо све што смо
успели да сакупимо, заправо,
коме би та помоћ била најпотребнија у овом тренутку и одлучили се за Центар за развој
ромске заједнице, јер сматрамо
да су они веома озбиљна и одговорна организација и да ће
донација стићи у праве руке.
Користим прилику да се захвалим свим члановима и пријатељима странке који су
учествовали у овој хуманитарној акцији, а посебно нашем
Форуму жена са Марицом Маринковић на челу и Месном одбору Ратаре, који су се посебно
потрудили да ова акција успе.
Ова акција је једна од многих
које наша странка спроводи
широм Србије, а поједине посебно угрожене средине посетио је и председник СДП
ангажовањем
свих Против
Породичног
насиља
Србије Расим Љајић и, наравно, пружио сву могућу
помоћ“, рекао је Ресавац.
Захваљујући на донацији,
Здравка Симић, директорка
Центра за развој ромске заједнице, истакла је значај оваквих
акција, које представљају велику помоћ социјално угроженим грађанима.
„Ово је веома значајно за нашу
децу, јер доприноси буђењу
свести код њих и уверава их да
су равноправни чланови друштвене заједнице. Такође, ова акција потврђује да и на њих неко
мисли и жели да им помогне у
образовању и успешнијем школовању. Наш центар, кроз
разне пројекте које реализујемо у сарадњи с надлежним
министарством, непрекидно
ради на развоју ромске заједнице, а овакве акције нам у
томе помажу. Зато користим
прилику да члановима Социјалдемократске партије
Србије у нашој општини уручим захвалницу и најавим наставак сарадње“, истакла је
директорка Центра за развој
ромске заједнице.
Форум жена и Форум младих СДП Срби ј е у Краг у ј евцу организ ова о ј е
ак циј у дру жења у прир оди
са штићеницима Сиг урне
к у ћ е.
У л еп о м а м б и ј ен т у и з л е тишта Еко -парка и мини
з о о врта “Илина Вода” у
предгра ђу Краг у ј евца
Форум жена и Форум младих СДП Краг у ј евац ор г аниз ова ли с у акцију
дру жења у прир оди .
“ О в о м а к ц и ј о м , а л и и св а ком следећом, краг у ј ев а чк е
соција л дем ократ е желе да
и с т а к н у д а ј е н а си љ е у п о р одици свеприс у тан про блем и да сви м орају да
раде на томе да га спрече”,
пору чуј у из краг у ј евачког
одб ора СД П Ср биј е.
обележен међународни дан старијих особа
“Припадници трећег доба истичу
да су два проблема са којима се
суочавају - сиромаштво, које је код
становништва старијег од 65 година веће него код осталих грађана, а да је други проблем
усамљеност”, рекао је министар
рада и социјалне политике Расим
Љајић поводом Међународног
дана старијих особа.
Он је навео да ресорно министарство чини све да се сиромаштво
смањи и да повећава издвајања и
помоћ за најугроженије.
Према Љајићевим речима,
најугроженијој групи припадају
42.000 самачких, старачких, сеоских домаћинстава.
За групу најугроженијих развијају
се различите врсте услуга и министарство сарађује с локалним самоуправама како би им пружили
основне услуге из области социјалне и здравствене заштите.
Министар је рекао да се развијају
све врсте помоћи у кући, као и
помоћ клубова за старије, наводећи да за сада те услуге пружа
130 општина у Србији.
“Надам се да ће за две године те
услуге бити доступне и у осталим
општинама”, казао је он и навео да
у Србији ради 40 домова за стара
лица, у којима је смештено 9.000
старих, а регистровано је и 90
приватних домова.
Љајић је рекао да је 30 приватних
домова затворено јер нису испуњавали услове министарства и
додао да ће контрола приватних
домова бити пооштрена како би
се повећао квалитет услуга.
Министар Љајић је ручао с корисницима дома на Вождовцу, у њиховом ресторану, а они су му
уручили поклон.
Уједињене нације установиле су
1990. године 1. октобар као Међународни дан старијих особа,
свесне неопходности промене
друштвеног односа према тим људима.
Градски одбор Социјалдемократске партије Србије у Београду
уручио је помоћ домовима за
старе у Младеновцу и Обреновцу.
Чланови Одбора донирали су постељину и ортопедска помагала.
Том приликом председник ИО
ГрО СДП Београда Јасминко Хаџисалиховић рекао је да се Социјалдемократска партија Србије
залаже да најстарији грађани
живе безбедно и достојанствено.
” По проценама стручњака УН-а,
до 2050. године број старијих у
свету ће премашити број младих,
а у Србији је већ изједначен број
становника млађих од 15 година
са бројем грађана старијих од 65
година”, рекао је он.
“Међу 25 демографски најстаријих земаља у Европи, изузев
Јапана, Србија се налази на четвртом месту на листи најстаријих
популација у свету. Ако овом додамо да је стопа сиромаштва међу
најстаријим грађанима већа него
међу другом популацијом, јасно је
да је потребно посветити више
пажње проблемима најстаријих.
Процењује се да у Србији има између 50.000 и 100.000 људи старијих од 65 година који немају
никаква примања и нису остварили право на пензију, а међу
угроженима су и најстарији који
живе на селу и који не могу да користе услуге народне кухиње и до
којих не долази други облик социјалне помоћи.”
“Због свега овога, Социјалдемократска партија Србије се залаже
да сви ми заједно, установе и организације, учинимо све да старији
у Србији живе безбедно и достојанствено, јер старе особе не
смеју бити третиране као терет
друштва већ као његов саставни
део”, истакао је Хаџисалиховић.
11
Социјалдемократија
основан оПштински одбор сдП сурчин
негујемо Политику чистих руку
Помоћ за
сигурну кућу
Чланови ГО и Форума жена СДП
Србије у Крагујевцу поново су
обишли Сигурну кућу, са чијим штићеницима је већ урађен низ акција.
Овог пута позив за помоћ је стигао
из Сигурне куће, а чланови СДП
Крагујевац су се експресно организовали и обезбедили храну за бебе, која
је била неопходна.
Доста пажње је посвећено болесној
девојчици, такође штићеници, за коју
у Градском одбору Социјалдемократске партије у Крагујевцу истичу да ће
и њој бити пружена сва помоћ која
јој је неоходна.
Посета дечјем
дому “младост”
Чланови Форума младих и Форума
жена СДП Србије у Крагујевцу
обишли су децу без старатеља у
дечјем дому “Младост” у Крагујевцу.
Ово није прва посета тој установи,
али и овог пута су чланови СДП
Србије успели да обезбеде све оно
што је потребно штићеницима.
Међу поклоњеним стварима су биле
играчке, гардероба, али и дечја колица, која су им била преко потребна. Штићеници су изразили
велику захвалност за све што је до
сада учињено за њих и истакли да су
колица била потребна за болесну девојчицу, којој ће бити олакшан свакодневни пут до болнице.
Свечана конференција поводом
оснивања Општинског одбора
СДП Србије у Сурчину одржана је 10. октобра у сали
Скупштине општине Сурчин.
Пред око 60 симпатизера и чланова странке из овог места говорили су председник Градског
одбора СДП Београда Владимир Николић, председник ИО
Градског одбора Јасминко Хаџисалиховић, председница ОО
СДП Сурчин Александра
Пољак и као гост, председник
СО Сурчин, др Владан Јанићијевић.
Владимир Николић нагласио је
да је одбор у Сурчину 144. општински одбор СДП Србије
по реду и да је то велика ствар у
оваквим условима, када се
тешко живи у Србији. “То је
заиста велики успех и мислим
да смо ми последња политичка
партија која успева да се формира, с обзиром на све актуелне
околности у којима живимо.
Кад то кажем, мислим на то да
просечна плата, ако је уопште
примамо, не може да покрије
најосновније потребе четворочлане породице, да су пензије
мале, да млади брачни парови
тешко могу доћи до стана, да су
здравље и школовање скупи, да
је неликвидност фирми
огромна, да живимо у друштву
у коме се као доминантни осећаји преплићу бес, немоћ и
страх”, истакао је Николић.
“Како смо у таквим условима
успели да у непуне две године
сазидамо страначку инфраструктуру и оснујемо одборе у
скоро целој Србији? Одговор се
налази у перцепцији људи по
којој су тешки животни услови
ипак споредна ствар у односу
на незнање и неморал који
разједају наше друштво. Сиромаштво је тешко, али кад људи
на мало места могу да погледају
и виде част, поштење и интегритет, онда је то болно и разорно”, рекао је он.
“А СДП је једно од таквих
места: јер негујемо политику
чистих руку, политику с нултом
толеранцијом на корупцију, политику у којој су јавни интерес
и опште добро примарни циљеви и идеја водиља, политику
у којој нема оних за које закони
не важе, политику која државну
службу не поистовећује са
згртањем новца пореских об-
везника, политику која није
спремна на склапање пактова са
тајкунима, политику у чијем су
средишту људи, политику коју
најбоље одсликава наш слоган:
Људи су пречи од великих
речи”, закључио је Николић.
Председница Одбора Александра Пољак рекла је да њихов
одбор чине људи који су остварени у свом посл, и „да нису у
странци зато што траже бенефите за себе, већ да решавају
заједничке проблеме у општини, у непосредном окружењу“, рекла је она и нагласила
да је сигурна да ће уз овакав
став странка сигурно пронаћи
место у политичком животу ове
општине.
млади ниша Посетили дом за децу без родитељског старања
контакт са децом Побољшава
квалитет њиховог живота
Међународну дечју недељу, која
се ове године обележавала од 3.
до 9. октобра, Форум младих
СДП Србије у Нишу обележио
је посетом дому за децу без родитељског старања „Душко Радовић“. Млади СДП Србије у
Нишу управо су ову недељу посветили деци без родитељског
старања и деци са посебним потребама која бораве у дому
„Душко Радовић“. У вишечасовном дружењу наши омладинци су
са њима цртали, певали и поделили им слаткише, свеске и
оловке.
„Контакт са децом омогућава побољшање њиховог целокупног
живота, не само социјализације
него и емотивног. Дан дружења и
игре доноси велику радост деци“,
поручују из Форума младих у
Нишу.
Деца са сметњама у развоју, деца
без родитељског старања, деца
припадника ромске и других мањинских националних заједница
захтевају озбиљно и максимално
ангажовање, како друштвене
заједнице, тако и сваког
појединца.
„Трудимо се да што чешће посећујемо све установе за социјалну
заштиту деце у Нишу, са којима
имамо добру сарадњу, што је у
складу и са самом политиком
наше странке“, додају наше младе
социјалдемократе. Сличне акције
Форум младих у Нишу организовао је и прошле године у оквиру
Дечје недеље, као и поводом новогодишњих празника.
са речи на дела
Општински одбор Социјалдемократске партије Србије у Бечеју формирао је Месни одбор
у Радичевићу, а за председника
је изабрана Љиљана Перановић. Одмах након конститутивне седнице чланови Месног
одбора су посетили сиромашну
петочлану породицу Милин, са
троје деце, ученика првог, другог и трећег разреда Основне
школе „Здравко Гложански“ у
Радичевићу. Том приликом
уручили су породици школски
прибор и животне намирнице.
12
Социјалдемократија
интервју: Др невен Цветићанин, ПреДСеДниК ПолитичКог Савета СДП Србије
СДП је СтранКа реалног живота
Пише: Драган Коларов
а последњој седници Главног
одбора СДП Србије, крајем
септембра, за предсеника
Политичког савета изабран је
Невен Цветићанин, доктор
политичких наука, научни
сарадник у Институту
друштвених наука у Београду.
„Ми смо странка реалног живота,
странка средње класе која жели
социјалну сигурност, безбедност,
добро школство и здравство за
грађане Србије и њихове
породице. Ми не дајемо велика
обећања, већ само она за која
знамо да можемо да их испунимо.
Ми смо чиста и нова партија која
није учествовала у било каквим
конфликтима, као сви други на
политичкој сцени у Србији. Ми
смо конструктивна странка, а не
деструктивна, ми смо за
еволутивни пут развоја и за
неутралисање свих врста екстрема
који прете друштвеној
стабилности“, каже Цветићанин.
Каква је тренутно идеолошка
позиција социјалдемократије у
Европи, с обзиром на евидентне
друштвене промене које су
изазване пре свега економском
кризом?
Глобална економска криза је
довела до преиспитивања свих,
првенствено економских,
политичких и идеолошких
постулата и деконструисала неке
старе обрисе политичких и
економских пракси. Њена главна
последица је то што је довела у
питање неолибералну политичку
и економску парадигму; значи,
напросто се показало да
неолиберални модел економије и
н
све оно што собом носи нема
више легитимет. И
социјалдемократске партије су у
1990-их и 2000-их учествовале у
ономе што ја називам
„неолиберални консензус“, где су
подједнако биле партије и левог и
десног центра са веома сличним
или истим политикама. Ако,
рецимо, погледамо Блерову
политику, она је била ближа
десном центру него изворним
лабуристичким принципима. Он
је на тој веома прагматизованој
политици добио неколико
мандата и тек након почетка кризе
увидело се да овакав концепт
неолибералног консензуса није
одржив и да се тражи промена. То
је била шанса и за
социјалдемократију, да промени
политику и скрене ка изворним
социјалдемократским
принципима, дефинисаним некоћ
у оквирима „државе благостања“.
Међутим, може се рећи да ту
позицију социјалдемократија није
најбоље искористила и није успела
да из свега тога извуче снагу за
редефинисање сопствене
позиције. Тако да је сада раст
деснице евидентан, и то не само
умерене, која и није опасна, јер је
ипак демократска, већ што је
најгоре - оне екстремне деснице,
која је главни противник
социјалдемократији.
Оно што је веома значајно у
дефинисању нове
социјалдемократске политике
јесте да финансијски сектор мора
да поднесе терет кризе, јер оно
што смо до сада имали јесте да су
терет кризе носили обични
будемо она снага која ће помоћи да
грађани, односно да су спасавали
се избегну директни класни
финансијски сектор, који би
конфликти, она снага која ће
морао да се заузда - и то би
позивати на социјални и
требало да буде један од мотива
грађански консензус.
социјалдемократских партија у
У којој мери је ово „отрежњење“
Европи и Америци. Ми смо
утицало на промене у курсу самих
живели и још увек живимо у
социјалдемократских партија?
„банкократији“, у којој се створио
читав низ зависности људи који су Развој социјалдемократије је
динамичан, али она се увек држала
под кредитима. Међутим, левица
социјалдемократског типа не
близу својих вредносних ставова.
треба да иде у екстремизам, већ
После Другог светског рата
ово треба да се превазиђе
Европа бира модел „државе
еволутивним државним мерама.
благостања“ (welfare state) за свој
Наши хероји нису бољшевици ни модел развоја. Дакле, након
било какви екстремисти, нису ни
Другог светског рата Европа се
Маркс ни Енгелс, наши хероји су - изграђује на идеји која је изворна
човек који је са својим „Њу дилом“ социјалдемократска идеја, идеји о
заслужан за превазилажење
тзв. социјално-тржишној
прошле велике глобалне кризе привреди, кензијанској економији
Френклин Рузвелт и Џон Мајнард умереног регулисања тражње и на
Кејнз, чије су економске идеје
широком степену економских и
инспирисале послератну
демократских права. Међутим,
социјалдемократску „државу
1970-их држава благостања се
благостања“, као и сви они који на „уморила“ јер није имала висок
прагу 21. века обнављају ове идеје, степен БДП-а, дошло је до замора
попут умерено левог економисте
материјала и до делегитимизација
Џозефа Стиглица. Ми смо лево у
овог концепта. Држава
односу на неолиберални концепт, благостања, као умерена
лево у односу на Гиденсов концепт конструкција левог центра, бива
„трећег пута“, који је правио
нападнута са више страна - и са
претеране компромисе са
крајње левице, и са неолибералне
неолиберализмом, али смо ближе
деснице. С једне стране је нападају
центру у односу на екстремни
леви и радикални друштвени
утопијски комунизам, јер смо
покрети углавном младих људи, а с
реални људи и не продајемо
друге је нападнута од стране
шарене лаже. Дакле, ми смо у
конзервативних политика које су
Србији више лево од Демократске тражиле мања социјална давања, а
странке, али смо ближе центру од
више привредног раста.
разноразних
Конзервативци се окрећу
анархосиндикалистичких
неолибералним политикама; то је
групација које су на екстремној
Маргарет Тачер у Британији,
левици. Ми треба да будемо она
Роналд Реган у Америци итд.
снага која треба да посредује, да
Социјалдемократске партије се
13
круне и из њих се издвајају тзв.
нови друштвени покрети, попут
оног феминистичког, еколошког,
антинуклеарног и осталих, тако да
социјалдемократске партије губе
део своје друштвене базе.
Социјалдемократске партије у том
периоду не успевају да дају
одговор на неолибералне
политике које су се тада показале
као реалне у моменту када је
глобалној привреди требао раст. И
тада неолибералне конзервативне
партије добијају неколико мандата
и у Европи и у Америци, док се
социјалдемократске партије
Социјалдемократија
социјалдемократском политиком,
као код младог Николе Пашића и
његове ране „светозаревске“
социјално-демократске фазе, као
код Димитрија Туцовића, који
никад није стигао да развије своје
идеје због своје преране и
трагичне смрти, затим код низа
малих странака за време
Краљевине Југославије које се
никад нису развиле, јер је земља
била подељена на оне који су
подржавали представнике дивљег
капитализма тог времена и на
комунисте, који су се директно
„тукли“ са „класним
повлаче у пасивност и опозицију.
непријатељем“. Након Другог
Социјалдемократске партије
светског рата више није било
траже свој идентитет и
прилике да се инаугурише било
деведесетих година прошлог века
шта што би личило на
проналазе га у неолибералном
социјалдемократију јер смо имали
консензусу са десним центром. У
супрематију режима који није био
једном моменту се чинило да је то демократски и плуралистички,
прагматично. Међутим,
иако се, мора се признати искрено,
дијалектика историје је
и у оквиру комунистичког режима
неумољива, неолиберална
виде неки инциденти који би
политика се потрошила зато што
вукли ка социјалдемократским
се показало да је њен раст био
идејама (у тзв. либералнијем крилу
„надуван“, да тај раст није почивао комуниста), али све је то било у
на реалном сектору него добрим
домену економског и политичког
делом на спекулацијама
експеримента и није давало
финансијског сектора, и зато се
резултате. Можда је најозбиљнији
десило у САД да тржиште
покушај био онај Анте Марковића
хипотекарних кредита „пукне“ и
с краја осамдесетих прошлог века,
да свет забаса у глобалну рецесију. када је покушао да трансформише
Све је то довело до распада
крути социјализам у либералнију
неолибералног консензуса.
форму. То је могло постати
Социјалдемократија сада мора да
социјалдемократска политика, али
иступи из неолибералног
је, нажалост, она пропала због
консензуса, где је изгубила свој
свих догађаја након тога који су
идентитет; сада су потпуно
резултирали ратовима, али из тог
отворена врата да иступи са
реформистичког покрета јавио се
својим арсеналом мера који је
низ снага на територији целе
користила у држави благостања,
бивше СФРЈ, па и у Србији.
На чему се заснива политика
прилагођених новој глобалној
СДП Србије, шта видите као
ситуацији.
Каква је улога социјалдемократије основне проблеме у држави и који
у Србији?
су кораци за њихово решавање?
Један од првих задатака СДП
Оно што је у фокусу СДП Србије
Србије јесте да треба да
јесте држава. Јачање државе и
инаугурише социјалдемократску
њених институција и остваривање
матрицу, јер ми никада нисмо
свих оних сврха за шта је држава
имали јаку социјалдемократску
као институција и формирана - а
традицију. Ми имамо, условно
то су безбедност за грађане,
речено, неке инциденте који у
социјална сигурност и услови за
нашој историји личе на нешто што достојанствен живот. Дакле, ако је
се могло називати
држава јака, може да испуни све
ове услове, ако не, онда су грађани
препуштени на милост и немилост
самима себи. При свему томе не
треба очекивати да држава реши
све проблеме, већ треба позвати и
грађане да помогну својој држави,
да је не поткрадају и не урушавају,
да не уништавају њену јавну
имовину, и да јој служе поштено и
часно, да би им она вратила истом
мером. Између грађана и државе
једноставно треба да постоји
поверење и узајамно поштовање и
једна од мисија СДП-а је да се то
поверење и поштовање обнови. А
парламент као конкретна
институција треба да служи да се у
њему договарају све друштвене
групе са својим појединачним
интересима. Главна идеја СДП-а
јесте да средња класа, широка
друштвена група коју ми
заступамо, има најбоље могуће
представнике у парламенту који
реално могу да помогну
побољшавању стандарда средње
класе, а не да средња класа буде
губитник реформи које је искрено
подржавала. Ред је да се средњој
класи мало и врати, јер је средња
класа доста дала држави и
друштву, и у тој борби за средњу
класу је мисија СДП-а.
Разлика наше социјалдемократске
политике у односу на неку другу,
старомодну социјалдемократску
политику и у односу на неке друге
странке је видљива - ми желимо да
се заиста успостави социјалнотржишна привреда у мери у којој
је то могуће. Ми желимо
консензус свих друштвених група
као главни услов како бисмо
прионули на посао и подигли
економију на реални ниво;
потребно је, дакле, подићи
привреду, а пре свега тзв. реални
сектор, јер не можемо да живимо
само од трговине и услужних
делатности, а без реалне
производње и извоза. Ми реално
говоримо људима како ствари
стоје, без демагогије. Ми нећемо
да „давимо“ успешне привреднике
агресивном фискалном
политиком, већ хоћемо да
направимо консензус са њима у
погледу бољих услова радника,
што доводи и до веће
продуктивности самих радника.
Коме се СДП Србије обраћа, ко
може да има навише користи од
политике коју странка заступа?
Наш је фокус на средњој
генерацији, радној генерацији, у
најпродуктивнијим годинама, која
често тешко живи и саставља крај с
крајем - њима треба да се понуди
перспектива нове политике, која
може да побољша стандард њих и
њихових породица. Они коју си
власници крупног капитала
сигурно неће да гласају за
Социјалдемократску партију
Србије, већ су потенцијални
гласачи социјалдемократске
партије пре свега припадници
средње класе, које бисмо заиста
могли да мотивишемо да буду
наша база и да на тој бази
направимо једну партијску
политику која ће бити растућа. Да
направимо базу на којој ће моћи
да се гради, да би партија постала
јака и стабилна. Дакле, можемо
будућност СДП-а да градимо на
онима који су склони некој врсти
грађанског и социјалног
консензуса, који нису склони
екстремизовању. Средња класа је
угрожена са свих страна економском ситуацијом постаје
пауперизована, а такође је
угоржена и од поседника крупног
капитала јер неке државне мере
иду њима у корист. Значи средња
класа је поднела и подноси
највећи терет кризе. Ми треба да
радимо на јачању средње класе и
њеном развоју. Ми у средњу класу,
поред нпр. државних чиновника,
наставника, лекара, полицајаца,
радника у предузећима итд.
убрајамо и мале и средње
предузетнике, који имају
другачији циљ од поседника
крупног капитала и
социјалдемократија треба да им
помогне да одрже своју
аутономију у односу на крупни
капитал који жели да их усиса.
Проблем политике у Србији је
што се странке не обраћају својим
фокус групама, што се обраћају
свима, што обећавају и тајкунима,
и радничкој класи и онда их све
редом разочарају. Ми не треба
људима да дајемо лажна обећања, а
поготово не да обећавамо свима
све, већ треба да имамо своју
фокус групу, средњу класу и нижу
средњу класу и треба да им
једноставно кажемо - ми ћемо се
борити за ваша права.
Како бисте описали просечног
бирача СДП Србије?
Класичан бирач
Социјалдемократске партије
Србије је човек из средње класе
који је посвећен својим
свакодневним проблемима који
чине конкретан и реалан живот.
Наш гласач је онај који шета
недељом са породицом и који
жели да му ово друштво омогући
живот достојан човека. Он са
подозрењем гледа на екстреме и са
левице и са деснице, он не жели да
му градом јуре људи са фантомкама
на глави и да се по граду туку
присталице и противници гејпараде. Он жели да се постављају
суштинска питања - плате,
стандард, статус породице, посао
за његову жену/мужа и
школовање за децу, побољшавање
њиховог здравственог осигурања,
стварање могућности да купи
стан, кола, а не да сви живимо
„полован“ живот у коме ништа не
стварамо, већ само трошимо оно
што су створиле претходне
генерације. Ми такође можемо да
да рачунамо и на део гласова
пауперизованих радника, док не
треба да рачунамо на гласове
„фенсера“ који живе од ренти и
потомци су нових богаташа, који
иду на коктеле и „блеје“ по
градским кафићима и клубовима,
иду на излет у Милано и воде
пудлицу код маникира, и све у
свему, немају никакав додир са
реалним животом. Такви људи нам
не требају. Ми смо странка
реалног живота.
14
Социјалдемократија
СДП Раковица ДРуга на
фуДбалСком туРниРу
Екипа ОО СДП Раковица
освојила је у суботу, 15. октобра 2011. друго место на међустраначком такмичењу
општинских одбора у фудбалу!
На такмичењу у најпопуларнијем спорту, одржаном у раковичком Спортском центру,
учествовало је осам страначких екипа, а социјалдеморкате су поклекле тек у финалу и
то после нерешене утакмице
2:2, против ОО СПС-а.
После извођења пенала, тек у
осмој серији, наши су поклекли за један гол, па је СПС
био коначни победник.
Капитен ОО СДП Раковица,
Младен Ресан каже да жали
што нам је пехар измакао
после два вођства током финалне утакмице.
“Донели смо пехар за друго
место у страначке просторије,
али је лако могао бити и онај
победнички. Пенал серија је
велики рулет и непредвидива
је. Ипак, задовољни смо, СДП
Србије је најмађа странка на
општини Раковица, а у свакој
сфери живота – култури,
спорту, бризи за најстарије и
лица са инвалидитетом, смо
увек међу водећима. Зато нам
популарност толико и расте”,
рекао је Ресан.
фоРмиРан оПштинСки
оДбоР СДП СРбије у Чоки
За ПРЕДСЕДНИКа Одбора
СДП Србије у Чоки изабран
је Имре агоштон.
Захваљујући на указаном поверењу, агоштон је рекао да смо
одговорни за садашњост због
неангажовања, а да оснивањем
СДП Србије у Чоки преузимамо одговорност за будућност.
” Раднички покрет у Чоки има
прошлост и имаће будућност.
Увек смо могли да сами себи
нађемо решења за нагомилане
проблеме, јер други нам их
неће решити. Одбор СДП
Србије у Чоки је спој младости и искуства, а један број нас
старијих прошао је пут послератног сиромаштва. Успели
смо тада изградити државу у
којој су људи живели достојно,
успећемо и сада јер имамо
хтење, вољу и енергију младих“, истакао је агоштон.
Обраћајући се присутнима на
мађарском језику, потпредседник Градског одбора СДП
Србије у Суботици Катона
арпад рекао је да је пред
новим одбором велики посао
стицања легитимитета, који се
огледа, пре свега, у бројности
чланства одбора и подршци
коју ће житељи општине Чока
дати Социјалдемократској
партији Србије на изборима.
Председник Извршног одбора
Покрајинског одбора СДП
Србије Војводине Гавра аврамов истакао је да ће до краја
октобра све општине у Војводини и Србији имати формиране одборе, чиме свима
дајемо јасну поруку да смо озбиљна странка, са комплетном
инфраструктуром. аврамов је
указао да више од тога вреде
одговорни људи који су подржали политику социјалдемократије и који ће са исто
толико одговорности понети
терет наредних изборних активности.
Конференцији је присуствовао
и повереник СДП Србије за
општину Нови Кнежевац Фекете Карољ, који је оснивачку
конференцију за ту општину
заказао за 23. септембар. Формирањем одбора у Новом Кнежевцу биће завршена
инфраструктура СДП Србије
у Севернобанатском округу.
СДП СРбије вРање Помаже СтаРима
Старији суграђани могу се
јавити на контакт телефон
017/410-708 сваког радног
дана у периоду од 12 до 16
часова, а помагаће им се
око набавке лекова и превоза.
Свако има право на достојанствену старост, па је
Међународни дан старих
био прилика да скренемо
пажњу на проблеме са
којима се они сусрећу. Зато
је Градски одбор СДП
Србије у Врању позвао
надлежне органе, установе
и организације да учине
све да старе особе у овој
локалној заједници буду
равноправне, да живе безбедно и достојанствено,
као потпуно интегрисани
и активни учесници у
друштвеној заједници.
Управо зато Градски одбор
СДП Србије Врање ће организовати пријем позива
старијих суграђана на контакт телефон 017/410-708
сваког радног дана у периоду од 12 до 16 часова.
Волонтери СДП Србије
ће покушати да старијим
особама помогну практичним деловањем и пружањем неопходне помоћи
око набавке лекова, превоза и слично.
У ГО СДП Србије Врање
истичу да у њиховој локалној заједници постоји знатан број старијих грађана
који немају никаква примања и нису остварили
право на пензију, а свакако
међу најугроженијима су
оне старе особе које живе
у сеоским домаћинствима,
које не могу да користе услуге народних кухиња и до
којих не долазе ни други
облици организоване социјалне помоћи. Њима је
свака врста помоћи најпотребнија, па указујемо локалној заједници да донесе
адекватне програме њихове есенцијалне социјалне и здравствене
заштите.
Обележавајући 1. октобар,
Међународни дан старих,
чланови ГО СДП Србије
су посетили једну старију
суграђанку која живи сама
у домаћинству.
15
социјалдемократија
Психосоцијални асПекти интерактивног односа
самохраног родитеља и друштвене заједнице
МаксиМалан и несебичан ангажМан родитеља у одрастању и васпитању детета иМа велики и непроцењив значај за дететову личност
и будућност. улога родитеља је веоМа коМплексна и озбиљна. саМохрани родитељ се због свих својих одговорних дужности налази у
специфичној животној ситуацији, због чега је добродошла потпора не саМо непосредног окружења већ и друштвене заједнице
свакодневном битисању,
неопходно је изнаћи
могућности и решења која су
од круцијалне важности за
садашњост и будућност детета,
његов правилан психофизички
развој и васпитање. Самохрани
родитељ налази се у односу на све
захтеве родитељства у примарно
ангажованом положају. У сваком
тренутку (колико год да је у
решавање проблема везаних за
одрастање и васпитање детета
укључен и други
родитељ)самохрани родитељ
треба да буде психички стабилан
и високоморалан, како би
испољио исправне ставове и
поступке у решавању мањих и
већих проблема који су
неминовни у родитељству.
Након раскида брачне заједнице
могућа је и очекивана
максимална подршка од стране
бившег брачног друга,
непосредног породичног
окружења, професионалног
окружења, друштвене заједнице.
Чак и ако су испуњени ови
услови, који супортивно делују на
снагу и ентузијазам самохраног
родитеља, мора се обратити
пажња на стресни ефекат развода,
специфичну емотивну рањивост
детета (деце), самог родитеља,
који би требало да се адаптирају
на новонасталу ситуацију и
измењене околности живота .
Евидентне су ситуације када је
самохрани родитељ принуђен да
сам изнађе решења у вези са
материјалном сигурношћу коју
треба да обезбеди детету, када
треба да оствари надзор над
дететовим здрављем,
васпитањем, активностима, а при
томе мора да се ангажује у вези са
низом професионалних обавеза ,
егзистенцијалних и текућих
проблема, како би биле
обезбеђене основне материјалне
и друге потребе. Идентичним
изазовима и задацима изложен је
самохрани родитељ који није
заснивао брачну заједницу и од
рођења детета самостално
решава све проблеме одважно и
храбро у циљу правилног
одрастања и васпитања детета.
Редовне и ванредне обавезе и
дужности које се постављају пред
самохраног родитеља у свом
обиму и значају не могу увек да се
изнесу и остваре уколико не
постоји подршка окружења и
друштвене заједнице, која је
усмерена ка њему лично, а такође
и према детету - ангажовање
педагога, психолога, просветних
радника, социјалних радника...
Неопходно је да се ангажују сви
капацитети друштва како би
у
позитивно утицали својом
правилном и сврсисходном
интервенцијом и деловањем, у
циљу побољшања свих аспеката
који морају бити задовољени у
одгајању детета. Идеално би било
остварити подршку која је
перманентна,
мултидисциплинарна и доступна
родитељу и детету у сваком
тренутку. Пожељно би било
подржати достојанство и
животну храброст самохраног
родитеља, пружити
правовремену и целисходну
помоћ уз пуно разумевање и
респект, без задршки и без
афективне хладноће и
незаинтересованости оних
којима је то професионално и
људско задужење. Наилажење на
препреке у комуникацији,
недоступност или пролонгирање
у вези са успостављањем
подржавајућег односа доводи
самохраног родитеља у
деградирајућу позицију, уместо
да му се квалитативно ојача
позиција и стимулише
самопоуздање како би пружио
свој максимум. Од родитеља се
очекује заштитнички,
ауторитативни, а у исто време
позитивистички, весео приступ,
пун љубави и разумевања за дете
у сваком тренутку. Да би се
остварила правилна доктрина
родитељства, потребна је
перманентна саветодавна и
едукативна подршка стручних
лица, у односу на сва актуелна
питања која се постављају пред
самохраног родитеља, који је
често у немогућности да донесе
сам решење и оствари циљ, из
разлога што се и сам налази у
околностима колизије жеља и
могућности, недостатка
оптималног времена које би
требало да посвети свом детету,
јер је неминовно да се усмери
обезбеђивању стамбене и
материјалне сигурности и
решавању текућих животних
проблема.
Самохрани родитељ са дететом
(децом) код нас најчешће није
економски независан у тој мери
да може обезбедити све дететове
и личне потребе потпуно сам,
због тога се углавном прикључује
својој фамилији, где такође треба
изнедрити нове заједничке
принципе животног стила и
адекватан став ближњих у односу
према детету и самохраном
родитељу. У оваквој ситуацији
може доћи до развоја
породичних односа који могу
бити конфликтни и
недефинисани у односу на низ
значајних питања, с обзиром на то
да се ради о специфичном виду
породичне заједнице, нпр: Како
изградити и поставити принципе
међусобних односа, задатака,
одговорности? На који начин
правилно васпитавати дете ? У
којој мери га форсирати у вези са
радним обавезама? Који је прави
начин подршке и награде за дете?
Да ли су чланови породице
благонаклони према ставовима и
стремљењима самохраног
родитеља или му несвесно
отежавају ситуацију угрожавањем
ауторитета пред дететом?
Правилно засновани односи у
вези са низом питања и
усклађивање приступа, уз пуно
обострано уважавање, увек имају
за циљ остварење стабилног
породичног окружења у коме ће
се дете осећати сигурно,
заштићено, моћи ће да развија
своје интелектуалне и креативне
способности. Традиционална
вредност остварења слоге и мира
у кући основни је предуслов да се
активирају сви значајни
потенцијали и реше текући
проблеми.
Да бисмо омогућили, као
друштво у целини, праву
подршку самохраном родитељу и
сваком детету, које је наша
будућност, поред помоћи на
економској основи,
психосоцијални приступ на свим
нивоима је веома значајан.
Предлози:
- Унапређење статуса и позиције
самохраног родитеља у
породици, професионалном
окружењу, друштву;
- Организовање едукативних
предавања у вези са свим важним
питањима која се постављају пред
самохраног родитеља у вези са
одрастањем и васпитањем детета;
- Омогућавање перманентног
саветодавног рада за самохраног
родитеља - оба родитеља и у
оквиру породице - ради неговања
квалитетних и позитивних
односа, уз идентификацију
начина подршке коју може да
пружи друштвена заједница;
- Индивидуализација
психолошке подршке и
промовисање могућих решења за
актуелне проблеме уз
мултидисциплинарно
ангажовање стручњака и њихово
консултативно повезивање;
- Доступност информација у вези
са свим актуелним питањима,
правима и дужностима
самохраног родитеља;
- Интензивирати активности у
вези са подршком самохраном
родитељу путем нових, додатних
ангажовања у друштвеном раду
нпр. Саветовалиште за
самохране родитеље (оба
родитеља) у вези са свим
актуелним питањима и
проблемима ради унапређења
односа оба родитеља у циљу
добробити детета.
Др Светлана Бановић,
члан ГрО СДП Београда
и члан Одбора за здравство
16
Социјалдемократија
препознавање реалних проблема
Идеја социјалдемократије наставила је да се шири Србијом,
па је 20. септембра формиран
Градски одбор СДП Србије у
Ужицу. За председника одбора
изабран је д. Горан Шљивић,
кардиолог.
Новоизабрани председник је
захвалио на указаном поверењу
уз обећање да ће, уз подршку
чланова Одбора, дати све од
себе за добробит грађана
Ужица. Потпредседница СДП
Србије Гордана Предић иста-
кла је да се Социјалдемократска партија Србије бави препознавањем и решавањем
реалних проблема, као и да ће
се и убудуће странка бавити
тешкоћама обичног човека.
Скупу се обратио и председник
Извршног одбора Бранко
Гогић, који се осврнуо на досадашњи рад и напредовање
странке, а новоформираном
одбору је дао инструкције за
наредне активности и припреме за предстојеће изборе.
милена бићанин, потпредседница ГрадскоГ одбора сдп беоГрада
образовање је јавно добро
Друштво мора Да Стреми ка вреДноСном СиСтему у коме Су пре Свега образовање,
морални креДибилитет, раД и СтручноСт темељ Друштвеног углеДа
очела је нова школска година,
а са њом и повећано
интересовање јавности за
поједина питања, најчешће она
уобичајена: има ли гужве испред
књижара, да ли је „ђачки динар“
обавезан или није, да ли су
екскурзије скупе и колико се
поштују процедуре у
организацији истих, како
осигурати безбедност ученика у
саобраћају на путу ка школи, како
прваке припремити за полазак у
школу. Ове године највише
простора посвећено је акцији
поделе бесплатних уџбеника, коју
на нивоу Републике спроводи
Министарство просвете за
ученике од првог до трећег
разреда и Градски секретаријат за
образовање на основу одлуке
Скупштине Града Београда за
ученике од четвртог до осмог
разреда са територије 17
п
београдских општина. Током јула,
тачније 14.7.2011. године,
Скупштина Србије усвојила је
законске измене које обухватају
31 члан од 185 Закона о основама
система образовања и васпитања.
За сто дана је изграђена и
отворена још једна
основна школа, неке се
реновирају веома озбиљно, и
полако се стиче утисак, а
запослени у просвети и тврде да
имају све више посла, и најчешће
спомињу повећану
администрацију науштрб
квалитета непосредног рада са
ученицима.
Током претходне школске
године, још увек исте
календарске, просвета је на разне
начине била присутна у јавности,
али сам сигурна да је најјачи
утисак оставио скоро двомесечни
свакодневно затицале почеле да
пријају, оснажују, подстичу на
креативност и професионализам,
у односу на до тада веома
стерилну, круту и са становишта
потреба ученика скоро потпуно
неприхватљиву наставничку
праксу. Ниси сви разумели
концепт демократизације,
децентрализације и
деполитизације образовног
система, потребу за
перманентним стручним
усавршавањем, некима је било
тешко, а и данас је, да на најбољи
начин разумеју и прихвате
концепт школе по мери
детета. Време је поново почело
негде да се губи само од себе, јер
нисмо знали, а ни довољно хтели,
да учинимо све неопходне напоре
и узмемо га у своје руке. Тешим се
да стали нисмо, али брзину смо
штрајк у просвети и чувено
изгубили, па тако тек од 2010.
питање да ли за 30 минута може
године имамо Стандарде
да се реализује наставни план и
квалитета рада образовнопрограм и како ће се надокнадити васпитних установа.
пропуштених 15 минута часа.
Ко је крив, или боље речено
Да ли је наш образовни систем
одговоран за недовољно
„краћи“ само за 15 минута, или
искоришћено време, односно
нешто више од тога?
изостале очекиване ефекте
Да, то питање је много старије од започете реформе?
штрајка у пролеће 2011. године.
Нова знања и потребе друштва по
Тешко ми је више и да изговарам, дефиницији су бржа од
а још више да се сећам тих
могућности њихове
такозваних деведесетих и јавне
имплементације у планове и
тајне да је тада све пало. Одлучила програме, односно систем
сам да, без обзира на дуготрајно
образовања, па су самим тим и
деловање узрочно-последичних
ефекти помало у сукобу с новом
веза између догађаја и њихових
реалношћу, али то важи пре свих
последица, “скратим“ своје
за високоразвијена друштва.
сећање на последњих десет,
Наша ситуација је другачија. За
односно осам година, а почела је
нас је и мало много, под условом
и девета откако је започела
да је квалитетно. Мислим да је
реформа образовног система. Тај питање квалитета и после осам
период ћу памтити као време када година од почетка реформе наша
су промене које су нас скоро
насушна потреба. У систему
17
Социјалдемократија
за рад и против сиромаштва
За председника Одбора СДП у Лучанима изабран је
Радош Достанић,
дипломирани економиста.
Председник новоформираног одбора
захвалио је на указаном поверењу и
обећао да ће промовисати идеју социјалдемократије у
својој општини.
“Ангажовање пообразовања Србије ангажовано је
100.000 запослених, наставу
похађа више од 700.000 ученика
на свим нивоима образовања, ту
су и институције образовног
система, родитељи, и сасвим
извесно да се ефекти тичу целог
друштва. Ето одговора. У
друштву у којем мало који
сегмент функционише апсолутно,
тешко да и просвета то може, али
сам сигурна да одатле све почиње.
Које мере су неопходне да бисмо
надокнадили пропуштено и да ли
се то уопште може?
Штета која је почињена не може
се претворити у корист, али се
могу умањити њени негативни
ефекти. Бројне генерације
ученика или студената које у
јединици времена нису добиле
адекватно образовање и које због
тога не могу да обезбеде личну
егзистенцију, јер се знање није
вратило као друштвено добро,
морамо охрабрити да прихвате
концепт целоживотног
образовања као једину
алтернативу. Јер, најчешће посла
нема или протекне много
времена од краја формалног
образовања до првог запослења.
Мораће да прежале време које су
потрошили учећи и надајући се
да у тим образовним профилима
лежи њихова срећа. Свако знање
је корисно, али је најкорисније
оно које омогућава егзистенцију
по мери потреба развијених
друштва с почетка 21. века, коме
и ми тежимо.
Доста се говори о издвајањима
државе за образовање. Како се,
према вашем мишљењу, ситуација
у Србији може поправити?
Образовање није трошак, већ
инвестиција. Нужно је повећање
процента улагања у просветни
систем на свим нивоима.
Искуства развијених земаља кажу
да је то у висини од 6% БДП-а.
Друштва која су то разумела,
попут скандинавских земаља,
веома су развијена и социјално
пожељна. Наше друштво је
традиционално опредељено ка
социјалној правди. Зашто онда
нашу укупну развојну стратегију
не усмеримо у том правцу? Та
идеје нам није страна, штавише,
штених и радних
људи је приоритет
који мора дати резултате”, рекао је
члан Главног одбора СДП Нинослав Јовановић и
додао да се “Социјалдемократска
партија Србије залаже за борбу против сиромаштва,
право на рад, једнакост и право за све
људе”.
прижељкујемо њено остварење.
Основни предуслов за друштво
једнаких могућности, сузбијање
сиромаштва, социјалну правду, за
напредак и просперитет земље
јесте квалитетно образовање.
Квалитетно образовање је људско
право из којег проистиче јавно
добро.
Како побољшати материјални
статус запослених у просвети?
Побољшање материјалног статуса
запослених је вечна тема нашег
образовног система. У том смислу
би требало што пре направити
правилник о напредовању
наставника. Знатан број мојих
колега је веома професионалан,
стручан, разуме систем и жели да
га личним ангажовањем
унапређује. Али још увек
недостаје сегмент који ће таквим
наставницима дати нову
димензију у њиховој каријери,
отворити врата друштвеног
угледа и као такве промовисати у
нову меру вредности наставничке
струке. Материјална надокнада
која би с тим у вези уследила, као
што сам рекла раније, не би била
трошак из буџета, већ приход
који би се вратио кроз вредности
створене на тржишту роба, идеја
и капитала, кроз знања и вештине
наших ученика, а касније радно
ангажованих људи. Ово друштво
мора коначно да успостави
вредносни систем у коме су пре
свега образовање, морални
кредибилитет, рад и стручност
темељ друштвеног угледа. Све
остало је забава и доколица која
се скупо плаћа. Време је да
почнемо да зарађујемо.
Шта предлаже СДП Србије?
На путу ка стварању друштва по
мери њених грађана, а сагласно
идеји социјалдемократије,
односно програмским
опредељењима СДП Србије,
неопходно је обезбедити
адекватно вредновање образовног
система на свим нивоима. Да би се
новим инструментима мерио
учинак и квалитет промена,
неопходно је наставне планове и
програме поново дефинисати јер
су преобимни, па самим тим
спречавају успостављање могућих
ефеката функционалних знања,
враћање целодневне наставе за
ученике од првог до четвртог
разреда, што пре започети
реформу гимназијског система,
средње образовање превести у
систем обавезног образовања,
коначно дефинисати стандарде
наставничких компетенција,
спроводити образовно-васпитни
процес у складу с дефинисаним
стандардима постигнућа ученика,
образовних установа, обезбедити
значајнију материјалну подршку
ученицима из социјално
угрожених породица, адекватна
подршка ученицима са посебним
потребама, деци из
маргинализованих група,
стипендирање талентованих и
обезбеђивање услова за повратак
младих стручњака из света.
Уколико бисмо овим и сличним
мерама успели да спречимо даљи
„одлив мозгова“, сигурна сам да
бисмо једну велику корист већ
остварили. Не смемо да губимо из
вида да демографска слика у нашој
земљи није охрабрујућа. За
почетак, ово су основни кораци
који морају постати суштина
система образовања, али не само
кроз законски оквир и разне
правилнике већ као свакодневна
пракса друштва које је стабилно и
које се такмичи пре свега само са
собом, за своје добро. Спољни
подстицаји су и пожељни и
неопходни, али само онда када смо
препознали и дефинисали своју
мисију и визију. У супротном,
чини нам се да нам неко нешто
намеће, а с обзиром на то да на
овим просторима то није
пожељно, онда нам не остаје ништа
друго него да сами препознамо
наше потребе и, ценећи своје
одлуке, кренемо да их реализујемо.
Нешто морамо и да хоћемо!
18
Социјалдемократија
стратегије раЗвоја спорта
Коначно, после дужег чекања,
Србија је добила Закон о
спорту, којим се уређују многе
до сада неуређене области (заштита спортиста, њихово обавезно осигурање, област у
домену спортских организација
и др.). Али, ја бих, пре свега, издвојила део који се односи на
доношење Стратегије развоја
спорта у Републици Србији.
Члан 142. Закона који уређује доношење Стратегије развоја спорта
у Републици Србији за мене има
посебну важност. Не само што је
то једна од најзначајнијих новина у
оквиру текста Закона, с обзиром
на чињеницу да законске одредбе
сада детаљно и прецизно прописују израду и доношење Националне стратегије развоја спорта у
Републици Србији. Поред тога,
после дугог низа година је предложено увођење димензије стратешког планирања развоја спорта на
државном нивоу, што значи да ће у
најскоријој будућности Влада Републике Србије имати обавезу да
сачини и донесе такав документ.
Мислим да је неопходно да се период на који се стратегија доноси
пропише законом и да по могућству буде дужи од мандата једне
владе како би се обезбедила политичка неутралност тог документа и
дугорочност његове примене. Зато
се поставља питање да ли је прописани период од пет година за важење стратегије довољно дугачак.
У сваком случају, он представља
добар помак у односу на садашње
стање. Национална стратегија развоја спорта која би се мењала сваки
пут када се промени влада не би
имала великих изгледа за успех и у
потпуности би изгубила своју
стручну и стратешку компоненту.
Оно што је сада најбитније после
доношења Закона јесте урадити
стручне и независне анализе тренутног стања у спорту, и то не само
у врхунском већ и рекреативном,
такозваном спорту за све. Посебну
пажњу треба обратити на стање
спорта особа са инвалидитетом.
Верујем да ће та анализа показати
где су највећи недостаци у досадашњем развоју спорта и где треба
највише деловати. По мом мишљењу, то је развој предшколског и
школског спорта, као и масовна
употреба спорта као рекреације. И
ту проблем није само хронични недостатак материјалних средстава
која за собом повлаче мали број
спортских објеката, неадекватну
опремљеност истих итд., већ
управо недостатак једне стратегије
која ће омогућити предшколској
деци да се на прави начин уз
стручне тренере баве и корективном гимнастиком и разним спортовима. Школској деци треба
обезбедити довољан број сати у
спортским салама, на прави начин
их уводећи у свет спорта (а ослободити се комерцијализације
спортских сала на рачун дечјег
времена проведеног у салама).
Ми и сада имамо физичко васпитање као један од обавезних предмета у основним школама, али
једна озбиљна анализа сигурна сам
да би показала да је ниво дечјих
спортских активности занемарљив, да се програми не прате и да
на крају као резултат тога имамо
децу која су потпуно незаинтересована за физичку културу. Они је
у ствари и немају. А то, наравно,
има дугорочне и несагледиве последице за друштво (алкохол,
дрога, гојазност…) Савез друштава педагога физичке културе,
СОФК и Републичка заједница
образовања Србије покренули су
1970. године спортска такмичења
ученика основних и средњих
школа под називом “Спортске
игре школске омладине Србије”
(СИШОС).
Почев од школске 1976/77. так-
мичења се одвијају у заокруженом
четворогодишњем олимпијском
периоду. Назив игара је допуњен,
тако да се од 1976. године зову
Олимпијске спортске игре школске омладине Србије, чиме је у
њиховом називу истакнуто базирање на основним олимпијским
идејама. Савез је 1997 год. променио назив у Савез за школски
спорт и олимпијско васпитање
Србије.
Од 1992. године, на иницијативу
тадашњег Министарства омладине и спорта Републике Србије,
такмичења су обједињена у јединствен систем под називом Олимпијске спортске игре ученика
Републике Србије.
Тих година се негде и завршавају
Мале олимпијске игре, онако како
их се ја сећам, које су промовисале
олимпијски дух међу децом и од
њих чиниле будуће спортисте или
здраве људе.
У формирањима свих бројних савеза, мислим да се изгубила њихова сврха, а непостојање јасне
националне стратегије развоја
онемогућило је истима да раде
координисано.
Национална стратегија не може да
се заснива само на бескрајном ентузијазму неколицине професора
физичког васпитања и појединих
бивших спортиста.
Зато је неопходно донети јасну
стратегију, спортски школски
савез под покровитељством Олимпијског комитета би се бавио искључиво развојем спорта код деце,
њиховом здравственом заштитом
и омогућио деци да уз стручњаке
праве своје прве спортске кораке.
Други део анализе треба усмерити на рекреацију као најмасовнији вид спорта у свету, па тако и
код нас. У неким земљама она је
под покровитељством Олимпијског комитета тих земаља, што
је одлична и ефикасна метода уређења те велике области, као и
промовисања спорта уопште
ради заштите и побољшања здравља грађана. Један од начина промовисања рекреације јесте и
отварање јавних површина за бављење спортом, трим стаза, справа
за вежбање, у свим деловима
града. Тиме спорт чинимо доступним свим узрастима, потпуно бесплатно, што је у
данашње време од великог значаја. Посебну пажњу треба посветити особама са инвалидитетом и
потпуно једнако им омогућити
бављење спортом као и осталој
деци. За те потребе неопходно је
оспособити или направити сале
које су прилагођене њиховим потребама и апсолутно их укључити
у све спортске такмичарске активности паралелно са осталом
децом.
Самра Бјелица,
бивши државни
рекордер у скоку увис
регионални сас танак
у Златиборском округу
У просторијама СДП Србије у
Ужицу одржан је састанак са
председницима општинских одбора странке у Златиборском
округу и повереницима ужичког
градског одбора.
У просторијама Социјалдемократске партије Србије у Ужицу
одржан је састанак са председницима ОО СДП Србије у Златиборском округу (Ариље,
Пожега, Бајна Башта и
Чајетина) и повереницима ОО
СДП Србије за ужички градски
одбор Социјалдемократске партије Србије. Скупу се обратио
члан Главног одбора Нинослав
Јовановић захваливши се на досадашњем одличном раду формираних општинских одбора
Златиборског округа, такође и
постојећем чланству Социјалдемократске партије Србије у
Ужицу.
“Одличан рад социјалдемократа
у Златиборском округу је производ пре свега великог броја чланова на челу са људима који су у
својим местима познати на основу својих професионалних
биографија и чистих образа, дубоко сам уверен да ће овакав
скуп људи постићи више него
одличан резултат у предстојећој
изборној години”, рекао је Нинослав Јовановић.
Формиран одбор у
бајиној башти
Идеја социјалдемократије наставила је да се шири Србијом,
тако да је формиран Општински одбор СДП Србије у
Бајиној Башти. За председницу
Одбора изабрана је Гордана
Леонтијевић, професор разредне наставе, која је истакла
да ће „пуног срца промовисати
идеју социјалдемократије на
територији општине Бајина
Башта“.
Присутнима се обратио и члан
Главног одбора Нинослав Јовановић, који је дао пуну подршку новоизабраном
општинском одбору и указао
да је СДП Србије за само двадесет месеци свог постојања
успела да социјалдемократску
идеју утемељи на целокупној
територији Републике Србије.
19
Социјалдемократија
Интервју: Исток ПавловИћ, дИзајнер Интернет странИце сдП србИје
садржај је важнИјИ од форме
блогове и сатиричне текстове,
често и за популарни сајт
news.net. За лист
Социјалдемократија Павловић
говори о томе колико интернет
утиче на свакодневни живот и
наш поглед на свет.
Влада мишљење да је у Србији
интернет још увек до ст у пан само у
градовима и за релативно мали број
људи у односну на регион. Да ли је
то тачно?
То апсулутно није тачно. Прво,
имамо податак Савезног завода за
статистику - 55 одсто грађана
Србије је на интернету, а од њих је
свега 10 - 15 одсто на спорој вези
(dial up). Али сви други су на брзом
интернету, што је право интернет
искуство. То је импресивна бројка за
земљу као што је Србија и не
можемо више говорити да је
неразвијена у том смислу. Сад су
дошли сви на интернет, не само
интелектуалци него буквално сви
профили и сви друштвени слојеви и домаћице, земљорадници,
пензинери.
Веб-сајт СДП Србије, по оцени
многих стручњака из ове
области, један је од најбољих
сајтова политичких странака
код нас. Човек који је
дизајнирао сајт, организовао
део интернет маркетинга СДП
Србије и направио сајт
obucimo-decu.com добро је
познат у свету интернета, веб
дизајна и маркетинга - Исток
Павловић. Из биографије
издваја да је завршио
Електротехнички факултет у
Београду, смер за нуклеарну
физику и биомедицински
инжењеринг. Заједно са
колегама покренуо је неколико
успешних веб-сајтова на
домаћем и глобалном тржишту:
tracara.com, trojka.rs, blejac.com
неки су од сајтова на српском
језику. Популаризовао је идеју
виралног маркетинга међу
брендовима у Србији. Креирао
је неколико успешних виралних
кампања, попут Вести
Srbija.com, који је и дан-данас
најпосећенији сајт у Србији
свих времена - за један дан (пола
милиона посета 1. aприла 2009,
први дан лансирања), игрице
“Састави своју владу” (била је
на скоро свим телевизијама и у
новинама). Оснивач је агенције
за интернет консалтинг “Worldwide“, a радио је консалтинг и
интернет стратегије за неке од
најпознатијих домаћих
брендова. Редовно пише
За које потре б е се код нас највише
корис ти интернет, колико ми заиста
к валите тно користимо овај медиј?
На к акве садржаје трошимо највише
времена?
Великој већини интернет служи за
информисање и размену
информација, али свакако и за
забаву. Истина је да се доста људи
прикључило на интернет због
Фејсбука, за њих је то заправо
основни медиј. Ту имамо нешто
измењену слику о пласману и
примању информација; оно што је
симптоматично, већина људи прво
чита новости са Фејсбука, па тек
онда новине, значи прво их занима
шта ради кум, шта ради брат итд.,
па тек онда шта је рекао Борис
Тадић или било који други
политичар, колико год да је
озбиљна тема. Већина чак и не иде
на веб-странице новина и часописа,
већ чека да неко пренесе вести на
свој Фејсбук профил, па се на то
највећи део информисња и своди.
Тако је свуда у свету, нисмо ништа
различити од било које друге земље.
А ипак, то је једна специфичност
које никад није било, то је ствар
која мења парадигму како људи
размишљају о вестима. Људи никад
нису никад имали прилику да у тој
некој условно речено новинској
форми читају о људима из свог
живота, а не само о недодирљивим
људима с ТВ-а. Дакле, сад имамо на
хиљаде микрозаједница где се
размењују вести и информације. То
је као када људи седе у кафани, а
Фејсбук може да се замисли као
једна велика кафана са хиљаду
столова где некад људи седну и за
неки други сто - то је линк који се
даље шири.
У којо ј мери се то одра жава на
адв ертајзинг и марке тинг уопште?
Да ли то олакшава или оте жава
људима да дођу до правих
информација? Колико то у тиче на
промоцију, у овом слу чају,
политичких порука?
Ако говоримо о веб-сајтовима, то је
већ стара прича. Имати само лепо
дизајниран сајт је као да имате
одличан билборд усред пустиње.
Значи, треба довући људе на сајт и за
то постоје посебне технике
интернет кампање, али једно је
сигурно - да морате имати
квалитетан садржај на сајту, да то
има смисла, да читате, да проводите
своје време на сајту. И политичка
кампања мора бити другачија.
Најбитније је да се осмисли нешто
за шта је велика вероватноћа да ће се
допасти највећем броју људи и да
садржај прати форму, да би стигао
до оних људи којима је намењен. Ја
сам доста проучавао стање у
Америци, пре свега јер се тамо све
што је везано за интернет,прво
дешавало и најбољи пример као
илустрација је Обамина кампања.
Рецимо, тамо се све до објаве
Обамине кампање интернет готово
уопште није користио у те сврхе,
врло слабо, као код нас данас.
Поставља се питање какав би то
морао бити садржај да бисте
привукли гласаче. Ту сајтови који се
праве на маргинама, који се баве
различитим садржајима и увезани су
долазе до изражаја. Суштина је
пронаћи садржај који ће бити
занимљив за што више корисника
интернета. Поента је, дакле, да
треба пратити трендове и онда
размишљати шта би прошло у
Србији, а шта не. Неке ствари
концепцијски могу да се копирају
„један на један“, а што се тиче самог
дизајна сајта, ту доста тога може да
се преузме. Ипак, једна ствар је
веома важна - сајт мора да буде
допадљив, али не сме бити бољи од
стварног садржаја. Сајт не сме ни да
обећава превише, мора да буде
изједначен са садржајем или да се
заједно развијају. Не смете никог да
лажете, морате бити искрени. Ту се
крије успех. Имате пример Сузан
Бојл из британске музичке ТВ
емисије “Идол”; прво иде слика која
не обећава - појављује се домаћица
која пржи лук, она каже да хоће да
буде славна и сви се смеју, а онда она
почне да пева и сви се одушеве - то је
концепт којем тежимо, да се људи
заинтересују за садржај, за оно што
нудимо, а не само за форму, јер то је
кратког даха. Ми много чешће
имамо у свакодневном животу, а и у
политици, обрнут концепт - форма
солидна - садржај често никакав.
Дизајнирали сте сајт и организовали
део интерне т кампање
Социјал демократске партије
Србије. Како оцењу је те нас т уп
СДП-а до сада?
Пре свега допада ми се председник
СДП Србије Расим Љајић. Мислим
да је он тренутно једина личност на
политичкој сцени Србије која има
кредибилитет. А то мисле многи људи
које знам и које такође ценим. Љајић
је личност која није искварена
аферама, чини се да ради максимално
колико може, да даје све од себе, а
својим наступом показао је да је
поштен и лепо васпитан. И мислим
да је цео тај дух пренет на странку, сви
људи које сам упознао су пријатни,
сличног духа и менталитета. И
наступ СДП Србије је у складу с тим.
Има ту нечега - дефинитивно.
20
социјалдемократија
о инклузивном образовању
Под инклузивним образовањем
подразумевамо образовни систем
који је отворен за сву децу, дакле и
за ону која су због свог
маргинализованог друштвеног
положаја или искључена из система
образовања, или им тај систем не
пружа адекватну подршку, као што
су: деца са сметњама у развоју, деца
која припадају различитим
националним мањинама (пре свега
ромска деца), избегла и расељена
деца, деца без родитељског старања
и деца из социјално угрожених
породица.
Њихово укључивање треба да им
омогући да буду део школске
заједнице и да се кроз сложен
процес образовања припреме за
касније равноправно учешће у
животу заједнице. Право на
образовање, без дискриминације по
било ком основу, подупиру бројна
документа - међународна
(Конвенције УН о људским
правима и о правима детета,
Декларција о образовању за све,
Дакарска декларација, документ
Образовање за све), као и Закон о
основама система образовања и
васпитања Републике Србије.
Закон о основама система
образовања и васпитања садржи
елементе - опште принципе и
предлоге решења - који треба да
обезбеде већу отвореност и
праведност образовања и
ефикасније укључивање
маргинализованих и социјално
рањивих група у све нивое
образовног система.
Да би општи принципи и
предложена решења дали видљиве
ефекте, потребна је темељна
припрема, која је код нас изостала:
Деца са различитим образовним
потребама захтевају посебно
припремљене приступе школи рампе, лифтове, стазе које
омогућавају безбедније и
слободније кретање деци са
оштећеним видом, обезбеђен
превоз од куће до школе возилима у
која лако могу да уђу и деца са
моторичким сметњама, обезбеђену
пратњу; потребно је да се уреде
тоалети, да се набави одговарајући
намештај, да се из школског
дворишта уклоне препреке које
могу да у већој мери ограниче
кретање неких група деце.
Укључивање деце са посебним
образовним потребама у систем
редовних школа захтева да се
обезбеде учила и опрема за наставу
која ће омогућити праћење
наставног процеса. Треба
обезбедити уџбенике, радне
листове, рачунаре са одговарајућом
конфигурацијом, на пример.
Посебно је питање колико су наши
просветни радници припремљени
за рад са децом која су доскора била
упућивана у специјалне школе. На
којим факултетима на којима се
школују потенцијални просветни
радници постоје катедре које би их
упутиле у начине рада са децом
различитих образовних потреба?
Промене курикулума учитељских и
других тзв. наставничких факултета
обавезан су део припрема за
увођење инклузивног образовања.
Истини за вољу, доносиоци одлука
у нашем образовању организовали
су уочи имплементације обуку у
форми семинара за стручне
сараднике и представнике
наставничких већа. И истини за
вољу, семинар је трајао два дана.
Својевремено је постојала идеја да
тзв. специјалне школе (према
статистичким подацима, у Србији
има 250 школа за основно и 44 за
средње образовање ученика са
сметњама у развоју) буду нека врста
центара за обуку наставника за рад
са децом са посебним образовним
потребама. Да ли се од те идеје
одустало?
И није само промена курикулума
важна кад су наставници у питању.
Не тако давно објављени су
резултати једног истраживања које
се, колико се сећам, бавило
ставовима према укључивању деце
са тешкоћама у развоју у редовне
школе и које је показало да међу
наставницима постоје јаке
негативне предрасуде према тој
идеји. Такав став може да се тумачи
као последица недостатка
информација, анксиозности коју тај
недостатак изазива и отпора послу
за који нису припремљени. Зато је
наставницима потребна
континуирана подршка како би
инклузија имала жељене ефекте. Њу
је потребно обезбедити и
родитељима, који треба да буду
активни у формулисању
индивидуалних образовних
планова, као и ученицима који
треба да науче да ће делећи школски
сегмент свог живота с различитима
од себе и њиховим прихватањем
постати комплетнији и бољи људи.
У земљама које су много богатије од
наше, када је у питању инклузивно
образовање, поставља се питање:
Колико то кошта? Управо
припреме - кадрова, заједнице,
објеката, опреме, наставних
средстава - захтевају доста новца.
Доносиоци одлука у нашем
образовању су највећу одговорност
свалили на плећа школа,
одредивши да “установа обезбеђује
отклањање физичких и
комуникацијских препрека”. Да ли
су дали и упутство о начину на који
једна школа или вртић то може да
обезбеди - из којих фондова, за
почетак? Шта се подразумева под
“комуникацијским препрекама”?
Да ли је и у овом случају изостала
студија изводљивости, важна пре
увођења великих и нужних
промена?
Својевремено сам имала
задовољство да посетим школу у
Грацу - Одилиум институт - у којој
је модел инклузивног образовања
био примењиван дужи низ година и
која је важила за школу за коју
постоји највеће интересовање
родитеља. У пространој учионици
часове је похађало двадесетак
десетогодишњака. На часу
математике највећи број њих је
радио задатке са својом
учитељицом. У једном углу слепа
девојчица је имала час математике са
својим учитељем; дијагонално од
ње, своје задатке је на свој начин и са
својим учитељем радила девојчица
са Дауновим синдромом, а мало
даље од ње на рачунару који је био
постављен на посебно постоље
поред колица, математиком се
бавила девојчица оболела од
церебралне парализе којој је
помагала учитељица. Кад је звонило
за крај часа, сва деца су међусобно
комуницирала, помажући једни
другима да се припреме за час
ликовне уметности који је следио. А
на том часу, подељени у групе од по
четири-пет чланова, вајали су,
бојили, сецкали, лепили, једни
поред других, без разлике, не
примећујући разлике, укључени,
обухваћени…
Нада Вуковић, председниК Одбора
за образовање ГрО СДП Београда
успешна акција општинског одбора социјалдемократске партије србије
Први фестивал домаћих тв серија у раковици
Доделом глумачких награда завршио се Фестивал домаћих
играних серија (ФЕДИС), који
се од 12. до 14. октобра одржавао у Центру за културу и образовање Раковица у Београду.
Идејни творац и покретач манифестације је новинар и председник СДП Србије Раковица
Ненад Миленковић, а реч је о
јединственом културном догађају, првом и једином у Србији,
који третира домаћи играни
програм и од посебног је значаја
за популаризацију те врсте телевизијског садржаја.
Програм је почео премијерним
приказивањем прве епизоде ТВ
серије “Будва, пјена од мора”, познатог редитеља Милана Караџића, а по тексту Стевана
Копривице.
На фестивалу су учествовале серије “Село гори, а баба се
чешља”, “Из икса у икс”, “Наша
мала клиника”, “Тотално нови
талас” и “Мирис кише на Балкану”. Другог дана фестивала
одржан је концерт бенда “Уна
латина”, са сонговима из популарних старих и нових домаћих
серија. Стручни жири чинили су
ТВ критичари Бранислава
Џунов, Бранка Оташевић и
Зоран Пановић, председник
Уметничког савета био је славни
глумац Велимир Бата Живојиновић, а покровитељ градска општина Раковица.
21
социјалдемократија
Увођење здравственог
васпитања У школе
ОдавнО је пОзнатО да је превенција, нарОчитО када је здравствО у питању, најцелисхОднији пут за
заштиту Од разних бОлести. МОжеМО кОнстатОвати да је дОбра превенција пОла здравља
Нажалост, данас смо свесни да
у нашој земљи постоји недовољна здравствена просвећеност на свим нивоима.
Уколико је та здравствена просвећеност неадекватна, сигурно је да неће бити ни
адекватне превенције, што ће
резултовати повећањем броја
оболелих од разних болести. У
оквиру основних и средњих
школа данас не постоје никакви програми који би се односили на едукацију младих у
смислу здравог начина зжвота,
развијања здравих навика, о
начину исхране, што би знатно
утицало на побољшање квалитета живота младих. Данас ни
млађа, а ни старија популација
нема довољно развијену свест
о потреби контроле сопственог здравља, што је директно
пропорционално степену квалитета живота.
У оквиру здравственог система
Србије не постоје готово никакви програми који су посве-
ћени покретању здравственог
васпитања у школама. Осим
система здравственог васпитања, од необично велике важ-
ности би било увођење редовних систематских прегледа за
децу и омладину тамо где они
не постоје или нису заживели.
Када се о говори о здравственој едукацији младих у основним и средњим школама, врло
је важно да се код ове популације створи свест о редовним
здравственим контролама минимум једном годишње. Она
би обухватала: контролу основних лабораторијских анализа те систематски
физикални преглед, као и прегелд стоматолога. Тиме би се
код младих развила свест о потреби систематских здравствених прегледа у циљу
превенције настанка болести.
Кроз разне едукативне програме младе би требало упознати са свим штетним
последицама узимања алкохола и опојних дрога, као и пушења.
У оквиру здравственог образовања требало би младе упознати са основним оболењима
и како се понашати у смислу
њихове превенције. Унутар
самог образовања требало би
организовати курсеве прве помоћи да би били способни да
пруже неопходну помоћ унесрећенима на лицу места.
Посебну пажњу треба посветити едукацији адолесцената у
области сексуалног образовања. Сексуално образовање
као програм нигде није заживело, па млади о првим сексуалним искуствима те
сексуалним навикама и методима контрацепције искључиво сазнају једни од других.
Сексуално васпитање би требало да буде нека врста изборног предмета.Тиме би се
знатно развила свест младих о
потреби контрацепције и смањио проценат сексуално преносивих болести.
Сам здравствени систем Републике Србије требало би да
овакве програме едукације
уврсти као обавезне на свим
образовним нивоима те да направи посебне пројекте ради
имплементације истих. Свако
друштво треба да ради на промоцији здравља појединца и
управо су овакви програми
значајни. Сви такви програми
би требло да се развијају мултидисциплинарно, уз учешће
стручњака из разних области
медицине и стоматологије.
др Сн еж ана Ра к ић,
пр едседник Одб ор а з а
здра в с тв о ГрО СД П Б еог ра да
22
социјалдемократија
ПротеСти огорчеНих забрињавају
СветСке Политичаре
Десетине хиљаДа љуДи
изашло је на улице 14. и 15.
октобра у многим
светским граДовима. иако
се у немачкој оДазвало
Далеко мање љуДи него
што се очекивало, протести
ипак изазивају
забринутост
политичара…
вде сам зато што више не
разумем шта се дешава,
иако сам студирала економију. Мислим да 80 одсто
наших парламентараца то такође
не разуме, а онда је то велики
проблем…“
„То је као игра у коцкарници. Ситуација се тако развила да је све
постало игра.“
„Капитализам је промашио. Показао је своје право лице, пошто
је он у ствари баш такав.“
Ово су само неке изјаве демонстраната у Франкфурту на Мајни
14. и 15. октобра. Најављен је велики протестни покрет, али у немачким градовима на улице је
изашло само неколико десетина
хиљада људи. Ипак, можда је то
био само почетак демонстрација
против моћи банака и утицаја финансијских тржишта. Узор демонстрантима, био је амерички
протестни покрет „Окупирајмо
Вол стрит“, који јавност већ четири недеље прати с великом
пажњом.
Да ли је то искра која је запалила
и Немачку?
Волфганг Краузе, политиколог и
истраживач у Институту друштвених наука у Хамбургу, каже:
„о
„Управо то мисле организатори
’Атака’. То није моја оцена. Ако
демонстрације од 14. и 15. октобра упоредимо с протестима
против рата у Ираку, против нуклеарки или са демонстрацијама
антиглобалиста, онда нема говора
о неком великом протесту. Додуше, ми за сада још не можемо
да кажемо да ли ће тај покрет и
остати тако мали, пошто су све
прогнозе за сада веома тешке.
Ово је била нека врста теста.”
Па ипак, организаторима је
пошло за руком да у више од 50
немачких градова организују демонстрације. У неким градовима
намеравају да их наставе, на пример у Франкфурту, Берлину итд.,
али, да ли ће им то успети, зависи
од фактора које они не контролишу.
У вези са тим напоменимо још и
то да и на Менхетну број демон-
страната није био најбитнији.
Битно је било место - Вол стрит, и
одређени моменат. И због тога је
дошло до развоја ситуације који
је скренуо пажњу не само америчке већ и светске јавности. Од
тога је у Немачкој далеко…
„Сумњам да је Европска централна банка заиста права адреса
против које су уперени ови протести. Наиме, постоји дилема да
смо суочени са апстрактним финансијским системом и системом
банака. Проблем демонстраната
састоји се у томе да се то преведе
у конкретне институте и конкретне захтеве. То овом покрету
недостаје“, сматра Краузе.
С друге стране, за разлику од
САД, које имају двопартијски систем, у Немачкој постоји здрава
опозиција, у којој су заступљени
најразличитији интереси. Шеф
социјалдемократа (СПД) Зигмар
Габријел показао је да ова странка
позитивно реагује на демонстранте, али то је случај и са већином осталих политичара - реч је о
некој врсти „загрљаја“. Они који
се ограђују су у ствари у мањини.
И савезни министар финансија
Волфганг Шојбле изблиза је пратио најновије догађаје:
„С великом пажњом пратим ове
протесте и веома их озбиљно
схватам. Колегама већ месецима, а
последњи пут на скупу Г-20, говорим да ми, политичари, морамо
уверљиво да наступимо и да кажемо да смо ми ти који постављају правила, да нисмо
препуштени таласима тржишта јер управо тај утисак народ стиче.
Тај утисак морамо да разбијемо,
иначе то више неће бити само
криза социјалне тржишне привреде и финансијских тржишта,
већ криза демократског система,“
изјавио је Шојбле.
Немци желе
владу СПд и цду
Већина Немаца би желела да
следећу владу води коалиција
демохришћана канцеларке
Ангеле Меркел и
социјалдемократа, показала
је анкета објављена у листу
„Билд ам зонтаг“.
Око 41 одсто Немаца је
мишљења да би
социјалдемократе (чији је
последњи канцелар Герхард
Шредер) и демохришћани
заједно најбоље могли да
реше проблеме државе, док
33 одсто верује да би то били
социјалдемократе и партија
Зелени, коју је некада водио
бивши шеф немачке
дипломатије Јошка Фишер.
Када је реч о актуелном
савезу демохришћана и
либерала, које сада водио
вицеканцелар Филип Рослер,
још свега 12 одсто Немаца би
желело такву коалицију.
За демохришћане
канцеларке Меркел би, када
би у недељу били избори,
гласало 32 одсто, а за
либерале једва три одсто,
тако да би садашња владајућа
коалиција имала подршку 35
одсто Немаца.
За социјадемократе би
гласало стандардних 28
одсто, а за Зелене 17,
односно укупно би ови
„природни“ политички
савезници имали 45 одсто
гласова.
23
Социјалдемократија
оДрЖАНи пети рАДНиЧки
СуСрети у СокоБАЊи
У Соко бањи су отворени Пети радничко-спортски сусрети Савеза самосталних синдиката Србије, који с у
окупили око 700 у чесника из целе
Србиј е.
На овогодишњим сусретима, који су
траја ли до 9. октобра, у чествује 28 екипа
кој е се такмиче у 11 спортских дисциплина.
У оквиру с усрета об ележен ј е и Светски
дан за достојанствен рад – 7. октобар.
Након добродошлице, коју им је пожелео председник општине Соко бања Димитриј е Лукић, у чесницима се обратио
председник СССС Љубисав Орб овић,
који им је пору чио да се лепо дру же и
одморе током трајања с усрет а, по сле
којих их чека повратак у реа лност.
„Смањују нам права по следњих година .
Неолиб ера лни капитализам нас води у
неки вид ро бовласништва . Данас се дружимо, али будите спремни да свој е незадовољство или задовољство пока жемо
на улицама широм Србије“, рекао је Орбовић, закљу чивши да ј е дру жење свеу-
купни поб едник на овим с усретима.
Он ј е најавио да ће почетком идуће недеље са потпредседником Драганом Зару бицом посетити српски народ на
Ко сову и Метохији, како би им и лично
пру жили подршк у и пору чили да нису
сами и да су радници целе Србиј е са
њима.
Чланови синдиката су узнемирени и забрину ти зб ог ескалациј е с укоба српског
живља са снагама КФОР-а и чињенице
да с у на северу Косова ноћима приморани да се смењују испред барикада на
административним прелазима и свим
ва жним пу тевима који воде ка центра лној Србији.
Учеснике је поздравио министар рада и
соција лне политике Расим Љајић, пожелевши им да „напуне батериј е како би
заједно набоље мења ли Србију, борили
се зај едно за већа права и б ољи живот“.
„Апелу јмо и на Светски дан до стојанственог рада , 7. окто бар, за веће запошљавање, већа права и бољи социјални
дијалог“, нагласио ј е Љајић.
преДлог СеС-А
кривиЧНА оДговорНоСт зА
поСлоДАвцE који Не иСплАЋују зАрАДе
Социјално-економски савет
предложио је да се у Србији
уведе кривична одговорност
за послодавце који дуже од
три месеца не исплаћују радницима зараде. Председавајући СЕС-а Љубисав
Орбовић рекао је да би се
изменом Кривичног закона
и кривичном одговорношћу
за послодавце регулисало
неисплаћивање плата, неоверавање здравствене књижице и неуплаћивање
доприноса запосленима.
Министар рада и социјалне
политике Расим Љајић је
новинарима након седнице
Савета казао да ће услови за
увођење тог кривичног дела
бити дефинисани током
јавне распаве. Он је нагласио да у Србији огроман
број људи не прима зараде
редовно, као и да би увођење кривичног дела био
један од начина да држава не
мора сваке три-четири година да повезује радницима
стаж. Председник Уније послодаваца Србије Небојша
Атанацковић је рекао да
идеја кривичне одговорнисти постоји у многим земљама, али да, када је реч о
АСНС
први СиНДикАт
у војСци
Србији, треба узети у обзир
разлоге због којих послодавац не исплаћује зараде, односно да ли је то можда зато
јер има превелика потраживања од државе и других
субјеката.
Савет је разматрао Социјално-економски споразум за који је Љајић рекао да
је његова примена задовољавајућа и да се развија позитивном динамиком, с тим да
у појединим његовим деловима има, како је рекао,
одређених кашњења.
Љајић је казао да је предложено да се повећа неопорезиви део зараде са 7.310
динара на 10.000 динара од
октобра, на шта је Атанацковић рекао да у Унији нису у
потпуности задовољни, јер
сматрају да минимална зарада мора бити ослобођена
опорезивања.
Делују у оквиру АСНС-А, НемАју прАво
НА штрАјк и излАзАк НА улицу
У војсци делује Синдикат припадника
Војске Србије, са око 50 чланова, и
њиме руководи заставник техничке
службе Драган Мердовић (45). Недавним уписом овог синдиката у регистар
Министарства за рад и социјалну политику испуњени су сви законски услови
за радничко организовање у оружаним
снагама Србије.
“Немамо право да изађемо на улицу. Не
смемо се бавити ни питањем мобилизације, формације... Пред нама је изазов
како да у склопу АСНС створимо
услове за преговоре са нашим послодавцем ради остваривања посебних и
заједничких интереса наших чланова.
Имамо право на социјални дијалог, на
предлагање иницијатива за унапређење
иницијатива за унапређење бољих
услова рада”, каже Мердовић, подсећајући да је својевремено у ЈНА постојао синдикат, али да је он деловао у
складу с начелима линије командовања.
људи су пречи
од великих речи!
15 МЕРА социјАлдЕМокРАтскЕ пАРтијЕ сРбијЕ ЗА 4 ГодиНЕ
1. За парламент са 150 посланика и владу са највише 15 чланова.
2. За лимитирање државне администрације, регулаторних тела, агенција и управа
на 23.000 запослених.
3. За рационализацију дипломатско-конзуларних представништава србије у свету
и стављање нагласка на економску дипломатију ради повећања спољнотрговинске
размене, нашег извоза и укупне привредне сарадње.
4. За прогресивну стопу опорезивања – они који имају више, треба да плаћају
више.
5. За активирање и уступање државних ресурса, погона и фабрика који не раде,
искључиво за развој индустрије и повећање извоза, уз услов да инвеститори
запосле најмање по 50 нових радника. такву имовину уступати на јавним
конкурсима и уз обавезне банкарске гаранције.
6. За спајање свих институција и агенција које се баве субвенцијама и
подстицајима привредног развоја у једну, у циљу поједностављивања процедура и
смањења
бирократије; доношење закона о микрокредитирању у циљу подстицања развоја
породичног предузетништва и самозапошљавања.
7. За отварање канцеларије у којој би страни инвеститори и улагачи на једном
месту могли да обаве све неопходне процедуре за добијање одговарајућих
дозвола.
8. За афирмацију пројекта„држава образовања“, који подразумева улагање
у образовање у износу од најмање 6 одсто од бдп-а, улагање у младе таленте
и развој концепта целоживотног учења и усавршавања.
9. да пољопривреда буде проглашена стратешком привредном граном, за чији ће
развој бити издвајано најмање 5 одсто од укупног буџета србије.
10. За доношење новог закона о јавним набавкама, јер спорост у процедурама и
неадекватна правна решења садашњи закон чине извором корупције.
11. да се руководиоци јавних предузећа и привредних друштава чији је држава
већински власник бирају искључиво на јавним конкурсима и да буду разрешавани
уколико после прве године мандата остваре негативно пословање.
12. За доношење закона о јавно-приватном партнерству, којим би се омогућили
заједнички пројекти државе и приватних инвеститора, посебно у областима
инфраструктуре, енергетике и производно-услужних делатности.
13. да државним функционерима за које се утврди да су учествовали у корупцији
буде одузета имовина стечена на тај начин и да им се забрани вршење јавних
функција у наредних 10 година.
14. За исплату трудничког боловања у пуном износу за труднице у целој земљи
и за укидање пдВ-а на беби опрему, храну и одећу.
15. За радно ангажовање корисника социјалне помоћи кроз„социјално преду
зетништво“ и јавне радове, како би та категорија становништва што пре изашла
из стања социјалне потребе, стекла самопоуздање и почела да живи од свог рада.
Download

БЕз пРОмЕНЕ НАс сАмИх, НЕмА НИ БОљИТКА У зЕмљИ