Cenovnik proizvoda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Naziv proizvoda
Registrator A4N Lola
Registrator A5N Lola
Registrator A4U Lola
Fascikla hromokarton klapna bela
Fascikla hromokarton klapna u boji
Fascikla hromokarton sa mehan.
Fascikla sa keper pantljikom
Dnevni Pazar A5 ncr
Dnevnik blagajne A4 ncr
Izjava o kompenzaciji A4 ncr
Izveštaj o knjiženju A5 ncr
Nalog blagajni da naplati A5 ncr
Nalog blagajni da isplati A5 ncr
Nalog magacinu da izda A5 ncr
Nalog magacinu da primi A5 ncr
Nalog za knjiženje, I par kolona
Nalog za uplatu obr.br. 1
Nalog za isplatu obr.br. 2
Nalog za prenos obr.br. 3
Nalog za naplatu obr.br. 4
Nalog za knjiženje sa, II para kol.
Otpremnica A4 ncr
Otpremnica A5 ncr
Otpremnica-prijemnica A4 ncr
Otpremnica-prijemnica A5 ncr
Otpremnica PDV A4 ncr
Otpremnica PDV A5 ncr
Račun otpemnica A5 ncr
Popis robe A4 ncr
Popis robe A4 ob
Obrazac M-4 pojedinačni
Obrazac M-4 kolektivni
Blok račun A4 ncr
Blok račun A5 ncr
Blok račun A5 ncr za fisk.kase
Fiskalni račun A5 ncr
Fiskalni račun A6 ncr
Specifikacija čekova A5 ncr
Specif. dnevnog pazara A5 ncr
Trebovanje A5 ncr
Obrazac OD
Priznanica A5 ncr
Priznanica A6 ncr
Otkupni list A5 ncr
Oznaka
04-00001
04-00004
04-00003
04-00020
04-00021
04-00022
04-000023
04-100010
04-100020
04-100050
04-100060
04-100091
04-100090
04-100100
04-100101
04-100102
04-100103
04-100104
04-100106
04-100105
04-100121
04-100130
04-100131
04-100132
04-100133
04-100134
04-100135
04-100136
04-100150
04-100151
04-100164
04-100165
04-100180
04-100182
04-100183
04-100184
04-100185
04-100200
04-100202
04-100210
04-100222
04-100230
04-100231
04-200015
Pakovanje
1/5
1/5
1/10
1/20
1/20
1/15
1/10
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/10
1/10
1/10
1/10
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/50
1/50
1/5
1/5
1/5
1/5
1/10
1/5
1/5
1/5
1/50
1/5
1/10
1/5
Cena
102,90
96,90
99,90
9,30
12,00
14,00
46,00
94,50
94,50
94,50
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
34,00
33,00
33,00
33,00
33,00
34,00
94,50
48,00
94,50
48,00
94,50
48,00
48,00
94,50
60,30
2,00
4,00
94,50
48,00
48,00
48,00
28,80
48,00
48,00
48,00
4,00
48,00
28,80
48,00
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Otkupni list A6 ncr
Prijemnica A4 ncr
Knjiga izlaznih faktura
Knjiga ulaznih faktura
Dostavna knjiga A4
Kalkulacija cen A4 ob
Obračunski list gradjevinske knjige
Pumpni izveštaj A4 ncr
Dostavnica A5 ncr
Knjiga šanka A4 ncr
Knjiga šanka A4 ob
Paragon blok A6 ncr
Popisna lista osnovnih sreds. A3
Pop. lista sirovina, materijala... A3
Mesečna knjiga zarada - Karnet
Skraćeni delovodnik A4
Trgovačka knjiga A4
Gradjevinski dnevnik A4 ob
Putni nalog za putničko vozilo A4
Putni nalog za teretno vozilo A4
Putni nalog za autobus A4
04-200016
04-200060
04-300000
04-300001
04-300002
04-300112
04-300195
04-400100
04-400300
04-400350
04-400351
04-400400
04-400500
04-400501
04-400600
04-300006
04-300007
04-300031
04-300040
04-300041
04-300042
1/10
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/10
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
28,80
94,50
99,40
99,40
99,40
60,30
65,00
94,50
48,00
94,50
60,30
28,80
202,00
202,00
68,00
99,40
99,40
83,00
83,00
83,00
83,00
Prodajne cene su bez PDV-a 18%.
Uslovi prodaje – odloženo plaćanje na rok po dogovoru sa kupcem.
Menično obezbedjenje ili drugi oblik garancije.
U slučaju avansnog plaćanja odobravamo rabat 15-30%.
U zavisnosti od potreba i želje našeg potencijalnog kupca u prilici smo da
Vam ponudimo i usluge izrade ambalaže od Vašeg materijala;
- usluge štampe na Vašem materijalu do B1 formata,
- usluge lepljenja ambalažnih kutija u tri, četiri, pet i šest tačaka,
- usluge futrovanja ambalažnih kutija, odnosno oblaganja hromokarton kutija
pvc folijom,
- usluge štancovanja kutija iz tabaka B1 i B2 iz vašeg materijala.
Cene usluge dostavićemo Vam odmah po Vašem zahtevu. Cene će zavisiti
od oblika saradnje, tiraža i načina plaćanja.
Svi veliki ljudi su veliki radnici – Niče
Download

Cenovnik PDF