GODIŠNJE POTREBE OPŠTE BOLNICE ŠABAC
Partija 2 - ŠTAMPANI MATERIJAL
Redni
broj
OPIS
Naziv
1
Akušerske istorije
2
B C G
3
Biohemijska lista
ofset papir,70gr, A3,1/1
Belo-beli karton 160 gr, 14,5x11,5, 1/1
karton (obrazac br.1-06/14)
ofset papir,70gr, A5,1/1
4
Blok spisak primljenog i izdatog veša
ofset papir 70 gr, 29x10, 1/0, 100 lista u bloku lajmovano u glavi
5
Blok terapije
ofset papir,70gr, A4,1/1, 100 lista u bloku lajmovao omot natron
6
Blok trebovanja materijala
ofset papir,70gr, A4,1/0, 100 lista u bloku perforacija sa strane
7
Blok trebovanja osnovnog sredstva i sitnog iventara
ofset papir,70gr, A4,1/0, 100 lista u bloku perforacija sa strane
8
Bronhološki upitnik
9
Delovodni protokol
10
Dnevne liste za peritoneumsku dijalizu,sveska meki povez,40 lista
11
Dostavna knjiga za poštu
12
Etikete
ofset papir,70gr, A4,1/0
A3, 300 lista,1/1
sveska, meki povez, 40 lista,štampa obostrano,štampa na prednjoj strani (naslov)
ofset papir,70gr, A4,1/1, 100 lista u bloku
muflon, 4x10, dorada, ricovane
muflon, 7x22, 1/0, dorada, ricovane
13
Etikete R H faktor (4 vrste etiketa različite boje)
14
Evidencija o posetama
15
Evidencija rada
16
Fascikle istorije bolesti
17
Glavna knjiga za hemijske preglede
18
Hematološki nalaz
19
Istorija bolesti - za lečenje slabovidosti i slabizma
20
Istorija bolesti - za sl.ginekologije i akušerstva
21
Istorija bolesti (obrazac br.1-11-SR)
22
Izveštaj o rashodu medicinskih aparata
23
Izveštaj o citološkom pregledu na papanikolau
24
Izveštaj o kolposkom pregledu
25
Izveštaj o sedimentaciji eritrocita
26
Izveštaj o proveri funkcionalnosti IPF
27
Izveštaj o povredi na radu A3
28
Karta anestezije
29
Karton davaoca krvi
30
Karton kardiološki - sl. za interne bolesti
Belo-beli karton 160 gr, A4, 1/1
31
Karton krvne grupe
Belo-beli karton 160 gr, 9x7, 1/1
32
Karton lečenja tuberkuloze TB 01
33
Karton za lečenje - za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
35
Karton transfuzije
ofset papir,70gr, A3,1/1, A3 savijeno na A4
ofset papir,70gr, A3,1/0, 100 lista u bloku
Hromokarton 280 gr, 48x33, 1/0, Savijeno na 24x33, lepljeno hauplastom
ofset papir,70gr, A3,1/1, tvrdi povez, 200 lista
ofset papir,70gr, A5,1/0
NCR, A4, 1/0
ofset papir,70gr, A3,1/1
Ofset papir 70 gr (komplet), A3 na A4, 1/1, 2 boje +3 lista različite boje/u koloru/
A4, NCR,100 lista,1/0
ofset papir,70gr, A5,1/0
ofset papir,70gr, A4,1/0 100 lista u bloku
ofset papir,70gr, A6,1/0
Obrazac, PF, A4, NCR, blok 100 lista
važeći propisan obrazac /obrazac 1
Belo-beli karton 160 gr, A4, 1/1
Belo-beli karton 160 gr, 15,5x20, 1/1
Belo-beli karton 160 gr, A4, 1/1
Belo-beli karton 160 gr, 19,5x16, 1/1
Ofset papir 70gr, A5, 1/1
36
Kese za snimke 35 x 35 cm
Natron 90gr., 35 x 35, 1/0
37
Kese za snimke 37 x 45 cm
Natron 90gr., 37 x 45, 1/0
38
Kese za snimke 40 x 40 cm
Natron 90gr., 40 x 40, 1/0
40
Klinički put za normalni porođaj
A4, 1/1, ofset papir 70gr, spojeno klamerom,13 str.numerisan
41
Klinički put - Astma ambulanta
A4, 1/1, ofset papir 70gr, spojeno klamerom,12 str.numerisan
42
Klinički put - Astma odeljenje
A4, 1/1, ofset papir 70gr, spojeno klamerom,21 str.numerisan
43
Klinički put- neurologija - moždani udar
A4, 1/1, ofset papir 70gr, spojeno klamerom,34 str.numerisan
44
Klinički put - laparoskopija
A4, 1/1, ofset papir 70gr, spojeno klamerom,14 str.numerisan
45
Klinički put - karcinom kolona
A4, 1/1, ofset papir 70gr, spojeno klamerom,35 str.numerisan
46
Klinički put- interno stemi
A4, 1/1, ofset papir 70gr, spojeno klamerom,23 str.numerisan
47
Klinički put - interno non-stemi
A4, 1/1, ofset papir 70gr, spojeno klamerom,16 str.numerisan
48
Knjiga evidencije o izdavanju opojnih droga , obrazac 4/470
ofset papir,70gr, A4,1/1
49
Knjiga evidencije o uživaocima opojnih droga , obrazac 4/471
ofset papir,70gr, A4,1/1
50
Knjiga primljene pošte
51
Knjiga primopredaje za servirke
52
Knjiga zaraznih bolesti
53
Knjiga ulaznih računa
54
Knjižica za davaoca krvi
55
Koagulacija - pregled krvi
ofset papir,70gr, A4,1/1
ofset papir,70gr, A5,1/0, 100 lista u bloku lajmovano u glavi
Propisano
ofset papir,70gr, A4,1/1, 80 lista u knjizi, tvrdi povez
ofset papir,70gr, 6,5x9,5,,1/1, ukorena, štampa na prvoj strani,4 lista
ofset papir 70gr, A5,1/0
Page 1
Redni
broj
OPIS
Naziv
56
Količina izlučene tečnosti za 24 časa
ofset papir,70gr, A4,1/0
58
Lekarski nalaz (A.T. dispanzer)
ofset papir,70gr, A5,1/0
59
List terapije i nege za 24h
ofset papir,70gr, A3,1/0
60
List za novorođenče
ofset papir,70gr, A4,1/1
62
Mikrobiološki nalaz
ofset papir,70gr, A4,1/0
63
Nalaz - izveštaj (sl.za medicinsku mikrobilogiju i parazitologiju)
ofset papir,70gr, A4,1/0
64
Nalaz - ultrazvučna kiometrija
ofset papir,70gr, A5,1/0
65
Nalaz ehotomografije abdomena (sl. za Interne bolesti)
ofset papir,70gr, A5,1/0
66
Nalaz ehotomografije štitne žlezde
ofset papir,70gr, A5,1/0
67
Nalaz likvora
68
Nalog tehničkoj službi
69
Nalog za davanje injekcija (Obrazac 03-7)
70
Nalog za službeno putovanje
71
Nalog za upotrebu sanitetskih kola
72
Nalog za prenos
73
Nalog za ispravku
74
Nalog za uplatu
75
Obrazac M-1
Propisano zakonom
76
Obrazac M-3
Propisano zakonom
77
Obrazac MUN
Propisano zakonom
78
Obrazac PPOPJ
Propisano zakonom
80
Odeljensko trebovanje hrane
81
Odjava, obrazac br.3
82
Operativni karton
83
Operativni program A4
NCR, A4, 1/0, 99 listova lajmovano 3 puta 33 seta
84
Operativni program B5
ofset papir,70gr, B5,1/0, 100 lista u bloku lajmovano
85
Opravdanje
86
Osnovni karton u antituberkuloznom dispanzeru (obr.br. 1-06-10)
87
Otpusna lista - za sl. Pneumoftiziologije
ofset papir,70gr, A4,1/0
88
Otpusna lista sa epikrizom (obr.br.1-11/2-SR)
ofset papir,70gr, A4,1/0
89
Otpusne liste - za sl. Ginekologije sa akušerstvom
ofset papir,70gr, A4,1/0
90
Patološko - histološki nalaz
ofset papir,70gr, A4,1/1
91
Plan intravenskog unosa tečnosti
ofset papir,70gr, A4,1/0
92
Porođajni list
93
Porudžbenica za nabavku namirnica
94
Potvrda o korišćenju slobodnih dana
95
Potvrda o prisustvu na predavanju
96
Potvrda o smrti
97
Potvrda za transfuziju
98
Prijava transfuzijske reakcije
ofset papir,70gr, A4,1/0
99
Poziv za kontrolni pregled (antituberkulozni dispanzer)
ofset papir,70gr, A5,1/0
ofset papir,70gr, A5,1/0
blok, NCR, A4,1/0, Perforirano 100 lista u bloku
Ofset papir 70 gr,obrazac pravougaonog oblika, boja crna na hartiji bele boje,
120x170mm, 1/0, 100 lista u bloku
ofset papir,70gr, A5,1/1
ofset papir,70gr, A4,1/0
Obrazac br.3 (2 primerka)
A5, NCR, obrazac NI, 100 lista
Obrazac br.1 (3 primerka)
ofset papir,70gr, A4,1/0
Hromokarton, 12x12, 1/1
NCR I; II; III, A4, 1/0, 99 listova lajmovano 3 puta 33 seta
ofset papir,70gr, A5,1/0
belo-beli 160 gr, 15x15, 1/1
ofset papir,70gr, A4,1/1
blok, NCR, A4,1/0, 100 lista u bloku
ofset papir, 10x7, 1/0
ofset papir 70gr, A5,štampa u boji, 1/0
ofset papir,70gr, A4,1/1
ofset papir, 10x7, 1/0
100 Pregled urina
ofset papir,70gr, A5,1/1
101 Prijava maligne neoplazme
ofset papir,70gr, A4,1/1, perforisano po sredini
102 Poreska prijava-spec.
propisan obrazac
103 Prijava porođaja
ofset papir,70gr, A5,1/1
104 Prijava prekida trudnoće - obrazac br.3-21-64
ofset papir,70gr, A5,1/1
105 Prijava rođenja
blok, NCR, A4, 1/0, 100 listova
106 Prijava zaraznih bolesti
propisano
107 Prijemnica
blok, NCR, A5, 1/0,perforirano 100 lista u bloku
108 Primo-predaja leša
blok, NCR, A5, 1/0,perforirano 100 lista u bloku
109 Priznanica (MALA)
blok, NCR, A6, 1/0, 100 listova
A5,NCR
110 Priznanica sa numerom
blok, NCR, A5, 1/0, 100 listova, meki povez
111 Priznanice A5
blok, ofset papir 70gr, A6, 1/0, 100 listova u bloku
112 Priznanice dnevnog pazara
113 Porođajni protokol
A3,200 lista, 1/1, numerisan
114 Protokol - Obrazac D-11
knjiga, ofset papir 70 gr, B3, 1/1, numerisan
Page 2
Redni
broj
OPIS
Naziv
115 Protokol (obr.br.3-05-SR)
ofset papir 70gr, A4, 1/1, 200 listova, tvrdi povez, numerisan
116 Protokol ambulantnih i terenskih davaoca krvi (obr.br. 3-08-SR)
knjiga, ofset papir 70 gr, A4, 1/1, 200 listova, tvrdi povez
knjiga, tvrdi povez, 200 listova,ofset papir 70gr, B4, 1/1,numerisan
117 Protokol bolesnika (obr.br. 2-01-SR)
118 Protokol dobrovoljnih davaoca krvi
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
119 Protokol hematološki
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
120 Protokol intervencija
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
121 Protokol interreakcija krvi
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
122 Protokol ležećih pacijenata za Pneumoftiziologiju
knjiga, ofset papir 70 gr, B2, 1/1, 300 listova, tvrdi povez,numerisan
123 Protokol operisanih
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
124
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
Protokol za anesteziju
125 Protokol za boks
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
126 Protokol za novorođenče
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
127 Protokol za sedimentaciju
knjiga, ofset papir 70 gr, B4, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
128 Protokol za serologiju
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
129 Protokol za transfuziju krvi
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
130 Protokol za tuberkolozu
knjiga, ofset papir 70 gr, B3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
131 Protokol za urin
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
132 Protokol zdravstvenog vaspitanja
knjiga, ofset papir 70 gr, A4, 1/1, 200 listova, tvrdi povez,numerisan
133 Protokol biohemijski
knjiga, ofset papir 70 gr, A3, 1/1, 200 listova, tvrdi povez, numerisan
134 Protokol za patologiju
135 Poreska prijava PP-OPJ-6
propisan obrazac
blok, pravouganonog oblika,sa oznakom obrazac RP, štampan crnom bojom na
papiru bele boje, 210x145mm, 1/0, NCR, numerisan, 2 boje
136 Račun o naplaćenoj participaciji
137 Radna lista
ofset papir,70gr, A5,1/0
138 Raspored angažovanja medicinskih sestara - tehničara službe
ofset papir,70gr, A4,1/0
139 Raspored angažovanja spremačica - servirki službe
ofset papir,70gr, A4,1/0
140 Recepti beli
ofset papir,70gr, A6,1/0, 100 listova lajmovano
141 Registar bolesnika
knjiga, ofset papir 70 gr, A4, 1/1, 200 listova, tvrdi povez
142 Registar kartoteke
30 slova x 5 lista, tvrd povez, ofset papir, 70gr, obrazac 4-00-sr
143 Rezultat pregleda krvi
ofset papir,70gr, A5,1/0
144
ofset papir,70gr, A5,1/0
RO Scopija - grafija
145 Sprovodnica leša
ofset papir,70gr, A5,1/0
146 Temperaturno - terapijska - dijetetska lista (obr.br. 1-11/1-SR)
ofset papir,70gr, B4,2/0
147 Terapijski karton - za sl. Fizikalne medicine i rehabilitacije
Hromokarton 280gr, A4, 1/, savijen na pola
148 Tok lečenja za ATD
belo-beli karton 250gr, 16x22, 1/0, 100 lista perforirano
149 Trebovanje -oznaka B1
blok, NCR. A5, 1/0, 100 lista perforirano
150 Trebovanje hrane bolesnika za odeljenja
ofset papir,70gr, B3,1/0
151 Ultrazvučni nalaz male karlice
ofset papir,70gr, A5,1/0
152 Upitnik za proveru zdravlja davaoca pre davanja krvi (interna upotreba)
ofset papir,70gr, A4,1/1
ofset papir 70gr, boja štampe plava, A4 (210x297), 1/1, na poleđini obrasca sadrži
ocenu lekarske komisije
153 Uput doktoru specijalisti (Obrazac 03-2)
154 Uput za ispitivanje na mikrobakterije TB LAB-1a
blok, NCR, A5, 1/0. lajmovano 100 lista u bloku
155 Uput za ispitivanje na mikrobakterije TB LAB-1b
blok, NCR, A5, 1/0. lajmovano 100 lista u bloku
156 Uput za ispitivanje na mikrobakterije TB LAB-1c
blok, NCR, A5, 1/0. lajmovano 100 lista u bloku
157 Uput za laboratoriju - mikroanalitičke analize
ofset papir 70gr, A4, 1/0
158 Uput za laboratoriju (Obrazac br.03-1)
ofset papir 70gr, A4 (210X297mm), 1/0
159 Uput za mikrobiološku laboratoriju
160 Uput za rentgen
161 Uput za stacionarno lečenje (Obrazac 03-3)
ofset papir 70gr, A4, 1/0
ofset papir 70gr, A5, 1/0
ofset papir 70gr, boja štampe zelena, A4 (210x297), 1/1, na poleđini obrasca sadrži
ocenu lekarske komisije
162 Zahtev za određivanje krvne grupe
ofset papir 70gr, A4, 1/0
163 Zahtev za popravku
blok, NCR. A4, 1/0, 100 lista u bloku, perforacija sa strane
164 Zahtev za popravku medicinskih aparata
blok, NCR. A4, 1/0, 100 lista u bloku, perforacija sa strane
165 Zdravstveni karton bolesnika obolelih od aktivne TBC (obr.br. 1-04/1-SR)
belo-beli karton, 250gr, 44x21, 1/1, 2 Biga
166 Zdravstveni karton za školsku decu i omladinu (obr.1-03-SR)
Hromokarton 280gr, 64x30, 1/1, bigovano na dva mesta + džep
167 Zdravstveni karton OPŠTI (obr.br. 1-01-SR)
Hromokarton 280gr, 64x30, 1/1, bigovano na dva mesta + džep
Page 3
Download

нови образац