Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
Број:401-01-114/2015-02
Датум: 16.04.2015. године
Београд
Влајковићева 3
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
101/07 и 95/10), Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину (“Службени гласник РС”,
број 110/13, 142/42), а у вези са чланом 76. Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр.
72/09) и Одлуком о избору пројеката у области заштите, очувања и презентације архивске
грађе по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања, од 2. фебруара
2015. године за суфинансирање или финансирање пројеката у области културног наслеђа у
Републици Србији за 2015. годину, број: 451-04-4684/2015-02 од 15.04.2015. године,
министар културе и информисања доноси
РЕШЕЊЕ
о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области заштите,
очувања и презентације архивске грађе
1. У области заштите, очувања и презентације архивске грађе, по расписаном јавном
конкурсу Министарства културе и информисања од 2. фебруара 2015. године за
суфинансирање или финансирање пројеката у области културног наслеђа у Републици
Србији за 2015. годину, финансираће се, односно суфинансираће се следећи пројекти:
Преглед одобрених пројеката из области архивске грађе
Ред.
бр.
1.
Корисник
Српска академија наука и
ументости - Архив
2.
Српска академија наука и
уметности
3.
Српска академија наука и
уметности, Легат Олге
Јеврић, Одељење ликовне и
музичке уметности, Београд
Пројекат
Конзервација и рестаурација
микрофилмоване архивске грађе
Дубровачког архива и Хиландарске
збирке
Књига „Архитект Борисављевић и ми“
Проширење софтвера Легата Олге
Јеврић, дигитализација и презентација
архивског материјала у електронском
запису (видео архив)- за проширење
софтевера
Одобрена
средства
430.000
120.000
126.160
1
4.
Српска академија наука и
уметности
Стручна рецензија и нотографија:
припрема за штампу критичког издања
целокупног клавирског опуса
композитора и академика САНУ
Василија Мокрањца (1923-1984)
Дигитализација теренске архивске
грађе из Призрена – наставак
скенирања и дигитализације рукописне
грађе
Дигитализација и презентација видео
архива Етнографски института САНУ
насталог у периоду 1903-1939
100.000
5.
Етнографски институт
САНУ
6.
Етнографски институт
САНУ
7.
Универзитетска библиотека
„Светозар Марковић“
200.000
Музиколошки институт
САНУ
Дигитализација и презентација
културног и научног наслеђа Архивске
збирке Јоце Вујића и објављивање
породичне преписке кнеза Милоша
Обреновића
Заштита рукописне збирке народних
мелодија Косте П. Манојловића
8.
Историјски архив Шумадије
Крагујевац
10. Историјски архив Ниш
Изложба – Ево мене, ето вас, два века
од Другог српског устанка
Дигитализација матичних књига
380.000
11. Историјски архив „Рас“
Нови Пазар
12. Међуопштински историјски
архив Ваљево
13. Међуопштински историјски
архив Ваљево
14. Историјски архив „Топлице“
Прокупље
Куповина гарнитуре превозних регала
3.070.200
Дигитализација архивске грађе - скенер
1.700.000
15. Историјски архив „Топлице“
Прокупље
9.
16. Историјски архив „Топлице“
Прокупље
17. Историјски архив „Тимочка
крајина“ Зајечар
18. Историјски архив „Тимочка
крајина“ Зајечар
270.000
74.000
170.000
80.000
Набавка 1000 комада архивских кутија
210.000
Водич кроз архивску грађу Историјског
архива „Топлице“ Прокупље
200.000
Техничка заштита архивске грађе у
делу који се односи на израду система
за видео надзор у објекту Историјског
архива „Топлице“ Прокупље
Техничка заштита архивске грађе у
делу који се одности на заштиту од
пожара за извођење стабилног система
детекције и дојаве пожара у објекту
Историјског архива „Топлице“
Прокупље
Водич кроз фондове и збирке од
изузетног значаја Историјског архива
„Тимочка крајина“ Зајечар 1834-1950
са прегелдом штампаних листова 18891989
Седми научно стручни скуп „Историја
медицине, фармације, ветерине,
народна здравствена традиција“
220.000
672.000
200.000
200.000
2
19. Историјски архив Краљево
Набавка опреме за правилно одлагање,
коришћење и чување архивске грађе
600.000
20. Историјски архив у
Смедереву
Побољшање техничких услова за
одлагање дигитализоване грађе
700.000
21. Историјски архив Неготин
Ђорђе Станојевић (1858-1921) –
биографија једног научника
200.000
22. Историјски архив у Пироту
Микрофилмовање са дигитализацијом
архивског фонда Ћилимарске задруге
(1925-1948)
Мој предак у Великом рату
200.000
24. Међуопштински историјски
архив за град Чачак и
општине Горњи Милановац
и Лучане
25. Историјски архив Лесковац
Обезбеђење услова за нову поставку
депоа – набавка компактних архивских
полица
700.000
Метални ватроотпорни ормани
393.000
26. Историјски архив Ужице
Опремање депоа полицама за смештај
архивске грађе – фаза VI
790.000
27. Историјски архив “Средње
поморавље“Јагодина
Набавка компакт полица за смештај
Збирке матичних књига и Збирке старе
и ретке књиге
Дигитализација историјске грађе
документарног материјала,
фотографија и старе и ретке књиге из
фондова Историјског архива Крушевац
Дигитализација архивске грађе опрема
Набавка опреме - сервер
1.000.000
Први светски рат у фондовима и
збиркама Историјског архива Београдаонлајн дигитални тематски водич
32. ААрхив Војводине
Научно саветовање о учешћу
добровољаца и улози цивилног
становништва у Првом светском рату и
електронско издање радова са
саветовања
33. Историјски архив Пожаревац Набавка заштитиних архивских кутија
смештај архивске грађе као културног
добра
34. Историјски архив Града
Презентовање фотографија као
Новог Сада
архивског блага
580.000
35. Историјски архив у Панчеву
300.000
23. Историјски архив у Пироту
28. Историјски архив Крушевац
29. Историјски архив „31.јануар
„ Врање
30. Историјски архив „31.јануар
„ Врање
31. Историјски архив Београда
Набавка металних ормана за архивску
грађу, микрофилмовање ролне и ЦД
носаче
150.000
400.000
534.800
250.000
700.000
200.000
200.000
3
36. Историјски архив „Срем“
Сремска Митровица
150.000
40. Историјски архив Зрењанин
Микрофилмовање и дигитализација
архивске грађе фонда – Градско
поглаварство Рума од 1923-1941
Проширење капацитета за
складиштење дигитализоване грађе
Штампање Водича кроз архивске
фондове Историјског архива Суботица
Набавка металних поличних регала за
опремање „Х“ депоа
Опремање депоа металним полицама
41. Историјски архив Кикинда
Уређење поткровља депоа – фаза 1
300.000
42. Дечији културни центар
Формирање истраживачког архива
дечијег стваралаштва
100.000
43. Архивистичко друштво
Србије
Репринт и проширено издање Водича
за регистратуре – Водич за
регистратуре и ствараоце архивске
грађе
Приређивање и публиковање часописа
„Архивски гласник“ бр. 10
250.000
Дигитализација архивске грађе фонда
Конзисторија Митрополије београдске
(1836-1859) време митрополита Петра
Јовановића – набавка опреме за
дигитализацију
Зборник 10 – Студије, архивска и
мемоарска грађа о Јеврејима Србије и
бивше Југославије
Дигитализација легата Десанке
Максимовић
1.000.000
48. Друштво конзерватора
Србије
Публиковање приручника
„Превентивна конзервација архивске и
библиотечке грађе“ аутора Радимиле
Петровић
250.000
49. Матица српска
Дигитализација Записника Матице
српске 1826-1945
500.000
50. Удружење ратних
добровољаца 1912-1918
њихових потомака и
поштовалаца
51. Удружење Милутин
Миланковић
Дигитализација архивске грађе српских
ратних добровољаца у Великом рату
240.000
Дигитализација архивске грађе и
оснивање референтног
документационог центра – Дигиталног
легата Милутина Миланковића
130.000
37. Историјски архив Бела
Црква
38. Историјски архив Суботица
39. Историјски архив Сомбор
44. Архивистичко друштво
Србије
45. Архив Српске православне
цркве
46. Јеврејски историјски музеј
Савеза јеврејских општина
Србије
47. Задужбина „Десанка
Максимовић“
(424+463+481) УКУПНО
300.000
150.000
200.000
400.000
380.000
150.000
100.000
20.920.160
4
5
6
Download

Resenje - Arhivska gradja 2015