Tehnički katalog
Multifunkcionalni Termostatski Cirkulacioni Ventil
MTCV
Uvod
Sl. 1
Osnovna verzija - A
Sl. 2*
Verzija sa automatskom
dezinfekcionom funkcijom - „B”
* termometar je dodatak
MTCV je multifukcionalni termostatski balansni
ventil koji se koristi kod instalacija sa cirkulacijom
potrošne tople vode (PTV) u domaćinstvima.
MTCV obezbeđuje toplotnu ravnotežu u
instalacijama za potrošnu toplu vodu održavajući
stalnu temperaturu u sistemu i tako ograničavajući
protok u cirkulacionim cevima na minimalni
potrebni nivo.
Glavne funkcije MTCV-a
Istovremeno, MTCV može da ostvari dezinfekcioni
proces pomoću:
• Automatskog (samostalnog) dezinfekcionog
modula - termo-elementa (sl.2).
• Elektronskog kontrolera sa termičkim
pogonom TWA i temperaturnim senzorima
PT1000 (sl.3).
• Termostatsko balansiranje sistema potrošne
tople vode u okviru temperaturnog opsega
35 - 60°C - verzija A.
• Mogućnost merenja temperature.
• Automatska (samostalna) termička dezinfekcija
na temperaturama iznad 68°C sa sigurnosnom
zaštitom instalacije da bi se sprečilo
da temperatura pređe 75°C (automatski
isključuje cirkulacioni tok) - verzija „B”.
• Stalno Merenje i praćenje temperature verzija „C”.
• Automatski dezinfekcioni proces, elektronski
kontrolisan, uz mogućnost programiranja
dezinfekcione temperature i trajanja - verzija „C”.
• Automatsko ispiranje sistema pomoću
privremenog snižavanja temperature da bi se
potpuno otvorio MTCV ventil radi postizanja
maksimalnog protoka.
SMT/SI
Sl. 3
Verzija sa elektronski
kontrolisanim dezinfekcionim procesom - „C”
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
• Sprečavanje neželjene nepravilne upotrebe.
• Funkcija isključivanja vertikale pomoću
opcione opreme sa ugrađenim loptastim
ventilom.
• Modularno nadograđivanje MTCV ventila
tokom rada pod uslovima normalnog pritiska.
• Servisiranje - kada je neophodno, kalibrisani
termoelement može se zameniti.
1
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Funkcija
Kada temperatura vode padne ispod podešene
vrednosti, termoelement će otvoriti ventil
i dopustiti veći protok u cirkulacionoj cevi. Ventil
je u ravnoteži (nominalni protok = izračunati
protok) kada temperatura vode dostigne
vrednost podešenu na ventilu.
Regulaciona karakteristika MTCV-a prikazana je
na sl. 13, verzija 1-A.
Kada je temperatura vode za 5°C viša od podešene
vrednosti, protok kroz ventil se zaustavlja.
Sl. 4 MTCV osnovna verzija - A
MTCV - je termostatski automatski proporcionalni
ventil. Termoelement (sl. 6 elem. 4) se nalazi
u konusu ventila (sl. 6 elem. 3) kako bi reagovao
na temperaturne promene.
Specijalno zaptivanje na termoelementu štiti ga
od direktnog kontakta s vodom, što produžava
trajnost termoelementa i istovremeno
obezbeđuje preciznu regulaciju.
Sigurnosna opruga (sl. 6 elem. 6) štiti
termoelement od oštećenja kada temperatura
vode pređe podešenu vrednost.
Kada temperatura vode pređe podešenu
vrednost, termoelement se širi i konus pomera
prema sedištu ventila, čime se smanjuje protok.
Sl. 5 Primer MTCV-a / osnovna verzija / položaj u sistemu potrošne tople vode u domaćinstvima
Dizajn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Telo ventila
Opruga
Konus
Termoelement
Zaptivni prstenovi
Sigurnosna opruga
Prsten za podešavanje
Dugme za podešavanje
Čep za zatvaranje sklopa
Konus za dezinfekcioni modul
Sigurnosna opruga
Čep termometra
Čep za dezinfekcioni modul
Sl. 6 Skica - osnovna verzija - A
2
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
SMT/SI
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Funkcija
Montirani dezinfekcioni modul automatski
otvara zaobilazni put od Kv min = 0,15m3/h,
što omogućava vršenje dezinfekcije.
U verziji MTCV-A ovaj zaobilazni put se uvek
zatvara da bi se sprečilo taloženje prljavštine
i kamenca. MTCV stoga može da se nadogradi
pomoću dezinfekcionog modula čak i nakon
dužeg perioda rada u A verziji bez rizika od
blokade zaobilaznog puta.
Sl. 7 MTCV verzija sa automatskom funkcijom
termičke dezinfekcije - B
* termometar je dodatak
Standardnoj verziji MTCV - A se jednostavno se
može dodati funkcija termičke dezinfekcije protiv
pojave bakterije Legionella u sistemima PTV.
Nakon uklanjanja čepa sa dezinfekcionog
priključka (sl. 6 elem. 13)-(što se može učiniti
u toku rada, pod pritiskom) može se montirati
termostatski dezinfekcioni modul (sl. 9 elem. 17).
Dezinfekcioni modul će kontrolisati protok u skladu
sa svojim regulacionim karakteristikama (sl. 13verzija B-1), čime se vrši toplotna dezinfekcija u
instalacijama za pripremu tople vode.
Regulacioni modul u osnovnoj verziji A radi
u okviru temperaturnog opsega od 35-60°C.
Kada temperatura tople vode pređe 65°C
dezinfekcioni proces započinje - što znači da
se protok kroz glavno sedište MTCV ventila
zaustavlja i otvara se zaobilazni put za „vršenje
dezinfekcije”. Sada regulacionu funkciju obavlja
dezinfekcioni modul koji otvara zaobilazni put
kada temperatura iznosi više od 65°C.
Dezinfekcioni proces vrši se sve dok temperatura
ne dostigne 70°C. Kada temperatura tople
vode i dalje raste, protok kroz zaobilazni put
za dezinfekciju se smanjuje (proces termičke
ravnoteže instalacije tokom dezinfekcije),
a kada dostigne 75°C, protok se zaustavlja.
Ovo služi zaštiti instalacije za toplu vodu od
pojave korozije i taloženja kamenca, kao i radi
smanjenja rizika od opekotina.
Termometar može po izboru da se montira
u obe verzije (A i B) da bi se izmerila i kontrolisala
temperatura tople vode.
Sl. 8 Šema instalacije za toplu vodu sa cirkulacijom - automatska verzija.
SMT/SI
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
3
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Konstrukcija
1-13 Kako je prikazano na sl. 6
14 Zaobilazni put za dezinfekciju
15 Termometar
16 Zaptivni prsten Cu (bakar)
17 Dezinfekcioni modul
Sl. 9 Automatska verzija - B*
* termometar je dodatak
Funkcija
Sl. 10 Verzija s elektronski kontrolisanim dezinfekcionim
procesom - C
MTCV verzije „A” i „B” mogu se nadograditi do
elektronski regulisanog dezinfekcionog procesa
(verzija C).
Nakon uklanjanja dezinfekcionog čepa (sl. 6
elem. 13), može se montirati adapter (sl. 12 elem. 21)
a zatim i postaviti termo pogon TWA.
Temperaturni senzor PT 1000 mora se postaviti
u termometarsku glavu (sl. 12 elem. 19).
Termo pogon i senzor povezuju se sa elektronskim
regulatorom CCR-2, koji omogućava efikasan
dezinfekcioni proces u svakoj vertikali. Glavni
regulacioni modul radi unutar temperaturnog
opsega 35-60°C. Kada započinje dezinfekcioni
proces/tretman toplom vodom, CCR-2 kontroliše
protok kroz MTCV preko termo pogona TWA.
Koristi od elektronski regulisanog procesa sa
CCR-2 su sledeće:
• Obezbeđivanje potpune kontrole
dezinfekcionog procesa u svakoj pojedinačnoj
vertikali.
• Optimizacija ukupnog vremena dezinfekcije.
• Opciono biranje temperature za dezinfekciju.
• Opciono biranje vremena za dezinfekciju.
• Direktno merenje i praćenje temperature
vode u svakoj pojedinačnoj vertikali.
• Mogućnost povezivanja s kontrolorom u
grejnoj podstanici ili kotlarnici (tj. Danfoss ECL)
ili sa BMS (RS 485).
B
A
Sl. 11
A)Indirektno grejanje sa sistemom trenutne pripreme PTV - sa nezavisnim CCR-2 sistemom
B) Indirektno grejanje sa sistemom trenutne pripreme PTV - sa zavisnim CCR-2 sistemom
4
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
SMT/SI
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Konstrukcija
-13 Kako je prikazano na sl. 6
1
18 Zaobilazni put;
(zatvoren položaj)
19 Temperaturni senzor PT 1000
20 Zaptivni prsten Cu (bakar)
21 Adapter za povezivanje
termo pogona TWA
Sl. 12 Verzija sA elektronski kontrolisanim
dezinfekcionim procesom - C
Tehnički podaci
Naručivanje
Maks. radni pritisak.............................................10 bara
Probni pritisak.......................................................16 bara
Maks. temperatura medijuma............................100°C
kVS pri 20°C:
- DN20............................................................1,8 m3/h
- DN15.............................................................1,5 m3/h
Histereza.......................................................................1,5 K
Ventil - osnovna verzija A
DN 15
DN 20
Materijali delova u kontaktu sa vodom:
Telo ventila ..................................................................Rg 5
Kućište opruge, itd...........................DZR legura bakra
Zaptivni prstenovi................................................. EPDM
Opruga, konusi.......................................Nerđajući čelik
Kodni broj
003Z0515
003Z0520
Pribori i rezervni delovi
Dodatak
Termostatski dezinfekcioni modul - B
Fiting sa loptastim ventilom
(za imbus ključ 5mm), DN 15
G ¾ × Rp ¾
Termometar sa adapterom
Utičnica za ESMB PT1000
Adapter za termo pogon
DN 15/DN 20
DN 15/DN 20
DN 15/DN 20
CCR 2 Kontrola
takođe videti dodatak VD.57.U3.02
Temperaturni senzor ESMB univerzalni
Temperaturni senzor ESMC nalegajući
Fiting za lemljenje Cu 15mm
Fiting za lemljenje Cu 18mm
Fiting za Pex cev 15mm
Fiting za Pex cev 18mm*
Fiting za lemljenje Cu 22mm
Fiting za lemljenje Cu 28mm
Fiting za Pex cev 22mm*
Termo pogon TWA-NC, 230 V
Termo pogon TWA-NC, 24 V
SMT/SI
Komentari
DN 15/DN 20
G ½ × Rp ½
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
Šifra
003Z1021
003Z1027
003Z1028
003Z1023
003Z1024
003Z1022
003Z3850
087B1184
takođe videti dodatak VD.57.U3.02
DN 15
int. R 1/2”
* Pex DN 18 × 2 samo
DN 20
int. R 3/4”
* Pex DN 22 × samo 2
takođe videti dodatak VD.57.U3.02
087N0011
003Z1034
003Z1035
003Z1036
003Z1037
003Z1039
003Z1040
003Z1041
088H3112
088H3110
5
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Regulacione karakteristike
pretpodešavanje 50°C
dezinfekcija
protok
osnovno
verzija B
Kvs
verzija C
K vdis
verzija A
25
35
K vmin
45
55
65
75
85
temperatura °C
Sl.13 MTCV regulacione karakteristike
• Osnovna verzija - A
• Verzija B:
Kvmin = 0,15m3/h - min. protok kroz zaobilazni
put kada je glavni regulacioni modul
zatvoren.
*Kvdis = 0,60m3/h za DN 20,
*Kvdis = 0,50m3/h za DN 15 - maks. protok
dezinfekcionog procesa pri
temperaturi od 70°C.
Podešavanja glavnih
funkcija
1
2
3
4
5
6
Prsten za podešavanje
Prsten sa referentnom
tačkom
Plastični poklopac zaštita od neželjenog
nepravilnog rukovanja
Otvor za odvijač
Zavrtka za podešavanje
temperature - imbus ključ
2,5mm
Podešena vrednost
referentne temperature
4
• Verzija C:
*Kvdis = 0,60m3/h za DN 20 i DN 15 - protok
kroz MTCV kada je dezinfekcioni
modul potpuno otvoren (regulacija
na termo pogonu TWA-NC).
*Kvdis - Kv tokom dezinfekcionog procesa
3
2
1
5
6
Sl.14 MTCV podešavanje temperature
Temperaturni opseg: 35-60°C
Fabričko podešavanje MTCV 50°C
Temperatura se može podesiti nakon uklanjanja
plastičnog poklopca (3), koji se skida odvijačem
korišćenjem otvora (4). Zavrtka za podešavanje
temperature (5) mora se okrenuti pomoću imbus
ključa radi postizanja željene temperature na
skali sa referentnom tačkom. Plastični poklopac (3)
se mora gurnuti nazad na mesto nakon izvršenog
podešavanja.
6
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
Preporučuje se kontrolisanje podešene
temperature termometrom. Temperatura
potrošne tople vode sa poslednjeg točećeg
mesta na veertikali se mora izmeriti*. Razlika
između izmerene temperature na poslednjem
točionom mestu i temperature podešene
na MTCV nastaje usled gubitka toplote
u cirkulacionoj cevi između MTCV i tačke
račvanja.
* ako su instalirani TVM ventili (termostatski mešni ventili)
temperatura mora da se izmeri pre TVM ventila.
SMT/SI
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Procedura podešavanja
Podešavanje temperature MTCV-a zavisi od
potrebne temperature na poslednjem točećem
mestu i gubitaka toplote od njega do MTCV-a na
istoj vertikali.
Primer:
Potrebna temperatura na
poslednjem točećem mestu:
Gubitak toplote od poslednjeg
točećeg mesta do MTCV-a:
Prikaz pritiska i protoka
MTCV-a - DN 15
Potrebno je:
tačno podešavanje MTCV-a
Rešenje:
Tačno podešavanje MTCV-a: 48 – 3 = 45°C
Napomena:
Nakon novog podešavanja, termometrom proveriti
da li je tražena temperatura na priključku dostignuta i,
u skladu sa tim, da li je podešavanje MTCV-a tačno.
48°C
3K
Diferencijalni pritisak 1 bar, DN 15
70
Temperatura medijuma °C
60
50
podešavanje na 50 °C
40
podešavanje
na 60 °C
podešavanje
na 35 °C
30
20
10
0
0
0.20
0.40
0.60
Sl. 15
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
3
Kv (m /h)
Temperatura medijuma °C
Tabela 1
fabričko
podešavanje
60°C
65
62,5
60
57,5
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
fabričko
podešavanje
55°C
60
57,5
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
fabričko
podešavanje
50°C
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
fabričko
podešavanje
45°C
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
fabričko
podešavanje
40°C
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
fabričko
podešavanje
35°C
40
37,5
35
32,5
30
kv (m3/h)
0
0,181
0,366
0,542
0,711
0,899
1,062
1,214
1,331
1,420
1,487
1,505
1,505
1,505
1,505
Diferencijalni pritisak 1 bar, DN 15 - dezinfekcioni proces
80
Temperatura protoka °C
75
verzija B
70
65
verzija C
60
55
0
Sl. 16
SMT/SI
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
0.10
0.20
0.30
Kv
0.40
0.500
0.60
(m3/h)
7
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Prikaz pritiska i protoka
MTCV-a - DN 20
Diferencijalni pritisak 1 bar, DN 20
70
Temperatura medijuma °C
60
50
podešavanje
na 60 °C
podešavanje na 50 °C
40
podešavanje
na 35 °C
30
Pr. 1
20
10
0
0
0.20
0.366
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Kv (m3/h)
Sl. 17
Temperatura medijuma °C
Tabela 2
fabričko
podešavanje
60°C
65
62,5
60
57,5
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
fabričko
podešavanje
55°C
60
57,5
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
fabričko
podešavanje
50°C
55
52,5
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
fabričko
podešavanje
45°C
50
47,5
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
fabričko
podešavanje
40°C
45
42,5
40
37,5
35
32,5
30
fabričko
podešavanje
35°C
40
37,5
35
32,5
30
kv (m3/h)
0
0,172
0,336
0,556
0,738
0,921
1,106
1,286
1,440
1,574
1,671
1,737
1,778
Diferencijalni pritisak 1 bar, DN 20 - dezinfekcioni proces
Temperatura medijuma °C
80
75
verzija B
70
verzija C
65
60
55
0
0.10
Sl. 18
8
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
Kv m3/h
SMT/SI
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Primer izračunavanja
Primer:
Izračunavanje se vrši za trospratnu zgradu
sa 8 vertkala.
Sve korišćene formule opisane su u poglavlju
„Background”, Termička ravnoteža
(prospekt VD.57.X1.02).
U cilju pojednostavljenja izračunavanja,
korišćene su sledeće pretpostavke:
• Toplotni gubici po metru cevi,
q1 =10 W/m (*)
(* tokom izračunavanja zahteva se proračunavanje toplotnih
gubitaka u skladu sa specifičnim državnim standardima).
Obično, proračunati gubici toplote zavise od:
- Dimenzije cevi
- Izolacionih materijala
- Temperature okruženja u kom se nalazi cev
- Efikasnosti i stanja izolacije
•
•
•
•
Temperatura tople vode na ulazu, Tsup = 55°C
Pad temperature kroz sistem, ∆T= 5 K
Rastojanje između vertikala, L = 10m
Visina vertikala, l = 10m
• Šema instalacije kako je prikazana dole:
Sl. 19 Šema instalacije
V� o
I Osnovna operacija
Izračunavanje:
• izračunavanje gubitaka toplote u svakoj
vertikali (Qr) i horizontali (Qh)
Qr = l uzlazna cev x q = ( 10 + 10 ) x 10 = 200 W
Qh = l horiz. x q = 10 x 10= 100 W
• Tabela 3 pokazuje rezultate izračunavanja:
V� c
V� p
.
V& c =
Vo
.
.
V o + Vp
Tabela 3
Vertikala
1
2
3
4
5
6
7
8
SMT/SI
gubici toplote
Ukupno
U
U
horizontalnoj u svakom
vertikalama
cevi
delu
Qr (W)
Q h (W)
(W)
200
100
300
200
100
300
200
100
300
200
100
300
200
100
300
200
100
300
200
100
300
200
100
300
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
ΣQ ukupno
(W)
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
Faktor
vertikala
0,09
0,1
0,12
0,14
0,18
0,25
0,4
Protok u
svakom
delu
Vo (l/h)
36
38
40
43
47
52
63
94
Ukupni
protok
Vc (l /h)
412
376
339
299
256
210
157
94
9
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
•
izračunava se na osnovu:
2
⎛ 0.01× V& 0 ⎞
⎜
⎟
=⎜
⎟
⎝ Kv ⎠
Δp MTCV
,
gde je:
Kv - prema sl. 19 strana 10 u ovom slučaju
Kv = 0,366m3/h za fabričko podešavanje
od 50°C
V& 0 - protok kroz MTCV na
temperaturi od 50°C (l/h)
ΣQ - ukupni gubici toplote u instalacijama, (kW)
stoga:
VCukupno 
2.4
1× 4.18 × 5
•
= 0,114 l/s = 412 l/h
Ukupan protok u cirkulacionom sistemu tople
vode je: 412 l/h - cirkulaciona pumpa će biti
sračunata za ovaj protok.
•
Protok u svakoj vertikali se izračunava
pomoću formule 4 (videti. Poglavlje
„Background” o Toplotnom balansu, str. 4,
katalog VD.57.X1.02)
V& o = V& c ×
Qo
Qo + Qp
200
200 + 2100
= 35,84 l/h ≅ 36 l/h
Protok u preostalim vertikalama trebalo bi da
se izračuna na isti način.
•
Molimo obratite pažnju:
tokom izračunavanja pada pritiska preko ventila
mora se pratiti temperatura vode koja kruži
u sistemu. MTCV - Multifunkcionalni termostatski
cirkulacioni ventil ima promenljivu Kv vrednost
koja zavisi od dve vrednosti: fabrički podešena
temperatura i temperatura medijuma.
stoga:
V& 01 = 412 ×
Kada je projektovani protok izračunat,
pogledajte sl. 17 na strani 9.
Kada su V& 0 i Kv poznati, pad pritiska preko MTCV-a
se izračunava pomoću sledeće formule:
Protok u vertikali br. 1:
-Lokalni pad pritiska preko MTCV-a
Ukupan protok u cirkulacionom sistemu tople
vode izračunava se pomoću formule 1 (videti
poglavlje „Background” o Toplotnom balansu,
katalog VD.57.X1.02).
∑ Q&
V& =
r cw Δt hw
Pad pritiska u sistemu Radi pojednostavljenja
izračunavanja date su sledeće pretpostavke:
-Pad linearnog pritiska, pl = 60 Pa/m
(Linearni pritisak je isti za sve cevi)
-Pad lokalnog pritiska jednak je 33% ukupnog
pada linearnog pritiska, pr = 0,33 pl
stoga:
pr = 0,33 × 60 = 19,8 Pa/m ≅ 20 Pa/m
•
Δp MTCV
stoga:
2
⎛ 0.01× V& 0 ⎞
⎜
⎟
=⎜
⎟
⎝ Kv ⎠
2
⎛ 0.01× 94 ⎞
Δp MTCV = ⎜
⎟ = 6.59 kPa
⎝ 0.366 ⎠
∆pMTCV = (0,01 x 94 / 0,366 )2 = 6,59 kPa
Diferencijalni pritisak preko pumpe:
*ppumpa = ∆pkolo + ∆pMTCV
= 14,4 + 6,59 = 21 kPa
Gde je:
∆pkolo - pad pritiska u kritičnom krugu (tabela 4)
*ppumpa - uključuje pad pritiska preko svih
uređaja u instalaciji poput: kotla, filtera,
itd.
-Za dato izračunavanje
posnovno = pr + pl = 60 + 20 = 80 Pa/m
Tabela 4
pad pritiska
10
vertikala
U vertikalama
U horizontali
pkolo
1
2
3
4
5
6
7
8
(kPa)
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
(kPa)
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
(kPa)
14,4
12,8
11,2
9,6
8,0
6,4
4,8
3,2
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
preko MTCV-a
∆mMTCV pad
V0 - protok
pritiska
(l/h)
(kPa)
36
0,97
38
1,07
40
1,19
43
1,38
47
1,64
52
2,01
63
2,96
94
6,59
Ukupan pritisak
u pumpi
(kPa)
21
SMT/SI
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Primer izračunavanja
II Dezinfekcija
gde je:
Gubici toplote i pad pritiska treba da se
izračunavaju prema novim uslovima.
- temperatura tople vode na ulazu tokom
dezinfekcije Tdis = 70°C
- temperatura okruženja *Tamb = 20°C
(*Tamb - prema obaveznim standardima
i normama)
1. Gubici toplote.
(videti. Poglavlje „Background” o Toplotnom
balansu, str. 2, formula 1; katalog VD.57.X1.02)
q1 = Kj x l x ∆T1 →
Kj x l = q1/∆T1
za osnovni proces
q2 = Kj x l x ∆T2 →
Kj x l = q2 /∆T2
za dezinfekcioni proces Stoga:
⎛ T −T
⎞
ΔT
q2 = q1 2 = q1⎜ dis amb ⎟
⎜
⎟
ΔT1
⎝ Tsup − Tamb ⎠
2. Potreban protok
Usled uzastopnog dezinfekcionog procesa
(korak po korak) treba se izračunati samo
kritično kolo.
1.43
V& dis =
= 0.0684 l/s = 246 l/h
4.18 × 5
3. Potrebni pritisak
Potrebni pritisak tokom dezinfekcionog
procesa treba proveriti
pdispump = pdis(kolo) + ∆pMTCV
rw 2
2
gde je:
w - brzina vode (m/s)
pdis = pbasic ×
Protok:
Usled nižeg protoka u poređenju sa osnovnim
stanjem (412 l/h), pad pritiska u instalaciji, pkolo
trebalo bi ponovo izračunati.
Upoređivanjem uslova tokom osnovne
operacije i dezinfekcije treba proceniti:
U ovom slučaju tokom dezinfekcionog
procesa gubici toplote rastu za oko 43%.
⎛ 0.01× 246 ⎞
ΔpMTCV = ⎜
⎟ = 16.81kPa
0.6
⎝
⎠
Δp = x
⎛ 70 °C − 20 °C ⎞
q2 = 10 (W/m)⎜
⎟ = 14.3 W/m
⎝ 55 °C − 20 °C ⎠
Qdis = Qr + Qh
Qdis =((10+10) + (8 × 10)) × 14,3 W/m =
1430 W = 1,43 kW
stoga:
2
za dati slučaj:
Za dati slučaj:
2
⎛ 0.01× V& 0 ⎞
⎟
Δp MTCV = ⎜⎜
⎟
⎝ Kv ⎠
Vdis2
Vc2
gde je:
Vdis - protočna dezinfekcija (l/h)
VC - osnovni protok (l/h)
Stoga:
- za prvi deo instalacije
2
⎛ 246 ⎞
p1dis = 80 × ⎜
⎟ = 29 Pa/m
⎝ 412 ⎠
Ovo izračunavanje bi trebalo izvršiti za sve
kritične krugove. Tabela 5 pokazuje rezultat
izračunavanja.
Za kritični krug:
pdis(kolo)= 0,57 + 0,68 + 0,84 + 1,08 + 1,48
+ 2,20 + 3,93 + 21,92 = 32,70 kPa
pdispump= pdis(kolo) + ∆pMTCV
= 32,70 + 16,81 = 49,51 kPa
Pumpu treba tako izabrati da zadovolji oba
zahteva:
•osnovna operacija,
V& 0= 412 l/h i ppumpa = 21 kPa
•vršenje dezinfekcije
V& 0= 246 l/h i Ppumpa = 49,51 kPa
Tabela 5
pad pritiska u krugu tokom dezinfekcionog procesa
protok (l/h)
novi pad pritiska
dužina
osnovno
dezinfekcija
(Pa/m)
(m)
412
246
29
20
376
246
34
20
339
246
42
20
299
246
54
20
256
246
74
20
210
246
110
20
157
246
196
20
94
246
548
40
SMT/SI
VD.57.Y6.45 © Danfoss 12/2010
pad pritiska
(kPa)
0,57
0,68
0,84
1,08
1,48
2,20
3,93
21,92
∑ 32,70
Ukupan pad pritiska
u kritičnom krugu
32,70
11
Tehnički katalog
Multifunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Dimenzije
Unutrašnji
navoj
DN 15
DN 20
A
a
ISO 7/1
Rp 1/2
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 3/4
H
H1
L
L1
75
80
215
230
mm
79
92
129
129
Težina
kg
0,58
0,65
Sl. 20
12
VD.57.Y6.45
Produced by Danfoss A/S © 12/2010
Download

MTCV - Danfoss.com