Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
Број:401-01-113/2015-02
Датум: 16.04.2015. године
Београд
Влајковићева 3
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 101/07 и 95/10), Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (“Службени
гласник РС”, број 142/14), а у вези са чланом 76. Закона о култури (“Службени гласник РС”,
бр. 72/09) и Одлуком о избору пројеката у области заштите, очувања и презентације
непокретног културног наслеђа по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и
информисања од 2. фебруара 2015. године, број 451-04-4643/2015-02 од 16.4.2015.године,
министар културе и информисања доноси
РЕШЕЊЕ
о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области заштите,
очувања и презентације непокретног културног наслеђа
1. У области заштите, очувања и презентације архивске грађе, по расписаном јавном
конкурсу Министарства културе и информисања од 2. фебруара 2015. године за
суфинансирање или финансирање пројеката у области културног наслеђа у Републици
Србији за 2015. годину, финансираће се, односно суфинансираће се следећи пројекти:
Преглед одобрених пројеката из области непокретног културног наслеђа
Ред.
бр.
Корисник
Пројекат
Одобрена
средства
424
1.
2.
Археолошки
институт, Београд
Конзервација и презентација
фрагмената зидних слика са
археолошког локалитета Амфитеатар
Виминацијум
Факултет техничких наука, Израда Регистра индустријског и
Нови Сад
техничког наслеђа – подручје АП
Војводине
1.000.000
270.000
1
3.
Универзитет у Београду,
Архитектонски Факултет
3Д реконструкција резиденцијалног
комплекса у Медијани- одрживо
коришћење непокретног културног
наслеђа
Израда пројекта обележавања објеката
и споменика, на Београдској тврђави
4.
ЈП Београдска
тврђава, Београд
5.
Art & POPCORN, Београд
Биоскоп и мини културни центар
Абазија, Палић
2.297.000
6.
Платонеум д.о.о, Нови Сад
Израда монографије „Богородица
Љевишка“ аутора др М. Чанак Медић и
проф.др Б. Тодића
1.981.000
7.
Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет
Реконструкција ресторана Пролеће у
склопу регионалног пројекта културне
баштине Сењског рудника
452.000
200.000
800.000
укупно
7.000.000
Конзерваторско-рестаураторски радови
на сликаној декорацији свода и зидова
првог травеја у РКЦ Светог Тројства у
Чоки
9.
Израда конзерваторског пројекта
обнове Великобечкеречке штедионице
на Тргу др З.Ђинђића бр.1 у Зрењанину
– зграда завода
10. Покрајински завод за заштиту Израда пројекта истраживачких радова
споменика културе
на цркви и конацима манастира
Петроварадин
Крушедола
11. Покрајински завод за заштиту Истраживачки радови на остацима
споменика културе
зиданих структура базилике Арача,
Петроварадин
карактеризација материјала
12. Покрајински завод за заштиту Конзерваторско-рестаураторски
споменика културе
радови на фреско-живопису манастира
Петроварадин
Петковице у Срему у 2015. години
13. Завод за заштиту споменика
Извођење радова на санацији лименог
културе Панчево
покривача крова цркве Преображења
Господњег у Панчеву
14. Завод за заштиту споменика
Наставак и завршетак конзервације и
културе Сремска Митровица
рестаурације мозаика у просторији 16
археолошког локалитета 1А Царска
палата Сирмијум, Сремска Митровица
15. Завод за заштиту споменика
ЧАСОПИС Наслеђе број XVI
културе града Београда
16. Регионални завод за заштиту Реализација главног пројекта Oбнове
споменика културе Смедерево језавских бедема између Куле 9 и Куле
10 Смедеревске тврђаве – Наставак
извођење конзерваторско рестаураторских радова
2.720.954
463
8.
Међуопштински
завод за заштиту споменика
културе
Суботица
Завод за заштиту споменика
културе Зрењанин
9.630.428
2.474.000
1.340.800
1.000.000
2.000.000
12.200.000
549.000
21.530.000
2
17. Завод за заштиту споменика
културе Крагујевац
18. Завод за заштиту споменика
културе Крагујевац
19. Завод за заштиту споменика
културе
Крагујевац
20. Завод за заштиту споменика
културе Ваљево
21. Завод за заштиту споменика
културе Ваљево
22. Завод за заштиту споменика
културе Ваљево
23. Завод за заштиту споменика
културе Краљево
24. Завод за заштиту споменика
културе Краљево
25. Завод за заштиту споменика
културе Краљево
26. Завод за заштиту споменика
културе Ниш
27. Завод за заштиту споменика
културе Ниш
28. Завод за заштиту споменика
културе Ниш
29. Завичајни музеј Прибој
30. Народни музеј Зајечар
31. Народни музеј Зајечар
32. Народни музеј Ниш
Громобранска заштита Карађорђеве
цркве и конака у Карађорђевом граду,
општина Топола
Конзерваторско - рестаураторски
радови на санацији крова старе кухиње
депаданса Опленац, Топола 1 фаза
Санација новог проширеног клизишта
у Марићевића јарузи
- хитне интервенције
Теренска истраживања српских ратних
логора и гробаља, заробљеника и
интернираца у Бугарској 1915–1918
Српска војничка гробља у Чанакалеу и
Бруси (1916–1918)
Израда пројектно техничке
документације за реконструкцију храма
Ваведења Пресвете Богородице у
Славковици код Љига
Штампање публикације „50 година
Завода за заштиту споменика културе
Краљево “
Геодетско техничко снимање структуре
града са топографском представом
терена и израда извештаја о статичко конструктивној анализи стања свих
елемента фортификације Хисарџика
Завршетак радова на згради завода –
„Швапћића кући“ у Краљеву
Обележавање јубилеја “ 50 година рада
Завода за заштиту споменика културе
Ниш “
Пројекат ревизије и утврђивања мера
заштите, заштићене околине и мера
заштите заштићене околине НКД на
територији за коју је надлежан Завод
Ниш
Хитни санациони радови и израда
пројектне документације за спровођење
мера техничке заштите на ткз.
Јеврејском купатилу- Микве у Пироту
Истраживање и презентација
традиционалног градитељства западне
Србије – изложба фотографија и
штампање монографије
Израда копија мозаика са представом
Диониса 3М2
Уређење простора са јужне стране
Царске палате Ромулијана, Гамзиград
Санација објекта за рад и смештај
археолошког материјала на
397.880
1.195.230
2.193.698
600.000
1.000.0000
955.000
1.350.000
200.000
6.074.000
900.000
350.000
400.000
520.000
380.000
500.000
490.000
3
археолошком налазишту Медијана
33. Народни музеј Панчево
34. Спомен парк Крагујевачки
октобар, Шумарице
Крагујевац
35. Фонд за очување културно
историјске баштине Векови
Бача, Бач
Конзерваторско- рестаураторски
радови на Главној капији и улазним
вратима музеја
Израда конзерваторско рестаураторског елабората за санацију
гробница, споменика и спомен
обележја у Спомен-парку Крагујевачки
октобар
Учимо прошлост кроз наше наслеђе Бач у 18. веку
укупно
469.000
1.000.000
170.000
72.589.990
481
36. Европа Ностра Србија,
Београд
Виртуелно баштињење топоса
Београда
37. ICOMOS Србија, Београд
Часопис Модерна конзервација 3
38. Друштво конзерватора
Србије, Београд
Конзерваторска радионица –
„Грађевински материјали и
конзерваторско-рестаураторски
поступци – ОПЕКА“
Гласник ДКС број 39
39. Друштво конзерватора
Србије, Београд
40. Друштво конзерватора
Србије, Београд
41. Друштво конзерватора
Србије, Београд
Припрема за публиковање
монографске студије Сопоћани –
историја и архитектура манастира,
аутора мр Оливере Кандић
Конференција са међународним
учешћем – технике и технологије
кроз време
42. Српска Православна Црквена Извођење радова на
Општина за Рашку област –
електроинсталацијама у Петровој
Нови Пазар
цркви, Нови Пазар
43. Манастир Градац, Брвеник
Зборник научних радова о краљици
Јелени
250.000
1.279.000
300.000
1.000.000
650.000
330.000
6.482.880
970.450
44. Српска Православна Црквена Конзервација средњовековних
Општина Љиг
надгробних обележја и израда копија
ктиторских плоча у цркви и старом
гробљу у селу Дићи, општина Љиг
45. УГ Ризница, Београд
Мала школа српских замкова
377.000
46. НВО Црни камен, Бујановац
200.000
Култура наслеђа општине Бујановац
300.000
4
47. Културно добротворно
друштво Гајрет Ријасета
исламске заједнице,
Београд
48. Римокатоличка жупа Светог
Тројства у Чоки,
Зрењанинска Бискупија
49. Савез јеврејских општина,
Београд
50. Београдска Надбискупија,
Београд
51. Београдска Надбискупија,
Београд
52. Друштво архитеката Београд
– секција ДОКОМОМО
53. УГ Центар за урбани развој,
Београд
54. Центар за очување наслеђа
Косова и Метохије
MNEMNOSYNE,
Београд
55. Спомен уметничка колонија
Мирослав Б.Протић, Горња
Добриња, Општина Пожега
„Знакови на путу ислама“ – путевима
исламске културе
960.000
Рестаурација олтарских слика у РКЦ
Светог Тројства у Чоки
200.000
Извођења конзерваторско
рестаураторских радова на
споменику Јеврејима палим у
Балканским и Првом светском рату
1912–1919 на јеврејском гробљу у
Београду
Унутрашњи радови на жупној цркви
Св.Михаела у Краљеву
3.217.000
Израда пројектне документације за
извођење радова на Катедрали Бл.
Дјевице Марије
Израда евиденционих картона по
методологији ДОКОМОМО за наслеђе
модерне архитектуре и урбанизма у
Србији
UNDERGRAD
1.530.000
279.000
250.000
303.000
Српска баштина на Косову и
Метохији
100.000
Пројекти Споменичке целине Горња
добриња, четврта фаза пројекта
Милош Обреновић - баштина
будућности
укупно
448.500
(424+463+481) УКУПНО
19.426.830
99.016.820
Образложење
Министарство културе и информисања, на основу члана 76. став 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 4. став 2. тачка 4) Правилника о начину,
критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају или
суфинансирају из буџета Републике Србије („Службени гласник РС”, број 57/10 и 90/11),
расписало јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа
у Републици Србији у 2015. години, између осталих у члану 4. ставу 2. тачка 4. и за област
заштите, очувања и презентације непокретног културног наслеђа. Конкурс је био отворен од
2. фебруара 2015. године до 3. марта 2015. године, и на њега је стигло укупно 159 предлога –
5
6
7
Download

Nepokretno kulturno nasleđe 2015