МОДЕЛ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА Нови Сад,
Др Симе Милошевића 6
ЈАВНА НАБАВКА – лекова и ампулираних лекова
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2014
Децембар 2013. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке 01/2014, број 995 и Решења о образовању комисије за
јавну набавку бр. 996, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – лекова и ампулираних лекова
ЈН бр. 01/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис, добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења , евентуалне додатне услуге и сл.
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структуре цене
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад
Адреса: Др Симе Млошевића 6
Интернет страница wwwzzzzsns.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 01/2014 су добра
- лекови и ампулирани лекови
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт:Мирјана Крстановић
Тел. број и бр.факса: 021 450-018
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/2014 добра –лекови и ампулирани лекови
–3360000 фармацеутски производи
2. Набавка је обликована у три партије и то:
Партија 1 ампулирани лекови - 3360000
Партија 2 лекови - 3360000
Партија 3 лекови за офталмологију- 3360000
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
Опис добара дат је у обрасцу сруктура цене.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75.
ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.
75. ст. 2. Закона).
1.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
1.1.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дозволе надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, коју доставља у
виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке добара лекова и ампулираних лекова број
01/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Понуђач:
_____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Завод за здравствену заштиту студената Нови
Сад, Др Симе Милошевића 6 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку(добра, –
лекова и ампулираних лекова, ЈН бр 01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.12.2013.године, до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Образац понуде
• Изјава о испуњености услова
• Модел уговора потписан од стране одговорног лица понуђача
• Образац трошкова припреме понуде (није обавезан)
• Образац изјаве о независној понуди
• Образац структуре цене
• Решење надлежног органа за обаљање делатности која је предмет јавне
набавке
3. ПАРТИЈЕ
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
могу бити достављени у једном примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за
здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, са
назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добра – лекова и ампулираних
лекова, ЈН бр. 01/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – лекова и ампулираних лекова, ЈН
бр.01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра– лекова и ампулираних лекова, ЈН
бр.01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – лекова и ампулираних
лекова, ЈН бр.01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди , нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача
пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр.
119/2012)], на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена
испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке одређује понуђач у понуди
Место испоруке – на адресу наручиоца:
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
10 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца,или факсом на број 021 450-018 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр
01/2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
13.
ВРСТА
КРИТЕРИЈУМА
ЗА
ДОДЕЛУ
УГОВОРА,
ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(образац изјаве из поглавља IV одељак 3)
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, факсом на број 021 40-018 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року
од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
VI OBRAZAC PONUDE
Ponuda br _______ od __________________ za javnu nabavku lekova i ampuliranih
lekova, JN broj 01/2014
1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
Poreski identifikacioni broj ponuđača
(PIB):
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):
Telefon:
Telefaks:
Broj računa ponuđača i naziv banke:
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču,
ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima
zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
3) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
1)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
2)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
3)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji
podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi
od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u
dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je
učesnik u zajedničkoj ponudi.
4) OPIS PREDMETA NABAVKE
Ampuliranih lekova Partija 1
Red. Naziv proizvoda
br
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
2
Nirypan 40 mg
Novalgetol 5 ml
Synopen
Garamicin 80 mg
Garamicin 120 mg
OHB-12
Aqua red.5 ml
Adrenalin HCL 1 ml
Dexason
Aminophillin 10 ml
Diklofenak
Ketonal
Zodol 30 mg
Methylergometrin 0,1
mg
Trodon 50 mg
Longaceph 1 g
Klometol
Lasix
Jugocillin 800000ij
Vitamin C 500mg
Lidocain 2% hlorid 2
ml
Lidocain hlorid 1%
35mg/3,5 ml
Ranisan
Lemod solu 40 mg
Movalis 15 mg
Presolol
Bensedin 10 mg
Fiziološki rastvor
Glukoza 5%
Tetagam
Buscopan
Fraxiparine 0,3 ml
Heparin 5000 ij
rastvor za injekcije
0,25 ml
Heparin 5000 ij
rastvor za injekcije 1
Jed.
mere
Količ.
3
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
4
100
100
1000
2050
2600
360
3300
60
3200
10
200
200
100
100
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
10
20
150
10
6600
5
20
Kom.
30
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
60
320
100
5
60
350
25
5
50
100
20
Kom.
20
Cena
Vrednost
pakovanja
5
6
Napomena
7
35.
35.
ml
Atropin 0,1 mg
Baralgetas
Kom.
Kom.
3
50
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Rok i način plaćanja
Rok važenja ponude
Rok isporuke
Garantni period
Mesto i način isporuke
Lekova Partija 2
Red.
Br
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Naziv proizvoda
2
Chloramphenicol ung 5g
Corticin ung 3,5 g
Povidon jod sol. 500 ml
Sanaderm krema
Gentamicin ung 15 gr.
Stanicid gaza
Stanicid mast
Spalmotil sol.
Ukupna cena bez PDV-a
Jed.
Mere
3
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Pak.
Pak.
Kom.
Količ.
4
20
10
10
50
40
20
40
10
Cena
Vrednost
pakovanja
5
5
Napoena
7
Ukupna cena sa PDV-om
Rok i način plaćanja
Rok važenja ponude
Rok isporuke
Garantni period
Mesto i način isporuke
Lekova za oftalmologiju Partija 3
Red. Naziv proizvoda
Br
Jed.
Mere
Količ.
1.
2.
3.
Kom.
Kom.
Kom.
30
5
5
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
10
20
10
20
10
4.
5.
6.
7.
8.
Benoxi sol.tetracain
Miokarpin sol. 2%
Neodexacin kapi
dexsametazon
Oftamol sol.
Gentoculin sol.
Marocen sol.
Floxal mast
Vidisic gel
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Rok i način plaćanja
Rok važenja ponude
Rok isporuke
Cena
Vrednost
pakovanja
Napomena
Garantni period
Mesto i način isporuke
Datum
Ponuđač
M. P.
_____________________________
________________________________
Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje
da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati
obrazac ponude za svaku partiju posebno.
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ СЦЕНЕ
ПАРТИЈА 1 АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ
Ре
д.
Бр
1
1.
2.
3.
Назив
Јед. Коли
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
произво Ме ч.
Реше Пакова Комерциј Произв
да
ње за ње
ални
ођач
ре
стављ
назив
ање у
производ
проме
а
т
2
3
4
5
6
7
8.
Nirapan
Ko 100
40 mg
m.
Novalgeto Ko
100
l 5 ml
m.
Synopen
Ko 1000
m.
Напоме
на
9.
4.
Garamicin
80 mg
5.
Garamicin
120 mg
6
OHB-12
7.
Agva
red.5 ml
8.
Adrenalin
HCL 1 ml
9.
Dexason
10. Aminophi
llin 10 ml
11. Diklofena
k
12.
Ketonal
13.
Zodоl 30
mg
14. Methyller
15.
gometrin
0,1mg
Trodon
16. Longacep
h1g
17. Klometrol
18.
Lasix
19. Jugocillin
800000ij
20. Vitamin C
500mg
21.
22.
Lidocain
2% hlorid
2 ml
Lidocain
hlorid 1%
35
mg/3,5ml
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m
Ko
m
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
2050
2600
360
3300
60
3200
10
200
200
100
100
10
20
150
10
6600
5
20
30
23.
Ranisan
24.
Lemod
solu 40
mg
Movalis
15 mg
25.
26.
Presolol
27.
Bensedin
10 mg
28. Fiziološki
rastvor
29.
Glukoza
5%
30
Tetagam
31. Buscopan
32. Fraxiparin
0,3ml
33.
34.
35.
Heparin
5000ij
rast.za inj
0,25ml
Heparin
5000ij
rast.za inj
1 ml
Atropin
0,1 mg
36. Baralgetas
Ko
m.
Ko
m.
60
320
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m.
Ko
m
100
Ko
m
20
Ko
m.
Ko
m.
3
5
60
350
25
5
50
100
20
50
ПАРТИЈА 2 ЛЕКОВИ
Ре Назив
д. производ
Бр а
Јед. Кол
Ме ич.
ре
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Решењ Паков Комерциј Произв
ођач
е
за ање
ални
стављ
назив
ање у
производ
а
проме
Напом
ена
т
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Chloramphe
nicol ung 5
g
Corticin
ung 3,5 g
Ko
m.
20
Ko
m.
Povidon jod Ko
sol. 500 ml m.
Sanaderm Ko
krema
m.
Gentamicin Ko
ung 15 gr. m.
Stanicid
Pak
gaza
.
Stanicid
Pak
mast
.
Spalmotil Ko
sol.
m.
10
10
50
40
20
40
30
ПАРТИЈА 3 ЛЕКОВИ ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ
Ред Назив
.
произв
Бр ода
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Benoxi
sol.tetrac
ain
Miokarpi
n sol. 2%
Јед. Кол
Ме ич.
ре
Ko
m.
Ko
m.
Neodexa Ko
cin kapi m.
dexsamet
azon
Oftamol Ko
sol.
m.
Gentocul
in sol.
Ko
m.
Marocen Ko
sol.
m.
Floxal
Ko
30
5
5
10
20
10
20
Решењ
е
за
ставља
ње у
проме
т
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Пакова Комерциј Произво Напом
ње
ални
ђач
ена
назив
производа
8.
mast
Vidisic
gel
m.
Ko
m.
10
Напомена: У колону бр.9 Понуђач уписује евентуалне напомене или “не подлеже” у
случају да средство не подлеже обавези регистрације.
VIII MODEL UGOVORA
UGOVOR OJAVNOJ NABVACI LEKOVA I AMPULIRANIH LEKOVA
Zaključen između:
Naručioca: Zavoda za zdravstvenu nzaštitu studenata Novi Sad,
sa sedištem u Novom Sadu, ulica Dr Sime Miloševića, PIB10023731. Matični broj: 08042446
Broj računa: 840-155661-06 kod Uprave za trezor,
Telefon: 021 405-018
koga zastupa direktor Prof Veselin Dickov (u daljem tekstu: naručilac)
i
Ponuđača: ................................................................................................
sa sedištem u ............................................, ulica ..........................................,
PIB:.......................... Matični broj: ........................................
Broj računa: ............................................ Naziv banke:......................................,
Telefon:............................Telefaks:
koga zastupa...................................................................
(u daljem tekstu: …...............),
Član 1.
Ovim Ugovorom regulišu se međusobna prava i obaveze u vezi sa javnom nabavkom ampuliranih
lekova i lekova (u daljem tekstu: lekovi) za 2014. godinu, a na osnovu ponude broj___ od
_________godine za Partiju 1, 2 i 3, dostavljene u postupku javne nabavke male vrednosti broj
01/2014, koja je sastavni deo ovog Ugovora.
Član 2.
Ponuđač se obavezuje da naručioca snabdeva lekovima i to:
Za Partiju 1 Ampulirani mlekovi
Red.
br
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Naziv proizvoda
2
Nirypan 40 mg
Novalgetol 5 ml
Synopen
Garamicin 80 mg
Garamicin 120 mg
OHB-12
Aqua red.5 ml
Adrenalin HCL 1 ml
Dexason
Aminophillin 10 ml
Diklofenak
Ketonal
Zodоl 30 mg
Methylergometrin 0,1
mg
Trodon 50 mg
Longaceph 1 g
Klometol
Lasix
Jugocillin 800000ij
Vitamin C 500mg
Jed.
mere
3
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Količ.
Kom.
4
100
100
1000
2050
2600
360
3300
60
3200
10
200
200
100
100
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
10
20
150
10
6600
5
Cena
Vrednost
pakovanja
5
6
Proizvođač
7
21
22
23
24
25
26
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Lidocain 2% hlorid 2 ml
Lidocain hlorid 1%
35mg/3,5 ml
Ranisan
Lemod solu 40 mg
Movalis 15 mg
Presolol
Bensedin 10 mg
Fiziološki rastvor
Glukoza 5%
Tetagam
Buscopan
Fraxiparine 0,3 ml
Heparin 5000 ij rastvor
za injekcije 0,25 ml
Heparin 5000 ij rastvor
za injekcije 1 ml
Atropin 0,1 mg
Baralgetas
Kom.
Kom.
20
30
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
60
320
100
5
60
350
25
5
50
100
20
Kom.
20
Kom.
Kom.
3
50
Ukupna vrednost ugovorenih lekova Partije 1 iznosi
dinara.
Cene iz stava 1. ovog člana iskazane su bez poreza na dodatu vrednost.
Za partiju 2 Lekovi
Red.
Br
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Naziv proizvoda
2
Chloramphenicol ung 5g
Corticin ung 3,5 g
Povidon jod sol. 500 ml
Sanaderm krema
Gentamicin ung 15 gr.
Stanicid gaza
Stanicid mast
Spalmotil sol.
Jed.
Mere
3
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Pak.
Pak.
Kom.
Količ.
4
Cena
Vrednost
pakovanja
5
5
Proizvođač
7
20
10
10
50
40
20
40
10
Ukupna vrednost ugovorenih lekova Partije 2 iznosi
dinara.
Cene iz stava 1. ovog člana iskazane su bez poreza na dodatu vrednost.
Za Partiju 3 lekovi za oftalmologiju
Red.
Br
1.
2.
3.
Naziv proizvoda
Benoxi sol.tetracain
Miokarpin sol. 2%
Neodexacin kapi
Jed.
Mere
Količ.
Kom.
Kom.
Kom.
30
5
5
Cena
Vrednost
pakovanja
Proizvođač
4.
5.
6.
7.
8.
dexsametazon
Oftamol sol.
Gentoculin sol.
Marocen sol.
Floxal mast
Vidisic gel
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
10
20
10
20
10
Ukupna vrednost ugovorenih lekova Partije 3 iznosi
dinara.
Cene iz stava 1. ovog člana iskazane su bez poreza na dodatu vrednost.
Član 3.
Isporuka lekova iz člana 2. ovog Ugovora vršiće se sukcesivno, u skladu sa potrebama i
narudžbinama naručioca, u količinama i prema dinamici koju određuje naručilac, a u okviru količina
utvrđenih članom 2. ovog Ugovora.
Član 4.
Ponuđač se obavezuje da isporuči naručiocu lekove franko skladište naručioca, na osnovu pismene,
telefaks ili telefonske narudžbe naručioca.
Ponuđač se obavezuje da, u skladu sa dostavljenim narudžbama naručioca, obezbedi odgovarajuće
količine lekove, odnosno garantuje kontinuirano snabdevanje.
Član 5.
Ponuđač je obavezan da naručene lekove isporuči u roku od _______ dana od dana primljene
narudžbine.
Član 6.
Ukoliko potrebe naručioca, u toku trajanja ovog Ugovora, budu manje ili veće od količina iz člana 2.
ovog Ugovora, ugovorne strane mogu Aneksom ugovora smanjiti, odnosno povećati količinu lekove.
Član 7.
Troškove transporta i rizik transporta lekove snosi ponuđač.
Član 8.
Naručilac je obavezan izvršiti plaćanje isporučenih lekove u roku od _____ dana od dana
dostavljanja fakture.
Član 9.
Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrednost lekove iz člana 2. ovog Ugovora, odnosno cene
pojedinačnog leka, a koje su date u ponudi budu fiksne i da se ne mogu menjati za vreme trajanja
ovog ugovora, izuzev u slučaju promene cene lekova od starne nadležnih organa.
Promena cena lekove reguliše se Aneksom ugovora, uz predhodno usaglašavanje i obostranu
saglasnost ugovornih strana.
Član 10.
Ugovorne strane su saglasne da ponuđač obračuna porez na dodatnu vrednost za one lekove na koje
se po zakonu plaća porez.
Član 11.
U slučaju reklamacije na količinu i kvalitet isporučenih lekove, istaknutu od strane naručioca,
ponuđač se obavezuje da reklamaciju uvaži ukoliko naručilac, prilikom kvantitativnog i
kvalitatativnog prijema robe, na licu mesta sačini zapisnik sa licem koje je robu dovezlo, odnosno
ukoliko naručilac, u roku od 5 dana od dana preuzimanja robe uoči kvantitativne i kvalitativne
nedostatke na lekovima i o tome, bez odlaganja, obavesti ponuđača.
Ponuđač se obavezuje da odmah, bez odlaganja, postupi po ovim reklamacijama.
U slučaju zahteva naručioca za dodatne isporuke usled kvantitativne reklamacije, ponuđač će bez
odlaganja, isporučiti nedostajuće količine, a u slučaju kvalitativne reklamacije, ponuđač će bez
odlaganja preuzeti o svom trošku od naručioca kvalitativno neispravne lekove i odmah, bez
odlaganja, isporučiti nove, odgovarajućeg kvaliteta.
Član 12.
Ovaj Ugovor zaključen je na određeno vreme, do početka centralizovabnog snabdevanja od strane
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a najduže godinu dana.
Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor i pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, pismenim
putem.
U slučaju otkaza ovog Ugovora, otkazni rok iznosi 30 dana.
Član 13.
Na sve što nijen ugovoreno ovim Ugovorom primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima.
Član 14.
U slučaju spora iz ovog Ugovora nadležan je Privredni sud u Novom Sadu.
Član 15.
Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva
primerka.
Naručioc
direktor
Prof.dr Veselin Dickov
Ponuđač
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке лекова и ампулираних лекова и лекова, бр 01/2014,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Download

Javna nabavka lekova