МОДЕЛ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА Нови Сад,
Др Симе Милошевића 6
ЈАВНА НАБАВКА – санитетеског материјала
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2014
Децембар 2013. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке 02/2014, број 1002 и Решења о образовању комисије за
јавну набавку бр. 1003, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – санитетеског материјала
ЈН бр. 02/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис, добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења , евентуалне додатне услуге и сл.
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структуре цене
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад
Адреса: Др Симе Млошевића 6
Интернет страница wwwzzzzsns.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 02/2014 су добра
- санитетски материјал
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт:Мирјана Крстановић
Тел. број и бр.факса: 021 450-018
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 02/2014 добра – санитетски материјал
–33140000 медицински потрошни материјал
2. Набавка је обликована у три партије и то:
Партија 1 завоји и остали потрошни санитетески материјал - 33140000
Партија 2 шприцеви и остали потрошни санитетски материјал - 33140000
Партија 3 антисептици- медицински раствори 33692000
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
Опис добара дат је у обрасцу сруктура цене за Партију 2.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75.
ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.
75. ст. 2. Закона).
1.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
1.1.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дозволе надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, коју доставља у
виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке добара санитетског материјала број
02/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Понуђач:
_____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Завод за здравствену заштиту студената Нови
Сад, Др Симе Милошевића 6 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку(добра, –
санитетског материјала, ЈН бр 02/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом
уколико
је
примљена
од
стране
наручиоца
до
12.12.2013.године, до 9 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Образац понуде
• Изјава о испуњености услова
• Модел уговора потписан од стране одговорног лица понуђача
• Образац трошкова припреме понуде (није обавезан)
• Образац изјаве о независној понуди
• Образац структуре цене
• Решење надлежног органа за обаљање делатности која је предмет јавне
набавке
3. ПАРТИЈЕ
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
могу бити достављени у једном примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за
здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, са
назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добра – санитетеског материјала,
ЈН бр. 02/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – санитетеског материјала, ЈН
бр.02/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра– санитетеског материјала, ЈН
бр.02/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – санитетеског материјала,
ЈН бр.02/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди , нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача
пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.
119/2012)], на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена
испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке одређује понуђач у понуди
Место испоруке – на адресу наручиоца:
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
10 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца,или факсом на број 021 450-018 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр
02/2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
13.
ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА
ЗА
ДОДЕЛУ
УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“ за Партијe 1 и 3.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнја понуда за Партију 2.
Критеријуми за оцењивање понуда за Партију 2
1. Укупна вредност партије
2. Квалитет
3. Рок испоруке
Укупно:
65 бодова
30 бодова
5 бодова
100 бодова
За критеријум 1 Укупна вредност партије (мак.65 бодова)
Најнижа укупна вредност партије x максималан број бодова за критеријум 1
(65)
_____________________________
Понуђена укупна вредност партије
За критеријум 2 квалитет (мак. 30 бодова)
Оцењивање ће се вршити појединачно за свако понуђено средство и то:
- у случају да рекламација на понуђено средство од стране запослених нема,
исто ће бити оцењено по овом критеријуму са 30 бодова.
- у случају да постоје рекламације на понуђено средство од стране запослених,
исто неће бити оцењено по овом критеријуму.
У случају да понуђач понуди санитарни материјал који до сада није коришћен у
Заводу, наручилац ће накнадно захтевати да се доставе узорци који ће се
теститари. Исти ће се оцењивати као што је напред наведено, у зависности да
ли има или нема рекламације.
На захтев наручиоца, обавеза понуђача је да тражене узорке испоручи у року
од 2 дана. У случају да понуђач не достави тражене узорке у датом року,
понуда неће бити оцењена по овом критеријуму.
За критеријум 3 Рок испоруке (макс. 5 бодова)
- у року од 1 дан 5 бодова
- у року од 2 дана 2 бода
- у року од 3 дана 1 бод
За Партију 1 и 3 критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(образац изјаве из поглавља IV одељак 3)
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, факсом на број 021 40-018 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року
од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
VI OBRAZAC PONUDE
Ponuda br _______ od __________________ za javnu nabavku sanitetskog
materijala, JN broj 02/2014
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
Poreski identifikacioni broj ponuđača
(PIB):
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):
Telefon:
Telefaks:
Broj računa ponuđača i naziv banke:
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču,
ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima
zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
3) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
1)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
2)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
3)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji
podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi
od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u
dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je
učesnik u zajedničkoj ponudi.
4) OPIS PREDMETA NABAVKE
Zavoji i drugi potrošni sanitetski materijal Partija 1
Red.
br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Naziv proizvoda
Jed.
mere
Zavoj 5x5
Kom.
Zavoj 8x5
Kom.
Zavoj 10x5
Kom.
Zavoj 6x5
Kom.
Gaza 100 m
Kom.
Hanzaplast
Pak.
Leukoplast 5x5
Kom.
Leukoplast 5x2,5
Kom.
Atraumatski leukoplast
Kom.
Vata pamučna
Kg.
Vata papirna
Kg.
Hiruške maske sa gumicom Kom.
Štapići za bris
Kom.
Hiruške sterilne rukavice
Par.
veličine 6,5 , 7 i 8
Rukavice PVC
Rukavice medicinske svih
veličina
Drvene špatule
Ulošci mrežasti
Skalpel nožići br.15, 12
Fluoroecentne trake
Komplet za bris
EKG trake
Leukoplast svileni
Formalin tablete
Šimer trake
Trake za ultrazvuk
Povidon jod 10%
Rivanol
Vazelin
Količ. Cena/jed Vrednost Napomena
mere
400
300
50
400
22
45
122
12
5
40
160
480
3000
100
Par.
Par.
11500
10560
Kom.
Pak.
Kom.
Kom.
Kom.
Pak.
Kom.
Kom.
Pak.
Kom.
Lit.
Lit.
Kom.
720
20
200
1
120
60
47
25
1
34
5
7
5
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Rok i način plaćanja
Rok važenja ponude
Rok isporuke
Garantni period
Mesto i način isporuke
Igle i drugi potrošni sanitetski materijal Partija 2
Red.
br
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Naziv proizvoda
Igle 0,8x40
Igle 0,45x10
Igle 0,45x16
Igle 0,6x25
Igle 0,5x16
Špric 5mll dvodelni
Špric 5 ml trodelni
Špric 2 mll dvodelni
Štric 2ml trodelni
Špric 10 mll trodelni
Špric 10 ml dvodelni
Špric 20 mll dvodelni
Špric 20 mll trodelni
Špric 2,5 ml dvodelni
Špric 2,5 ml trodelni
Braunile ili kanile
Sistem za infuziju
Jed.
mere
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Fla.
Količ. Cena/jed Vrednost Napomena
mere
6800
100
350
2100
100
3000
600
240
480
3360
120
120
120
200
200
150
150
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Rok i način plaćanja
Rok važenja ponude
Rok isporuke
Garantni period
Mesto i način isporuke
Medicinski rastvori - antiseptici Partija 3
Red.
br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Naziv proizvoda
Jed.
mere
Alkohol 70%
Lit.
Alkohol 96%
Lit.
Dezificijens za ruke i Lit.
površine Dezderman 8%
Dezificijens za instrumente
(Desu M)
Borna kiselina 3%
Hidrogen 3%
Hidrogen 30%
Benzin
Aceton
Asepsol/hemoslo
Gel za EKG i ultrazvuk
Ekocid za čišćenje
ultrazvuka,dezinf.sredstvo
Bradoderm
Trake za suvu sterilizaciju
Količ. Cena/jed Vrednost Napomena
mere
80
70
24
Lit.
12
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Kg.
Kg.
210
20
18
7
1
40
45
1
Lit.
70
Kom. 1
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Rok i način plaćanja
Rok važenja ponude
Rok isporuke
Garantni period
Mesto i način isporuke
Datum
Ponuđač
M. P.
_____________________________
________________________________
Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje
da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati
obrazac ponude za svaku partiju posebno.
VII OBRAZAC STRUKTURE SCENE
PARTIJA 2 igle i drugi potrošni sanitetski materijal
Re
d.
br
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Naziv
Jed. Količ
Popunjava ponuđač
proizvo mer .
Rešen Pakova Komercija Proizvo
da
e
je za nje
lni naziv đač
stavlja
proizvoda
nje u
prome
t
2
3
4
5
6
7
8
Igle
Ko 6800
0,8x40
m.
Igle
Ko 100
0,45x12 m.
Igle
Ko 350
0,45x16 m.
Igle
Ko 2100
0,6x30
m.
Igle
Ko 100
0,5x16
m.
Špric
Ko 3000
5mll
m.
dvodelni
Špric 5 Ko
mll
m.
trodelni
Špric 2
ml
dvodelni
Špric 2
ml
trodelni
Špric 10
mll
trodelni
600
Ko
m.
240
Ko
m.
480
Ko
m.
3360
11. Špric 10 Ko
ml
m.
120
12.
120
dvodelni
Špric 20 Ko
Napome
na
9
13.
14.
15.
16.
mll
dvodelni
Špric 20
mll
trodelni
Špric 2,5
ml
dvodelni
Špric 2,5
ml
trodelni
Braunile
ili kanile
17. Sistem
za
infuziju
m.
Ko
m.
120
Ko
m.
200
Ko
m.
200
Ko
m.
Fla.
120
150
VIII MODEL UGOVORA
UGOVOR OJAVNOJ NABVACI SANITETSKOG MATERIJALA
Zaključen između:
Naručioca: Zavoda za zdravstvenu nzaštitu studenata Novi Sad,
sa sedištem u Novom Sadu, ulica Dr Sime Miloševića, PIB10023731. Matični broj: 08042446
Broj računa: 840-155661-06 kod Uprave za trezor,
Telefon: 021 405-018
koga zastupa direktor Prof Veselin Dickov (u daljem tekstu: naručilac)
i
Ponuđača: ................................................................................................
sa sedištem u ............................................, ulica ..........................................,
PIB:.......................... Matični broj: ........................................
Broj računa: ............................................ Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks:
koga zastupa...................................................................
(u daljem tekstu: …...............),
Član 1.
Ovim Ugovorom regulišu se međusobna prava i obaveze u vezi sa javnom nabavkom sanitetskog
materijala (u daljem tekstu: materijal) za 2014. godinu, a na osnovu ponude broj___ od
_________godine za Partiju 1, 2 i 3, dostavljene u postupku javne nabavke male vrednosti broj
02/2014, koja je sastavni deo ovog Ugovora.
Član 2.
Ponuđač se obavezuje da naručioca snabdeva materijalom i to:
Za Partiju 1
Red.
br
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Naziv proizvoda
Zavoj 5x5
Zavoj 8x5
Zavoj 10x5
Zavoj 6x5
Gaza 100 m
Hanzaplast
Leukoplast 5x5
Leukoplast 5x2,5
Atraumatski leukoplast
Vata pamučna
Vata papirna
Jed.
mere
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Pak.
Kom.
Kom.
Kom.
Kg.
Kg.
Količ. Cena/jed Vrednost
mere
400
300
50
400
22
45
122
12
5
40
160
Proizvođač.
12.
Hiruške maske sa
gumicom
Kom. 480
13.
14.
Štapići za bris
Hiruške sterilne rukavice
veličine 6,5 , 7 i 8
Rukavice PVC
Rukavice medicinske
svih veličina
Drvene špatule
Ulošci mrežasti
Skalpel nožići br.15, 12
Fluoroecentne trake
Komplet za bris
EKG trake
Leukoplast svileni
Formalin tablete
Šimer trake
Trake za ultrazvuk
Povidon jod 10%
Rivanol
Vazelin
Kom. 3000
Par. 100
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Par.
Par.
11500
10560
Kom.
Pak.
Kom.
Kom.
Kom.
Pak.
Kom.
Kom.
Pak.
Kom.
Lit.
Lit.
Kom.
720
20
200
1
120
60
47
25
1
34
5
7
5
Ukupna vrednost ugovoreniog materijala Partije 1 iznosi
dinara.
Cene iz stava 1. ovog člana iskazane su bez poreza na dodatu vrednost.
Za partiju 2
Red.
br
Naziv proizvoda
Jed.
mere
Količ.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Igle 0,8x40
Igle 0,45x10
Igle 0,45x16
Igle 0,6x25
Igle 0,5x16
Špric 5mll dvodelni
Špric 5 ml trodelni
Špric 2 mll dvodelni
Štric 2ml trodelni
Špric 10 mll trodelni
Špric 10 ml dvodelni
Špric 20 mll dvodelni
Špric 20 mll trodelni
Špric 2,5 ml dvodelni
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
6800
100
350
2100
100
3000
600
240
480
3360
120
120
120
200
Cena/jed
mere
Vrednost
Proizvođač
15.
16.
17.
Špric 2,5 ml trodelni
Braunile ili kanile
Sistem za infuziju
Kom. 200
Kom. 150
Fla. 150
Ukupna vrednost ugovorenih materijala Partije 2 iznosi
dinara.
Cene iz stava 1. ovog člana iskazane su bez poreza na dodatu vrednost.
Za Partiju 3
Red.
br
Naziv proizvoda
Jed.
mere
Količ.
1.
2.
3.
Alkohol 70%
Alkohol 96%
Dezificijens za ruke i
površine Dezderman 8%
Dezificijens za instrumente
(Desu M)
Borna kiselina 3%
Hidrogen 3%
Hidrogen 30%
Benzin
Aceton
Asepsol/hemoslo
Gel za EKG i ultrazvuk
Ekocid za čišćenje
ultrazvuka,dezinf.sredstvo
Bradoderm
Trake za suvu sterilizaciju
Lit.
Lit.
Lit.
80
70
24
Lit.
12
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Kg.
Kg.
210
20
18
7
1
40
45
1
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Cena/jed
mere
Vrednost
Proizvođač
Lit.
70
Kom. 1
Ukupna vrednost ugovorenih materijala Partije 3 iznosi
dinara.
Cene iz stava 1. ovog člana iskazane su bez poreza na dodatu vrednost.
Član 3.
Isporuka materijala iz člana 2. ovog Ugovora vršiće se sukcesivno, u skladu sa potrebama i
narudžbinama naručioca, u količinama i prema dinamici koju određuje naručilac, a u okviru količina
utvrđenih članom 2. ovog Ugovora.
Član 4.
Ponuđač se obavezuje da isporuči naručiocu materijal franko skladište naručioca, na osnovu pismene,
telefaks ili telefonske narudžbe naručioca.
Ponuđač se obavezuje da, u skladu sa dostavljenim narudžbama naručioca, obezbedi odgovarajuće
količine materijala, odnosno garantuje kontinuirano snabdevanje.
Član 5.
Ponuđač je obavezan da naručeni materijal isporuči u roku od _______ dana od dana primljene
narudžbine.
Član 6.
Ukoliko potrebe naručioca, u toku trajanja ovog Ugovora, budu manje ili veće od količina iz člana 2.
ovog Ugovora, ugovorne strane mogu Aneksom ugovora smanjiti, odnosno povećati količinu
materijala.
Član 7.
Troškove transporta i rizik transporta materijala snosi ponuđač.
Član 8.
Naručilac je obavezan izvršiti plaćanje isporučenog materijala u roku od _____ dana od dana
dostavljanja fakture.
Član 9.
Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrednost materijala iz člana 2. ovog Ugovora, odnosno cene
pojedinačnog materijala, a koje su date u ponudi budu fiksne i da se ne mogu menjati za vreme
trajanja ovog ugovora, izuzev u slučaju promene cene materijala od starne nadležnih organa.
Promena cena materijala reguliše se Aneksom ugovora, uz predhodno usaglašavanje i obostranu
saglasnost ugovornih strana.
Član 10.
Ugovorne strane su saglasne da ponuđač obračuna porez na dodatnu vrednost za onaj materijal na
koje se po zakonu plaća porez.
Član 11.
U slučaju reklamacije na količinu i kvalitet isporučenog materijala, istaknutu od strane naručioca,
ponuđač se obavezuje da reklamaciju uvaži ukoliko naručilac, prilikom kvantitativnog i
kvalitatativnog prijema robe, na licu mesta sačini zapisnik sa licem koje je robu dovezlo, odnosno
ukoliko naručilac, u roku od 5 dana od dana preuzimanja robe uoči kvantitativne i kvalitativne
nedostatke na materijalu i o tome, bez odlaganja, obavesti ponuđača.
Ponuđač se obavezuje da odmah, bez odlaganja, postupi po ovim reklamacijama.
U slučaju zahteva naručioca za dodatne isporuke usled kvantitativne reklamacije, ponuđač će bez
odlaganja, isporučiti nedostajuće količine, a u slučaju kvalitativne reklamacije, ponuđač će bez
odlaganja preuzeti o svom trošku od naručioca kvalitativno neispravan materijal i odmah, bez
odlaganja, isporučiti novi, odgovarajućeg kvaliteta.
Član 12.
Ovaj Ugovor zaključen je na određeno vreme, do početka centralizovabnog snabdevanja od strane
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a najduže godinu dana.
Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor i pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, pismenim
putem.
U slučaju otkaza ovog Ugovora, otkazni rok iznosi 30 dana.
Član 13.
Na sve što nijen ugovoreno ovim Ugovorom primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima.
Član 14.
U slučaju spora iz ovog Ugovora nadležan je Privredni sud u Novom Sadu.
Član 15.
Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva
primerka.
Naručioc
direktor
Prof.dr Veselin Dickov
Ponuđač
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке санитетског материјала, бр 02/2014, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Download

Конкурсна документација