Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
Број:401-01-123/2015-02
Датум: 16. април 2015.године
Београд
Влајковићева 3
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
101/07 и 95/10), Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (“Службени гласник РС”, број
142/14), а у вези са чланом 76. Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/09) и Одлуком о
избору пројеката у области заштите, очувања и презентације нематеријалног културног наслеђа по
расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања, од 2. фебруара 2015. године
за суфинансирање и финансирање пројеката у области културног наслеђа у Републици Србији за
2015. годину, број 451-04-4612/2015-02 од 15. априла 2015. године, министар културе и
информисања доноси
РЕШЕЊЕ
о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области заштите,
очувања и презентације нематеријалног културног наслеђа
У области заштите, очувања и презентације нематеријалног културног наслеђа, по
расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 2. фебруара 2015. године
за суфинансирање или финансирање пројеката у области културног наслеђа у Републици Србији
за 2015. годину, финансираће се, односно суфинансираће се следећи пројекти:
Р.
бр.
1.
2.
3.
Назив установе/
корисника
Центар за културу "Вук
Караџић", Лозница
Народна библиотека
Осечина
Народни музеј Крушевац
Назив пројекта
Одобрено
Обасјаност невидљивог, пламен у обичајима и
веровањима у Јадру
Улога обичаја прела у очувању нематеријалног
културног наслеђа осечинског краја
80.000
Свете воде и друга култна места у
крушевачком крају
150.000
250.000
Установа, Центар за културу
и туризам "ЦЕКИТ" у
Зајечару
Народни музеј Чачак
Међународни фестивал инструменталне
традиције Балкана: Подршка очувању
нематеријалног културног наслеђа
Здрав си, домаћине
100.000
Народна библиотека
Крушевац
Центар за културу Сопот
"Овде је некада била..." мапирање прошлости
града
Дрво живота - наслеђе суживота са дрвећем
100.000
Завичајни музеј
Александровац
Истраживање нематеријалног културног
наслеђа Жупе
200.000
Народни музеј Пожаревац
Мултикултуралност и храна као нематеријално
културно наслеђе националних мањина
Пожаревца и околине
"Казан култ Кладово 2015". Видљивист
културног наслеђа Србије уписаног на
репрезентативне листе УНЕСКО-а
Фестивал причања легенди
200.000
Дечије традиционалне игре као део усменог
народног стваралаштва, завршна фаза
100.000
Летња школа традиционалних заната Равна
2015.
Језик у (не)материјалном културном наслеђу
120.000
15.
Завичајни музеј
Књажевац
Центар за културу "Вук
Караџић", Лозница
Центар за културу
Димитровград
Туристичка организација
општине Медвеђа
Усмена традиција Медвеђе
16.
Народни музеј Кикинда
Банатски фруштук - кувар традиционалних
јела српског и румунског дела Баната
Антика фест 015 - "Слава вину"
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
17.
18.
Библиотека "Центар за
културу Кладово“
Народне библиотека
"Вељко Дугошевић",
Голубац
Музеј Рудничко-таковског
краја
Народни музеј Зајечар
220.000
150.000
300.000
100.000
170.000
Кавал и фрула - чувари нашег културног
идентитета
100.000
140.000
130.000
310.000
Народни музеј Ваљево
Све што живот животом чини – друштвени
живот ваљевског краја током 20. века
80.000
20.
Удружење за неговање
традиције - Нови Бечеј
Штампање публикације "Прилози за
монографију Новог Милошева, 6"
50.000
21.
Културно - уметничко
друштво "Копаоник"
"Васкрс божура"
200.000
22.
Удружење истраживача
"Haemimontana" Ниш
Културно и језичко наслеђе Старе планине
190.000
19.
24.
Друштво за неговање
традиционалног певања
Извика, из Нове Вароши
World music aсоцијација
Србије
25.
Школа Плус – Доситеј
Обрадовић
Теренско снимање и објављивање архивских
снимака са музицирањем на гајдама у
Војводини и пратеће стручне публикације
Етнодијалектолошка истраживања и
промоција културе Чеха на простору Србије
26.
Асоцијација за истраживање,
едукацију и развој - АРЕД
Чувари традиције - наслеђе јуче, данас, сутра завршна фаза
150.000
Културно наслеђе досељеника из Македоније у
Банат
150.000
27.
Удружење Македонаца и
поборника македонске
културе у Панчеву и
Републици Србији:
Македонски културни
центар "Блаже Конески" Панчево
Савез аматера Војводине
36. семинар за руководиоце фолклорних
ансамбала,
9. семинар за традиционалне српске
инструменте
Заштита нематеријалног културног наслеђе у
Републици Србији у процесу европских
интеграција (друга фаза)
Континуирана едукација професионалаца о
конвенцији о заштити нематеријалног
културног наслеђа и њеној практичној
примени (2.фаза)
Улица отвореног срца "Бајрамска софра у
Београду"
200.000
Покренимо нити - Школа ручних радова плетење и ткање
180.000
Буњевци у Потисју - јуче и данас
50.000
34.
Клуб за неговање традиције
и обичаја шумадијског краја
"Круг"
Удружење грађана
"Буњевачки културни центар
- Вила Потиска - Бечеј"
ЦТКУ "Коста Абрашевић"
Бачка Паланка
Популаризација и презентација
традиционалне културе Бачке Паланке
150.000
35.
Удружење грађана
"Праурија"
Ворбар: On-line лексикон
влашке културе
160.000
Академско друштво за
неговање музике "Гусле"
Кикинда
Академско културно уметничко друштво "Мика
Митровић - Јарац" Београд
"Етнокамп Кикинда 2015", студијско
истраживање вокалне, инструменталне и
играчке традиције Баната
Истраживање и очување
нематеријалног наслеђа црнотравске и
заплањске области
300.000
23.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
36.
37.
Етнолошко антрополошко
душтво Србије (ЕАДС)
Етнолошко антрополошко
душтво Србије (ЕАДС)
Културно друштво
муслимана Србије "Гајрет"
Истраживање о традиционалном певању
"Извика"
80.000
180.000
200.000
400.000
560.000
250.000
160.000
Центар за традиционалне
уметности "Корени"
Заштита и презентација
нематеријалног наслеђа околине Зајечара 2015.
190.000
Удружење лончара Злакуса
Сајам лончарства - Лончаријада
90.000
Удружење грађана Импулс
Култура и МИ - кроз наслеђе
100.000
Савез гуслара Србије
Традиција певање уз гусле:
прослеђивање наслеђа
300.000
42.
Завичајно удружење Срба
"Коријени"
Васкршњи сабор 2015
50.000
Удружење Истраживачи
Роми, Жабаљ
Приручник за Методику
развоја ромског језика деце предшколског
узраста
Формирање Центра за
истраживање и евидентирање елемената
не/материјалне баштине бачких Буњеваца за
упис у национални регистар и репрезентативну
листу УНЕСКО-а
Чувари обичајног наслеђа
Рашког Ибра
100.000
43.
Пети међународни фестивал
младих гуслара са школом гусала
150.000
20. европска смотра српског фолклора у
дијаспори
110.000
150.000
38.
39.
40.
41.
КУД "Буњевка" Суботица
44.
45.
46.
47.
Етно уметнички клуб
Черењски - Баљевац на
Ибру
Друштво гуслара "Жича"
Краљево
Центар за очување наслеђа
Косова и Метохије Mnemosyne
Удружење "Ринг Ринг"
150.000
120.000
49.
Културно-умјетничко
друштво Крајина
50.
Креативно удружење
"НЕГО"
"Сећања и сведочанства" - продукција албума
са традиционалним полифоним песмама
јасеновачког краја у извођењу Смиљане Котур
и Пјевачке дружине Светлане Спајић
"Није грех научити туђе, већ заборавити своје"
- Стручни семинар и набавка народних
инструмената
Истраживање, едукација и организација
радионице "млади чувари традиције"
51.
АРТОС - Асоцијација арт
остварења
Чувари нематеријалне баштине тимочких
говора, I (прва) фаза
600.000
52.
Завичајно удружење
Крајишника "Никола Тесла"
3. стручни семинар "Нематеријално културно
наслеђе Срба Крајишника"
250.000
Друштво за неговање
традиција и развој Сремских
Карловаца
Српско етномузиколошко
друштво (СЕД)
23. Летња школа црквеног појања "Корнелију
у спомен" - "Рађање српске грађанске музике",
2.-9. август 2015.
Едукативне радионице заштите
идентификованих музичких елемената НКН
Србије (фрулашка пракса, певање уз гусле,
свирање на гајдама, грокталице)
120.000
48.
53.
54.
100.000
80.000
320.000
Удружење ткаља Новог Сада
55.
Радионица старинског ткања за таленте
текстилних образовних профила: у циљу
очувања ткања и уклапања његових
традиционалних вредности у савремене
токове
Промоција културног наслеђа споменичке
целине имања Визић и циљу едукације деце и
младих
2. Гајдашки етно-камп
190.000
56.
Удружење „Castellum“,
Бегеч
57.
Удружење грађана
„Војвођански гајдаши“
Традиционалне технологије на Сјеничкопештерској висоравни као нематеријално
културно наслеђе
600.000
58.
Етнографски институт
САНУ
Институт за српски језик
САНУ
60.
Географски институт
"Јован Цвијић" САНУ
Призрен -живот у речима. Транскрипција
рукописне збирке речи из Призрена Димитрија
Чемеркића
Култура становања у Ваљевској Подгорини
600.000
59.
О.Ш. 8. септембар, Пирот
"Пастирске игре"
150.000
Филолошко-уметнички
факултет Универзитета у
Крагујевцу
Усмено, обредно, књижевно (прва фаза: Canis
lupus између обредне маске и књижевне
животиње)
300.000
"Викенд нематеријалног културног наслеђа
1.0"
300.000
63.
Филозофски факултет у
Београду
Државни универзитет у
Новом Пазару
Културна добра - мостови међу народима
200.000
64.
Факултет музичке
уметности, Универзитет
уметности у Београду,
Катедра за етномузикологију
Факултет музичке
уметности, Универзитет
уметности у Београду,
Катедра за етномузикологију
Завод за културу
војвођанских Хрвата
Дигитализација и публикација традиционалне
музике Нишког Поља
320.000
Музичко наслеђе централног дела Косова и
Метохије
230.000
Израда каталога нематеријалне културне
баштине Хрвата у Војводини
100.000
61.
62.
65.
66.
67.
Укупно
120.000
100.000
500.000
13.300.000
Download

Nematerijalno kulturno nasleđe 2015