E. TEST
"Medicinska sestra/zdravstveni tehničar u prevenciji bolničkih infekcija"
1. Kakva mora da bude medicinska sestra da bi uspešno obavljala svoj poziv?
A) Pedantna, u radu samoinicijativna, poverljiva, da brzo zapaža i uočava promene opšteg
stanja bolesnika
B) Poverljiva prema lekaru i pacijentu, da bude pedantna
C) Dovoljno je da bude požrtvovana
2. Šta podrazumeva pojam medicinska etika?
A) Zbir moralnih načela kojih se u svome radu, u nezi i lečenju bolesnika obavezno
pridržavaju svi zdravstveni radnici
B) Običaje, norme zajednice
3. Obaveza čuvanja ,,medicinske tajne,, odnosi se na?
A) Sve zdravstvene radnike
B) Samo na medicinsku sestru
C) Samo na lekara
4. Sinonim za bolničku infekciju je? (pitanje ima više tačnih odgovora)
A) Nozokomijalna infekcija
B) Zdravstvena infekcija
C) Intrahospitalna infekcija
D) Kućna infekcija
5. Intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila (a nije postojala niti
je bila u inkubaciji u momentu prijema radi ispitivanja ili lečenja) ?
A) Nakon 24h boravka u zdravstvenoj ustanovi
B) Nakon 62h boravka u zdravstvenoj ustanovi
C) Nakon 48h boravka u zdravstvenoj ustanovi
6. Da li se pri pojavi IHI podnosi prijava?
A) Da, obavezno
B) Nije zakonska obaveza
7. U razvijenim zemljama bolničke infekcije se javljaju kod ?
A) 5-10% hospitalizovanih bolesnika
B) 10-15% hospitalizovanih bolesnika
C) 15-20% hopspitalizovanih bolesnika
8. U bolnici su izvor zaraze?
A) Pacijenti
B) Zdravstveni radnici i pacijenti
9. Izazivači IHI su sledeći mikroorganizmi?
A) Bakterije i virusi
B) Bakterije i gljivice
C) Bakterije i paraziti
D) Bakterije, virusi, gljivice i paraziti
1/6
10. Antiseptična sredstva deluju nepovoljno na mikroorganizme tako što? (pitanje
ima više tačnih odgovora)
A) Odstranjuju mikroorganizme iz organizma
B) Sprečavaju razmnožavanje mikroorganizama u organizmu jer potpomažu odrambene
snage organizma
C) Direktno ubijaju mikroorganizme
D) Svi odgovori su tačni
11. Koje su najčešće IHI infekcije?
A) Urinarne infekcije
B) Infekcije donjih respiratornih puteva
C) Postoperativne infekcije rana
D) Gastrointestinalne infekcije
12. Šta je najčešći simptom kod obolelog od bolničke infekcije?
A) Tahikardija
B) Bradikardija
C) Otežano disanje
D) Povišena telesna temperatura
13. Da li je moguće iskoreniti intrahospitalnu infekciju?
A) Da, kontinuiranom edukacijom i kvalitetnim stručnim radom zdravstvenih radnika
B) Nemoguće je iskoreniti IHI
14. Kod bolničkih infekcija koji mikroorganizam koji se prenosi putem krvi slovi za
najčešći?
A) Hepatitis B
B) Hepatitis C
C) HIV virus
15. Da li je instrumentarka pre ulaska u operacionu salu obavezna da hirurški opere
ruke?
A) Da, ako se hirurška intervencija obavlja sa opštom anestezijom
B) Samo ako je pacijent stariji od 50 godina
C) Da, u svakom slučaju
D) Ne, ako ima overenu sanitarnu knjižicu
16. Da li lekar i sestra smeju da učestvuju u medicinsko-tehničkim radnjama ako
imaju ranice ili zapaljive procese?
A) Da
B) Ne, jer to može dovesti do infekcije bolesnika
17. Da li je upotreba sterilnih rukavica na rukama zdravstvenih radnika obavezna
tokom kateterizacije?
A) Ne, ako se kateterizacija obavlja u zdravstvenoj ustanovi
B) Da, u svakom slučaju
18. Prilikom hirurškog pranja ruku, ruke se nalaze?
A) Blago podignute i savijene u laktovima naviše, da bi se voda slivala od vrhova prstiju
prema laktovima
2/6
B) Opuštene naniže da se voda sliva ka prstima
C) Važno je da su dobro oprane bez obzira gde se voda sliva
19. Hirurškim pranjem ruku se otklanja?
A) prolazna flora
B) trajna flora
20. Posebno osetljive grupe bolesnika koje po pravilu imaju teži tok i neizvesniji
ishod IHI-a su?
A) Nedonoščići, odojčići, starije osobe
B) Bolesnici sa intenzivne nege
C) Bolesnici sa složenim hirurškim intervencijama
D) Bolesnici sa oslabljenim imunitetom
E) Svi odgovori su tačni
21. Da li su egzogene infekcije uzrokovane mikroorganizmima (mikroflorom) samog
bolesnika?
A) Da
B) Ne
C) Nije tačno utvrđeno
22. Da li je prevalenca IHI-a u našoj zemlji viša ili niža u odnosu na svetski prosek?
A) U okviru proseka
B) Viša
C) Niža
23. Da li kućno lečenje, dnevne bolnice i efikasan ambulantni rad imaju pozitivan
uticaj na smanjenje IHI-a?
A) Nemaju dodirnih tačaka
B) Itekako imaju uticaj na smanjenje IHI-a
C) Važna je samo permanentna kontrola sprovođenja svih mera sprečavanja prenošenja i
širenja potencijalnih uzročnika IHI-a?
24. Da li medicinska sestra/tehničar imaju uticaj na smanjenje IHI-a?
A) Ne, smanjenje IHI-a zavisi samo od lekara
B) Da, smanjenje IHI-a zavisi samo od sestre
C) Da, sestra i lekar su tim u prevenciji bolničkih infekcija
25. Da li svaka zdravstvena ustanova mora da ima Komisiju za sprečavanje i
suzbijanje IHI?
A) Ne, ali može ako direktor ZU tozahteva
B) Da, to je zakonska obaveza
26. Ko čini Komisiju za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija?
A) Direktor ustanove, mikrobiolog, epidemiolog, specijalista higijene i glavna sestra, po
potrebi se uključuju i lekari drugih specijalnosti
B) Mikrobiolog, epidemiolog, specijalista higijene
C) Mikrobiolog, epidemiolog, glavna sestra, nadzorna sestra
D) Pomoćnik direktora za medicinska pitanja, mikrobiolog, epidemiolog, specijalista
higijene i glavna sestra
3/6
27. Šta je sterilizacija?
A) Postupak kojim se uništavaju ili odstranjuju patogeni i uslovno patogeni
mikroorganizmi u spoljnoj sredini
B) postupak kojim se uništavaju i odstranjuju svi mikroorganizmi i njihove spore s
predmeta, instrumenata i materijala
28. Da li se neupotrebljen sterilni materijal (zavoji, gaze, komprese) sterilisan u
suvom sterilizatoru može ponovo presterilisati?
A) Može u svakom slučaju
B) Ne može
C) Može, ako nije promenio boju
29. Sterilizacija se može sprovesti?
A) Samo na neživom materijalu
B) Samo na živom materijalu
C) Na neživom materijalu i na živom materijalu
30. Zbog moguće rekontaminacije potrebno je sterilni materijal
upakovati,uviti u odgovarajući materijal, zavisno od tipa sterilizacije, a koji mora?
A) Biti nepropusan za bakterije
B) Da omogućava potpuno zatvaranje i bez rupica
C) Dovoljno izdržljiv
D) Kompaktan
E) Da omogućava označavanje
F) Da ne stvara nežive čestice
G) Da je termostabilan
H) Da je jeftin
I) Svi odgovori su tačni
31. Na kojoj TºC i koliko traje sterilizacija u suvom sterilizatoru?
A) TºC u sterilizatoru mora biti od 160-200 ºS i traje najmanje 1 sat i računa se od
momenta kada je postignuta ova T
B) TºC u sterilizatoru mora biti od 160-200 ºS i traje najmanje 1 sat i računa se od
momenta kada je uključen sterilizator
C) TºC u sterilizatoru mora biti od 160-180 ºS i traje najmanje 1,5 sat i računa se od
momenta kada je postignuta ova T
32. U autoklavu mogu se sterilisati svi predmeti i materijali koji podnose?
A) Povišenu temperaturu
B) Povišenu temperaturu i pritisak
C) Povišenu temperaturu, pritisak i paru
33. 3M test, ATEST ili STERIKON je:
A) Biološka kontrola sterilizacije
B) Hemijska kontrola sterilizacije
C) Fizička kontrola sterilizacije
34. Dezinfekcija koja se sprovodi namenski i s određenim dezinficijensom, čija
efikasnost u odnosu na taj ili njemu bliske infektivne mikrobe već dokazane je ?
A) Profilaktička (preventivna dezinfekcija)
B) Tekuća ili dezinfekcija u toku bolesti
4/6
C) Završna dezinfekcija
35. Efikasnost dezinficijensa zavisi od?
A) Vrste i brojnosti prisutnih mikroorganizama
B) Koncentracije dezinfekcionog sredstva, odnosno preparata
C) Temperature, na kojoj se dezinfekcija sprovodi
D) Ph sredine
E) Prisustva, odnosno odsustva organskih materija
F) Vremena kontakta između dezinfekcionog sredstva i mikroorganizama
G) Svi odgovori su tačni
36. Koje metode bakteriološka ispitivanja se najčešće koriste pri pregledima
bakteriološke kontaminacije ruku? (pitanje ima više tačnih odgovora)
A) Sanitarni pregled
B) Metod vlažnih briseva
C) Metod otisaka sa prsta ili dlana
D) Metod ispiraka sa jedne ili obe ruke
37. Aktivno i trajno prikupljanje (otkrivanje i registrovanje), obrada, analiza i
tumačenje, kao i dostavljanje podataka o bolničkim infekcijama predstavlja?
A) Higijensko-sanitarni nadzor
B) Epidemiološki nadzor
C) Nadzor nad radom zdravstvenih ustanova
38. Koja je najvažnija preventivna higijenska mera u cilju sprečavanja i suzbijanja
bolničkih infekcija?
A) Higijena prostorija
B) Higijena, nameštaja, opreme, pribora
C) Higijena ruku
D) Higijena radne odeće i obuće
39. Kada prati i dezinfikovati ruke? (pitanje ima više tačnih odgovora)
A) Pre kontakta sa pacijentom
B) Pre obavljanja invazivnih procedura kada se ne koriste rukavice
C) Pre obavljanja invazivnih procedura bez obzira da li se koriste rukavice ili ne
D) Posle kontakta sa kožom pacijenta, telesnim tečnostima, obrade rane
E) Posle promene mesta obrade na jednom pacijentu
F) Posle dodira opreme i površina u neposrednoj blizini pacijenta
40. Za dezinfekciju ruku koriste se? (pitanje ima više tačnih odgovora)
A) Preparati koji ne nadražuju kožu i ne izazivaju alergijske promene na njoj
B) Sredstva koja sprovode efikasnu i sporu dezinfekciju
C) Preparati na bazi alkohola (dezderman i dr.)
D) Dezinficijensi na bazi kremova u koje je uključena neka aktivna komponenta
(fenoli, hlorheksidin i dr.)
41. Dispanzere sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola) postaviti:
A) u hirurškom bloku
B) na svim mestima gde se kreću zdravstveni radnici
5/6
42. Da li je pre ulaska u operacionu salu posle pravilnog hirurškog pranja ruku
obavezno zaštititi ih sterilnim gumenim rukavicama?
A) Ne, ako je hirurško pranje ruku obavljeno više puta
B) Da, obavezno je
C) Ne, ako je u pitanju student ili učenik
43. Pri uzimanju izlučevina bolesnika (radi pregleda u laboratoriji) sestra?
A) Obavezno navlači čiste gumene rukavice i pere ruke nakon izvršenog uzimanja
B) Dovoljno je da opere ruke nakon izvršenog uzimanja
44. Da li se gumeni materijal i instrumenti mogu zajedno sterilisati u autoklavu?
A) Mogu
B) Ne mogu
C) Mogu, u ratnim uslovima
45. Da li je biloška kontrola sterilizacije zakonski obavezna u zdravstvenim
ustanovama?
A) samo u kliničkim centrima i bolnicama
B) samo u domovima zdravlja
C) u svim zdravstvenim ustanovama
46. Za sterilizaciju vazduha u operacionim salama najpogodniji vid sterilizacije je?
A) sterilizacija ultraljubičastim zracima
B) dezinficijensima širokog spektra delovanja
C) sterilizacija plamenom
47. Po završetku suve sterilizacije u suvom sterilizatoru instrumenti se do upotrebe
hlade u sterilizatoru?
A) 15 minuta
B) 1 čas
C) 2 časa
48. Da li prilikom sterilizacije tekstila u autoklavu, rupe na dobošu u kome je
smešten materijal za sterilizaciju, moraju biti?
A) Otvorene
B) Zatvorene
C) Nema razlike
49. Da li je u prostorijama gde planiramo dezinfekciju ultraljubičastim zracima
potrebno prethodno mehanički očistiti radne površine?
A) Da
B) Ne
C) Samo ako su u pitanju operacione sale
50. Da li je medicinska sestra dužna da se brine o sprovodjenju higijenskih mera u
bolnici?
A) Samo na intenzivnoj nezi
B) Da, na svim odeljenjima
C) Ne, to je obaveza spremačica
6/6
Download

Pogledajte test pitanja